Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR0830

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Styrningen av energiunionen och ren energi

OJ C 342, 12.10.2017, p. 111–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 342/111


Yttrande från Europeiska regionkommittén – Styrningen av energiunionen och ren energi

(2017/C 342/13)

Föredragande:

Bruno Hranić (HR–EPP), borgmästare, Vidovec

Referensdokument:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen

COM(2016) 759 final

Meddelande – Ren energi för alla i EU

COM(2016) 860 final

Meddelande – Att påskynda innovationen för ren energi

COM(2016) 763 final

I.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

(1)

Förordningen syftar till att inrätta de partnerskap som behövs mellan unionen, medlemsstater skilt för sig och sammanförda i makroregionala partnerskap och på det lokala planet, för gemensamma framsteg med energiomställningen. Dessa olika nivåer bör samarbeta i en anda av solidaritet och förtroende, för sitt gemensamma bästa.

Motivering

Behovet av samarbete mellan alla olika styresnivåer bör anges alldeles i början av förordningen. Ändringsförslaget bygger på ett liknande idé i Europaparlamentets förslag till betänkande PE 604.777 (ändringsförslag 2).

Ändringsrekommendation 2

Förslag till förordning

Artikel 9.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Utkast till integrerade nationella energi- och klimatplaner

2.   Kommissionen får utfärda rekommendationer om utkasten till planer till medlemsstaterna i enlighet med artikel 28. Dessa rekommendationer ska särskilt ange

2.   Kommissionen ska bedöma utkasten till integrerade nationella energi- och klimatplaner och utfärda landsspecifika rekommendationer om utkasten till planer till medlemsstaterna i enlighet med artikel 28 för att

(a)

ambitionsnivån för mål och bidrag i syft e att tillsammans nå målen för energiunionen och särskilt unionsmålen för 2030 vad gäller förnybar energi och energieffektivitet ,

(a)

(a) bidra till uppnåendet a v energiunionens mål och bidrag,

(b)

politiska strategier och åtgärder som avser mål och andra politiska strategier och åtgärder av potentiell gränsöverskridande relevans på medlemsstats- och unionsnivå ,

(b)

se till att politiska strategier och åtgärder som avser medlemsstaternas handlingsplaner och andra politiska strategier och åtgärder är ändamålsenliga, i synnerhet åtgärder av potentiell gränsöverskridande relevans,

(c)

samverkan och överensstämmelse mellan befintliga (genomförda och antagna) och planerade politiska strategier och åtgärder som ingår i den integrerade nationella energi- och klimatplanen inom en dimension och mellan olika dimensioner av energiunionen,

(c)

främja samverkan och överensstämmelse mellan befintliga (genomförda och antagna) och planerade politiska strategier och åtgärder som ingår i den integrerade nationella energi- och klimatplanen inom en dimension och mellan olika dimensioner av energiunionen.

 

(d)

insistera på att medlemsstaterna uttryckligen beaktar befintliga lokala och regionala skyldigheter och de resultat som uppnåtts inom ramen för initiativ såsom borgmästaravtalet samt tar fram mekanismer för att beakta bidragen från alla relevanta myndighetsnivåer till de integrerade nationella energi- och klimatplanerna.

Motivering

Det är mycket viktigt att säkerställa samstämmighet och komplementaritet mellan de olika medlemsstaternas handlingsplaner och strategier på EU-nivå samt att främja de lokala och regionala myndigheternas deltagande och deras bidrag. Ändringsförslaget bygger på liknande idéer i Europaparlamentets förslag till betänkande PE 604.777 (ändringarna 97–100).

Ändringsrekommendation 3

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Offentligt samråd

Utan att det påverkar tillämpningen av andra krav i unionslagstiftningen ska medlemsstaterna säkerställa att allmänheten på ett tidigt stadium ges tillfälle att på ett effektivt sätt delta i utarbetandet av utkast till planer som avses i artikel 9 och bifoga en sammanfattning av allmänhetens synpunkter till det utkast till en integrerad nationell energi- och klimatplan som de lämnar in till kommissionen. I den mån bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG är tillämpliga ska samråd som genomförs i enlighet med det direktivet också anses uppfylla skyldigheten att rådgöra med allmänheten i enlighet med denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra krav i unionslagstiftningen ska medlemsstaterna säkerställa att allmänheten på ett tidigt stadium ges tillfälle att på ett effektivt sätt delta i utarbetandet av utkast till planer som avses i artikel 9 och bifoga en sammanfattning av allmänhetens synpunkter till det utkast till en integrerad nationell energi- och klimatplan som de lämnar in till kommissionen. I den mån bestämmelserna i direktiv 2001/42/EG är tillämpliga ska samråd som genomförs i enlighet med det direktivet också anses uppfylla skyldigheten att rådgöra med allmänheten i enlighet med denna förordning.

Med tanke på de lokala och regionala myndigheternas politiskt erkända roll vid genomförandet av politiken på området hållbar energi och med beaktande av Europeiska kommissionens mål att åstadkomma bättre lagstiftning, måste de nationella myndigheterna involvera de lokala och regionala myndigheterna i planeringen och övervakningen i enlighet med respektive medlemsstats konstitutionella och politiska bestämmelser.

Motivering

En effektiv samordning mellan den nationella nivån och de lokala och regionala myndigheterna vid planeringen och genomförandet av samt rapporteringen om klimat- och energipolitiken kan bidra till att undvika en onödig administrativ börda och tillgodose kraven på bättre lagstiftning.

Ändringsrekommendation 4

Förslag till förordning

Lägg till en ny artikel efter artikel 10

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Plattform för energidialog på flera olika nivåer

1.     Medlemsstaterna ska, i en anda av partnerskap, inrätta en ständig energidialog för att stödja aktivt engagemang från lokala och regionala myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, investerare, alla andra relevanta berörda parter och allmänheten för att hantera energiomställningen, också frågor om energifattigdom.

2.     Medlemsstaterna ska inför denna energidialog framlägga vilka olika alternativ och scenarier de planerar i sin energi- och klimatpolitik på kort, medellång och lång sikt, tillsammans med en kostnads-nyttoanalys för varje alternativ.

3.     Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns tillräckligt med personalresurser och ekonomiska resurser för energidialogen och tillsammans med kommissionen stödja utbyten mellan olika energidialoger.

Motivering

I en så viktig fråga som den om energiomställningen är det nödvändigt att skapa strukturer som säkerställer en ständig dialog med alla berörda aktörer för att undersöka olika alternativ och scenarier och utarbeta gemensamma lösningar. Ändringsförslaget bygger på ett liknande idé som lades fram i Europaparlamentets förslag till betänkande PE 604.777.

Ändringsrekommendation 5

Förslag till förordning

Artikel 18 b

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i de integrerade lägesrapporterna om sina nationella energi- och klimatplaner lämna information om följande:

Medlemsstaterna ska i de integrerade lägesrapporterna om sina nationella energi- och klimatplaner lämna information om följande:

(b)

Genomförandet av följande politiska strategier och åtgärder:

(b)

Genomförandet av följande politiska strategier och åtgärder:

 

(1)

Genomförda, antagna och planerade politiska strategier och åtgärder för att uppnå det nationella bidraget till det bindande mål för förnybar energi för 2030 på unionsnivå som anges i artikel 4 a.2 i, inbegripet sektors- och teknikspecifika åtgärder, med en särskild granskning av genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 23, 24 och 25 i [omarbetning av direktiv 2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 767].

 

(1)

Genomförda, antagna och planerade politiska strategier och åtgärder för att uppnå det nationella bidraget till det bindande mål för förnybar energi för 2030 på unionsnivå som anges i artikel 4 a.2 i, inbegripet sektors- och teknikspecifika åtgärder, med en särskild granskning av genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 23, 24 och 25 i [omarbetning av direktiv 2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 767].

 

(2)

Särskilda åtgärder för regionalt samarbete.

 

(2)

Särskilda åtgärder för regionalt samarbete.

 

(3)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, särskilda åtgärder för finansiellt stöd, inklusive unionsstöd och användningen av unionsmedel för främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor inom el-, uppvärmnings- och kylnings- samt transportsektorn.

 

(3)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, särskilda åtgärder för finansiellt stöd, inklusive unionsstöd och användningen av unionsmedel för främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor inom el-, uppvärmnings- och kylnings- samt transportsektorn.

 

(4)

Särskilda åtgärder för uppfyllande av kraven i artiklarna 15, 16, 17, 18, 21 och 22 i [omarbetning av direktiv 2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 767].

 

(4)

Särskilda åtgärder för uppfyllande av kraven i artiklarna 15, 16, 17, 18, 21 och 22 i [omarbetning av direktiv 2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 767].

 

(5)

Åtgärder för att främja användningen av energi från biomassa, särskilt för tillvaratagande av ny biomassa, med beaktande av biomassans potential (både den inhemska tillgången och importen från tredjeländer) och användningen av biomassa (jordbruk och skogsbaserade sektorer) samt åtgärder för hållbar användning av den biomassa som produceras och används.

 

(5)

Åtgärder för att främja användningen av energi från biomassa, särskilt för tillvaratagande av ny biomassa, med beaktande av biomassans potential (både den inhemska tillgången och importen från tredjeländer) och användningen av biomassa (jordbruk och skogsbaserade sektorer) samt åtgärder för hållbar användning av den biomassa som produceras och används.

 

 

(6)

Framsteg med ökningen av andelen förnybar energi i tillhandahållandet av tjänster för uppvärmning och kylning, dock utan att de lokala eller regionala myndigheterna eller slutanvändarna påförs onödiga administrativa bördor.

 

(c)

Det som anges i del 1 i bilaga VII.

 

(c)

Det som anges i del 1 i bilaga VII.

Motivering

Sektorn för uppvärmning och kylning har en avsevärd outnyttjad potential när det gäller att minska växthusgasutsläppen och öka användningen och produktionen av förnybar energi (se ReK:s yttrande om En EU-strategi för uppvärmning och kylning). Vad gäller direktivet om förnybar energi bör man i nära samarbete mellan den nationella och den lokala och regionala nivån sträva efter att uppnå det bindande målet att öka andelen förnybar energi i uppvärmnings- och kylningssektorn med 1 % per år som ett konkret och effektivt bidrag till EU:s övergripande mål att andelen förnybar energi i EU senast 2030 ska uppgå till 27 %.

Ändringsrekommendation 6

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

Energiunionskommittén

1.   Kommissionen ska biträdas av en energiunionskommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 och arbeta inom de olika sektorsspecifika konstellationer som är relevanta för denna förordning.

1.   Kommissionen ska biträdas av en energiunionskommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 och arbeta inom de olika sektorsspecifika konstellationer som är relevanta för denna förordning.

2.   Denna kommitté ersätter den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 8 i beslut 93/389/EEG, artikel 9 i beslut 280/2004/EG och artikel 26 i förordning (EU) nr 525/2013. Hänvisningar till den kommitté som inrättats enligt dessa rättsakter ska tolkas som hänvisningar till den kommitté som inrättas genom denna förordning.

2.   Denna kommitté ersätter den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 8 i beslut 93/389/EEG, artikel 9 i beslut 280/2004/EG och artikel 26 i förordning (EU) nr 525/2013. Hänvisningar till den kommitté som inrättats enligt dessa rättsakter ska tolkas som hänvisningar till den kommitté som inrättas genom denna förordning.

3.   När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

4.     I kommittén ska det ingå en företrädare som utses av Regionkommittén och som på institutionell nivå ska företräda de lokala och regionala myndigheterna i hela EU.

Motivering

Politiska företrädare på hög nivå för Europeiska unionen och Europaparlamentet har upprepade gånger erkänt de lokala och regionala myndigheternas nyckelroll i energiunionspolitiken.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Huvudmål och målgrupper

1.

Europeiska regionkommittén (ReK) upprepar sin uppmaning om att uppnå de ambitiösa målen när det gäller energieffektivitet och andelen förnybar energi på EU-nivå, som ska ligga på 40 % senast 2030.

2.

Kommittén stöder de tre huvudmålen i paketet för ren energi för alla i EU, nämligen att 1) sätta energieffektivitet främst, 2) bli världsledande på förnybar energi och 3) ge konsumenterna rättvisa villkor. Vi beklagar dock att dessa mål inte kan uppnås fullt ut genom den stödjande lagstiftningen och de initiativ som inte utgörs av lagstiftning. Vi beklagar även att man inte lagt tillräcklig vikt vid att minska importberoendefaktorn, som återspeglar andelen av alla rena inhemska energikällor (förnybara och konventionella) i energimixen.

3.

Mot denna bakgrund uppmanar vi Europeiska kommissionen att sätta energieffektiviteten främst genom att beteckna den som en infrastrukturprioritet och se till att offentliga subventioner och mekanismer för ekonomiskt stöd till energieffektivitet betraktas som kapitalkostnader, vilket skulle främja säkerhet och tillförlitlighet i systemen för energieffektivitet. Därmed skulle det finnas en tydlig politik för skydd av budgeten och främjande av Europas konkurrenskraft.

4.

Vi välkomnar förslaget att upprätta ett regelverk för styrningen av energiunionen som förenklar och integrerar de befintliga planerings-, rapporterings- och övervakningsbestämmelserna på energi- och klimatområdet, och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att närmare involvera de lokala och regionala myndigheterna i denna politiska styrning.

Energieffektivitet och förnybar energi är kraftigt beroende av åtgärder på decentraliserad nivå

5.

ReK betonar och understryker de lokala och regionala myndigheternas viktiga roll när det gäller att ge strategisk vägledning på den nivå som ligger närmast konsumenterna, styra den decentraliserade energiproduktionen, främja adekvata investeringsvillkor samt koppla samman energi- och klimatpolitiken med bostadspolitiken, politiken mot energifattigdom, transportpolitiken, politiken för ekonomisk utveckling samt politiken på områdena markanvändning och fysisk planering.

6.

De lokala och regionala myndigheterna har en ledande roll när det gäller att genomföra energipolitiken, hitta instrument för finansiering av energiprojekt, särskilt inom förnybar energi, samt främja modeller för hållbar energianvändning och exempel på god praxis hos konsumenterna.

7.

Uppnåendet av de europeiska och nationella energi- och klimatmålen äventyras om de lokala och regionala myndigheternas ledande roll i genomförandet av energipolitiken i energiunionen inte får ett officiellt erkännande.

8.

ReK understryker att öppenhet och ansvarsskyldighet bör prägla utarbetandet av de nationella energi- och klimatplanerna så att lokala aktörer, företag och andra aktörer vet vad de har att vänta av de nationella myndigheterna, och särskilt hur de ska säkerställa att skyldigheterna fullgörs och vilka åtgärder de ska vidta om de nationella planerna visar sig vara otillräckliga för att uppnå målen på EU-nivå.

9.

Vi välkomnar Europeiska kommissionens erkännande att övergången till ren energi inte kommer att vara möjlig utan medverkan av flera berörda parter från det civila samhället samt på regional och lokal nivå, och uppmanar därför medlemsstaterna att låta städerna och regionerna delta på ett korrekt sätt i diskussionerna om energiomställningen, särskilt inom ramen för de integrerade nationella energi- och klimatplanerna, så att de på ett lämpligt sätt kan reagera på behoven på de olika områdena.

10.

Kommittén anser dock att det, oberoende av de olika konstitutionella reglerna i Europeiska unionens olika medlemsstater, i förslagen om styrning saknas en specifik hänvisning till den institutionella rollen för den regionala och lokala nivån (vilket i ännu högre grad gäller för andra berörda parter), förutom den allmänna bestämmelsen i artikel 10 om offentligt samråd att medlemsstaterna ska ”säkerställa att allmänheten på ett tidigt stadium ges tillfälle att på ett effektivt sätt delta i utarbetandet av utkast till planer”.

11.

Man bör reflektera över en mer långtgående reform av EU:s regler för statligt stöd på energiområdet för att stödja städernas åtgärder, särskilt genom att fastställa särskilda riktlinjer för kommunala åtgärder i syfte att förenkla den befintliga ramen och genom att möjliggöra särskilda undantag för energiprojekt vid sanering av kommunala och subventionerade bostäder i syfte att lösa problemet med energifattigdom. Därför bör det säkerställas att städernas motståndskraft och energiomställningen prioriteras i nästa budgetram, som träder i kraft 2020.

12.

Europeiska kommissionen och medlemsstaternas regeringar uppmanas att stärka samarbetet med lokala och regionala aktörer, särskilt de lokala och regionala energiorganen, vid utarbetandet av framtida energi- och klimatplaner på nationell nivå, så att alla kan delta i politiken istället för bara ett fåtal.

13.

ReK betonar att många framgångsrika projekt för utnyttjande av förnybar energi också initieras och utvecklas inom lokalsamhällena, i samarbete med små och medelstora företag, icke-statliga organisationer och organisationer inom det civila samhället samt genom att enskilda parter investerar i förnybar el- och värmeenergi.

14.

Det finns ett stort antal andra nyckelaktörer på området energieffektivitet och förnybar energi som är verksamma på lokal nivå, bl.a. små och medelstora företag, icke-statliga organisationer och organisationer inom det civila samhället.

15.

Kommittén framhåller behovet av att involvera lokala aktörer när det gäller att bistå medlemsstaternas regeringar i samband med utbyggnaden av en rad framtidsinriktade projekt inom ramen för Efsi, som bidrar till EU:s klimat- och energimål. Det nyligen inrättade Europeiska centrumet för investeringsrådgivning bör säkerställa en skyndsam handläggning av stödet till städer som har åtagit sig att utveckla projekt med låga koldioxidutsläpp.

16.

Vi efterlyser ytterligare riktade program för tekniskt stöd, såsom Europeiska investeringsbankens program Jaspers och Elena, som behövs för att bistå städer och regioner vid tryggandet av investeringar för genomförande av ambitiösa projekt, bl.a. genom stöd till utvecklingen av en omfattande portfölj av investeringsprojekt och genom att samla små och vitt spridda koldioxidsnåla projekt.

Planeringen och rapporteringen måste förenklas och integreras på grundval av befintliga lokala och regionala planer

17.

ReK betonar att styrningen av EU:s energigemenskap bör syfta till att ”förenkla och integrera” planeringen i praktiken och att det med tanke på övervakning och rapportering i detta sammanhang måste skapas effektiva kopplingar till befintliga initiativ.

18.

Det finns ett behov av en effektiv samordning mellan den nationella nivån och den regionala och lokala nivån genom planering, ett förfarande för genomförande samt rapportering på klimat- och energipolitikens område. Detta skulle kunna bidra till att undvika onödiga administrativa bördor och tillgodose behovet av bättre lagstiftning.

19.

De lokala och regionala myndigheterna prioriterar redan åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, och många av dem har redan utvecklat strategier, handlingsplaner och övervakningsförfaranden, bl.a. inom ramen för borgmästaravtalet, som omfattar över 5 679 handlingsplaner för hållbar utveckling av städer på energiområdet.

20.

Kommittén betonar betydelsen av att de nationella planerna och målen på ett effektivt sätt sammankopplas med målen på lokal och regional nivå och att de måste bygga på realistiska och överenskomna bidrag från olika regioner och sektorer.

21.

Deltagandet innebär inte bara samråd, utan även en aktiv roll när det gäller att initiera och utforma konkreta åtgärder.

Flernivåstyrning är en förutsättning för en effektiv styrning av energiunionen

22.

ReK finner det beklagligt att flernivåstyrningen inte tas upp på ett tillräckligt tydligt sätt i de nuvarande rekommendationerna för styrningen av energiunionen, och uppmanar därför medlemsstaternas regeringar att inrätta plattformar för energidialog i syfte att involvera alla styresnivåer och alla berörda aktörer såväl i utarbetandet av nationella klimathandlingsplaner som i övervakningen av och rapporteringen om dessa, samt i organiseringen av utbyten mellan olika nationella energidialoger med hjälp av kommissionen för att säkerställa samstämmighet och ta itu med gränsöverskridande problem.

23.

Ett effektivt flernivåstyre har många fördelar: medborgarna och näringslivet tar en del av ansvaret för åtgärder som rör klimatförändringarna, vilket stärker deras egenansvar för processen och ökar möjligheterna att lyckas, eftersom en synligare styrning leder till en ökad ansvarskänsla hos medborgarna.

24.

I artikel 11 (om regionalt samarbete) i förslaget hänvisas det enbart till samarbete mellan medlemsstater snarare än till samarbete mellan regionala och lokala styresnivåer i eller mellan enskilda medlemsstater. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att säkerställa lämpligt stöd till samarbetet mellan regionala och lokala myndigheter, i synnerhet det gränsöverskridande samarbetet, i syfte att samordna insatserna för att genomföra de integrerade nationella klimat- och energiplanerna.

25.

Vi uppmanar kommissionen att ta med ett kapitel om flernivåstyre i de dokument som är avsedda för de nationella regeringarna och som innehåller riktlinjer för rapporteringen om den nationella energipolitiken och planeringen av denna.

För ett aktivt deltagande av konsumenterna krävs det såväl krafter som driver på genomförandet av direktivet som ett effektivt stöd

26.

ReK upprepar sin uppmaning till Europeiska unionen och medlemsstaterna att upprätta regelverk som är fördelaktiga för såväl konsumenter som konsumerande producenter (på engelska prosumers) av energi som för andra energileverantörer som är aktivt verksamma på detaljhandelsmarknaden för energi. Kommittén framhåller även att lokalt producerad och egenproducerad förnybar energi medför en rad fördelar för energisystemet (minskat behov av infrastruktur för överföring och underhåll, större motståndskraft och flexibilitet) och att dessa fördelar bör återspeglas i ett skäligt pris för all överskottsenergi från sådana system som matas in i elnätet. Vi uppmanar därför medlemsstaterna att utveckla eller upprätthålla innovativa prissättningssystem för att lösa denna fråga.

27.

Rådgivningen måste vara sakkunnig, kommuniceras väl och tillhandhållas i lämplig form och genom en lämplig kanal på den ort där målgruppen befinner sig, samt omfatta de tekniska, finansiella och praktiska aspekterna av införandet av koldioxidsnål teknik.

28.

Strategierna för energihushållning måste ge konsumenterna möjlighet att styra sin egen förbrukning så att de kan vara aktivt verksamma på marknaden och få tillgång till effektiva och lämpliga mekanismer för konsumentskydd, vilket är särskilt viktigt för att bekämpa energifattigdomen. ReK efterlyser därför att man tar fram en gemensam definition av energifattigdom på EU-nivå och en uppsättning konkreta politiska förslag som riktar sig till de mest utsatta konsumenterna, skyddar dem mot oberättigad avstängning från nätet, prioriterar energieffektivitetsåtgärder som gynnar dem och utarbetar information som riktar sig till dem.

Stöd till energiinnovation i övergången till en koldioxidsnål ekonomi

29.

ReK välkomnar den tonvikt som i kommissionens meddelande COM(2016) 763 om att påskynda innovationen för ren energi läggs på två viktiga politiska prioriteringar: att bygga en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatförändringspolitik samt att skapa nya impulser för sysselsättning, tillväxt och investeringar.

30.

Kommittén efterlyser företags-, innovations- och investeringsvänliga villkor och förfaranden med riktade signaler, strategier, normer och bestämmelser understödda av finansieringsinstrument där man använder sig av offentliga medel för att möjliggöra privata investeringar (och, i förekommande fall, stöd för att minska riskerna).

31.

Vi upprepar betydelsen av att energipolitiken utformas i nära samverkan med forsknings- och innovationspolitiken i Europeiska unionen. Innovationer för förnybar energi, hållbar rörlighet, modernisering av befintlig energiinfrastruktur, anläggning av smarta kraftverk samt koldioxidavskiljning och lagring av energi bör även fortsättningsvis främjas på lokal nivå. ReK uppmanar därför kommissionen att särskilt sörja för ett bättre stöd till innovativa projekt som skulle kunna omvandla de yttersta randområdena till faktiska laboratorier för energiomställningen.

32.

Vad gäller innovation för ren energi har utvecklingen av partnerskap mellan de lokala myndigheterna inom ramen för initiativen för smarta städer en nyckelroll för att integrera områden såsom energibesparingar i stadstransporter, mellanregionala kommunikationsstrategier, samarbete om ny lagringsteknik och smarta offentliga byggnader. Större synergieffekter mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och Europeiska fonden för strategiska investeringar är avgörande för genomförandet av gränsöverskridande projekt på området för hållbar energi.

33.

ReK välkomnar den tonvikt som läggs på öppen innovation och öppen forskning för att små och medelstora företag och det civila samhället ska få möjlighet att utvecklas på grundval av ny kunskap.

34.

Det är nödvändigt att överge det direkta eller indirekta stödet till användningen av fossila bränslen (liksom stödet från vissa medlemsstater) så snart som möjligt, eftersom det döljer de verkliga samhälleliga och miljömässiga kostnaderna för sådana bränslen och håller nere priserna på ett konstlat sätt, och därmed skapar hinder för innovation för ren energi.

35.

Vi stöder den föreslagna användningen av lagstiftning för att påskynda utvecklingen av innovativ koldioxidsnål teknik och en effektiv utbyggnad av denna. Övergången till en koldioxidsnål ekonomi kräver investeringar i smarta system för uppvärmning och kylning, i ökad energieffektivitet inom industrin, byggbranschen och transportsektorn, samt medfinansiering av projekt som innebär investeringar i förnybar energi.

36.

ReK betonar att det i styrningen av energiunionen måste fastställas ramvillkor för hur målen ska uppnås, t.ex. lättare tillgång till offentlig-privata partnerskap för att påskynda genomförandet av projekt, minskad byråkrati och en översyn av eventuella hinder för lokala och regionala myndigheter samt tryggande av säkerhet och förutsägbarhet för investerarna.

37.

Vi stöder den föreslagna användningen av offentlig upphandling som ett kraftfullt verktyg för att skapa en marknad för koldioxidsnål teknik.

Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen

38.

ReK anser att den föreslagna förordningen inte ger upphov till några betänkligheter beträffande förenligheten med subsidiaritetsprincipen. Den ger dock upphov till betänkligheter beträffande förenligheten med proportionalitetsprincipen eftersom det föreslagna styrningssystemet är alltför komplext, alltför detaljerat och inför alltför strikta rapporteringsperioder. ReK skulle ha föredragit att styrningssystemet infördes genom ett direktiv i stället för förordning, vilket skulle öppna för ett verkligt deltagande av regionala myndigheter i federala stater.

Bryssel den 13 juli 2017.

Markku MARKKULA

Europeiska regionkommitténs ordförande


Top