Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0778

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

COM/2016/0778 final - 2016/0384 (COD)

Bryssel den 30.11.2016

COM(2016) 778 final

2016/0384(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Den senaste tidens jordbävningar i Italien har fått förödande konsekvenser för regionens befolkning. Det krävs omfattande återuppbyggnadsarbete, särskilt för att återställa det kulturella arvet i de drabbade områdena. EU måste snabbt kunna erbjuda effektivt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till medlemstater och regioner som drabbats av större eller regionala naturkatastrofer, för att komplettera de medel som finns tillgängliga inom ramen för Europeiska unionens solidaritetsfond.

För att kunna erbjuda sådant ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer föreslår kommissionen ett separat insatsområde för återuppbyggnadsarbete, som stöds av Eruf inom ramen för ett operativt program. Med tanke på de potentiella effekterna av en naturkatastrof föreslås möjligheten att helt och hållet finansiera sådana insatser genom Eruf, utan krav på nationell medfinansiering. Insatser som ska finansieras inom ramen för insatsområdet är de som kan kopplas till återuppbyggnad till följd av större eller regionala naturkatastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Det föreslås också särskilda bestämmelser om startdatumet för utgifternas stödberättigande, för att säkerställa att utgifter berättigar till ersättning från och med den dag då katastrofen inträffade.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förslaget är förenligt med den övergripande rättsliga ramen som har upprättats för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och innebär endast en riktad ändring av förordning (EU) nr 1303/2013. Förslaget kompletterar det stöd som tillhandahålls genom rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget innebär endast en riktad ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och är förenligt med unionens politik inom andra områden.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Det föreslås att en ny punkt ska läggas till i artikel 120 i förordning (EU) nr 1303/2013 för att möjliggöra inrättandet av ett separat insatsområde med en medfinansieringsgrad på upp till 100 procent. Inom ramen för Erufs investeringsprioriteringar ska insatsområdet omfatta insatser som valts ut av de förvaltande myndigheterna för att hantera större eller regionala katastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget om att erbjuda ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer genom att göra det möjligt att finansiera återuppbyggnad genom Eruf, med en medfinansieringsgrad på upp till 100 procent från EU:s budget, förutsätter en ändring av förordning (EU) nr 1303/2013. Samma resultat kan inte uppnås genom åtgärder på nationell nivå.

Proportionalitetsprincipen

Förslaget innebär en begränsad och riktad ändring som inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet om ytterligare stöd till medlemstater som drabbats av naturkatastrofer.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

••Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt.

••Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt.

••Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt.

••Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning genomfördes i samband med utarbetandet av förslaget till förordning (EU) nr 1303/2013. Denna begränsade och riktade ändring kräver ingen separat konsekvensbedömning.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Ej tillämpligt.

••    Grundläggande rättigheter

Ej tillämpligt.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Den föreslagna ändringen medför inga förändringar av de årliga taken för åtaganden och betalningar i den fleråriga budgetramen enligt bilaga I till förordning (EU) nr 1311/2013.

Ändringen håller sig inom ramen för det totala anslaget för perioden 2014–2020 och är därför budgetneutral. Den högre medfinansieringsgraden på upp till 100 procent kommer att innebära att utbetalningar delvis tidigareläggs och att de blir lägre i ett senare skede, eftersom det totala anslaget förblir oförändrat.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Genomförandet av åtgärden kommer att övervakas och rapporteras inom ramen för de allmänna rapporteringsförfaranden som föreskrivs i förordning (EU) nr 1303/2013.

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

I syfte att erbjuda ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer föreslås inrättandet av ett separat insatsområde för Eruf med en medfinansieringsgrad på upp till 100 procent, inom ramen för ett operativt program. Insatser som kan medfinansierades inom ramen för det separata insatsområdet är de som är kopplade till återuppbyggnad till följd av större och regionala naturkatastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

För insatser inom det separata insatsområdet föreslås ett undantag från bestämmelsen om startdatum för stödberättigande för utgifter som beror på programändringar. Detta skulle säkerställa att utgifter som uppkommer från och med den dag då naturkatastrofen inträffade kan berättiga till stöd även efter en programändring.

Förslaget innehåller också en bestämmelse som ska täcka utgifter för åtgärder som medlemsstaternas myndigheter vidtagit direkt efter att naturkatastrofen inträffat och innan det operativa programmet ändrats, och som ersatts enligt befintligt medfinansieringsgrad. När det separata insatsområdet inrättats kan den högre medfinansieringsgraden tillämpas genom nödvändiga anpassningar av nästkommande betalningsansökan och, vid behov, av nästkommande räkenskaper.

2016/0384 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 1 ,

efter att ha hört Regionkommittén 2 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)I syfte att kunna erbjuda ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer bör ett separat insatsområde med en medfinansieringsgrad på upp till 100 procent inrättas inom ramen för ett operativt program och Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) investeringsprioriteringar, som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 3 .

(2)Insatser som kan medfinansieras inom ramen för det separata insatsområdet är de som är kopplade till återuppbyggnad till följd av större och regionala naturkatastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 4 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

(3)För insatser inom det separata insatsområdet för naturkatastrofer bör ett undantag från de allmänna bestämmelserna om startdatum för utgifternas stödberättigande inrättas för utgifter som beror på programändringar, i syfte att säkerställa möjligheten att medfinansiera åtgärder som medlemsstaternas myndigheter vidtagit direkt efter det att naturkatastrofen inträffat och innan det operativa programmet ändrats.

(4)För att möjliggöra stödberättigande av utgifter som uppkommer och betalats från och med den dag då naturkatastrofen inträffade, även om den inträffar innan förordningen träder i kraft, bör den föreliggande bestämmelsen om startdatum för utgifternas stödberättigande för stödmottagare ha retroaktiv verkan.

(5)Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 120 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska följande punkt läggas till:

”8. Ett separat insatsområde med en medfinansieringsgrad på upp till 100 procent kan inrättas inom ramen för ett operativt program, i syfte att stödja insatser som

a) väljs ut av de förvaltande myndigheterna för att hantera större och regionala naturkatastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002,

b) syftar till återuppbyggnad till följd av naturkatastrofer, och

c) stöds inom ramen för Erufs investeringsprioriteringar.

Genom undantag från artikel 65.9 ska utgifter för insatser inom insatsområdet stödberättigas från och med den dag då naturkatastrofen inträffade.

När utgifter för insatser som avses i första stycket inkluderats i en betalningsansökan som lämnats in till kommissionen före inrättandet av det separata insatsområdet, ska medlemsstaten, efter att programmet ändrats, göra nödvändiga anpassningar av nästkommande betalningsansökan och, vid behov, av nästkommande räkenskaper.”  

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.FÖRSLAGETS BENÄMNING

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer.

2.BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

Berörda politikområden och verksamheter:

Regionalpolitik, verksamhet 13.03

3.BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

3.1Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och administrativt stöd (före detta B/A-poster))

De nya åtgärderna i förslaget kommer att genomföras under följande budgetrubriker:

13.036000 Mindre utvecklade regioner (Eruf)

13.036100 Övergångsregioner (Eruf)

13.036200 Mer utvecklade regioner (Eruf)

13.036300 Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade områden (Eruf)

13.036401 Europeiskt territoriellt samarbete (Eruf)

3.2Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och inverka på budgeten

Förslaget håller sig inom ramen för det totala anslaget för perioden 2014–2020 och är därför budgetneutral. Den högre medfinansieringsgraden på upp till 100 procent kommer att innebära delvis tidigareläggning av utbetalningar och lägre utbetalningar i ett senare skede, eftersom det totala anslaget förblir oförändrat. Denna tidigareläggning kommer troligtvis att inverka på budgeten under en period om tre år (2017–2019).


3.3    Budgettekniska uppgifter

Budgetrubrik

Typ av utgifter

Nya

Bidrag från Efta

Bidrag från ansökande länder

Rubrik i budgetramen

13.036000

Icke-oblig. utg.

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

nr 1b

13.036100

Icke-oblig. utg.

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

nr 1b

13.036200

Icke-oblig. utg.

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

nr 1b

13.036300

Icke-oblig. utg.

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

nr 1b

13.036401

Icke-oblig. utg.

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

nr 1b

4.SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

4.1Finansiella resurser

4.1.1Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

Tabellerna nedan visar vilka effekter de föreslagna åtgärderna förväntas ge under perioden 2017–2019. Eftersom det inte föreslås några nya finansiella resurser för åtagandebemyndiganden anges detta med ett streck (-). Förslaget överensstämmer således med den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

När det gäller betalningsbemyndiganden kan förslaget leda till högre ersättning till de berörda medlemsstaterna. Baserat på den totala kostnaden för skador som uppkommit till följd av naturkatastrofer i de fall som sedan 2014 fått stöd från solidaritetsfonden och på en förväntad genomsnittlig medfinansieringsgrad på 25 procent, kan de ytterligare utbetalningarna uppskattas till cirka 1,6 miljarder euro, fördelade över perioden 2017–2019.

Det föreliggande förslaget kan komma att innebära en ökning av betalningsbemyndiganden för de berörda programmen som kommer att kompenseras innan programmet avslutas, vilket gör att förslaget förblir budgetneutralt. De totala betalningsbemyndigandena för hela programperioden förblir oförändrade.

Enligt medlemsstaternas aktuella betalningsuppskattningar för 2017, under rubrik 1b, antas detta kunna täckas av den övergripande budgeten för 2017. Detta måste tas med i beräkningen vid utarbetandet av 2018 och 2019 års budgetar inom den fleråriga budgetramen.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av utgifter

Avsnitt nr

År n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 och följande budgetår

Totalt

Driftsutgifter 5  

Åtagandebemyndiganden

8.1

a

-

-

-

-

-

-

-

Betalningsbemyndiganden

b

-

+548

+548

+548

-

–1644

0.

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet 6

Tekniskt och administrativt stöd (IDA)

8.2.4

c

-

-

-

-

-

-

-

TOTALT REFERENSBELOPP

Åtagandebemyndiganden

a+c

-

-

-

-

-

-

-

Betalningsbemyndiganden

b+c

-

-

-

-

-

-

0,000

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 7

Personalutgifter och därtill hörande utgifter (IDA)

8.2.5

d

-

-

-

-

-

-

-

Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet (IDA)

8.2.6

e

-

-

-

-

-

-

-

Totala beräknade utgifter för åtgärden

TOTALA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter

a+c+d+e

-

-

-

-

-

-

-

TOTALA BETALNINGSBEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter

b+c+d+e

-

-

-

-

-

-

-

Uppgifter om medfinansiering

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Medfinansierande part

År n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 och följande budgetår

Totalt

……………………

f

-

-

-

-

-

-

-

TOTALA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive medfinansiering

a+c+d+e+f

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2Förenlighet med den ekonomiska planeringen

Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

   Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen.

   Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet 8 (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetramen).

4.1.3Påverkan på inkomsterna

   Förslaget påverkar inte inkomsterna.

   Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till en decimal)

Före
åtgärden

[År n-1]

Situation efter åtgärden

Budgetrubrik

Inkomster

[År n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5] 9

a) Inkomster i absoluta tal

-

-

-

-

-

-

b) Förändring

Δ

-

-

-

-

-

-

(Ange varje berörd budgetrubrik och lägg till fler rader i tabellen om flera budgetrubriker påverkas.)

4.2Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter, se punkt 8.2.1

Årsbehov

År n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 och följande budgetår

Personal totalt (antal)

-

-

-

-

-

-

5.BESKRIVNING OCH MÅL

5.1Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Den senaste tidens jordbävningar i Italien har fått förödande konsekvenser för regionens befolkning. Storskaligt återuppbyggnadsarbete är nödvändigt, särskilt för att återställa det kulturella arvet. EU måste kunna ge snabbt och effektivt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till medlemstater som drabbats av allvarliga eller regionala naturkatastrofer, för att komplettera de medel som finns tillgängliga inom ramen för Europeiska unionens solidaritetsfond.

5.2Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå – förslagets förenlighet med övriga finansiella instrument – eventuella synergieffekter

Förslaget kommer att göra det möjligt att fortsätta genomförandet av programmen, att skjuta till medel till ekonomin och samtidigt bidra till att minska belastningen på de offentliga utgifterna för medlemstater som drabbats av naturkatastrofer.

5.3Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen

Syftet är att ge ytterligare stöd till medlemstater som drabbats av naturkatastrofer, vilket kompletterar de medel som finns tillgängliga inom ramen för Europeiska unionens solidaritetsfond.

5.4Metod för genomförande (preliminärt)

Ange nedan hur åtgärden kommer att genomföras.

Tillsammans med medlemsstaterna

6.ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

6.1Övervakningssystem

Behövs inte eftersom åtgärden omfattas av den befintliga övervakningen av ESI-fonderna.

6.2Utvärdering

6.2.1Förhandsutvärdering

Ej tillämpligt.

6.2.2Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av liknande åtgärder)

Ej tillämpligt.

6.2.3Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

Ej tillämpligt.

7.BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Ej tillämpligt.

8.NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

8.1Kostnader för förslaget fördelade på mål

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

(Ange mål-, åtgärds- och resultatbeteckning)

Typ av resultat

Genomsnittliga kostnader

År n

År n+1

År n+2

År n+3

År n+4

År n+5 och följande budgetår

TOTALT

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

Antal resultat

Total kostnad

OPERATIVT MÅL nr 1 Stödja genomförandet av de operativa programmen

0,000

0,000

0,000

TOTALA KOSTNADER

0,000

0,000

0,000

8.2Administrativa utgifter

8.2.1Personal – antal och typ

Typ av tjänster

Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter)

År n

År n+1

År n+2

År n+3

År n+4

År n+5

Tjänstemän eller tillfälligt anställda (XX 01 01)

A*/AD

-

-

-

-

-

-

B*, C*/AST

-

-

-

-

-

-

Personal som finansieras genom art. XX 01 02

-

-

-

-

-

-

Övrig personal som finansieras genom art. XX 01 04/05

-

-

-

-

-

-

TOTALT

-

-

-

-

-

-

8.2.2Beskrivning av de arbetsuppgifter som den planerade åtgärden för med sig

Ej tillämpligt.

8.2.3Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses

(Vid olika rekryteringsalternativ ange antalet tjänster för vart och ett av dem)

   Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas.

   Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n.

   Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga politiska strategi/preliminära budgetförslag.

   Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning).

   Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året.

8.2.4Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Administrativa utgifter)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik

(nummer och beteckning)

År n

År n+1

År n+2

År n+3

År n+4

År n+5

och följande budgetår

TOTALT

1    Tekniskt och administrativt stöd (inklusive tillhörande personalkostnader)

Genomförandeorgan

-

-

-

-

-

-

-

Övrigt tekniskt och administrativt stöd

-

-

-

-

-

-

-

internt 

-

-

-

-

-

-

-

externt

-

-

-

-

-

-

-

Totalt tekniskt och administrativt stöd

-

-

-

-

-

-

-

8.2.5Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal

År n

År n+1

År n+2

År n+3

År n+4

År n+5

och följande budgetår

Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01)

-

-

-

-

-

-

Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda, etc.)

(ange budgetrubrik)

-

-

-

-

-

-

Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet)

-

-

-

-

-

-

Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda

8.2.6Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År n

År n+1

År n+2

År n+3

År n+4

År n+5

och följande budgetår

TOTALT

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 03 – Kommittémöten

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 05 – Informationssystem

-

-

-

-

-

-

-

2    Andra administrativa utgifter, totalbelopp (XX 01 02 11)

-

-

-

-

-

-

-

3    Övriga utgifter av administrativ karaktär (specificera genom att ange budgetrubrik)

-

-

-

-

-

-

-

Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet)

-

-

-

-

-

-

-

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

(1) EUT C , , s. .
(2) EUT C , , s. .
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).
(4) Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
(5) Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.
(6) Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx.
(7) Utgifter som omfattas av andra artiklar i kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05.
(8) Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.
(9) Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än 6 år.
Top