Help Print this page 

Document 52017PC0038

Title and reference
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2017
Multilingual display
Text

Bryssel den 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Direktiv 2011/65/EU (nedan kallat RoHS 2-direktivet) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS 2-direktivets bestämmelser gäller all elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på EU-marknaden, oavsett om den framställts inom EU eller i något tredjeland. RoHS 2-direktivet berör främst industriella tillverkare, importörer och distributörer av elektrisk och elektronisk utrustning samt kunder som köper elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet är inriktat på avfallshierarkins främsta prioritet, som är förebyggande av avfall. Förebyggande av avfall omfattar bland annat åtgärder som minskar halten av skadliga ämnen i material och produkter. En minskning av mängden av farliga ämnen i elektriskt och elektroniskt avfall främjar hanteringen av sådant avfall. Det främjar också återanvändning av produkter och materialåtervinning, vilket stöder kretsloppsekonomin.

RoHS 2-direktivet är nödvändigt för att förebygga handelshinder och snedvridning av konkurrensen inom EU, vilket skulle kunna bli fallet om det skillnaderna uppstod mellan lagar och administrativa bestämmelser om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning i olika medlemsstater. Det bidrar också till att skydda människors hälsa och främja miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS 2-direktivet är en omarbetning av det tidigare RoHS direktivet 2002/95/EG (RoHS 1). Båda dessa direktiv har lett till en minskning av farliga material i hela världen; flera länder, bl.a. Kina, Korea och USA har utarbetat lagstiftning som liknar den i direktivet.

Genom RoHS 2-direktivet infördes nya definitioner och tillämpningsområdet utvidgades till att omfatta medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument. Effekten av dessa bestämmelser bedömdes i kommissionens förslag från 2008. Genom RoHS 2-direktivet infördes emellertid också andra ändringar: det ”öppna tillämpningsområdet” genom en ny kategori 11: ”Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier”. Dessa ändringar gör direktivet tillämpligt på all elektrisk och elektronisk utrustning (utom utrustning som uttryckligen undantas) och ger en vidare tolkning av elektrisk och elektronisk utrustning, som grundar sig på en ny definition av elberoende. Dessa ”öppna tillämpningsområden” bedömdes inte särskilt när RoHS 2-direktivet infördes.

Kommissionen har fått i uppdrag att undersöka behovet av att ändra RoHS 2-direktivets tillämpningsområde med avseende på definitionen av elektrisk och elektronisk utrustning och på ytterligare begränsningar av produktgrupper som omfattas av RoHS 2-direktivet på grund av det öppna tillämpningsområde som infördes genom 2011 års omarbetning. Kommissionen har nu gjort en sådan bedömning och fastställt en rad frågor rörande direktivets tillämpningsområde som måste lösas för att undvika att lagstiftningen får oavsedda konsekvenser.

I avsaknad av ett förslag från kommissionen skulle följande problem uppstå efter den 22 juli 2019:

Förbud mot transaktioner på sekundärmarknaden (t.ex. marknaden för återförsäljning, andrahandsmarknaden) för ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet. Detta kallas även definitivt stopp:

Stopp för möjligheten att med reservdelar reparera ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet sedan den den lagenligt släppts ut på marknaden före detta datum.

Särbehandlingen (snedvridande) av kabelanslutna mobila maskiner jämfört med annars identiska maskiner som drivs med batteri eller en motor (som för närvarande undantas från direktivets tillämpningsområde).

De facto-förbud mot utsläppande på EU-marknaden av piporglar (eftersom de inte uppfyller direktivets krav på grund av det bly som används för att åstadkomma det önskade ljudet).

Dessa fyra problem kan påverka EU-marknaden, tillverkare och medborgare samt få negativa ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella effekter.

Kommissionens förslag är därför inriktat på problem med avseende på tillämpningsområdet som inte kan lösas genom vare sig byte av ämne eller undantag och riktlinjer, t.ex. för specifika produktgrupper med permanenta problem med överensstämmelse eller om bestämmelserna om tillämpningsområdet ger upphov till snedvridningar av marknaden:

Transaktioner på sekundärmarknaden sekundär- marknadsoperationer för elektrisk och elektronisk utrustning enligt RoHS 2-direktivet, som tidigare inte omfattades av RoHS 1-direktivet.

Reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning enligt RoHS 2-direktivet som tidigare inte omfattades av RoHS 1-direktivet.

Mobila maskiner med kabelansluten traktionsdrift

Piporglar.

I förslaget beaktas också erfarenheterna från genomförandet av RoHS 2-direktivet, i enlighet med dess övergripande mål och krav på rättslig klarhet.

Initiativet ingår inte i Refitagendan.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Syftet med förslagets inriktning på transaktioner på sekundärmarknaden är att direktivet ska bli helt förenligt med EU:s allmänna principer om produktlagstiftning. I Blåboken om övergripande vägledning om den roll som utsläppandet på marknaden spelar inom EU:s produktlagstiftning framhålls särskilt följande 1 : När produkterna tillhandahålls på marknaden måste de uppfylla unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden. Nya produkter som tillverkats i unionen och alla produkter som importerats från tredjeländer – vare sig de är nya eller använda – måste följaktligen uppfylla bestämmelserna i unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning när de släpps ut på marknaden, dvs. när de tillhandahålls för första gången på unionens marknad. När produkter som uppfyller kraven har släppts ut på marknaden får de tillhandahållas i leveranskedjan utan ytterligare överväganden, vilket även gäller översyner av den tillämpliga lagstiftningen eller berörda harmoniserade standarder. tillhandahållande på marknaden och utsläppande på marknaden definieras i direktivet. Transaktioner på sekundärmarknaden, t.ex. återförsäljning av elektrisk och elektronisk utrustning, som även kan omfatta reparation, byte av reservdelar, renovering och återanvändning, är redan tillåtet för det mesta av (men inte all) elektrisk och elektronisk utrustning.

(1)RoHS 2-direktivet medger att elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för RoHS 1-direktivet, men som inte skulle överensstämma med bestämmelserna i RoHS 2-direktivet, fortsätter att göras tillgänglig på marknaden till och med den 22 juli 2019. Efter detta datum kommer emellertid både det första utsläppandet på marknaden av elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven och transaktioner på sekundärmarknaden (t.ex. återförsäljning) med sådan utrustning att förbjudas. Elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av detta ”definitiva stopp” för transaktioner på sekundärmarknaden är medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument samt annan elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet. Detta hinder för transaktioner på sekundärmarknaden är inte förenligt med den allmän harmonisering av EU:s produktlagstiftning. Kommissionen föreslår därför att det definitiva stoppet för transaktioner på sekundärmarknaden avlägsnas.

(2)RoHS 2-direktivet utgör ett undantag (från den allmänna begränsningen för ämnen) för kablar och reservdelar för reparation, återanvändning, uppdatering av funktioner eller uppgradering av kapacitet inom den grupp av elektrisk eller elektronisk utrustning som gradvis kommer att omfattas av dess tillämpningsområde. Andra elektriska och elektroniska produkter än medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument som nyligen tagits upp inom tillämpningsområdet listas däremot inte. Detta leder till att reservdelar inte kan användas efter den 22 juli 2019 och till en omotiverad skillnad i behandling. Kommissionen föreslår därför en specifik bestämmelse för att undanta reservdelar från begränsningen för ämnen, så att reparation av all elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av RoHS 2-direktivets tillämpningsområde, och som släppts ut på EU-marknaden, när som helst får genomföras.

(3)I RoHS 2-direktivet förtecknas tio särskilda typer av utrustning som inte omfattas av bestämmelserna om det ”öppna tillämpningsområdet”. En sorts utrustning som är utesluten (”mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning”) omfattar endast maskiner med en inbyggd källa för kraftgenerering. Denna bestämmelse gör att maskintyper som annars är identiska hamnar under två olika regelverk, och detta av det enda skälet att deras kraftgenerering är olika (inbyggd eller extern). Kommissionen föreslår en ändring av definitionen av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning så att den även omfattar maskiner med traktionsdrift.

(4)Kommissionen föreslår också att föra upp piporglar i förteckningen över utrustning som undantas på grund av avsaknaden av alternativ för ersättning.

Enligt direktivet bör undantag från begränsningen för ämnen ha en viss begränsad varaktighet och därför anges start- och slutdatum för undantagen antingen explicit i posterna i bilagorna III och IV eller indirekt genom den längsta giltighetsperioden i artikel 5.2. Enligt nuvarande artikel 5.2 finns dock ingen viss längsta giltighetstid för kategori 11.

Även om det i artikel 5.5 inte föreskrivs någon särskild tidsfrist för kommissionens beslut om ansökningar om nya undantag, är den tidsfrist inom vilken kommissionen måste besluta om ansökningar om förnyelse av ett undantag fastställd till de senaste 6 månaderna innan undantaget upphör att gälla, och detta har visat sig vara omöjligt att genomföra i praktiken. I kombination med kravet på att en ansökan om förnyelse ska göras senast 18 månader innan undantaget upphör att gälla, innebär tidsfristen att kommissionen måste fatta beslut om ansökningar om förnyelse av befintliga undantag inom tolv månader efter det att ansökan lämnats in, om inte särskilda omständigheter motiverar andra tidsfrister. Att hålla denna tidsfrist är i praktiken omöjligt på grund av flera obligatoriska förfaranden som krävs för utvärderingen av en ansökan om förnyelse. Tidsfristen medför inte något mervärde utöver det befintliga öppna förfarandet för bedömning av ansökningar om förnyelse, och att bibehålla en frist som har visat sig omöjlig att hålla i praktiken, det bidrar inte till ökad förutsägbarhet för företag och berörda parter. Kontinuiteten i planeringen är under alla omständigheter garanterad eftersom marknadsaktörer kan lita på att befintliga undantag fortsätter att gälla till dess att ett beslut har fattats om ansökan om förnyelse. Därför bör den bestämmelse som fastställer en tidsfrist inom vilken kommissionen måste besluta om ansökan om förnyelse av undantag strykas.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

De ändringar som följer av detta förslag påverkar inte RoHS 2- direktivets grundläggande strategi och dess överensstämmelse med annan lagstiftning. RoHS 2-direktivet och Reachförordningen överensstämmer politiskt. En bestämmelse om överensstämmelse med Reachförordningen finns med särskilt avseende på att begränsa nya ämnen och bevilja undantag från begränsningen.

RoHS 2-direktivet stämmer också överens med annan produktrelaterad lagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. Annan EU-lagstiftning, t.ex. om medicintekniska produkter eller arbetsmiljö får innehålla skyldigheter utan koppling till användningsfasen för elektrisk och elektronisk utrustning, men det finns inga överlappningar med RoHS 2-direktivets krav.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITET, PROPORTIONALITET OCH RÄTTSLIGA ASPEKTER AV FÖRSLAGET

Den rättsliga grunden för detta initiativ och RoHS 2-direktivet är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vars syfte är att säkerställa den inre marknadens funktion genom tillnärmning av bestämmelser som i medlemsstaterna fastställts genom lagar eller andra författningar om den inre marknadens funktion.

De problem som det aktuella förslaget är inriktat på kan inte lösas utan ändring av RoHS 2-direktivets tillämpningsområde, eftersom de beror på nuvarande rättsliga utformningen av RoHS 2-direktivets tillämpningsområde och därmed sammanhängande bestämmelser. Endast en lösning på EU-nivå kan lösa sådana problem, eftersom bestämmelser om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden i EU har en direkt inverkan på EU:s inre marknad och inte kan utarbetas på medlemsstatsnivå utan att det leder till snedvridning.

De framlagda förslagen är det enda politiska alternativ som helt kan avhjälpa de problem som påverkar EU:s inre marknad som helhet. Inget av de övriga strategiska alternativ som hade varit möjliga skulle varaktigt och fullständigt lösa de identifierade problemen, och inte heller garantera rättssäkerheten.

Konsekvensanalysen innehåller ytterligare uppgifter om förslagens proportionalitet.Detta initiativ innebär en sådan översyn som krävs enligt direktivet. Översynen av direktivet införs genom ett ändringsdirektiv, vars innehåll förklaras nedan:

Genom artiklarna 1.1 a och 1.3 a ändras den övergångsperiod som anges i artikel 2.2 i nuvarande RoHS-direktiv med avseende på utsläppande på EU-marknaden av ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet till ett datum för överensstämmelse för utsläppande på EU-marknaden samma elektrisk och elektronisk utrustning som anges i artikel 4.3 i RoHS-direktivet. Detta görs på samma sätt som för alla andra produktgrupper som redan omfattas av den bestämmelsen. Ändringsförslaget syftar till rättslig klarhet och konsekvens undanröjer ”definitiva stopp” för transaktioner på sekundärmarknaden, vilka annars hade omöjliggjort sådana transaktioner för de berörda produkterna efter den 22 juli 2019.

Genom artikel 1.1 b undantas piporglar från direktivets tillämpningsområde.

I artikel 1.2 utvidgas definitionen av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg så att den omfattar maskiner som för sin kraftgenerering använder kabelansluten traktionsdrift, förutom liknande maskiner som drivs med en inbyggd källa för kraftgenerering. Som en följd kommer mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg som för sin kraftgenerering använder traktionsdrift att undantas från RoHS 2-direktivets tillämpningsområde.

I artikel 1.3 b anges att kablar eller reservdelar för reparation, återanvändning, uppdatering av funktioner eller uppgradering av kapacitet är undantagna från begränsningarna för alla ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet. Detta är samma tillvägagångssätt som följs för andra produktgrupper.

I artikel 1.4 a fastställs den längsta giltighetstiden för undantag som är tillämpliga på det ”öppna tillämpningsområdets” kategori, nämligen kategori 11 (dvs. annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av övriga kategorier). Undantagens giltighetsperiod har redan fastställts för andra kategorier.

I artikel 1.4 b stryks tidsfristen för kommissionens beslut om förnyelse av befintliga undantag, vilket återspeglar praktiska erfarenheter och det faktum att denna tidsfrist i själva verket inte ger de sökande mer säkerhet.

3.SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Vid genomförandet av kommissionens tre förberedande studier 2 hördes de berörda parterna på särskilda webbplatser. Tre öppna samråd under tolv veckor och fyra möten med berörda parter hölls 2012–2015.

Ungefär trehundra sakkunniga, företrädare för medlemsstater, branschorganisationer, tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning, icke-statliga miljöorganisationer, konsultföretag och institut samt andra typer av organisationer (t.ex. universitet och högskolor) kontaktades. Svar inkom från omkring fyrtio deltagare och gjordes tillgängliga för allmänheten. De som svarade var främst företrädare för näringslivet och myndigheter.

När de tillfrågades om sina preferenser bland sätten att ta itu med de aktuella problemen föredrog de flesta svarande följande:

I fråga om problemet med sekundärmarknaden är det viktigast att avlägsna det ”definitiva stoppet” för transaktioner på sekundärmarknaden för all ny elektrisk och elektronisk utrustning inom tillämpningsområdet, och att omvandla övergångsperioden till ett krav på överensstämmelse samma datum.

I fråga om problemet med reservdelar är det viktigast att införa en bestämmelse enligt principen reparerat som producerat.

I fråga om problemet med mobila maskiner är det viktigast att utesluta kabellänkade parmaskiner.

I fråga om problemet med piporglar är det viktigast att utesluta sådana orglar från tillämpningsområdet.

Dessa alternativ betraktas som ändamålsenliga, effektiva och säkra lösningar, och de har beaktats i kommissionens förslag.

Konsekvensbedömning

Kommissionen genomförde tre studier under perioden 2012–2015. Studier från medlemsstaterna, har också beaktats. Konsekvensanalysen fick ett positivt yttrande från nämnden för lagstiftningskontroll och beskrivs närmare i sammanfattningen av konsekvensbedömningen.

Kommissionens föreslagna åtgärder skulle lösa de aktuella problemen och skulle leda till de fördelar som diskuteras nedan. Eventuella negativa effekter skulle bli begränsade eller försumbara.

Ett återställande av sekundärmarknaden och bättre tillgång till reservdelar till viss elektrisk och elektronisk utrustning skulle få följande positiva effekter:

Lägre kostnader och minskad administrativ börda för företag, även små och medelstora företag, och myndigheter.

Positiva ekonomiska effekter i form av nya affärsmöjligheter för reparationsbranschen och den sekundära handeln.

Positiva sociala effekter, bl.a. för EU:s sjukhus, som skulle spara omkring 170 miljoner euro efter 2019 eftersom möjligheten att sälja och köpa som medicintekniska produkter bibehålls.

Miljöfördelar i form av generellt minskad avfallsgenerering: Möjligheten att förlänga användningen av elektrisk och elektronisk utrustning kommer att senarelägga produkternas livscykelslut och bortskaffande, vilket försenar uppkomsten av farligt avfall. I de flesta fall är miljökonsekvenserna av att producera ytterligare reservdelar försumbara jämfört med fördelen att behålla hela den utrustning som används. Den åtgärden skulle förhindra uppkomsten av över 3 000 ton farligt avfall per år i EU, vilket skulle stödja initiativet till en kretsloppsekonomi. Den elektriska och elektroniska utrustningens längre livslängd skulle också ge ytterligare energi- och råvarubesparingar.

Genom uteslutningen av piporglar från direktivets tillämpningsområde kommer en förlust av upp till 90 % av arbetstillfällena i sektorn och en årliga förlust på upp till 65 miljoner euro till 2025 att kunna undvikas. Dessutom förhindras en betydande kulturell förlust, eftersom tillverkning och underhåll av piporglar kan fortsätta och bruket därmed inte dör ut.

Undantaget för mobila maskiner som för sin kraftgenrereing använder traktionsdrift från direktivets tillämpningsområde kommer att stödja industriutvecklingen inom sektorn genom att snedvridningen i behandlingen av maskiner undanröjs. För EU:s sektor med maskiner för rengöring kommer förslaget exempelvis innebära att 14 000 kabelanslutna enheter släpps ut på marknaden varje år (med en omsättning på 300 miljoner euro), vilket förebygger varje risk för att dessa maskinmodeller skulle avlägsnas från EU-marknaden. Det kommer också att minska administrativ börda för företag, även små och medelstora företag, och myndigheter.

4.BUDGETKONSEKVENSER OCH ANDRA FAKTORER

Detta lagstiftningsförslag har inga budgetkonsekvenser.

2017/0013 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 3 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 4 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)Enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU 5 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska kommissionen undersöka behovet av att ändra det direktivets tillämpningsområde med hänsyn till den elektriska och elektroniska utrustning som avses däri och lägga fram en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag gällande eventuella ytterligare undantag beträffande den elektriska och elektroniska utrustningen.

(2)Transaktioner på sekundärmarknaden med elektrisk och elektronisk utrustning, som inbegriper reparation, byte av reservdelar, renovering och återanvändning, bör underlättas för att främja kretsloppsekonomin i EU. En hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör säkerställas, bland annat genom miljövänlig återvinning och bortskaffande av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Onödig administrativ börda för marknadsaktörernana bör undvikas. Genom direktiv 2011/65/EU kan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG 6 , och som inte skulle överensstämma med bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU, fortsätta att tillhandahållas på marknaden till och med den 22 juli 2019. Efter detta datum är emellertid både utsläppandet på marknaden av elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven och transaktioner på sekundärmarknaden med sådana produkter förbjuden. Sådana förbud mot transaktioner på sekundärmarknaden står i strid med de allmänna principer som ligger till grund för unionens åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter och bör därför strykas.

(3)Vissa produktgrupper bör uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU, eftersom de endast skulle medföra försumbara miljö- eller hälsovinster om de infördes och medföra olösliga problem med överensstämmelsen eller snedvridning som inte kan hanteras effektivt genom de undantag som föreskrivs i det direktivet.

(4)Piporglar byggs av bland annat en särskild typ av blybaserade legeringar, som hittills inte har kunnat ersättas med något alternativ. De flesta piporglar står på samma plats under århundraden, och deras omsättning är försumbar. Piporglar bör uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU, eftersom det skulle ge försumbara fördelar när det gäller ersättning av bly om de omfattades.

(5)Direktiv 2011/65/EU gäller inte mobila maskiner med inbyggd källa för kraftgenerering som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning. För vissa typer av mobila maskiner som inte är avsedda för vägtrafik till verkas dock två versioner vid samma produktionslina, med kraftkällan (inbyggd eller extern) som enda skillnad. Dessa versioner bör behandlas på samma sätt enligt det direktivet. Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg som för sin kraftgenerering använder traktionsdrift med extern strömkälla bör därför också undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2011/65/EU.

(6)Eftersom undantag från begräsningen av användning av vissa farliga ämnen bör ha begränsad varaktighet, bör den maximala giltighetstiden för befintliga undantag klart och tydligt fastställas för samtliga berörda kategorier av elprodukter, också för kategori 11 på det sätt som anges i bilaga I till direktiv 2011/65/EU.

(7)När en ansökan om förnyelse av ett undantag görs, ska kommissionen fatta beslut senast sex månader innan det aktuella undantaget upphör att gälla, om inte särskilda omständigheter motiverar en annan tidsfrist. Ingen tidsfrist har fastställts för när kommissionen ska fatta beslut om ansökningar om nya undantag. Enligt rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2011/65/EU 7 har tidsfristen visat sig vara omöjlig att hålla i praktiken på grund av de många obligatoriska förfaranden som krävs för utvärderingen av en ansökan om förnyelse. Tidsfristen innebär inget mervärde för det befintliga förfarandet för granskning av begäran om förnyelse, men skapar däremot osäkerhet för företag och andra berörda parter när den inte kan hållas. Kontinuiteten i planeringen är garanterad eftersom marknadsaktörer kan lita på att befintliga undantag fortsätter att gälla till dess att ett beslut har fattats om ansökan om förnyelse. Därför bör bestämmelsen om tidsfristen tas bort.

(8)Syftet med detta direktiv, som är att genom begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning bidra till skyddet för människors hälsa och till miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, kan inte i tillräcklig grad uppnås av medlemsstaterna eftersom skillnader mellan de lagar eller administrativa åtgärder som antas av dem kan skapa handelshinder och snedvrida konkurrensen inom unionen och därigenom direkt påverka den inre marknaden. Detta gör att målen snarast lättare kan uppnås på unionsnivå, särskilt med tanke på problemets omfattning och dess effekter på annan unionslagstiftning om återvinning och bortskaffande av avfall och om områden av gemensamt intresse såsom skydd för människors hälsa. Därför kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2011/65/EU ska ändras på följande sätt:

1) Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska utgå.

b) I punkt 4 ska följande läggas till som led k:

   ”k) Piporglar.”

2) I artikel 3 ska led 28 ersättas med följande:

”28.    mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning: maskin, med inbyggd källa för kraftgenerering eller med traktionsdrift, som kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning.”

3) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Punkt 1 ska tillämpas på medicintekniska produkter och på övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2014, på medicintekniska produkter för provrörsdiagnostik som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2016 och på industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2017 samt på all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2019.”

b) I punkt 4 ska följande led införas som led ea:

”(ea) alla annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019.”

4) Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”För de undantag som förtecknats i bilaga III den 21 juli 2011 ska den längsta giltighetstiden, ska den maximala giltighetstiden, som kan förnyas, vara:

a) för kategorierna 1–7 och 10 i bilaga I, fem år från och med den 21 juli 2011.

b) för kategorierna 8 och 9 i bilaga I, sju år från de tillämpliga datum som fastställs i artikel 4.3.

c) för kategori 11 i bilaga I, fem år från och med den 22 juli 2019.”

b) i punkt 5 andra stycket ska första meningen utgå.

Artikel 2

1.Medlemsstaterna ska senast den [insert date ten months after the entry into force of this Directive] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) EUT C , , s. .
(4) EUT C , , s. .
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning) (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19).
(7) COM(2016) 215 final av den 18 april 2016.
Top