Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

Bryssel den 18.4.2017

COM(2017) 172 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)


RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

1. INLEDNING

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 1 (WEEE-direktivet) fastställs bestämmelser om hantering av WEEE i syfte att bidra till hållbar produktion och konsumtion, i första hand genom att förebygga uppkomsten av WEEE och därefter genom återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att minska bortskaffandet av avfall och bidra till effektivt utnyttjande av naturresurser och tillvaratagande av värdefulla sekundära råvaror.

WEEE-direktivet ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 i syfte att

fastställa övergångsjusteringar för att hantera svårigheter som medlemsstaterna ställs inför när det gäller att uppnå de insamlingsnivåer för WEEE som anges i direktivet, i enlighet med artikel 7.4,

eventuellt ändra bilaga VII om krav om selektiv behandling, i syfte att införa annan behandlingsteknik, i enlighet med artikel 8.4,

fastställa kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor för behandling av WEEE utanför EU, i enlighet med artikel 10.3,

anpassa artikel 16.5 och bilagorna IV, VII, VIII och IX till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i enlighet med artikel 19.

2. RÄTTSLIG GRUND

Denna rapport läggs fram på grundval av artikel 20.2 i WEEE-direktivet. Enligt denna artikel har kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för en period om fem år från och med den 13 augusti 2012. Kommissionen ska även utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före femårsperiodens utgång. I enlighet med artikel 20.2 ska delegeringen av befogenhet förlängas med perioder om samma längd genom tyst medgivande, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.3. UTÖVANDE AV DELEGERING

Under den period som omfattas av denna rapport utövade kommissionen inte någon delegerad befogenhet, av de skäl som redovisas nedan.

3.1. Övergångsjusteringar för att hantera svårigheter som medlemsstaterna ställs inför när det gäller att uppnå insamlingsnivåerna i artikel 7.4 i direktivet

Genom artikel 7.1 i WEEE-direktivet införs från och med 2016 en lägsta årlig insamlingsnivå på 45 % av den genomsnittliga vikten av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som har släppts ut på marknaden i varje medlemsstat under de tre föregående åren. I ett andra steg ska 65 % av den genomsnittliga vikten av EEE som släppts ut på marknaden i varje medlemsstat under de tre föregående åren samlas in från och med 2019, alternativt 85 % av den kvantitet WEEE som genererats uttryckt i vikt i en medlemsstat varje år. I artikel 7.3 föreskrivs en möjlighet för vissa medlemsstater 2 att få undantag från detta krav. Tjeckien, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien har använt sig av detta undantag.

I artikel 7.4 i WEEE-direktivet föreskrivs en möjlighet till övergångsjusteringar för att hantera svårigheter som en medlemsstat ställs inför när det gäller att uppnå insamlingsnivåerna. För att bedöma de problem som medlemsstaterna kan stöta på när det gäller att nå insamlingsmålen har kommissionen anlitat oberoende konsulter som har tittat på relevant statistik, litteratur och teknisk information. Kommissionen har även anordnat samråd, däribland en workshop med viktiga aktörer (medlemsstater, branschorganisationer, system för utökat producentansvar, icke-statliga organisationer och oberoende experter) 3 .

Efterforskningarna visade att ett stort problem för medlemsstaterna är den höga andelen oredovisad insamling i statistiken över WEEE-insamling, i synnerhet när denna sker utanför systemen för utökat producentansvar eller när WEEE inte hanteras av behöriga materialåtervinningsföretag. Detta förstärks av de begränsade möjligheterna till kontroll och övervakning i medlemsstaterna. Andra faktorer som hindrar att målen nås är den stora och diversifierade gruppen av aktörer som deltar i olika verksamheter för WEEE-hantering, en allmän medvetenhet som fortfarande är begränsad och otillräckliga insamlingsinfrastrukturer.

Slutsatsen av analysen var att även om insamlingsmålet för 2019 är ambitiöst kan det nås om medlemsstaterna gör ytterligare ansträngningar för att successivt hantera identifierade svårigheter. Detta påvisas av de framsteg som gjorts av vissa medlemsstater, som redan har uppnått höga insamlingsnivåer.

Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att det inte fanns några särskilda omständigheter som gjorde det nödvändigt att anta en delegerad akt med övergångsjusteringar för att hantera svårigheter som medlemsstaterna ställs inför när det gäller att uppnå de insamlingsnivåer som anges i WEEE-direktivet.

Kommissionen kommer att ge stöd och vägledning till medlemsstaterna för att hjälpa dem att hantera eventuella problem med att nå målen, genom ett riktat initiativ för att främja detta. Arbetet inleds parallellt med denna rapport, och fokus ligger på de centrala kraven i WEEEdirektivet.

3.2. Ändring av bilaga VII artikel 8.4

Bilaga VII handlar om selektiv behandling av material och komponenter i WEEE.

Genom artikel 8.4 i WEEE-direktivet ges kommissionen befogenhet att ändra bilaga VII i syfte att införa annan behandlingsteknik som säkerställer minst samma skyddsnivå för människors hälsa och för miljön.

Under den period som omfattas av denna rapport har kommissionen inte fått några uppgifter som skulle motivera en ändring av bilaga VII.

Tidsfristen för att införliva detta direktiv löpte ut den 14 februari 2014. Flertalet medlemsstater har dock införlivat direktivet något senare, och i praktiken är 2016 det första år då direktivet genomförts i samtliga 28 medlemsstater. Mot denna bakgrund har en ändring av bilaga VII hittills inte ansetts nödvändig, och inga delegerade akter har antagits i detta syfte.

3.3. Kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor för behandling av WEEE utanför EU, artikel 10.3

I enlighet med artikel 10.2 i WEEE-direktivet ska WEEE som exporteras utanför EU bara räknas som ett uppfyllande av skyldigheterna och målen i artikel 11 i direktivet ifall exportören, i enlighet med förordningarna (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och (EG) nr 1418/2007, kan bevisa att behandlingen skedde under villkor som är likvärdiga med kraven i direktivet. Enligt artikel 10.3 i direktivet ska kommissionen senast den 14 februari 2014 anta delegerade akter som innehåller närmare bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i artikel 10.2, särskilt kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor för behandling av WEEE utanför EU.

Som förberedelse för sådana delegerade akter har kommissionen genomfört en undersökning 4 i syfte att identifiera och jämföra möjliga alternativ för att bedöma och dokumentera villkoren för likvärdig behandling och ge rekommendationer om bästa möjliga politiska alternativ. Undersökningen omfattade ett samråd med berörda parter.

Mot bakgrund av kraven rörande korrekt behandling i artikel 8.5 i direktivet har kommissionen även uppmanat de europeiska standardiseringsorganen att ta fram europeiska standarder för behandling av WEEE, inklusive återvinning, materialåtervinning och förberedelse för återanvändning, vilka ska återspegla den tekniska utvecklingsnivån 5 . Dessa standarder väntas underlätta för berörda aktörer i EU att uppfylla kraven i WEEE-direktivet och för aktörer utanför EU att visa att behandlingen av WEEE sker under villkor som är likvärdiga med dem som tillämpas i EU. Standarderna håller på att utformas av Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och förväntas vara färdiga i slutet av 2017.

Mot bakgrund av den analys som gjorts och med beaktande av det pågående arbetet med att utforma europeiska standarder för behandling av WEEE har kommissionen genomfört samråd med expertgruppen för delegerade akter i enlighet med direktivet. Rådet och parlamentet har underrättats om detta. Som en följd av samråden ansågs det nödvändigt att vänta tills standarderna för behandling av WEEE tagits fram, med tanke på sambandet mellan standarderna och utformningen av kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor för behandling av WEEE som exporteras från EU.

Under den period som omfattas av denna rapport har kommissionen därför inte kunnat anta delegerade akter enligt artikel 10.3, även om detta fortfarande är en prioriterad fråga i EU:s politik för miljö, råvaror och cirkulär ekonomi.

3.4. Anpassning av artikel 16.5 och bilagorna IV, VII, VIII och IX till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, artikel 19

I artikel 16.5 i WEEE-direktivet anges medlemsstaternas rapporteringsskyldighet. I bilaga IV finns en icke uttömmande förteckning över EEE som omfattas av EEE-kategorierna. Bilaga VII handlar om selektiv behandling av material och komponenter i WEEE. I bilaga VIII anges tekniska krav för anläggningar för lagring och behandling av WEEE, och i bilaga IX görs en redogörelse av symbolen för märkning av EEE.

Under den period som omfattas av denna rapport gavs aldrig tillfälle att anpassa artikel 16.5 och ovannämnda bilagor till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, och kommissionen antog inga relevanta delegerade akter, även om detta fortfarande är möjligt.

Som en del av paketet om cirkulär ekonomi har kommissionen föreslagit 6 att artikel 16.5 ska ändras, så att medlemsstaternas rapporteringsskyldighet förenklas och uppgifternas kvalitet förbättras.

4. SLUTSATS

Under de senaste fem åren har kommissionen inte utövat de delegerade befogenheter som den tilldelats i enlighet med direktiv 2012/19/EU, av de skäl som beskrivs i denna rapport. Kommissionen kan komma att göra detta i framtiden, av de skäl som angivits.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport.

(1)

 EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)

 Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien.

(3)

 Study on collection rates on WEEE:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Study on ‘Equivalent conditions for waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling operations taking place outside the European Union’ http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandate M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015) 593 final).

Top