Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0830

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om fastställande av villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen

COM/2017/0830 final

Bryssel den 20.12.2017

COM(2017) 830 final

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om fastställande av villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen


MOTIVERING

1.    BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen får varje medlemsstat besluta att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser och ska, om den så beslutar, anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen.

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt till Europeiska rådet att utträda ur unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Den 29 april 2017 antog Europeiska rådet riktlinjer om ramarna för förhandlingarna enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen där man anger de övergripande principer som unionen kommer att följa genom hela förhandlingen.

Den 5 april 2017 antog Europaparlamentet en resolution om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen.

Den 22 maj 2017 bemyndigade rådet inledandet av förhandlingar med Förenade kungariket om ett avtal om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen och antog direktiv för förhandlingarna om ett avtal (nedan kallat rådets beslut av den 22 maj 2017).

Förhandlingarna inleddes den 19 juni 2017. I linje med Europeiska rådets riktlinjer och rådets förhandlingsdirektiv fokuserade den första etappen av förhandlingarna på medborgarnas rättigheter, den ekonomiska uppgörelsen, frågor som rör ön Irland, andra separationsfrågor samt förvaltningen av utträdesavtalet.

Den 3 oktober 2017 antog Europaparlamentet en resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket.

Den 20 oktober 2017 noterade Europeiska rådet de framsteg som hade gjorts och begärde att arbetet skulle fortgå i syfte att konsolidera den samsyn som hade uppnåtts och fortsätta med förhandlingarna, så att man så snart som möjligt skulle kunna gå vidare till den andra etappen av förhandlingarna. Europeiska rådet uppmanade således rådet och kommissionen i dess egenskap av unionsförhandlare att inleda förberedande diskussioner om bland annat övergångsbestämmelser.

Den 13 december 2017 antog Europaparlamentet en resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket.

Baserat på

rekommendationen i kommissionens meddelande om framstegen i förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen av den 8 december 2017 1 ,

den gemensamma rapporten från förhandlarna för Europeiska unionen och Förenade kungarikets regering om framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets ordnade utträde från Europeiska unionen av den 8 december 2017, som kommissionens rekommendation grundar sig på,

välkomnade Europeiska rådet den 15 december 2017 de framsteg som har uppnåtts i den första etappen av förhandlingarna och beslutade att de är tillräckliga för att man ska kunna gå vidare till den andra etappen som gäller en övergångsperiod och villkoren för de framtida förbindelserna. Europeiska rådet uppmanade kommissionen i egenskap av unionsförhandlare och Förenade kungariket att slutföra arbetet på alla utträdesfrågor, också dem som ännu inte behandlats under den första etappen, för att konsolidera de uppnådda resultaten i överensstämmelse med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017, samt att börja utforma de relevanta delarna av utträdesavtalet. Det underströk vidare att förhandlingarna i den andra etappen endast kan fortskrida på villkor att åtagandena under den första etappen respekteras fullt ut och omsätts troget i rättslig form så snart som möjligt.

Under den andra etappen av förhandlingarna bör, med hänsyn till särdragen i de frågor som rör ön Irland, arbetet på de närmare bestämmelser som krävs för att ge verkan åt principerna och åtagandena i den gemensamma rapporten fortsätta i en separat del, och vissa av dessa bör ingå i utträdesavtalet, andra i villkoren för de framtida förbindelserna.

Grundläggande rättigheter

Enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen erkänner unionen de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken har samma rättsliga värde som fördragen. Dessutom utgör de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och såsom de följer av de konstitutionella traditioner som är gemensamma för medlemsstaterna, allmänna unionsrättsliga principer.

Dessa rättigheter, friheter och principer kommer även i fortsättningen att vara helt och hållet bevarade och skyddade i unionen, både under förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, inklusive enligt eventuella övergångsbestämmelser, och efter Förenade kungarikets utträde ur unionen.

2.RÄTTSLIG GRUND

Rättslig grund

Förenade kungariket har anmält sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen. Följaktligen utgör artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen den rättsliga grunden för förhandlingar om och ingående av ett avtal om utträde. Övergångsbestämmelser kan bara fastställas i utträdesavtalet.

Det erinras om att i enlighet med artikel 106 a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen tillämplig även på Europeiska atomenergigemenskapen.

Enligt artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, till vilken man hänvisar i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, ska kommissionen lägga fram rekommendationer för rådet som ska anta ett beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar och utse unionens förhandlare. Det rådsbeslut som kompletterar rådets beslut av den 22 maj 2017 ska antas enligt samma förfarande.

Val av instrument

Enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen ska ett avtal förhandlas fram med Förenade kungariket om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen. Enligt artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen lägga fram rekommendationer för rådet, som ska anta ett beslut om att utse unionens förhandlare och om bemyndigande att inleda förhandlingar. Ett rådsbeslut är den lämpligaste regleringsformen för komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017.

3.BUDGETKONSEKVENSER

Denna rekommendation väntas inte ha några omedelbara konsekvenser för budgeten vad själva förhandlingarna anbelangar. Det erinras om att budgetkonsekvenserna av avtalet enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen kommer att presenteras när de relevanta förslagen om undertecknande och ingående av avtalet om utträde läggs fram.

4.ÖVRIGA INSLAG

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Artikel 1 i rekommendationen till rådsbeslut kompletterar rådets beslut av den 22 maj 2017 i syfte att bemyndiga kommissionen att, inom ramen för förhandlingarna med Förenade kungariket om ett avtal om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen, förhandla om alla återstående frågor som rör Förenade kungarikets ordnade utträde och eventuella nödvändiga övergångsbestämmelser.

Offentliggörande av beslutet och de bifogade förhandlingsdirektiven

På samma sätt som skedde med de tidigare förhandlingsdirektiven föreslår kommissionen att rådet offentliggör beslutet om komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om fastställande av villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen, liksom de kompletterande förhandlingsdirektiven som fastställs i bilagan.

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om fastställande av villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördragen, särskilt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, jämförd med artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europeiska rådets slutsatser,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Den 29 april 2017 antog Europeiska rådet riktlinjer om ramarna för förhandlingarna enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen där man anger de övergripande principer som unionen kommer att följa genom hela förhandlingen.

(2)Den 22 maj 2017 bemyndigade rådet inledandet av förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett avtal om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen och antog direktiv för förhandlingarna om ett sådant avtal.

(3)Förhandlingarna inleddes den 19 juni 2017.

(4)Den 3 oktober 2017 antog Europaparlamentet en resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket.

(5)Den 20 oktober 2017 noterade Europeiska rådet de framsteg som hade gjorts och begärde att arbetet skulle fortgå i syfte att konsolidera den samsyn som hade uppnåtts och fortsätta med förhandlingarna, så att man så snart som möjligt skulle kunna gå vidare till den andra etappen av förhandlingarna. Europeiska rådet uppmanade således rådet och kommissionen i dess egenskap av unionsförhandlare att inleda förberedande diskussioner om bland annat övergångsbestämmelser.

(6)Den 8 december 2017 rekommenderade kommissionen i sitt meddelande om framstegen i förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen Europeiska rådet att besluta om att tillräckliga framsteg hade gjorts i den första etappen av förhandlingarna om Förenade kungarikets ordnade utträde från Europeiska unionen, och att därmed låta förhandlingarna gå vidare till den andra etappen. Kommissionen meddelade vidare att den var redo att börja arbeta omedelbart på övergångsbestämmelser, om Europeiska rådet beslutade det.

(7)Kommissionens rekommendation grundar sig på den gemensamma rapporten från förhandlarna för Europeiska unionen och Förenade kungarikets regering om framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets ordnade utträde från Europeiska unionen av den 8 december 2017.

(8)Den 13 december 2017 antog Europaparlamentet en resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket.

(9)I sina riktlinjer av den 15 december 2017 välkomnade Europeiska rådet de framsteg som har uppnåtts i den första etappen av förhandlingarna och beslutade att de är tillräckliga för att man ska kunna gå vidare till den andra etappen som gäller en övergångsperiod och villkoren för de framtida förbindelserna. Europeiska rådet uppmanade kommissionen i egenskap av unionsförhandlare och Förenade kungariket att slutföra arbetet på alla utträdesfrågor, också dem som ännu inte behandlats under den första etappen, för att i överensstämmelse med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 konsolidera de uppnådda resultaten särskilt genom att börja utforma de relevanta delarna av utträdesavtalet. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram lämpliga rekommendationer för det ändamålet och rådet att anta nya förhandlingsdirektiv om övergångsbestämmelser.

(10)Det är därför nödvändigt att komplettera förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut av den 22 maj 2017.

(11)I enlighet med artikel 106 a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen tillämplig på Europeiska atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen ska på Europeiska unionens vägnar föra förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, med beaktande av villkoren för dess framtida förbindelser med unionen, i ljuset av de riktlinjer Europeiska rådet har antagit och i linje med de förhandlingsdirektiv som fastställs i bilagan till rådets beslut av den 22 maj 2017, såsom de kompletteras av de förhandlingsdirektiv som fastställs i bilagan till detta beslut.

   Artikel 2    

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    COM(2017) 784 final.
Top

Bryssel den20.12.2017

COM(2017) 830 final

BILAGA

till

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om komplettering av rådets beslut av den 22 maj 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om fastställande av villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen


BILAGA

Kompletterande direktiv för förhandlingarna om ett avtal med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen

1.I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 och rådets förhandlingsdirektiv av den 22 maj 2017 fokuserade den första etappen av förhandlingarna på medborgarnas rättigheter, den ekonomiska uppgörelsen, frågor som rör ön Irland, andra separationsfrågor samt förvaltningen av utträdesavtalet.

2.Den 20 oktober 2017 noterade Europeiska rådet de framsteg som hade gjorts och begärde att arbetet skulle fortgå i syfte att konsolidera den samsyn som hade uppnåtts och fortsätta med förhandlingarna, så att man så snart som möjligt skulle kunna gå vidare till den andra etappen av förhandlingarna. Europeiska rådet uppmanade således rådet och kommissionen i dess egenskap av unionsförhandlare att inleda förberedande diskussioner om bland annat övergångsbestämmelser.

3.Baserat på

rekommendationen i kommissionens meddelande om framstegen i förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen av den 8 december 2017 1 ,

den gemensamma rapporten från förhandlarna för Europeiska unionen och Förenade kungarikets regering om framstegen under den första etappen av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets ordnade utträde från Europeiska unionen av den 8 december 2017, som kommissionens rekommendation grundar sig på,

välkomnade Europeiska rådet den 15 december 2017 de framsteg som har uppnåtts i den första etappen av förhandlingarna och beslutade att de är tillräckliga för att man ska kunna gå vidare till den andra etappen som gäller en övergångsperiod och villkoren för de framtida förbindelserna.

4.Europeiska rådet klargjorde vidare att förhandlingarna i den andra etappen endast kan fortskrida på villkor att åtagandena under den första etappen respekteras fullt ut och omsätts troget i rättslig form så snart som möjligt. Under den andra etappen av förhandlingarna bör man också nå ett övergripande samförstånd om unionens framtida förbindelser med Förenade kungariket. Detta kommer att kräva ytterligare riktlinjer från Europeiska rådet.

5.Denna uppsättning förhandlingsdirektiv är avsedd för den andra etappen av förhandlingarna, varför den kompletterar den första uppsättningen förhandlingsdirektiv som antogs den 22 maj 2017. Eftersom Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 liksom de allmänna principer och förfarandebestämmelser som gäller för förhandlingarna och som fastställdes av rådet i förhandlingsdirektiven av den 22 maj 2017 fortsätter att gälla i sin helhet under denna etapp av förhandlingarna, inbegripet vad avser den territoriella räckvidden för utträdesavtalet, även dess bestämmelser om övergångsperioden, och för de framtida villkoren, bör dessa förhandlingsdirektiv, liksom den första uppsättningen förhandlingsdirektiv, vara helt förenliga med punkterna 4 och 24 i Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017, särskilt med avseende på Gibraltar.

6.Under den andra etappen av förhandlingarna bör, med hänsyn till särdragen i de frågor som rör ön Irland, arbetet på de närmare bestämmelser som krävs för att ge verkan åt principerna och åtagandena i den gemensamma rapporten fortsätta i en separat del, och vissa av dessa bör ingå i utträdesavtalet, andra i villkoren för de framtida förbindelserna.

I.Frågor som rör Förenade kungarikets ordnade utträdet ur Europeiska unionen

7.I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017 och med de förhandlingsdirektiv som fogats till rådets beslut av den 22 maj 2017, såsom kompletterade av dessa förhandlingsdirektiv, är det nödvändigt att arbeta på alla utträdesfrågor, inbegripet dem som inte behandlades i den första etappen.

8.Förhandlingarna i den andra etappen bör vidare omsätta resultaten av förhandlingarna i rättslig form, inbegripet dem som erhölls i den första etappen, vilka i de fall där det är lämpligt bör anpassas i ljuset av de övergångsbestämmelser som det hänvisas till nedan. Såsom preciseras i den första uppsättningen förhandlingsdirektiv bör det erinras om i utträdesavtalet att unionsrätten på dagen för utträdet upphör att vara tillämplig på de utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Förenade kungariket 2 och på de europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av Förenade kungariket, på vilka fördragen är tillämpliga i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

II.Övergångsbestämmelser

9.I Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 fastställs följande allmänna principer som gäller alla avtal med Förenade kungariket och alla övergångsbestämmelser:

Alla avtal måste bygga på en avvägning mellan rättigheter och skyldigheter, och ska säkerställa lika villkor.

Bibehållandet av den inre marknadens integritet gör att det är uteslutet med ett deltagande i vissa utvalda sektorer.

Ett land som inte är medlem av unionen och som inte har samma skyldigheter som en medlem kan inte ha samma rättigheter och komma i åtnjutande av samma fördelar som en medlem.

Den inre marknadens fyra friheter är odelbara och det kan inte bli tal om att ”plocka russinen ur kakan”.

Unionen kommer att slå vakt om sin autonomi när det gäller beslutsfattande och om den roll som tillkommer Europeiska unionens domstol. Med ledning av Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017 hänvisar detta särskilt till behörigheten för Europeiska unionens domstol.

10.Utöver dessa centrala principer innehåller Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 särskilda villkor som ska gälla för eventuella övergångsbestämmelser. I den mån det är nödvändigt och rättsligt möjligt får man i förhandlingarna eftersträva övergångsbestämmelser som är i unionens intresse och om lämpligt försöka bygga broar inför tänkbara framtida förbindelser med beaktande av de framsteg som gjorts. Alla sådana övergångsbestämmelser måste vara tydligt definierade, noggrant begränsade i tiden samt föremål för verkningsfulla tillsynsmekanismer.

11.Dessa kompletterande förhandlingsdirektiv bygger på och vidareutvecklar de principer och villkor som fastställs i Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017.

12.I linje med de riktlinjerna bör eventuella övergångsbestämmelser i utträdesavtalet omfatta hela unionens regelverk, inbegripet frågor rörande Euratom. Utan hinder av punkt 17 i dessa förhandlingsdirektiv bör unionens regelverk gälla för och i Förenade kungariket på samma sätt som om landet var en medlemsstat. Eventuella ändringar i regelverket bör automatiskt gälla för och i Förenade kungariket under övergångsperioden. För akter som antas i enlighet med avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om området med frihet, säkerhet och rättvisa och som är bindande för Förenade kungariket före utträdet, bör artikel 4a i protokoll (nr 21) som fogats till fördragen fortsätta att gälla under övergångsperioden. Förenade kungariket bör dock inte längre tillåtas att utöva sin rätt i enlighet med protokoll (nr 21) att ansluta sig till andra åtgärder än dem som avses i artikel 4a i det protokollet.

13.Under övergångsperioden bör den del av unionsrätten som omfattas av övergångsbestämmelserna ha samma rättsverkningar i Förenade kungariket som i unionen.

14.I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 erinras det också om att Förenade kungariket från och med dagen för utträdet ur unionen inte längre kan dra nytta av de avtal som slutits av unionen eller av medlemsstater på unionens vägnar eller av unionen och medlemsstaterna gemensamt. I de fall där det ligger i unionens intresse får unionen överväga om och hur man kan enas om bestämmelser som bibehåller verkningarna av avtalen för Förenade kungariket under övergångsperioden. Förenade kungariket bör dock inte längre delta i några organ som har inrättats genom avtalen.

15.I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017 måste de eventuella övergångsbestämmelserna innebära att Förenade kungariket fortsätter att delta i tullunionen och den inre marknaden (med alla de fyra friheterna) under övergångsperioden. Förenade kungariket bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att bevara integriteten hos den inre marknaden och tullunionen. Förenade kungariket bör fortsätta att följa unionens handelspolitik. Landet bör också särskilt säkerställa att dess tullmyndigheter fortsätter att agera i enlighet med det uppdrag EU:s tullmyndigheter har, inbegripet uttag av tullar enligt Gemensamma tulltaxan och genomförande av alla kontroller som krävs enligt unionsrätten vid gränsen till andra tredjeländer.

16.I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017 och den första uppsättningen förhandlingsdirektiv av den 22 maj 2017 måste varje tidsbegränsad förlängning av unionens regelverk innebära att unionens befintliga reglerings-, budget-, tillsyns-, domstols- och verkställighetsinstrument och motsvarande strukturer gäller, inbegripet behörighet för Europeiska unionens domstol.

17.När det gäller tillämpningen av unionens regelverk på Förenade kungariket bör utträdesavtalet därför under övergångsperioden bibehålla behörighet för unionens institutioner (i synnerhet full jurisdiktion för Europeiska unionens domstol), organ och byråer med avseende på Förenade kungariket och brittiska fysiska eller juridiska personer. I linje med Europeiska rådets riktlinjer av den 15 december 2017 bör Förenade kungariket dock inte längre delta i eller utse eller välja ledamöter av unionens institutioner och inte heller delta i beslutsfattandet vid eller styrningen av unionens organ och byråer. 

18.Utan hinder av punkt 17 kan Förenade kungariket under övergångsperioden bjudas in att delta utan rösträtt i möten i de ständiga utskotten eller i kommissionens expertgrupper och andra liknande enheter eller i de organ eller byråer där medlemsstaterna är representerade och

där diskussionen rör enskilda rättsakter som riktar sig till Förenade kungariket eller brittiska fysiska eller juridiska personer, eller

där Förenade kungarikets närvaro är nödvändig ur ett unionsperspektiv för ett verksamt genomförande av regelverket under övergångsperioden.

19.I utträdesavtalet bör det noggrant anges på vilka villkor och inom vilken ram sådan närvaro undantagsvis bör tillåtas.

20.Särskilda förfarandebestämmelser i överensstämmelse med punkterna 17 och 18 bör vidare anges för fastställandet och fördelningen av fiskemöjligheterna (total tillåten fångstmängd) under övergångsperioden.

21.Övergångsbestämmelserna bör gälla från och med dagen för ikraftträdandet av utträdesavtalet och bör inte gälla efter den 31 december 2020.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Förtecknas i de tolv sista strecksatserna i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Top