Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0343

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Bryssel den 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1.Motiv och syfte med förslaget

Runt om i Europeiska unionen sparar enskilda som vill komplettera sin inkomst efter pensioneringen på en rad olika sätt: genom att investera i fastigheter, livförsäkringar och andra långsiktiga investeringsprodukter. Privata pensionsprodukter är ett annat alternativ. De privata pensionsmarknaderna är emellertid ojämnt utvecklade och privata pensionsprodukter är inte lika ekonomiskt överkomliga överallt i Europeiska unionen (EU). Enskilda som vill spara mer till sin pension behöver därför en lämplig privat pensionsprodukt som bygger på kapitalmarknadsbaserade investeringar. Regeringarna står dessutom inför utmaningen att säkerställa långsiktigt tillräckliga pensionsinkomster från en kombination av allmän pension, tjänstepensioner och privata pensioner.

Marknadsfragmenteringen gör att privata pensionssparinstitut inte kan maximera riskspridning, innovation och stordriftsfördelar. Detta minskar valmöjligheter och attraktivitet och leder till ökade kostnader för pensionssparare. Det bidrar också till en brist på likviditet och djup på kapitalmarknaden jämfört med jurisdiktioner som USA, där pensionsfonderna spelar en större roll som institutionella investerare. Dessutom är egenskaperna hos vissa befintliga privata pensionsprodukter otillfredsställande 1 och deras tillgänglighet och gränsöverskridande flyttbarhet är begränsad. Den gränsöverskridande verksamheten bland pensionssparinstitut och sparare är i stort sett obefintlig. 

Ett EU-initiativ när det gäller privat pensionssparande kan därför komplettera de i dag varierande reglerna på EU-nivå och nationell nivå genom att fastställa ett regelverk för pensionssparande på EU-nivå för enskilda som vill använda detta ytterligare alternativ för sparande. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionsplaner. Det kommer att skapa ett nytt regelverk för enskildas frivilliga sparande genom att säkerställa ett tillräckligt konsumentskydd vad gäller produktens grundläggande egenskaper. Samtidigt kommer regelverket att vara tillräckligt flexibelt för att olika pensionssparinstitut ska kunna skräddarsy produkter till sin affärsmodell. Det kommer att uppmuntra pensionssparinstitut att göra långsiktiga hållbara investeringar i den reala ekonomin, särskilt i infrastrukturprojekt och företag, och därmed matcha PEPP-produkternas långfristiga pensionsåtaganden.

Generellt sett kommer förslaget att skapa en kvalitetsmärkning för EU:s privata pensionsprodukter och öka förtroendet bland konsumenterna. Det kommer att leda till att konsumenterna får större möjligheter att välja mellan pensionssparinstitut och säkerställa lika spelregler för pensionssparinstitut. Förslaget kan också bidra till att skapa en inre marknad för privat pensionssparande och uppmuntra konkurrens mellan pensionssparinstitut, vilket kommer att gynna konsumenterna.

I kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen från september 2015 2 anges att ”[f]rivilligt pensionssparande på EU-nivå skulle kunna utgöra en rättslig förlaga som baseras på en tillräcklig nivå av konsumentskydd och som pensionsfonderna kan använda för att erbjuda produkter i hela EU. En större europeisk marknad för privat pensionssparande inom tredje pelaren skulle också bidra till kapitalinströmning för institutionella investerare och investeringar i den reala ekonomin”. I handlingsplanen meddelade kommissionen även att den skulle ”utvärdera om det behövs en politisk ram för att åstadkomma en välfungerande europeisk marknad för enkelt, effektivt och konkurrenskraftigt privat pensionssparande och om det krävs EU-lagstiftning för en sådan marknad”.

Europaparlamentet uttryckte i sin resolution av den 19 januari 2016 3 oro över bristen på tillgängliga och attraktiva riskanpassade (långsiktiga) investeringar och kostnadseffektiva och lämpliga sparprodukter för konsumenterna. Samtidigt som Europaparlamentet upprepade behovet av mångfald i investerar- och konsumentval betonade det att ”man måste arbeta för en miljö som stimulerar till innovation inom området finansprodukter, ökar diversifieringen och fördelarna för realekonomin och ger ökade investeringsincitament, samt som dessutom kan bidra till att vi får adekvata, trygga och hållbara pensioner, till exempel i form av en övergripande europeisk pensionsprodukt, som utformats på ett enkelt och transparent sätt”.

I juni 2016 efterlyste Europeiska rådet snabba och beslutsamma framsteg ”för att säkerställa att företag lättare får tillgång till finansiering och för att stödja investeringar i den reala ekonomin genom att föra arbetet med agendan för kapitalmarknadsunionen framåt 4 ”.

I september 2016 angav kommissionen i sitt meddelande Kapitalmarknadsunionen – Att påskynda reformarbetet 5 , mot bakgrund av det starka stöd som Europaparlamentet, rådet och de berörda parterna uttryckte för handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen, att den skulle ”överväga förslag till en enkel, effektiv och konkurrenskraftig EU-omfattande privat pensionsprodukt”. 

Senare aviserade kommissionen i sitt meddelande om halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen att ”ett lagförslag [...] om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)” skulle läggas fram före slutet av juni 2017. Förslaget kommer att lägga grunden till en säkrare, mer kostnadseffektiv och transparent marknad för rimligt prissatta och frivilliga privata pensionsprodukter som kan förvaltas på EU-nivå. Detta kommer att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen, fungera som ett komplement till befintliga pensionsprodukter och pensionsplaner samt göra privat pensionssparande mer kostnadseffektivt genom att erbjuda goda långsiktiga investeringsmöjligheter 6 .

Det föreslagna PEPP-regelverket gäller en kompletterande frivillig pensionsplan vid sidan om nationella system och gör det möjligt för pensionssparinstitut att skapa privata pensionsprodukter på EU-nivå. Det syftar till att kanalisera en större andel av hushållens sparande bort från traditionella instrument, till exempel sparkonton, och mot kapitalmarknaderna.

Förslaget strävar efter att säkerställa att konsumenterna är fullt medvetna om produktens grundläggande egenskaper. När det gäller investeringspolicyn kommer konsumenterna att kunna välja mellan ett säkert ickevalsalternativ och alternativ med olika risk- och avkastningsprofiler. Konsumenterna kommer att gynnas av flyttbarheten inom hela EU, den fullständiga insynen i PEPP-produkternas kostnader och möjligheten att byta pensionssparinstitut (med ett kostnadstak för sådana byten).

Ur pensionssparinstitutens synvinkel avser man med förslaget att göra det möjligt för ett stort antal av dem att erbjuda PEPP-produkter (banker, försäkringsgivare, kapitalförvaltare, tjänstepensionsinstitut, investmentbolag) samt att fastställa lika spelregler. PEPP-produkten, inklusive rådgivning, kommer att kunna tillhandahållas online och kräver inget nätverk med filialer, vilket kommer att göra det lättare att ta sig in på marknaden. Passregler (s.k. passporting) skulle göra det lättare för pensionssparinstitut att ta sig in på nya nationella marknader. Standardisering av produkternas grundläggande egenskaper bör också minska pensionssparinstitutens kostnader och hjälpa dem att slå ihop inbetalningar från olika nationella marknader och kanalisera dem till investeringar i hela EU.

Flexibiliteten kring andra egenskaper, som villkoren för ackumulering av pensionsinbetalningar, syftar till att göra det möjligt för konsumenterna att dra nytta av nationella skatteincitament i den medlemsstat där de är bosatta, förutsatt att pensionssparinstituten anpassar PEPP-produkterna till de nationella kriterierna för skatteincitament.

För att uppmuntra medlemsstaterna att bevilja skattelättnader för PEPP-produkter har kommissionen antagit en rekommendation om den skattemässiga behandlingen av privata pensionsprodukter, inbegripet PEPP-produkter, i anslutning till detta förslag.

1.2.Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Inom pensionsområdet har EU antagit följande stora initiativ de senaste åren:

·1998 – Direktiv om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen 7 ,

·2014 – Direktiv om att överföra kompletterande pensionsrättigheter 8 , som syftar till att främja rörlighet för arbetstagare genom att minska de hinder som skapas genom vissa regler för tjänstepensioner,

·2016 – Direktiv om tjänstepensionsinstitut (nedan kallat IORP2) 9 , som stärker kraven på bolagsstyrning, lämnande av information och gränsöverskridande verksamhet för tjänstepensionsfonder.

Andra åtgärder än lagstiftning som kommissionen vidtagit inom pensionsområdet inbegriper projektet ”Track and trace your pension in Europe” (TTYPE) 10 , som föreslår att en europeisk spårningstjänst ska inrättas för att göra det lättare för människor att hitta information om sina pensionsrättigheter i medlemsstaterna, samt projektet RESAVER 11 .

Förslaget till ett PEPP-regelverk påverkar inte de tre ovannämnda direktiven, eftersom de gäller tjänstepensioner. När det gäller andra initiativ än lagstiftning kan PEPP-regelverket integreras i framtida projekt.

1.3.Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget syftar till att öka det privata pensionssparandet i EU. Det är förenligt med EU:s policy att säkra tillräckliga pensioner genom att uppmuntra ett kompletterande pensionssparande på det sätt som beskrivs i kommissionens vitbok om pensioner från 2012 12 . I linje med detta konstaterade man i rapporten om pensionernas tillräcklighet från 2015 att ökade rättigheter från kompletterande (dvs. tjänstepensioner och privat pensionssparande), tillsammans med andra åtgärder, kan mildra konsekvenserna av lägre pensioner från offentliga system i vissa medlemsstater. Den årliga tillväxtöversikten från 2017 visade att bred täckning (dvs. bred tillgång och ökad användning) av kompletterande pensioner kan spela en avgörande roll för inkomsten efter pensionering, särskilt om den allmänna pensionen inte är tillräcklig, och bör främjas på lämpligt sätt beroende på det nationella sammanhanget.

Förslaget överensstämmer med EU:s politik för att stärka konsumentskyddet, i synnerhet genom att utveckla ett ickevalsalternativ med låg risk, kräva fullständig insyn för PEPP-sparare, särskilt i kostnader, och göra det möjligt för sparare att byta pensionssparinstitut samt sätta ett kostnadstak för sådana byten.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

2.1.Rättslig grund

Förslagets rättsliga grund är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt denna kan åtgärder beslutas för tillnärmning av nationella bestämmelser som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

För närvarande hindras en fungerande inre marknad för privat pensionssparande av den betydande fragmenteringen i nationella marknader och av privata pensionsprodukters begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det svårt för enskilda att utnyttja sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan till exempel hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemsstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

Genom förslaget utformas en i stort sett standardiserad europeisk produkt som ska vara tillgänglig i alla medlemsstater och göra det möjligt för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler pensionssparinstitut att välja mellan, även pensionssparinstitut i andra EU-länder. Genom förslaget harmoniseras PEPP-produktens grundläggande egenskaper: godkännande, distribution (inbegripet information och rådgivning), investeringspolicy, byte av pensionssparinstitut samt gränsöverskridande tillhandahållande och flyttbarhet. Förslaget kompletteras av rekommendationen om den skattemässiga behandlingen av privata pensionsprodukter, inbegripet den europeiska privata pensionsprodukten 13 . Syftet med detta är att undvika att PEPP-produkter i vissa medlemsstater inte omfattas av nationella skatteincitament om produktens grundläggande egenskaper inte överensstämmer med alla nationella kriterier för skattelättnad.

2.2.Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Enligt artikel 4 i EUF-fördraget måste EU:s åtgärder för att fullborda den inre marknaden utvärderas mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Det måste bedömas huruvida målen i förslaget inte kan uppnås av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella rättssystem (nödvändighetstest), och om målen på grund av deras omfattning och effekter uppnås bättre på EU-nivå (effektivitetstest).

För det första, när det gäller nödvändighetstestet, kan medlemsstaternas osamordnade ansträngningar på central, regional eller lokal nivå inte avhjälpa den fragmenterade produktreglering som leder till extra efterlevnadskostnader för pensionssparinstitut och motverkar gränsöverskridande verksamhet. EU:s lagstiftning om distributionskrav för finansiella produkter (t.ex. direktivet om försäkringsdistribution, direktivet om marknaderna för finansiella instrument (Mifid II) och förordningen om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priips-förordningen) 14 gäller t.ex. inte de flesta privata pensionsprodukter, varför sådana produkter omfattas av nationell lagstiftning.

Eftersom marknaderna för privata pensionsprodukter uteslutande regleras på nationell nivå uppstår informationssymmetri mellan pensionssparinstitut och sparare, särskilt i gränsöverskridande sammanhang. Det innebär att sparare kanske inte är tillräckligt medvetna om sina privata pensionsprodukters faktiska resultatutveckling eller ens kan byta pensionssparinstitut. Om pensionssparinstitut på nationell nivå inte ger sparare tillräcklig information kan det minska förtroendet för privata pensionsprodukter och resultera i att sparare gör färre transaktioner, i mindre grad engagerar sig i att säkra sina pensioner och fattar dåliga beslut.

Att privata pensionsprodukter ska vara flyttbara är viktigt för personer som flyttar till ett annat EU-land och vill behålla samma produkt och pensionssparinstitut. För närvarande har enskilda inget annat val än att försöka hitta en produkt som erbjuds av ett pensionssparinstitut i den nya medlemsstaten och som omfattas av väsentligt olika regler istället för att fortsätta spara i sin tidigare medlemsstat. Nationella skatteincitament uppmuntrar människor att pensionsspara och är viktiga för att främja användningen av privata pensionsprodukter. Att man förlorar sådana skattefördelar om man flyttar till en annan medlemsstat utgör ett stort hinder för privata pensionsprodukters flyttbarhet. Flyttbarhetsproblemet är inte något som medlemsstaterna kan lösa på egen hand.

För det andra, när det gäller effektivitetstestet, kan åtgärder på EU-nivå bidra till att avhjälpa konsekvenserna av fragmenteringen av marknaden, särskilt vad gäller kostnader. Om ingen EU-åtgärd vidtas kommer poolerna av tillgångar sannolikt att förbli små och begränsas av nationella gränser, utan stordriftsfördelar, och konkurrensen förbli begränsad till inhemska pensionssparinstitut. Det är därför osannolikt att individuella sparare skulle gynnas av de lägre priserna och det bättre produktutbudet som skulle bli resultatet av effektivitetsvinster och avkastning på stora pooler av tillgångar. Fragmentering är dyrt även för pensionssparinstitut: skillnaderna mellan nationella regler innebär extra efterlevnadskostnader. Incitamenten för pensionssparinstitut att erbjuda produkter över gränserna är få, främst på grund av höga kostnader. Däremot förväntas en standardiserad europeisk privat pensionsprodukt minska pensionssparinstitutens kostnader genom att skapa större pooler av tillgångar. Exempelvis har en studie visat att spridning av fasta kostnader över en större grupp medlemmar kan minska administrationskostnaderna med 25 procent 15 .

Fastställandet av ett EU-regelverk för privat pensionssparande skulle minska pensionssparinstitutens kostnader genom att skapa stordriftsfördelar, särskilt när det gäller investering och administration. Ett regelverk för privat pensionssparande på EU-nivå skulle hjälpa pensionssparinstitut med gränsöverskridande verksamhet, eftersom det skulle göra det möjligt för dem att centralisera vissa funktioner på EU-nivå (i stället för att förlita sig på lokal verksamhet eller utkontraktering). Standardisering skulle göra det lättare för pensionssparinstitut att erbjuda en pensionslösning till företagskunder som är verksamma i flera medlemsstater och söker en EU-omfattande privat pension för sina anställda. Detta kan också leda till effektivitetsvinster i distributionen, till exempel genom användningen av digitala kanaler för försäljning av privata pensionsprodukter. Ett EU-regelverk för privat pensionssparande kan kompletteras med politiska åtgärder på EU-nivå avseende FinTech (tekniska innovationer inom den finansiella sektorn).

Ett ökat privat pensionssparande kan bidra till att säkerställa tillräckliga kompensationsgrader i framtiden genom att utgöra ett komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensioner. Ett större utbud av säkra privata pensionsprodukter av hög kvalitet gynnar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, och oavsett om de har tagit anställning i en annan medlemsstat eller inte. En inre marknad för privat pensionsparande skulle göra produkten tillgänglig för ett större antal människor. Minimikrav för produkter som fastställs i EU-regler skulle skapa insyn, enkelhet och säkerhet för PEPP-sparare. Sådana krav skulle dessutom beakta att EU-medborgarna flyttar alltmer och den flexibilitet som i allt högre grad präglar arbetslivet.

2.3.Proportionalitetsprincipen

Enligt proportionalitetsprincipen ska EU:s åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. I princip är det redan möjligt att erbjuda privata pensionsprodukter i alla medlemsstater. I förhållande till deras marknadspotential bidrar de dock inte till att kanalisera tillräckligt med besparingar mot kapitalmarknaderna eller till uppnåendet av kapitalmarknadsunionen. Dessutom är egenskaperna hos vissa befintliga privata pensionsprodukter otillfredsställande, vilket även gäller gränsöverskridande flyttbarhet och tillhandahållande av privata pensionsprodukter.

De alternativ som beskrivs i den konsekvensbedömning som åtföljer detta förslag är att inga åtgärder vidtas på EU-nivå, att det fastställs ett regelverk för PEPP-produkter och att de nationella privata pensionssystemen harmoniseras.

Scenariot ”inga EU-åtgärder” skulle inte uppnå de mål som beskrivs i det föregående. En harmonisering av nationella system skulle å andra sidan göra det möjligt att uppnå målen, men förutsätta en fullständig harmonisering av mycket olika nationella situationer – det privata pensionssparandet är nämligen väl utvecklat i vissa medlemsstater men inte i andra. Detta alternativ bedömdes som alltför betungande för att nå målen. I detta sammanhang är det lämpligt att föreslå att det fastställs ett regelverk för en europeisk privat pensionsprodukt som kompletterar befintliga nationella system.

I konsekvensbedömningen utvärderades också alternativen för PEPP-produktens grundläggande egenskaper och de rekommenderade egenskapernas skattemässiga konsekvenser. De grundläggande egenskaperna vad gäller distribution, investeringspolicy, byte av pensionssparinstitut och gränsöverskridande element är avsedda att ge konsumenterna ett tillräckligt skydd och göra regelverket attraktivt för framtida PEPP-sparinstitut. När det exempelvis gäller distribution skulle branschregler tillämpas i stor utsträckning. När det gäller investeringspolicy skulle ickevalsalternativet innebära ett krav på kapitalskydd, men pensionssparinstitut kan föreslå andra investeringsalternativ. Det skulle vara tillåtet att byta pensionssparinstitut, men finnas en gräns för hur ofta detta får ske. När det gäller gränsöverskridande flyttbarhet och tillhandahållande är det rekommenderade alternativet baserat på den metod som för närvarande används av vissa tjänstepensionsinstitut, dvs. att man skapar nationella delkonton vid flytt till en annan medlemsstat, men den skulle effektiviseras ytterligare till förmån för PEPP-sparare.

Den administrativa bördan till följd av PEPP-produkten skulle vara begränsad, eftersom förslaget innebär att man lägger till en ny produktkategori i den befintliga produktportfölj som tillhandahålls av försäkringsgivare, pensionsinstitut, värdepappersföretag, kapitalförvaltare och banker, som alla står under tillsyn av nationella behöriga myndigheter enligt befintliga regelverk. Offentliga myndigheter kan införa nya rapporteringskrav för pensionssparinstitut när det gäller tillhandahållandet av PEPP-produkter, särskilt för att övervaka gränsöverskridande distribution av PEPP-produkter. Denna administrativa börda bör stå i proportion till riskerna med att tillhandahålla PEPP-produkter över gränserna och skulle möjliggöra marknadsövervakning, säkerställa lämplig tillsyn och bidra till konsumentskyddet.

2.4.Val av instrument

Artikel 114 i EUF-fördraget tillåter antagandet av rättsakter i form av en förordning eller ett direktiv. En förordning valdes här av de skäl som anges nedan.

För det första skulle en förordning, eftersom den är direkt tillämplig i alla medlemsstater, få PEPP-produkten att snabbare börja användas och därmed tillgodose behovet av ett ökat pensionssparande och fler investeringar i samband med kapitalmarknadsunionen.

För det andra, eftersom förslaget skulle harmonisera PEPP-produktens grundläggande egenskaper får dessa inte omfattas av särskilda nationella regler, varför en förordning är mer lämplig än ett direktiv i det här fallet. Alla egenskaper som inte omfattas av förslaget (t.ex. villkor för intjänandefasen) skulle givetvis omfattas av nationella bestämmelser.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

3.1.Samråd med berörda parter

Kommissionen genomförde ett offentligt samråd om det privata pensionssparandet i EU (inklusive en offentlig utfrågning) mellan juli och oktober 2016 och mottog sammanlagt 585 synpunkter från ett stort antal berörda parter 16 . Svaren visade att det fanns ett starkt intresse bland enskilda i hela EU av enkla, transparenta och kostnadseffektiva privata pensionsprodukter. Under det offentliga samrådet efterlystes även återkoppling från branschintressenter om ett EU-regelverk för privat pensionssparande, inklusive en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP), skulle vara genomförbart. Sammantaget anser de att PEPP-regelverket erbjuder ett bra tillfälle att utveckla en ny pensionsprodukt och vissa branschintressenter förbereder redan lanseringen av en egen PEPP-produkt.

3.2.Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Förslaget grundar sig på en studie utförd av Ernst & Young för kommissionens räkning om ett EU-regelverk för privat pensionssparande. Studien, som färdigställdes i juni 2017, kartlägger särskilt skattekraven och andra rättsliga krav som gäller i alla medlemsstater och bedömer marknadspotentialen för en PEPP-produkt. Studiens viktigaste slutsats är att skattesystemen i EU är mycket olika, vilket förutsätter att EU-regelverket för PEPP-produkten måste vara tillräcklig flexibelt för att kunna anpassas till nationella kriterier. Dessutom dras i studien slutsatsen att PEPP-produkten skulle innebära en tillväxt på marknaden för privat pensionssparande från 0,7 biljoner EUR till 2,1 biljoner EUR år 2030 med PEPP-produkten, jämfört med 1,4 biljoner EUR utan PEPP-produkten (förutsatt att PEPP-produkten skulle omfattas av befintliga nationella skatteincitament för privat pensionssparande).

Förslaget bygger också på ett tekniskt yttrande från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 17 om utvecklingen av en inte marknad för privata pensionsprodukter. Detta yttrande bygger på den tidigare preliminära rapporten från Eiopa, Towards a single market for personal pension 18 . I det tekniska yttrandet rekommenderas

·att PEPP-produkten ska väljas framför en harmonisering av nationella system, och

·att PEPP-produktens grundläggande egenskaper ska fastställas på EU-nivå, medan vissa andra skattekänsliga egenskaper ska överlåtas till nationell lagstiftning.

I det tekniska yttrandet rekommenderas framför allt att några av de grundläggande egenskaperna ska vara att det ska finnas ett säkert ickevalsalternativ och detaljerade krav på information till PEPP-sparare. Förslaget överensstämmer med dessa rekommendationer.

Slutligen bygger förslaget på följande:

·OECD-studien om lägesbeskrivning av skattebehandling av fonderade privata pensionsplaner i OECD- och EU-länder 19 ,

·Kommissionens och OECD:s projekt om beskattning, ekonomiska incitament och pensionssparande 20 ,

·OECD-studien om grundläggande principer för reglering av individuellt pensionssparande 21 , och

·Oxera-studien om ställningen för personer som sparar i privata pensionsprodukter i 14 EU-medlemsstater. 22

3.3.Konsekvensbedömning

PEPP-förslaget fick efter ett första negativt yttrande den 2 maj 2017 23 stöd av ett positivt yttrande från nämnden för lagstiftningskontroll den 22 maj 2017 24 . I sina kommentarer föreslog nämnden att konsekvensbedömningen borde fokusera mer på att analysera PEPP-produktens grundläggande egenskaper och förklara hur de kan jämföras med egenskaperna hos befintliga privata pensionsprodukter.

Nämnden för lagstiftningskontroll begärde också en mer detaljerad kvantifiering av PEPP-alternativets konsekvenser och ett förtydligande av de underliggande antagandena. I den slutliga versionen av konsekvensbedömningen tas dessa punkter upp genom att man

·specificerar de olika alternativen för PEPP-produktens egenskaper,

·förklarar hur de bygger på befintliga privata pensionsprodukter med högsta penetrationsindex och

·kvantifierar de extra volymer som genereras av lanseringen av PEPP-produkten på den privata pensionsmarknaden och effekten på kapitalmarknaderna.

Förslaget är i linje med slutsatserna från konsekvensbedömningen. 25  

De allmänna alternativ som undersöktes i konsekvensbedömningen var följande:

·ingen åtgärd på EU-nivå,

·ett regelverk för en PEPP-produkt, eller

·harmonisering av de nationella privata pensionssystemen.

Det första alternativet skulle innebära att de konstaterade bristerna skulle kvarstå (fortsatt fragmentering av de nationella kapitalmarknaderna, otillfredsställande egenskaper hos befintliga privata pensionsprodukter och begränsningar för gränsöverskridande flyttbarhet och tillhandahållande). Det tredje alternativet skulle å andra sidan åtgärda dessa brister, Detta skulle dock också innebära en harmonisering av nationella skattesystem för privat pensionssparande, vilket skulle kräva enhälligt stöd från medlemsstaterna. men innebära betydande efterlevnadskostnader för pensionssparinstitut. De skulle för det första vara tvungna att anpassa alla sina privata pensionsprodukter till det nya systemet. Detta system kan dessutom fortlöpande skilja sig väsentligt från de system inom olika sektorer enligt vilka pensionssparinstituten distribuerar sina övriga finansiella produkter.

I konsekvensbedömningen dras därför slutsatsen att det andra alternativet är det bästa, eftersom det skulle innebära ett harmoniserat EU-regelverk som skulle komplettera de befintliga nationella systemen och kan avhjälpa de konstaterade bristerna genom att använda riktade lösningar som undviker överdrivna efterlevnadskostnader.

PEPP-regelverket skulle ha positiva ekonomiska konsekvenser. Enligt EY:s studie skulle PEPP-produkten, förutsatt att den omfattas av skatteincitament, leda till att de förvaltade tillgångarna på marknaden för privata pensionsprodukter skulle öka från ett värde på 0,7 biljoner EUR till 2,1 biljoner EUR år 2030 jämfört med 1,4 biljoner EUR utan PEPP-produkten.

Det skulle också få positiva effekter på samhället, eftersom fler enskilda skulle kunna komplettera sina inkomster efter pension från andra källor med en PEPP-produkt och därigenom förbättra sina pensioners tillräcklighet. Det skulle särskilt få effekter för arbetstagare med atypiska anställningsvillkor, egenföretagare och mobila arbetstagare som inte har tillräcklig eller ingen tillgång till statliga pensionssystem eller tjänstepensionssystem. De positiva effekterna på samhället skulle vara större i medlemsstater där utbudet och användningen av privata pensionsprodukter för närvarande är begränsat.

Ingen betydande miljökonsekvens förväntas, även om det kan ha en positiv effekt när det gäller hållbarhet att uppmuntra pensionssparinstitut att ta hänsyn till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor i sina investeringar (som är knutna till krav på offentliggörande).

3.4.Grundläggande rättigheter

Förslaget respekterar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, rätten till egendom, rätten att bedriva verksamhet och principen om jämlikhet mellan män och kvinnor. Det bidrar till målen i stadgans artikel 38, som föreskriver ett starkt konsumentskydd.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar EU:s budget. I synnerhet kommer de extra uppgifterna för de europeiska tillsynsmyndigheterna att kräva en ökning av resurserna samt vissa operativa investeringar. Här ingår följande uppgifter:

·godkännande av PEPP-produkter,

·utveckling av ytterligare riktlinjer, eller

·ett centralt register för alla godkända PEPP-produkter.

Kostnader på 1 000 000 euro har beräknats för 2019, inklusive en engångsinvestering för operativa frågor, och kommer 2021 att uppgå till cirka 1 200 000 euro om året. Enligt de europeiska tillsynsmyndigheternas nuvarande samfinansieringsarrangemang kommer 40 procent av denna finansiering att ingå i EU:s budget och därmed inte överstiga de belopp som anges i den nuvarande fleråriga budgetram som löper fram till 2020.

5.ÖVRIGA INSLAG

5.1.Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

När förordningen har trätt i kraft kommer kommissionen att övervaka viktiga resultatindikatorer på medellång sikt för målen. Dessa indikatorer inbegriper följande:

·Den totala användningen – i fråga om förvaltade tillgångar – av privata pensionsprodukter och den geografiska och sektoriella distributionen av PEPP-sparinstitut och investeringar i PEPP-produkter (målet att öka investeringarna i EU och bidra till genomförandet av kapitalmarknadsunionen).

·Antalet PEPP-registreringar och den relativa andelen av privata pensionsprodukter (inklusive nationella produkter och PEPP) i procent av hushållens finansiella tillgångar (målet att förbättra produktegenskaperna på den privata pensionsmarknaden) och

·Antalet pensionssparinstitut som använder ett pass för gränsöverskridande verksamhet och den relativa andelen av PEPP-produkter, med mer än ett nationellt delkonto jämfört med alla privata pensionsprodukter (målet att öka privata pensionsprodukters gränsöverskridande tillhandahållande).

De uppgifter som samlats in av i synnerhet de europeiska tillsynsmyndigheterna kan bidra till övervakningen av resultatindikatorerna för PEPP.

Dessutom kommer kommissionen att bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna har hörsammat dess rekommendation om förmånlig skattemässig behandling av PEPP-produkten i sin nationella lagstiftning.

Enligt förslaget ska en utvärdering göras fem år efter det att förordningen börjat tillämpas.

5.2.Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Den föreslagna förordningen om en europeisk privat pensionsprodukt har 11 kapitel. Med undantag för det första kapitlet (allmänna bestämmelser) och sista kapitlet (slutbestämmelser) följer strukturen produktens livscykel.

I kapitel I beskrivs målen för den föreslagna förordningen, dvs.

·att få fram mer kapital och kanalisera det mot europeiska långsiktiga investeringar i realekonomin,

·att erbjuda bättre produktegenskaper så att medborgarna får en enkel, säker och kostnadseffektiv privat pensionsprodukt samtidigt som de kan välja mellan olika typer av PEPP-sparinstitut, och

·att uppmuntra gränsöverskridande tillhandahållande av flyttbara PEPP-produkter.

Kapitel I innehåller definitioner av viktiga begrepp i den föreslagna förordningen, t.ex. ”europeisk privat pensionsprodukt”, ”PEPP-konto”, ”pensionsförmåner”, ”intjänandefas”, ”utbetalningsfas”, ”PEPP-sparinstitut” och ”PEPP-distributör”, ”PEPP-produktens flyttbarhet” samt ”byte av pensionssparinstitut”.

I artikeln om tillämpliga regler förklaras samspelet mellan den föreslagna förordningen, avtalsbestämmelserna för PEPP-produkter och nationella regler på området.

I kapitel II introduceras principen att endast finansiella företag som redan har auktoriserats på EU-nivå av behöriga myndigheter enligt gällande sektorsspecifik rättsakt ska få ansöka om tillstånd att tillhandahålla PEPP-produkter (dvs. att utveckla och distribuera dem). Tillstånd att bedriva verksamhet som PEPP-sparinstitut, det vill säga att använda ”PEPP”-märkningen för privata pensionsprodukter, ska beviljas av en enda EU-myndighet, Eiopa. Beteckningen ”PEPP” eller ”europeisk privat pensionsprodukt” ska bara få användas för en privat pensionsprodukt om denna har godkänts av Eiopa. Befintliga privata pensionsprodukter kan omvandlas till PEPP-produkter efter godkännande från Eiopa, som måste samråda med den tillsynsmyndighet som är behörig för det finansiella företaget innan ett beslut fattas om att ansökan ska godkännas eller avslås.

Dessutom föreskrivs i kapitel II regler för att PEPP-produkter också ska kunna distribueras av finansiella företag som inte har utvecklat dem. Detta kan göras av finansiella företag som har fått ett särskilt tillstånd för distribution av sina nationella behöriga myndigheter samt av försäkringsgivare, återförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, och som är registrerade som sådana enligt direktiv 2016/97/EU (direktivet om försäkringsdistribution).

I kapitel III fastställs fördelningen av befogenheter mellan de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstater när det gäller att ge PEPP-sparinstitut frihet att tillhandahålla tjänster samt etableringsfrihet. Med tanke på vissa medlemsstaters farhågor om att det kan uppstå olika spelregler på grund av att olika typer av potentiella PEPP-sparinstitut omfattas av olika tillsynsordningar, skulle passreglerna (s.k. passporting) till stor del kunna minska de olika tillsynsordningarnas inverkan på konkurrensen eftersom dessa regler förlitar sig på hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter och på Eiopas skyldighet att godkänna ”märkningen”.

Kapitel III innehåller också bestämmelser om flyttbarhet. Detta gör det möjligt för PEPP-sparare som byter hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat att fortsätta betala till en PEPP-produkt som de redan har teckna hos ett pensionssparinstitut i den ursprungliga medlemsstaten. I sådana fall har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som är knutna till löpande investeringar i samma PEPP.

Mekanismen bakom flyttbarhetstjänsten avser att öppna ett nytt delkonto inom varje enskilt PEPP-konto. Detta delkonto uppfyller de rättsliga krav och villkor för skatteincitament som fastställts på nationell nivå för PEPP-produkten av den medlemsstat till vilken PEPP-spararen flyttar. Mekanismen för att öppna nya delkonton, överföra de ackumulerade rättigheterna mellan dessa delkonton och ge information om detta alternativ anges i den föreslagna förordningen och följer ett stegvis tillvägagångssätt. Under de första tre åren av tillämpningen av förordningen måste PEPP-sparinstitut tillhandahålla information om tillgängliga delkonton. Därefter har PEPP-sparare rätt att öppna nationella delkonton som täcker alla medlemsstaters system.

Kapitel IV syftar till att framför allt potentiella PEPP-sparare ska få största möjliga insyn i PEPP-produktens egenskaper. Reglerna klargör särskilt att all dokumentation och information om PEPP-produkten ska lämnas till potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare elektroniskt, och att elektronisk distribution är standardalternativet. På begäran måste PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även lämna denna dokumentation och information kostnadsfritt på ett varaktigt medium.

När det gäller rådgivning förväntas PEPP-sparinstitut göra ett lämplighets- och ändamålsenlighetstest av potentiella PEPP-sparare, men sparare kan avstå från sin rätt till rådgivning om de väljer ickevalsalternativet.

Hörnstenen i tillhandahållandet av förhandsinformation är faktabladet om PEPP. Dess form, innehåll och villkor för tillhandahållande beskrivs i detalj i den föreslagna förordningen.

När det gäller information som lämnats under PEPP-kontraktets löptid måste pensionssparinstitutet sammanställa ett ”PEPP-pensionsbesked”. Det kan handla om information om:

·de insparade pensionsrättigheterna eller det ackumulerade kapitalet,

·fullständiga eller partiella garantier enligt PEPP-planen och

·om tillämpligt, typen av garantin och mekanismerna för att skydda insparade individuella rättigheter.

Kapitel V handlar om intjänandefasen för PEPP, inklusive investeringsregler för PEPP-sparinstitut och PEPP-sparare. Bestämmelserna som gäller för PEPP-sparinstitut härrör från ”aktsamhetsprincipen”, 26 och utgör ett säkert regelverk för deras investeringspolicy.

När det gäller PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitut erbjuda dem högst fem investeringsalternativ, varav ett ska vara ett ickevalsalternativ som säkerställer att PEPP-spararen åtminstone får tillbaka sitt investerade kapital. Alla investeringsalternativ måste utformas av PEPP-sparinstitut på grundval av beprövade riskreducerande tekniker som säkerställer ett tillräckligt skydd för PEPP-sparare. Efter att ha slutit PEPP-kontraktet måste PEPP-sparare välja ett investeringsalternativ och ha möjligheten att kunna ändra det kostnadsfritt en gång vart femte intjänandeår.

Medlemsstaterna har möjlighet att besluta om alla andra villkor som gäller intjänandefasen. Sådana villkor kan omfatta följande:

·åldersgränser för att inleda intjänandefasen,

·intjänandefasens minsta varaktighet,

·maximalt och minimalt antal inbetalningar och deras kontinuitet och

·villkor för förtida uttag före pensionsåldern vid särskilda svårigheter.

I kapitel VI fastställs mekanismen för att utse ett förvaringsinstitut i det fall det handlar om en PEPP-plan där PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare bär hela investeringsrisken. Bestämmelserna gäller förvaring av tillgångar, förvaringsinstitutets tillsynsförpliktelser och dess ansvar.

Den föreslagna förordningen kräver inrättande av förfaranden för att möjliggöra för kunder och andra berörda parter, särskilt konsumentorganisationer, att inkomma med klagomål mot PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer. Den som klagar ska i samtliga fall erhålla svar. Lämpliga mekanismer för opartiska och oberoende klagomål utanför domstol samt prövningsförfaranden för tvistlösning mellan PEPP-sparare och PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer måste också införas.

Den föreslagna förordningen omfattar möjligheten för PEPP-sparinstitut att täcka risken för dödsfall och andra biometriska risker.

Kapitel VII reglerar bytet av PEPP-sparinstitut. Efter en begäran från PEPP-spararen överförs eventuell behållning från ett PEPP-konto hos det överförande pensionssparinstitutet till ett nytt PEPP-konto hos det mottagande pensionssparinstitutet, och det tidigare PEPP-kontot stängs. Bytesmöjligheten kan erbjudas av PEPP-sparinstitut som är etablerade i samma medlemsstat (inhemska byten) eller i olika medlemsstater (gränsöverskridande byten). Ett kostnadstak är tänkt för PEPP-spararens totala avgifter till det överförande PEPP-sparinstitutet för uppsägning av PEPP-kontot som innehas hos denna.

I kapitel VIII ges de flesta av PEPP-villkoren knutna till utbetalningsfasen som bestäms av medlemsstaterna – i synnerhet följande:

·fastställande av pensionsåldern,

·en obligatorisk koppling mellan den tidpunkt då pensionsåldern uppnås och inledandet av utbetalningsfasen,

·en minimiperiod för deltagande i en PEPP-plan och

·en maximal period före den tidpunkt då pensionsåldern nås för anslutning till en PEPP-plan.

När det gäller utbetalningsformer (t.ex. livränta, engångsbelopp, uttag) ålägger förslaget, genom att ge PEPP-sparinstitut, PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare rätt att fastställa detta i ett avtal, medlemsstaterna denna flexibilitet som ett obligatoriskt villkor, vilket kan få konsekvenser för tillgången till nationella skatteincitament för PEPP-produkter i vissa medlemsstater.

I kapitel IX delas tillsynsansvaret upp mellan Eiopa och de nationella behöriga myndigheterna. Eiopa är skyldigt att övervaka pensionsplaner som upprättas eller distribueras inom EU:s territorium för att kontrollera att de inte använder beteckningen ”PEPP” eller påstår att de är en PEPP-produkt, om de inte har godkänts enligt den föreslagna förordningen.

I kapitel X beskrivs vilka överträdelser av bestämmelserna i den föreslagna förordningen som kan leda till påföljder, hur nationella behöriga myndigheter kan införa dessa påföljder och hur överträdelser och påföljder ska rapporteras.

I kapitel XI ges Europeiska kommissionen befogenhet att anta delegerade akter inom följande områden:

·intressekonflikter,

·incitament,

·försäljning av PEPP-produkter med och utan rådgivning,

·produkttillsyn och krav på styrning,

·tillhandahållande av information under kontraktsperioden och

·rapportering till nationella myndigheter och investeringsalternativ.

Kommissionen kommer också att anta tekniska standarder om faktabladets innehåll och tillhandahållande samt genomföra tekniska standarder om en standardiserad utformning av PEPP-pensionsbeskedet.

Kommissionen är skyldig att utvärdera förordningen fem år efter det att den har börjat tillämpas. Utvärderingen ska i synnerhet granska hur förordningens regler fungerar och vilka erfarenheter som gjorts under tillämpningen av dem, i vilken mån PEPP-märkningen har använts av PEPP-sparinstitut, den geografiska och sektoriella spridningen när det gäller PEPP-sparinstitut och investeringar i PEPP-produkter, förordningens effekter på marknaden för privat pensionssparande, om informationskraven i kapitel IV är lämpliga, om förordningen bör kompletteras med bestämmelser om incitament för investeringar i PEPP-produkter, förekomst av eventuella hinder som kan ha hindrat investeringar i privata pensionsprodukter med PEPP-märkningen, inbegripet hur PEPP-sparare påverkas av andra EU-rättsakter, vilka avgifter och kostnader som PEPP-sparinstitut tar ut för att öppna nya delkonton på PEPP-spararnas individuella PEPP-konton samt vilken inverkan PEPP-relaterade investeringsbeslut har på miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

2017/0143 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 27 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)EU-hushållens sparande är bland det högsta i världen, men merparten hålls på bankkonton med korta löptider. Ett ökat investeringsinflöde till kapitalmarknaderna kan göra det lättare att hantera de utmaningar som följer av befolkningens åldrande och de låga räntorna.

(2)Privat pensionssparande är viktigt eftersom det kopplar samman långsiktiga sparare med långsiktiga investeringsmöjligheter. En större europeisk marknad för privat pensionssparande kommer att öka tillgången till medel för institutionella investerare och investeringarna i den reala ekonomin.

(3)För närvarande hindras en fungerande inre marknad för privat pensionssparande av den betydande fragmenteringen i nationella marknader och av privata pensionsprodukters begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(4)Kapitalmarknadsunionen kommer det att bidra till att mobilisera kapital i Europa och kanalisera det till företag, inbegripet små och medelstora företag, och till infrastrukturprojekt och långsiktigt hållbara projekt som behöver kapital för att växa och skapa sysselsättning. Ett av kapitalmarknadsunionens huvudmål är att europeiska sparmedel ska användas på ett bättre sätt och därigenom öka investeringar och valmöjligheter för icke-professionella investerare.

(5)I kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion 28 från september 2015 aviserades att kommissionen ”kommer att utvärdera om det behövs en politisk ram för att åstadkomma en välfungerande europeisk marknad för enkelt, effektivt och konkurrenskraftigt privat pensionssparande och om det krävs EU-lagstiftning för en sådan marknad”.

(6)I sin resolution av den 19 januari 2016 29 betonade Europaparlamentet att ”man måste arbeta för en miljö som stimulerar till innovation inom området finansprodukter, ökar diversifieringen och fördelarna för realekonomin och ger ökade investeringsincitament, samt som dessutom kan bidra till att vi får adekvata, trygga och hållbara pensioner, till exempel i form av en övergripande europeisk pensionsprodukt, som utformats på ett enkelt och transparent sätt”.

(7)I sina slutsatser av den 28 juni 2016 30 efterlyste Europeiska rådet ”snabba och beslutsamma framsteg [...] för att säkerställa att företag lättare får tillgång till finansiering och för att stödja investeringar i den reala ekonomin genom att föra arbetet med agendan för kapitalmarknadsunionen framåt”.

(8)Kommissionen aviserade i sitt meddelande av den 14 september 2016, Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion 31 , att den ”kommer att överväga förslag för en enkel, effektiv och konkurrenskraftig privat EU-pensionsprodukt [...]. Bland de valmöjligheter som övervägs ingår ett möjligt lagstiftningsförslag som skulle kunna läggas fram under 2017.”

(9)I sitt meddelande Halvtidsöversyn av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion 32 aviserade kommissionen ”[e]tt lagförslag om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) före slutet av juni 2017. Förslaget kommer att lägga grunden till en säkrare, mer kostnadseffektiv och transparent marknad för rimligt prissatta och frivilliga privata pensionsprodukter som kan förvaltas på EU-nivå. Detta kommer att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen, fungera som ett komplement till befintliga pensionsprodukter och pensionssystem samt göra privat pensionssparande mer kostnadseffektivt genom att erbjuda bra möjligheter till långsiktiga investeringar ”.

(10)Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Den kommer även ge hushållen bättre möjligheter att uppnå sina mål för tiden efter pensionering.

(11)Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en stark marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. Genom att komplettera befintliga pensionsprodukter och pensionsplaner kommer det att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionsplaner.

(12)Genom förordningen harmoniseras vissa av PEPP-produktens grundläggande egenskaper som rör väsentliga frågor som distribution, investeringspolicy och byte av pensionssparinstitut, samt gränsöverskridande tillhandahållande och flyttbarhet. Harmoniseringen av dessa grundläggande egenskaper kommer att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor för privata pensionssparinstitut rent allmänt och bidra till förverkligandet av kapitalmarknadsunionen och integreringen av den inre marknaden för privat pensionssparande. Den kommer att leda till en i hög grad standardiserad europeisk produkt som ska vara tillgänglig i alla medlemsstater och göra det möjligt för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler pensionssparinstitut att välja mellan, även pensionssparinstitut i andra medlemsstater. Genom att minska hindren för tillhandahållandet av pensionstjänster över gränserna kommer den europeiska privata pensionsprodukten att öka konkurrensen mellan pensionssparinstitut i hela EU och erbjuda stordriftsfördelar som bör gynna spararna.

(13)Enligt artikel 114 i EUF-fördraget kan rättsakter antas både i form av förordningar eller direktiv. Antagandet av en förordning är att föredra eftersom den blir direkt tillämplig i alla medlemsstater. Med en förordning skulle PEPP-produkten snabbare kunna komma i bruk och därmed bidra till att tillgodose behovet av ökat pensionssparande och ökade investeringar inom ramen för kapitalmarknadsunionen. Eftersom denna förordning harmoniserar PEPP-produkternas grundläggande egenskaper behöver dessa inte omfattas av särskilda nationella regler, varför en förordning förefaller vara mer lämplig än ett direktiv. De egenskaper som inte omfattas av förordningens tillämpningsområde (t.ex. villkoren i intjänandefasen) ska emellertid vara underställda nationella bestämmelser.

(14)Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden.

(15)Ett PEPP-pass ska säkerställa att det upprättas en inre marknad för PEPP-produkter.

(16)För att säkerställa tjänster av hög kvalitet och ett effektivt konsumentskydd bör hem-och värdmedlemsstaterna ha ett nära samarbete i kontrollen av att skyldigheterna i denna förordning fullgörs. Om PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att tillhandahålla tjänster genom att bedriva verksamhet i olika medlemsstater bör det vara hemmedlemsstatens behöriga myndighet som ska säkerställa att skyldigheterna i denna förordning fullgörs, eftersom den har närmare band till PEPP-sparinstitutet. För att säkerställa en rättvis ansvarsfördelning mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat, om den upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium, informera hemmedlemsstatens behöriga myndighet, som i sin tur ska vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten bör vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(17)När det gäller etablering av filialer eller permanent närvaro i en annan medlemsstat är det lämpligt att fördela ansvaret för kontrollen av efterlevnad mellan hem- och värdmedlemsstaterna. Även om ansvaret för att kontrollera fullgörandet av skyldigheter som rör verksamheten som helhet – t.ex. regler om yrkeskrav – även i fortsättningen bör vila på hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt samma ordning som för tillhandahållandet av tjänster, bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet få ansvar för kontrollen av efterlevnaden av informationskrav och uppföranderegler när det gäller tjänster som tillhandahålls inom dess territorium. Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat emellertid upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium för vars upprätthållande detta direktiv inte tilldelar värdmedlemsstaten ansvaret, förutsätter ett nära samarbete att denna myndighet informerar hemmedlemsstatens behöriga myndighet, så att den sistnämnda kan vidta lämpliga åtgärder. Detta gäller i synnerhet överträdelser av reglerna om god vandel, yrkeskunskap och kompetens. För att skydda konsumenterna bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(18)Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör förfoga över alla medel som krävs för att säkerställa att PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt inom hela unionen, oavsett om verksamheten bedrivs med stöd av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster. För att säkerställa en effektiv tillsyn bör alla åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna stå i proportion till art, grad och komplexitet hos den inneboende risken i ett visst pensionssparinstituts eller en viss distributörs verksamhet, oavsett pensionsinstitutets eller distributörens betydelse för marknadens övergripande finansiella stabilitet.

(19)PEPP-produktens paneuropeiska dimension kan inte bara utnyttjas av pensionssparinstitut, genom möjligheterna till gränsöverskridande verksamhet, utan även av PEPP-sparare, genom PEPP-produktens flyttbarhet, och på så sätt bidra till att trygga individuella pensionsrättigheter för personer som utövar sin rätt till fri rörlighet enligt artiklarna 21 och 45 i EUF-fördraget. Flyttbarhet innebär att PEPP-spararen kan byta hemvist till en annan medlemsstat men behålla sitt PEPP-sparinstitut, medan byte av PEPP-sparinstitut inte nödvändigtvis förutsätter byte av hemvist.

(20)En PEPP-produkt bör omfatta nationella delkonton som vart och ett ska ha de egenskaper för privata pensionsprodukter som gör att inbetalningarna kan omfattas av incitament. För den enskilde PEPP-spararen bör ett första delkonto skapas i samband med att denne tecknar sig för en privat pensionsprodukt.

(21)För att möjliggöra en problemfri övergång för PEPP-sparinstitut kommer skyldigheten att tillhandahålla PEPP-produkter med delkonton för varje medlemsstat att gälla tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft. För att inte vilseleda konsumenterna bör pensionssparinstitut emellertid tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt.

(22)PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier samt kostnader. Om de prognostiserade pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett extremt men trovärdigt negativt scenario.

(23)Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut.

(24)För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-utvecklare upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en anpassning av, faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 33 som inte skulle behöva tillhandahållas för PEPP-produkter.

(25)För att säkerställa PEPP-faktablads allmänna spridning och tillgänglighet bör denna förordning föreskriva att en PEPP-utvecklare ska offentliggöra PEPP-faktabladen på sin webbplats.

(26)Kalkylatorer för pensionsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för konsumenterna bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som tas ut av olika PEPP-utvecklare samt eventuella ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan räknats in av PEPP-utvecklare.

(27)Närmare bestämmelser om den information som ska ingå i PEPP-faktabladet utöver de delar som redan ingår i faktabladet för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare och försäkringsbaserade produkter enligt förordning (EU) nr 1286/2014 och hur denna information ska presenteras bör harmoniseras ytterligare genom tekniska tillsynsstandarder som kompletterar de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 34 , samt ta hänsyn till befintlig och pågående forskning om konsumentbeteenden, däribland resultaten av effektivitetstester av olika sätt att presentera information för konsumenterna.

(28)PEPP-faktabladen bör enkelt kunna särskiljas och vara åtskilda från marknadsföringsmaterial.

(29)PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör vara tydligt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet.

(30)PEPP-sparinstitut bör informera PEPP-sparare i tillräckligt god tid före pensioneringen om de utbetalningsalternativ som de kan välja mellan. Om pensionen inte betalas ut som livränta bör medlemmar som närmar sig pensionsåldern informeras om hur förmånerna kan betalas ut för att underlätta deras finansiella planering inför sin pensionering.

(31)Under den fas då pensionsförmånerna utbetalas bör PEPP-förmånstagarna fortsätta att få information om sina förmåner och utbetalningsalternativ. Detta är särskilt viktigt när PEPP-förmånstagare står för en betydande del av investeringsrisken under utbetalningsfasen. PEPP-förmånstagare bör även informeras om eventuella sänkningar av förmånsnivåer, vilket ska ske när ett beslut som kommer att resultera i en sänkning har fattats men innan någon sådan sänkning har genomförts. Som bästa praxis rekommenderas PEPP-sparinstitut att samråda med PEPP-förmånstagare innan ett sådant beslut fattas.

(32)För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens art och duration. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

(33)Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen.

(34)Denna förordning bör säkerställa en lämplig investeringsfrihet för PEPP-sparinstitut. Eftersom PEPP-sparinstitut är mycket långsiktiga investerare med låg likviditetsrisk har de förutsättningar att bidra till kapitalmarknadsunionen genom att inom aktsamma gränser investera i icke-likvida tillgångar som exempelvis aktier och andra kapitalinstrument som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål för handel på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar eller organiserade handelsplattformar. De kan också utnyttja fördelarna med en internationell diversifiering. Det bör därför inte, annat än av aktsamhetsskäl i linje med aktsamhetsprincipen för att skydda PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares intressen, finnas några begränsningar för investeringar i aktier i andra valutor än dem som pensionsåtagandena är uttryckta i eller i andra instrument som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål för handel på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) eller organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar).

(35)För att fördjupa kapitalmarknadsunionen görs en bred tolkning av vad som utgör instrument med en långsiktig ekonomisk profil. Dessa instrument är ej överförbara värdepapper och har därför inte tillgång till andrahandsmarknaders likviditet. De kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket begränsar deras säljbarhet och bör tolkas som att de inbegriper andelar och skuldinstrument i och lån som tillhandahålls icke börsnoterade företag. Onoterade företag omfattar infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade tillväxtföretag, fastigheter eller andra tillgångar som kan vara lämpliga för långsiktiga investeringsändamål. Koldioxidsnåla och klimattåliga infrastrukturprojekt är ofta onoterade tillgångar och är beroende av långfristiga krediter för finansiering av projekt. Med tanke på att deras pensionsåtaganden är långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut att avsätta en tillräcklig del av sin tillgångsportfölj för hållbara investeringar i den reala ekonomin med långsiktigt positiva ekonomiska effekter, i synnerhet för infrastrukturprojekt och företag.

(36)Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem.

(37)För att säkerställa att PEPP-sparinstitut uppfyller sin skyldighet att utforma en investeringspolicy som är förenlig med aktsamhetsprincipen bör PEPP-sparinstitut inte få investera i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

(38)Med tanke på PEPP-produkternas långsiktiga pensionsmål bör de investeringsalternativ som erbjuds PEPP-sparare anpassas så att de omfattar faktorer som gör det möjligt för investerare att fatta ett investeringsbeslut, inbegripet antalet investeringsalternativ som de kan välja mellan. Efter det första val som görs vid tecknandet av en PEPP-produkt bör spararen ha möjlighet att ändra detta val med rimliga intervaller (vart femte år) för att ge pensionssparinstituten tillräcklig stabilitet att bedriva en långsiktig investeringsstrategi och samtidigt säkerställa investerarskydd.

(39)Ickevalsalternativet bör göra det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt investerade kapital. PEPP-sparinstitut kan dessutom inkludera en mekanism för inflationsindexering för att åtminstone delvis ta hänsyn till inflationen.

(40)Den behöriga myndigheten bör i utövningen av sina befogenheter ha skyddet av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter samt PEPP-sparinstitutens stabilitet och sundhet som sina främsta mål.

(41)Om PEPP-sparinstitutet är ett tjänstepensionsinstitut eller ett värdepappersföretag bör det utse ett förvaringsinstitut för sina tillgångar. Detta är nödvändigt för att skydda konsumenterna, eftersom den branschlagstiftning som är tillämplig på tjänstepensionsinstitut och värdepappersföretag inte föreskriver att det ska utses ett förvaringsinstitut.

(42)Transparens när det gäller kostnader och avgifter är av grundläggande betydelse för att stärka PEPP-spararnas förtroende och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Ej transparenta prissättningsmetoder bör förbjudas.

(43)För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller fastställandet av villkor för Eiopas och de behöriga myndigheternas utövande av sina befogenheter att ingripa. Det är särskilt viktigt att kommissionen under sitt förberedande arbete genomför lämpliga samråd. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(44)Kommissionen bör anta förslag till tekniska standarder som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén när det gäller PEPP-faktabladets utformning och särskilda innehåll som inte omfattas av [PRIIPs KID RTS] i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 35 , Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 36 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 37 . Kommissionen bör komplettera de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska arbete genom att utföra konsumenttester av faktabladets utformning i enlighet med de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag.

(45)Utan att detta påverkar PEPP-kunders rätt att väcka talan inför domstol bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, opartiska, öppna och effektiva förfaranden för alternativ tvistlösning upprättas mellan PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer och PEPP-kunder för att lösa tvister som följer av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

(46)För att upprätta ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer införa ett effektivt klagomålsförfarande som deras kunder kan använda innan tvister hänskjuts till ett alternativt tvistlösningsförfarande eller domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers svar på klagomål. Alternativa tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande samarbete om tvister som rör rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

(47)För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

(48)Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten.

(49)Innan PEPP-spararen godkänner bytet bör denne informeras om alla steg i det förfarande som krävs för att genomföra bytet.

(50)Det överförande PEPP-sparinstitutet måste samarbeta för att bytet ska kunna genomföras. Det överförande PEPP-sparinstitutet bör därför förse det mottagade PEPP-sparinstitutet med all den information som krävs för att överföra betalningarna till det andra PEPP-kontot. Informationen bör dock inte överstiga vad som krävs för att genomföra bytet.

(51)För att underlätta gränsöverskridande byten bör en PEPP-sparare kunna be det nya PEPP-sparinstitutet om detaljerade uppgifter om det nya PEPP-kontot, helst vid ett enda möte med det nya PEPP-sparinstitutet.

(52)PEPP-sparare bör inte åsamkas ekonomiska förluster, inbegripet avgifter och ränta, på grund av misstag som begås av något av de PEPP-sparinstitut som är inblandande i bytesprocessen. Framför allt bör PEPP-sparare inte åsamkas någon ekonomisk förlust till följd av extraavgifter, ränta eller andra avgifter liksom böter, straffavgifter eller någon annan typ av finansiell skada som beror på att genomförandet av bytet försenas.

(53)PEPP-sparare bör ha rätt att i samband med tecknandet av en PEPP-produkt besluta om de utbetalningsalternativ de kan välja mellan (livränta, engångsbelopp eller annat) under utbetalningsfasen, men ha möjlighet att därefter ändra sitt val vart femte år, så att de kan välja det utbetalningsalternativ som passar deras behov bäst när de närmar sig pensionsåldern.

(54)PEPP-sparinstitut bör få erbjuda PEPP-sparare ett stort antal utbetalningsalternativ. Detta skulle främja målet att öka användningen av PEPP-produkten genom att ge PEPP-sparare ökad flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra det möjligt för pensionssparinstitut att utforma sina PEPP-produkter på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt med EU:s politik på andra områden och är politiskt genomförbart, eftersom det ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta om vilka utbetalningsalternativ de vill uppmuntra.

(55)Full transparens när det gäller kostnader och avgifter som rör investeringar i en PEPP-produkt bör garanteras. Samma spelregler skulle gälla för olika pensionssparinstitut och konsumenterna skyddas. Jämförbar information skulle finnas tillgänglig om olika produkter, vilket skulle stimulera en konkurrenskraftig prissättning.

(56)Även om den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut ska utövas av respektive behöriga nationella myndigheter bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-produkter för att garantera en enhetlig tillsynsmetod och därmed främja pensionsproduktens paneuropeiska karaktär.

(57)Eiopa bör samarbeta med de nationella behöriga myndigheterna och underlätta samarbetet mellan dem. I detta sammanhang bör Eiopa ha en roll när det gäller de behöriga nationella myndigheternas rätt att besluta om tillsynsåtgärder genom att lägga fram bevis för PEPP-relaterade överträdelser. Eiopa bör även tillhandahålla bindande medling vid tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer.

(58)För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs av finansiella företag som utvecklar PEPP-produkter, liksom av finansiella företag och personer som distribuerar PEPP-produkter, och för att säkerställa att de omfattas av liknande behandling inom hela unionen, bör administrativa sanktioner och andra åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande föreskrivas.

(59)I linje med kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om att ”förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn” 38 och för att säkerställa att kraven i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överträdelser av denna förordning blir föremål för lämpliga administrativa sanktioner och åtgärder.

(60)Även om medlemsstaterna får fastställa regler om såväl administrativa sanktioner som straffrättsliga påföljder för samma överträdelser bör medlemsstaterna inte åläggas att fastställa regler om administrativa sanktioner vid de överträdelser av denna förordning som omfattas av nationell straffrätt. Bibehållandet av straffrättsliga påföljder i stället för administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning bör dock inte minska eller på annat sätt påverka de behöriga myndigheternas möjligheter att i god tid samarbeta och få tillgång till och utbyta information med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vid tillämpning av denna förordning, inbegripet efter det att de aktuella överträdelserna har hänskjutits till de behöriga rättsliga myndigheterna för lagföring.

(61)Behöriga myndigheter bör få befogenhet att påföra sanktionsavgifter som är tillräckligt höga för att uppväga de faktiska eller potentiella fördelarna och för att vara avskräckande även för större finansiella företag och deras ledning.

(62)För att säkerställa en konsekvent tillämpning av sanktioner i hela unionen bör de behöriga myndigheterna beakta samtliga relevanta omständigheter när de fastställer typen av administrativ sanktion eller annan åtgärd och storleken på en administrativ sanktionsavgift.

(63)För att säkerställa att de behöriga myndigheternas beslut om överträdelser och straffrättsliga påföljder har en avskräckande effekt på den breda allmänheten och för att förstärka konsumentskyddet genom att varna den för PEPP-produkter som distribueras i strid med denna förordning, bör dessa beslut offentliggöras, förutsatt att tidsfristen för överklagande har löpt ut och inget överklagande har inkommit och såvida inte ett sådant offentliggörande äventyrar stabiliteten på finansmarknaderna eller en pågående undersökning.

(64)För att upptäcka potentiella överträdelser bör de behöriga myndigheterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och upprätta effektiva system för att möjliggöra rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(65)Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas strafflagstiftning.

(66)Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 39 och de europeiska tillsynsmyndigheternas utbyte eller överföring av information bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 40 .

(67)Olika former av skatteincitament spelar i flera medlemsstater en viktig roll för att uppmuntra användningen av privata pensionsprodukter. I många medlemsstater omfattas inbetalningarna till privata pensionsprodukter direkt eller indirekt av någon form av skattelättnad.

(68)Denna förordning bör inte tolkas som att medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa samma skatteregler för PEPP-produkter som de skulle tillämpa på jämförbara privata pensionsprodukter i sin nationella lagstiftning. Med tillämpning av principen om nationell behandling, som följer av artiklarna 21 och 45 i EUF-fördraget har tolkats av Europeiska unionens domstol, bör det emellertid vara möjligt för en PEPP-produkt som objektivt sett är jämförbar med en privat pensionsprodukt som distribueras i en viss medlemsstat att omfattas av samma skattelättnad som de som beviljas den privata pensionsprodukten i denna medlemsstat, om PEPP-spararen är skatteskyldig där. Detta gäller också om PEPP-produkten tillhandahålls av ett pensionssparinstitut från en annan medlemsstat.

(69)Efter lanseringen av PEPP-produkten uppmuntras medlemsstaterna att beakta kommissionens rekommendation (EU) 2017/... och utvidga de skatteförmåner de beviljar nationella privata pensionsprodukter till att även omfatta PEPP-produkter.

(70)Denna förordning ska utvärderas genom en bedömning av marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten av nya typer av PEPP-produkter, utvecklingen på andra områden av unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter.

(71)Denna förordning respekterar grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, rätt till egendom, näringsfrihet, principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och principen om en hög konsumentskyddsnivå.

(72)Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka skyddet för PEPP-sparare och öka PEPP-sparares förtroende för PEPP-produkter, även när dessa produkter säljs över gränserna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Syfte

Genom denna förordning fastställs enhetliga regler för godkännande, utveckling, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen ”europeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP”.

Artikel 2
Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. privat pensionsprodukt: en produkt som

a) grundar sig på ett frivilligt avtal mellan en enskild sparare och en enhet,

b) uttryckligen är avsedd för pensionssparande,

c) gör det möjligt att ackumulera kapital fram till pensioneringen med endast begränsade möjligheter till uttag dessförinnan,

d) ger en inkomst vid pensioneringen.

2. europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett reglerat finansiellt företag med tillstånd enligt unionsrätten att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

3. PEPP-sparare:

a) en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU 41 ,

b) en kund i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG 42 , om kunden inte kan betraktas som en professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU.

4.PEPP-plan: avtal, överenskommelse, stiftelseurkund (trust deed) eller bestämmelser där det anges vilka pensionsförmåner som ska beviljas och på vilka villkor, på grundval av en individuell pensionssparplan som överenskommits med ett PEPP-sparinstitut.

5. PEPP-konto: privat pensionskonto i en PEPP-sparares eller PEPP-förmånstagares namn som används för att utföra transaktioner som gör det möjligt för spararen att regelbundet sätta in pengar inför sin pension och för förmånstagaren att erhålla sina pensionsförmåner.

6.tillhandahållande av en PEPP-produkt: utveckling och distribution av en europeisk privat pensionsprodukt.

7. PEPP-förmånstagare: person som uppbär pensionsförmåner från en PEPP-produkt.

8. PEPP-distribution: verksamhet som består i att ge råd om, föreslå eller utföra annat förberedande arbete inför ingåendet av avtal för att tillhandahålla en PEPP-produkt, att ingå sådana avtal eller att bistå vid förvaltning och fullgörande av sådana avtal, inbegripet tillhandahållande av information om ett eller flera pensionsavtal i enlighet med kriterier som PEPP-kunder väljer på en webbplats eller via andra medier och sammanställande av en rankinglista över pensionsprodukter med pris- och produktjämförelser eller en rabatt på pensionsavtalets pris, när PEPP-kunden direkt eller indirekt kan ingå ett pensionsavtal på en webbplats eller via andra medier.

9. PEPP-förmåner: förmåner som betalas ut med anledning av uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder. Förmånerna kan betalas ut under återstående livstid, under en viss period, i form av ett engångsbelopp eller genom en kombination av dessa alternativ.

10. intjänandefas: period under vilken tillgångar (inbetalningar) ackumuleras på ett PEPP-konto och som under normala omständigheter löper fram till det att PEPP-förmånstagaren uppnår pensionsålder.

11. utbetalningsfas: period under vilken de tillgångar som ackumulerats på ett PEPP-konto används för att finansiera pensionering eller andra inkomstbehov.

12. livränta: belopp som med bestämda mellanrum betalas ut som avkastning på en investering under en period som till exempel kan vara PEPP-förmånstagarens liv eller ett visst antal år.

13. uttag: möjlighet för PEPP-förmånstagaren att regelbundet ta ut valda belopp upp till en viss gräns.

14. PEPP-sparinstitut: finansiellt företag som har tillstånd att utveckla och distribuera en PEPP-produkt.

15. PEPP-distributör: finansiellt företag som har tillstånd att distribuera PEPP-produkter som det inte har utvecklat, samt försäkrings- eller återförsäkringsförmedlare eller försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet.

16. varaktigt medium: varje instrument som

a) gör det möjligt för en PEPP-kund att lagra information som riktas till denne personligen, på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid, och

b) möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

17. behöriga myndigheter: de nationella myndigheter som utsetts av varje medlemsstat för att utöva tillsyn över PEPP-sparinstitut.

18. PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat: den medlemsstat där PEPP-sparinstitutet har sitt säte.

19. PEPP-sparinstitutets värdmedlemsstat: en medlemsstat, som inte är hemmedlemsstaten, där ett PEPP-sparinstitut utvecklar eller distribuerar PEPP-produkter.

20. delkonto: en del av ett individuellt PEPP-konto som omfattas av de rättsliga krav och villkor som fastställts på nationell nivå för incitament för investeringar i en PEPP-produkt i den medlemsstat där PEPP-spararen har sin hemvist. En enskild person kan således vara PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare inom varje delkonto, beroende på de rättsliga kraven för intjänande- och utbetalningsfaserna.

21. kapital: tillskjutet kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investerbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

22. finansiellt instrument: instrument som definieras i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

23. förvaringsinstitut: institut som fått i uppdrag att förvara tillgångar och övervaka att fondbestämmelser och tillämplig lagstiftning efterlevs.

24. ickevalsalternativ: investeringsstrategi som tillämpas när PEPP-spararen inte har gett några instruktioner om hur de medel som ackumuleras på PEPP-kontot ska investeras.

25. riskreduceringstekniker: metoder för att systematiskt reducera exponeringen mot en risk och/eller sannolikheten för att en risk materialiseras.

26. byte av pensionssparinstitut: överföring på en PEPP-kunds begäran av eventuell behållning på ett PEPP-konto hos ett PEPP-sparinstitutinvesteringtill ett annat PEPP-konto hos ett annat PEPP-sparinstitut, med eller utan avslutande av det förstnämnda PEPP-kontot.

27. rådgivning: personlig rekommendation till en PEPP-sparare, antingen på dennes begäran eller på PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens initiativ, avseende ett eller flera avtal om PEPP-produkter.

28. PEPP-kund: PEPP-sparare, potentiell PEPP-sparare och/eller PEPP-förmånstagare.

Artikel 3
Tillämpliga bestämmelser

Tillhandahållande av PEPP-produkter ska omfattas av följande bestämmelser:

(a) Denna förordning.

(b) Om denna förordning tillåter det, bestämmelserna i det avtal om en PEPP-produkt som ingåtts mellan en PEPP-sparare och ett PEPP-sparinstitut.

(c) När det gäller frågor som inte regleras i denna förordning eller, om frågor endast delvis regleras i den, de aspekter som inte omfattas av förordningen

(i)de bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning som har antagits för att genomföra unionsåtgärder som specifikt avser PEPP-produkten,

(ii)de bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning som skulle gälla för en jämförbar privat pensionsprodukt som utvecklas och distribueras i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där utvecklaren har sitt säte.

KAPITEL II
GODKÄNNANDE

Artikel 4
Godkännande

1.En PEPP-produkt får endast utvecklas och distribueras i unionen om den har godkänts av Eiopa i enlighet med denna förordning.

2.Ett godkännande av en PEPP-produkt ska gälla i alla medlemsstater. Godkännandet ger innehavaren rätt att utveckla och distribuera den PEPP-produkt som godkänts av Eiopa.

Artikel 5
Ansökan om godkännande av en PEPP-produkt

1.Endast följande finansiella företag får ansöka om godkännande av en PEPP-produkt:

(a) Kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU 43 .

(b)Försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG 44 och som är verksamma med direkt livförsäkring enligt artikel 2.3 och bilaga II i direktiv 2009/138/EG.

(c)Tjänstepensionsinstitut som har registrerats eller auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU 45 .

d)Värdepappersföretag som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU och är verksamma inom portföljförvaltning eller investeringsrådgivning.

(e)Värdepappersföretag eller förvaltningsbolag som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG 46 .

(f)Förvaltare av alternativa investeringsfonder som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 47 .

2.De finansiella företag som förtecknas i punkt 1 ska inge en ansökan om godkännande av en PEPP-produkt till Eiopa. Ansökan ska innehålla följande:

(a) Uppgifter om standardavtalsvillkor som kommer att erbjudas PEPP-sparare.

(b) Den sökandes namn och nuvarande och tidigare finansiella erfarenhet och bakgrund.

(c) Namn på de personer som i praktiken utvecklar och/eller distribuerar PEPP-produkten.

d)Uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och administration vad gäller PEPP-produkten.

(e)Uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten.

(f) En förteckning över medlemsstater där den sökande avser att marknadsföra PEPP-produkten.

(g) Namn på förvaringsinstitut, i förekommande fall.

(h) En beskrivning av den information som ska lämnas till PEPP-sparare, inbegripet en beskrivning av arrangemangen för att hantera klagomål från PEPP-sparare.

(i) Bevis för att den sökande är auktoriserad eller registrerad i enlighet med tillämplig unionsrättsakt enligt punkt 1 och namn på den beviljande behöriga myndigheten.

3.Eiopa får begära förtydliganden och ytterligare information vad gäller den dokumentation och information som avses i punkt 1.

4.Eiopa får begära förtydliganden och information vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2 från den myndighet som är behörig för det finansiella företag som ansöker om godkännande. Den behöriga myndigheten ska svara på Eiopas begäran inom tio arbetsdagar från och med den dag då den mottogs.

5.Alla senare ändringar av den dokumentation och information som avses i punkterna 1 och 2 ska omedelbart anmälas till Eiopa.

Artikel 6
Villkor för godkännande av PEPP-produkter

1.Eiopa ska, inom två månader från den dag en fullständig ansökan inkom, endast godkänna PEPP-produkten om myndigheten är förvissad om att följande villkor är uppfyllda:

(a)Den sökande uppfyller kraven i denna förordning.

(b)Den sökande har av sin behöriga myndighet beviljats auktorisation för utveckling av produkter som är baserade på investeringsstrategier av det slag som avses i denna förordning,

(c)Den föreslagna PEPP-produkten uppfyller alla krav i denna förordning.

d)Den föreslagna PEPP-produkten är baserad på en investeringsstrategi som möjliggör det pensionsresultat som beskrivs i de föreslagna avtalsbestämmelserna.

2.Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med myndighet som är behörig för den sökande.

3.Vid avslag på ansökan om godkännande av en PEPP-produkt ska Eiopa underrätta den sökande om skälen till detta.

4.Eiopa ska återkalla godkännandet av en PEPP-produkt om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls.

5.Eiopa ska på kvartalsbasis informera de myndigheter som är behöriga för de finansiella företag som förtecknas i artikel 5.1 om sina beslut att bevilja, avslå eller återkalla godkännanden enligt denna förordning.

6.Eiopa ska säkerställa samordning med den europeiska tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) som inrättades genom förordning (EU) nr 1093/2010 och den europeiska tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) som inrättades genom förordning (EU) nr 1095/2010 samt överföra information så att de kan fullgöra sina respektive uppdrag.

Artikel 7
Beteckning och omvandling

1.Beteckningen ”PEPP” eller ”europeisk privat pensionsprodukt” får endast användas för en privat pensionsprodukt som enligt godkännande från Eiopa får distribueras under beteckningen ”PEPP” i enlighet med denna förordning.

2.Befintliga privata pensionsprodukter får omvandlas till PEPP-produkter efter godkännande från Eiopa.

3.PEPP-sparinstitut får inte omvandla PEPP-produkter till privata pensionsprodukter som inte omfattas av denna förordning.

Artikel 8
Distribution av PEPP-produkter

1.De finansiella företag som avses i artikel 5.1 får distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat efter att ha fått tillstånd för distribution från de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

2.Försäkringsförmedlare som är registrerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/97/EU 48 har rätt att distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat.

Artikel 9
Tillsynsregler för olika typer av pensionssparinstitut

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska fortlöpande uppfylla bestämmelserna i denna förordning samt även de tillsynsregler som gäller för dem i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 5.1.

Artikel 10
Centralt offentligt register

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, det berörda PEPP-sparinstitutet och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form.

KAPITEL III
PEPP-PRODUKTENS TILLHANDAHÅLLANDE OCH FLYTTBARHET ÖVER GRÄNSERNA

AVSNITT I
FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER OCH ETABLERINGSFRIHET

Artikel 11
Frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet för PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer får tillhandahålla respektive distribuera PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, förutsatt att de följer de relevanta regler och förfaranden som fastställs genom eller enligt de unionsrättsakter som är tillämpliga på dem enligt artikel 5.1 eller 8.2.

AVSNITT II
FLYTTBARHET

Artikel 12
Flyttbarhetsmöjlighet

1.Flyttbarhetsmöjligheten innebär att PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat.

2.Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i samma PEPP-produkt.

Artikel 13
Erbjudande av flyttbarhetsmöjlighet

1.PEPP-sparinstitut ska erbjuda flyttbarhetsmöjlighet för PEPP-sparare som har ett PEPP-konto hos dem och som begär detta.

2.När ett PEPP-sparinstitutinvesteringeller PEPP-distributör erbjuder en PEPP-produkt ska de ge potentiella PEPP-sparare information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga.

3.Senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande ska PEPP-sparinstitut på begäran erbjuda nationella delkonton för alla medlemsstater i alla sina PEPP-produkter.

Artikel 14
PEPP-produktens delkonton 

Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitut säkerställa att ett nytt delkonto kan öppnas på varje individuellt PEPP-konto som uppfyller de rättsliga krav och villkor som på nationell nivå fastställts för att PEPP-produkter ska omfattas av incitament av den medlemsstat till vilken PEPP-spararen flyttar.

Artikel 15
Öppnade av ett nytt delkonto 

1.Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så snart den har informerats om PEPP-spararens avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna, informera PEPP-spararen om att denne kan öppna ett nytt delkonto på sitt individuella konto samt om tidsfristen för öppnandet av ett sådant delkonto.

2.För att utnyttja denna möjlighet måste PEPP-spararen skicka en begäran till PEPP-sparinstitutet med följande uppgifter:

(a) I vilken medlemsstat PEPP-spararen har sin nya hemvist.

(b) Vilken dag investeringarna ska överföras till det nya delkontot.

(c) Relevant information om eventuella ändringar av den antagna investeringsstrategin eller andra inslag.

3.Senast tre månader efter det att en begäran enligt punkt 2 har mottagits ska PEPP-sparinstitutet kostnadsfritt ge PEPP-spararen fullständig information och rådgivning enligt kapitel IV avsnitten II och III om villkoren för det nya delkontot.

4.Det nya delkontot ska öppnas genom ingående av ett nytt avtal eller genom ändring av det befintliga avtalet mellan PEPP-spararen och PEPP-sparinstitutet i enlighet med gällande avtalsrätt. Dagen då delkontot öppnades ska anges i avtalet eller i annat fall anses vara den dag avtalet ingicks eller ändrades.

Artikel 16
Överföring av ackumulerade rättigheter mellan PEPP-produktens delkonton 

1.På PEPP-spararens begäran ska PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring av ackumulerade tillgångar mellan det individuella PEPP-kontots olika delkonton, så att samtliga tillgångar kan sammanföras på ett enda delkonto.

2.Den överföring av tillgångar som avses i punkt 1 ska vara möjlig utan inlösen in natura av dessa tillgångar.

Artikel 17
Information om flyttbarhet till de nationella myndigheterna 

1.PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet till sin nationella tillsynsmyndighet.

2.Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats inges elektroniskt till en central databas hos den nationella tillsynsmyndigheten och minst innehålla följande:

(a) Identifiering av delkontot (PEPP-spararens namn, tillämplig nationell lagstiftning, dag då delkontot öppnades).

(b) Värdet av eventuella överförda tillgångar.

(c) Överföringssätt (med eller utan inlösen in natura av de överförda tillgångarna).

KAPITEL IV
KRAV AVSEENDE DISTRIBUTION OCH INFORMATION

AVSNITT I
Allmänna bestämmelser

Artikel 18
Allmän princip

Vid distribution av PEPP-produkter ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer alltid agera hederligt, rättvist och professionellt för kundernas bästa.

Artikel 19
Distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer

Vid distribution av PEPP-produkter ska de olika typerna av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer iaktta följande bestämmelser:

(a)Försäkringsdistributörer enligt definitionen i artikel 2.1.8 i direktiv (EU) 2016/97 ska följa gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i kapitlen V och VI i det direktivet genomförs vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, direkt tillämplig unionslagstiftning som antagits enligt de bestämmelserna med avseende på distribution av sådana produkter och med bestämmelserna i artiklarna 18, 19, 21–23 och 27–32 i detta kapitel.

(b)Värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU ska följa gällande nationell lagstiftning som genomför bestämmelserna om marknadsföring och distribution av finansiella instrument i artikel 16.3 första stycket i det direktivet, artiklarna 23, 24 och 25 i samma direktiv, direkt tillämplig unionslagstiftning som antagits enligt de bestämmelserna och bestämmelserna i artiklarna 18, 19, 21–23 och 27–32 i detta kapitel.

(c)Alla övriga PEPP-sparinstitut ska följa samtliga bestämmelser i detta kapitel.

Artikel 20
Incitament

När de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning betalar eller tar emot arvoden eller provisioner, eller erbjuder eller tar emot icke-monetära ersättningar, i samband med distribution av en PEPP-produkt till eller från någon annan än PEPP-spararen eller PEPP-spararens ombud, ska de följa gällande nationell lagstiftning som genomför bestämmelserna för värdepappersföretag i artikel 24.7 b och 24.9 i direktiv 2014/65/EU. Vid tillämpning av den här artikeln ska hänvisningen i artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EG till artikel 23 i samma direktiv läsas som en hänvisning till artikel 18 i denna förordning.

Artikel 21
Elektronisk distribution och andra varaktiga medier

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-kunder i elektronisk form, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla denna dokumentation och information på ett annat varaktigt medium.

Artikel 22
Produkttillsyn och krav på styrning

1.PEPP-sparinstitut ska upprätthålla, använda och se över en process för godkännande av varje PEPP-produkt eller varje betydande ändring av en befintlig PEPP-produkt, innan den distribueras till PEPP-kunder.

Produktgodkännandeprocessen ska vara proportionerlig och ändamålsenlig i förhållande till typen av PEPP-produkt.

Produktgodkännandeprocessen ska ange en fastställd målmarknad för varje PEPP-produkt och säkerställa att en bedömning har gjorts av alla risker som är relevanta för den fastställda målmarknaden, att den planerade distributionsstrategin är förenlig med den fastställda målmarknaden och att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att PEPP-produkten distribueras till den fastställda målmarknaden.

PEPP-sparinstitutet ska förstå och regelbundet se över de PEPP-produkter som den erbjuder, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda målmarknaden, för att åtminstone bedöma huruvida PEPP-produkterna fortfarande är förenliga med den fastställda målmarknadens behov och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-distributörer all lämplig information om PEPP-produkten och produktgodkännandeprocessen, inbegripet den fastställda målmarknaden för PEPP-produkten.

PEPP-distributörer ska införa adekvata arrangemang för att få den information som avses i femte stycket och för att förstå varje PEPP-produkts egenskaper och fastställda målmarknad.

2.De riktlinjer, processer och arrangemang som avses i denna artikel ska inte påverka några andra krav enligt denna förordning eller krav som gäller med stöd i denna förordning, inbegripet kraven avseende information, lämplighet eller ändamålsenlighet, identifiering och hantering av intressekonflikter samt incitament.

AVSNITT II
INFORMATION FÖRE INGÅENDE AV AVTAL
   

Artikel 23
PEPP-faktablad

1.Innan en PEPP-produkt föreslås för PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta fram ett PEPP-faktablad för den berörda produkten i enlighet med kraven i detta kapitel och publicera dokumentet på sin webbplats.

2.PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska följa artiklarna 5.2 och 6–18 i förordning (EU) nr 1286/2014. 

3.Utöver informationen i artikel 8.3 c i förordning (EU) nr 1286/2014 ska avsnittet ”Vad innebär produkten?” innehålla följande information:

i)En beskrivning av pensionsförmånerna och av i vilken utsträckning de är garanterade.

ii)Uppgifter om kortaste eller längsta period som det är möjligt att omfattas av PEPP-planen.

iii)Uppgifter om pensionsålder.

iv)Allmän information om flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet information om delkontona.

v)Allmän information om bytesmöjligheten och en hänvisning till den närmare information om bytesmöjligheten som ska finnas enligt artikel 50.

vi) Tillgänglig information om investeringspolicyns resultat i fråga om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

vii)Den lag som PEPP-avtalet omfattas av, om parterna inte kan välja lag, eller, om parterna kan välja tillämplig lag, den lag som PEPP-sparinstitutet föreslår ska väljas.

4.Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer hänvisa PEPP-sparare till eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning och tillse att dessa är lätt åtkomliga för PEPP-spararna.

5.Potentiella PEPP-sparare ska också få information om PEPP-planens investeringsresultat under åtminstone de senaste fem åren, eller, om den inte har funnits i fem år, under samtliga år som PEPP-planen har funnits, samt information om de kostnader som bärs av PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare.

6.För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Eiopa) genom sin gemensamma kommitté utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger vad som ska ingå i den information som avses i punkterna 3 och 4 och hur den ska presenteras, samt krav för en standardiserad presentation av denna information som möjliggör jämförelser.

Vid utarbetandet av förslaget till tekniska genomförandestandarder ska de europeiska tillsynsmyndigheterna beakta olika typer av PEPP-produkter, skillnaden mellan dem, PEPP-spararnas förutsättningar samt PEPP-produkternas egenskaper för att göra det möjligt för PEPP-spararna att välja mellan olika underliggande investeringar eller andra alternativ som produkten erbjuder, inbegripet om detta val kan göras vid olika tidpunkter eller ändras längre fram.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... .

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 24
Lämnande av information i samband med distribution

1.De PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska i god tid innan ett PEPP-avtal ingås åtminstone lämna den information till PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare om PEPP-avtalet och sig själva som anges i artikel 19 och i artikel 29.1 första stycket led a och c i direktiv (EU) 2016/97 avseende försäkringsavtal och försäkringsförmedlare.

2.Den information som avses i punkt 1 ska lämnas i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser och i begriplig form på ett sådant sätt att PEPP-sparare har en rimlig möjlighet att förstå vilken typ av PEPP-produkt som erbjuds och vilka risker som är förknippade med den och följaktligen kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

3.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 för att närmare ange de kriterier på vilka det standardiserade format som avses i punkt 2 ska baseras.

Avsnitt III
Rådgivning och normer för försäljning utan rådgivning

Artikel 25
Specifikation av krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning

1.Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Varje avtal som föreslås ska vara förenligt med PEPP-spararens pensionsrelaterade krav och behov.

2.Om rådgivning ges innan ett visst avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav och behov.

3.När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ger råd om PEPP-produkter ska de uppfylla kraven i gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU genomförs och i direkt tillämplig unionslagstiftning som antas enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande dessa bestämmelser.

4.När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning informerar PEPP-spararen om att den ger oberoende rådgivning ska rådgivningen baseras på en analys av ett tillräckligt stort antal privata pensionsprodukter som är tillgängliga på marknaden för att den ska kunna ge en personlig rekommendation i enlighet med yrkesmässiga kriterier om vilket PEPP-avtal som på ett tillfredsställande sätt skulle tillgodose PEPP-spararens behov. Sådan rådgivning får inte endast gälla PEPP-kontrakt som erbjuds av PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören själv, av enheter med nära anknytning till PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören eller av andra enheter med vilka PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören har nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, inbegripet avtalsförbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund.

5.De PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska säkerställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att de fysiska personer som ger råd om PEPP-produkterna har den kunskap och kompetens som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel. Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som använts för att bedöma denna kunskap och kompetens.

Artikel 26
Ingående av ett PEPP-avtal utan rådgivning

1.Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1 får PEPP-spararen avstå från sin rätt till rådgivning vid ingående av ett avtal om ickevalsalternativet.

Om PEPP-spararen avstår från sin rätt till rådgivning ska de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet be PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen att lämna upplysningar om sin kunskap om och erfarenhet på det för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-produkten relevanta investeringsområdet, så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kan bedöma om den tänkta PEPP-produkten är passande för PEPP-spararen.

Om de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, på grundval av de upplysningar som mottas i enlighet med första stycketinvesteringanser att produkten inte är passande för PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därom. Varningen får lämnas i standardiserat format.

Om PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare inte lämnar de upplysningar som avses i första stycket, eller om de lämnar otillräckliga upplysningar om sin kunskap och erfarenhet, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna dem om att de inte kan avgöra om den tänkta PEPP-produkten är passande för dem. Varningen får lämnas i standardiserat format.

2.Om PEPP-spararen avstår från rätten till rådgivning i samband med ickevalsalternativet får det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1, bedriva PEPP-distributionsverksamhet utan att behöva inhämta de upplysningar eller göra en sådan bedömning som avses i punkt 1 i denna artikel om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) PEPP-distributionsverksamheten är knuten till ickevalsalternativet i PEPP-avtal som endast ger investeringsexponering mot finansiella instrument som bedöms som icke-komplexa enligt artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU och som inte har en struktur som gör det svårt för PEPP-spararen att förstå de därmed förbundna riskerna,

b) Distributionen av PEPP-produkten utförs på initiativ av PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen.

c) PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-sparararen har klart och tydligt informerats om att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte behöver bedöma den tillhandahållna eller erbjudna PEPP-produktens eller PEPP-distributionens ändamålsenlighet och att PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därför inte åtnjuter det skydd som avses i de relevanta uppförandereglerna. En sådan varning får lämnas i standardiserat format.

d) PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören uppfyller sina skyldigheter enligt de regler som de omfattas av i enlighet med detta kapitel avseende intressekonflikter när det gäller PEPP-distributionsverksamhet.

3.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 för att närmare ange hur de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska efterleva principerna i denna artikel när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet, inbegripet när det gäller de upplysningar som ska inhämtas för bedömningen av PEPP-produktens lämplighet för deras kunder och kriteriet för att bedöma icke-komplexa PEPP-avtal i enlighet med punkt 2 a i denna artikel. I dessa delegerade akter ska följande beaktas:

a) Arten av den eller de tjänster som erbjuds eller tillhandahålls PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen, med beaktande av transaktionernas typ, föremål, storlek och frekvens.

b) Arten av de produkter som erbjuds eller tas under övervägande, inklusive olika typer av finansiella instrument.

AVSNITT IV
INFORMATION UNDER AVTALETS LÖPTID

Artikel 27
Allmänna bestämmelser

1.PEPP-sparinstitut ska sammanställa ett koncist och individuellt dokument med grundläggande information för varje PEPP-sparare som tar hänsyn till nationella pensionssystems särart och relevant nationell social-, arbetsmarknads- och skattelagstiftning (”PEPP-pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-pensionsbesked” ska ingå i dokumentets titel.

2.Om begreppet ”pensionsbesked” vid tillämpningen av denna förordning avser ett PEPP-pensionsbesked ska artikel 38.2–38.4 i direktiv 2016/2341/EU vara tillämplig när det gäller det exakta datum som informationen i PEPP-pensionsbeskedet avser, informationsformatet i PEPP-pensionsbeskedet och behandlingen av alla väsentliga ändringar av informationen.

3.PEPP-spararen ska under avtalets löptid dessutom hållas informerad om alla ändringar avseende

a) både allmänna och särskilda pensionsvillkor,

b) PEPP-sparinstitutets namn, dess juridiska form eller adressen till dess huvudkontor och i förekommande fall till den filial som ingått avtalet,

c) all den information som avses i artikel 23.2–23.5 i händelse av att PEPP-villkoren ändras eller att den lagstiftning som är tillämplig på PEPP-avtalet ändras.

d) information om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

Artikel 28
PEPP-pensionsbesked

1.PEPP-pensionsbeskedet ska åtminstone innehålla följande grundläggande information för PEPP-sparare:

a) PEPP-spararens personuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för pensionsförmåner, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig och ”medlemmen” avse PEPP-spararen, ”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse ”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande företaget” avse eventuell tredjepart vid tillämpningen av denna förordning.

b) Den medlemsstat där PEPP-sparinstitutet är auktoriserad eller registrerad samt namnet på den behöriga myndigheten.

c) I förekommande fall information om fullständiga eller partiella garantier enligt PEPP-planen och, om det är relevant, typen av garanti och mekanismer som skyddar intjänade individuella pensionsrättigheter.

d) Information om den tidigare resultatutvecklingen för hela PEPP-planen eller, om det är relevant, för PEPP-spararens investeringsalternativ, uppställt i ett diagram som visar resultatutvecklingen under tillgängliga år eller som mest de senaste tio åren.

e) En specificering av de kostnader som PEPP-sparinstitutet dragit av åtminstone under de senaste tolv månaderna, med angivande av förvaltningskostnad, kostnad för förvaring av tillgångar, kostnader som avser portföljtransaktioner och andra kostnader, samt en uppskattning av hur kostnaderna påverkar de slutliga förmånerna.

2.Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 med regler för fastställandet av antaganden för de pensionsförmånsprognoser som avses i punkt 1 a. Dessa regler ska tillämpas av PEPP-sparinstitut för att, om det är relevant, fastställa investeringens nominella avkastningsgrad, den årliga inflationstakten och trenden för framtida löner.

3.I enlighet med artikel 55 ska medlemsstaterna utbyta bästa praxis i fråga om PEPP-pensionsbeskedets utformning och innehåll.

Artikel 29
Kompletterande information

1.PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur bl.a. följande kompletterande information kan inhämtas:

a) Ytterligare praktisk information enligt artikel 40.1 a i direktiv 2016/2341/EU.

b) Information om PEPP-sparinstitutets årsbokslut och förvaltningsberättelser som tar hänsyn till pensionssparinstitutets alla PEPP-planer och, i förekommande fall, årsbokslut och förvaltningsberättelser för varje PEPP-plan.

c) En skriftlig förklaring om principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy som åtminstone ska innehålla uppgifter om metoder för att mäta investeringsrisk, tillämpade riskhanteringsprocesser och den strategiska tillgångsallokeringen när det gäller PEPP-pensionsåtagandenas art och duration samt hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor,

d) I tillämpliga fall, information om de antaganden som används för livräntebelopp, särskilt med avseende på annuitetsränta, typ av PEPP-sparinstitut och livräntans duration.

e) Information om förmånsnivåer, vid förtida uttag.

2.För PEPP-planer där PEPP-sparare bär investeringsrisk och där ett investeringsalternativ åläggs PEPP-spararen genom en särskild bestämmelse som anges i PEPP-planen ska PEPP-pensionsbeskedet ange var det finns ytterligare information.

3.Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och efter konsumenttester utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger hur den information som avses i artikel 28 och i denna artikel ska presenteras.

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 30
Information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen

1.    PEPP-sparare ska få information under tiden före pensionering i enlighet med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

2.    PEPP-sparinstitut ska regelbundet förse PEPP-förmånstagare med information, i enlighet med artikel 43 i direktiv 2016/2341/EU.

Artikel 31
Ytterligare information som på begäran ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare

PEPP-sparinstitutet ska på begäran av en PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare eller deras ombud lämna följande ytterligare information:

a) De årsbokslut och förvaltningsberättelser som avses i artikel 29.1 b eller, om ett PEPP-sparinstitut ansvarar för mer än en PEPP-plan, de årsbokslut och förvaltningsberättelser som avser just deras PEPP-plan.

b) De principer för investeringspolicyn som avses i artikel 29.1 c.

c) Eventuell övrig information om de antaganden som legat till grund för de prognoser som avses i artikel 28.1 a.

AVSNITT V
RAPPORTERING TILL NATIONELLA MYNDIGHETER

Artikel 32
Allmänna bestämmelser

1.PEPP-sparinstitut ska till behöriga myndigheter lämna den information som är nödvändig för deras tillsynsverksamhet. Informationen ska åtminstone omfatta vad som krävs för att myndigheterna ska utföra följande i samband med tillsynsprocessen:

a) Bedöma PEPP-sparinstituts bolagsstyrningssystem, den verksamhet de bedriver, de värderingsprinciper som tillämpas i solvenssammanhang, riskexponering och riskhanteringssystem samt kapitalstruktur, kapitalbehov och kapitalförvaltning.

b) Fatta lämpliga beslut till följd av utövandet av sina tillsynsbefogenheter och tillsynsuppgifter.

2.De behöriga myndigheterna ska ha följande befogenheter:

a) Att fastställa art, omfattning och format avseende den information som avses i punkt 1, som de kräver att PEPP-sparinstitut ska lämna

i) med i förväg fastställd periodicitet,

ii) när i förväg definierade händelser inträffar,

iii) under utredningar som avser ett PEPP-sparinstituts ställning.

b) Att från PEPP-sparinstitut erhålla information om avtal som PEPP-sparinstitut ingått eller om avtal som ingåtts med tredjeparter.

c) Att begära information från externa experter, t.ex. revisorer och aktuarier.

3.Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta följande:

a) Kvalitativa eller kvantitativa inslag, eller lämplig kombination av sådana.

b) Historiska, aktuella eller framåtblickande inslag, eller lämplig kombination av sådana.

c) Uppgifter från interna eller externa källor, eller lämplig kombination av sådana.

4.Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska

a) stå i proportion till art, omfattning och komplexitet hos PEPP-sparinstitutets verksamhet och särskilt till den inneboende risken i denna verksamhet,

b) vara tillgänglig, fullständig i varje väsentligt hänseende, jämförbar och konsekvent utformad över tiden,

c) vara relevant, tillförlitlig och begriplig.

5.PEPP-sparinstitut ska ha lämpliga system och strukturer för att uppfylla kraven i punkterna 1–4 samt en skriftlig policy, godkänd av PEPP-sparinstitutets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, som säkerställer att den lämnade informationen är lämplig.

6.Behöriga myndigheter ska på begäran ge Eiopa tillgång till den information som lämnas av PEPP-sparinstitut.

7.Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 som närmare anger den information som avses i punkterna 1–4 i syfte att i lämplig utsträckning säkerställa konvergens i tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och efter konsumenttester utarbeta tekniska genomförandestandarder om formatet för tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

KAPITEL V
INTJÄNANDEFAS

AVSNITT I
INVESTERINGSREGLER FÖR PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 33
Investeringsregler 

1.PEPP-sparinstitut ska investera enligt aktsamhetsprincipen och särskilt i enlighet med följande regler:

a) Tillgångarna ska investeras på det sätt som på lång sikt bäst gagnar PEPP-spararnas intressen som helhet. Vid en eventuell intressekonflikt ska PEPP-sparinstitutet eller den enhet som förvaltar dess portfölj säkerställa att investeringen görs uteslutande i PEPP-spararnas intresse.

b) Tillgångarna ska investeras på ett sätt som säkerställer säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade portföljen.

c) Tillgångarna ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade finansmarknader måste under alla förhållanden hållas på aktsamma nivåer.

d) Det ska vara möjligt att investera i derivatinstrument, förutsatt att sådana instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar effektiv förvaltning av portföljen. Dessa instrument ska värderas enligt aktsamhetsprincipen, med hänsyn till de underliggande tillgångarna, och inkluderas i värderingen av PEPP-sparinstitutets tillgångar. PEPP-sparinstitut ska även undvika överdriven riskexponering mot en och samma motpart och mot annan derivatverksamhet.

e)Tillgångarna ska vara diversifierade på ett lämpligt sätt för att undvika dels överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent eller företagsgrupp, dels ackumulation av risker i den samlade portföljen. Investeringar i tillgångar som emitterats av samma emittent eller av emittenter som tillhör samma grupp får inte innebära överdriven riskkoncentration för ett PEPP-sparinstitut.

f)Tillgångarna får inte investeras i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

g)PEPP-sparinstitutet får inte utsätta sig för risker still följd av en alltför hög skuldsättningsgrad eller från alltför omfattande löptidsomvandling.

2.De bestämmelser som fastställs i punkt 1 a–g ska endast gälla i den mån PEPP-sparinstitutet inte omfattas av striktare bestämmelser i relevant sektorsspecifik lagstiftning.

AVSNITT II
INVESTERINGSREGLER FÖR PEPP-SPARARE

Artikel 34
Allmänna bestämmelser

1.PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare högst fem investeringsalternativ

2.Investeringsalternativen ska omfatta ett ickevalsalternativ och får omfatta andra investeringsalternativ.

3.Alla investeringsalternativ ska vara utformade av PEPP-sparinstitut enligt beprövade riskreduceringstekniker som ska säkerställa ett tillräckligt skydd för PEPP-sparare.

Artikel 35
PEPP-spararens val av investeringsalternativ

PEPP-spararen ska välja ett investeringsalternativ i samband med att PEPP-avtalet ingås.

Artikel 36
Villkor för ändring av det valda investeringsalternativet

1.PEPP-spararen ska ha möjlighet att välja ett annat investeringsalternativ vart femte år under PEPP-produktens intjänandefas.

2.Ändringar av investeringsalternativet ska vara kostnadsfria för PEPP-sparare.

Artikel 37
Ickevalsalternativet

1.Ickevalsalternativet ska för PEPP-spararen säkerställa ett kapitalskydd som på grundval av en riskminimeringsteknik leder till en säker investeringsstrategi.

2.Kapitalskyddet ska göra det möjligt för PEPP-spararen att återkräva investerat kapital.

Artikel 38
Andra investeringsalternativ

1.Om PEPP-sparinstitut erbjuder andra investeringsalternativ ska minst ett av dessa erbjuda PEPP-sparare ett kostnadseffektivt investeringsalternativ.

2.De andra investeringsalternativen ska innehålla riskreduceringstekniker som PEPP-sparinstitut har fastställt.

Artikel 39
Delegerad akt om investeringsalternativ

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att närmare ange

a) de riskreduceringstekniker som ska säkerställa kapitalskydd i ickevalsalternativet,

b) de riskreduceringstekniker som ska tillämpas på alternativa investeringsmöjligheter.

AVSNITT III
ANDRA ASPEKTER RÖRANDE INTJÄNANDEFASEN

Artikel 40
Villkor rörande intjänandefasen

1.I enlighet med artikel 3 b ska de PEPP-villkor som rör intjänandesfasen fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i denna förordning.

2.Sådana villkor får i synnerhet innefatta åldersgränser för när intjänandefasen kan börja, intjänandefasens minimilängd, högsta och lägsta inbetalningsbelopp och deras regelbundenhet samt villkor för förtida uttag före pensionering under särskilt svåra omständigheter.

KAPITEL VI
INVESTERARSKYDD

Artikel 41
Förvaringsinstitut

1.Om PEPP-sparinstitutet är ett tjänstepensionsinstitut eller ett värdepappersföretag enligt artikel 5.1 ska det utse ett eller flera förvaringsinstitut för förvaring av tillgångar och övervakningsplikter.

2.Artikel 33.5, 33.6 och 33.7 i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig när det gäller utseende av förvaringsinstitut och dess uppgifter.

3.Artikel 34.1 och 34.2 i direktiv 20165/2341/EU ska vara tillämplig när det gäller förvaringsinstitutets förvaring av tillgångar och ansvar. Förvaringsinstitutet ska vara ansvarigt gentemot PEPP-sparinstitutet eller PEPP-spararna för eventuella förluster som åsamkas dem till följd av att förvaringsinstitutet utan godtagbara skäl underlåtit att fullgöra sina skyldigheter eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt. Förvaringsinstitutets ansvar ska inte påverkas av att det har anförtrott en tredje part förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar som det förvarar.

4.För förvaringsinstitutets översynsplikter ska artikel 35.1 i direktiv 20165/2341/EU tillämpas.

Artikel 42
Täckning av biometriska risker

PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-produkter med ett alternativ som säkerställer täckning av biometriska risker. Vid tillämpningen av denna förordning ska ”biometriska risker” avse risker kopplade till livslängd, invaliditet och dödsfall.

Artikel 43
Klagomål

1.PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska införa och tillämpa lämpliga och effektiva förfaranden för att hantera klagomål som lämnas av PEPP-kunder avseende deras rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

2.Dessa förfaranden ska tillämpas i varje medlemsstat där PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören erbjuder sina tjänster och ska finnas tillgängliga på ett officiellt språk i den berörda medlemsstaten i enlighet med vad PEPP-kunden valt, eller på ett annat språk om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kommer överens om detta med PEPP-kunden.

3.PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska göra sitt yttersta för att svara på PEPP-kundens klagomål skriftligen eller på något annat varaktigt medium om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunderna kommit överens om detta. I svaret ska varje punkt i klagomålet bemötas, inom rimlig tid och senast 15 bankdagar efter det att klagomålet mottagits. Under särskilda omständigheter som PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte kan påverka som gör att svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när PEPP-kunden ska få det definitiva svaret. Tidsfristen för mottagande av det slutliga svaret får under inga omständigheter överskrida 35 bankdagar.

4.PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska informera PEPP-kunderna om minst ett alternativt tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister avseende PEPP-kunders rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

5.Den information som avses i punkt 3 ska vara tydlig, begriplig och lätt tillgänglig på PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributörens webbplats, om sådan finns, vid filialen och i de allmänna villkoren för avtal mellan PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunden. Det ska anges var ytterligare information kan inhämtas om det berörda alternativa tvistlösningsorganet och villkoren för att anlita ett sådant organ.

6.De behöriga myndigheterna ska införa förfaranden som gör det möjligt för PEPP-kunder och andra intresserade parter, inbegripet konsumentorganisationer, att lämna in klagomål till behöriga myndigheter avseende PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers påstådda överträdelser av denna förordning. Den som klagar ska i samtliga fall erhålla svar.

Artikel 44
Tvistlösning utanför domstol 

1.Adekvata, oberoende, opartiska, transaprenta och ändamålsenliga alternativa tvistlösningsförfaranden för tvistlösning mellan PEPP-kunder och PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer avseende de rättigheter och skyldigheter som denna förordning medför, ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU 49 , i förekommande fall med hjälp av befintliga behöriga organ. Sådana alternativa tvistlösningsförfaranden ska vara tillämpliga på, och det relevanta tvistlösningsorganets behörighet utökas till att omfatta, de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som förfarandena rör.

2.De organ som avses i punkt 1 ska samarbeta effektivt för att lösa gränsöverskridande tvister avseende de rättigheter och skyldigheter som denna förordning medför.

KAPITEL VII
BYTE AV PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 45
Tillhandahållande av bytesmöjlighet

1.PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare en bytesmöjlighet som innebär att eventuell behållning på PEPP-spararens begäran överförs från ett PEPP-konto hos det överförande pensionssparinstitutet till ett nytt PEPP-konto som öppnas hos det mottagande pensionssparinstitutet, samtidigt som det tidigare PEPP-kontot avslutas. 

Bytesmöjligheten kan erbjudas av PEPP-sparinstitut som är etablerade i samma medlemsstat (inhemska byten) eller i olika medlemsstater (gränsöverskridande byten).

2.PEPP-sparare får byta PEPP-sparinstitut högst en gång var femte år från det att PEPP-avtalet ingåtts.

Artikel 46
Bytesmöjligheten

1.På PEPP-spararens begäran ska bytet inledas av det mottagande PEPP-sparinstitutet. Bytet ska åtminstone uppfylla villkoren i punkterna 2–5.

2.Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska inleda bytet efter att ha fått godkännande av PEPP-spararen. 

Godkännandet ska upprättas på ett av de officiella språken i den medlemsstat där bytet inleds eller på ett annat språk som parterna kommit överens om.

I godkännandet ska PEPP-spararen kunna ge särskilt samtycke till att det överförande PEPP-sparinstitutet utför var och en av de uppgifter som avses i punkt 3 och även ge särskilt samtycke till att det mottagande PEPP-sparinstitutet utför var och en av de uppgifter som avses i punkt 5.

Godkännandet ska göra det möjligt för PEPP-spararen att särskilt identifiera de tillgångsportföljer och/eller belopp som ska överföras. I godkännandet ska PEPP-spararen också kunna fastställa från vilken tidpunkt betalningar ska göras till det PEPP-konto som öppnats hos det mottagande PEPP-sparinstitutet. Denna tidpunkt ska vara minst sex arbetsdagar efter den dag då det mottagande PEPP-sparinstitutet mottar de dokument som överförts från det överförande PEPP-sparinstitutet i enlighet med punkt 4. Medlemsstaterna får kräva att PEPP-spararens godkännande ska vara skriftligt och att PEPP-spararen får en kopia av godkännandet.

3.Inom två arbetsdagar från det mottagande av godkännandet som avses i punkt 2 ska det mottagande PEPP-sparinstitutet begära att det överförande PEPP-sparinstitutet utför följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens godkännande:

a) Till det mottagande PEPP-sparinstitutet – och PEPP-spararen om denne i sitt godkännande uttryckligen begär detta – översända en förteckning över de befintliga tillgångar som ska överföras.

b) Överföra kvarvarande behållning till det PEPP-konto som öppnats eller innehas hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

(c) Avsluta PEPP-kontot hos det överförande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

4.På det mottagande PEPP-sparinstitutets begäran ska det överförande PEPP-sparinstitutet utföra följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens godkännande:

a) Inom fem arbetsdagar översända de uppgifter som avses i punkt 3 a till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

b) Om det överförande PEPP-sparinstitutet inte har ett system för automatisk omdirigering av inbetalningar till det PEPP-konto som PEPP-spararen öppnat hos det mottagande PEPP-sparinstitutet ska det överförande PEPP-sparinstitutet sluta att ta emot inbetalningar till PEPP-kontot från och med den tidpunkt som anges i godkännandet. Medlemsstater får kräva att det överförande PEPP-sparinstitutet informerar PEPP-spararen om skälen till att inbetalningar inte tas emot.

c) Överföra kvarvarande behållning från PEPP-kontot till det nya PEPP-konto som öppnats hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges i godkännandet.

d) Avsluta PEPP-kontot vid den tidpunkt som anges i godkännandet om PEPP-spararen inte har några utestående skyldigheter vad gäller det PEPP-kontot och förutsatt att åtgärderna i leden a–c i denna punkt har slutförts. PEPP-sparinstitutet ska omedelbart informera PEPP-spararen om sådana utestående skyldigheter hindrar avslutandet av PEPP-spararens konto.

5.Inom fem arbetsdagar från det att de uppgifter som begärts av det överförande PEPP-sparinstitutet i enlighet med punkt 3 har mottagits ska det mottagande PEPP-sparinstitutet, om detta anges i godkännandet och i den utsträckning de uppgifter som lämnas av det överförande PEPP-sparinstitutet eller PEPP-spararen gör det möjligt för det mottagande PEPP-sparinstitutet att göra detta, utföra följande uppgifter:

a) Göra de förberedelser som är nödvändiga för att ta emot inbetalningar och ta emot dem med verkan från och med den dag som anges i godkännandet.

b) Lämna uppgifter om PEPP-spararens PEPP-konto hos det mottagande PEPP-sparinstitutet till de betalare som anges i godkännandet och översända en kopia av PEPP-spararens godkännande till betalarna.

Om det mottagande PEPP-sparinstitutet saknar vissa uppgifter som behövs för att kunna lämna uppgifter till betalare i enlighet med första stycket led b ska den be PEPP-spararen eller det överförande PEPP-sparinstitutet om dessa uppgifter.

Om PEPP-sparare väljer att personligen lämna de uppgifter som avses i första stycket led b till betalare i stället för att i enlighet med punkt 2 lämna särskilt samtycke till det mottagande PEPP-sparinstitutet att göra detta, ska det mottagande PEPP-sparinstitutet, inom den tidsfrist som anges i första stycket, till PEPP-spararen lämna en standardskrivelse med närmare uppgifter om PEPP-kontot och det startdatum som anges i godkännandet

Artikel 47
Underlättande av PEPP-sparares inhemska och gränsöverskridande byten

1.Om en PEPP-sparare meddelar sitt PEPP-sparinstitut att han vill öppna ett PEPP-konto hos ett PEPP-sparinstitut i samma eller i en annan medlemsstat ska det PEPP-sparinstitut hos vilken PEPP-spararen har ett PEPP-konto efter att den mottagit en sådan begäran bistå PEPP-spararen på följande sätt: 

a) Kostnadsfritt ge PEPP-spararen tillgängliga uppgifter om återkommande inbetalningar till PEPP-spararens PEPP-konto de senaste 13 månaderna.

b) Överföra kvarvarande behållning på PEPP-spararens PEPP-konto till PEPP-spararens PEPP-konto hos det mottagande PEPP-sparinstitutet, förutsatt att begäran innehåller fullständiga uppgifter som möjliggör identifiering av det mottagande PEPP-sparinstitutet och PEPP-spararens konto.

c) Avsluta PEPP-spararens PEPP-konto.

2.Om PEPP-spararen inte har några utestående skyldigheter vad gäller PEPP-kontot ska det PEPP-sparinstitut hos vilken PEPP-spararen har PEPP-kontot i fråga lämna det bistånd som avses i punkterna 1 a, b och c i denna artikel vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen, dock minst sex bankdagar efter det att PEPP-sparinstitutet mottar PEPP-spararens begäran såvida inte parterna kommit överens om något annat. PEPP-sparinstitutet ska omedelbart informera PEPP-spararen om sådana utestående skyldigheter hindrar avslutandet av PEPP-kontot.

Artikel 48
Avgifter och kostnader i samband med bytet

1.PEPP-sparare ska kostnadsfritt ha tillgång till sina personuppgifter hos antingen det överförande eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

2.det överförande PEPP-sparinstitutet ska lämna de uppgifter som begärs av det mottagande PEPP-sparinstitutet i enlighet med artikel 46.4 a utan att ta ut någon avgift av PEPP-spararen eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

3.De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 1,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

4.Eventuella avgifter och kostnader som det överförande eller mottagande PEPP-sparinstitutet tar ut av PEPP-spararen för sådana byten som avses i artikel 46, förutom de som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den artikeln, ska vara skäliga och i linje med PEPP-sparinstitutets faktiska kostnader.

Artikel 49
Skydd av PEPP-sparare mot ekonomisk förlust

1.Eventuella ekonomiska förluster – inbegripet avgifter, kostnader och ränta som PEPP-spararen åsamkas som ett direkt resultat av att ett PEPP-sparinstitut som är involverat i bytet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 46 – ska utan dröjsmål ersättas av PEPP-sparinstitutet.

2.Ansvar enligt punkt 1 ska inte vara tillämpligt i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som det PEPP-sparinstitut som åberopar dessa omständigheter inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla ansträngningar att göra så eller då ett PEPP-sparinstitut är bunden av andra rättsliga krav som omfattas av unionslagstiftningsakter eller nationella lagstiftningsakter.

3.Ansvar enligt punkt 1 ska fastställas i enlighet med de rättsliga krav som är tillämpliga på nationell nivå.

4.PEPP-spararen ska bära kostnader och eventuella risker för ekonomiska förluster som är hänförliga till inlösen in natura av tillgångar på PEPP-kontot som erfordras vid överföringen från det överförande PEPP-sparinstitutet till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

5.PEPP-spararen ska bära kostnader och eventuella risker för ekonomiska förluster hänförliga till det överförande PEPP-sparinstitutets kapitalskydd. Detta kapitalskydd, som gör det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt investerade kapital och som inbegriper en inflationsindexeringsmekanism, ska upphöra vid tidpunkten för överföringen.

Artikel 50
Information om bytesmöjligheten

1.PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare följande information om möjligheten att byta pensionssparinstitut:

a) det överförande respektive mottagande PEPP-sparinstitutets roll under varje steg i bytesprocessen, enligt artikel 46.

b) Tidsplanen för att slutföra de olika stegen.

c) Avgifterna och kostnaderna för bytesprocessen.

d) All information som PEPP-spararen kommer att uppmanas att lämna.

PEPP-sparinstitut ska även lämna annan information, inbegripet i tillämpliga fall de uppgifter som krävs för att fastställa vilket insättningsgarantisystem, system för ersättning till investerare eller pensionsskyddssystem inom unionen som PEPP-sparinstitutet tillhör. Med ”pensionsskyddssystem” avses ett system för utbetalning av ersättning till PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare om PEPP-sparinstitutet skulle hamna på obestånd.

2.De uppgifter som avses i punkt 1 ska alltid finnas tillgängliga i elektronisk form på PEPP-sparinstitutets webbplats och kostnadsfritt finnas tillgängliga i pappersform eller på annat varaktigt medium i PEPP-sparinstitutets lokaler dit PEPP-sparare har tillträde samt lämnas till PEPP-sparare på begäran.

KAPITEL VIII
UTBETALNINGSFAS

Artikel 51
Villkor rörande utbetalningsfasen

1.I enlighet med artikel 3 ska de PEPP-villkor som rör utbetalningsfasen fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i denna förordning.

2.Sådana villkor får i synnerhet omfatta fastställande av pensionsålder, av en obligatorisk koppling mellan uppnådd pensionsålder och inledning av utbetalningsfasen, av en minimiperiod för deltagande i en PEPP-plan, av en maximal period före uppnådd pensionsålder för anslutning till en PEPP-plan, samt villkor för förtida uttag under särskilt svåra omständigheter.

Artikel 52
Utbetalningsformer

1.PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-sparare en eller flera av följande utbetalningsformer:

a) Livränta.

b) Engångsbelopp.

c) Uttag.

d) Kombinationer av ovanstående former.

2.Valet av form för utbetalningar under utbetalningsfasen ska göras av PEPP-spararen i samband med att PEPP-avtalet ingås och det kan därefter i tillämpliga fall ändras en gång vart femte år under intjänandefasen.

KAPITEL IX
TILLSYN

Artikel 53
Behöriga myndigheters tillsyn och Eiopas övervakning

1.Den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av denna förordning. Den ska även ansvara för att övervaka uppfyllandet av de krav som fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar eller bolagsordning och övervaka huruvida PEPP-sparinstitutet har tillräckliga arrangemang och en tillräcklig organisation för att tillhandahålla PEPP-produkter.

2.Eiopa ska övervaka de pensionsplaner som upprättas eller distribueras inom unionens territorium för att kontrollera att de inte använder benämningen ”PEPP” eller utger sig för att vara PEPP-produkter om de inte är godkända enligt och efterlever denna förordning.

3.I samverkan med övriga europeiska tillsynsmyndigheter ska Eiopa se över årliga planer för tillsynen av PEPP-sparinstitut som antagits av de behöriga myndigheterna.

Artikel 54
De behöriga myndigheternas befogenheter

Varje medlemsstat ska säkerställa att den behöriga myndigheten har alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 55
Samarbete mellan behöriga myndigheter och Eiopa

1.Eiopa och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet ska samarbeta med varandra och utbyta information för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning.

2.De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 575/2013/EU 50 , direktiv 2009/138/EG, direktiv 2016/2341/EU, direktiv 2014/65/EU, direktiv 2009/65/EU och direktiv 2011/61/EU.

3.De behöriga myndigheterna och Eiopa ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010.

4.De behöriga myndigheterna och Eiopa ska utbyta all information och dokumentation som krävs för ett de ska kunna fullgöra de respektive uppgifter som de tilldelas i den här förordningen i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010, särskilt för att konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

5.För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger formerna för samarbete och informationsutbyte samt de krav som ska gälla för att presentera ovannämnda information i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser.

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 56
Lösning av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer

1.Om PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens behöriga myndighet har invändningar mot en annan medlemsstats behöriga myndighets förfarande eller innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder, med avseende på tillämpningen av denna förordning, får Eiopa på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa med att nå fram till en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4.

I gränsöverskridande situationer och där det på grundval av objektiva kriterier kan fastställas att det råder oenighet mellan behöriga myndigheter från olika medlemsstater, får Eiopa på eget initiativ eller på begäran av den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) eller den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) hjälpa de behöriga myndigheterna att nå fram till en överenskommelse i enlighet med det förfarande som avses i punkterna 2–4.

2.Eiopa ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av relevanta tidsfrister och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska Eiopa agera som medlare.

Om det förlikningsskede som avses i punkt 2 har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får Eiopa, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 tredje och fjärde styckena i förordning (EU) nr 1094/2010, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en åtgärd, med bindande verkan för de berörda behöriga myndigheterna, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

3.Om en behörig myndighet inte rättar sig efter Eiopas beslut och därigenom inte säkerställer att ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör uppfyller krav som är direkt tillämpliga på det enligt denna förordning, får Eiopa – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör med krav på att denne ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyldigheterna enligt unionsrätten, inbegripet upphöra med viss praxis.

4.Beslut som antagits i enlighet med punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna. Alla åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkterna 2 andra stycket eller punkt 3 ska vara förenliga med det beslutet.

5.I den rapport som avses i artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska Eiopas ordförande ange art och karaktär på tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

KAPITEL X
SANKTIONER

Artikel 57
Administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att föreskriva och utdöma straffrättsliga påföljder får behöriga myndigheter tillämpa administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder för situationer där

a)ett finansiellt företag som avses i artikel 5.1 har erhållit godkännande för en PEPP-produkt genom falska och vilseledande uppgifter eller på annat otillbörligt sätt, i strid med artiklarna 5 och 6,

b)ett finansiellt företag som avses i artikel 5.1 utan godkännande tillhandahåller respektive distribuerar produkter med beteckningen ”PEPP” eller ”europeisk privat pensionsprodukt”,

c)ett PEPP-sparinstitut bryter mot artikel 7.3, i strid med artikel 13 inte har erbjudit flyttbarhetstjänsten eller den information om denna tjänst som krävs enligt artikel 17, eller inte har uppfyllt kraven och skyldigheterna i kapitel IV, kapitel V, artikel 43 och kapitel VII,

d)ett förvaringsinstitut inte har fullgjort sina övervakningsplikter enligt artikel 42.

2.Sanktionerna och åtgärderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta åtminstone följande:

a)En offentlig förklaring som anger namnet på den fysiska eller juridiska personen och överträdelsens art i enlighet med artikel 59.

b)En anmodan om att den fysiska eller juridiska personen ska upphöra med sitt agerande och inte upprepa det.

c)Ett tillfälligt förbud för varje medlem av det finansiella företagets ledningsorgan, eller varje annan fysisk person som hålls ansvarig, att utöva ledningsfunktioner i dessa företag.

d)Maximala administrativa böter på minst EUR 5 000 000 eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i den nationella valutan den [datum för denna förordnings ikraftträdande].

e)För juridiska personer får de maximala administrativa böter som avses i led d högst uppgå till 10 % av den totala årsomsättningen enligt de senast tillgängliga räkenskaper som godkänts av ledningsorganet; om den juridiska personen är ett moderbolag eller dotterbolag till det moderbolag som ska upprätta en koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU 51 , ska den relevanta totala årsomsättningen vara den totala årsomsättningen eller motsvarande typ av inkomst enligt relevanta redovisningsrättsakter i den senast tillgängliga koncernredovisning som godkänts av ledningsorganet för det yttersta moderbolaget.

f)Maximala administrativa böter till ett belopp motsvarande minst två gånger de vinster som härrör från överträdelsen, om dessa vinster kan fastställas, även om detta belopp överstiger de maximala beloppen i leden d och e.

3.Om de bestämmelser som avses i punkt 1 är tillämpliga på en juridisk person ska de behöriga myndigheterna tillämpa de administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 på medlemmarna i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt den nationella lagstiftningen är skyldiga till överträdelsen.

4.Alla beslut om tillämpning av administrativa sanktioner eller avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 ska vara vederbörligen motiverade och omfattas av rätten att överklaga inför domstol.

Artikel 58
Utövande av befogenheten att tillämpa administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.De behöriga myndigheterna ska utöva sin befogenhet att tillämpa de administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder som avses i artikel 57 i enlighet med sina nationella regelverk 

a)direkt,

b)i samarbete med andra myndigheter,

c)genom ansökan till behöriga rättsliga myndigheter.

2.De behöriga myndigheterna ska när de fastställer typen av och nivån för en administrativ sanktion eller avhjälpande åtgärd som tillämpas i enlighet med artikel 57 i denna förordning, ta hänsyn till alla relevanta omständigheter, inbegripet följande, i förekommande fall:

a)Överträdelsens väsentlighet, allvarlighetsgrad och varaktighet.

b)Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

c)Den ansvariga fysiska eller juridiska personens ekonomiska styrka, såsom den framgår av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst.

d)Storleken på den vinst som den ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort eller den förlust som undvikits, i den mån dessa kan fastställas.

e)De förluster för tredjeparter som har orsakats av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

f)Den ansvariga fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återbetalning av de vinster som personen erhållit eller förluster som denne undvikit.

g)Den ansvariga fysiska eller juridiska personens tidigare överträdelser.

Artikel 59
Offentliggörande av administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.Den behöriga myndigheten ska på sin webbplats utan onödigt dröjsmål offentliggöra alla beslut om administrativa sanktioner eller avhjälpande åtgärder för överträdelser enligt denna förordning efter det att sanktionens eller åtgärdens adressat har underrättats om beslutet. 

2.Det offentliggörande som avses i punkt 1 ska innefatta information om överträdelsens typ och art och ange namnen på ansvariga personer samt de sanktioner eller åtgärder som tillämpas.

3.Om den behöriga myndigheten mot bakgrund av en bedömning av det enskilda fallet anser att det är oproportionerligt att offentliggöra juridiska personers namn eller fysiska personers namn och personuppgifter, eller om den behöriga myndigheten anser att offentliggörandet äventyrar finansmarknadernas stabilitet eller en pågående utredning, ska de behöriga myndigheterna antingen

a)senarelägga offentliggörandet av beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden tills det inte längre finns något skäl att inte offentliggöra det, eller

b)offentliggöra beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden men under en rimlig period utelämna den berörda personens namn och personuppgifter, om skälen för anonymisering antas upphöra under denna period och förutsatt att en sådan anonymisering säkerställer ett effektivt skydd av de berörda personuppgifterna, eller

c)över huvud taget inte offentliggöra beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden om de alternativ som anges i leden a och b inte anses tillräckliga för att säkerställa att

i)finansmarknadernas stabilitet inte äventyras,

ii)offentliggörandet av sådana beslut är proportionellt med avseende på åtgärder som bedöms vara av lindrigare art.

4.Vid ett beslut om att offentliggöra en sanktion eller åtgärd på anonym grund, enligt vad som avses i punkt 3 b, får offentliggörandet av de relevanta uppgifterna skjutas upp. Om ett beslut om en administrativ sanktion eller avhjälpande åtgärd överklagas inför relevanta rättsliga myndigheter ska de behöriga myndigheterna omedelbart på sin officiella webbplats lägga till den informationen och eventuell senare information om resultatet av överklagandet. Eventuella rättsliga avgöranden som ogiltigförklarar ett beslut om en administrativ sanktion eller en avhjälpande åtgärd ska också offentliggöras.

5.De behöriga myndigheterna ska säkerställa att alla offentliggöranden som avses i punkterna 1–4 ska ligga kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter offentliggörandet. Personuppgifter som ingår i offentliggörandet ska endast hållas på den behöriga myndighetens officiella webbplats under den period som krävs enligt gällande bestämmelser om uppgiftsskydd.

Artikel 60
Skyldighet att lämna information till Eiopa om administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.De behöriga myndigheterna ska informera Eiopa om alla administrativa sanktioner och andra åtgärder som tillämpats men inte offentliggjorts i enlighet med artikel 59.1.

2.De behöriga myndigheterna ska årligen ge Eiopa information i aggregerad form om alla administrativa sanktioner och andra åtgärder som tillämpats i enlighet med artikel 57.

Eiopa ska offentliggöra den informationen i en årlig rapport.

3.Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en administrativ sanktion eller annan åtgärd ska den samtidigt informera Eiopa om detta.

KAPITEL XI
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 61
Behandling av personuppgifter

När det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska PEPP-sparinstitut och behöriga myndigheter utföra sina uppgifter inom ramen för denna förordning i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Vad gäller Eiopas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska Eiopa följa förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 62
Utövande av delegering

1.Befogenhet att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3.Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 63
Utvärdering och rapportering

Kommissionen ska göra en utvärdering av förordningen fem år efter dess ikraftträdande och efter samråd med Eiopa lägga fram en rapport med sina viktigaste slutsatser till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Om det i utvärderingen konstateras att det finns väsentliga problem med förordningens funktion ska rapporten beskriva hur kommissionen avser att åtgärda de konstaterade problemen, inbegripet steg och tidsplan för en eventuell översyn.

Artikel 64
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

   1.1.    Förslagets eller initiativets beteckning

   1.2.    Berörda politikområden

   1.3.    Typ av förslag eller initiativ

   1.4.    Mål

   1.5.    Motivering till förslaget eller initiativet

   1.6.    Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

   1.7.    Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

   2.1.    Bestämmelser om uppföljning och rapportering

   2.2.    Administrations- och kontrollsystem

   2.3.    Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

   3.1.    Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

   3.2.    Beräknad inverkan på utgifterna 

   3.2.1.    Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

   3.2.2.    Beräknad inverkan på driftsanslagen

   3.2.3.    Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

   3.2.4.    Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

   3.2.5.    Bidrag från tredje part

   3.3.    Beräknad inverkan på inkomsterna

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

1.2.Berörda politikområden

Finansiella tjänster

1.3.Typ av förslag eller initiativ

X Förslaget/initiativet avser en ny åtgärd 

 Förslaget/initiativet avser en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 52  

 Förslaget/initiativet avser en befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

 Förslaget/initiativet avser en tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 

1.4.Mål

·Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

·Specifikt/specifika mål

Specifikt mål nr 2.4.

Konsumenterna har tillgång till säkra och tillförlitliga försäkrings-, pensions- och fondföretagsprodukter


·Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Vidare utveckla EU:s kapitalmarknader mot tillräckligt djupa, likvida och effektiva marknader, vilket gynnar investeringar och tillväxt i EU. En väl fungerande inre marknad för privat pensionssparande skulle kunna bidra avsevärt till följande:

– att förse konsumenterna med ett adekvat urval av privata pensionsprodukter med minsta EU-kvalitetsnormer som garanterar konsumentskydd,

– att ge konsumenter och pensionssparinstitut tillräckligt marknadstillträde i hela EU.

·Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Efter förordningens ikraftträdande kommer kommissionen att övervaka tillämpningen genom regelbunden Eiopa-rapportering (t.ex. årlig samordning av tillsynsprocessen) samt genom regelbunden kontakt med berörda parter (t.ex. konsumenter, branschen och/eller europeiska tillsynsmyndigheter).

Viktiga centrala resultatindikatorer för åtgärdens konsekvenser kommer att bedömas (exempelvis fem år efter tillämpningen av PEPP-förordningen):

Resultatindikatorer för att övervaka målet att öka investeringarna i EU och bidra till genomförandet av kapitalmarknadsunionen:

RESULTATINDIKATOR 1: Totalt utnyttjande (i form av tillgångar under förvaltning) av privata pensionsprodukter (inklusive nationella privata pensionsprodukter och PEPP, jämfört med utgångsscenariot.

Det totala utnyttjandet när det gäller tillgångar som förvaltas i privata pensionsprodukter, inklusive nationella privata pensionsprodukter och PEPP-produkter, är ett mått på framgång, eftersom PEPP-produkten kommer att utgöra referensprodukten när det gäller egenskaper. Konkurrens kan leda till att nationella privata pensionsprodukter anammar PEPP-produkternas egenskaper och därmed öka användningen av sådana produkter. Framgång kan mätas om trenden i totalt utnyttjande skulle vara statistiskt högre än utnyttjandet i utgångsscenariot (omfattande nationella privata pensionsprodukter). Denna information finns tillgänglig genom Eurostats undersökning i hushåll, som kommer att kombineras med information från Eiopa.

RESULTATINDIKATOR 2: Geografisk och sektoriell spridning av PEPP-sparinstitut och investeringar i PEPP-produkter

En bred geografisk användning av PEPP-produkter skulle bevisa deras popularitet, oavsett hushållens relativa välstånd i olika medlemsstater, och bevisa att de bidrar till en kapitalmarknadsunion. En bred krets av PEPP-sparinstitut från olika branscher inom finanssektorn skulle vittna om PEPP-produkternas ekonomiska bärkraft och ökande konkurrens mellan branscherna, och skulle visa att det skapas en verklig inre marknad för privat pensionssparande som en del av kapitalmarknadsunionen.

Resultatindikatorer för att övervaka förbättringen av produktegenskaperna på den privata pensionsmarknaden

RESULTATINDIKATOR 3: Antal PEPP-registreringar enligt Eiopas centrala register.

Antalet ansökningar efter införandet av PEPP-produkten ger viktig information om tillgängligheten och marknadsanpassningen av PEPP-produktens egenskaper.

RESULTATINDIKATOR 4: Relativ andel av privata pensionsprodukter (inklusive nationella privata pensionsprodukter och PEPP-produkter) jämfört med hushållens finansiella tillgångar.

En statistisk ökning av den relativa andelen (jämfört med utgångsscenariot) skulle innebära att hushållen efter införandet av PEPP-produkten har en högre andel av besparingar i privata pensionsprodukter jämfört med innehav av andra finansiella tillgångar som t.ex. sparkonton. Denna statistik finns tillgänglig genom Eurostats undersökning i hushåll, som kommer att kombineras med information från Eiopa.

Resultatindikatorer för att övervaka privata pensionsprodukters tillhandahållande och flyttbarhet över gränserna:

RESULTATINDIKATOR 5: Antal pensionssparinstitut som använder ett pass över en period på fem år (pensionssparinstituts gränsöverskridande verksamhet antingen genom fritt tillhandahållande av tjänster eller genom etableringsfrihet)

En positiv trend i antalet pensionssparinstitut som använder ett pass är en indikator på ökad gränsöverskridande verksamhet hos pensionssparinstitut. Dessa uppgifter bör finnas tillgängliga via behöriga myndigheter och europeiska tillsynsmyndigheter.

RESULTATINDIKATOR 6: Relativ andel (i antal och värde av förvaltade tillgångar) av PEPP-produkter med mer än ett (nationellt) delkonto, jämfört med alla privata pensionsprodukter (inklusive nationella privata pensionsprodukter och PEPP-produkter) (mått på enskilda personers gränsöverskridande verksamhet).

En positiv trend för andelen PEPP-produkter med mer än ett delkonto är en indikator på att enskilda deltar i PEPP-planer i gränsöverskridande sammanhang. Dessa uppgifter bör finnas tillgängliga via behöriga myndigheter och europeiska tillsynsmyndigheter.

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

·Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Eiopa ska tilldelas vissa tillsynsbefogenheter enligt förordningen. Det kommer att ansvara för tillstånd för PEPP-produkter och upprättandet och underhållet av ett centralt register. Det kommer också att samordna tillsynen, med andra europeiska tillsynsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter.

På kort sikt måste Eiopa inrätta interna administrativa processer, skapa ett centralt register, utveckla genomförandestandarder och vara redo att ge tillstånd för PEPP-produkter.

På längre sikt måste Eiopa kunna samordna tillsynen genom samordning av tillsynen av nationella behöriga myndigheter. Eiopa kommer också att behöva samla in information och rapportera om marknadsuppgifter som Eiopa enligt förordningen måste rapportera regelbundet till kommissionen.

·Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå (som kan beror på flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökat effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet av en åtgärd på unionsnivå” menas det värde en unionsinsats tillför som går utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

Skäl till åtgärder på europeisk nivå (i förväg)

– Minska risken för olikartad och inkonsekvent tillämpning av förordningen av olika nationella behöriga myndigheter.

– Flera nationella behöriga myndigheter involverade och risker för konflikter över kompetenser (för vilka bindande förmedling föreslås).

Såsom framgår av konsekvensbedömningen kommer det faktum att Eiopa anförtros registreringen och samordningen av tillsyn av PEPP-produkter att avhjälpa eller avsevärt minska dessa problem.

Förväntat genererat unionsmervärde (i efterhand) [...]

Skapa en inre marknad för PEPP-produkten och säkerställa att den fungerar väl.

·Erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Denna tillsynsmodell är en bevisad kostnadseffektiv metod för att uppnå målet om en sann inre marknad och ett lämpligt perspektiv vad gäller kapitalmarknadsunionen med en hög nivå av konsumentskydd. De europeiska tillsynsmyndigheterna har redan anförtrotts liknande uppgifter och erfarenheten har överlag varit positiv.

·Förenlighet med andra lämpliga instrument

Eiopa har begränsade tillsynsbefogenheter när det gäller enhetlig tillsyn. Synergier skulle kunna erhållas från befintliga Eiopa-befogenheter inom området inspektioner på plats och enhetlig tillsyn, även om Eiopa ännu inte har fått befogenhet att bevilja tillstånd.


1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

 Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

   Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

   Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

X Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

Genomförandet samt en initialperiod från 2019 till 2020

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 53  

 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

◻ genom dess avdelningar, bland annat genom sin personal i unionens delegationer,

   av genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

X Indirekt förvaltning genom delegering till:

◻ tredjeländer eller organ som utsetts av dem,

◻ internationella organisationer och deras organ (att specificera),

◻EIB och Europeiska investeringsfonden,

X organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen,

◻ offentligrättsliga organ,

◻ privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, i den utsträckning som dessa lämnar tillräckliga ekonomiska garantier,

◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier,

◻ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i EU-fördraget och som fastställs i den grundläggande akten.

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

2.FÖRVALTNING

2.1 Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder.

Enligt befintliga arrangemang utarbetar Eiopa regelbundet rapporter om sin verksamhet (inbegripet intern rapportering till företagsledningen, rapportering till styrelsen, verksamhetsrapporter var sjätte månad till tillsynsstyrelsen och utarbetande av årsrapporten) och genomgår revisionsrättens och den interna revisionstjänstens revision om sin resursanvändning. Övervakning och rapportering av de aktuella föreslagna åtgärderna kommer att uppfylla samma, redan gällande krav.

2.2 Administrations- och kontrollsystem

·Risker som identifierats

För den rättsliga, ekonomiska, effektiva och ändamålsenliga användningen av anslag som uppkommer ur förslaget är förväntningarna att förslaget inte kommer att skapa nya risker som för närvarande inte skulle täckas av Eiopas befintliga interna kontrollregler.

·Information om intern kontroll som inrättats

Förvaltnings- och kontrollsystem i enlighet med Eiopa-förordningen tillämpas redan. Eiopa samarbetar nära med kommissionens internrevisionstjänst för att säkerställa att lämpliga standarder uppfylls inom alla interna kontrollområden. Dessa arrangemang kommer att gälla även med avseende på Eiopas roll enligt detta förslag. Årliga internrevisionsrapporter skickas till kommissionen, parlamentet och rådet.

·En uppskattning av kostnaderna och fördelarna med kontrollerna och en bedömning av den förväntade felrisknivån

Ej tillämpligt

2.3 Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

För att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) gälla för Eiopa utan begränsningar.

Eiopa anslöt sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar, som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), och antog lämpliga bestämmelser för all sin personal.

Eiopa har för närvarande en särskild strategi mot bedrägerier och en handlingsplan. Strategin och handlingsplanen började tillämpas 2014. Eiopas förstärkta åtgärder på området för bedrägeribekämpning kommer att vara förenliga med reglerna och vägledningen i budgetförordningen (bestämmelser om bedrägeribekämpning som en del av en sund ekonomisk förvaltning), Olafs bedrägeriförebyggande insatser, bestämmelserna i kommissionens strategi mot bedrägerier (KOM(2011)376) samt med den gemensamma strategin om decentraliserade EU-myndigheter (juli 2012) och den tillhörande färdplanen.

Förordningen om inrättandet av Eiopa innehåller bestämmelser om genomförande och kontroll av Eiopas budget och tillämpliga finansiella regler.

[…]

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1 Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Bidrag

Nummer
[…][Beteckning………………………...……………]

Diff./Icke-diff. 54

från Efta-länder 55

från kandidatländer 56

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1 a

12 02 05 Eiopa

Differentierade

Antal

Antal

Antal

Antal

Nya budgetrubriker som föreslås/ej tillämpligt

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Bidrag

Nummer
[…][Beteckning ………………………………………]

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[…][XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2 Beräknad inverkan på utgifterna

·Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

Nummer

[Beteckning 1A.……………………………………………………………….]

GD: Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

År
2019

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

• Driftsanslag

Budgetrubrik (nr) 12 02 05 Eiopa

Åtaganden

(1)

0 348

0 251

PM 100 % skulle vara 8 705 000 för 2019 för 6 292 000 för 2020. På grund av samfinansieringsarrangemang 60/40, nämns endast 40 % här

Betalningar

(2)

0 348

0 251

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 57  

Budgetrubrik (nr)

(3)

TOTALA anslag
för GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen – (40 %)

Åtaganden

=1+1a +3

0 348

0 251

Betalningar

=2+2a

+3

0 348

0 251


TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

Betalningar

(5)

•TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

(6)

TOTALA anslag
under RUBRIK <….> i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

• TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

Betalningar

(5)

•TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

(6)

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–4
i den fleråriga budgetramen
(referensbelopp)

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativ utgift”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

GD: <…….>

• Personalresurser

• Övriga administrativa utgifter

TOTALT GD <…….>

Anslag

TOTALA anslag
under RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen 

(summa åtaganden = summa betalningar)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
n 58

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen 

Åtaganden

0 348

0 251

Betalningar

0 348

0 251

·Beräknad inverkan på driftsanslagen

   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

X    Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: Ej tillämpligt

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ 59

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1 60

- Resultat

- Resultat

- Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 1

SPECIFIKT MÅL nr 2…

- Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 2

TOTALA KOSTNADER

·Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

·Sammanfattning

X    Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
n 61

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

Delsumma RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

för belopp utanför RUBRIK 5 62
i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Andra utgifter
av administrativ natur

Delsumma
för belopp utanför RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen

TOTALT

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.1 Beräknat personalbehov

X    Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År
n

År
n+1

År n+2

År n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

•Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

XX 01 01 02 (Vid delegationer)

XX 01 05 01 (Indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01 (Direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter: heltidsekvivalenter) 63

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier – totalt)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 åå  64

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

XX (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till rådande begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Extern personal

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

X    Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

[…]

   Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

[…]

3.2.5. Bidrag från tredje part

◻Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet.

X Förslaget eller initiativet kommer att samfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2019

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilket samfinansierande organnationella behöriga myndigheter 60 %

0 870

0 629

PM 100 %

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering

0 522

0 377

PM 60 % på grund av samfinansieringsarrangemang

3.3 Beräknad inverkan på inkomsterna

X    Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 65

År
n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ………….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

[…]

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

[…]BILAGA till finansieringsöversikten för förordningen om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

Använd metod och huvudsakliga antaganden

Kostnaderna för samordning av tillsynen av PEPP-produkten av EIOPA har uppskattats enligt följande tre kostnadskategorier: personalkostnader, infrastrukturkostnader och rörelsekostnader som överensstämmer med indelningen i Eiopas budget.

Enligt preliminära nuvarande beräkningar av kommissionen kommer PEPP-tillstånden och tillsynsuppgifterna att kräva 3 nya anställda år 2019 och 1 nyanställd 2020. Detta skulle vara utöver den personal som för närvarande arbetar i Eiopa och som omfattas av den nuvarande budgeten för Eiopa. Kostnaderna fördelas i ett förhållande på 60/40 med medlemsstaterna.

Behovet av ett ökat personalantal återspeglar de ytterligare uppgifter som förordningen ålägger Eiopa och avser samordningen av tillsynen av PEPP-produkter:

·Förbereda och hantera tillståndsprocessen.

·Inrätta och underhålla ett centralt register. 66

·Utveckla tekniska standarder som föreskrivs i förordningen.

·Underlätta samarbete mellan nationella behöriga myndigheter.

·Förbereda utnyttjandet av samordning av pågående tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna. Inrätta en rapporterings- och övervakningsram.

·Övervaka och rapportera årligen om resultatindikatorer.

Dessa nya arbetsuppgifter anges i förslaget till förordningen och beskrivs närmare i motiveringen. De inbegriper, men är inte begränsade till, registrering av PEPP-produkter, samordning av tillsynen av registrerade PEPP-produkter som kräver periodisk kontakt med de övervakade enheternas ledning/personal, besvara frågor, klagomål eller förfrågningar från nationella behöriga myndigheter eller konsumenter, tillsyn av PEPP-produkternas efterlevnad av kraven i PEPP-förordningen, begära information från PEPP-produkter eller personer som är inblandade i förvaltningen av pensionsplanerna, genomföra inspektioner på plats, granska register och höra personer om påstådda överträdelser av förordningen. Eiopa skulle också kunna utöva en roll i de behöriga nationella myndigheternas befogenhet att dra tillbaka registreringen och vidta andra tillsynsåtgärder som förtecknas i artikel 57 i PEPP-förordningen, ålägga böter och vite på PEPP-produkter som strider mot förordningen och tillhandahålla bevis för överträdelsen samt föreslå bötesbeloppet. Eiopa skulle också kunna tillhandahålla bindande förmedling om nationella behöriga myndigheter kräver det.

Nedan beskrivs de allmänna antagandena för beräkningen av ytterligare resurser, kostnaden för nyanställd personal och de ytterligare kostnaderna för infrastruktur.

Allmänna antaganden vid beräkning av ytterligare resurser

Vid beräkningen av ytterligare resurser har följande antaganden gjorts.

Det antas att förordningen ska träda i kraft i början av 2019, och på grundval av det allmänintresse som uttryckts under möten med berörda parter beräknas cirka 325 pensionssparinstitut ansöka om PEPP-registreringar under de följande fem åren, baserat på erfarenheter från ett annat nytt system som tjänstepensionsinstitut (80 registreringar på två år och fem LTIF på ett år. När de är registrerade ska dessa PEPP-produkter övervakas av nationella behöriga myndigheter, vars tillsyn samordnas av Eiopa.

Ytterligare tjänster antas vara antingen fast anställda eller tillfälligt anställda i klass AD 7, med genomsnittliga lönekostnader på 138 000 euro, enligt tabell 1.

Som en allmän anmärkning delas kostnaderna för Eiopa för närvarande mellan medlemsstaterna och kommissionen i ett förhållande på 60/40.

Tabell 1 Personalkostnader

Personalkategori

Total genomsnittlig kostnad som ska användas för årsredovisningen (*)

Genomsnittlig kostnad utan ”habillage” (**)

Tjänsteman

138 000 euro/år

115,000 euro/år

Tillfälligt anställd

138 000 euro/år

115,000 euro/år

(**) Fastighetskostnader, möbler, IT osv.

Övriga antaganden

På grund av Eiopas placering i Frankfurt används en lönekorrigeringskoefficient på 0,972 på grund av de lägre levnadskostnaderna jämfört med Bryssel.

Uppdragskostnaderna uppskattas till 10 000 euro per anställd per år.

Rekryteringsrelaterade kostnader (resor, hotell, läkarundersökningar, bosättningsbidrag och andra ersättningar, flyttkostnader osv.) uppskattas till 12 700 euro per anställd.

 

Beräkning av ytterligare anställda

För beräkningen av ytterligare anställda hos Eiopa delas de nya uppgifterna in i tre huvudområden av nytt arbete som tillskrivs Eiopa: Tillstånd, samordning av tillsyn och policyarbete. För dessa områden beaktas följande uppskattning av arbetets storlek.

För tillstånd beräknas det att en tjänsteman (som för tydlighetens skull antas vara lika med en heltidsekvivalent) kan bearbeta ett tillstånd per två veckor, vilket motsvarar cirka 25 per år. Det antas att det under det första ansökningsåret (dvs. 2019) kommer att komma in 25 ansökningar, som kommer att stiga till 75 under vart och ett av de följande hela åren.

Den faktiska samordningen av tillsynsuppgifter kommer att vara låg under det första året, när mängden av pensionsplaner som ska övervakas av nationella behöriga myndigheter fortfarande är liten, och kommer att öka i takt med de pensionsplaner som ska godkännas varje år. Vissa synergier skulle kunna uppnås genom att bygga vidare på befintliga befogenheter för Eiopa när det gäller enhetlig tillsyn, även om de nya befogenheterna som tillskrivs Eiopa för PEPP-produkten är mer omfattande.

För politiskt arbete beaktas först att förordningen innehåller flera mandat för Eiopa att arbeta med tekniska standarder. För det andra skulle övervakning och rapportering om de viktigaste resultatindikatorerna förväntas. Vissa synergier ska uppnås här, Eiopa har redan en politisk expertis som skulle kunna anta de nya uppgifterna, samtidigt som behovet av att locka till sig expertis inom det specifika området tillgodoses.

 

Särskild it och support omfattar huvudsakligen inrättandet av det centrala registret, eller PEPP-registret, samt den stödjande infrastrukturen för rapportering av de viktigaste resultatindikatorerna.

I tabell 2 visas det beräknade totala antalet ytterligare anställda per område för Eiopa inom området PEPP.

 

Tabell 2 Totalt antal heltidsekvivalenter per år per område för PEPP

Totalt antal heltidsekvivalenter per område för PEPP

2019

2020

Tillstånd

1

2

Samordning av tillsyn

1

1

Politiskt arbete

1

1

Totalt

3

4

Framtida behov efter 2020 kommer att beräknas och anslag beviljas inom ramen för den framtida fleråriga budgetramen.

Beräkning av utgifter för infrastruktur

Huvudutgifterna för ytterligare infrastruktur avser inrättandet av ett centralt register, åtföljande rapporteringskrav och upprättandet av en databas för övervakning av de viktigaste resultatindikatorerna. För dessa IT-relaterade utgifter antas det att totalt 400 000 euro krävs med 10 procent årliga underhållskostnader inberäknat. Antaganden som ligger till grund för detta totala belopp:

·Inrätta och underhålla ett centralt register eller PEPP-register.

·Skapandet av ett ”centralt register”, liknande ett av de befintliga registren, t.ex. registret över tillsynsbestämmelser för utländska tjänstepensionsinstitut, med några hundra pensionsprodukter som täcks innehållande produktnamn, finansiella uppgifter, resultatindikatorer och potentiellt kvalitativ information. Ska uppdateras en gång per år. Verksamheten inleds 2019, slutligen i början av 2020.

·För att förbereda utnyttjandet av samordning av löpande tillsyn: inrätta rapporterings- och övervakningsramar. De insamlade uppgifterna till centralregistret bör integreras i Eiopas centrala register och göras tillgängliga via företagets affärslösning. Integrationsarbete blir nödvändigt och nya licenser för nyanställda måste förvärvas.

 

Totala utgifter 2019–2020

Med tanke på ovanstående antagande redovisas de totala beloppen som beräknats för PEPP-uppgifterna som Eiopa ska utföra för perioden 2019–2020, i tabell 3.

 

Tabell 3 Totala Eiopa-relaterade utgifter för PEPP-produkten under åren 2019–2020

Belopp i tusental

Kostnadstyp

Beräkning

2019

2020

Personalutgifter/Löner och arvoden

138 tusen per anställd x 0,972

402,4

536,5

Rekryteringskostnader

12,7 tusen fast per ny anställd

38,1

12,7

Utgifter för tjänsteresor

10 tusen per anställd/år

30

40

Infrastruktur / IT

400 tusen + 10 % underhåll

400

40

Totalt (*)

870,5

629,2

(*) Totalt: utan hänsyn till fördelningen på 60/40 mellan medlemsstaterna och kommissionen för Eiopas budget.

(1) Det gäller exempelvis distribution, investeringspolicy, byte av pensionssparinstitut, gränsöverskridande tillhandahållande eller flyttbarhet. Till exempel tillåter vissa befintliga privata pensionsprodukter inte sparare att byta pensionssparinstitut.
(2) COM(2015) 468 final, s. 22.
(3) Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI), punkt 20.
(4) Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (EUCO 26/16), punkt 11.
(5) COM(2016) 601 final, s. 4.
(6) COM(2017) 292 final, s. 6.
(7) Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen, EGT L 209, 25.7.1998, s. 46.
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter, EUT L 128, 30.4.2014, s. 1.
(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/. RESAVER-projektet är en sektorspecifik tjänstepensionsfond som är avsedd att göra det lättare för forskningspersonal att behålla sina pensionsarrangemang när de flyttar mellan forskningsinstitut i olika EU-länder. Det inbegriper även ett privat pensionsalternativ.
(12) Vitbok En agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner, COM(2012) 55 final, 16.2.2012.
(13) C(2017)4393
(14) Direktiv (EU) 2016/97, direktiv 2014/65/EU, förordning (EU) nr 1286/2014.
(15) Ernst & Young, studie om ett EU-regelverk för privat pensionssparande. Se avsnitt 3.2 nedan.
(16) Se sammanfattningen av det offentliga samrådet i bilaga 2 till konsekvensbedömningen.
(17) Eiopas yttrande om utvecklingen av en inre marknad för privata pensionsprodukter, juli 2016, https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
(18) EIOPA, Towards an EU single market for personal pensions, 2014, tillgänglig på: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) Finns på: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) Finns på: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(24) Finns på: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(25) Finns på: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(26) Kravet på att en förvaltare, en investeringschef för pensionsfonder eller ett betrott ombud måste investera medel med omdöme, omsorg och intelligens. Investeringar som generellt faller inom aktsamhetsprincipen omfattar warranter baserade på de mest omsatta aktierna, inteckningslån, federalt garanterade inteckningar, statsskuldväxlar och andra konservativa investeringar som ger en rimlig avkastning.
(27) EUT C , , s. .
(28) ”Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion”, Europeiska kommissionen, den 30 september 2015, COM(2015) 468 final.
(29) Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI)), punkt 20.
(30) Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.
(31) KOM(2016) 601 slutlig, s. 4.
(32) KOM(2017) 292 slutlig, s. 6.
(33) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).
(34) Kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av de 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad.
(35) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
(36) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
(37) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(38) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn, (KOM(2010) 716 slutlig, 8.12.2010).
(39) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(40) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). [17] EUT C 100, 6.4.2013, s. 12.
(41) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
(42) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 009, 15.1.2003, s. 3).
(43) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
(44) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
(45) Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
(46) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(47) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
(48) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).
(49) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).
(50) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
(51) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).
(52) Som avses i artikel 54(2) (a) eller (b) i budgetförordningen.
(53) Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(55) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(56) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(57) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(58) Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(59) Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(60) Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(61) Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(62) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(63) [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(64) Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(65) När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
(66) Oberoende av it och kostnader avseende teknisk support.
Top