EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IP0195

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI))

EUT C 298, 23.8.2018, p. 92–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/92


P8_TA(2017)0195

Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI))

(2018/C 298/13)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där de yttersta randområdena tillerkänns en särskild status och där beslut om ”specifika åtgärder” föreskrivs så att fördragen och den gemensamma politiken kan genomföras,

med beaktande av domstolens dom i de förenade målen C-132/14 till C-136/14 om tolkningen av artikel 349 i EUF-fördraget i vilken betonas att artikel 349 inte bara medger avvikelser från fördragen utan även från sekundärrätten,

med beaktande av artikel 174 och följande artiklar i EUF-fördraget, i vilka målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning fastställs och de finansiella strukturinstrument som ska användas för att nå detta mål specificeras,

med beaktande av artikel 43 i EUF-fördraget,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden, särskilt artiklarna 8, 11, 13, 41 och specifikt artiklarna 70–73,

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1046/2014 av den 28 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterierna för beräkningen av de extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/531 av den 24 november 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens energieffektivitet,

med beaktande av samtliga meddelanden från Europeiska kommissionen om de yttersta randområdena, särskilt meddelandet av den 20 juni 2012Europeiska unionens yttersta randområden: smart och hållbar tillväxt för alla genom samarbete (COM(2012)0287),

med beaktande av alla sina resolutioner om de yttersta randområdena, särskilt resolutionen av den 26 februari 2014 om att optimera de yttersta randområdenas potential genom att skapa synergieffekter mellan EU:s strukturfonder och andra EU-program (1),

med beaktande av rådet förordning (EU) nr 1385/2013 av den 17 december 2013 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1069/2009, (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013 med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/238 av den 10 februari 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion,

med beaktande av kommissionens första rapport till Europaparlamentet och rådet av den 24 september 2010 om resultaten av Posei-reformen 2006 (COM(2010)0501),

med beaktande av sin ståndpunkt av den 2 februari 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (2),

med beaktande av sina resolutioner av den 12 april 2016 om innovation och diversifiering av det småskaliga kustfisket i de regioner som är beroende av fiske (3) och om gemensamma regler för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (4),

med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2016 om öars särskilda situation (5),

med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (6),

med beaktande av sin ståndpunkt av den 21 oktober 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (7) med förslag om att förlänga det undantag som är tillämpligt för de yttersta randområdena med ytterligare tre år fram till 2011,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1207/2008 av den 28 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden, som beviljar det undantag som är tillämpligt för de yttersta randområdena under ytterligare tre år fram till 2011,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 791/2007 av den 21 maj 2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttersta randområdena Azorerna, Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion, särskilt artikel 8, där det anges att ”senast 31 december 2011 skall kommissionen lämna en […] rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av kompensationen, åtföljd av lagstiftningsförslag, om så är nödvändigt”,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,

med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionens och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 november 2016Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016)0049),

med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2015 av den 20 oktober 2015Förvaltas partnerskapsavtalen om fiske väl av kommissionen?,

med beaktande av de yttersta randområdenas handlingsplaner för programplaneringen för EU-fonderna 2014–2020,

med beaktande av de gemensamma bidragen och de tekniska och politiska dokumenten från konferensen mellan presidenterna från EU:s yttersta randområden, särskilt slutförklaringen från den 21:a konferensen mellan presidenterna från EU:s yttersta randområden den 22–23 september 2016,

med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A8-0138/2017), och av följande skäl:

A.

De yttersta randområdena är geografiskt belägna i Västindien, Indiska oceanen och Atlanten och EU:s territorier ligger i flera olika marina havsområden och kontinenter, och de yttersta randområdena gränsar till ett flertal tredjeländer.

B.

Under de senaste åren har fisketrycket ökat i vissa av de yttersta randområdenas exklusiva ekonomiska zoner på ett område mellan 100 och 200 sjömil, och största delen av fisket bedrivs framför allt av fiskeflottor som inte är hemmahörande i vederbörande randområde.

C.

EU måste ta sitt ansvar för maritima frågor som gäller de yttersta randområdena, och beakta att deras exklusiva ekonomiska zoner står för en betydande andel av EU:s alla exklusiva ekonomiska zoner.

D.

Fiskerisektorn i de yttersta randområdena måste ses mot bakgrund av den särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situationen (artikel 349 EUF-fördraget) som kräver specifikt och anpassat beaktande av den gemensamma EU-politiken.

E.

Fiskerisektorn har starka sidor och en stor utvecklingspotential.

F.

Havsförorening orsakad av klordekon är specifikt för Antillerna och har betydande konsekvenser för de tillåtna fiskezonerna liksom för närvaron av invasiva arter.

G.

De yttersta randområdenas avsides läge har erkänts och beaktats som en allmän princip i EU-lagstiftningen, vilket motiverar och möjliggör inrättandet av ett kompensationssystem för de extra kostnader som uppkommer för fiskeri och vattenbruk i de yttersta randområdena.

H.

Den gemensamma fiskeripolitiken och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som utformades för att möta utmaningarna i kontinentala Europa, möjliggör ett differentierat tillvägagångssätt för de yttersta randområdena, men är bara på ett begränsat sätt relevanta för den särskilda karaktären hos fisket i de yttersta randområdena.

I.

De yttersta randområdena anser att de behandlas orättvist i den gemensamma fiskeripolitiken och att de utsätts för en ”dubbel bestraffning” (eftersom de inte haft någon tillgång till tidigare stöd för förnyelse av flottorna och det aktuella förbudet för stöd för förnyelse).

J.

Viktiga sektorer i fiskeflottan i de yttersta randområdena var tills nyligen oreglerade eller inte införda i flottregistret, och hade därför inte tillgång till fiskerifonden för modernisering.

K.

Ett av den gemensamma fiskeripolitikens mål är att främja fiske, med beaktande av socioekonomiska frågor.

L.

Reglerna för tillgång till fiskbestånden bör gynna lokala fiskeflottor och mer selektiv fiskeverksamhet som medför minst skada för bestånden.

M.

Den gemensamma fiskeripolitiken strävar efter att säkerställa samstämmighet mellan sin interna och externa dimension i enlighet med principerna för god förvaltning.

N.

En icke obetydlig nivå av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske sker i vissa av de yttersta randområdenas exklusiva ekonomiska zoner (8) och i havsområden runt andra.

O.

Arbetslöshetsnivåerna i de yttersta randområdena hör till de högsta i EU – upp till 60 procent av ungdomarna i vissa av de yttersta randområdena är arbetslösa.

P.

EHFF tillhandahåller under vissa omständigheter bl.a. stöd till producentorganisationer, motorer och lokalt ledd utveckling (CLLD).

Q.

Följande är icke stödberättigade inom ramen för EHFF: insatser som ökar ett fartygs fiskekapacitet, utrustning som ökar fartygets förmåga att lokalisera fisk och byggande av nya fiskefartyg eller import av fiskefartyg.

R.

EMFF kan emellertid erbjuda ekonomiskt stöd till fartyg i syfte att förbättra energieffektivitet, säkerhet, hygienförhållanden ombord och kvaliteten på fiskeriprodukter samt arbetsförhållanden.

S.

EMFF stöder innovationsprojekt såsom förvaltnings- och organisationssystem.

Bestämmelser om särdrag och geografiska förhållanden i de yttersta randområdena

1.

Europaparlamentet anser att hållbart fiske med traditionella fångstredskap utgör grunden för välmående kustsamhällen och bidrar till livsmedelsförsörjningen i de yttersta randområdena. Parlamentet betonar i detta sammanhang nödvändigheten av att involvera den lokala fiskerisektorn i arbetet för att nå målet om livsmedelstrygghet för lokalbefolkningen, eftersom livsmedelstryggheten i de yttersta randområdena i dag är alltför beroende av importer.

2.

Europaparlamentet påminner om att den gemensamma fiskeripolitiken och Europeiska havs- och fiskerifonden, som är utformade för att möta utmaningarna i Kontinentaleuropa, bara på ett begränsat sätt är relevanta för den särskilda karaktären hos fisket i de yttersta randområdena och inte kan tillämpas enhetligt på grund av dessa områdens olika utmaningar och särdrag, och att de bör förses med viss flexibilitet och pragmatik eller kunna bli föremål för avvikelser. Parlamentet efterlyser därför ett inrättande av en särskild strategi för varje regionalt havsområde som är anpassad till den särskilda situationen i vart och ett av de yttersta randområdena.

3.

Europaparlamentet understryker att det finns många lokalsamhällen som är beroende av traditionellt fiske, kustfiske och småskaligt fiske, och för vilka fisket ofta är det enda sättet att försörja sig.

4.

Europaparlamentet erinrar om att de marina biologiska resurserna kring de yttersta randområdena bör skyddas särskilt samt att fisket bör ges särskild uppmärksamhet. Parlamentet understryker därför att det endast är fiskefartyg som är registrerade i hamnar i de yttersta randområdena som bör ha tillstånd att fiska i dessa vatten.

5.

Europaparlamentet framhåller att havsbottnen i de yttersta randområdena är ett veritabelt levande laboratorium av biologisk mångfald. Parlamentet betonar vikten av forskning och datainsamling för att öka kunskaperna om havet. Parlamentet understryker de möjligheter som de yttersta randområdena har att fungera som verkliga vetenskapliga portaler inom sina respektive områden, och uppmanar respektive medlemsstater och kommissionen att öka stödet till relevanta vetenskapliga forskningsprojekt.

6.

Europaparlamentet understryker behovet av att upprätthålla balansen mellan fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna i enlighet med försiktighetsprincipen och med hänsyn till den socioekonomiska situationen. Parlamentet anser att detta dock inte kan motivera att man avstår från att investera i datainsamling och förbättrade vetenskapliga kunskaper om havens ekosystem. Parlamentet begär en översyn av fördelningen av kvoter för vissa arter (t.ex. ökningen av kvoten för blåfenad tonfisk vid Azorerna), samt att möjligheter öppnas för fångst av andra arter (t.ex. chokladhaj), på grundval av vetenskapliga studier och förstärkt teknisk och materiell kapacitet för utvärdering av ekosystem.

7.

Europaparlamentet påpekar att fiskeflottorna i vissa av de yttersta randområdena har en kapacitet som ligger under de tröskelvärden som anges i den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet på grund av bristande tillgång till finansiering.

8.

Europaparlamentet noterar att fiskare i de yttersta randområdena drabbas av att deras fartyg åldras snabbare än i andra områden på grund av de svårigheter som klimatet medför och som är specifika för dessa områden, vilket leder till problem när det gäller deras säkerhet och effektivitet och som gör att arbetsförhållandena blir mindre attraktiva jämfört med moderna fartyg.

9.

Europaparlamentet betonar att på grund av otillräckliga biologiska data kunde den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) i sin rapport (9) inte bedöma balansen mellan fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna för alla flottor som fiskar i de yttersta randområdena. Parlamentet begär att ytterligare medel anslås, inom ramen för EHFF och andra fonder, för anskaffning av tekniska hjälpmedel för utvärdering av ekosystem från vetenskapliga institutioner och universitet. Parlamentet anser i detta sammanhang att det är av yttersta vikt att det finns tillförlitliga och tillgängliga uppgifter om resurser och praxis i de utomeuropeiska exklusiva ekonomiska zonerna.

10.

Europaparlamentet understryker att fiskeflottorna i kustfiskeområdena i de yttersta randområdena generellt sett är föråldrade vilket leder till problem när det gäller säkerheten ombord.

11.

Europaparlamentet beklagar att kommissionen underlät att offentliggöra en genomföranderapport om förordning (EG) nr 639/2004 innan tidsfristen löpte ut den 30 juni 2012. Parlamentet begär att kommissionen ska lämna ytterligare information om varför den beslutade att inte offentliggöra denna rapport.

12.

Europaparlamentet beklagar att antagandet av EHFF och därmed godkännandet av de operativa programmen inom ramen för EHFF försenades, med följden att EHFF-stödet genomfördes sent, vilket i sin tur har resulterat i stora ekonomiska svårigheter för vissa företag i de yttersta randområdena.

13.

Europaparlamentet välkomnar de särskilda bestämmelserna för de yttersta randområdena i EHFF, såsom kompensationen för extra avgifter (som subventioneras till 100 procent av EHFF) – som är högre än under den föregående programplaneringsperioden, men fortfarande inte tillräcklig i vissa yttersta randområden – och ökningen med 35 procent av stödnivåerna för det offentliga stödet för andra åtgärder i de yttersta randområdena.

14.

Europaparlamentet noterar att det är svårt eller t.o.m. omöjligt för vissa fiskare i de yttersta randområdena att få lån och/eller försäkringar för sina fartyg vilket medför säkerhetsproblem och därmed även ekonomiska begränsningar för dessa fiskare.

15.

Europaparlamentet påminner om att de små fiskefartygen står för merparten av de registrerade fartygen i de yttersta randområdena. Parlamentet understryker att de små fiskefartygen är äldre än 40 år i vissa av de yttersta randområdena vilket utgör ett verkligt säkerhetsproblem.

16.

Europaparlamentet betonar att Europeiska investeringsbankens utlåning och EU-medel har en ekonomisk multiplikatoreffekt, särskilt i de yttersta randområdena.

Bättre utnyttjande av de möjligheter som artikel 349 i fördraget och den gemensamma fiskeripolitiken erbjuder

17.

Europaparlamentet anser att ett separat rådgivande organ för de yttersta randområdena, i enlighet med den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken, är ett lämpligt forum för ett viktigt utbyte av kunskap och erfarenheter, och beklagar därför att det rådgivande organet för de yttersta randområdena ännu inte har inrättats.

18.

Europaparlamentet kräver att artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska tillämpas till fullo i EU:s politik, förordningar, fonder och program inom fiskeripolitiken, i synnerhet inom EHFF för att ta itu med de särskilda utmaningar som förekommer i de yttersta randområdena.

19.

Europaparlamentet anser att en lokalt ledd utveckling är ett lovande initiativ och att respektive medlemsstat bör utnyttja de möjligheter som EHFF ger på bästa möjliga sätt för att stödja denna typ av lokal utveckling i de yttersta randområdena.

20.

Europaparlamentet understryker vikten av att skapa lokala aktionsgrupper för fiske som erkänns som ett betydelsefullt instrument som ger stöd och möjligheter till diversifiering av fisket.

21.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ett helhetsperspektiv och en lämplig och skräddarsydd strategi när den föreslår lagstiftningsakter för kostnader för investeringar i hygien, hälsa och säkerhet och investeringar rörande arbetsvillkor.

22.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att också beakta den påverkan som klimatmässiga och geografiska särdrag samt utfiskningen har när den föreslår lagstiftningsakter om kriterier för beräkning av extra kostnader som är en följd av de yttersta randområdenas särskilda nackdelar.

23.

Europaparlamentet beklagar djupt den betydande andel olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som sker i vissa av de yttersta randområdenas exklusiva ekonomiska zoner av såväl utländska som inhemska fiskefartyg samt i de omgivande havsområdena i andra av de yttersta randområdena. Parlamentet påpekar att den inhemska andelen av sådant fiske även har att göra med problem angående den lokala tillgången på livsmedel. Parlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att stärka kampen mot orapporterat och oreglerat fiske.

24.

Europaparlamentet förespråkar därför ett införande av aktiva (t.ex. övervakning) och passiva åtgärder, såsom förhandlingar med sådana länder som gränsar till de yttersta randområdena med vilka partnerskapsavtal för hållbart fiske ännu inte har undertecknats.

25.

Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att påskynda genomförandet av EHFF och att utnyttja de möjligheter som den erbjuder att investera kraftigt i moderniseringen av flottan – förbättringar av säkerheten, hygienförhållandena ombord, energieffektiviteten och kvaliteten på fiskeriprodukter – samt i fiskehamnar, landningsplatser och vattenbruk i syfte att skapa nya avsättningsmöjligheter. Parlamentet begär även att kompensationsordningen för extra kostnader ska tillämpas för att stärka lönsamheten i sektorn.

26.

Europaparlamentet begär att de yttersta randområdenas intressen genuint uppmärksammas när fiskeriavtal sluts med tredjeländer, bland annat genom att fastställa krav på att fångster ska landas i de yttersta randområdena eller att personer från de yttersta randområdena ska anställas på fartygen.

27.

Europaparlamentet betonar vikten av att genomföra konsekvensbedömningar för de yttersta randområdena varje gång som dessa berörs av fiskeavtal som ingås mellan EU och tredjeländer, i enlighet med bestämmelserna i artikel 349 i EUF-fördraget.

28.

Europaparlamentet konstaterar att det kan behövas en omstrukturering av fiskesektorn i de yttersta randområdena för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskbestånden, och att vid behov även en minskning av antalet fartyg bör övervägas.

29.

Europaparlamentet anser att när kapacitetsminskning krävs enligt artikel 22 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör företräde ges åt att behålla sådana fartyg som uppfyller kriterierna i artikel 17 i samma förordning.

30.

Europaparlamentet ber medlemsstaterna, när de tillämpar bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken om fördelningen av fiskemöjligheter, att särskilt beakta det traditionella och småskaliga fisket i de yttersta randområdena som bidrar till den lokala ekonomin och som har liten miljöpåverkan.

31.

Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater som har yttersta randområden att vidta alla lämpliga åtgärder och fortsätta med särskilda stödsystem, t.ex. särskilda beskattningssystem.

32.

Europaparlamentet anser att både datainsamlingen om bestånd och bedömningen av småskaliga fartygs påverkan i de yttersta randområdena bör förbättras för att stärka de vetenskapliga grunderna för fiskemöjligheter i de yttersta randområdena.

33.

Europaparlamentet påminner om att de yttersta randområdena är beroende av fiskebestånden i sina exklusiva ekonomiska zoner, som utmärks av stor biologisk sårbarhet. Parlamentet anser i detta avseende att uppgifterna om fiskeverksamhet i de yttersta randområdena bör vara en av prioriteringarna i uppgiftsinsamlingen.

34.

Europaparlamentet betonar att eftersom vattenbruk skulle kunna skapa nya produktionsmöjligheter och högkvalitativa produkter bör dess potential utnyttjas bättre i de yttersta randområdena, med starkt stöd från unionen med tanke på den ytterst hårda konkurrensen, och uppmanar kommissionen att främja och stödja projekt för att utveckla vattenbruket.

35.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de yttersta randområdena att på bästa sätt utnyttja regler om stöd av mindre betydelse och/eller regler om gruppundantag i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014.

36.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utnyttjandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och betona synergieffekterna mellan de olika fonderna i de yttersta randområdena för att skapa ekonomiska möjligheter för alla aktörer i den blå ekonomin. Parlamentet uppmuntrar i synnerhet investeringar i projekt som gör arbetsplatserna i fiskerisektorn mer attraktiva och som lockar fler ungdomar, samt projekt för att införa selektiva fiskemetoder och för att bidra till utvecklingen av fiskerisektorn.

37.

Europaparlamentet förespråkar inrättandet av forsknings- och utvecklingsprogram inom fiskeriområdet, som ett led i programmet Horisont 2020, som sammanför de olika ekonomiska och sociala aktörerna och därmed bidrar till utvecklingen av ny teknik och nya metoder inom fisket som kan stimulera sektorns konkurrenskraft och stärka dess möjligheter till ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättning för lokalbefolkningen.

38.

Europaparlamentet rekommenderar att man i den framtida gemensamma fiskeripolitiken till fullo beaktar de yttersta randområdenas särdrag och ger dem möjligheten att utnyttja de stora ekonomiska, sociala och miljömässiga möjligheter som det hållbara och rationella utvecklandet av fiskerisektorn i dessa områden har skapat. Parlamentet påpekar i detta sammanhang behovet av att ompröva grunden för flottsegmentindelningen (syftet är att göra en objektiv utvärdering av balansen mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet hos den icke-industriella fiskeflottan i de yttersta randområdena som använder mycket selektiva fiskeredskap) genom att förbättra de tekniska egenskaper hos de fartygsflottor som lider av osäker maskineffekt och/eller stabilitet, som enligt vetenskapliga objektiva kriterier som används i varvsindustrin skulle kunna äventyra besättningens säkerhet i svåra väderförhållanden, utan att det leder till ökad ohållbar fiskeverksamhet.

39.

Europaparlamentet konstaterar att de yttersta randområdena utgör områden med en enorm potential och att det därför är viktigt att stimulera investeringar och främja diversifiering och innovation inom fiskesektorn i syfte att stärka den ekonomiska utvecklingen.

40.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, i syfte att ge fiskerisektorn i de yttersta randområdena möjlighet att överleva, att i enlighet med principerna för särbehandling av sådana små öar och områden som nämns i det 14:e målet för hållbar utveckling, införa stödjande åtgärder grundade på artikel 349 i EUF-fördraget för att ge utrymme för finansiering på EU-nivå eller nationell nivå av fartyg som bedriver småskaligt och traditionellt fiske i de yttersta randområdena, som landar sina fångster i yttersta randområdenas hamnar och bidrar till lokal hållbar utveckling, för att förbättra människors säkerhet, iaktta europeiska standarder för hygien, bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och för att uppnå bättre miljöeffektivitet. Parlamentet konstaterar att förnyelsen av fiskeflottan måste genomföras inom gränserna för tillåtna kapacitetstak, begränsas till förnyelse av gamla fartyg med nya, och tillåta hållbart fiske och uppnåendet av målet om maximal hållbar avkastning.

41.

Europaparlamentet föreslår att stödnivån ska höjas för utbyte av motorer i de yttersta randområdena när det föreligger vetenskapliga belägg för att klimatförhållandena och klimatförändringarna har en klar negativ effekt på dessa regioners flottor.

42.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att så snart som möjligt skapa ett särskilt instrument, i likhet med Posei-programmet för jordbruk, för att stödja fisket i de yttersta randområdena, som skulle göra det möjligt att verkligen utnyttja potentialen hos fisket i de yttersta randområdena. Parlamentet anser att man bör överväga möjligheten att i detta specifika instrument samla särskilt bestämmelserna i artikel 8 (Statligt stöd), artikel 13.5 (Budgetresurser inom ramen för delad förvaltning), artikel 70 (Kompensationssystem), artikel 71 (Beräkning av kompensationen), artikel 72 (Kompensationsplan) och artikel 73 (Statligt stöd för genomförandet av kompensationsplaner) i den nuvarande EHFF-förordningen.

43.

Europaparlamentet föreslår att kapaciteten i vissa segment i fiskeflottorna i de yttersta randområdena ska ökas, under förutsättning att det vetenskapligt kan bevisas att nyttjandegraden för vissa fiskeresurser kan ökas utan att målen om hållbart fiske äventyras.

44.

Europaparlamentet noterar att förnyelse och modernisering av småskaliga icke-industriella flottor i de yttersta randområdena, som använder mycket selektiva fiskeredskap, kan öka besättningens säkerhet i svåra väderförhållanden, förutsatt att man följer vetenskapliga objektiva kriterier för fartygskonstruktion och inte skapar en obalans mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet.

45.

Europaparlamentet rekommenderar att man skapar bättre incitament inom ramen för det framtida EHFF för att uppmuntra unga människor att etablera sig inom fiskesektorn, bland annat genom yrkesutbildning och främjande av åtgärder som förbättrar inkomsterna, arbetssäkerheten och en övergripande hållbar organisation av den maritima ekonomin i de yttersta randområdena.

o

o o

46.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)  Antagna texter, P7_TA(2014)0133.

(2)  Antagna texter, P8_TA(2017)0015

(3)  Antagna texter, P8_TA(2016)0109.

(4)  Antagna texter, P8_TA(2016)0110.

(5)  Antagna texter, P8_TA(2016)0049.

(6)  EUT C 419, 16.12.2015, s. 167.

(7)  EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 135.

(8)  Forskning för PECH-utskottet – Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena, Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik, utredningsavdelning B (IP/B/PECH/IC/2016_100), Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Frankrike.

(9)  Rapporter från STECF – Assessment of balance indicators for key fleet segments and review of national reports on Member States efforts to achieve balance between fleet capacity and fishing opportunities (STECF-16-18).


Top