EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0642

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om godkännande av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

COM/2016/0642 final

Bryssel den 6.10.2016

COM(2016) 642 final

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om godkännande av Europeiska kommissionens ingående,
på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar,
av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan,
med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen


MOTIVERING

Det bifogade förslaget utgör det rättsliga instrumentet för rekommendationen till rådets beslut om godkännande av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet).

I enlighet med anslutningsakten för Kroatien ska Kroatien tillträda internationella avtal som undertecknats eller ingåtts av Europeiska unionen och dess medlemsstater genom protokoll till avtalen i fråga.

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet) undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015.

Den 24 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska unionens och dess medlemsstaters samt Republiken Kroatiens vägnar inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

Flera förhandlingsomgångar ägde rum mellan den 13 december 2012 och den 28 april 2016. Efter ytterligare tekniska samråd och skriftväxling paraferades protokollet av kommissionen och Bosnien och Hercegovina den 18 juli 2016.

Kommissionen föreslår att rådet fattar beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet och ingår protokollet på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar. Europeiska atomenergigemenskapen är också part i stabiliserings- och associeringsavtalet. I enlighet med artikel 101 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska beslutet om att ingå avtalet antas av kommissionen med godkännande av rådet genom kvalificerad majoritet.

Det är därför nödvändigt att anta separata beslut om Europeiska unionens respektive Europeiska atomenergigemenskapens undertecknande och ingående av protokollet.

För ingående av protokollet på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar rekommenderar kommissionen att rådet

ger sitt godkännande i enlighet med artikel 101 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om godkännande av Europeiska kommissionens ingående,
på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar,

av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,

och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan,

med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, undertecknades den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015 1 .

(2)Republiken Kroatien blev medlem i unionen den 1 juli 2013.

(3)I enlighet med artikel 6.2 andra stycket i 2012 års akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen ska Kroatiens anslutning till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, godkännas genom att ett protokoll till avtalet ingås mellan rådet, på enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och det berörda tredjelandet.

(4)Den 24 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet).

(5)Förhandlingarna slutfördes den 18 juli 2016 i och med att protokollet paraferades.

(6)Protokollet omfattar också frågor som faller under Europeiska atomenergigemenskapens behörighet.

(7)Kommissionens ingående av protokollet på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar bör godkännas när det gäller frågor som omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens behörighet.

(8)Undertecknandet och ingåendet av protokollet omfattas av ett separat förfarande när det gäller frågor som omfattas av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, godkänns härmed.

Texten till protokollet åtföljer beslutet om undertecknande av protokollet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande 

(1) EUT L 164, 30.6.2015, s. 2.
Top

Bryssel den 6.10.2016

COM(2016) 642 final

BILAGA

till

Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om godkännande av ingåendet, av Europeiska kommissionen
på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar,
av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan,
med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen


PROTOKOLL

till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, nedan kallade medlemsstaterna, och

EUROPEISKA UNIONEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade Europeiska unionen,

å ena sidan, och

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA,

å andra sidan,

med beaktande av Republiken Kroatiens (nedan kallad Kroatien) anslutning till Europeiska unionen den 1 juli 2013, och

av följande skäl:

(1)Interimsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och var i kraft från och med den 1 juli 2008 till och med den 31 maj 2015.

(2)Fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget) undertecknades i Bryssel den 9 december 2011.

(3)Kroatien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013.

(4)Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet) undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015.

(5)Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten för Kroatien ska Kroatiens anslutning till stabiliserings- och associeringsavtalet godkännas genom att ett protokoll till avtalet ingås.

(6)Samråd enligt artikel 37.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tas till Europeiska unionens och Bosnien och Hercegovinas gemensamma intressen enligt det avtalet.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Avsnitt I

Avtalsslutande parter

Artikel 1

Kroatien ska vara part i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet) undertecknat i Luxemburg den 16 juni 2008 och ska på samma sätt som övriga medlemsstater i Europeiska unionen anta och beakta texten till stabiliserings- och associeringsavtalet och till de gemensamma förklaringar och de ensidiga förklaringar som åtföljer den samma dag undertecknade slutakten.

Avsnitt II

ANPASSNINGAR AV TEXTEN TILL STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET OCH DESS BILAGOR OCH PROTOKOLL

Jordbruksprodukter

Artikel 2

Jordbruksprodukter i strikt mening

1. I artikel 27.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet ska följande nya stycke läggas till som andra stycke:

Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft eller, om detta protokoll tillämpas provisoriskt, från och med den dag då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska den årliga tullkvot som anges i första stycket vara 13 210 ton (nettovikt).

2. I artikel 27 i stabiliserings- och associeringsavtalet ska följande nya punkt läggas till som punkt 4a:

4a. Utöver punkt 4 ska från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft eller, om detta protokoll tillämpas provisoriskt, från och med den dag då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska Bosnien och Hercegovina avskaffa de tullar som gäller för import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i unionen, vilka förtecknas i bilaga III f, inom ramen för den tullkvot som anges för de berörda produkterna.

3. Bilaga I till detta protokoll ska läggas till som bilaga III f till stabiliserings- och associeringsavtalet och utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

Fisk och fiskeriprodukter

1. I artikel 28 i stabiliserings- och associeringsavtalet ska följande punkt läggas till som punkt 1a:

1 a. Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft eller, om detta protokoll tillämpas provisoriskt, från och med den dag då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska unionen avskaffa alla tullar, eller avgifter med motsvarande verkan, på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, med undantag av de produkter som förtecknas i bilaga IVa. För produkterna i bilaga IVa ska bestämmelserna i den bilagan gälla.

2. I artikel 28 i stabiliserings- och associeringsavtalet ska följande punkt läggas till som punkt 3:

3. Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft eller, om detta protokoll tillämpas provisoriskt, från och med den dag då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska Bosnien och Hercegovina öppna en tullfri kvot för import av levande karp enligt KN-nummer 0301 93 00, inom ramen för en årlig tullkvot på 75 ton. Import utanför kvoten ska beläggas med de tullsatser som fastställs i bilaga V till stabiliserings- och associeringsavtalet.

3. Bilaga II till detta protokoll ska läggas till som bilaga IVa till stabiliserings- och associeringsavtalet och utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

Bearbetade jordbruksprodukter

Bilaga III till detta protokoll ska läggas till som bilaga III till protokoll 1 till stabiliserings- och associeringsavtalet och utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 5

Vinavtal

Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft eller, om detta protokoll tillämpas provisoriskt, från och med den dag då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska bilaga I till det protokoll 7 till stabiliserings- och associeringsavtalet som avses i artikel 27.5 i avtalet ändras i enlighet med bilaga IV till detta protokoll.

Avsnitt III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

Detta protokoll och dess bilagor ska utgöra en integrerad del av stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 7

1. Detta protokoll ska godkännas av Europeiska unionen och dess medlemsstater och Bosnien och Hercegovina i enlighet med deras egna förfaranden.

2. Parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 8

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet har deponerats.

2. Om inte samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den första dagen i den andra månaden som följer på dagen för undertecknandet, ska protokollet tillämpas provisoriskt. Datumet för den provisoriska tillämpningen ska vara den första dagen i den andra månaden efter dagen för undertecknandet.

Artikel 9

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, bosniska och serbiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.BILAGORBILAGA I

”BILAGA III f

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN

(som avses i artikel 27.4a i stabiliserings- och associeringsavtalet)

1.

Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, eller då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska tullarna avskaffas för följande produkter inom ramen för de kvantiteter som fastställts för de tullkvoter som anges nedan. För import utöver kvoten ska MGN-tullsatsen tillämpas. För 2017 ska hela kvotmängden tillämpas, oberoende av dagen för ikraftträdandet eller den provisoriska tillämpningen av protokollet.

KN-nummer

Varuslag

Tullkvot (ton)

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

- Nötkreatur:

0102 29

- - Andra:

- - - Andra:

- - - - Med en vikt högre än 300 kg:

- - - - - Kor:

0102 29 61

- - - - - - För slakt

1 935

- - - - - Andra:

0102 29 91

- - - - - - För slakt

190

0103

Levande svin:

- Andra:

0103 92

- - Vägande 50 kg eller mer:

- - - Tamsvin:

0103 92 11

- - - - Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg

575

0103 92 19

- - - - Andra

1 755

0103 92 90

- - - Andra slag

195

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:

- Andra slag:

0105 94 00

- - Höns av arten Gallus domesticus

1 455

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

- Av höns av arten Gallus domesticus:

0207 12

- - Ostyckat, fryst:

0207 12 90

- - - Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

80

0207 13

- - Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda:

- - - Styckningsdelar:

0207 13 10

- - - - Benfria

90

- - - - Med ben:

0207 13 30

- - - - - Hela vingar, med eller utan vingspetsar

55

0207 13 60

- - - - - Klubbor och delar därav

320

- - - Slaktbiprodukter:

0207 13 99

- - - - Andra slag

25

0207 14

- - Styckningsdelar samt ätbara slaktbiprodukter, frysta:

- - - Styckningsdelar:

- - - - Med ben:

0207 14 20

- - - - - Halvor och kvarter

30

0207 14 60

- - - - - Klubbor och delar därav

130

- - - Slaktbiprodukter:

0207 14 99

- - - - Andra slag

50

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0401 40

- Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 10 viktprocent:

0401 40 10

- - I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

80

0401 50

- Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent:

- - Högst 21 viktprocent:

0401 50 11

- - - I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

30

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel:

- I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent:

0402 21

- - Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

- - - Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

0402 21 18

- - - - Andra slag

25

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 90

- Andra slag:

- - Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

- - - Andra:

- - - - Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 90 51

- - - - - Högst 3 viktprocent:

500

0403 90 53

- - - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

290

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 10

- Smör:

- - Med en fetthalt av högst 85 viktprocent:

- - - Naturligt smör:

0405 10 11

- - - - I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

160

0405 10 19

- - - - Annat

200

0406

Ost och ostmassa:

0406 10

- Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa:

- - Med en fetthalt av högst 40 viktprocent:

0406 10 30

- - - Mozzarella, även i vätska

355

0406 10 50

- - - Annan

0406 10 80

- - Annan

165

0409 00 00

Naturlig honung

165

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 90

- Annan potatis:

- - Annan:

0701 90 50

- - - Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni

50

0701 90 90

- - - Annan

1 265

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbar kål av släktet Brassica, färsk eller kyld:

0704 90

- Annan kål:

0704 90 10

- - Vitkål och rödkål

280

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda:

0706 10 00

- Morötter och rovor

50

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 10

- Färska:

0806 10 10

- - Bordsdruvor

45

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska:

- Körsbär:

0809 21 00

- - Surkörsbär (Prunus cerasus)

410

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 90

- Andra slag:

- - Andra:

- - - Körsbär:

0811 90 75

- - - - Surkörsbär (Prunus cerasus)

70

1601

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter:

- Andra slag:

1601 00 91

- - Rå korv, torr eller bredbar

285

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

1602 10 00

- Homogeniserade beredningar

75

1602 20

- Varor av lever av alla slags djur:

1602 20 90

- - Andra

140

- Varor av fjäderfä enligt nr 0105:

1602 31

- - Av kalkon:

- - - Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

1602 31 19

- - - - Andra:

40

1602 32

- - Av höns av arten Gallus domesticus:

- Av svin:

- - - Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

1602 32 11

- - - - Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

130

1602 32 19

- - - - Andra:

30

1602 32 30

- - - Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

170

1602 32 90

- - - Andra

230

1602 41

- - Skinka och delar därav:

1602 41 10

- - - Av tamsvin

360

1602 49

- - Andra produkter av svin, inbegripet blandade styckningsdelar:

- - - Av tamsvin:

- - - - Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung:

1602 49 15

- - - - - Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), bog, rygg eller hals och delar därav

150

1602 49 30

- - - - Innehållande 40 viktprocent eller mer, men mindre än 80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung

445

1602 49 50

- - - - Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ursprung

60

1602 50

- Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

- - Andra:

1602 50 31

- - - Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar

70

1602 50 95

- - - Andra slag

295

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:

- Andra slag:

1701 91 00

- - Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

55

1701 99

- - Annat:

1701 99 10

- - - Vitt socker

3 470

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 10 00

- Gurkor

265

2001 90

- Andra slag:

2001 90 70

- - Sötpaprika

70

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

- Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2005 99

- - Andra:

2005 99 50

- - - Blandningar av grönsaker

245

2005 99 60

- - - Surkål

402.

Import till Bosnien och Hercegovina av följande produkter ska omfattas av de medgivanden som anges nedan. För import utöver kvoten ska MGN-tullsatsen tillämpas. För 2017 ska hela kvotmängden tillämpas, oberoende av dagen för ikraftträdandet eller den provisoriska tillämpningen av protokollet.

KN-nummer

Varuslag

Tullkvot (ton)

Fr.o.m 1.1.2017

Fr.o.m 1.1.2018

Fr.o.m 1.1.2019

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0401 20

- Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent:

- - Högst 3 viktprocent:

0401 20 11

- - - I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

5 432

9 506

13 580

- - Mer än 3 viktprocent:

0401 20 91

- - - I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

720

1 440

1 440

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

- Yoghurt:

- - Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

- - - Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 10 11

- - - - Högst 3 viktprocent

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

- - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

1 520

3 040

3 040

0403 90

- Andra slag:

- - Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

- - - Andra:

- - - - Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av:

0403 90 59

- - - - - Mer än 6 viktprocent:

1 762,5

3 525

3 525

1601

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter:

- Andra slag:

1601 00 99

- - Annat

1 692,5

3 385

3 385BILAGA II

”BILAGA IVa


TULLAR SOM SKA TILLÄMPAS PÅ IMPORT TILL EUROPEISKA UNIONEN AV VAROR MED URSPRUNG I BOSNIEN AND HERCEGOVINA

(som avses i artikel 28.1a i stabiliserings- och associeringsavtalet)

1.

Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, eller då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska import till Europeiska unionen från Bosnien och Hercegovina omfattas av nedanstående medgivanden. För 2017 ska hela kvotmängden tillämpas, oberoende av dagen för ikraftträdandet eller den provisoriska tillämpningen av protokollet.

KN-nummer

Varuslag

Tullkvotvolym (ton)

Tullsats
inom kvoten

Tullsats
om kvoten överskrids

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

500

0 %

70 %
av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

140

0 %

70 %
av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

30

0 %

30 %
av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

30

0 %

30 %
av MGN-tullsatsen

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardiner, beredda eller konserverade

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Ansjovis, beredd eller konserverad

70

12,5 %

100 %

2.

Den tillämpliga tullsatsen för alla produkter enligt HS-nummer 1604, utom beredda eller konserverade sardiner eller beredd eller konserverad ansjovis, sänks till 70 % av MGN-tullsatsen.BILAGA III

”BILAGA III TILL PROTOKOLL 1
BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER MED URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN(som avses i artikel 25 i stabiliserings- och associeringsavtalet)

Från och med den dag då detta protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, eller då dess provisoriska tillämpning börjar löpa, ska tullarna avskaffas inom ramen för de kvantiteter som fastställts för de tullkvoter som anges nedan. För import utöver kvoten ska MGN-tullsatsen tillämpas. För 2017 ska hela kvotmängden tillämpas, oberoende av dagen för ikraftträdandet eller den provisoriska tillämpningen av protokollet.

KN-nummer

Varuslag

Tullkvot (ton)

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

- Yoghurt:

- - Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

- - - Annan, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 91

- - - - Högst 3 viktprocent

480

0403 10 93

- - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

130

0403 10 99

- - - - Mer än 6 viktprocent:

25

0403 90

- Andra slag:

- - Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

- - - Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

- - - - Högst 3 viktprocent

530

0403 90 93

- - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

55

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

- Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers):

1905 31

- - Söta kex, småkakor o.d.;

- - - Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao

1905 31 19

- - - - Andra

365

- - - Andra:

- - - - Andra:

1905 31 99

- - - - - Andra

600

1905 32

- - Våfflor och rån (wafers):

- - - Andra:

- - - - Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao

1905 32 19

- - - - - Andra

300

1905 90

- Andra slag:

- - Andra:

1905 90 45

- - - Kex

35

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 20

- Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor:

- - På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 20 29

- - - Annan:

ex

2208 20 29

- - - - ”Grape brandy”, även erhållen av pressåterstoder av druvor

85

ex

2208 20 29

- - - - Annan:

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning:

2402 20

- Cigaretter innehållande tobak:

2402 20 90

- - Andra

3 200BILAGA IV

ӀNDRINGAR AV BILAGA I TILL PROTOKOLL 7

1.

Tabellen i punkt 1 i bilaga I till protokoll 7 om import av viner till Europeiska unionen, ska ersättas med följande tabell:

2.

Tabellen i punkt 3 i bilaga I till protokoll 7 om import av viner till Bosnien och Hercegovina, ska ersättas med följande tabell:

Top