Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR1528

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Territoriell klassificering och typindelning

OJ C 342, 12.10.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 342/74


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Territoriell klassificering och typindelning

(2017/C 342/11)

Föredragande:

Mieczysław Struk (PL–EPP), regionpresident, Pomorskie (Pommern)

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)

COM(2016) 788 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

COM(2016) 788 final

Artikel 1

Ändra punkt 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Artikel 1

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1059/2003 ska ändras på följande sätt:

Förordning (EG) nr 1059/2003 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 1 ska ersättas med följande:

(1)

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

”Artikel 1

Syfte

Syfte

1.   Genom denna förordning inrättas en gemensam statistisk nomenklatur för territoriella enheter (Nuts) för att möjliggöra insamling, sammanställning och spridning av harmoniserad statistik på olika territoriella nivåer i EU.

1.   Genom denna förordning inrättas en gemensam statistisk nomenklatur för territoriella enheter (Nuts) för att möjliggöra insamling, sammanställning och spridning av harmoniserad statistik på olika territoriella nivåer i EU.

2.   Nuts-nomenklaturen fastställs i bilaga I.

2.   Nuts-nomenklaturen fastställs i bilaga I.

3.   De lokala administrativa enheter (LAU) som avses i artikel 4 ska komplettera Nuts-nomenklaturen.

3.   De lokala administrativa enheter (LAU) som avses i artikel 4 ska komplettera Nuts-nomenklaturen.

4.   De statistiska rutnät som avses i artikel 4a ska komplettera Nuts-nomenklaturen. De ska användas för att beräkna befolkningsbaserade territoriella typindelningar.

4.   De statistiska rutnät som avses i artikel 4a ska komplettera Nuts-nomenklaturen. De ska användas för att beräkna territoriella typindelningar baserade på befolkningsfördelning och befolkningstäthet .

5.   De territoriella typindelningar på unionsnivå som avses i artikel 4b ska komplettera Nuts-nomenklaturen genom att de territoriella enheterna delas in i olika typer.”

5.   De territoriella typindelningar på unionsnivå som avses i artikel 4b ska komplettera Nuts-nomenklaturen genom att de territoriella enheterna delas in i olika typer.”

Motivering

Mer exakt formulering.

Ändringsrekommendation 2

COM(2016) 788 final

Artikel 1

Ändra punkt 5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(5)   Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:

(5)   Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:

(…)

(…)

Artikel 4b

Artikel 4b

Territoriella typindelningar på unionsnivå

Territoriella typindelningar på unionsnivå

(…)

(…)

3.   LAU-nivån ska ha följande typindelningar:

3.   LAU-nivån ska ha följande typindelningar:

a)

Urbaniseringsgrad (DEGURBA):

a)

Urbaniseringsgrad (DEGURBA):

 

Tätbefolkade områden ”:

 

Stadsområden ”.

 

Storstadskommuner ”.

 

Tätbefolkade områden ”.

 

Mindre stads- eller förortskommuner ”.

 

Medeltätt befolkade områden ”.

 

”Glesbefolkade områden”.

 

”Glesbefolkade områden”.

b)

Funktionella stadsområden:

b)

Funktionella stadsområden:

 

Städer ” och deras ”pendlingsområde”.

 

Stadsområden ” och deras ”pendlingsområde”.

c)

Kustområden:

c)

Kustområden:

 

”Kustområden”,

 

”Kustområden”,

 

”Icke-kustområden”.

 

”Icke-kustområden”.

Om det finns mer än en administrativ LAU-nivå i en medlemsstat ska kommissionen (Eurostat) rådgöra med den medlemsstaten för att fastställa den administrativa LAU-nivå som ska användas för typindelningen.

Om det finns mer än en administrativ LAU-nivå i en medlemsstat ska kommissionen (Eurostat) rådgöra med den medlemsstaten för att fastställa den administrativa LAU-nivå som ska användas för typindelningen.

4.   Nuts 3-nivån ska ha följande typindelningar och beteckningar:

4.   Nuts 3-nivån ska ha följande typindelningar och beteckningar:

a)

Typindelningen stad–land:

a)

Typindelningen stad–land:

 

”Huvudsakligen tätbefolkade regioner”.

 

”Huvudsakligen tätbefolkade regioner”.

 

”Medeltätbefolkade regioner”.

 

”Medeltätbefolkade regioner”.

 

”Huvudsakligen glesbefolkade regioner”.

 

”Huvudsakligen glesbefolkade regioner”.

b)

Typindelningen storstad–icke-storstad:

b)

Typindelningen storstad–icke-storstad:

 

”Storstadsregioner”.

 

”Storstadsregioner”.

 

”Icke-storstadsregioner”.

 

”Icke-storstadsregioner”.

c)

Typindelningen kust–inland:

c)

Typindelningen kust–inland:

 

”Kustregioner”

 

”Kustregioner”

 

”Icke-kustregioner”.

 

”Icke-kustregioner”.

 

d)

Typindelningen öar:

”Öregioner”.

”Icke-öregioner”.

e)

Typindelningen bergsområden:

”Bergsregioner”.

”Icke-bergsregioner”.

f)

Typindelningen gränsområden:

”Gränsregioner”.

”Icke-gränsregioner”.

g)

Typindelningen befolkning:

”Glesbefolkade regioner”.

”Icke-glesbefolkade regioner”.

”Åldrande regioner”.

”Icke-åldrande regioner”.

”Regioner med minskande befolkning”.

”Regioner utan minskande befolkning”.

h)

Typindelningen periferi:

”Perifera regioner”.

”Icke-perifera regioner”.

Motivering

Regioner med särskilda (geografiska, ekonomiska, sociala och demografiska) förhållanden kommer att kunna använda relevanta indikatorer för att stödja genomförandet av offentlig politik i syfte att möta de utmaningar som de står inför.

Ändringsrekommendation 3

COM(2016) 788 final

Artikel 1

Ändra punkt 5

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(5)   Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:

(5)   Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:

(…)

(…)

Artikel 4b

Artikel 4b

Territoriella typindelningar på unionsnivå

Territoriella typindelningar på unionsnivå

(…)

(…)

5.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa enhetliga villkor för en harmoniserad tillämpning av typindelningarna i medlemsstaterna och på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.

5.   Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna och regionerna fastställa enhetliga villkor för en harmoniserad tillämpning av typindelningarna i medlemsstaterna och på unionsnivå.

 

6.     De typindelningar som anges i punkterna 3 och 4 ovan kan kompletteras med nya typindelningar, om det finns ett motiverat behov som fastställts av medlemsstaterna eller av Europeiska regionkommittén och bekräftats av kommissionen.

Motivering

Regioner med särskilda (geografiska, ekonomiska, sociala och demografiska) förhållanden kommer att kunna använda relevanta indikatorer för att stödja genomförandet av offentlig politik i syfte att möta de utmaningar som de står inför.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Europeiska regionkommittén (ReK) understryker vikten av den europeiska regionala statistiken som ett viktigt instrument för målinriktade politiska beslut och som ett användbart verktyg för att förstå och kvantifiera effekterna av politiska beslut i särskilda geografiska områden. Denna statistik används för en lång rad ändamål av ett antal offentliga och privata användare, inbegripet regionala och lokala myndigheter, och den utgör en objektiv bas som stöder beslutsprocesserna inom många offentliga insatsområden, såsom stöd till små och medelstora företag, innovationspolitik, utbildning, arbetsmarknaden, transport, turism och havsrelaterade näringar.

2.

ReK bekräftar att territoriella typindelningar som grundar sig på europeisk statistik spelar en viktig roll i regionalpolitiken, eftersom de kan bidra till evidensbaserade politiska åtgärder och mer integrerade territoriella tillvägagångssätt som återspeglar skillnaderna mellan EU:s regioner.

3.

ReK noterar kommissionens initiativ att ändra förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet). Genom att kodifiera dessa typindelningar i en enda rättsakt skulle det kunna bli möjligt att ta fram aggregerade data för olika typer av territorier, för att säkerställa en enhetlig och öppen tillämpning av befintliga metoder på både EU-nivå och medlemsstatsnivå. Detta får emellertid inte leda till att den nya Tercet-klassificeringen omsätts i regler för stödberättigande på något av EU:s politikområden, inklusive sammanhållningspolitiken.

4.

ReK drar slutsatsen att det lagstiftningsförslag som syftar till att ändra förordning (EG) nr 1059/2003 överensstämmer med subsidiaritetsprincipen, eftersom målet om att upprätta, samordna och vidmakthålla harmoniserade statistiska indelningar för statistiska ändamål på EU-nivå inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna om de agerar på egen hand. Å andra sidan kan subsidiariteten dock bara upprätthållas om de territoriella typindelningarna samordnas genom en intensiv dialog med medlemsstaterna och regionerna. Dessutom går förslaget i princip inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål och kan därför betraktas som förenligt med proportionalitetsprincipen.

5.

ReK framhåller behovet av en närmare dialog mellan de nationella statistikbyråerna och de regionala (och lokala) myndigheterna för att se till att man vid utvecklingen av den nya Tercet-klassificeringen tar vederbörlig hänsyn till olika områdens socioekonomiska, rumsliga och administrativa särdrag.

6.

ReK betonar vikten av att ta hänsyn till den särskilda situationen i regioner med särskilda geografiska, ekonomiska, sociala och demografiska särdrag, som bör omfattas på lämpligt sätt inom ramen för den europeiska regionala statistiken, i syfte att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

7.

ReK hänvisar i detta sammanhang till följande:

a)

Artikel 174 i EUF-fördraget, enligt vilken särskild hänsyn ska tas till landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar samt regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

b)

Grönboken om territoriell sammanhållning (COM(2008) 616 final) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SEC(2008) 2550), som hänvisar till territoriella typindelningar såsom gränsregioner, bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner. Dessa typindelningar har redan använts i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (som offentliggjordes i november 2010).

c)

ReK:s yttrande om ovannämnda grönbok (COTER-IV-020), där kommissionen uppmanas att utvidga sin forskning för att utveckla relevanta indikatorer för de särskilda socioekonomiska problem som vissa typer av regioner, såsom bergsområden, öar och områden med låg befolkningstäthet och gränsområden, möter, och att avsevärt förbättra statistiken och det sätt på vilket den återspeglas på kartorna, så att den stämmer överens med den faktiska situationen.

d)

ReK:s yttrande om Sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (COTER-V-052), där kommittén efterlyser större respekt för artikel 174 i EUF-fördraget.

e)

ReK:s yttrande om Indikatorer för territoriell utveckling – bortom BNP (COTER-VI-009), där kommittén framhåller bristen på kvantitativa uppgifter om olika regioner med specifika geografiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala särdrag som påverkar deras utveckling samt föreslår att kommissionen (Eurostat) antar de territoriella kategorier som fastställs i fördraget, för att bidra till ett korrekt genomförande av EU:s politik med en territoriell dimension.

f)

ReK:s utkast till yttrande om Entreprenörskap på öar: bidrag till den territoriella sammanhållningen (COTER-VI/022), där kommittén föreslår att man lägger till öar som ytterligare en kategori i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Tercet-förordningen.

8.

ReK beklagar att kommissionens förslag omfattar ett begränsat antal territoriella typindelningar och inte tar hänsyn till andra typindelningar som rör områden med särskilda geografiska, ekonomiska, sociala och demografiska förhållanden som redan har utvecklats och använts, nämligen typindelningarna för öregioner, bergsregioner, gränsregioner, glesbefolkade regioner eller de yttersta randområdena. Antagandet av territoriella typindelningar som statistiskt återspeglar dessa regioners mångfald och komplexitet är mycket viktigt för att fånga upp dessa områden bättre. ReK rekommenderar därför att man inför hänvisningar till ovannämnda territoriella typindelningar när Tercet-förordningen ändras med deltagande av medlemsstaterna och regionerna.

Bryssel den 13 juli 2017.

Markku MARKKULA

Europeiska regionkommitténs ordförande


Top