Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Bryssel den 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor, vars produktion är otillräcklig eller obefintlig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter, har dessa varor genom rådets förordning (EU) nr 1387/2013 helt eller delvis befriats från den gemensamma tulltaxans autonoma tullar.

Förordningen uppdateras två gånger om året för att tillgodose behoven inom EU:s industri. Kommissionen har med hjälp av gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art prövat medlemsstaternas ansökningar om tillfällig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar.

Efter denna granskning anser kommissionen att det är motiverat att upphäva tullarna för vissa nya produkter som för närvarande inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1387/2013. Vad gäller vissa andra produkter, måste ordalydelsen i deras beskrivning ändras eller så bör nya KN- eller Taric-nummer tilldelas. Produkter för vilka tullbefrielse inte längre ligger i unionens ekonomiska intresse föreslås utgå ur bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Detta förslag är inte till nackdel för de länder som har avtal om förmånshandel med EU (t.ex. Allmänna preferenssystemet, AVS-ordningen, kandidatländerna och potentiella kandidatländer).

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget är förenligt med politiken inom områdena jordbruk, handel, näringsliv, utveckling och yttre förbindelser.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 31 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förslaget avser ett område där unionen har exklusiv befogenhet. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

Proportionalitetspricipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom de åtgärder det innehåller är i linje med principerna om att förenkla förfarandena för aktörerna inom utrikeshandeln och med kommissionens meddelande om autonom befrielse från tullar och kvoter (EUT C 363, 13.12.2011, s. 6). Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

Val av instrument

I enlighet med artikel 31 i EUF-fördraget ska autonoma tullbefrielser och tullkvoter fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen. En rådsförordning är därför ett lämpligt instrument.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Hela systemet med autonoma befrielser var föremål för en utvärderingsstudie som genomfördes under 2013. Utvärderingen visade att de centrala grunderna för systemet fortfarande är giltiga. Kostnadsbesparingarna för de EU-företag som importerar varor inom systemet kan bli betydande. Dessa besparingar kan i sin tur leda till fler fördelar (t.ex. bättre konkurrensförmåga, effektivare produktionsmetoder, möjligheter att skapa eller bevara arbetstillfällen i EU osv.), beroende på vilka produkter, företag och sektorer som berörs.

Samråd med berörda parter

Bedömningen av detta förslag har genomförts med stöd från gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art som består av delegationer från samtliga medlemsstater samt Turkiet. Gruppen sammanträdde tre gånger innan den hade kommit överens om de ändringar som fastställs i detta förslag.

Gruppen har noga bedömt varje framställning (ny eller ändrad). I bedömningen av varje fall ingick särskilt att förhindra skada för EU:s producenter och att stärka och befästa konkurrenskraften hos EU:s produktion. Bedömningen byggde på diskussioner inom gruppen för tulltaxefrågor och samråd som medlemsstaterna genomfört med branscher, intresseorganisationer, handelskammare och andra berörda parter.

De tullbefrielser som finns med i det föreliggande förslaget motsvarar de överenskommelser och kompromisser som nåddes vid diskussionen i gruppen för tulltaxefrågor. Inga potentiellt allvarliga risker med irreversibla följder påtalades.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt

Konsekvensbedömning

Den föreslagna ändringen är en teknisk fråga som endast rör de befrielser som förtecknas i bilagan. Förordningen är i övrigt identisk med den befintliga rådsförordningen. Ingen konsekvensbedömning gjordes därför för detta förslag.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Ej tillämpligt

Grundläggande rättigheter

Förslaget har inga konsekvenser för de grundläggande rättigheterna.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Detta förslag påverkar inte utgifterna, men däremot inkomsterna enligt följande: Den föreliggande förordningen beräknas sammantaget leda till att intäkterna från tullar minskar med cirka 88 miljoner euro per år. Unionens intäkter i form av traditionella egna medel minskar med 66 miljoner euro per år (dvs. 75 % av 88 miljoner euro per år). Finansieringsöversikten innehåller närmare uppgifter om budgetkonsekvenserna av förslaget.

Förlusten av traditionella egna medel ska kompenseras genom medlemsstaternas BNI-bidrag.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

De föreslagna åtgärderna behandlas inom ramen för Taric (Tarif Intégré de l’Union européenne/Europeiska unionens integrerade tulltaxa) och vidtas av medlemsstaternas tullförvaltningar.

Slutanvändningen av vissa produkter som omfattas av den föreliggande förordningen kommer att kontrolleras i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Ej tillämpligt

2016/0154 (NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Det ligger i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 140 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1387/2013 1 .

(2)Det ligger inte längre i unionens intresse att behålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för sex av de produkter som för närvarande är upptagna i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013.

(3)Det är nödvändigt att ändra villkoren för 46 av de befrielser som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden, ytterligare undersökningar av klassificering eller för att göra språkliga anpassningar. De ändrade villkoren gäller ändringar av produktbeskrivningen, klassificeringen, tullsatserna eller krav för slutanvändning. De befrielser för vilka ändringar är nödvändiga bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.

(4)För tydlighetens skull bör den fotnot som specificerar en nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor som förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 utgå ur förteckningen och uppgifter som ändras genom denna förordning bör markeras med en asterisk.

(5)Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)Eftersom de ändringar av befrielserna för berörda produkter som fastställs i denna förordning måste tillämpas från och med den 1 juli 2016, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

(1) Raderna för de produkter som tas upp i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.

(2) De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

(3) Fotnot 7 ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.” som för närvarande återfinns i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.FÖRSLAGETS BENÄMNING

Rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

2.BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

Kapitel och artikel: Kapitel 12, artikel 120

Budgeterat belopp för 2016: 18 465 300 000 euro (B 2016)

3.BUDGETKONSEKVENSER

   Förslaget påverkar inte budgeten.

X    Förslaget påverkar inte utgifterna, men däremot inkomsterna på följande sätt:

Miljoner euro (avrundat till en decimal 2 )

Budgetrubrik

Intäkter 3

Sexmånadersperiod från och med den dd/mm/åååå

[År: 2/2016]

Artikel 120

Påverkan på egna medel

1/7/2016

-33

Situation efter åtgärden

[2017–2020]

Artikel 120

- 66/ år

4.BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Slutanvändningen av vissa produkter som omfattas av den föreliggande förordningen kommer att kontrolleras i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

5.ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Det föreliggande förslaget omfattar de ändringar av bilagan till den befintliga rådsförordningen som måste göras för att ta hänsyn till följande:

1. Nya framställningar om befrielse som godtagits.

2. Teknisk produktutveckling och ekonomiska trender på marknaden som leder till att vissa gällande befrielser måste upphävas.

Produkter som läggs till:

Bilagan omfattar, utöver de ändringar som följer av ändringar av produktbeskrivningar och KN- och Taric-nummer, tullbefrielser för 140 nya produkter. De icke uttagna tullar som motsvarar nämnda befrielser, beräknade på grundval av den ansökande medlemsstatens uppskattningar för perioden 2015–2019, uppgår till 55,8 miljoner euro per år.

Statistik för de föregående åren visar emellertid att detta belopp måste multipliceras med en genomsnittlig faktor som uppskattas till 1,8 för att ta hänsyn till importen till de andra medlemsstater som tillämpar samma befrielser. Detta innebär en inkomstförlust till följd av icke uttagna tullar på ungefär 100,4 miljoner euro per år.

Produkter som utgår:

Sex produkter stryks från bilagan, vilket innebär att tullar återigen tas ut. Detta leder till att tullintäkterna ökar med 12,4 miljoner euro om året, beräknat på grundval av statistiska uppgifter för 2015.

Beräknad kostnad för åtgärden

På grundval av ovanstående kan de förlorade inkomsterna till följd av denna förordning uppskattas till 100,4 – 12,4 = 88 miljoner euro (bruttobelopp, inklusive uppbördskostnader) x 0,75 = 66 miljoner euro/år för perioden 1.7.2016–31.12.2020.

Förlusten av traditionella egna medel ska kompenseras genom medlemsstaternas BNI-bidrag.

(1) Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011, EUT L 354, 28.12.2013, s. 201.
(2) Uppskattningarna av årliga belopp ska bygga på formeln i avsnitt 5, vilket också ska anges i en fotnot, t.ex. med texten ”vägledande belopp baserat på den överenskomna formeln”. För det första året betalas vanligen det årliga beloppet utan reducering eller proportionell avräkning.
(3) När det gäller traditionella egna medel (jordbrukstullar, sockeravgifter och tullar) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % i avdrag för uppbördskostnader.
Top

Bryssel den26.5.2016

COM(2016) 301 final

BILAGOR

till

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter


BILAGA I

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats

Extra mängdenhet

Datum för obligatorisk översyn

ex 1512 19 10

10

Raffinerad safflorolja (Safloröl, CAS RN  8001-23-8) för användning vid tillverkning av

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Kinesiska vattenkastanjer (Eleocharis dulcis or Eleocharis tuberosa) skalade, tvättade, blancherade, kylda och djupfrysta en och en för användning vid framställning av produkter i livsmedelsindustrin, avsedda för annan beredning än enkel ompackning

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosvatten

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Beredning baserad på sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiummetall med en renhetsgrad av minst 98,8 viktprocent (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorf kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0),

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Koppar(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstorlek på högst 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) med en renhet av minst 96 viktprocent

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-bensenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoxi-2,2-difluoretanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etyl-2-metylbutansyra (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allylmetakrylat (CAS RN 96-05-9) och dess isomerer med en renhet av minst 98 viktprocent, innehållande minst

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorbensoylklorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbensoylklorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Klor-2-fluorbensoesyra (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenylbutansyra (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Metoxi-2-metylbensoylklorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etyl-2-hydroxi-2-(4-fenoxifenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetylamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) med en renhet av minst 97 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon-hydroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)bensofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent natriummetylaminoacetat (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Fenyletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimetylbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Klorbensamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1’-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Cyanoättiksyra (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermetrin (ISO) och dess stereoisomerer (CAS RN 52315-07-8) med en renhet av minst 90 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) med en renhet av minst 98 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metylsulfinyl-1,1-dimetyl-etyl)-N'-{2-metyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetyl)etyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) med en renhet av minst 94,5 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) med en renhet av minst 97,5 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-Klor-2-fluor-3-metoxifenylboronsyra (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloretenyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butylfenyl)jodoniumhexafluorfosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetyltenndioleat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propylfenyl)boronsyra (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoinhydroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-Butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metyl(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinaminhydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metyl(2S,5R)-5-[(bensyloxi)amino]piperidin-2-karboxylatdihydroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetylpyridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metylnikotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Klor-3-cyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridindihydroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-kinolinkarboxylsyra (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)bensamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) med en renhet av minst 93 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Bensoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) med en renhet av minst 90 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazonetyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) med en renhet av minst 93 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxidhexafluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-metoxikinoxalin-2-yloxy)-3-etylpyrrolidin-2-karboxilat 4-metylbensensulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) med en renhet av minst 97 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) med en renhet av minst 95 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) med en renhet av minst 96 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloretyl)-1-piperazinyl]dibenso(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) med en renhet av minst 92 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetyl)-N-(1-metylcyklopropylsulfonyl) cyklopropankarboxamid-hydroklorid (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxikarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) med en renhet av minst 95 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxi)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}bensensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO)(CAS nr 104040-78-0), med en renhetsgrad på minst 94 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reaktionsprodukt av extrakt av Acacia mearnsii, ammoniumklorid och formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Färgämne C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 49:2 på minst 60 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalliserad film:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatinamidinhydrolas (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Tryckplåtar för högtryck, av sådana slag som används för tryckning på tidningspapper, bestående av ett metallsubstrat överdraget med ett fotopolymerskikt med en tjocklek av minst 0,15 mm men högst 0,8 mm, ej täckta med en avdragbar skyddsfolie, med en total tjocklek av högst 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Blandning av aktivt kol och polyeten, i pulverform

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importerad i primärförpackningar med ett innehåll av minst 500 kg

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergeringsmedel innehållande

som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergeringsmedel

som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent innehållande

som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent innehållande

som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Lösning av 2-klor-5-(klormetyl)-pyridin (CAS RN 70258-18-3) i toluen

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vattenlösning innehållande

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfatkomplex av titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), upplöst i etanol och propan-2-ol

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Sampolymer av eten och akrylsyra (CAS RN 9010-77-9) med

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Okten, linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) i form av pellets för användning i koextruderingsförfarande för framställning av folie för flexibla livsmedelsförpackningar med

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Okten, linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) framställd med Ziegler-Natta-katalysatormetod, i form av pellets med

för användning i koextruderingsframställning av folie för flexibla livsmedelsförpackningar

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform med

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Sampolymer uteslutande framställd av monomer av eten och metakrylsyra i vilka metakrylsyrehalten är minst 11 viktprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Sampolymer i granulatform innehållande

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Sampolymer i granulatform innehållande

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Blandning av trioxan-oxiran-sampolymer och polytetrafluoreten

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoximetylen med acetyl som ändgrupper, innehållande polydimetylsiloxan och fibrer av en sampolymer av tereftalsyra och 1,4-fenyldiamin

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxiharts, halogenfritt,

för användning vid tillverkning av förimpregnerade ark eller rullar av sådant slag som används för produktion av kretskort

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxiharts

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxikarbonyl-ω-fenoxipoly[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxikarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid)) siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimetylsiloxi-terminerad

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflekterande film bestående av

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Självhäftande reflekterande duk, även sådan i segmenterade delar,

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Vit polyolefintejp bestående av

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiellt orienterad film, med en total tjocklek av högst 75 µm, bestående av tre eller fyra skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och polyeten, där kärnskiktet kan innehålla titandioxid, med

fastställt genom ASTM:s testmetod D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiellt orienterad film, bestående av tre skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och en sampolymer av eten och vinylacetat, där kärnskiktet kan innehålla titandioxid, med

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Film och folier av en sampolymer av vinylalkohol, lösliga i kallt vatten, med en tjocklek av minst 34 µm men högst 90 µm, en brotthållfasthet av minst 20 MPa men högst 55 MPa och en brottöjning av minst 250 % men högst 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Transparent, mikroporös, akrylsyreympad polyetenfolie, i rullar, med

av ett slag som används vid tillverkning av separatorer för alkaliska batterier

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Glasfiberförstärkta plattor av reaktivt, halogenfritt epoxiharts med härdare, tillsatser och oorganiska fyllmedel, för användning vid inkapsling av halvledarsystem

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Packning tillverkad av vulkaniserat gummi (eten-propen-dien-monomerer), med tillåtet utflöde av material i formskarven på högst 0,25 mm, i rektangelform

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Krustläder av sebu eller sebuhybrider med en yta per styck av mer än 2,6 m2 och ett puckelhål med en storlek av minst 450 cm2 men högst 2 850 cm2, för användning vid tillverkning av råmaterial till sätesöverdrag till motorfordon

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologiskt nedbrytbart (standard EN 14995) monofilament av högst 33 dtex, innehållande minst 98 viktprocent polylaktid (PLA), för användning vid tillverkning av filterväv för livsmedelsindustrin

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Skivor

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Friktionsmaterial med en tjocklek på mindre än 20 mm, omonterat, för användning vid tillverkning av friktionskomponenter

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokromatisk självavbländande innerbackspegel, bestående av

för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Göt av titanlegering,

med följande innehåll av legeringsämnen:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Göt av titanlegering,

med följande innehåll av legeringsämnen:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Göt av titanlegering,

med följande innehåll av legeringsämnen:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Rätblocksformad distanshållare av aluminium-kiselkarbid-komposit (AlSiC) för användning i IGBT-moduler

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Länkrullar med

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm³ för tillverkning av trädgårdsmaskiner enligt nr 8432, 8433, 8436 eller 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Fyrcylindrig motor med fyra cykler, kompressionständning och vätskekylning, med en 

avsedd att användas vid tillverkning av fordon enligt nr 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Bågsvetsat, borttagbart torkfilter av aluminium med anslutningsstycke, innehållande element av polyamid och keramik med

av en typ som används i luftkonditioneringsanläggningar för fordon

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Genom flamlödning framställt aluminiumblock med extruderade, böjda förbindelseledningar, av sådant slag som används i luftkonditioneringssystem i bilar

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Bågsvetsat, borttagbart torkfilter av aluminium med element av polyamid och keramik med

av en typ som används i luftkonditioneringsanläggningar för fordon

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Komponent innehållande

även sådan med

för användning vid tillverkning av kompostkvarnar

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor för biofarmaceutisk cellkultur

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kullager

för användning vid tillverkning av av remdrivna styrsystem för motorfordon, system för elektrisk servostyrning eller styranordningar

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synkronmotor för diskmaskiner med kontrollmekanism för vattenflöde, med

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektriskt ställdon till turbokompressor, med

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Likströmsmotor

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Fordonsfärdig, borstlös permantmagnetiserad likströmsmotor med

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Drivmotor, med

för användning vid tillverkning av elfordon

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Platta stänger av en legering av samarium och kobolt med

avsedda att bli permanentmagneter efter magnetisering, av sådant slag som används i startmotorer till bilar och anordningar som förlänger elbilars räckvidd

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Cylindriska galvaniska element av litium med

för användning vid tillverkning av telemetriska och medicintekniska produkter, elektroniska mätare eller fjärrkontroller

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Blyackumulatorer eller -moduler med

för användning vid tillverkning av varor enligt 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Uppladdningsbara litiumjonbatterier med

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Kretskort utan hölje för manövrering och reglering av dammsugarborstar drivna av en motor med en uteffekt på högst 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Belysningsarmatur med minst

i ett hölje av aluminium med en radiator monterad på ett fäste med ställdon

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Dimljus med invändigt galvaniserat lykthus, bestående av

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Varningssummer för parkeringssensorsystem, i ett plasthölje, baserad på den piezomekaniska principen, bestående av

av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Övre platta för magnetsystem för högtalare, av fullständigt stansat, präglat och pläterat stål, i form av en rund skiva, även med ett hål i mitten, av sådant slag som används i bilhögtalare

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-minneskort med ej uppgraderingsbar uppsättning kartor, avsett att ingå i navigationsenheter i bilar

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Långvågig infraröd kamera (LWIR-kamera) (enligt ISO/TS16949), med

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD-moduler med

avsedda att varaktigt ingå i eller varaktigt monteras i motorfordon enligt kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD-modul med

avsedd att ingå i motorfordon enligt kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

OLED-moduler, bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, innehållande organiskt material, inte kombinerade med pekskärmsfunktioner och ett eller flera kretskort med styrelektronik för pixeladressering, för användning vid tillverkning av televisionsmottagare och monitorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Färg-LCD-modul i ett hölje

avsedd att varaktigt ingå i fordon enligt kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Tryckt kretskort i form av plattor av isoleringsmaterial med elektriska anslutningar och lödpunkter för tillverkning av enheter för bakgrundsbelysning för LCD-moduler

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektriska uttag och stickproppar med en längd av högst 12,7 mm eller en diameter av högst 10,8 mm, för användning vid tillverkning av hörapparateroch talprocessorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Hölje till halvledarchip i form av en ram av plast som omsluter en blyram med kontaktplattor för spänningar på högst 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Vippströmbrytare

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Styrmodul för säkringar i ett plasthölje med monteringsfästen bestående av

av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniska styrenheter, tillverkade enligt klass 2 i standarden IPC-A-610E, utrustade med åtminstone följande

av en typ som används för tillverkning av maskiner för återvinning och sortering

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronisk styrenhet utan minne, för en spänning på 12 V, för informationsutbytessystem i fordon (för anslutning av ljud, telefoni, navigation, kamera och trådlös biltjänst) bestående av

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Inre antenn till ett låssystem för bildörrar, bestående av

av en typ som används för tillverkning av varor enligt KN-nr 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Tvåledarkabel för förlängning med två anslutningsdon, innehållande minst

av sådant slag som används för att anslutning av fordonshastighetssensorer vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektriska ledare

för användning vid tillverkning av hörapparater, tillbehörssatser och talprocessorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektriska ledare

för användning vid tillverkning av hörapparater, implantat och talprocessorer

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motordrivet ställdon för broms

för användning vid tillverkning av elektriska motorfordon

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatisk hydrodynamisk växellåda med en hydraulisk vridmomentsomvandlare utan överföringslåda, kardanaxel och främre differential för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Drivaxel till bil, försedd med en drivknut i vardera änden, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt KN-nummer 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Inlopps- eller utloppslufttank av aluminiumlegering tillverkad enligt standard EN AC 42100 med

av sådant slag som används i värmeväxlare för kylsystem i bilar

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Kylare av sådant slag som används till motorcyklar för montering av tillbehör

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Framgafflar med ben i aluminium för användning vid tillverkning av cyklar

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedaler, för användning vid tillverkning av cyklar

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sadelstolpar, för användning vid tillverkning av cyklar

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Rund organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor:

av en typ som ska bearbetas för inpassning i glasögon

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Runda organiska oskurna korrigerande glasögonlinsämnen, ytbehandlad på båda sidor

av en typ som ska bearbetas för inpassning i glasögon

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infraröd lins med motordriven fokusering,

för användning vid tillverkning av värmekameror, infraröda kikare och kikarsikten

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronisk halvledarsensor för mätning av minst två av följande storheter:

av sådant slag som används för montering i varor i kapitlen 84–90 och 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Mekanism för att mäta hjulhastigheten i motorfordon (halvledarbaserad hjulhastighetssensor) som består av

som ska fånga upp impulsgivarens rörelser

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronisk halvledarsensor för mätning av acceleration och/eller vinkelhastighet

av sådant slag som används för montering i varor i kapitlen 84–90 och 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Sidodel med en tjocklek på minst 0,8 mm men högst 3,0 mm, för tillverkning av fällbara bilsäten

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Löpare, smal tejp med monterade häktor, pin/box och andra blixtlåsdelar, av oädel metall för användning vid tillverkning av blixtlås

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Smala band monterade med krampor av plast för användning vid tillverkning av blixtlås

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(2)

Tullbefrielsen är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)

Tullbefrielsen gäller endast värdetull. Den specifika tullsatsen ska fortsätta att gälla.

*

Befrielse med avseende på en produkt i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 vars KN-nummer eller Taric-nummer eller produktbeskrivning ändras genom den här förordningen.

BILAGA II

KN-nummer

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Befrielse med avseende på en produkt i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 vars KN-nummer eller Taric-nummer eller produktbeskrivning ändras genom den här förordningen.

Top