EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0063

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

COM/2016/063 final - 2016/037 (NLE)

Bryssel den 11.2.2016

COM(2016) 63 final

2016/0037(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

·Motiv och syfte med förslaget

Det bifogade förslaget till rådsbeslut utgör det rättsliga instrumentet för undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan. EAC-partnerstaterna är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Chefsförhandlarna avslutade förhandlingarna i Bryssel den 14 oktober 2014. Avtalet paraferades den 16 oktober 2014 i Bryssel.

Kenya omfattas för närvarande av den ordning som fastställs i förordningen om marknadstillträde. De andra länderna i regionen ingår för närvarande i initiativet ”Allt utom vapen”, eftersom de räknas till de minst utvecklade länderna.

Så snart avtalet träder i kraft kommer det att skapa en enhetlig ordning för marknadstillträde för EAC-partnerstaterna.

·Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Genom förslaget genomförs partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan 1 (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet), som innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås.

·Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC är ett utvecklingsorienterat handelsavtal. Avtalet ger EAC-partnerstaterna asymmetriskt marknadstillträde, vilket gör att de kan skydda känsliga sektorer från liberalisering, och det innehåller ett stort antal skyddsbestämmelser och en klausul för skydd av nyetablerade industrier. Det innehåller även bestämmelser om ursprungsregler som främjar exporten, och användningen av exportsubventioner undanröjs i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser bidrar till målet om en konsekvent politik för utveckling och överensstämmer med artikel 208.2 i EUF-fördraget.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

·Rättslig grund

Detta rådsbesluts rättsliga grund är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 och artikel 209.2 jämförda med artikel 218.5. 

·Subsidiaritet (för icke-exklusiv befogenhet)

Den gemensamma handelspolitiken är, i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget, ett område där unionen ska ha exklusiv befogenhet.

·Proportionalitetsprincipen

Detta förslag behövs för att unionen ska uppfylla sina internationella åtaganden enligt AVS–EG-partnerskapsavtalet.

·Val av instrument

Förslaget överensstämmer med artikel 218.5 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet ska anta beslut om internationella avtal. Inget annat rättsligt instrument kan användas för att nå målet för detta förslag.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

·Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt.

·Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt.

·Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt.

·Konsekvensbedömning

En bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling av avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-länderna gjordes åren 2003–2007. Kravspecifikationerna för projektet offentliggjordes av kommissionen 2002 inom ramen för ett anbudsförfarande, som utmynnade i att ett femårigt ramavtal i augusti 2002 tilldelades PwC France. Ett utkast till slutlig rapport om konsekvensbedömning lades fram för de europeiska berörda parterna under det möte i forumet för dialog med det civila samhället som Europeiska kommissionen anordnade den 23 mars 2007 i Bryssel.

·Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC omfattas inte av Refit-programmet, och det ger inte upphov till några kostnader för små- och medelstora företag i unionen eller till några frågor när det gäller den digitala miljön.

·Grundläggande rättigheter

Förslaget får inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna i unionen.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Fyra av de fem EAC-partnerstaterna är minst utvecklade länder som omfattas av initiativet ”Allt utom vapen”, som ger dem tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU. Kenya omfattas av förordningen om marknadstillträde, som också ger tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden. Förslaget får därför inte några budgetkonsekvenser, då länderna enligt avtalet kommer att ha fortsatt tillträde till EU-marknaden på samma villkor.

5.ÖVRIGA INSLAG

·Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Enligt de institutionella bestämmelserna i det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC ska ett EPA-råd inrättas, som ska ansvara för att övervaka genomförandet av avtalet. EPA-rådet ska bestå av företrädare för parterna på ministernivå och kommer att biträdas av en kommitté med högre tjänstemän.

En rådgivande kommitté kommer att biträda kommittén med högre tjänstemän i syfte att främja dialog och samarbete mellan företrädare för det civila samhället, den privata sektorn och näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Avtalet ska ses över efter vart femte år räknat från dagen för dess ikraftträdande.

·Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt.

·Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC innehåller bestämmelser om varuhandel, tullar och handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder samt jordbruk och fiske.

I bestämmelserna om samarbete för genomförandet av utvecklingsdimensionen fastställs de prioriterade åtgärdsområdena för genomförandet av avtalet, vilka anges i det regionala vägledande programmet för 2014–2020.

Avtalet innehåller åtaganden i fråga om regional integration som kommer att stödja genomförandet av EAC:s tullunion.

I avtalet föreskrivs dessutom att förhandlingarna ska fortsätta på regional nivå om tjänster, konkurrenspolitik, investeringar och utveckling av den privata sektorn, miljö och hållbar utveckling, immaterialrätt samt öppenhet vid offentlig upphandling.

2016/0037 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 och artikel 209.2 jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 2 , och

av följande skäl:

(1)Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

(2)Förhandlingarna har slutförts, och det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (Republiken Burundi, Republiken Kenya, Republiken Rwanda, Förenade republiken Tanzania och Republiken Uganda), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, (nedan kallat avtalet) paraferades den 16 oktober 2014.

(3)Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan 3 innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås.

(4)Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(5)Mot bakgrund av artikel 139.4 i avtalet, som föreskriver provisorisk tillämpning av avtalet i avvaktan på dess ikraftträdande, bör det tillämpas provisoriskt när det gäller de delar som omfattas av unionens behörighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar underteckna det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, med förbehåll för att avtalet ingås vid en senare tidpunkt.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utfärda det instrument som ger den eller de personer som anges av avtalets förhandlare fullmakt att underteckna konventionen på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

1.När det gäller de delar som omfattas av unionens behörighet ska avtalet tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel 139.4 i avtalet.

2.Följande bestämmelse i avtalet ska inte tillämpas provisoriskt av unionen:

artikel 102.3.

3.Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande i vilket dagen för provisorisk tillämpning av avtalet anges.

Artikel 4

Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och andra rättsliga instanser.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA

1.FÖRSLAGETS BETECKNING

RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

2.BUDGETRUBRIK

Kapitel och artikel: Kapitel 12, artikel 120

Budgeterat belopp för 2014: 16 185 600 000 euro

3.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte budgeten

4.BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

För att skydda Europeiska unionens egna medel innehåller avtalet bestämmelser som ska garantera att partnerlandet på ett korrekt sätt tillämpar de villkor som fastställs för tillämpningen av handelsmedgivandena enligt punkt 3 (”Budgetkonsekvenser”), särskilt artikel 16 om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete (den s.k. Olaf-klausulen), protokoll 1 om ursprungsregler och protokoll 2 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Dessa bestämmelser kompletterar Europeiska unionens tullagstiftning som är tillämplig på alla importerade varor (särskilt Europeiska unionens tullkodex med tillämpningsbestämmelser) och lagstiftningen om medlemsstaternas ansvar för kontrollen av egna medel (särskilt rådets förordning (EG) nr 1150/2000).

(1)    EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet ändrat genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).
(2)    EUT C […], […], s. […].
(3)    EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet ändrat genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).
Top

Bryssel den 11.2.2016

COM(2016) 63 final

BILAGA

till

förslag till rådets beslut om

undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan


TILLÄGG

EKONOMISKT PARTNERSKAPSAVTAL

MELLAN PARTNERSTATERNA I ÖSTAFRIKANSKA GEMENSKAPEN (EAC), Å ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER,

Å ANDRA SIDAN

AVTALSPARTER

REPUBLIKEN BURUNDI,

REPUBLIKEN KENYA,

REPUBLIKEN RWANDA,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIA,

REPUBLIKEN UGANDA,

nedan kallade (EAC-partnerstaterna),

å ena sidan, och

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

OCH

EUROPEISKA UNIONEN,

(nedan kallade EU)

å andra sidan,

SOM ERINRAR OM åtagandena inom ramen för avtalet om Världshandelsorganisationen, nedan kallat WTO-avtalet.

SOM BEAKTAR avtalet om upprättandet av gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), undertecknat i Georgetown den 6 juni 1975,

SOM BEAKTAR partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (nedan kallat Cotonouavtalet),

SOM BEAKTAR fördraget om upprättandet av Östafrikanska gemenskapen (EAC) som undertecknades i Arusha den 30 november 1999 och dess protokoll om upprättandet av Östafrikanska gemenskapens tullunion,

SOM UPPREPAR sin önskan om större enighet i Afrika och att uppnå målen i fördraget om upprättandet av Afrikanska ekonomiska gemenskapen,

SOM BEAKTAR fördraget om upprättandet av Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

SOM BEAKTAR att EAC-partnerstaterna och EU och dess medlemsstater har enats om att deras samarbete inom handel och ekonomi ska syfta till att på ett smidigt sätt successivt integrera AVS-staterna i världsekonomin, med hänsyn till med deras politiska val, utvecklingsnivå och utvecklingsprioriteringar, och därmed främja hållbar utveckling och bidra till att utrota fattigdomen i EAC-partnerstaterna,

SOM BEKRÄFTAR att det ekonomiska partnerskapsavtalet ska följa målsättningarna och principerna i Cotonouavtalet, särskilt bestämmelserna i del 3 avdelning II om ekonomiskt samarbete och handelssamarbete,

SOM BEKRÄFTAR att det ekonomiska partnerskapsavtalet ska tjäna som instrument för utveckling och ska främja varaktig tillväxt, öka produktion och kapacitet på utbudssidan i EAC-partnerstaterna, främja strukturell omvandling, diversifiering och konkurrenskraft i deras ekonomier, så att handeln kan utvecklas och EAC-partnerstaterna kan locka till sig investeringar och teknik som kan skapa arbetstillfällen i dessa stater,

SOM UPPREPAR behovet av att se till att särskild vikt läggs vid regional integration samt särskild och differentierad behandling av alla EAC-partnerstater, samtidigt som särbehandlingen av de minst utvecklade EAC-partnerstaterna bibehålls,

SOM ÄR INFÖRSTÅDDA MED att det krävs stora investeringar för att kunna höja levnadsstandarden i EAC-partnerstaterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

DEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 1

Avtalets tillämpningsområde

Parterna upprättar ett avtal om ekonomiskt partnerskap. Detta avtal omfattar följande:

a)Allmänna bestämmelser

b)Handel med varor

c)Fiske

d)Jordbruk

e)Ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete

f)Institutionella bestämmelser

g)Förebyggande av tvister och tvistlösning

h)Allmänna undantag

i)Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

j)Bilagor och protokoll

ARTIKEL 2

Mål

1.Målen med detta avtal är att

a)bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling genom upprättande av ett förstärkt och strategiskt handels- och utvecklingspartnerskap som överensstämmer med målet om hållbar utveckling.

b)främja regional integration, ekonomiskt samarbete och sunt styrelseskick i östafrikanska gemenskapen (nedan kallad EAC),

c)verka för att EAC gradvis integreras i världsekonomin, i överensstämmelse med deras politiska val och utvecklingsprioriteringar,

d)främja en strukturomvandling av ekonomierna i EAC, och deras diversifiering och konkurrenskraft, genom att stärka deras produktions-, utbuds- och handelskapacitet,

e)förbättra EAC:s kapacitet i handelspolitiken och handelsrelaterade frågor,

f)upprätta och tillämpa ett effektivt, förutsägbart och öppet regionalt regelverk för handel och investeringar i EAC-partnerstaterna, och på så sätt stödja förutsättningarna för ökade investeringar och initiativ från den privata sektorn, och

g)stärka de befintliga förbindelserna mellan parterna på grundval av solidaritet och ömsesidigt intresse. Avtalet ska därför, i enlighet med parternas rättigheter och förpliktelser inom ramen för WTO, förbättra handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna, stödja en ny handelsdynamik mellan parterna genom en gradvis och asymmetrisk liberalisering av handeln dem emellan samt stärka, bredda och fördjupa samarbetet på alla områden som är relevanta för handel och investeringar.

2.Detta avtal syftar också till att, i enlighet med artiklarna 34 och 35 i Cotonouavtalet

a)upprätta ett avtal som är förenligt med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (nedan kallat Gatt 1994),

b)underlätta EAC-partnerstaternas fortsatta handel på villkor som inte är mindre gynnsamma än dem i Cotonouavtalet,

c)fastställa ramarna och räckvidden för potentiella förhandlingar om andra frågor, inklusive handel med tjänster, de handelsrelaterade frågor som kartlagts i Cotonouavtalet och andra områden som är av intresse för båda parter.

ARTIKEL 3

Rendez-vous-klausul

Parterna åtar sig att slutföra förhandlingarna på de områden som anges nedan, inom fem (5) år från och med detta avtals ikraftträdande:

a)Handel med tjänster.

b)Handelsrelaterade frågor, närmare bestämt

i)konkurrenspolitik,

ii)investeringar och utveckling av den privata sektorn,

iii)handel, miljö och hållbar utveckling,

iv)immateriella rättigheter,

v)öppenhet och insyn i offentlig upphandling.

c)Andra områden som parterna kan komma överens om.

ARTIKEL 4

Principer

Detta avtal ska bygga på följande principer:

a)Det ska baseras på Cotonouavtalets regelverk.

b)Det ska stärka integrationen i EAC-regionen.

c)Det ska säkerställa asymmetri till förmån för EAC-partnerstaterna vid liberaliseringen av handeln och vid tillämpning av handelsrelaterade åtgärder och handelspolitiska skyddsinstrument.

d)Det ska möjliggöra för EAC-partnerstaterna att bevara regionala preferenser med andra afrikanska länder och regioner utan skyldighet att utvidga dem till att omfatta EU.

e)Det ska bidra till att öka EAC-partnerstaternas produktions-, utbuds- och handelskapacitet.

DEL II HANDEL MED VAROR

ARTIKEL 5

Tillämpningsområde och mål

1.Bestämmelserna i denna del ska gälla för alla varor med ursprung i EU eller någon EAC-partnerstat.

2.Målen för handeln med varor är att

a)tillhandahålla villkor för ett fullständigt tull- och kvotfritt marknadstillträde för varor med ursprung i EAC-partnerstaterna till EU-marknaden på en säker, långsiktig och förutsägbar grund på de sätt som fastställs i detta avtal,

b)progressivt och gradvis liberalisera EAC-partnerstaternas marknader för varor med ursprung i EU på de sätt som fastställs i detta avtal, och

c)bevara och förbättra villkoren för marknadstillträde så att EAC-partnerstaternas till fullo kan dra nytta av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

AVDELNING I: TULLAR OCH FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

ARTIKEL 6

Tullar

1.Med tullar avses varje form av tull eller annan avgift som påförs på eller i samband med import av varor, och varje form av extraskatt eller annan extraavgift i samband med sådan import, med undantag av

a)avgifter som motsvarar interna skatter som påförs både importerade och lokalt tillverkade varor i enlighet med bestämmelserna i artikel 20,

b)antidumpings-, utjämnings- eller skyddsåtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna i avdelning VI, och

c)andra avgifter eller pålagor som påförs i enlighet med artikel 8.

2.Den bastullsats på vilken de gradvisa sänkningarna ska tillämpas ska vara den tullsats som anges i parternas respektive tulliberaliseringsplan för varje produkt.

ARTIKEL 7

Klassificering av varor

1.Klassificeringen av handelsvaror som omfattas av detta avtal ska vara den som anges i varje parts respektive tulltaxenomenklatur i överensstämmelse med den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat HS).

2.Parterna ska inom en period på tre månader efter en ändring av tulltaxan eller HS utbyta all nödvändig information om sina tullsatser och motsvarande nomenklaturer för de produkter som förtecknas i bilagorna I och II.

ARTIKEL 8

Avgifter och andra pålagor

De avgifter och andra pålagor som avses i artikel 6 c ska till beloppet begränsas till den ungefärliga kostnaden för tillhandahållna tjänster och får inte utgöra ett indirekt skydd för inhemska produkter eller en beskattning av importen av skattefinansiella skäl. Handelsrelaterade avgifter för konsulära tjänster får inte tas ut.

ARTIKEL 9

Ursprungsregler

I denna del avses med uttrycket produkter med ursprung i sådana produkter som uppfyller ursprungsreglerna i protokoll 1 till detta avtal.

ARTIKEL 10

Tullar på produkter med ursprung i EAC-partnerstaterna

Produkter med ursprung i EAC-partnerstaterna ska importeras tullfritt till EU enligt de villkor som anges i bilaga I.

ARTIKEL 11

Tullar på produkter med ursprung i EU

Produkter med ursprung i EU ska importeras till EAC-partnerstaternas territorium på de villkor som anges i tulliberaliseringsplanen i bilaga II.

ARTIKEL 12

Frysningsklausul

1.Parterna är överens om att inte öka sina tullsatser för produkter som omfattas av liberalisering enligt detta avtal, med undantag för åtgärder som antas i enlighet med artiklarna 48, 49 och 50.

2.För att bevara möjligheten till mer omfattande afrikanska regionala integrationsprocesser får parterna i EPA-rådet besluta att ändra nivån på de tullar som fastställs i bilagorna II a, II b och II c som får tillämpas på produkter med ursprung i EU vid import till EAC-partnerstaterna. Parterna ska se till att sådana ändringar inte medför att detta avtal inte längre är förenligt med bestämmelserna i artikel XXIV i Gatt 1994.

ARTIKEL 13

Rörlighet för varor

1.Tullar ska tas ut en gång för varor med ursprung i den ena parten vid import till den andra partens territorium.

2.All tull som betalas vid import till en EAC-partnerstat ska helt återbetalas för varor som lämnar den EAC-partnerstat där den första importen till en annan EAC-partnerstat skedde. Tullen ska betalas i den EAC-partnerstat där varorna konsumeras.

3.Parterna är eniga om att samarbeta för att underlätta rörligheten för varor och förenkla tullförfarandena.

ARTIKEL 14

Tullar och andra avgifter vid export

1.En part ska inte införa några nya tullar eller avgifter på eller i samband med export av varor till den andra parten utöver sådana som påläggs likadana produkter avsedda för inhemsk försäljning.

2.Trots vad som sägs i punkt 1 kan EAC-partnerstaterna, efter anmälan till EU, införa en tillfällig tull eller avgift i samband med export av varor under följande omständigheter:

a)För att främja den inhemska industrins utveckling.

b)För att upprätthålla valutastabilitet, när ökningen av en exportvaras världsmarknadspris riskerar att skapa en övervärdering av valutan.

c)För att skydda inkomster, livsmedelstrygghet och miljö.

3.Sådana avgifter bör endast påföras ett begränsat antal produkter under en begränsad tid och ska ses över av EPA-rådet för förlängning efter 48 månader.

4.Varje fördelaktigare behandling bestående av eller i samband med avgifter som tillämpas av EAC-partnerstaterna på export av någon produkt avsedd för en betydande handelsekonomi ska från och med detta avtals ikraftträdande beviljas för den likadana produkten som är avsedd för export till EU.

5.Med betydande handelsekonomi avses i artikel 14 och 15 varje utvecklat land, eller varje land som under året innan det frihandelsavtal som avses i artikel 15 trädde i kraft, stod för mer än 1 procent av varuexporten i världen, eller varje grupp av länder som agerar individuellt, kollektivt eller genom ett frihandelsavtal och som under året innan det frihandelsavtal som avses i artikel 15 trädde i kraft tillsammans stod för mer än 1,5 procent av varuexporten i världen. 1

ARTIKEL 15

Förmånligare behandling genom frihandelsavtal

1.När det gäller de varor som omfattas av denna del ska EU bevilja EAC-partnerstaterna sådan förmånligare behandling som följer av att EU blir part i ett frihandelsavtal med tredje part efter det att detta avtal har undertecknats.

2.När det gäller de varor som omfattas av denna del ska EAC-partnerstaterna bevilja EU sådan förmånligare behandling som följer av att EAC-partnerstaterna blir part i ett frihandelsavtal med någon betydande handelspartner efter det att detta avtal har undertecknats. Om EU kan visa att EU har fått en mindre gynnsam behandling än vad EAC-partnerstaterna erbjuder en annan betydande handelsekonomi, ska parterna så långt som möjligt samråda och gemensamt besluta om hur man på bästa sätt kan genomföra bestämmelserna i denna punkt från fall till fall.

3.Bestämmelserna i denna del ska inte innebära någon skyldighet för parterna att ömsesidigt utvidga eventuell förmånsbehandling som gäller till följd av att en av dem är part i ett frihandelsavtal med tredje part den dag då detta avtal undertecknas.

4.Bestämmelserna i punkt 2 ska inte tillämpas på EAC-partnerstaternas handelsavtal med AVS-länder eller andra afrikanska länder och regioner.

5.Vid tillämpningen av denna artikel avses med frihandelsavtal ett avtal som väsentligen liberaliserar handeln och väsentligen undanröjer diskriminerande åtgärder och/eller förbjuder nya eller mer diskriminerande åtgärder mellan parterna vid avtalets ikraftträdande eller inom en rimlig tidsram.

ARTIKEL 16

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete

1.Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för genomförande och kontroll av den förmånsbehandling som beviljas enligt denna del och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i samband med tull och tullfrågor.

2.Om en part på grundval av objektiva uppgifter har konstaterat underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri, får den tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.Vid tillämpningen av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete avses bl.a.

a)att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger,

b)att kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs,

c)att beviljandet av tillstånd att, inom ramen för det administrativa samarbetet, på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.

4.Det får fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva upplysningar om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

5.För tillfälligt avbrytande av förmånsbehandlingen ska följande villkor gälla:

a)Den part som på grundval av objektiva uppgifter har fastställt en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till kommittén för högre tjänstemän tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta upplysningar och objektiva fastställanden, inleda samråd i kommittén för högre tjänstemän i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)Om parterna har inlett ett sådant samråd i kommittén för högre tjänstemän men inte har kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre (3) månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Ett tillfällig avbrytande ska anmälas till EPA-rådet utan otillbörligt dröjsmål.

c)Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda den berörda partens ekonomiska intressen. Det får gälla under en period av högst sex (6) månader, som får förlängas. Det ska bli föremål för regelbundet samråd i kommittén för högre tjänstemän, särskilt i syfte att få det upphävt så snart som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

6.Samtidigt med anmälan till kommittén för högre tjänstemän enligt punkt 5 a i denna artikel ska den berörda parten offentliggöra ett meddelande till importörerna i sitt officiella kungörelseorgan. Där ska det anges att underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har fastställts för den berörda produkten på grundval av objektiva uppgifter.

ARTIKEL 17

Hantering av administrativa fel

Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen av bestämmelserna i protokoll 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoderna för administrativt samarbete, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa konsekvenser begära att kommittén för högre tjänstemän undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

ARTIKEL 18

Fastställande av tullvärde

1.Artikel VII i Gatt 1994 och avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 ska gälla vid beräkning av tullvärde i handeln parterna emellan.

2.Parterna ska samarbeta i avsikt att få en gemensam syn på frågor som rör fastställande av tullvärde.

AVDELNING II: ICKE-TARIFFÄRA ÅTGÄRDER

ARTIKEL 19

Förbud mot kvantitativa begränsningar

1.Alla förbud eller restriktioner vid import, export eller försäljning för export mellan parterna, med undantag för tullar, skatter och avgifter enligt artikel 6, oavsett om de införts i form av kvoter, import- eller exportlicenser eller andra åtgärder, avskaffas när detta avtal träder i kraft. Inga nya sådana åtgärder får införas i handeln mellan parterna. Bestämmelserna i denna artikel ska inte omfattas av bestämmelserna om tvistlösning i avdelning VI i denna del.

2.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på följande:

a)Exportförbud eller exportrestriktioner som införs tillfälligt för att förebygga eller avhjälpa kritisk brist på livsmedel eller andra produkter som är nödvändiga för den exporterande avtalsparten.

b)Import- och exportförbud eller restriktioner som är nödvändiga för tillämpningen av standarder eller bestämmelser om klassificering, gradering eller saluföring av varor i internationell handel.

ARTIKEL 20

Nationell behandling i fråga om intern beskattning och interna regleringar

1.Importerade produkter med ursprung i den ena partens territorium får varken direkt eller indirekt bli föremål för interna skatter eller andra interna avgifter som är högre än de som direkt eller indirekt tillämpas på likadana inhemska produkter i den andra parten. Parterna får inte heller på annat sätt tillämpa interna skatter eller andra interna avgifter så att den inhemska produktionen skyddas.

2.Importerade produkter med ursprung i den ena partens territorium ska beviljas en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges likadana inhemska produkter i den andra parten med hänsyn till alla lagar, förordningar och bestämmelser som rör försäljning, saluföring, köp, transport, distribution och användning av produkterna på den inhemska marknaden. Bestämmelserna i denna punkt ska inte utgöra ett hinder för tillämpning av differentierade interna transportavgifter som grundas uteslutande på ekonomisk användning av transportmedlen och inte på produkternas ursprung.

3.Parterna får inte införa eller bibehålla någon intern kvantitativ reglering av blandning, bearbetning eller användning av produkter i bestämda kvantiteter eller proportioner, vilken direkt eller indirekt kräver att en bestämd kvantitet eller proportion av någon produkt som är underkastad regleringen ska vara av inhemskt ursprung. Parterna får inte tillämpa interna kvantitativa regleringar så att den inhemska produktionen skyddas.

4.Bestämmelserna i denna artikel ska inte hindra att subventioner utbetalas enbart till inhemska tillverkare, inbegripet utbetalningar som härrör från inkomsterna av interna skatter eller andra avgifter, som uttagits enligt bestämmelserna i denna artikel, samt subventioner i form av statliga inköp av inhemska produkter.

5.Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på lagar, bestämmelser, förfaranden och praxis som reglerar offentlig upphandling.

ARTIKEL 21

God förvaltning på skatteområdet

Parterna erkänner vikten av samarbete i fråga om principerna om sunt styrelseskick på beskattningsområdet genom de relevanta myndigheterna, i överensstämmelse med parternas respektive nationella lagar och förordningar.

AVDELNING III: TULLSAMARBETE OCH FÖRENKLADE HANDELSPROCEDURER

ARTIKEL 22

Tillämpningsområde och mål

1.Parterna erkänner vikten av frågor som rör tullsamarbete och förenklade handelsprocedurer inom den växande världshandeln och enas om

a)att stärka samarbetet och se till att relevant lagstiftning och relevanta förfaranden samt de berörda förvaltningarnas administrativa kapacitet uppfyller målet om att främja förenklade handelsprocedurer,

b)att EAC-partnerstaterna behöver övergångsperioder för att få tid och möjlighet att bygga upp kapacitet för att kunna genomföra bestämmelserna i denna avdelning.

2.Målen i denna avdelning är att

a)underlätta handeln mellan parterna,

b)främja harmoniseringen av tullagstiftning och tullförfaranden på regional nivå,

c)stödja EAC-partnerstaterna i att förenkla handelsprocedurerna,

d)stödja EAC-partnerstaternas tullförvaltningar vid tillämpningen av detta avtal och annan internationell bästa praxis på tullområdet,

e)öka samarbetet mellan parternas tullmyndigheter och andra berörda gränsmyndigheter.

ARTIKEL 23

Tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd

1.För att se till att bestämmelserna i denna avdelning följs och att målen i artikel 22 uppfylls ska parterna göra följande:

a)Utbyta information om tullagstiftning och tullförfaranden.

b)Utarbeta gemensamma initiativ på överenskomna områden.

c)Samarbeta inom följande områden:

i)Modernisering av tullsystemen och tullförfarandena samt minskning av tidsåtgången för tullklarering.

ii)Förenkling och harmonisering av tullförfaranden och handelsformaliteter, inbegripet sådana som rör import, export och transitering.

iii)förbättrad effektivitet i regionala transiteringssystem,

iv)Ökad öppenhet och insyn i enlighet med artikel 24.3.

v)Kapacitetsuppbyggnad, inbegripet ekonomisk och teknisk hjälp till EAC-partnerstaterna.

vi)Andra områden enligt överenskommelse mellan parterna.

d)Så vitt möjligt fastställa gemensamma ståndpunkter i internationella organisationer på området som arbetar med förenkling av tull- och handelsprocedurer, t.ex. WTO, Världstullorganisationen (WCO), Förenta nationerna (FN) och FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD).

e)Främja samordning mellan alla närliggande myndigheter och organisationer, både i och mellan länderna.

2.Utan hinder av punkt 1 ska parterna ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i protokoll 2.

ARTIKEL 24

Tullagstiftning och tullförfaranden

1.Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning och handels- och tullförfaranden ska bygga på de internationella instrument och standarder som gäller på tull- och handelsområdet, däribland de huvudsakliga beståndsdelarna i den reviderade Kyotokonventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, de huvudsakliga beståndsdelarna i WCO:s ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln, WCO:s datauppsättning och HS-konventionen.

2.Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning och handels- och tullförfaranden i möjligaste mån ska grundas på följande:

a)Behovet av att skydda och underlätta laglig handel genom effektivt verkställande och efterlevnad av kraven i tullagstiftningen.

b)Behovet av att inte lägga onödiga och diskriminerande bördor på ekonomiska aktörer, att skydda mot bedrägeri och korruption samt att ytterligare underlätta för de näringsidkare som uppfyller högt ställda krav på efterlevnad av lagar och förfaranden.

c)Behovet av att använda en enda administrativ handling eller elektronisk motsvarighet för tulldeklarationer i EU och i EAC-partnerstaterna.

d)Moderna tullmetoder, t.ex. riskbedömning, förenklade förfaranden för införsel och frigörande av varor, kontroller efter frigörande samt revision.

e)Successiv utveckling av system, bl.a. it-system, för både export och import och transiteringar, för att underlätta utbyte av uppgifter mellan näringsidkare, tullmyndigheter och andra myndigheter och organisationer.

f)Principen att påföljderna vid smärre överträdelser av tullbestämmelser och formaliteter i tullhänseende ska vara proportionerliga och inte ge upphov till otillbörliga fördröjningar i tullklareringen.

g)Ett system med bindande beslut i tullfrågor, särskilt när det gäller tulltaxeklassificering och ursprungsregler, i enlighet med bestämmelserna i regional och/eller nationell lagstiftning.

h)Behovet av att tillämpa avgifter och pålagor som motsvarar den tjänst som tillhandahållits i förbindelse med en viss transaktion och inte beräknas på grundval av värdet. Inga avgifter och pålagor får tas ut för konsulära tjänster i samband med handeln med varor.

i)Avskaffande av alla krav på obligatorisk besiktning före skeppning enligt WTO-avtalet om kontroller före skeppning.

j)Avskaffande av alla krav på obligatorisk användning av tullombud, samt öppna, icke-diskriminerande och proportionella licensieringsbestämmelser för tullombuden.

3.I syfte att förbättra arbetsmetoderna och trygga öppenhet och insyn samt effektivitet i tullens verksamhet ska parterna göra följande:

a)Vidta ytterligare åtgärder för förenkling och standardisering av dokumentationen och formaliteterna vid handel för att möjliggöra ett snabbt frigörande och en snabb tullklarering av varor.

b)Tillhandahålla effektiva, snabba och icke-diskriminerande förfaranden som gör det möjligt att överklaga tullens eller andra organs administrativa åtgärder, avgöranden och beslut som inverkar på importen, exporten och transiteringen av varor. Sådana förfaranden ska vara lättillgängliga för alla företag.

c)Se till att integriteten upprätthålls, genom tillämpning av åtgärder som återspeglar principerna i de relevanta internationella konventionerna och instrumenten.

ARTIKEL 25

Underlättande av transitering

1.Parterna ska garantera fri transitering genom sina territorier via den rutt som är mest lämpad för transitering. Eventuella restriktioner, kontroller eller krav ska vara icke-diskriminerande, proportionerliga och tillämpas på ett enhetligt sätt.

2.En part får kräva att transittrafik genom dess territorium anmäles vid vederbörligt tullkontor och sker via bestämda rutter. Om en part kräver att sådana rutter ska användas, ska detta ske i fullständig överensstämmelse med artikel V3 i Gatt 1994.

3.Utan att det påverkar tillämpningen av legitima tullkontroller får en part inte bevilja en mindre gynnsam behandling för varor under transitering på sitt eget territorium än den som medges för inhemska varor.

4.Parterna ska inrätta transportsystem under tullkontroll som gör att varor kan transiteras utan att tull eller andra avgifter som har motsvarande verkan behöver betalas, under förutsättning att lämpliga garantier kan ställas i enlighet med regional och/eller nationell tullagstiftning.

5.Parterna ska främja och genomföra regionala transiteringssystem.

6.Parterna ska främja samordning mellan alla berörda organ, både inom och mellan länderna.

7.Parternas lagstiftning ska stödja sig på internationella standarder och instrument som är relevanta för transitering.

ARTIKEL 26

Förbindelser med näringslivet

Parterna enas om att

a)se till att all lagstiftning, alla förfaranden och alla avgifter och pålagor görs allmänt tillgängliga, i möjligaste mån på elektronisk väg eller på annat lämpligt sätt, och om möjligt tillhandahålla nödvändiga förtydliganden,

b)regelbundet i god tid samråda med företrädare för näringslivet om tull- och handelsrelaterade lagförslag och förfaranden,

c)införa nya eller ändrade lagar och förfaranden på ett sådant sätt att näringsidkare kan förbereda sig för att följa dem,

d)göra relevant information av administrativ karaktär allmänt tillgänglig, t.ex. krav från organ, införselförfaranden, öppettider och rutiner för tullkontor i hamnar och vid gränsövergångsställen samt kontaktpunkter dit man kan vända sig med förfrågningar,

e)verka för samarbete mellan de ekonomiska aktörerna och de berörda myndigheterna genom användning av objektiva och allmänt tillgängliga förfaranden, t.ex. samförståndsavtal som knyter an till dem som offentliggörs av WCO,

f)se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden och relaterade krav och förfaranden fortsätter att tillgodose näringslivets behov, följer bästa praxis och fortsätter att begränsa handeln så lite som möjligt.

ARTIKEL 27

Övergångsbestämmelser

1.Med tanke på behovet av att öka EAC-partnerstaternas kapacitet på området för förenklade tull- och handelsprocedurer och utan inverkan på deras WTO-åtaganden enas parterna om att EAC-partnerstaterna ska få en övergångsperiod på fem (5) år efter detta avtals ikraftträdande för att uppfylla skyldigheterna i artiklarna 23, 24 och 25.

2.Denna övergångsperiod kan förlängas ytterligare genom EPA-rådets godkännande.

ARTIKEL 28

Harmonisering av tullstandarder på regional nivå

Parterna erkänner och bekräftar vikten av att befästa harmoniseringen av tullstandarder och förenklade handelsprocedurer på regional nivå, inklusive att vid behov inleda reformer för att förenkla tull- och handelsprocedurer.

ARTIKEL 29

Särskilda kommittén för förenklade tull- och handelsprocedurer

1.Härmed inrättar parterna en särskild kommitté för förenklade tull- och handelsprocedurer, bestående av företrädare för parterna, som ska

a)sammanträda vid en tidpunkt och med en dagordning som parterna kommit överens om på förhand,

b)ledas växelvis av parterna,

c)rapportera till EPA-rådet.

2.Den särskilda kommittén för förenklade tull- och handelsprocedurer ska

a)följa upp tillämpningen och förvaltningen av denna avdelning och av protokollet om ursprungsregler,

b)utgöra ett forum för samråd och diskussioner i alla frågor som rör tull, särskilt ursprungsregler, allmänna tullförfaranden, tullvärdeberäkning, tulltaxeklassificering, transitering och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor,

c)förbättra samarbetet i fråga om utveckling, tillämpning och upprätthållande av ursprungsregler och därmed sammanhängande tullförfaranden, allmänna tullförfaranden och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor,

d)förbättra samarbetet i fråga om kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd,

e)behandla alla andra frågor angående denna avdelning som parterna enats om.

AVDELNING IV: SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER

ARTIKEL 30

Tillämpningsområde och definitioner

1.Bestämmelserna i denna avdelning gäller åtgärder som omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (nedan kallat SPS-avtalet).

2.Vid tillämpningen av denna avdelning ska, om inte annat anges, definitionerna från SPS-avtalet, Codex Alimentarius-kommissionen, Världsorganisationen för djurhälsa och den internationella växtskyddskonventionen tillämpas.

ARTIKEL 31

Mål

Målen för tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder är följande:

a)Underlätta parternas handel inom och mellan regionerna och samtidigt skydda människors, djurs och växters liv och hälsa i enlighet med SPS-avtalet.

b)Ta itu med problem som beror på sanitära och fytosanitära åtgärder i samband med överenskomna prioriterade sektorer och produkter samtidigt som hänsyn tas till regional integration.

c)Inrätta förfaranden och rutiner för att underlätta samarbetet om sanitära och fytosanitära frågor.

d)Säkerställa öppenhet när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handeln mellan och inom parterna.

e)Främja harmoniseringen inom regionerna av åtgärder med internationella standarder, i enlighet med SPS-avtalet, och utveckla lämpliga strategier samt rättsliga, reglerande och institutionella ramar i EAC-partnerstaterna,

f)Förbättra EAC-partnerstaterna medverkan i Codex Alimentarius-kommissionen, Världsorganisationen för djurhälsa och den internationella växtskyddskonventionen.

g)Främja samråd och utbyten mellan EAC-partnerstaterna och EU:s institutioner och laboratorier,

h)Underlätta kapacitetsutvecklingen för fastställande och genomförande av regionala och nationella standarder i enlighet med internationella krav för att underlätta regional integration.

i)Inrätta och öka EAC-partnerstaternas kapacitet att genomföra och övervaka SPS-åtgärder i enlighet med bestämmelserna i avdelning VI i del V om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete.

j)Främja tekniköverföring.

ARTIKEL 32

Rättigheter och skyldigheter

1.Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt de internationella fördrag och avtal som de är parter i som rör denna avdelning.

2.Varje part ska

a)ha suverän rätt att genomföra åtgärder på det sanitära och fytosanitära området, förutsatt att åtgärderna är förenliga med bestämmelserna i SPS-avtalet,

b)samråda med den andra parten innan nya sanitära och fytosanitära åtgärder införs, genom de underrättelseförfaranden som föreskrivs i SPS-avtalet och, om och när så är lämpligt, genom parternas kontaktpunkter,

c)stödja de andra i inhämtande av nödvändig information för att fatta välgrundade beslut,

d)främja sammanlänkningar, samriskföretag och gemensam forskning och utveckling mellan EAC-partnerstaterna och EU:s institutioner och laboratorier.

ARTIKEL 33

Vetenskaplig motivering av åtgärder

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna avdelning ska parterna se till att införande, ändring eller modifiering av en SPS-åtgärd på deras territorier grundas på vetenskapliga bevis och uppfyller villkoren i SPS-avtalet.

ARTIKEL 34

Harmonisering

1.Parterna ska sträva efter att harmonisera sina respektive bestämmelser och förfaranden för utformningen av sina sanitära och fytosanitära åtgärder, inklusive inspektion, testning och certifieringsförfaranden, i enlighet med SPS-avtalet.

2.Kommittén för höga tjänstemän ska utarbeta rutiner för att bistå och övervaka denna harmoniseringsprocess.

ARTIKEL 35

Likvärdighet

Parterna ska tillämpa principerna om likvärdighet enligt SPS-avtalet. För detta ändamål ska varje part på begäran ge den andra rimlig tillgång för inspektion, testning och andra relevanta förfaranden.

ARTIKEL 36

Zonindelning och delområdesindelning

Parterna ska efter en prövning från fall till fall erkänna områden som är fria från skadegörare eller sjukdomar eller har låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar som potentiella källor till vegetabiliska och animaliska produkter med beaktande av bestämmelserna i artikel 6 i SPS-avtalet.

ARTIKEL 37

Anmälan, utredning och öppenhet och insyn

1.Parterna ska följa principen om öppenhet och insyn vid tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder i enlighet med SPS-avtalet.

2.Parterna erkänner vikten av effektiva mekanismer för samråd, anmälan och utbyte av information rörande sanitära och fytosanitära åtgärder i enlighet med SPS-avtalet.

3.Den importerande parten ska underrätta den exporterande parten om eventuella ändringar av dess sanitära och fytosanitära krav vid import som kan påverka handel som omfattas av denna avdelning. Parterna förpliktar sig också att inrätta mekanismer för utbyte av sådan information.

ARTIKEL 38

Bedömning av överensstämmelse

Parterna ska i syfte att säkerställa överensstämmelse med sanitära och fytosanitära standarder komma överens om förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

ARTIKEL 39

Informationsutbyte och öppenhet och insyn i handelsvillkor

Samarbetet ska omfatta följande:

1.Informationsutbyte och samråd om ändringar av sanitära och fytosanitära åtgärder som kan påverka produkter av exportintresse för någondera parten.

2.Utbyte av information om andra frågor som kan vara relevanta för deras handelsförbindelser, bland annat tidiga varningar, vetenskapliga yttranden och evenemang på särskild begäran.

3.Förhandsinformation om nya sanitära och fytosanitära åtgärder som kan påverka EAC-partnerstaternas export till EU. Detta system ska bygga på befintliga mekanismer inom ramen för WTO-åtaganden, särskilt artikel 7 i SPS-avtalet.

4.Främjande av öppenhet och insyn när det gäller provtagning, analys och åtgärder efter offentlig kontroll av foder och livsmedel från endera parten.

ARTIKEL 40

Behöriga myndigheter

1.Parternas respektive SPS-myndigheter ska vara de behöriga myndigheterna i EAC-partnerstaterna och EU för genomförandet av de åtgärder som avses i denna avdelning.

2.De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska ha de funktioner som tilldelats dem enligt SPS-avtalet.

3.Parterna ska underrätta varandra om sina respektive behöriga myndigheter som avses i punkt 1 och om eventuella ändringar av dessa.

AVDELNING V: STANDARDER, TEKNISKA FÖRESKRIFTER OCH BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

ARTIKEL 41

Tillämpningsområde och definitioner

1.Bestämmelserna i denna avdelning ska gälla utarbetande, antagande och tillämpning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse, i den mening som avses i WTO:s avtal om tekniska handelshinder.

2.I denna avdelning ska definitionerna i WTO:s avtal om tekniska handelshinder gälla.

ARTIKEL 42

Rättigheter och skyldigheter

1.Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om tekniska handelshinder, samtidigt som deras rättigheter och åtaganden enligt andra internationella avtal i vilka båda EAC-partnerstater och EU eller dess medlemsstater är parter i beaktas, inklusive de som rör miljöskydd och biologisk mångfald i synnerhet.

2.Parterna ska säkerställa att tekniska föreskrifter inte utarbetas, fastställs eller tillämpas med avsikt eller med verkan att skapa onödiga hinder för handeln mellan dem, i enlighet med avtalet om tekniska handelshinder.

ARTIKEL 43

Avtal om ömsesidigt erkännande

Parterna får förhandla om avtal om ömsesidigt erkännande inom sektorer av ömsesidigt ekonomiskt intresse.

ARTIKEL 44

Öppenhet och insyn och anmälan

1.Parterna bekräftar sina skyldigheter avseende anmälan och utbyte av information om tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som i enlighet med avtalet om tekniska handelshinder.

2.Parterna ska via kontaktpunkter utbyta information i frågor som kan vara relevanta för deras handelsförbindelser, bland annat tidiga varningar, vetenskapliga yttranden och evenemang.

3.Parterna får samarbeta vid inrättandet och upprätthållandet av kontaktpunkter och vid inrättandet och underhållet av gemensamma databaser.

ARTIKEL 45

Harmonisering

Parterna ska sträva efter att harmonisera sina tekniska standarder, föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

ARTIKEL 46

Bedömning av överensstämmelse

1.Parterna bekräftar sina åtaganden rörande bedömning av överensstämmelse i enlighet med avtalet om tekniska handelshinder.

2.Parterna kan, med beaktande av omfattningen av anpassningen av deras tekniska föreskrifter, standarder och infrastruktur för bedömning av överensstämmelse, överväga att förhandla om avtal om ömsesidigt erkännande av förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

ARTIKEL 47

Tekniska tillsynsorgan

1.De tekniska tillsynsorganen i EAC-partnerstaterna ska vara de behöriga myndigheterna för genomförandet av de åtgärder som avses i denna avdelning som har ansvar och behörighet för att säkerställa eller övervaka genomförandet av standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse.

2.Europeiska kommissionen är ansvarigt organ i EU för genomförandet av denna avdelning.

3.EAC-partnerstaterna ska i överensstämmelse med detta avtal underrätta EU om sina respektive tekniska tillsynsorgan.

AVDELNING VI: HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER

ARTIKEL 48

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

1.Med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel ska ingenting i detta avtal förhindra EU eller EAC-partnerstaterna att, enskilt eller gemensamt, anta antidumpnings- och utjämningsåtgärder i enlighet med relevanta WTO-avtal. Vid tillämpning av denna artikel ska ursprunget fastställas i enlighet med parternas ursprungsregler som inte medför förmånsbehandling.

2.Innan slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar införs på produkter som importeras från någondera parten ska parterna överväga möjligheten för konstruktiva lösningar enligt relevanta WTO-avtal.

3.Om någondera parten har vidtagit en antidumpnings- eller utjämningsåtgärd ska det finnas ett enda forum för rättslig prövning, inbegripet överklaganden.

4.I de fall där antidumpnings- eller utjämningsåtgärder kan vidtas på regional och nationell nivå, ska parterna se till att sådana åtgärder inte tillämpas samtidigt avseende samma produkt av både regionala myndigheter och nationella myndigheter.

5.Varje part ska innan den påbörjar en eventuell undersökning underrätta den exporterande parten om att den mottagit ett väl underbyggt klagomål.

6.Bestämmelserna i denna artikel ska gälla för alla undersökningar som påbörjas efter det att detta avtal har trätt i kraft.

7.WTO:s regler för tvistlösning ska tillämpas på alla tvister rörande antidumpnings- eller utjämningsåtgärder.

ARTIKEL 49

Multilaterala skyddsåtgärder

1.Om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel, får detta avtal inte förhindra EAC-partnerstaterna och EU från att anta åtgärder i enlighet med artikel XIX i GATT 1994, WTO-avtalet om skyddsåtgärder och artikel 5 i WTO-avtalet om jordbruk som fogats till Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet om jordbruk). Vid tillämpning av denna artikel ska ursprunget fastställas i enlighet med parternas ursprungsregler som inte medför förmånsbehandling.

2.Trots vad som sägs i punkt 1 ska EU mot bakgrund av de övergripande utvecklingsmålen i detta avtal och med tanke på EAC-partnerstaternas små ekonomier inte låta import från någon av EAC-partnerstaterna omfattas av eventuella åtgärder som vidtas i enlighet med artikel XIX i Gatt 1994, WTO-avtalet om skyddsåtgärder eller artikel 5 i WTO-avtalet om jordbruk.

3.Bestämmelserna i punkt 2 ska gälla under fem (5) år från den dag då detta avtal träder i kraft. Senast etthundratjugo (120) dagar innan denna tidsperiod löper ut ska EPA-rådet se över hur bestämmelserna fungerar mot bakgrund av EAC-partnerstaternas utvecklingsbehov, i syfte att avgöra om de ska tillämpas under ytterligare en tid.

4.Bestämmelserna i punkt 1 ska omfattas av WTO-avtalet om överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

ARTIKEL 50

Bilaterala skyddsåtgärder

1.En part får efter att ha undersökt alternativa lösningar vidta tidsbegränsade skyddsåtgärder som avviker från bestämmelserna i artiklarna 10 och 11, på de villkor och i enlighet med de förfaranden som fastställs i den här artikeln.

2.Sådana skyddsåtgärder som avses i punkt 1 får vidtas om importen av en produkt med ursprung i den ena parten till den andra partens territorium ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka

a)allvarlig skada för inhemsk industri som tillverkar likadana eller direkt konkurrerande produkter på den importerande partens territorium, eller

b)störningar i en sektor av ekonomin, särskilt om dessa störningar orsakar betydande samhällsproblem eller svårigheter som skulle kunna leda till en allvarlig försämring av den importerande partens ekonomiska situation, eller

c)störningar på marknaderna för likadana eller direkt konkurrerande jordbruksprodukter 2 eller i de mekanismer som reglerar dessa marknader.

3.Sådana skyddsåtgärder som avses i denna artikel får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa eller förhindra sådan allvarlig skada eller sådana störningar som anges i punkterna 2 och 5 b. Den importerande partens skyddsåtgärder får endast utgöras av en eller flera av följande åtgärder:

a)Ett upphävande av en tidigare sänkning av importtullen för den berörda produkten enligt vad som föreskrivs i detta avtal.

b)En höjning av tullen på den berörda produkten upp till en nivå som inte överstiger den tull som tillämpas på andra WTO-medlemmar.

c)Införande av tullkvoter för den berörda produkten.

4.Om importen av en produkt som har sitt ursprung i EAC-partnerstaterna ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka någon av situationerna i punkt 2 för ett eller flera av EU:s yttersta randområden, får EU, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–3, vidta kontroll- eller skyddsåtgärder begränsade till den eller de berörda regionerna i enlighet med förfarandena i punkterna 6–9.

5.a)Om importen av en produkt som har sitt ursprung i EU ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka någon av situationerna i punkt 2 för EAC-partnerstaterna, får EAC-partnerstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–3, vidta kontroll- eller skyddsåtgärder begränsade till deras egna territorier i enlighet med förfarandena i punkterna 6–9.

b)EAC-partnerstaterna får vidta skyddsåtgärder i enlighet med förfarandena i punkterna 6–9 om en produkt med ursprung i EU till följd av tullnedsättningar importeras i sådana ökade mängder och under sådana förhållanden att det orsakar störningar eller riskerar att orsaka störningar i en industri under utveckling som tillverkar varor av samma eller direkt konkurrerande slag. Denna bestämmelse gäller bara under tio (10) år från dagen för detta avtals ikraftträdande. Denna period får förlängas av EPA-rådet för en period av högst fem (5) år.

6.a)Sådana skyddsåtgärder som avses i denna artikel få bara upprätthållas så länge som det krävs för att förhindra eller avhjälpa sådan allvarlig skada eller allvarliga störningar som anges i punkterna 2, 4 och 5.

b)Sådana skyddsåtgärder som avses i denna artikel får inte tillämpas under längre tid än två (2) år. Om de omständigheter som föranledde införandet av skyddsåtgärder fortsätter att råda, får åtgärderna förlängas med ytterligare högst två (2) år. Skyddsåtgärder som EAC-partnerstaterna vidtar, eller skyddsåtgärder som EU vidtar och som är begränsade till ett eller flera av dess yttersta randområden, får emellertid tillämpas under högst fyra år och får förlängas med ytterligare högst fyra (4) år om de omständigheter som föranledde införandet av skyddsåtgärderna fortsätter att råda.

c)För sådana skyddsåtgärder enligt denna artikel som tillämpas under längre tid än ett (1) år ska det finnas tydliga bestämmelser om en stegvis avveckling som ska vara slutförd senast när åtgärdernas giltighetstid löper ut.

d)Om en produkt tidigare varit föremål för en sådan skyddsåtgärd som avses i denna artikel, får någon ny skyddsåtgärd inte tillämpas på importen av denna produkt under en period av minst ett (1) år från det att den första åtgärden upphört att gälla.

7.Vid tillämpning av punkterna ovan gäller följande:

a)Om en part anser att någon av omständigheterna i punkterna 2, 4 eller 5 råder, ska den genast hänskjuta ärendet till kommittén för högre tjänstemän för prövning.

b)Kommittén för högre tjänstemän får avge rekommendationer för att åtgärda situationen. Om kommittén för högre tjänstemän inte har utfärdat några rekommendationer för att åtgärda situationen, eller om ingen annan tillfredsställande lösning funnits inom trettio (30) dagar efter det att ärendet hänskjutits till kommittén för högre tjänstemän, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med denna artikel för att råda bot på situationen.

c)Innan EAC-partnerstaterna vidtar några sådana åtgärder som föreskrivs enligt denna artikel, eller snarast möjligt i de fall där punkt 8 är tillämplig, ska EAC-partnerstaterna förse kommittén för högre tjänstemän med alla relevanta upplysningar som behövs för en ingående granskning av situationen i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning.

d)Vid valet av skyddsåtgärder enligt denna artikel ska i första hand de åtgärder väljas som minst stör avtalets tillämpning.

e)Alla skyddsåtgärder som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till kommittén för högre tjänstemän och bli föremål för regelbundet samråd inom kommittén, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för avskaffande av åtgärderna så snart som omständigheterna tillåter det.

8.Om det på grund av exceptionella omständigheter krävs ett omedelbart ingripande, får den importerande parten provisoriskt vidta åtgärder enligt punkterna 3, 4 eller 5 utan att kraven i punkt 7 behöver uppfyllas. Ett sådant ingripande får göras under högst etthundraåttio (180) dagar om åtgärderna vidtas av EU, och tvåhundra (200) dagar om åtgärderna vidtas av EAC-partnerstaterna, eller om de åtgärder som vidtas av EU är begränsade till ett eller flera av de yttersta randområdena. Varaktigheten av varje sådan provisorisk åtgärd ska räknas som en del av den ursprungliga perioden och eventuella förlängningar enligt punkt 6. Om sådana provisoriska åtgärder vidtas, ska alla inblandade parters intressen beaktas, inklusive deras utvecklingsnivå. Den importerande parten ska underrätta den andra berörda parten och omgående hänskjuta ärendet till kommittén för högre tjänstemän för prövning.

9.Om en importerande part gör importen av en produkt till föremål för ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt tillhandahålla information om hur handelsflödet utvecklas och detta kan medföra att de problem som avses i denna artikel uppstår, ska den omgående underrätta kommittén för högre tjänstemän.

10.WTO-avtalet får inte åberopas för att förhindra en part från att anta skyddsåtgärder enligt denna artikel.

DEL III: FISKE

AVDELNING I: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 51

Tillämpningsområde och principer

1.Samarbetet kring handel och utveckling i fiskerisektorn ska omfatta fiske till havs, inlandsfiske och vattenbruk.

2.Parterna erkänner att fiske utgör en central ekonomisk resurs för EAC-partnerstaterna, att det avsevärt bidrar till de avtalsslutande EAC-partnerstaternas ekonomier och har stor potential för framtida regional ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Det är också en viktig källa till livsmedel och utlandsvaluta.

3.Parterna erkänner vidare att fiskeresurser också är av avsevärt intresse för både EU och EAC-partnerstaterna och är eniga om att samarbeta för hållbar utveckling och förvaltning av fiskerisektorn av gemensamt intresse, med hänsyn tagen till konsekvenserna för ekonomin, miljön och samhället.

4.Parterna är eniga om att den lämpliga strategin för att främja fiskerisektorns ekonomiska tillväxt och öka dess bidrag till EAC-partnerstaternas ekonomier, samtidigt som dess långsiktiga hållbarhet beaktas, är genom att öka den mervärdesskapande verksamheten i sektorn.

ARTIKEL 52

Principer för samarbetet

1.Principerna för samarbete inom fiskerisektorn ska omfatta följande:

a)Stöd till utveckling och förstärkning av den regionala integrationen.

b)Bevarande av Cotonouavtalets regelverk.

c)Tillhandahållande av särskild och differentierad behandling.

d)Hänsynstagande till bästa tillgängliga vetenskapliga rön vid bedömning och förvaltning av resurser.

e)Säkerställande av ett fungerande system för övervakning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna i EAC-partnerstaterna.

f)Överensstämmelse med befintlig nationell lagstiftning och relevanta internationella instrument såsom Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) samt lokala och regionala avtal.

g)Säkerställa bevarande av och prioritet åt de särskilda behoven inom småskaligt fiske och försörjningsfiske.

2.Dessa vägledande principer bör bidra till en hållbar och ansvarsfull utveckling av levande resurser inom inlandsfisket, fisket till havs och vattenbruket samt till att optimera sektorns nytta för nuvarande och kommande generationer genom ökade investeringar, kapacitetsuppbyggnad och förbättrat marknadstillträde.

3.Parterna ska samarbeta för att se till att ekonomiskt stöd och andra former av stöd tillhandahålls för att förbättra beredningsanläggningarnas konkurrenskraft och produktionskapacitet, öka diversifieringen inom fiskerinäringen samt utveckla och förbättra hamnanläggningarna i EAC-partnerstaterna.

4.Detaljerade samarbetsområden fastställts i avdelning IV i del V i detta avtal.

AVDELNING II: HAVSFISKE

ARTIKEL 53

Tillämpningsområde och mål

1.Bestämmelserna i denna avdelning ska gälla användning, bevarande och förvaltning av havsfiskeresurser i syfte att optimera fiskets nytta för EAC-partnerstaterna genom investeringar, kapacitetsuppbyggnad och förbättrat marknadstillträde.

2.Målen för samarbetet är att

a)främja en hållbar utveckling och förvaltning av fisket,

b)stärka samarbetet i syfte att säkerställa en hållbar användning och förvaltning av fiskeresurser som en fast grund för regional integration, med tanke på de gränsöverskridande och vandrande arter som delas mellan de kustbelägna EAC-partnerstaterna, och med tanke på att ingen enskild EAC-partnerstat kan säkerställa resursens hållbarhet,

c)ombesörja en rättvisare fördelning av behållningen från fiskerisektorn,

d)säkerställa verkningsfull övervakning, kontroll och bevakning som krävs för att bekämpa olagligt, oredovisat och oreglerat fiske,

e)främja effektiv användning, bevarande och förvaltning av levande havsresurser i den exklusiva ekonomiska zonen och i de vatten där EAC-partnerstaterna har behörighet på grundval av internationella instrument såsom Förenta nationernas havsrättskonvention, till partnernas ömsesidiga sociala och ekonomiska nytta,

f)främja och utveckla regional och internationell handel med utgångspunkt i bästa praxis,

g)skapa livskraftiga förhållanden, inbegripet infrastruktur och kapacitetsuppbyggnad, så att EAC-partnerstaterna kan uppfylla stränga marknadskrav för både industriella och småskaliga fiskeriföretag,

h)stödja nationell och regional politik som syftar till att öka fiskerisektorns produktivitet och konkurrenskraft, och

i)bygga upp förbindelser med andra ekonomiska sektorer.

ARTIKEL 54

Förvaltning och bevarande av fiskeresurser

1.Försiktighet ska iakttas vid fastställande av vilka nivåer som utgör hållbara fångster, fiskekapacitet och andra förvaltningsstrategier i syfte att undvika eller motverka icke önskvärda resultat såsom överkapacitet och överfiske, samt icke önskvärda följder för ekosystem och småskaligt fiske.

2.Varje EAC-partnerstat får vidta lämpliga åtgärder, inbegripet säsongsbundna restriktioner och restriktioner för viss utrustning, för att skydda sina territorialvatten och säkerställa det småskaliga fiskets och kustfiskets hållbarhet.

3.Parterna ska främja alla de berörda EAC-partnerstaternas medlemskap i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) och andra relevanta fiskeorganisationer. EAC-partnerstaterna ska tillsammans med EU samordna åtgärder för att säkerställa förvaltning och bevarande av alla fiskarter, inbegripet tonfisk och tonfiskliknande resurser, och underlätta vetenskaplig forskning på området.

4.Om det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för den behöriga nationella förvaltningsmyndigheten att fastställa gränser och målnivåer för hållbara fångster i en EAC-stats exklusiva ekonomiska zon, ska båda parter i samråd med den behöriga nationella myndigheten och IOTC, och i förekommande fall andra regionala fiskeorganisationer, stödja sådana vetenskapliga analyser.

5.Parterna är eniga om att vidta lämpliga åtgärder när en ökad insats leder till fångster som är större än den målnivå för hållbarhet som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

6.För att bevara och förvalta överlappande och starkt vandrande fiskbestånd ska EU och EAC-partnerstaterna se till att fartyg med deras flagg följer relevanta nationella, regionala och lokala fiskeförvaltningsåtgärder och därtill hörande nationella lagar och bestämmelser.

ARTIKEL 55

Förvaltning av fartyg och former för omhändertagande efter fångst

1.Bestämmelser för förvaltning av fartyg och omhändertagande efter fångst från IOTC och andra relevanta regionala fiskeorganisationer kommer att iakttas. EAC-partnerstaterna och EU ska ange minimivillkor för övervakning, kontroll och bevakning av EU:s fiskefartyg som verkar i EAC-partnerstaternas vatten, vilket bör innefatta följande:

a)Ett fartygsövervakningssystem (VMS) kommer att inrättas för alla EAC-partnerstater, och alla EAC-partnerstater kommer att använda ett kompatibelt fartygsövervakningssystem. De EAC-partnerstater som inte har något VMS kommer att få assistans från EU för att ta i drift ett kompatibelt VMS.

b)Förutom ett obligatoriskt kompatibelt VMS kommer alla kustbelägna EAC-partnerstater att i samarbete med EU ta fram andra arrangemang för att säkerställa verkningsfull uppföljning, kontroll och övervakning, och EU kommer att hjälpa EAC-partnerstater att ta sådana system i bruk och bistå vid driften av dem.

c)EU och EAC-parterstaterna ska ha rätt att placera ut observatörer, både i nationella och internationella vatten, och förfarandena för utplaceringen av observatörer ska vara tydligt reglerade. Observatörer ska avlönas av de nationella regeringarna, men alla kostnader ombord ska betalas av fartygets ägare. EU ska bära kostnaderna för utbildning av observatörer.

d)Gemensamma system för redovisning av fiske kommer att tas fram och användas i hela regionen, med fastlagda minimivillkor för redovisning.

e)Alla fartyg som lossar eller lastar om sin fångst i en EAC-partnerstat ska göra detta i hamnar eller ytterhamnsområden. Ingen omlastning ska tillåtas till havs, utom på särskilda villkor i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser från den relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationen. Parterna ska samarbeta för att utveckla och modernisera lossnings- och omlastningsinfrastrukturen i EAC-partnerstaternas hamnar, inbegripet utveckling av produktionskapaciteten för fiskprodukter.

f)Redovisning av fångst som kastas överbord ska vara obligatorisk. Prioritet bör ges åt hur man kan undvika att fångst kastas överbord genom att använda selektiva fiskemetoder i enlighet med IOTC:s och relevanta regionala fiskeorganisationers principer. I möjligaste mån ska bifångst föras i land.

2.Parterna är eniga om att samarbeta för att utveckla och genomföra nationella och regionala utbildningsprogram för medborgare i EAC-staterna för att underlätta för dem att effektivt delta i fiskerinäringen. I de fall där EU har förhandlat fram bilaterala fiskeavtal ska anställning av medborgare i EAC-staterna uppmuntras. Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstras på EU:s fartyg.

3.Parterna ska göra samordnade ansträngningar för att förbättra metoderna att förebygga, avskräcka och undanröja olagligt, oreglerat och oredovisat fiske och för detta ändamål vidta lämpliga åtgärder. Fiskefartyg som deltar i olagligt, oreglerat och oredovisat fiske bör tas i beslag och ägarna åtalas av behörig myndighet. De bör inte tillåtas fiska igen i de berörda EAC-partnerstaternas vatten, om inte tillstånd på förhand har erhållits från såväl flaggstaten som de berörda EAC-partnerstaterna samt i förekommande fall den berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

AVDELNING III: UTVECKLING AV INLANDSFISKE OCH VATTENBRUK

ARTIKEL 56

Tillämpningsområde och mål

1.Bestämmelserna i denna avdelning ska gälla för utvecklingen av inlandsfisket, kustfisket och vattenbruket i EAC-partnerstaterna i fråga om kapacitetsuppbyggnad, tekniköverföring, sanitära och fytosanitära standarder, investeringar och investeringsfinansiering, miljöskydd samt ramar för lagstiftning och föreskrifter.

2.Målen för samarbetet inom inlandsfiskets och vattenbrukets utveckling är att främja en hållbar användning av inlandsfiskets resurser och öka produktionen inom vattenbruket, undanröja begränsningar på utbudssidan, förbättra fiskens och fiskprodukternas kvalitet så att de uppfyller sanitära och fytosanitära krav, förbättra tillträdet till EU-marknaden, ta itu med inomregionala handelshinder, locka kapital och investeringar till sektorn, bygga upp kapacitet samt förbättra tillgången till finansiellt stöd för privata investerare inom inlandsfiske och vattenbruk.

DEL IV: JORDBRUK

ARTIKEL 57

Tillämpningsområde och definitioner

1.Bestämmelserna i denna del ska gälla för grödor och boskap inklusive produktionsinsekter.

2.Vid tillämpning av denna del och del V avdelning II gäller följande definitioner:

a)Jordbruk omfattar grödor, boskap och produktionsinsekter.

b)Med jordbruksprodukter avses de produkter som omfattas av bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk.

c)Med jordbruksfinansiering avses tillhandahållande av finansiella resurser till stöd för jordbruksrelaterad verksamhet längs hela värdekedjan, t.ex. insatsvaror, jordbrukstjänster, produktion, lagring, distribution, produktomvandling och saluföring.

d)Med jordbruksinsatsvaror avses alla ämnen eller material, utrustning och redskap som används vid produktion och hantering av jordbruksprodukter.

e)Med hållbar jordbruksteknik avses en teknik som är utformad med särskild hänsyn till dess miljömässiga, sociala och ekonomiska verkan.

f)Med tryggad livsmedels- och näringsförsörjning avses att alla människor alltid har fysisk och ekonomisk tillgång till säker, tillräcklig och näringsriktig mat för att tillgodose sina behov för ett produktivt och hälsosamt liv.

g)Med försörjningstrygghet avses tillräcklig och hållbar tillgång till inkomst och resurser för att uppfylla grundläggande behov på ett rättvist sätt (inklusive tillräcklig tillgång till livsmedel, dricksvatten, hälso- och sjukvårdsinrättningar, möjligheter till utbildning, bostäder och tid för samhällsdeltagande och social integration).

h)Med naturkatastrof avses följden av t.ex. torka, jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott, översvämningar, skadedjur och sjukdomar.

i)Med småbrukare avses producenter med begränsade resurser och egna små markinnehav på mindre än två (2) hektar, vars driftsomfattning är alltför liten för att locka de tjänsteprestationer som krävs för att väsentligt öka produktiviteten och utnyttja marknadsmöjligheterna.

j)Med hållbar utveckling avses inom ramen för denna del förvaltning och skydd av den naturliga resursbasen för ekonomisk och social utveckling på ett sätt som syftar till att uppfylla människors behov för nuvarande och kommande generationer.

ARTIKEL 58

Mål

1.Parterna är överens om att det grundläggande målet för denna del är hållbar jordbruksutveckling som bland annat inbegriper livsmedels- och försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling och fattigdomsbekämpning i EAC-partnerstaterna.

2.Målen för denna del är att

a)främja samarbete mellan parterna i syfte att skapa välstånd och förbättra livskvaliteten för dem som ägnar sig åt jordbruksverksamhet genom ökad produktion och produktivitet samt större marknadsandel,

b)förbättra livsmedels- och näringstryggheten i EAC-partnerstaterna genom att främja förädlingsvärde, produktivitetsökning, kvalitet, säkerhet, marknadsintegration, handel, tillgång och tillgänglighet,

c)bidra till möjligheter till förvärvsarbete i hela den moderniserade jordbrukssektorns värdekedja,

d)utveckla moderna och konkurrenskraftiga jordbruksbaserade industrier,

e)främja en hållbar användning och förvaltning av natur- och kulturresurser genom utveckling av miljövänlig och hållbar teknik som ökar produktiviteten inom jordbruket,

f)bidra till konkurrenskraften genom att främja mervärde i försörjningskedjorna för tillträde till marknaderna,

g)öka producenternas intäkter genom att intensifiera saluföringen av jordbruksprodukter med ökat mervärde på marknaden,

h)underlätta anpassningen av jordbrukssektorn och landsbygdsekonomin för att hantera globala ekonomiska förändringar,

i)mobilisera och öka den ekonomiska lönsamheten för småbrukare genom kapacitetsuppbyggnad för inom jordbrukarnas intresseorganisationer,

j)förbättra handeln och underlätta marknadstillträde för jordbruksprodukter för att öka intäkterna i utländsk valuta,

k)förbättra infrastrukturen inom EAC-partnerstaterna för att främja produktion, produktivitet, försäljning och distribution av jordbruksinsatsvaror och produkter, med särskild tonvikt på lagring, sortering, hantering, förpackning och transport.

ARTIKEL 59

Allmänna principer

1.Parterna erkänner jordbrukets betydelse för EAC-partnerstaternas ekonomier, som den huvudsakliga försörjningskällan för majoriteten av befolkningen i EAC-partnerstaterna, den viktigaste faktorn för att trygga livsmedels- och näringsförsörjningen, en potentiell sektor för hög tillväxt och ökat mervärde samt som en källa till exportinkomster.

2.Med hänsyn till den multifunktionella roll som jordbruket spelar i EAC-partnerstaternas ekonomier är parterna överens om att använda en övergripande strategi för jordbruket som grund för en hållbar utveckling.

3.Parterna är överens om att samarbeta för att främja en hållbar tillväxt i jordbrukssektorn, och ta hänsyn till dess olika aspekter och de olika ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena och utvecklingsstrategierna i EAC-partnerstaterna.

4.Parterna inser att en djupare integration inom jordbrukssektorn i alla EAC-partnerstater kommer att bidra till en utbredning av de interregionala marknaderna och öka utrymmet för investeringar och utveckling av den privata sektorn.

5.Parterna erkänner vikten av att stödja jordbruksproduktionen, mervärdesfrämjande åtgärder och initiativ för handeln med jordbruksprodukter och marknadsutveckling genom lämpliga instrument och tillhandahållande av lämpliga regelverk för att bemöta de förändrade marknadsförhållandena. Parterna är fast beslutna att arbeta tillsammans för att locka nödvändiga investeringar till EAC-partnerstaterna.

6.Parterna är överens om att de prioriterade jordbruksfrågor som behandlas i denna del ska ha en tydlig koppling till den regionala övergripande policyramen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och fattigdomsbekämpning för att säkerställa konsekvens i och vägledning för den regionala utvecklingsplanen.

ARTIKEL 60

Övergripande dialog

1.Parterna ska upprätta en EAC–EU-övergripande dialog om jordbruks- och landsbygdsutvecklingspolitik (nedan kallad jordbruksdialogen) för alla frågor som omfattas av denna del. Jordbruksdialogen ska övervaka framstegen med att genomföra denna del och ska utgöra ett forum för utbyte och samarbete om parternas inhemska jordbrukspolitik och, i synnerhet, jordbrukets roll när det gäller att öka jordbruksinkomsterna, livsmedelstryggheten, den hållbara resursanvändningen, landsbygdsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten i EAC-partnerstaterna.

2.Jordbruksdialogen ska äga rum inom ramen för kommittén för högre tjänstemän som inrättas enligt artikel 106.

3.Parterna ska fastställa arbetsmetoderna och formerna för jordbruksdialogen genom ömsesidig överenskommelse.

ARTIKEL 61

Regional integration

Parterna anser att integrationen av jordbrukssektorn i EAC-partnerstaterna, genom att stegvis avlägsna handelshinder och tillhandahålla en lämplig rättslig och institutionell ram, och genom en harmonisering och konvergens av politiken, kommer att bidra till en fördjupning av den regionala integrationsprocessen och därmed bidra till en expansion av de regionala marknaderna, vilket kommer att öka utrymmet för investeringar och den privata sektorns utveckling.

ARTIKEL 62

Understödjande åtgärder

Parterna erkänner vikten av att anta och tillämpa strategier och institutionella reformer för att möjliggöra och underlätta att målen i denna del kan uppnås.

ARTIKEL 63

En hållbar utveckling av jordbruket

Parterna ska samarbeta för att uppnå en hållbar utveckling av jordbruket med särskild inriktning på att stödja den utsatta landsbygdsbefolkningen i EAC-partnerstaterna mot bakgrund av föränderliga produktions- och handelsmönster i världen samt konsumenternas smak och önskemål.

ARTIKEL 64

Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning

1.Parterna är eniga om att bestämmelserna i detta avtal ska möjliggöra för EAC-partnerstaterna att genomföra effektiva åtgärder för att uppnå en tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och en hållbar jordbruksutveckling, och att utveckla kommersiella jordbruksmarknader i regionen för att garantera livsmedels- och näringstryggheten.

2.Parterna ska se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna del syftar till att förbättra livsmedels- och näringstryggheten och undvika att anta åtgärder som skulle kunna äventyra livsmedels- och näringstryggheten på såväl hushållsnivå som nationell och regional nivå.

ARTIKEL 65

Förvaltning av värdekedjan

Parterna har enats om en regional strategi för att öka utbudskapaciteten inom jordbruket, genom att identifiera värdefulla undersektorer i jordbruket där regionen har konkurrensfördelar, och dra nytta av investeringar som kan underlätta övergången från komparativa fördelar till konkurrensfördelar.

ARTIKEL 66

System för tidig varning

Parterna erkänner behovet av att upprätta, förbättra och förstärka informationssystem om livsmedelstrygghet, inklusive nationella system för tidig varning samt riskbedömnings- och övervakningssystem, och att genomföra åtgärder för kapacitetsuppbyggnad, i samverkan med och genom befintliga internationella och regionala mekanismer.

ARTIKEL 67

Teknik

Parterna erkänner vikten av modern och hållbar jordbruksteknik och är överens om att utveckla och främja användningen av modern jordbruksteknik som omfattar

a)teknik för hållbar bevattning och växtnäringsbevattning,

b)vävnadskultur och mikroförökning,

c)förbättrat utsäde,

d)artificiell inseminering,

e)integrerad bekämpning,

f)produktförpackning,

g)hantering efter skörd,

h)ackrediterade laboratorier,

i)bioteknik,

j)riskbedömning och riskhantering.

ARTIKEL 68

Nationella politiska åtgärder

1.Varje part ska sörja för öppenhet och insyn på området för jordbruksstöd i samband med handeln med jordbruksprodukter. För detta ändamål ska EU regelbundet inom jordbruksdialogen rapportera till EAC-partnerstaterna om den rättsliga grunden, formen och beloppen för sådant stöd. Sådan information ska anses ha tillhandahållits om offentliggjorts på en allmänt tillgänglig webbplats av parterna eller för deras räkning.

2EU får inte bevilja exportbidrag för några jordbruksprodukter till EAC-partnerstater från och med detta avtals ikraftträdande. Detta förbud ska ses över av EPA-rådet efter 48 månader.

3.Kommittén för högre tjänstemän ska granska frågor som kan uppstå i samband med tillträde för parternas jordbruksprodukter till varandras marknader. Kommittén får utfärda rekommendationer till EPA-rådet i enlighet med artikel 107.

ARTIKEL 69

Produktion och saluföring av jordbruksprodukter

1.Parterna erkänner de utmaningar som EAC-partnerstaterna står inför på grund av deras beroende av export av obearbetade jordbruksprodukter, som omfattas av hög prisvolatilitet och försämrade handelsvillkor, för att få intäkter i utländsk valuta.

2.Parterna är överens om följande:

a)Stärka offentlig-privata partnerskap för investeringar i produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

b)Samarbeta för att utveckla kapacitet att få tillträde till nischmarknader och underlätta efterlevnaden av råvarustandarder för att tillgodose sådana marknadskrav.

c)Stödja diversifiering av jordbruksproduktionen och exportprodukter i EAC-partnerstaterna.

d)Öka producenternas intäkter genom att utveckla saluföringen av jordbruksprodukter med ökat mervärde på marknaden.

ARTIKEL 70

Övervakning

Parterna är överens om att EPA-rådet ska granska och övervaka genomförandet av sina förpliktelser enligt detta avtal. EPA-rådet ska tillhandahålla effektiv övervakning av att skyldigheterna efterlevs genom att säkerställa öppenhet och insyn och ge parterna möjlighet att bedöma hur dessa skyldigheter bidrar till det långsiktiga målet att upprätta ett rättvist och marknadsorienterat system för jordbrukshandeln.

ARTIKEL 71

Länder som är nettoimportörer av livsmedel

1.Parterna erkänner vikten av att bemöta farhågorna i de EAC-partnerstater som är nettoimportörer av livsmedel. Syftet med denna artikel är därför att hjälpa länder som är nettoimportörer av livsmedel att utarbeta program för att trygga livsmedelsförsörjningen.

2.Parterna är överens om att

a)diskutera begränsningar för produktion, lagring och distribution av livsmedel i EAC-regionen,

b)skaffa livsmedelsbistånd från övriga EAC-partnerstater och andra afrikanska regionala ekonomiska gemenskaper,

c)förbättra samordningen av livsmedelsbistånd.

3.Parterna är överens om att bibehålla en lämplig nivå på livsmedelsbiståndet och ta hänsyn till biståndsmottagarnas intressen, och se till att de åtgärder som avses i punkt 2 inte oavsiktligt hindrar tillhandahållande av livsmedelsbistånd i nödsituationer.

4.Parterna ska säkerställa att livsmedelsbistånd ges i full överensstämmelse med de åtgärder som syftar till att förhindra att biståndet missbrukas för kommersiella ändamål, vilket innebär att

a)säkerställa att allt livsmedelsbistånd tillgodoser ett behov och helt och hållet ges i form av bidrag,

b)inte direkt eller indirekt är bundet till kommersiell export av jordbruksprodukter eller andra varor och tjänster.

ARTIKEL 72

Betydelsen av vissa sektorer

1.Parterna erkänner att

a)tillräcklig tillgång till livsmedel, rent och säkert dricksvatten, hälsovård, utbildning, bostäder, samhällsengagemang och social integration är viktiga faktorer för försörjningstryggheten på landsbygden.

b)utveckling av infrastruktur för jordbruket, inbegripet produktion, bearbetning, saluföring och distribution, spelar en avgörande roll i EAC-partnerstaternas socioekonomiska landsbygdsutveckling och regionala integration,

c)tekniska stödtjänster såsom lantbruksvetenskaplig forskning, fortbildnings- och rådgivningstjänster är viktiga för att öka produktiviteten inom jordbruket,

d)underlättande av finansiering av jordbrukspolitiken är en viktig åtgärd för att omvandla jordbrukssektorn i EAC-partnerstaterna. Finansiering krävs för den tekniska utvecklingen inom jordbruket, lantbrukskrediter och försäkringar, infrastrukturutveckling och marknader samt utbildning av lantbrukare,

e)hållbar landsbygdsutveckling är viktigt för att förbättra levnadsstandarden för landsbygdsbefolkningen i EAC-partnerstaterna.

2.Parterna är överens om att samarbeta när det gäller
försörjningstrygghet, jordbruksinfrastruktur, tekniska stödtjänster, tjänster för jordbruksfinansiering och landsbygdsutveckling i enlighet med avdelning II i del V.

ARTIKEL 73

Informationsutbyte och samråd

1.Parterna är överens om att utbyta erfarenheter, information och bästa praxis och att samråda om alla frågor för att uppnå målen i denna del.

2.Parterna är överens om att

a)utbyta information om produktion, konsumtion och handel på jordbruksområdet och om utvecklingen på de respektive marknaderna för jordbruksprodukter,

b)utbyta information om investeringsmöjligheter och stimulansåtgärder inom jordbrukssektorn, inbegripet småskalig verksamhet,

c)utbyta information mellan de båda parterna om politik, lagar och andra författningar som rör jordbruket,

d)diskutera de politiska och institutionella förändringar som behövs som underlag för omvandlingen av jordbrukssektorn samt utformningen och genomförandet av regionala åtgärder rörande jordbruk och landsbygdsutveckling i strävan att uppnå regional integration,

e)utbyta åsikter om ny och lämplig teknik samt politik och åtgärder rörande jordbruksprodukternas kvalitet.

ARTIKEL 74

Geografiska beteckningar

1.Parterna erkänner vikten av geografiska beteckningar för hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling.

2.Parterna är överens om att samarbeta när det gäller identifiering, erkännande och registrering av produkter som skulle kunna omfattas av skydd som geografiska beteckningar och vidta andra åtgärder som syftar till att uppnå skydd för identifierade produkter.

DEL V: EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLINGSSAMARBETE

ARTIKEL 75

Allmänna bestämmelser

1.I enlighet med artiklarna 34 och 35 i AVS–EU-partnerskapsavtalet, som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000, i dess senast reviderade form, bekräftar parterna att utvecklingssamarbete är ett avgörande inslag i partnerskapet och väsentligt för att förverkliga målen i föreliggande avtal.

2.Parterna är eniga om att inrikta sig på utvecklingsbehoven i EAC-partnerstaterna genom att öka produktions- och utbudskapaciteten, uppmuntra till strukturomvandlingar och ökad konkurrenskraft i ekonomierna, stärka den ekonomiska diversifieringen samt öka mervärdet, för att främja en hållbar utveckling och stödja den regionala integrationen.

3.Parterna förbinder sig att samarbeta för att underlätta tillämpningen av detta avtal och stödja regional integration och utvecklingsstrategier. Parterna är överens om att samarbetet ska grundas på delen om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete och utvecklingsmatrisen för det ekonomiska partnerskapsavtalet, tillsammans med de regionala och nationella utvecklingsstrategierna i EAC-partnerstaterna. Matrisen och motsvarande grundläggande riktmärken, indikatorer och mål som återspeglar de behov som identifieras av EAC-partnerstaterna vid tidpunkten för undertecknandet bifogas detta avtal som bilaga III a och bilaga III b. Dessa ska ses över vart femte (5:e) år. Samarbetet ska utgöras av både ekonomiskt och icke-ekonomiskt stöd till EAC-partnerstaterna.

4.Finansieringen av utvecklingssamarbetet mellan EAC-partnerstaterna och EU för genomförandet av detta avtal ska ske inom ramen för bestämmelserna och de relevanta förfarandena i Cotonouavtalet, särskilt Europeiska utvecklingsfondens programplaneringsförfaranden, och inom ramen för de efterföljande relevanta instrument som finansieras av Europeiska unionens allmänna budget. Med hänsyn till de nya utmaningar som följer av den ökade regionala integrationen och konkurrensen på de globala marknaderna är parterna överens om att en av prioriteringarna ska vara att stödja genomförandet av detta avtal. Parterna är överens om att de finansiella instrument som avses i Cotonouavtalet ska tas i anspråk för att maximera de förväntade fördelarna med detta avtal.

5.För genomförandet av detta avtal åtar sig parterna att gemensamt och enskilt mobilisera resurser med utgångspunkt i de särskilda bestämmelserna om resursmobilisering i avdelning X.

6.I överensstämmelse med Parisförklaringen om biståndseffektivitet som antogs 2005, är parterna överens om att använda och stödja nationella och/eller regionala överlämnandemekanismer, anslag eller tjänster för att kanalisera och samordna resurser för genomförandet av detta avtal.

ARTIKEL 76

Mål

Det ekonomiska samarbetet och utvecklingssamarbetet ska syfta till att

a)öka konkurrenskraften i EAC-partnerstaternas ekonomier,

b)bygga upp utbudskapaciteten och möjliggöra ett smidigt genomförande av detta avtal,

c)omvandla strukturen i EAC-partnerstaternas ekonomier genom att skapa en stark, konkurrenskraftig och diversifierad ekonomisk bas genom förbättrad produktion, distribution, transport och saluföring,

d)utveckla handelskapacitet och förmåga att locka till sig investeringar,

e)stärka politik och reglering inom handel och investeringar,

f)främja regional integration.

ARTIKEL 77

Samarbetsområden

Det ekonomiska samarbetet och utvecklingssamarbetet ska omfatta följande områden:

a)infrastruktur

b)jordbruk och boskap

c)utveckling av den privata sektorn

d)fiske

e)vatten och miljö

f)marknadstillträdesfrågor

i)sanitära och fytosanitära åtgärder

ii)tekniska handelshinder

iii)förenklade tull- och handelsprocedurer i EAC-partnerstaterna

g)åtgärder för EPA-anpassning

h)resursmobilisering

AVDELNING I: INFRASTRUKTUR

ARTIKEL 78

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbete på området utveckling av fysisk infrastruktur ska särskilt omfatta transport, energi, information och kommunikationsteknik.

2.Målen inom detta område är att

a)öka EAC-partnerstaternas konkurrenskraft,

b)ta itu med begränsningar på utbudssidan på institutionell, nationell och regional nivå,

c)förbättra utvecklingen av offentlig-privata partnerskap.

ARTIKEL 79

Transporter

1.Samarbete inom transportområdet ska inbegripa väg-, järnvägs-, luft- och sjötransporter.

2.Målen inom detta område är att

a)förbättra nationella och regionala anslutningar för att fördjupa den regionala ekonomiska integrationen,

b)utveckla, omstrukturera, restaurera, uppgradera och modernisera varaktiga och effektiva transportsystem i EAC-partnerstaterna,

c)förbättra rörligheten för personer och flödet av varor,

d)förbättra marknadstillträdet genom förbättrade väg-, flyg-, sjöfarts- och järnvägstransporter samt transporter på inre vattenvägar. 

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Förvaltning av transportsystemen.

b)Förbättring, utveckling och modernisering av infrastrukturen på alla nivåer, inklusive utveckling av intermodala infrastrukturnätverk.

c)Förstärkning av den institutionella, tekniska och administrativa kapaciteten i EAC:s partnerstater när det gäller standarder, kvalitetssäkring, metrologi och bedömning av överensstämmelse.

d)Utveckling och överföring av teknik, innovation, informationsutbyte, nätverk och marknadsföring.

e)Främjande av partnerskap, sammanlänkningar och samriskföretag mellan ekonomiska aktörer.

f)Förbättring av säkerheten och tillförlitligheten i transportsektorn, inklusive meteorologiska prognoser, hantering av farligt gods och katastrofinsatser.

g)Utveckling av regional transportpolitik och regelverk.

ARTIKEL 80

Energi

1.Samarbetet inom energisektorn ska omfatta deltagande av både den privata och offentliga sektorn i energiproduktionen, energiöverföringen och energidistributionen samt den gränsöverskridande energihandeln.

2.Målen inom detta område är att

a)utveckla, öka och utvidga regionens energiproduktionskapacitet,

b)utöka antalet alternativa energikällor,

c)utveckla, utöka och utvidga nätverk,

d)utveckla, öka och utvidga energidistributionen och energiöverföringen,

e)förbättra EAC-partnerstaternas tillgång till moderna, effektiva, tillförlitliga, diversifierade, hållbara och förnybara källor med ren energi till konkurrenskraftiga priser,

f)förbättra produktionen, distributionen och förvaltningskapaciteten för energi på nationell och regional nivå,

g)främja energisammankoppling både inom och utom EAC-partnerstaterna för maximalt energiutnyttjande,

h)stödja skapandet av ett gynnsamt klimat för att locka investeringar i sektorn.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Produktions-, överförings- och distributionskapaciteten för befintliga energikällor, särskilt för vattenkraft, petroleum och biomassa.

b)Diversifiering av energiutbudet för att inkludera andra potentiella energikällor som är socialt och miljömässigt godtagbara och som minskar oljeberoendet.

c)Utveckling av energiinfrastrukturen, bland annat i landsbygdsområden.

d)Utarbetande av lämpliga rättsliga och politiska reformer på energiområdet, bland annat kommersialisering och privatisering.

e)Sammanlänkning och samarbete på regional och interregional nivå när det gäller produktion och distribution av energi.

f)Kapacitetsuppbyggnad inom mänskliga resurser, förbättringar inom förvaltning, tjänstestandarder och institutionella strukturer.

g)Teknikutveckling och tekniköverföring, forskning och utveckling, innovation, informationsutbyte, utveckling av databaser och nätverk.

h)Partnerskap, sammanlänkningar och samriskföretag.

ARTIKEL 81

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

1.Samarbetet inom IKT-sektorn ska omfatta informations- och kommunikationsteknik, konkurrenskraft, innovation och åtgärder för en smidig övergång till informationssamhället.

2.Målen inom detta område är att

a)utveckla IKT-sektorn,

b)förbättra IKT:s bidrag till förenklade handelsförfaranden genom e-tjänster, e-handel, e-förvaltning, e-hälsa, säkra transaktioner och andra socioekonomiska sektorer.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)underlätta förbindelser och förbättra kostnadseffektiviteten på nationell, regional och global nivå,

b)spridning av ny informations- och kommunikationsteknik,

c)stödja utvecklingen av rättsliga regelverk,

d)utveckla och överföra teknik, innovation, informationsutbyte, nätverk och marknadsföring,

e)bygga upp kapacitet inom mänskliga resurser, förbättra tjänstestandarder och institutionella strukturer,

f)främjande av partnerskap, sammanlänkningar och samriskföretag mellan ekonomiska aktörer,

g)främja och stödja utvecklingen av nischmarknader för IKT-tjänster.

AVDELNING II: JORDBRUK

ARTIKEL 82

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbetet inom denna avdelning ska gälla för grödor och boskap inklusive produktionsinsekter.

2.Parterna är överens om att det huvudsakliga målet i denna avdelning är hållbar jordbruksutveckling som inbegriper, men inte är begränsad till, livsmedels- och försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling och fattigdomsbekämpning i EAC-partnerstaterna.

3.De övriga målen i denna avdelning anges i artikel 58 i del IV.

ARTIKEL 83

Samarbetsområden

1.Parterna erkänner hur viktig jordbrukssektorn är för EAC-partnerstaternas ekonomier och är överens om att samarbeta för att främja dess omvandling, i syfte att öka konkurrenskraften, trygga livsmedels- och näringsförsörjningen, bidra till landsbygdsutvecklingen samt underlätta anpassningen av jordbruket och landsbygdsekonomin för att inrymma effekterna av genomförandet av detta avtal, och särskilt uppmärksamma småbrukare.

2.Parterna är överens om att samarbeta på följande områden:

a) Regional integration

Förbättra tillgången till regionala och internationella marknader för jordbruksprodukter, inbegripet utvecklingen av marknadssystem och marknadsutvecklingsstrategier.

b) Understödjande åtgärder

i)Utveckla nationell och regional jordbrukspolitik, rättsliga och regleringsmässiga ramar, utifrån nödvändig kapacitet och stöd till institutionell utveckling.

ii)Bygga upp kapacitet i EAC-partnerstaterna så att de fullt ut kan utnyttja ökade handelsmöjligheter och maximera nyttan av handelsreformer.

c) Hållbar utveckling av jordbruket

i)Bedriva gemensam verksamhet på regional nivå, inbegripet produktion av gödselmedel, utsäde, utveckling av boskapsuppfödning och sjukdomskontroll.

ii)Främja och stärka bearbetnings-, marknadsförings-, distributions- och transportfunktioner och hantering av jordbruksprodukter.

iii)Kapacitetsuppbyggnad för att uppfylla internationella standarder som rör jordbruksproduktion, förpackning och sanitära och fytosanitära åtgärder.

d) Infrastruktur för jordbruket

i)Utveckling av stödinfrastruktur för jordbruket såsom t.ex. hållbara bevattningssystem, vattenåtervinning, lagring och hantering, marknadsföring och gradering.

ii)Utveckling av forsknings- och utbildningsinfrastruktur, lagringsanläggningar, förbindelse- och tillfartsvägar.

iii)Utveckling av infrastruktur för förädling av jordbruksprodukter.

iv)Inrättande av ett meteorologicentrum för jordbruket i EAC-partnerstaterna.

v)Utveckling av modern marknadsinfrastruktur för utbyggnad av inhemska och regionala marknader.

c) Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning

i)Kapacitetsuppbyggnad i stads- och landsbygdssamhällen för främjande av förbättrade försörjningsmöjligheter, fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

ii)Diversifiering av jordbruksproduktionen och utveckling av produkter som svarar på behovet av en tryggad livsmedels- och näringsförsörjning i EAC-partnerstaterna.

iii)Utformande och genomförande av program som leder till ökad produktion och produktivitet inom jordbrukssektorn, med särskild inriktning på småbrukare.

iv)Kapacitetsutveckling för efterlevnad av nationella och regionala livsmedelssäkerhetsbestämmelser.

v)Utformande och genomförande av program för social anpassning i regioner som drabbats av naturkatastrofer.

f) Förvaltning av värdekedjan

i)Främja användningen av hållbar jordbruksteknik och tillgången till nödvändiga jordbruksinsatsvaror.

ii)Öka produktionen, produktiviteten och konkurrenskraften inom jordbruket genom att främja jordbruksbaserade industrier.

iii)Öka mervärdet i leveranskedjan för jordbruksprodukter för att klara kraven på nationella, regionala och internationella marknader.

iv)Främja utvecklingen av verksamhet inom framställning, marknadsföring, distribution och transport av jordbruksprodukter.

g) System för tidig varning

i)Kapacitetsuppbyggnad när det gäller att bedöma och sprida information om de sannolika konsekvenserna av annalkande katastrofer långt i förväg för att kunna vidta relevanta åtgärder på ett tidigt stadium.

ii)Utveckling och förvaltning av nationella och regionala informationssystem.

iii)Utveckling, utbyggnad och sammanlänkning av system för tidig varning och beredskapsplaner och strategier för katastrofinsatser på nationell och regional nivå.

iv)Stödja anpassningen till klimatförändringar och begränsningsalternativ i EAC-partnerstaterna.

h) Produktion och saluföring av jordbruksråvaror

i)Utveckla kapacitet för att få tillträde till nischmarknader och underlätta efterlevnaden av råvarustandarder för att tillgodose sådana marknadskrav.

ii)Diversifiering av jordbruksproduktionen och exportprodukter i EAC-partnerstaterna.

iii)Utveckling av modern marknadsinfrastruktur för utbyggnad av inhemska och regionala marknader.

iv)Utveckling av program för produktförpackning och märkning så att EAC-partnerstaternas producenter kan säkra högre priser för råvaruexporten.

i) Landsbygdsutveckling

i)Kapacitetsuppbyggnad hos jordbrukargrupper längs hela värdekedjan.

ii)Förbättrad transport, kommunikation och saluföring av jordbruksinsatsvaror och jordbruksprodukter.

iii)Ta itu med sociokulturella hinder som påverkar jordbrukssystemen, t.ex. språkproblem, dålig läs- och skrivkunnighet, könsdiskriminering och lokala hälsosituationer.

iv)Förbättra lantbrukarnas tillgång till kredittjänster och förvaltning av naturresurser och kulturella resurser.

v)Ta fram relevanta policyåtgärder för att stödja tillgången till adekvata jordbruksinsatsvaror till småbrukare i tid.

j) Länder som är nettoimportörer av livsmedel

Diskutera begränsningar för produktion, lagring och distribution av livsmedel i EAC-partnerstaterna.

k) Försörjningstrygghet

i)Kapacitetsuppbyggnad för att utveckla sociala tjänster för befolkningen i landsbygdsområden och stadsnära områden.

ii)Öka hushållens totala intäkter från jordbruksproduktionen, bl.a. genom diversifiering, mervärde, sysselsättning utanför jordbruket och antagande av ny hållbar jordbruksteknik i EAC-partnerstaterna.

iii)Öka jordbrukssektorns produktivitet i EAC-partnerstaterna.

iv)Öka användningen av hållbara jordbrukstekniker.

l) Tekniska stödtjänster

EU åtar sig att tillhandahålla tillräckliga resurser och tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggnad till EAC-partnerstaterna på ett förutsägbart och hållbart sätt inom följande områden:

i)Förstärka innovation och överföring av teknik, kunskap samt forskning och utveckling.

ii)Utveckla och öka mekaniseringen av jordbrukssektorn i EAC-partnerstaterna.

iii)Inrätta anläggningar för jordbruksinsatsvaror och distributionssystem inom EAC-partnerstaterna.

iv)Främja och stärka investeringar i jordbruksforskning, rådgivningsverksamhet för lantbruket, utbildning och förbindelser mellan forskning, rådgivning och lantbrukare.

v)Inrätta och stärka regionala kompetenscentra inklusive ett meteorologicentrum för jordbruket, bioteknik, analytiska och diagnostiska laboratorier för grödor, boskap och mark.

vi)Förbättra tillgången till tjänster i växt- och animalieproduktionen inklusive boskapsuppfödning, veterinärtjänster och växtinspektionstjänster.

m) Tjänster för jordbruksfinansiering

i)Stärka finansieringstjänster på landsbygden för småskaliga producenter, bearbetningsföretag och handlare.

ii)Utveckla regionala mekanismer eller en fond för jordbruks- och landsbygdsutveckling.

iii)Utveckla institutioner för mikrofinansiering av jordbruk och försäkringssystem,

iv)Underlätta tillgången till krediter från banker och andra finansinstitut för jordbruksbearbetningsföretag, handlare och lantbrukare.

v)Stödja EAC-partnerstaternas finansiella institutioner i att bistå jordbrukssektorn och underlätta den privata sektorns tillgång till kapitalmarknaderna för att få in kapital både på kort och på lång sikt.

n) Geografiska beteckningar

i)Utveckla policyer och rättsliga ramar för geografiska beteckningar.

ii)Upprätta bestämmelser om geografiska beteckningar.

iii)Utveckla handlingsregler för att definiera produkter utifrån deras ursprung.

iv)Underlätta för lokala organisationer och institutioner att samordna lokala aktörer när det gäller geografiska beteckningar och produktöverensstämmelse.

v)Kapacitetsuppbyggnad rörande identifiering, registrering, saluföring, spårbarhet och överensstämmelse i fråga om geografiska beteckningar.

vi)Utveckla andra samarbetsområden under denna rubrik som kan uppstå i framtiden.

AVDELNING III: UTVECKLINING AV DEN PRIVATA SEKTORN

ARTIKEL 84

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbete om utveckling av den privata sektorn ska omfatta främjande av investeringar och företagsutveckling.

2.Målen i denna avdelning är att

a)skapa ett gynnsamt klimat för främjandet av investeringar och privata företag, inklusive utveckling av nya industrier, utländska direktinvesteringar och tekniköverföring,

b)öka utbudskapacitet, konkurrenskraft och mervärde,

c)förbättra tillgången till investeringsfinansiering från EU:s finansinstitut såsom Europeiska investeringsbanken,

d)bygga upp kapacitet och tillhandahålla institutionellt stöd för utvecklingsinstitutioner i den privata sektorn, såsom investeringsfrämjande organ, apex-organ, handelskammare, föreningar, kontaktpunkter och institutioner för förenklade handelsprocedurer,

e)utveckla och/eller stärka en politisk, rättslig och reglerande ram som främjar och skyddar investeringar,

f)förbättra stöd- och genomförandemekanismer för att den privata sektorn från gemensamma AVS–EU-institutionerna, inbegripet bl.a. Centrum för jordbruksutveckling, för att främja investeringar i EAC-partnerländerna,

g)skapa och stärka partnerskap, samriskföretag, utkontraktering, utlokalisering och förbindelser.

ARTIKEL 85

Främjande av investeringar

Parterna är överens om att främja investeringar inom EAC-partnerstaterna på följande områden:

a)Stöd till reformer av de politiska, rättsliga och regleringsmässiga ramarna.

b)Stöd till förbättring av den institutionella kapaciteten, i synnerhet kapacitetsuppbyggnad för investeringsfrämjande organ i EAC-partnerstaterna och andra institutioner som är arbetar med att främja och underlätta utländska och lokala investeringar.

c)Stöd till inrättandet av lämpliga administrativa strukturer, inbegripet gemensamma kontaktpunkter, för inflöde och främjande av investeringar.

d)Stöd till att skapa ett förutsägbart och säkert investeringsklimat med kontinuitet.

e)Stöd till EAC-partnerstaternas insatser att utforma intäktsgenererande instrument för att mobilisera investeringsresurser.

f)Upprättande och stöd till riskförebyggande försäkringssystem i syfte att öka investerarnas förtroende för EAC-partnerstaterna.

g)Stöd till inrättandet av mekanismer för informationsutbyte mellan EAC-partnerstaternas investeringsorgan och deras motsvarigheter i EU.

h)Uppmuntra investeringar från EU:s privata sektor i EAC-partnerstaterna.

i)Stöd till inrättandet av finansiella ramar och instrument som anpassats till investeringsbehoven i små och medelstora företag.

j)Underlättande av partnerskap genom samriskföretag och kapitalfinansiering.

ARTIKEL 86

Företagsutveckling

Parterna är överens om att samarbeta om företagsutveckling inom EAC-partnerstaterna genom att stödja följande:

a)Främjande av dialog, samarbete och partnerskap mellan företag i den privata sektorn mellan EAC och EU.

b)Insatser för att främja och integrera mikroföretag och små och medelstora företag i reguljär affärsverksamhet.

c)Främja effektiv produktion och saluföring i EAC-partnerstaternas företag.

d)Genomföra EAC-partnerstaterna utvecklingsstrategier för den privata sektorn.

e)Främja en gynnsam miljö för utveckling och tillväxt av mikroföretag och små och medelstora företag.

f)Kapacitet i privata organisationer att efterleva internationella standarder.

g)Skydda innovationer mot piratverksamhet.

h)Kapacitet i EAC-partnerstaterna för prospektering, utvinning och saluföring av naturliga resurser.

AVDELNING IV: FISKE

ARTIKEL 87

Områden för samarbetet

Samarbetet i fiskerisektorn ska omfatta fiske till havs, inlandsfiske och vattenbruk.

ARTIKEL 88

Områden för samarbete inom havsfiskerisektorn

1.Samarbete inom havsfiskerisektorn ska omfatta följande:

a)Förvaltning och bevarande av fiskeresurser.

b)Förvaltning av fartyg och former för omhändertagande efter fångst.

c)Finansiella och handelspolitiska åtgärder.

d)Utveckling av fiske och fiskeprodukter och vattenbruk till havs.

2.EU ska till att mobilisera resurser för genomförande av de angivna samarbetsområdena på nationell och regional nivå, vilket även omfattar stöd till regional kapacitetsuppbyggnad.

3.Om inte annat följer av del III i detta avtal och artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Utveckling och förbättring av infrastruktur för lagring, saluföring och distribution av fisk och fiskprodukter.

b)Kapacitetsuppbyggnad på nationell och regional nivå för att uppfylla de tekniska kraven rörande sanitära och fytosanitära åtgärder, tekniska handelshinder, faroanalys och kritiska styrpunkter (SPS/TBT/HACCP-systemet), utveckling av system för övervakning och kontroll av EAC-partnerstaternas exklusiva ekonomiska zoner och införande och förvaltning av certifieringssystem för särskilt havsfiske.

c)Investeringar och tekniköverföring inom fiske, beredning av fisk, hamntjänster, utveckling och förbättring av hamnanläggningar samt diversifiering av fisket till att omfatta andra arter än tonfisk som är underutnyttjade eller inte utnyttjade.

d)Samriskföretag och förbindelser, särskilt med mikroföretag, små och medelstora företag och småskaligt fiske i fiskeleveranskedjan.

e)Ökat mervärde för fisk.

f)Forskning och utveckling om beståndsbedömning och hållbara nivåer.

4.Parterna förbinder sig att samarbeta för att främja inrättandet av samriskföretag inom fiske, beredning av fisk, hamntjänster, ökad produktionskapacitet, ökad konkurrenskraft för fisket och relaterade näringsgrenar och tjänster, efterföljande behandling, utveckling och förbättring av hamnanläggningar samt diversifiering av fisket till att omfatta andra arter än tonfisk som är underutnyttjade eller inte utnyttjade.

ARTIKEL 89

Utveckling av inlandsfiske och vattenbruk

Samarbete om utveckling av inlandsfiske och vattenbruk ska omfatta EU:s bidrag till följande områden:

a)Kapacitetsuppbyggnad och utveckling av exportmarknaden genom följande:

i)Bygga upp kapacitet inom industriell och hantverksmässig produktion, behandling och produktdiversifiering som stärker konkurrenskraften för regionens inlandsfiske och vattenbruk. Detta kan bland annat uppnås genom inrättandet av forsknings- och utvecklingscentra för utveckling av vattenbruk för kommersiella fiskodlingar.

ii)Bygga upp kapacitet för förvaltning av exportmarknadskedjor, inbegripet införande och förvaltning av certifieringssystem för särskilda produktsortiment, samt marknadsföring, ökat mervärde och minskade förluster efter fångst för fiskeprodukter.

iii)Öka kapaciteten i regionen, bland annat genom att förbättra behöriga fiskemyndigheter, branschorganisationer för handlare och fiskare i syfte att delta i fiskehandel med EU-parten och i utbildningsprogram för produktutveckling och varumärkning.

b)Infrastruktur genom följande:

i)Utveckling och förbättring av infrastruktur för inlandsfiske och vattenbruk.

ii)Enklare tillgång till finansiering av infrastruktur, inklusive alla former av utrustning.

c)Teknik genom följande:

i)Bidrag till utvecklingen av teknisk kapacitet, inbegripet främjandet av mervärdesskapande teknik exempelvis genom överföring av fisketeknik från EU till EAC-partnerstaterna.

ii)Förbättring av regionens fiskeförvaltningskapacitet, exempelvis genom forskning och system för uppgiftsinsamling och bidrag till lämplig fångstteknik och omhändertagande efter fångst.

d)Rättslig och reglerande ram genom följande:

i)Utveckling av lagstiftning om inlandsfiske och vattenbruk samt system för övervakning och kontroll.

ii)Utveckling av lämpliga immaterialrättsliga lagar och föreskrifter samt kapacitetsuppbyggnad för tillämpningen av dessa i internationell handel.

iii)Skydd av miljömärkning och immaterialrättsligt skydd.

e)Investeringar och finansiering genom följande:

i)Främja samriskföretag och andra former av blandade investeringar mellan intressenter i parterstaterna, exempelvis genom inrättande av mekanismer för att identifiera investerare för samriskföretag inom inlandsfiske och vattenbruk.

ii)Erbjuda tillgång till krediter för utveckling av små och medelstora företag samt inlandsfiske i industriell skala.

f)Miljöskydd och bevarande av fiskbestånden genom följande:

i)Åtgärder för säkerställande av att fiskhandeln stödjer miljöbevarande åtgärder och skydd mot utfiskning samt att biologisk mångfald bevaras och exotiska arter införs med försiktighet i vattenbruket, t.ex. genom att exotiska arter endast införs i övervakade eller inhägnade områden i samråd med alla berörda grannländer.

g)Socioekonomiska åtgärder och fattigdomsbekämpning genom följande:

i)Främjandet av små och medelstora fiskeriföretag, bearbetningsföretag och fiskhandlare genom att EAC-partnerstaternas kapacitet att delta i handeln med EU byggs upp.

ii) Deltagande av marginaliserade grupper i fiskerinäringen, främjande av jämställdhet i fisket och kapacitetutveckling för kvinnliga handlare som är eller avser att bli aktiva i fiskesektorn. Andra missgynnade grupper som skulle kunna delta i fisket för att uppnå en hållbar socioekonomisk utveckling kommer också att omfattas av sådana processer.

AVDELNING V: VATTEN OCH MILJÖ

ARTIKEL 90

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbete enligt denna avdelning ska omfatta naturresurser, i synnerhet vatten, miljö och biologisk mångfald.

2.Målen för samarbetet under denna avdelning är att

a)förbättra samspelet mellan handel och miljö,

b)stödja genomförandet av internationella avtal, konventioner och fördrag på miljöområdet,

c)säkerställa balansen mellan miljöförvaltning och fattigdomsminskning,

d)skydda miljön och förbättra bevarandet av biologisk mångfald och skyddet av genresurser,

e)främja en rättvis och hållbar användning av naturresurser,

f)underlätta och uppmuntra en hållbar användning av delade resurser,

g)främja den offentliga och privata sektorns deltagande i förvaltningen av naturresurser. 

ARTIKEL 91

Vattenresurser

1.Samarbete inom området vattenresurser ska omfatta bevattning, vattenkraft, vattenproduktion och tillgång till och skydd av vattenskyddsområden.

2.Målen för samarbetet inom detta område är följande:

a)Utveckla en hållbar användning och förvaltning av vattenresurser i EAC-partnerstaterna i syfte att förbättra befolkningens försörjningsmöjligheter.

b)Främja regionalt samarbete för ett hållbart utnyttjande av gränsöverskridande vattenresurser.

c)Utveckla infrastrukturer för vattenförsörjning för produktionsändamål.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Utveckla infrastrukturen för vattenförsörjning i regionen.

b)Stödja utvecklingen av relevanta rättsliga regelverk.

c)Integrerad förvaltning av vattenresurser.

d)Kapacitetsuppbyggnad inom mänskliga resurser, förbättrade tjänstestandarder, förvaltning av vattenresurser och institutionella strukturer.

e)Inrätta partnerskap, förbindelser och samriskföretag mellan ekonomiska aktörer.

f)Främja utveckling, överföring och tillämpning av teknik, forskning och utveckling, innovation, informationsutbyte och nätverk.

g)Utveckling av kontroll av vattenföroreningar, rening och bevarande, rening av avloppsvatten och avloppshantering.

h)Främjande av hållbara bevattningssystem.

ARTIKEL 92

Miljö

1.Samarbete inom miljöskydd ska omfatta skydd och hållbar förvaltning av miljön, liksom genomförandet av en handelsrelaterad miljöpolitik.

2.Målen för samarbetet inom detta område är följande:

a)Skydda, återskapa och bevara miljön och den biologiska mångfalden (inom flora, fauna och mikrobiella genetiska resurser, inklusive deras ekosystem),

b)Utveckla industrier i EAC-partnerstaterna som använder miljövänlig teknik.

c)Främja teknisk utveckling, överföring och tillämpning, forskning och utveckling, innovation och utbyte av information.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Genomföra internationella avtal, konventioner och fördrag på miljöområdet.

b)Stärka och främja rättvis och hållbar användning, bevarande och förvaltning av miljön och den biologiska mångfalden, inbegripet resurser inom skogsbruk och vilda djur och växter.

c)Stärka rättsliga och institutionella regelverk och kapaciteten att utveckla, genomföra, förvalta och verkställa lagar, bestämmelser, standarder och handlingsprogram på miljöområdet,

d)Inrätta partnerskap, förbindelser och samriskföretag mellan ekonomiska aktörer.

e)Förebygga och begränsa miljökatastrofer och förlust av biologisk mångfald.

f)Främja teknikutveckling och teknikanpassning, tekniköverföring och tillämpningar, forskning och utveckling samt innovation.

g)Skydda och förvalta resurser i kust- och havsmiljö samt inhemska, domesticerade och vilda biologiska och genetiska resurser.

h)Stödja utvecklingen av alternativa miljövänliga verksamheter och försörjningsmöjligheter.

i)Stödja produktion av och handel med varor och tjänster för vilka miljömärkning är viktig.

j)Utbyta information och bilda nätverk när det gäller produkter och produktkrav för tillverkningsprocesser, transport, marknadsföring och märkning.

k)Utveckla infrastrukturer för miljövänliga produkter.

l)Integrera lokalsamhällen i förvaltningen av biologisk mångfald, skogsbruk samt vilda djur och växter.

m)Utveckla avfallshanteringen och omhändertagandet av industriellt och giftigt avfall.

n)Främja berörda aktörers deltagande i den internationella miljödebatten.

AVDELNING VI: SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER

ARTIKEL 93

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbete inom denna avdelning ska omfatta stöd och kapacitetsuppbyggnad när det gäller harmonisering, zonindelning och delområdesindelning, bedömning av överensstämmelse, utbyte av information och öppenhet och insyn i handelsvillkoren.

2.Målen för samarbetet inom denna avdelning är följande:

a)Underlätta parternas handel inom och mellan regionerna och samtidigt skydda människors, djurs och växters liv och hälsa i enlighet med SPS-avtalet.

b)Ta itu med problem som beror på sanitära och fytosanitära åtgärder i samband med överenskomna prioriterade sektorer och produkter samtidigt som hänsyn tas till regional integration.

c)Fastställa förfaranden och rutiner för att underlätta samarbetet om sanitära och fytosanitära frågor.

d)Säkerställa öppenhet när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handeln mellan och inom parterna.

e)Främja harmoniseringen inom regionerna av åtgärder med internationella standarder, i enlighet med SPS-avtalet, och utveckla lämpliga strategier samt rättsliga, reglerande och institutionella ramar i EAC-partnerstaterna.

f)Förbättra EAC-partnerstaternas medverkan i Codex Alimentarius-kommissionen, Världsorganisationen för djurhälsa och den internationella växtskyddskonventionen.

g)Främja samråd och utbyten mellan EAC och EU:s institutioner och laboratorier.

h)Underlätta kapacitetsutvecklingen för fastställande och genomförande av regionala och nationella standarder i enlighet med internationella krav för att underlätta regional integration.

i)Skapa och förbättra EAC-partnerstaternas kapacitet att tillämpa och övervaka sanitära och fytosanitära åtgärder i enlighet med denna artikel.

j)Främja tekniköverföring.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Stödja EAC-partnerstaternas arbete för att följa sanitära och fytosanitära åtgärder, inbegripet utveckling av lämpliga regelverk, politik, frågor som rör arbetet i berörda internationella standardiseringsorgan, utbildning, informationskampanjer, kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd.

b)Stödja harmoniseringen av sanitära och fytosanitära åtgärder inom EAC-partnerstaterna och inrättandet av nationella SPS-samordningskommittéer och främja kapaciteten för sanitär kontroll inom den offentliga och privata sektorn. Prioriterade områden omfattar utvecklingen och genomförandet av kvalitetsprogram, utbildning, informationsevenemang samt byggande, ombyggnad, modernisering och ackreditering av laboratorier.

c)Stöd i frågor som rör arbetet i relevanta internationella standardiseringsorgan. Detta samarbete kan omfatta utbildning, informationsevenemang, kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd.

d)Stöd på fiskeområdet med syftet att utveckla harmoniserade regionala regler, lagstiftning och standarder för fiskprodukter för att främja handeln mellan parterna och inom EAC-regionen.

e)Stöd i syfte att främja samarbete mellan EAC-partnerstaternas sanitära och fytosanitära institutioner och motsvarande institutioner inom EU.

f)Stöd för att genomföra SPS-avtalet, i synnerhet när det gäller att stärka EAC-partnerstaternas behöriga myndigheter och kontaktpunkter för anmälan och information.

g)Stöd till informationsutbyte.

ARTIKEL 94

Harmonisering

1.Parterna ska sträva efter att harmonisera sina respektive bestämmelser och förfaranden vid utformningen av sina sanitära och fytosanitära åtgärder, inklusive inspektion, testning och certifieringsförfaranden, i enlighet med SPS-avtalet.

2.EAC-partnerstaterna kommer med stöd från EU att utveckla ett program och tidsplan för att harmonisera sina standarder för sanitära och fytosanitära åtgärder.

3.Kommittén för höga tjänstemän ska utarbeta rutiner för att bistå och övervaka denna harmoniseringsprocess inom regionerna.

ARTIKEL 95

Zonindelning och delområdesindelning

Parterna ska efter en prövning från fall till fall erkänna områden som är fria från skadegörare eller sjukdomar eller har låg förekomst av skadegörare eller sjukdomar som potentiella källor till vegetabiliska och animaliska produkter med beaktande av bestämmelserna i artikel 6 i SPS-avtalet.

ARTIKEL 96

Särskild och differentierad behandling och tekniskt bistånd

1.EU samtycker till att ge tekniskt stöd och särskild och differentierad behandling i enlighet med artiklarna 9 och 10 i SPS-avtalet.

2.Parterna ska samarbeta för att tillgodose EAC-partnerstaternas de särskilda behov som följer av genomförandet av bestämmelserna i denna avdelning.

3.Parterna är eniga om följande områden är prioriterade för tekniskt bistånd:

a)Uppbyggnad av teknisk kapacitet inom den offentliga och privata sektorn i EAC-partnerstaterna för att möjliggöra sanitär och fytosanitär kontroll, och även utbildning och informationsinsatser som rör inspektion, certifiering, övervakning och kontroll.

b)Ökad teknisk kapacitet för tillämpningen och övervakningen av sanitära och fytosanitära åtgärder, bl.a. främjande av en ökad användning av internationella standarder.

c)Utveckling av kapacitet för riskanalys, harmonisering, överensstämmelse, provning, certifiering, kontroll av restsubstanser, spårbarhet och ackreditering, bl.a. genom uppgradering eller upprättande av laboratorier och annan utrustning för att hjälpa EAC-partnerstaterna att uppnå överensstämmelse med internationella standarder.

d)Stöd för EAC-partnerstaternas deltagande i arbetet i relevanta internationella standardiseringsorgan.

e)Utveckling av EAC-partnerstaternas kapacitet att delta effektivt i anmälningsförfarandena.

AVDELNING VII: TEKNISKA HANDELSHINDER

ARTIKEL 97

Tillämpningsområde och mål

1.Samarbetet under denna avdelning ska omfatta förfaranden för utarbetande, antagande och tillämpning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse, i den mening som avses i WTO:s avtal om tekniska handelshinder.

2.Målen för samarbetet under denna avdelning är att

a)gradvis avskaffa tekniska handelshinder för att underlätta handeln mellan parterna och i EAC-partnerstaterna,

b)stärka den regionala integrationen mellan EAC-partnerstaterna genom harmonisering av standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas i EAC-partnerstaterna i enlighet med WTO:s avtal om tekniska handelshinder,

c)främja ökad användning av internationella tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, inbegripet sektorsspecifika åtgärder,

d)utveckla funktionella förbindelser, samriskföretag och gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan EAC-partnerstaternas och EU:s institutioner för standardisering, bedömning av överensstämmelse och tillsyn,

e)öka marknadstillträdet för produkter med ursprung i EAC-partnerstaterna genom att förbättra produkternas säkerhet, kvalitet och konkurrenskraft,

f)främja användandet av internationell bästa praxis för tekniska föreskrifter, internationella standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

g)säkerställa att utarbetandet, antagandet och tillämpningen av standarder och tekniska föreskrifter är öppet för insyn och inte skapar onödiga hinder för handeln mellan parterna, i enlighet med bestämmelserna i avtalet om tekniska handelshinder,

h)stödja utvecklandet av lämpliga regelverk, policyer och reformer i EAC-partnerstaterna för att följa internationellt godtagna metoder,

i)stödja EAC-partnerstaterna i genomförandet av WTO-avtalet om tekniska handelshinder och uppfyllandet av de tekniska kraven från deras handelspartner inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder.

3.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Främja användningen av internationella standarder, tekniska föreskrifter och bedömning av överensstämmelse, däribland sektorsspecifika åtgärder på parternas territorier.

b)Stödja EAC-partnerstaternas kapacitetsuppbyggnad inom områdena standardisering, metrologi, ackreditering, förfaranden för bedömning av överensstämmelse, inbegripet stöd för uppgradering och inrättande av laboratorier och relevanta institutioner samt upphandling av relevant utrustning.

c)Stödja kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring inom utvalda sektorer av betydelse för EAC-partnerstaterna.

d)Stödja EAC-partnerstaternas standarder och fullständigt deltagande av andra tekniska tillsynsorgan i internationella standardiseringsorgan och stärka de internationella standardernas roll som grundval för tekniska föreskrifter.

e)Stödja organen för bedömning av överensstämmelse i EAC-partnerstaterna att erhålla internationell ackreditering.

f)Utveckla funktionella förbindelser mellan parternas institutioner för standardisering, bedömning av överensstämmelse och certifiering.

g)Stödja utvecklingen av gemensam förståelse för god regleringspraxis, vilket omfattar

i)öppenhet i samband med utarbetande, antagande och tillämpning av tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

ii)behovet av och proportionaliteten i regleringsåtgärder och därmed sammanhängande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, vilket kan omfatta användning av leverantörsdeklarationer om överensstämmelse,

iii)användning av internationella standarder som grund för tekniska föreskrifter utom när sådana standarder inte skulle vara ett effektivt eller lämpligt medel för att uppnå legitima mål,

iv)genomföra tekniska föreskrifter och marknadsövervakning, och

v)inrätta mekanismer och metoder för tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

h)Identifiera, prioritera och stödja utvecklingen av nödvändig teknisk infrastruktur och tekniköverföring, i fråga om metrologi, standardisering, provning, certifiering och ackreditering, till stöd för tekniska föreskrifter.

i)Stärka regleringssamarbetet och det tekniska och vetenskapliga samarbetet genom bland annat utbyte av information, erfarenheter och data i syfte att förbättra kvaliteten och nivån på de tekniska föreskrifterna och utnyttja tillsynsresurserna på ett effektivt sätt.

j)Utveckla kompatibilitet och konvergens mellan parternas respektive tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

k)Främja och uppmuntra bilateralt samarbete mellan parternas respektive organisationer med ansvar för metrologi, standardisering, provning, certifiering och ackreditering.

l)Främja samarbete mellan parterna och mellan EAC-partnerstaterna i samband med det arbete som utförs i relevanta internationella institutioner och organisationer och forum som arbetar med frågor om tekniska handelshinder.

AVDELNING VIII FÖRENKLADE TULL- OCH HANDELSPROCEDURER

ARTIKEL 98

Tillämpningsområde och mål

1.Parterna erkänner vikten av förenklade tull- och handelsprocedurer inom den växande världshandeln.

2.Parterna är överens om att förstärka samarbetet och se till att relevant lagstiftning och relevanta förfaranden, samt de berörda förvaltningarnas administrativa kapacitet, uppfyller målen om att främja förenklade handelsprocedurer.

3.Parterna erkänner behovet av adekvat administrativ kapacitet för att uppfylla dessa mål. De är överens om att EAC-partnerstaterna behöver övergångsperioder med tid och kapacitetsuppbyggnad för att på ett smidigt sätt kunna genomföra bestämmelserna i denna avdelning.

4.Målen för samarbetet under denna avdelning är att

a)underlätta handeln mellan parterna,

b)främja harmoniseringen av tullagstiftning och tullförfaranden på regional nivå,

c)stödja EAC-partnerstaterna i att förenkla handelsprocedurerna,

d)stödja EAC-partnerstaternas tullförvaltningar vid tillämpningen av detta avtal och annan internationell bästa praxis på tullområdet,

e)öka samarbetet mellan parternas tullmyndigheter och andra berörda gränsmyndigheter.

5.Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 75 är parterna överens om att samarbeta på följande områden:

a)Utbyte av information om tullagstiftning och tullförfaranden.

b)Utveckling av gemensamma initiativ inom gemensamt överenskomna områden.

c)Stöd för

i)en modernisering av tullsystemen och tullförfarandena samt minskning av tidsåtgången för tullklarering,

ii)en förenkling och harmonisering av tullförfaranden och handelsformaliteter, inbegripet sådana som rör import, export och transitering,

iii)förbättrad effektivitet i regionala transiteringssystem,

iv)ökad öppenhet och insyn i enlighet med artikel 134,

v)kapacitetsuppbyggnad inklusive ekonomisk och teknisk hjälp till EAC-partnerstaterna på detta område,

vi)andra områden enligt överenskommelse mellan parterna.

d)I möjligaste mån anta gemensamma ståndpunkter i internationella organisationer som arbetar med förenkling av tull- och handelsprocedurer, t.ex. WTO, Världstullorganisationen (WCO), FN och FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad).

e)Främja samordning mellan alla närliggande organ, både i och mellan länderna.

6.Parterna ska ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i protokoll 1 om ursprungsregler och

a)införa förfaranden och rutiner som återspeglar internationella bestämmelser och standarder för förenklade tull- och handelsprocedurer, inbegripet WTO:s regler och WCO:s instrument och standarder,

b)genomföra åtgärder som syftar till att befästa harmoniseringen av tullstandarder och åtgärder för förenklade handelsprocedurer,

c)tillämpa moderna tullmetoder, t.ex. riskbedömning, bindande besked, förenklade förfaranden, kontroller efter frigörande och metoder för revision,

d)automatisera tullförfaranden och andra handelsförfaranden, inbegripet elektroniskt utbyte av tull- och handelsinformation,

e)utbilda tulltjänstemän och andra relevanta offentliga och privata tjänstemän om förenklade tull- och handelsprocedurer,

f)andra områden som kan komma att fastställas av parterna.

AVDELNING IX EPA-ANPASSNINGSÅTGÄRDER

ARTIKEL 99

Tillämpningsområde och mål

1.Parterna erkänner att avskaffande och/eller väsentlig sänkning av tullar i enlighet med detta avtal kommer att bli en utmaning för EAC-partnerstaterna. Parterna är överens om att denna särskilda utmaning ska lösas genom inrättandet av en kompensationsram.

2.Parterna erkänner också att genomförandet av detta avtal kan komma att leda till nya utmaningar, bland annat sociala, ekonomiska och miljörelaterade, för EAC-partnerstaternas ekonomier. Parterna är överens om att dessa utmaningar ska bemötas genom ekonomiska åtgärder och andra åtgärder inom utvecklingssamarbetet.

3.Samarbete enligt denna avdelning syftar till att avhjälpa faktiska och potentiella anpassningsutmaningar som följer av genomförandet av detta avtal.

ARTIKEL 100

Samarbetsområden

1.Med beaktande av de intäktsförluster som föranleds av tullnedsättningen ska EU

a)inleda en fördjupad dialog om skattepolitiska anpassningsåtgärder och reformer, 

b)inrätta samarbetsformer för att stödja skattereformer,

c)tillhandahålla finansiella medel för att under en övergångsperiod täcka de överenskomna förluster av statliga intäkter som härrör från avskaffandet eller den väsentliga sänkningen av tullarna.

2.För att säkerställa att EAC-partnerstaternas ekonomier drar full nytta av avtalet samtycker EU till att arbeta med EAC-partnerstaterna för att vidta lämpliga samarbetsåtgärder som syftar till att

a)förbättra konkurrenskraften i EAC-partnerstaternas produktionssektorer,

b)förbättra produktionskapaciteten och yrkeskunnandet hos arbetskraften i EAC-partnerstaterna, vilket omfattar att utbilda arbetstagare som flyttats på grund av nedläggningar av företag eller utrusta dem med ny kompetens för nya sysselsättningar,

c)stödja åtgärder för en hållbar miljö,

d)bygga upp kapacitet för att förbättra disciplin på makro-ekonomisk nivå,

e)förebygga de möjliga effekter som påverkar livsmedels- och näringstrygghet, landsbygdsutveckling, försörjningstrygghet och exportinkomster i EAC-partnerstaterna,

f)beakta andra möjliga samarbetsområden i samband genomförandet av detta avtal.

AVDELNING X: RESURSMOBILISERING

ARTIKEL 101

Principer och mål

1.Mot bakgrund av EU:s åtagande att stödja genomförandet av detta avtal och EAC-partnerstaternas egna ansträngningar för att finansiera sina utvecklingsbehov, är parterna överens om att arbeta både gemensamt och var för sig för att mobilisera finansiella resurser för att stödja genomförandet av detta avtal, den regionala integrationen och EAC-partnerstaternas utvecklingsstrategier.

2.Målet med en gemensam mobilisering av resurser är att, i en anda av ömsesidigt beroende, komplettera, stödja och främja EAC-partnerstaternas ansträngningar att hitta alternativa finansieringskällor för att stödja regional integration och de utvecklingsstrategier, särskilt utvecklingsmatrisen för det ekonomiska partnerskapsavtalet, som nämns i detta avtal.

ARTIKEL 102

Skyldigheter

1.EAC-partnerstaterna ska

a)avsätta medel från sina finansieringsmekanismer i tid och på ett förutsägbart sätt för att stödja regional integration och EPA-relaterade utvecklingsstrategier och projekt enligt utvecklingsmatrisen för det ekonomiska partnerskapsavtalet,

b)utveckla sina utvecklingsstrategier med vederbörlig hänsyn till EAC-partnerstaterna rätt till att själva bestämma inriktningen och ordningen på sina utvecklingsstrategier och utvecklingsprioriteringar,

c)inrätta en EPA-fond för att kanalisera EPA-relaterade resurser,

d)införliva de prioriteringar som fastställts i utvecklingsmatrisen för det ekonomiska partnerskapsavtalet i regionala och nationella strategier.

2.EAC-partnerstaterna ska utforma regler och föreskrifter för förvaltning av fonden i syfte att säkerställa öppenhet, ansvarsskyldighet och valuta för pengarna vid utnyttjandet av dessa resurser. Utan att det påverkar tillämpningen av övriga parters bidrag till EAC:s EPA-fond kommer EU att tilldela resurser på villkor av en positiv bedömning av fondens operativa förfaranden.

3.EU ska tilldela resurser i tid och på ett förutsägbart sätt, varvid särskild hänsyn ska tas till begränsningar på utbudssidan i EAC-partnerstaterna i samband med genomförandet av detta avtal, inklusive finansieringsluckor som identifieras i utvecklingsmatrisen för det ekonomiska partnerskapsavtalet genom

a)Europeiska utvecklingsfonden (nationella och regionala instrument),

b)EU: s budget,

c)något annat instrument som kommer att användas för att genomföra EU:s officiella utvecklingsbistånd (ODA).

Dessutom ska EU arbeta för att mobilisera resurser i tid och på ett förutsägbart sätt från sina medlemsstater.

4.Parterna ska gemensamt åta sig att arbeta för att mobilisera följande resurser:

a)Medel från andra givare (multilaterala och bilaterala givare).

b)Bidrag, subventionerade lån, offentlig-privata partnerskap och specialiserade instrument.

c)Övriga ODA-medel från utvecklingspartnerna.

DEL VI INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 103

Tillämpningsområde och mål

1.Bestämmelserna i denna del gäller för EPA-rådet, kommittén för högre tjänstemän, den rådgivande kommittén samt alla institutioner och kommittéer som kan komma att inrättas enligt detta avtal. 

2.Syftet med denna del är att inrätta institutioner som kommer att underlätta att målen i detta avtal uppnås.

ARTIKEL 104

EPA-rådet

1.Ett EPA-råd inrättas härmed vid ikraftträdandet av detta avtal.

2.EPA-rådet ska bestå av företrädare för parterna på ministernivå.

3.EPA-rådet ska upprätta sin egen arbetsordning inom sex (6) månader från ikraftträdandet av detta avtal.

4.Ordförandeskapet i EPA-rådet ska växelvis innehas av en företrädare för varje part, i enlighet med bestämmelserna i arbetsordningen.

5.EPA-rådet ska sammanträda med jämna mellanrum, dock minst vartannat år; om parterna kommit överens om detta kan rådet dessutom kalla till extra sammanträden när omständigheterna så kräver.

6.EPA-rådet ska ansvara för

a)att detta avtal tillämpas och genomförs och att övervaka att målen uppfylls,

b)att granska alla större frågor som uppkommer inom ramen för detta avtal, liksom andra frågor av gemensamt intresse som påverkar handeln mellan parterna, utan att detta påverkar de rättigheter som följer av del VII, och

c)att pröva förslag och rekommendationer från parterna när det gäller översyn och ändringar av detta avtal.

ARTIKEL 105

EPA-rådets befogenheter

1.EPA-rådet ska ha befogenheter att fatta beslut och får anta rekommendationer från kommittén för högre tjänstemän skriftligen genom ömsesidig överenskommelse.

2.De beslut som fattas ska vara bindande för parterna, som ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem i enlighet med parternas respektive interna regler.

3.EPA-rådet ska inom sex (6) månader efter detta avtals ikraftträdande fastställa och anta den arbetsordning som krävs för inrättandet av skiljenämnden.

4.För frågor där en EAC-partnerstat agerar individuellt ska antagandet av sådana beslut av EPA-rådet kräva samtycke från den berörda EAC-partnerstaten.

ARTIKEL 106

Kommittén för högre tjänstemän

1.En kommitté för högre tjänstemän inrättas härmed vid ikraftträdandet av detta avtal.

2.Den ska bestå av ständiga sekreterare eller huvudsekreterare, allt efter omständigheterna, från EAC-partnerstaterna och företrädare från EU på högre tjänstemannanivå.

3.Med förbehåll för eventuella anvisningar som ges av EPA-rådet ska kommittén för högre tjänstemän sammanträda minst en gång om året och får hålla extraordinarie möten när omständigheterna så kräver vid vilken tidpunkt som helst som parterna enats om. Kommittén för högre tjänstemän ska också sammanträda före mötena i EPA-rådet.

4.Ordförandeskapet i kommittén ska innehas gemensamt av en företrädare för vardera parten.

5.Kommittén för högre tjänstemän ska ansvara för följande:

a)Biträda EPA-rådet i dess arbete.

b)Ta emot och behandla rapporter från de specialiserade kommittéer, möten, arbetsgrupper eller andra organ som inrättats av kommittén enligt artikel 107.1 och samordna deras verksamhet samt utfärda rekommendationer för övervägande av EPA-rådet.

c)Lämna rapporter och rekommendationer om genomförandet av detta avtal till EPA-rådet, antingen på eget initiativ eller på begäran av EPA-rådet, eller på begäran av en part.

d)Inom handelsområdet

i)övervaka och ansvara för genomförandet och den korrekta tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal och diskutera och rekommendera samarbetsprioriteringar i denna fråga,

ii)vidta åtgärder för att undvika tvister och för att lösa tvister som kan uppstå rörande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, i enlighet med bestämmelserna i del VII, avdelning 1,

iii)bistå EPA-rådet i fullgörandet av dess uppgifter, inbegripet framläggande av rekommendationer för beslut som ska fattas av EPA-rådet,

iv)övervaka utvecklingen av den regionala integrationen och av de ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan parterna,

v)övervaka och bedöma konsekvenserna av genomförandet av detta avtal för hållbar utveckling i de respektive parterna,

vi)diskutera och vidta åtgärder för att främja handel, investeringar och affärsmöjligheter mellan parterna, och

vii)diskutera alla frågor som är relevanta för detta avtal och frågor som kan komma att påverka uppfyllandet av målen.

e)Inom utvecklingsområdet

i)bistå EPA-rådet i fullgörandet av dess uppgifter när det gäller frågor inom utvecklingssamarbetsområdet som omfattas av detta avtal,

ii)övervaka genomförandet av avtalets bestämmelser om samarbete och samordna samarbetsåtgärder med givare från tredje part,

iii)utfärda rekommendationer om handelsrelaterat samarbete mellan parterna,

iv)regelbundet se över samarbetsprioriteringarna i detta avtal och i tillämpliga fall utfärda rekommendationer om nya prioriteringar, om lämpligt, och

v)se över och diskutera samarbetsfrågor som rör regional integration och genomförandet av detta avtal.

ARTIKEL 107

Befogenheter för kommittén för högre tjänstemän

1.Vid utförandet av sina uppgifter ska kommittén för högre tjänstemän

a)när så är lämpligt inrätta, ge direktiv till och övervaka alla specialiserade kommittéer, arbetsmöten, arbetsgrupper eller organ med uppgift att behandla frågor inom dess behörighetsområde samt avgöra hur dessa kommittéer, arbetsmöten, arbetsgrupper eller organ ska vara sammansatta, vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsordning de ska ha, om inte annat föreskrivs i detta avtal,

b)fatta beslut eller utfärda rekommendationer i de fall som föreskrivs i detta avtal, eller när sådan befogenhet delegerats till den av EPA-rådet, i sådana fall ska kommittén fatta beslut eller utfärda rekommendationer i enlighet med villkoren i artikel 105, och

c)behandla alla frågor som omfattas av detta avtal och vidta lämpliga åtgärder.

2.Kommittén ska anordna särskilda arbetsmöten för att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i punkt 1 a.

3.Kommittén ska anta sin arbetsordning inom tre (3) månader från det att interimsavtalet har trätt i kraft.

ARTIKEL 108

Rådgivande EPA-kommittén

1.Härmed inrättas en rådgivande EPA-kommitté med uppgift att bistå kommittén för högre tjänstemän i dess uppgift att främja dialog och samarbete mellan olika företrädare för den privata sektorn, organisationer i det civila samhället, inklusive i den akademiska världen, och företrädare för sociala och ekonomiska intressegrupper. Dialogen och samarbetet ska omfatta alla frågor som omfattas av detta avtal, allt eftersom dessa uppkommer i samband med genomförandet av avtalet.

2.Medlemmarna i den rådgivande EPA-kommittén ska utses av EPA-rådet, på rekommendation av kommittén för högre tjänstemän, i syfte att säkra att alla berörda parter representeras.

3.Den rådgivande EPA-kommitténs verksamhet ska grunda sig på samråd med kommittén för högre tjänstemän eller på eget initiativ och den ska utfärda rekommendationer till kommittén för högre tjänstemän. Företrädare för parterna ska närvara vid den rådgivande EPA-kommitténs möten.

4.Den rådgivande EPA-kommittén ska anta sin arbetsordning inom tre (3) månader efter dess inrättande genom överenskommelse med kommittén för högre tjänstemän.

DEL VII: FÖREBYGGANDE AV TVISTER OCH TVISTELÖSNING

ARTIKEL 109

Syfte och tillämpningsområde

1.Denna del ska tillämpas på alla tvister rörande tolkning och tillämpning av bestämmelserna i detta avtal om inte något annat anges.

2.Målet med denna del är att förebygga eller lösa eventuella tvister mellan parterna vad gäller tolkningen och tillämpningen av detta avtal i god tro, och i möjligaste mån finna en ömsesidigt överenskommen lösning.

AVDELNING I: FÖREBYGGANDE AV TVISTER

ARTIKEL 110

Samråd

1.Parterna ska försöka lösa eventuella tvister om tolkningen och tillämpningen av detta avtal genom att inleda uppriktiga samråd i syfte att nå en ömsesidigt överenskommen lösning.

2.Samråd inleds genom att den ena parten sänder en skriftlig begäran till den andra parten, med kopia till kommittén för högre tjänstemän, och anger vilken åtgärd det är fråga om och de bestämmelser i avtalet som den anser att åtgärden strider mot.

3.Om inte parterna kommer överens om något annat, ska samråd äga rum på den svarande partens territorium, och hållas inom tjugo (20) dagar från den dag då begäran mottogs. Samråden ska anses ha avslutats inom sextio (60) dagar efter den dag då den svarande parten mottog begäran om samråd, om inte båda parterna är överens om att fortsätta samrådet. All information som lämnas ut under samrådet ska förbli konfidentiell.

4.Samråd om brådskande ärenden, bl.a. frågor som gäller lättfördärvliga varor eller säsongsvaror, ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt men senast inom femton (15) dagar från den dag då begäran om samråd mottogs och anses vara avslutade inom trettio (30) dagar efter det att begäran om samråd mottogs, om inte båda parterna är överens om att fortsätta samrådet.

5.Om den part som mottar begäran inte har besvarat begäran om samråd inom tio (10) dagar efter mottagandet, eller om samråden inte hålls inom de tidsfrister som fastställs i punkt 3 respektive 4, eller om samråden har avslutats utan att någon ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får endera parten begära att tvisten löses genom skiljeförfarande i enlighet med artikel 112.

6.Parterna kan enas om att ändra tidsfristerna i punkterna 3–5 ovan på grund av svårigheter som endera parten stött på eller ärendets komplexitet.

ARTIKEL 111

Medling

1.Om man vid samrådet inte kan enas om en ömsesidigt godtagbar lösning kan parterna efter överenskommelse vända sig till en medlare. Såvida inte parterna enats om något annat ska medlingen avse samma fråga som den som anges i begäran om samråd.

2.Varje part får gå vidare till skiljeförfarande enligt artikel 112 utan att tillgripa medling.

3.Om parterna efter femton (15) dagar inte kunnat enas om en medlare ska ordföranden för kommittén för högre tjänstemän, eller dennes ställföreträdare, genom lottning utse en medlare bland de personer som är upptagna på den förteckning som avses i artikel 125 och som inte är medborgare i någon av parterstaterna. Medlaren ska utses inom tjugofem (25) dagar från det datum då parterna enades om att begära medling och i närvaro av en företrädare för vardera parten. Senast trettio (30) dagar efter det att medlaren har utsetts ska han eller hon kalla till ett möte mellan parterna. Båda parternas inlagor ska vara medlaren till handa senast femton (15) dagar före mötet och medlaren ska avge ett yttrande senast fyrtiofem (45) dagar efter det att han eller hon har utsetts.

4.Medlarens yttrande får innehålla rekommendationer om hur tvisten bör lösas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Medlarens yttrande är inte bindande.

5.Parterna kan enas om att ändra tidsfristerna i punkt 3. Medlaren kan också besluta att ändra dessa tidsfrister på begäran av en av parterna eller på eget initiativ, på grund av de svårigheter som den berörda parten stött på eller ärendets komplexitet.

6.Medlingsförfarandena, särskilt alla uppgifter som läggs fram och de ståndpunkter som parterna intagit under förhandlingarna, ska vara konfidentiella.

AVDELNING II: TVISTLÖSNING

ARTIKEL 112

Inledande av skiljeförfarandet

1.Om parterna inte har lyckats lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 110 får den klagande parten begära att en skiljenämnd ska inrättas i enlighet med artikel 113.

2.Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas in skriftligen till den svarande parten och till kommittén för högre tjänstemän. Den klagande parten ska i sin begäran ange den särskilda åtgärd klagomålet gäller och förklara hur denna åtgärd kan anses strida mot bestämmelserna i detta avtal.

ARTIKEL 113

Tillsättande av skiljenämnden

1.En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.

2.Parterna ska inom tio dagar efter det att begäran om tillsättande av en skiljenämnd har ingetts till kommittén för högre tjänstemän samråda i syfte att enas om nämndens sammansättning.

3.Om parterna inte kan enas om skiljenämndens sammansättning inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 ska varje part utse en skiljeman från den förteckning över skiljemän som upprättats enligt artikel 125 inom fem (5) dagar. Om någon av parterna underlåter att utnämna sin skiljeman ska denna skiljeman, på begäran av den andra parten, utses genom lottning av ordföranden för kommittén av högre tjänstemän, eller ordförandens ställföreträdare från den partens delförteckning som upprättats enligt artikel 125.

4.Såvida inte parterna når en överenskommelse om skiljenämndens ordförande inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2, ska de två skiljemännen i sin tur utse en tredje skiljeman som ordförande i panelen utifrån den förteckning som upprättats enligt artikel 125 inom fem (5) dagar efter deras utnämning och ska underrätta kommittén för högre tjänstemän om utnämningen. Om en ordförande för skiljenämndens inte utnämns kan endera parten begära att ordföranden för kommittén för högre tjänstemän eller dennes ställföreträdare genom lottning väljer ut skiljenämndens ordförande från den delförteckning över ordföranden som ingår i den förteckning som upprättats enligt artikel 125 inom fem (5) dagar.

5.Dagen för tillsättandet av skiljenämnden ska vara den sista dag då alla tre skiljemän har godtagit sitt uppdrag i enlighet med arbetsordningen.

ARTIKEL 114

Interimsrapport från nämnden

1.I allmänhet senast nittio (90) dagar från den dag då skiljenämnden tillsattes ska den för parterna lägga fram en interrimsrapport som innehåller både en beskrivande del och nämndens slutsatser. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och kommittén för högre tjänstemän detta och ange skälen till förseningen samt det datum då nämnden planerar lägga fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interimsrapporten läggas fram senare än etthundra tjugo (120) dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes. Parterna får inom femton (15) dagar efter det att interimsrapporten lagts fram skriftligen lämna synpunkter på särskilda aspekter i rapporten.

2.I brådskande fall, bl.a. fall som gäller lättfördärvliga varor och säsongsvaror, ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom trettio (30) dagar, och i varje fall senast fyrtiofem (45) dagar efter den dag då nämnden tillsattes. En part får inom sju (7) dagar från det att interimsrapporten lades fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i interimsrapporten.

3.Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten får skiljenämnden ändra sin rapport och företa ytterligare utredningar som den anser motiverade. Nämndens slutliga avgörande ska innehålla en diskussion om de argument som förts fram i samband med interimsöversynen och ska tydligt besvara parternas frågor och anmärkningar.

ARTIKEL 115

Skiljenämndens avgörande

1.Skiljenämnden ska göra följande:

a)Meddela sitt avgörande till parterna och till kommittén för högre tjänstemän inom etthundratjugo (120) dagar från den dag då den tillsattes.

b)Utan hinder av punkt a) ska skiljenämndens ordförande, om denna tidsfrist inte kan hållas, skriftligen meddela parterna och kommittén för högre tjänstemän detta och ange skälen till förseningen samt vilket datum skiljenämnden planerar att meddela sitt avgörande. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än etthundrafemtio (150) dagar efter den dag då nämnden tillsattes.

2.I brådskande fall, bl.a. fall som gäller lättfördärvliga varor och säsongsvaror

a)ska skiljenämnden meddela sitt avgörande inom sextio (60) dagar efter den dag då nämnden tillsattes,

b)får skiljenämnden meddela ett preliminärt utslag, så snart som det är praktiskt möjligt och under alla omständigheter inom sju (7) dagar från den dag då den tillsattes i frågan om huruvida den anser att fallet är brådskande.

3.Skiljenämndens avgörande ska omfatta rekommendationer om hur den svarande parten skulle kunna avhjälpa den bristande överensstämmelsen.

4.Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 6–10 om den rimliga tidsperioden ska den svarande parten vidta alla nödvändiga åtgärder för att omedelbart och i god tro följa skiljenämndens avgörande.

5.Om omedelbar efterlevnad inte är möjlig ska parterna sträva efter att komma överens om den tid som krävs för att följa avgörandet. I ett sådant fall ska den svarande parten senast tjugoen (21) dagar från den dag då skiljenämndens avgörande överlämnades till parterna, till den klagande parten och till kommittén för högre tjänstemän ange hur lång tidsperiod den kommer att behöva för att följa avgörandet.

6.Om parterna inte kan enas om en rimlig tidsperiod för att efterkomma skiljenämndens avgörande ska den klagande parten inom tjugo (14) dagar från den anmälan som avses i punkt 1 skriftligen begära att skiljenämnden fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska anmälas samtidigt till den andra parten och till kommittén för högre tjänstemän. Skiljenämnden ska överlämna sitt avgörande till parterna och till kommittén för högre tjänstemän senast tjugoen (21 dagar) efter den dag då begäran ingavs.

7.Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas på nytt, ska förfarandena i artikel 113 tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara trettiofem (35) dagar från den dag då den begäran som avses i punkt 6 ingavs.

8.Vid fastställandet av den rimliga tidsperioden ska skiljenämnden ta hänsyn till hur lång tid det normalt tar den svarande parten att anta lagar eller administrativa bestämmelser som är jämförbara med dem som den parten anser vara nödvändiga för att säkra överensstämmelse, och särskilt beakta de svårigheter som EAC-partnerstaterna kan drabbas av på grund av att det saknas erforderlig kapacitet.

9.Den rimliga tidsperioden kan förlängas efter överenskommelse mellan parterna.

ARTIKEL 116

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande

1.Den svarande parten ska före utgången av den rimliga tidsperioden till den klagande parten och kommittén för högre tjänstemän anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande.

2.Om den svarande parten vid utgången av den rimliga tidsperioden inte har uppfyllt bestämmelserna i punkt 1 ovan, får den klagande parten vidta, efter anmälan till den andra parten och till kommittén med högre tjänstemän, lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 118.2.

3.Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida den svarande parten har sett till att bestämmelserna i detta avtal följs, får endera parten inge en skriftlig begäran om att skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska ange vilken särskild åtgärd klagomålet gäller och tydligt förklara hur denna åtgärd kan anses vara oförenlig eller förenlig med bestämmelserna i detta avtal och med skiljenämndens avgörande.

4.Skiljenämnden ska sträva efter att meddela sitt avgörande inom fyrtiofem (45) dagar från den dag då begäran ingavs. I brådskande fall, bl.a. fall som gäller lättfördärvliga varor och säsongsvaror, ska skiljenämnden lämna sitt avgörande inom trettio (30) dagar från den dag då begäran ingavs.

5.Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas på nytt inom femton (15) dagar, ska förfarandena i artikel 113 tillämpas. I sådana fall ska tidsfristen för meddelande av avgörandet vara åttio (80) dagar från den dag då den begäran som avses i punkt 3 ingavs.

ARTIKEL 117

Provisorisk kompensation om skiljenämndens avgörande inte följs

1.Om den svarande parten underlåter att anmäla de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att den åtgärd som anmälts enligt artikel 116.1 inte är förenlig med den svarande partens förpliktelser enligt detta avtal, ska den klagande parten ha rätt att vidta lämpliga åtgärder efter att ha anmält detta till den svarande parten.

2.Den klagande parten ska sträva efter att välja åtgärder som i minsta möjliga utsträckning påverkar uppnåendet av målen i detta avtal och den ska också ta hänsyn till konsekvenserna för den svarande partens ekonomi. Om EU har fått rätt att vidta sådana åtgärder ska den dessutom välja åtgärder som särskilt syftar till att få den bristande överensstämmelsen att upphöra i den EAC-partnerstat vars åtgärder inte överensstämmer med detta avtal.

3.När som helst efter utgången av den rimliga tidsperioden får den klagande parten begära att den svarande parten ska erbjuda provisorisk kompensation och den svarande parten ska lägga fram ett sådant erbjudande.

4.Kompensation eller lämpliga motåtgärder ska vara tillfälliga och ska endast tillämpas till dess att den åtgärd som konstaterats strida mot bestämmelserna i detta avtal har upphört eller ändrats på ett sådant sätt att den blir förenlig med bestämmelserna, eller till dess att parterna har enats om en lösning av tvisten.

ARTIKEL 118

Översyn av åtgärder som har vidtagits efter införandet av lämpliga åtgärder

1.Den svarande parten ska underrätta den andra parten och kommittén för högre tjänstemän om alla åtgärder som den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande och om sin begäran om att den klagande partens tillämpning av lämpliga åtgärder ska upphöra.

2.Om parterna inte når en överenskommelse om den anmälda åtgärdens förenlighet med bestämmelserna i detta avtal inom (trettio) 30 dagar från den dag då anmälan ingavs, ska den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till skiljenämnden för avgörande. En sådan begäran ska anmälas till den andra parten och till kommittén för högre tjänstemän. Skiljenämndens avgörande ska meddelas parterna och kommittén för högre tjänstemän inom fyrtiofem (45) dagar efter den dag då begäran ingavs.

3.Om skiljenämnden fastställer att en vidtagen åtgärd inte är förenlig med bestämmelserna i detta avtal, ska den fatta ett beslut om huruvida den klagande parten får fortsätta att tillämpa lämpliga åtgärder. Om skiljenämnden fastställer att en vidtagen åtgärd är förenlig med bestämmelserna i detta avtal, ska de lämpliga åtgärderna avslutas omedelbart efter avgörandet har meddelats.

4.Om den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess ledamöter inte har kunnat sammankallas på nytt, ska förfarandena i artikel 113 tillämpas. Tidsfristen för meddelande av avgörandet ska vara sextio (60) dagar från den dag då begäran som avses i punkt 2 mottogs.

AVDELNING III: GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 119

Ömsesidigt godtagbar lösning

Parterna får nå en godtagbar lösning på tvister som omfattas av denna del när som helst och ska meddela en sådan lösning till kommittén för högre tjänstemän. Om lösningen måste godkännas enligt relevanta inhemska förfaranden i någon av parterna ska detta krav anges i anmälan, och förfarandena tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller efter anmälan att de inhemska godkännandeförfarandena har slutförts, ska förfarandet vara avslutat.

ARTIKEL 120

Arbetsordning

Tvistlösningsförfaranden ska följa den arbetsordning som ska antas av EPA-rådet inom sex (6) månader efter detta avtals ikraftträdande.

ARTIKEL 121

Upplysningar och råd i sakfrågor

På begäran av en part eller på eget initiativ får skiljenämnden inhämta upplysningar från alla källor som den finner lämpliga för förfarandet i skiljenämnden, däribland från parterna i tvisten. Nämnden ska också ha rätt att be om expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Berörda fysiska eller juridiska personer i parterna och andra tredje parter har rätt att i egenskap av sakkunniga amicus curiae informera nämnden i enlighet med arbetsordningen. Alla upplysningar som inhämtas på detta sätt ska delges parterna, som har möjlighet att lämna synpunkter på detta.

ARTIKEL 122

Språkregler för inlagor

1.Parternas skriftliga och muntliga inlagor ska lämnas in på ett av parternas officiella språk.

2.Parterna ska sträva efter att enas om ett gemensamt arbetsspråk för alla särskilda förfaranden som omfattas av denna del. Om parterna inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk ska varje part ordna och bekosta översättningen av sina skriftliga inlagor och tolkningen vid förhandlingarna till det språk som den svarande parten valt, såvida inte detta språk är ett officiellt språk inom denna parts territorium. 3

ARTIKEL 123

Tolkningsregler

1.Skiljenämnden ska tolka bestämmelserna i detta avtal i enlighet med sedvanerättsliga regler för tolkning av folkrätten, inklusive de regler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten.

2.Skiljenämndens tolkningar och avgöranden kan inte utvidga eller begränsa de rättigheter och skyldigheter som följer av bestämmelserna i detta avtal.

ARTIKEL 124

Skiljenämndens avgöranden

1.Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut enhälligt. Om det inte går att uppnå enhällighet ska frågan avgöras genom enkel majoritet.

2.Skiljenämnden ska i sitt avgörande redovisa sakförhållandena, de relevanta avtalsbestämmelsernas tillämplighet och skälen till nämndens undersökningsresultat, rekommendationer och slutsatser. Kommittén för höga tjänstemän ska offentliggöra skiljenämndens avgöranden.

3.Skiljenämndens avgörande ska vara slutgiltigt och bindande för parterna.

ARTIKEL 125

Förteckning över skiljemän

1.Kommittén för högre tjänstemän ska senast sex (6) månader efter detta avtals ikraftträdande sammanställa en förteckning över minst femton (15) personer som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän. Förteckningen ska bestå av tre delförteckningar: en delförteckning över skiljemän för varje part och en delförteckning över personer som inte är medborgare i någon av parterna och som ska fungera som ordförande för skiljenämnden. Varje delförteckning ska omfatta minst fem (5) personer. Kommittén för höga tjänstemän ska se till att förteckningen alltid är fullständig i enlighet med arbetsordningen.

2.Om någon delförteckning inte har upprättats eller inte innehåller tillräckligt många namn på enskilda personer vid den tidpunkt då en anmälan görs enligt artikel 113.2, ska skiljemännen utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits för respektive delförteckning av den ena eller båda parterna. Om endast en part har föreslagit namn, ska de tre skiljemännen utses genom lottning bland dessa namn.

3.Om det inte finns någon förteckning över skiljemän enligt punkt 1 ovan eller skiljemän som föreslagits enligt punkt 2 ska den part som inleder skiljeförfarandet begära att Permanenta skiljedomstolens generalsekreterare fungerar som tillsättningsmyndighet.

4.Skiljemännen ska ha specialkunskaper om och erfarenhet inom juridik och internationell handel. De ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha anknytning till någon av parternas regeringar, samt följa den uppförandekod som bifogas den arbetsordning som ska antas av EPA-rådet inom sex (6) månader efter detta avtals ikraftträdande.

ARTIKEL 126

Förbindelser med WTO:s tvistlösningsorgan

1.De skiljenämnder som tillsätts i enlighet med detta avtal ska inte besluta om tvister som rör en parts rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet.

2.Tillämpning av detta avtals bestämmelser om tvistlösning ska inte utgöra ett hinder för eventuella åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsåtgärder. Om en part emellertid har inlett ett tvistlösningsförfarande avseende en viss åtgärd, antingen enligt denna avdelning eller enligt WTO-avtalet, får den inte inleda ett tvistlösningsförfarande avseende samma åtgärd i något annat forum förrän det första förfarandet har avslutats. En part får inte heller söka upprättelse i båda forumen för överträdelse av en förpliktelse som är identisk både enligt avtalet och enligt WTO-avtalet. När ett tvistlösningsförfarande väl har inletts, får parten inte söka upprättelse för överträdelse av förpliktelserna i det andra forumet när det gäller samma förpliktelse enligt det andra avtalet, såvida inte det valda forumet av skäl som rör förfarandet eller juridisk behörighet misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas enligt den förpliktelsen.

3.En part får med beaktande av en viss åtgärd inleda ett tvistlösningsförfarande, antingen enligt denna del eller i enlighet med WTO-avtalet:

a)Tvistlösningsförfarandet enligt denna del anses ha inletts genom att en part i enlighet med artikel 112 begär att en nämnd ska tillsättas och anses ha avslutats när skiljenämnden i enlighet med artikel 115 har meddelat parterna och kommittén för högre tjänstemän sitt avgörande eller när en ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts i enlighet med artikel 119.

b)Tvistlösningsförfarandet enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en nämnd ska tillsättas enligt artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning och anses ha avslutats när tvistlösningsorganet har antagit nämndens rapport eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport, enligt artiklarna 16 och 17.14 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning,

4.Inget i detta avtal ska hindra en part från att genomföra ett sådant upphävande av skyldigheter som godkänts av WTO:s tvistlösningsorgan. WTO-avtalet får inte hindra en part från att upphäva sina förpliktelser enligt detta avtal.

ARTIKEL 127

Tidsfrister

1.Alla tidsfrister som fastställs i denna del, inklusive skiljenämndens tidsfrister för att anmäla sina avgöranden, ska räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då den åtgärd eller händelse de avser inträffade.

2.Alla tidsfrister som nämns i denna del får förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

DEL VIII: ALLMÄNNA UNDANTAG

ARTIKEL 128

Allmän undantagsklausul

Under iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parter i vilkas länder likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av internationell handel, ska ingenting i detta avtal tolkas som ett hinder för EU eller EAC-partnerstaterna att anta eller genomföra åtgärder som

a)är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten och moralen eller för att upprätthålla allmän ordning,

b)är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa,

c)hänför sig till import eller export av guld eller silver,

d)är nödvändiga för att säkerställa iakttagandet av lagar och andra författningar som inte är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dem som avser tillämpning av tullbestämmelser, verkställighet av monopol som drivs enligt punkt 4 i artikel II och artikel XVII i Gatt, skydd av patent, varumärken och upphovsrätt, och förhindra bedrägliga förfaranden,

e)gäller produkter framställda inom kriminalvården,

f)inrättats för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde,

g)avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om sådana åtgärder genomförs i samband med restriktioner av inhemsk produktion eller konsumtion,

h)genomförs i enlighet med skyldigheter enligt ett mellanstatligt råvaruavtal som uppfyller de kriterier som lagts fram för de avtalsslutande parterna i Gatt och vilka parterna godkänt eller som inte lämnats in och godkänts 4 ,

i)innebär restriktioner för exporten av inhemska material som krävs för att säkerställa väsentliga mängder av sådant material för en nationell bearbetningsindustri under perioder när det inhemska priset på detta material hålls under världsmarknadspriset som en del av en statlig stabiliseringsplan, Sådana åtgärder ska dock inte användas för att öka exporten eller skyddet av sådan inhemsk industri och inte ska avvika från bestämmelserna i detta avtal när det gäller icke-diskriminering,

j)har väsentlig betydelse för införskaffande eller distribution av produkter som det generellt eller lokalt råder brist på, förutsatt att alla sådana åtgärder överensstämmer med principen att EU eller EAC-partnerstaterna har rätt till en skälig del av det internationella utbudet av sådana produkter och att sådana åtgärder som är oförenliga med andra bestämmelser i detta avtal ska upphävas så snart som förutsättningarna för dem inte längre föreligger.

ARTIKEL 129

Undantag i säkerhetssyfte

1.Inget i detta avtal ska tolkas så att det

a)ålägger EU eller EAC-partnerstaterna att lämna upplysningar vars utlämnande de anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen, eller

b)hindrar EU eller EAC-partnerstaterna från att vidta en åtgärd som de anser nödvändig för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen, där sådana åtgärder

i)avser klyvbart material eller material ur vilket det kan framställas,

ii)handel med vapen, ammunition och krigsmateriel och sådan handel med andra varor och materiel som direkt eller indirekt underhåller en militär anläggning,

iii)avser offentlig upphandling som är absolut nödvändig för nationella säkerhets- eller försvarssyften,

iv)vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna, eller

c)hindrar EU eller EAC-partnerstaterna från att vidta åtgärder i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet, i överensstämmelse med deras förpliktelser enligt Förenta nationernas stadga. 

2.Kommittén för höga tjänstemän ska i största möjliga utsträckning underrättas om åtgärder som vidtas enligt punkt 1 b och 1 c och om deras upphörande.

ARTIKEL 130

Beskattning

1.Inget i detta avtal eller i de ordningar som antagits inom ramen för detta avtal ska tolkas så att det hindrar en partner från att vid tillämpning av relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning skilja mellan skattebetalare med skilda omständigheter, särskilt vad gäller bosättningsort eller den plats där deras kapital är investerat.

2.Inget i detta avtal eller i de ordningar som antagits inom ramen för detta avtal ska tolkas så att det hindrar antagandet eller genomförandet av åtgärder som syftar till att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt i enlighet med skattebestämmelser i dubbelbeskattningsavtal, andra arrangemang på skatteområdet eller i nationell skattelagstiftning.

3.Inget i detta avtal ska påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt skattekonventioner. Vid bristande överensstämmelse mellan detta avtal och en skattekonvention gäller konventionens bestämmelser.

DEL IX: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 131

Betalningsbalanssvårigheter

1.Om en part har allvarliga betalningsbalansproblem eller allvarliga externa finansiella svårigheter, eller om sådana problem eller svårigheter riskerar att uppkomma, får den införa eller upprätthålla begränsningar för handeln med varor.

2.Parterna ska försöka undvika att tillämpa de begränsningar som avses i punkt 1.

3.De begränsningar som införs eller upprätthålls enligt denna artikel ska vara icke-diskriminerande, tidsbegränsade och ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa betalningsbalanssituationen eller den externa finansiella situationen. De måste uppfylla villkoren i WTO-avtalen och i tillämpliga fall vara förenliga med Internationella valutafondens stadga.

4.Den part som bibehåller eller har infört begränsningar eller ändrar begränsningar ska omedelbart anmäla detta till den andra parten och till EPA-rådet och snarast möjligt redovisa en tidsplan för deras upphävande.

5.Samråd ska omgående äga rum inom EPA-rådet varvid betalningsbalanssituationen för den berörda parten ska bedömas och de restriktioner som införts eller vidmakthålls enligt denna artikel, med hänsyn till, bland annat, sådana faktorer som

a)betalningsbalansproblemens eller de externa finansiella svårigheternas art och omfattning,

b)den externa ekonomiska situationen och handelssituationen,

c)alternativa korrigerande åtgärder som kan vidtas.

6.Vid samrådet ska frågan om huruvida begränsningarna är förenliga med punkterna 3 och 4 tas upp. Alla uppgifter av statistisk natur och andra faktauppgifter från Internationella valutafonden som gäller valutor, valutareserver och betalningsbalans ska godtas, och slutsatserna ska grundas på valutafondens bedömning av betalningsbalanssituationen och den externa finansiella situationen för den berörda part som antar eller vidmakthåller en åtgärd.

ARTIKEL 132

Definitioner av parterna och fullgörandet av skyldigheter

1.De avtalsslutande parterna i detta avtal är parterna i fördraget om upprättandet av Östafrikanska gemenskapen (nedan kallade EAC-partnerstaterna), å ena sidan, och Europeiska unionen eller dess medlemsstater, eller Europeiska unionen och dess medlemsstater, inom sina respektive behörighetsområden såsom framgår av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (nedan kallade EU), å andra sidan.

2.I detta avtal avses med part EAC-partnerstaterna, som agerar gemensamt, eller EU, beroende på vem som berörs. Med parter avses EAC-partnerstaterna, som agerar gemensamt, eller EU.

3.EAC-partnerstaterna kan ge en av sina företrädare mandat att agera på deras vägnar i alla frågor som omfattas av detta avtal, i vilka de har enats om att agera gemensamt.

4.Parterna ska anta de allmänna eller särskilda bestämmelser som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal samt se till att de är förenliga med de mål som fastställs i avtalet.

ARTIKEL 133

Kontaktpunkter

1.Då detta avtal börjar tillämpas ska parterna utnämna en kontaktpunkt för informationsutbyte för att underlätta kommunikationen i samband med tillämpningen av avtalet. Utnämnandet av en kontaktpunkt för informationsutbyte påverkar inte det särskilda utnämnandet av behöriga myndigheter enligt särskilda bestämmelser i detta avtal.

2.Varje part ska på begäran av kontaktpunkterna för informationsutbyte ange vilket organ eller vilken tjänsteman som ansvarar för frågor som gäller tillämpningen av detta avtal samt lämna det stöd som behövs för att underlätta kontakterna med den begärande parten.

3.På begäran av endera parten ska den andra parten, så långt det enligt lagen är möjligt, lämna upplysningar och omgående svara på alla frågor från den andra parten som gäller en befintlig eller föreslagen åtgärd som skulle kunna påverka handeln mellan parterna.

ARTIKEL 134

Insyn och öppenhet samt sekretess

1.Parterna ska se till att alla lagar och andra författningar, förfaranden och allmänt tillämpliga förvaltningsbeslut samt alla internationella åtaganden med anknytning till handelsfrågor som omfattas av detta avtal omedelbart offentliggörs eller görs tillgängliga för allmänheten och den andra parten.

2.Utan att det påverkar bestämmelserna om öppenhet och insyn i detta avtal ska de uppgifter som avses i denna artikel anses ha tillhandahållits när de gjorts tillgängliga till sekretariatet för Östafrikanska gemenskapen och Europeiska kommissionen eller till WTO eller på de berörda parternas officiella och kostnadsfria allmänt tillgängliga webbplatser.

3.Inget i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter, vars utelämnande skulle hindra rättstillämpningen eller på annat sätt strida mot det allmännas intresse eller vara till skada för enskilda, offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen, utom i den mån det är nödvändigt att tillhandahålla dessa uppgifter i samband med ett tvistlösningsförfarande i enlighet med del VII i detta avtal. Om en skiljenämnd som tillsatts enligt artikel 113 i del VII anser att det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna ska nämnden se till att sekretessen garanteras.

ARTIKEL 135

Europeiska unionens yttersta randområden

1.Med hänsyn till att EU:s yttersta randområden och EAC-partnerstaterna ligger så nära varandra geografiskt och för att stärka de ekonomiska och sociala förbindelserna mellan dessa regioner, ska parterna sträva efter att underlätta samarbetet mellan EU:s yttersta randområden och EAC-partnerstaterna inom alla områden som omfattas av detta avtal.

2.När helst detta är möjligt ska också målen i punkt 1 i denna artikel eftersträvas genom att man uppmuntrar EAC-partnerstaterna och EU:s yttersta randområden att gemensamt delta i nätverk och i EU:s program inom områden som omfattas av detta avtal.

3.EU ska sträva efter att säkra samordning mellan de olika finansieringsinstrumenten inom EU:s sammanhållnings- och utvecklingspolitik för att främja samarbete mellan EAC-partnerstaterna och EU:s yttersta randområden inom de områden som omfattas av detta avtal.

4.Ingen bestämmelse i det här avtalet ska hindra EU från att tillämpa befintliga åtgärder som syftar till att förbättra den strukturella, ekonomiska och sociala situationen i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ARTIKEL 136

Förhållande till andra avtal

1.Med undantag av bestämmelserna om utvecklingssamarbete i avdelning II i del 3 av Cotonouavtalet, ska bestämmelserna i detta avtal gälla i de fall då bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i avdelning II i del 3 av Cotonouavtalet inte överensstämmer med varandra.

2.Inget i detta avtal ska tolkas så att det hindrar någon av parterna från att vidta lämpliga åtgärder som är förenliga med detta avtal och i överenstämmelse med Cotonouavtalet.

ARTIKEL 137

Förhållande till WTO-avtalen

Parterna är eniga om att inget i detta avtal kräver att de handlar på ett sätt som är oförenligt med deras skyldigheter inom ramen för WTO.

ARTIKEL 138

Anmälningar

Anmälningar som krävs enligt detta avtal ska ske skriftligen och sändas till sekretariatet för Östafrikanska gemenskapen eller Europeiska kommissionen, allt efter omständigheterna.

ARTIKEL 139

Ikraftträdande

1.Detta avtal ska undertecknas, ratificeras eller godkännas i enlighet med de respektive parternas tillämpliga konstitutionella eller interna regler och förfaranden.

2.Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då parterna har anmält till varandra att de interna rättsliga förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts.

3.Anmälningar av ikraftträdandet ska sändas, när det gäller EAC-partnerstaterna till generalsekreteraren för Östafrikanska gemenskapen och när det gäller EU-parten till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, som gemensamt ska vara depositarier för detta avtal. Varje depositarie ska meddela den andra depositarien om att den mottagit det sista ratificeringsinstrumentet, och ange att de interna rättsliga förfarandena för ikraftträdande har avslutats.

4.I väntan på att avtalet ska träda i kraft får EAC-partnerstaterna och EU provisoriskt tillämpa de bestämmelser i detta avtal som omfattas av deras respektive behörighet. Detta kan ske antingen genom provisorisk tillämpning där detta är möjligt, eller genom ratificering av avtalet.

5.Provisorisk tillämpning ska anmälas till depositarierna. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt tio (10) dagar efter den dag då parterna till varandra anmäler att de interna rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta har avslutats.

6.Om en bestämmelse i detta avtal tillämpas enligt punkt 4, ska alla hänvisningar i bestämmelsen till dagen för detta avtals ikraftträdande tolkas som en hänvisning till den dag från och med vilken parterna har enats om att tillämpa bestämmelsen enligt punkt 4.

7.Trots punkt 4 kan EAC-partnerstaterna och EU ensidigt vidta åtgärder för att tillämpa avtalet före den provisoriska tillämpningen, i den mån det är möjligt.

ARTIKEL 140

Uppsägning

1.Varje part i detta avtal får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten.

2.Uppsägningen ska träda i kraft ett år efter anmälan.

ARTIKEL 141

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska omfatta dels de territorier inom vilka fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, dels EAC-partnerstaternas territorium. Hänvisningar till territorium ska i detta avtal tolkas på detta sätt.

ARTIKEL 142

Översynsklausul

1.Detta avtal ska ses över vart femte (5) år från den dag då det träder i kraft.

2.Vad beträffar genomförandet av detta avtal kan varje part framföra förslag om att anpassa det handelsrelaterade samarbetet, med beaktande av de erfarenheter som vunnits under avtalets genomförande.

3.Trots vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att detta avtal kan komma att ses över i samband med att Cotonouavtalet löper ut.

ARTIKEL 143

Ändringsklausul

1.Parterna kan skriftligen komma överens om att göra ändringar i detta avtal. En part får lägga fram förslag om ändringar av detta avtal för EPA-rådet för övervägande. Den andra parten kan lämna synpunkter på förslagen till ändring inom nittio (90) dagar från dagen för mottagandet av förslaget.

2.Om EPA-rådet antar ändringar av detta avtal ska dessa lämnas till parterna för ratificering, godtagande eller godkännande, i enlighet med deras respektive konstitutionella eller interna rättsliga bestämmelser.

3.En ändring ska träda i kraft efter det att parterna till varandra skriftligen intygat att de har uppfyllt och slutfört alla sina respektive tillämpliga rättsliga krav och förfaranden den dag som parterna enats om.

ARTIKEL 144

Anslutning av nya medlemmar till Östafrikanska gemenskapen

1.En ny medlemsstat i EAC ska, genom en bestämmelse härom i anslutningsakten, bli avtalsslutande part i detta avtal från och med dagen för anslutningen. Om akten om anslutningen till EAC inte innehåller någon bestämmelse om automatisk anslutning av EAC-partnerstaten till detta avtal, ska EAC-partnerstaten tillträda avtalet genom deponering av en anslutningshandling hos Östafrikanska gemenskapens generalsekreterare, som ska överlämna bestyrkta kopior till EU.

2.Parterna ska undersöka konsekvenserna för detta avtal av att nya EAC-partnerstater ansluter sig. EPA-rådet får besluta om eventuella övergångsåtgärder eller ändringsåtgärder som kan bli nödvändiga.

ARTIKEL 145

Anslutning av nya medlemsstater till Europeiska unionen

1.En ny medlemsstat i EU ska, genom en bestämmelse härom i anslutningsakten, bli avtalsslutande part i detta avtal från och med dagen för anslutningen. Om akten om anslutningen till EU inte innehåller någon bestämmelse om automatisk anslutning av EU-medlemsstaten till detta avtal, ska den berörda medlemsstaten tillträda avtalet genom deponering av en anslutningshandling hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som ska överlämna bestyrkta kopior till EAC-staterna.

2.Parterna ska undersöka konsekvenserna för detta avtal av att nya EU-medlemsstater ansluter sig. EPA-rådet får besluta om eventuella övergångsåtgärder eller ändringsåtgärder som kan bli nödvändiga.

ARTIKEL 146

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat på följande språk i parterna: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kiswahili. Alla texter är lika giltiga.

ARTIKEL 147

Bilagor

Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Bilaga I

Tullar på produkter med ursprung i EAC-partnerstaterna

Bilaga II

Tullar på produkter med ursprung i EU

Bilaga III a

Utvecklingsmatris för det ekonomiska partnerskapsavtalet

Bilaga III b

Utvecklingsriktmärken, mål och indikatorer

Bilaga IV

Gemensam förklaring om de länder som har upprättat en tullunion med Europeiska unionen

Protokoll 1

Om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Protokoll 2

Om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

(1)    Denna beräkning ska baseras på WTO:s officiella uppgifter om de främsta varuexportörerna på världsmarknaden (utom handel inom EU).
(2)    I denna artikel avses med jordbruksprodukter de produkter som omfattas av bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk.
(3)    Vid tillämpningen av denna artikel ska de officiella språken vara de språk som förtecknas i artikel 146.
(4)    Det undantag som föreskrivs i detta stycke omfattar alla råvaruavtal som överensstämmer med de principer som godkändes av ekonomiska och sociala rådets resolution 30 (IV) av den 28 mars l 947.
Top

Bryssel den 11.2.2016

COM(2016) 63 final

BILAGA

till

förslaget till rådets beslut

om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan


BILAGA I

TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I EAC-PARTNERSTATERNA

1.Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska Europeiska unionens tullar (nedan kallade EU-tullar) på alla produkter enligt kapitlen 1–97 i Harmoniserade systemet, med undantag av kapitel 93, med ursprung i en EAC-partnerstat avskaffas helt den dag då detta avtal träder i kraft. För produkter enligt kapitel 93 ska EU fortsätta att påföra den tillämpliga tullsatsen för mest gynnad nation (nedan kallad MGN-tullsats).

2.Importen av produkter enligt HS-nummer 1701 med ursprung i en EAC-partnerstat som erkänns av Förenta nationerna som ett minst utvecklat land ska inte omfattas av bestämmelserna i artikel 51 1 .

3.Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 50 kan från och med den 1 oktober 2015 störningar på marknaderna för produkter enligt HS-nummer 1701 anses uppkomma i situationer där marknadspriset i EU på vitt socker under en sammanhängande tvåmånadersperiod faller under 80 % av marknadspriset i EU på vitt socker under det föregående regleringsåret.

4.Punkt 1 ska inte tillämpas på produkter enligt HS-nummer 0019 och 0803 0019 med ursprung i EAC-partnerstaterna som övergår till fri omsättning i Frankrikes utomeuropeiska departement. Denna bestämmelse ska vara tillämplig under en period av tio (10) år räknat från den dag då detta avtal träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare tio (10) år om inte parterna kommer överens om något annat.

(1)    För detta ändamål och genom undantag från artikel 50 får en enskild stat som erkänns av Förenta nationerna som ett minst utvecklat land bli föremål för skyddsåtgärder.
Top

Bryssel den 11.2.2016

COM(2016) 63 final

BILAGA

till

förslaget till rådets beslut

om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan


BILAGA II – DEL 1

TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I EU

1.Tullar tillämpliga på produkter med ursprung i EU som importeras till EAC-partnerstaternas territorium ska för de varor som förtecknas i bilaga II a avskaffas vid ikraftträdandet av detta avtal.

2.Tullar tillämpliga på produkter med ursprung i EU som importeras till EAC-partnerstaternas territorium ska för de varor som förtecknas i bilaga II b successivt avskaffas enligt följande tidsplan:

Sju år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 80 % av bastullsatsen.

Åtta år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 70 % av bastullsatsen.

Nio år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 60 % av bastullsatsen.

Tio år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 50 % av bastullsatsen.

Elva år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 40 % av bastullsatsen.

Tolv år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 30 % av bastullsatsen.

Tretton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 20 % av bastullsatsen.

Fjorton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 10 % av bastullsatsen.

Femton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska resterande tullar avskaffas.

3.Tullar tillämpliga på produkter med ursprung i EU som importeras till EAC-partnerstaternas territorium ska för de varor som förtecknas i bilaga II c successivt avskaffas enligt följande tidsplan:

Tolv år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 95 % av bastullsatsen.

Tretton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 90 % av bastullsatsen.

Fjorton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 85 % av bastullsatsen.

Femton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 80 % av bastullsatsen.

Sexton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 70 % av bastullsatsen.

Sjutton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 65 % av bastullsatsen.

Arton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 60 % av bastullsatsen.

Nitton år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 55 % av bastullsatsen.

Tjugo år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 50 % av bastullsatsen.

Tjugoett år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 40 % av bastullsatsen.

Tjugotvå år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 30 % av bastullsatsen.

Tjugotre år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 20 % av bastullsatsen.

Tjugofyra år efter ikraftträdandet av detta avtal ska varje tull nedsättas till 10 % av bastullsatsen.

Tjugofem år efter ikraftträdandet av detta avtal ska resterande tullar avskaffas.

4.Tullar tillämpliga på produkter med ursprung i EU som importeras till EAC-partnerstaternas territorium ska för de varor som förtecknas i bilaga II d undantas från alla de ordningar för utfasning av tullar som fastställs i denna bilaga.

Top

Bryssel den 11.2.2016

COM(2016) 63 final

BILAGA

till

förslaget till rådets beslut

om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan


BILAGA II a – DEL 2

TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSRPUNG I EU

HS-nr, 8 siffror

HS-nr, 6 siffror

Varuslag

Tullsats

År för åtagande till EU

01012100

010121

-- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01013010

010130

--- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01022100

010221

-- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01023100

010231

-- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01029010

010290

-- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01031000

010310

- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01041010

010410

--- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

01042010

010420

--- Renrasiga avelsdjur

0%

T0

05111000

051110

- Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

0%

T0

05119110

051191

--- Rom och mjölke

0%

T0

05119120

051191

--- Fiskavfall

0%

T0

05119910

051199

--- Sperma från andra djur än nötkreatur

0%

T0

06011000

060110

- Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

0%

T0

06012000

060120

- Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

0%

T0

06021000

060210

- Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

0%

T0

06022000

060220

- Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

0%

T0

06023000

060230

- Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

0%

T0

06024000

060240

- Rosor, även ympade/okulerade

0%

T0

06029000

060290

- Andra

0%

T0

10011100

100111

-- För utsäde

0%

T0

10011900

100119

-- Andra slag

0%

T0

10019100

100191

-- För utsäde

0%

T0

10021000

100210

- För utsäde

0%

T0

10029000

100290

- Andra slag

0%

T0

10031000

100310

- För utsäde

0%

T0

10041000

100410

- För utsäde

0%

T0

10049000

100490

- Andra slag

0%

T0

12091000

120910

- Sockerbetsfrön

0%

T0

12092100

120921

-- Lusernfrön (alfalfafrön)

0%

T0

12092200

120922

-- Frön av klöver (Trifolium spp.)

0%

T0

12092300

120923

-- Svingelfrön

0%

T0

12092400

120924

-- Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.)

0%

T0

12092500

120925

-- Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0%

T0

12092900

120929

-- Andra

0%

T0

12093000

120930

- Blomsterfrön

0%

T0

12099100

120991

-- Grönsaksfrön

0%

T0

12099900

120999

-- Andra

0%

T0

12101000

121010

- Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar

0%

T0

12102000

121020

- Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

0%

T0

12119010

121190

-- För farmaceutiskt bruk, t.ex. kinabark

0%

T0

13012000

130120

- Gummi arabicum

0%

T0

13019000

130190

- Andra slag

0%

T0

13021100

130211

-- Opium

0%

T0

13021200

130212

-- Lakritsextrakt

0%

T0

13021300

130213

-- Humleextrakt

0%

T0

13021900

130219

-- Andra

0%

T0

13022000

130220

- Pektinämnen, pektinater och pektater

0%

T0

13023100

130231

-- Agar-agar

0%

T0

13023200

130232

-- Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön

0%

T0

13023900

130239

-- Andra slag

0%

T0

15029000

150290

- Annat

0%

T0

15050000

150500

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

0%

T0

15071000

150710

- Oraffinerad olja, även avslemmad

0%

T0

15081000

150810

- Oraffinerad olja

0%

T0

15091000

150910

- Jungfruolja

0%

T0

15111000

151110

- Oraffinerad olja

0%

T0

15131100

151311

-- Oraffinerad olja

0%

T0

15132100

151321

-- Oraffinerade oljor

0%

T0

15141100

151411

-- Oraffinerade oljor

0%

T0

15149100

151491

-- Oraffinerade oljor

0%

T0

15151100

151511

-- Oraffinerad olja

0%

T0

15200000

152000

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

0%

T0

15220000

152200

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

0%

T0

18031000

180310

- Inte avfettad

0%

T0

18032000

180320

- Helt eller delvis avfettad

0%

T0

18040000

180400

Kakaosmör (fett eller olja)

0%

T0

18050000

180500

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0%

T0

19053210

190532

--- Nattvardsbröd

0%

T0

19059010

190590

--- Tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk

0%

T0

25020000

250200

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

0%

T0

25030000

250300

Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel

0%

T0

25041000

250410

- I pulver eller flingor

0%

T0

25049000

250490

- Annan

0%

T0

25051000

250510

- Kvartssand

0%

T0

25059000

250590

- Annan

0%

T0

25061000

250610

- Kvarts

0%

T0

25062000

250620

- Kvartsit

0%

T0

25081000

250810

- Bentonit

0%

T0

25083000

250830

- Eldfast lera

0%

T0

25084000

250840

- Annan lera

0%

T0

25085000

250850

- Andalusit, cyanit och sillimanit

0%

T0

25086000

250860

- Mullit

0%

T0

25087000

250870

- Chamotte och dinas

0%

T0

25090000

250900

Krita

0%

T0

25101000

251010

- Omalen

0%

T0

25102000

251020

- Malen

0%

T0

25111000

251110

- Naturligt bariumsulfat (tungspat)

0%

T0

25112000

251120

- Naturligt bariumkarbonat (witherit)

0%

T0

25120000

251200

Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av högst 1

0%

T0

25131000

251310

- Pimsten

0%

T0

25132000

251320

- Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel

0%

T0

25140000

251400

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

0%

T0

25151100

251511

-- Obearbetade eller grovhuggna

0%

T0

25151200

251512

-- Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

0%

T0

25152000

251520

- Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten; alabaster

0%

T0

25161100

251611

-- Obearbetade eller grovhuggna

0%

T0

25161200

251612

-- Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

0%

T0

25162000

251620

- Sandsten

0%

T0

25169000

251690

- Annan monument- eller byggnadssten

0%

T0

25201000

252010

- Gipssten; anhydrit

0%

T0

25202000

252020

- Bränd gips

0%

T0

26011100

260111

-- Osintrad

0%

T0

26011200

260112

-- Sintrad

0%

T0

26012000

260120

- Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

0%

T0

26020000

260200

Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen

0%

T0

26030000

260300

Kopparmalm, även anrikad

0%

T0

26040000

260400

Nickelmalm, även anrikad

0%

T0

26050000

260500

Koboltmalm, även anrikad

0%

T0

26060000

260600

Aluminiummalm, även anrikad

0%

T0

26070000

260700

Blymalm, även anrikad

0%

T0

26080000

260800

Zinkmalm, även anrikad

0%

T0

26090000

260900

Tennmalm, även anrikad

0%

T0

26100000

261000

Krommalm, även anrikad

0%

T0

26110000

261100

Volframmalm, även anrikad

0%

T0

26121000

261210

- Uranmalm, även anrikad

0%

T0

26122000

261220

- Toriummalm, även anrikad

0%

T0

26131000

261310

- Rostad

0%

T0

26139000

261390

- Annan

0%

T0

26140000

261400

Titanmalm, även anrikad

0%

T0

26151000

261510

- Zirkoniummalm, även anrikad

0%

T0

26159000

261590

- Andra slag

0%

T0

26161000

261610

- Silvermalm, även anrikad

0%

T0

26169000

261690

- Andra slag

0%

T0

26171000

261710

- Antimonmalm, även anrikad

0%

T0

26179000

261790

- Andra slag

0%

T0

26180000

261800

Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning

0%

T0

26190000

261900

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning

0%

T0

26201100

262011

-- Hårdzink

0%

T0

26201900

262019

-- Andra

0%

T0

26202100

262021

-- Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel

0%

T0

26202900

262029

-- Andra

0%

T0

26203000

262030

- Innehållande huvudsakligen koppar

0%

T0

26204000

262040

- Innehållande huvudsakligen aluminium

0%

T0

26206000

262060

- Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar

0%

T0

26209100

262091

-- Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandningar därav

0%

T0

26209900

262099

-- Andra slag

0%

T0

26211000

262110

- Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

0%

T0

26219000

262190

- Andra

0%

T0

27090000

270900

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

0%

T0

27101210

271012

--- Motorbensin, regular

0%

T0

27101220

271012

--- Motorbensin, premium

0%

T0

27101230

271012

--- Flygbensin

0%

T0

27101240

271012

--- Jetbensin

0%

T0

27101250

271012

--- Industribensin och petroleumnafta

0%

T0

27101290

271012

--- Andra lättoljor och produkter

0%

T0

27101910

271019

--- Delvis raffinerade (inbegripet toppad råolja)

0%

T0

27101921

271019

---- Jetbränsle av fotogentyp (flygfotogen)

0%

T0

27101922

271019

---- Lampfotogen

0%

T0

27101929

271019

---- Andra mellanoljor och produkter

0%

T0

27101931

271019

---- Gasolja (till bilar, lätt, bärnstensfärgad, för höghastighetsmotorer)

0%

T0

27101932

271019

---- Dieselolja (för industribruk, tung, svart, för marina och stationära låghastighetsmotorer)

0%

T0

27101939

271019

---- Andra gasoljor

0%

T0

27101941

271019

---- Restbrännoljor (marin eldningsolja, eldningsolja och liknande) med en kinematisk viskositet av 125 centistok

0%

T0

27101942

271019

---- Restbrännoljor (marin eldningsolja, eldningsolja och liknande) med en kinematisk viskositet av 180 centistok

0%

T0

27101943

271019

---- Restbrännoljor (marin eldningsolja, eldningsolja och liknande) med en kinematisk viskositet av 280 centistok

0%

T0

27101949

271019

---- Andra restbrännoljor

0%

T0

27101955

271019

---- Transformatoroljor

0%

T0

27101957

271019

---- Teknisk vit olja

0%

T0

27102000

271020

- Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral och innehållande biodiesel, andra än avfallsoljor

0%

T0

27122000

271220

- Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja

0%

T0

27129000

271290

- Andra slag

0%

T0

27131200

271312

-- Kalcinerad

0%

T0

28011000

280110

- Klor

0%

T0

28012000

280120

- Jod

0%

T0

28013000

280130

- Fluor; brom

0%

T0

28020000

280200

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

0%

T0

28030000

280300

Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)

0%

T0

28041000

280410

- Väte

0%

T0

28042100

280421

-- Argon

0%

T0

28042900

280429

-- Andra

0%

T0

28043000

280430

- Kväve

0%

T0

28045000

280450

- Bor; tellur

0%

T0

28046100

280461

-- Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel

0%

T0

28046900

280469

-- Annan

0%

T0

28047000

280470

- Fosfor

0%

T0

28048000

280480

- Arsenik

0%

T0

28049000

280490

- Selen

0%

T0

28051100

280511

-- Natrium

0%

T0

28051200

280512

-- Kalcium

0%

T0

28051900

280519

-- Andra

0%

T0

28053000

280530

- Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra

0%

T0

28054000

280540

- Kvicksilver

0%

T0

28061000

280610

- Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)

0%

T0

28062000

280620

- Klorosvavelsyra

0%

T0

28080000

280800

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

0%

T0

28091000

280910

- Fosforpentaoxid

0%

T0

28092000

280920

- Fosforsyra och polyfosforsyror

0%

T0

28100000

281000

Boroxider; borsyror

0%

T0

28112200

281122

-- Kiseldioxid

0%

T0

28112900

281129

-- Andra

0%

T0

28121000

281210

- Klorider och kloridoxider

0%

T0

28129000

281290

- Andra slag

0%

T0

28131000

281310

- Koldisulfid (kolsvavla)

0%

T0

28139000

281390

- Andra slag

0%

T0

28141000

281410

- Vattenfri ammoniak

0%

T0

28142000

281420

- Ammoniak i vattenlösning

0%

T0

28151100

281511

-- I fast form

0%

T0

28151200

281512

-- I vattenlösning (natronlut)

0%

T0

28152000

281520

- Kaliumhydroxid (kaustikt kali)

0%

T0

28153000

281530

- Natriumperoxid och kaliumperoxid

0%

T0

28161000

281610

- Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

0%

T0

28164000

281640

- Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

0%

T0

28170010

281700

--- Zinkoxid

0%

T0

28170020

281700

--- zinkperoxid

0%

T0

28181000

281810

- Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad

0%

T0

28182000

281820

- Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund

0%

T0

28183000

281830

- Aluminiumhydroxid

0%

T0

28191000

281910

- Kromtrioxid

0%

T0

28199000

281990

- Andra slag

0%

T0

28201000

282010

- Mangandioxid

0%

T0

28209000

282090

- Andra slag

0%

T0

28211000

282110

- Järnoxider och järnhydroxider

0%

T0

28212000

282120

- Jordpigment

0%

T0

28220000

282200

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

0%

T0

28230000

282300

Titanoxider

0%

T0

28241000

282410

- Blymonooxid (massikot, blyglete)

0%

T0

28249000

282490

- Andra slag

0%

T0

28251000

282510

- Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

0%

T0

28252000

282520

- Litiumoxid och litiumhydroxid

0%

T0

28253000

282530

- Vanadinoxider och vanadinhydroxider

0%

T0

28254000

282540

- Nickeloxider och nickelhydroxider

0%

T0

28255000

282550

- Kopparoxider och kopparhydroxider

0%

T0

28256000

282560

- Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

0%

T0

28257000

282570

- Molybdenoxider och molybdenhydroxider

0%

T0

28258000

282580

- Antimonoxider

0%

T0

28259000

282590

- Andra slag

0%

T0

28261200

282612

-- Av aluminium

0%

T0

28261900

282619

-- Andra

0%

T0

28263000

282630

- Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

0%

T0

28269000

282690

- Andra slag

0%

T0

28271000

282710

- Ammoniumklorid (salmiak)

0%

T0

28272000

282720

- Kalciumklorid

0%

T0

28273100

282731

-- Magnesiumklorid

0%

T0

28273200

282732

-- Aluminiumklorid

0%

T0

28273500

282735

-- Nickelklorid

0%

T0

28273900

282739

-- Andra

0%

T0

28274100

282741

-- Av koppar

0%

T0

28274900

282749

-- Andra

0%

T0

28275100

282751

-- Natriumbromid och kaliumbromid

0%

T0

28275900

282759

-- Andra

0%

T0

28276000

282760

- Jodider och jodidoxider

0%

T0

28281000

282810

- Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypokloriter

0%

T0

28289000

282890

- Andra slag

0%

T0

28291100

282911

-- Natriumklorat

0%

T0

28291900

282919

-- Andra

0%

T0

28299000

282990

- Andra slag

0%

T0

28301000

283010

- Natriumsulfider

0%

T0

28309000

283090

- Andra slag

0%

T0

28311000

283110

- Av natrium

0%

T0

28319000

283190

- Andra slag

0%

T0

28321000

283210

- Natriumsulfiter

0%

T0

28322000

283220

- Andra sulfiter

0%

T0

28323000

283230

- Tiosulfater

0%

T0

28331100

283311

-- Dinatriumsulfat

0%

T0

28331900

283319

-- Andra

0%

T0

28332100

283321

-- Magnesiumsulfater

0%

T0

28332200

283322

-- Aluminiumsulfat

0%

T0

28332400

283324

-- Nickelsulfater

0%

T0

28332500

283325

-- Kopparsulfater

0%

T0

28332700

283327

-- Bariumsulfat

0%

T0

28332900

283329

-- Andra

0%

T0

28333000

283330

- Alunarter

0%

T0

28334000

283340

- Peroxosulfater (persulfater)

0%

T0

28341000

283410

- Nitriter

0%

T0

28342100

283421

-- Kaliumnitrat

0%

T0

28342900

283429

-- Andra

0%

T0

28351000

283510

- Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)

0%

T0

28352200

283522

-- Mononatrium- och dinatriumfosfat

0%

T0

28352400

283524

-- Kaliumfosfater

0%

T0

28352500

283525

-- Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

0%

T0

28352600

283526

-- Andra kalciumfosfater

0%

T0

28352900

283529

-- Andra

0%

T0

28353100

283531

-- Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)

0%

T0

28353900

283539

-- Andra

0%

T0

28362000

283620

- Dinatriumkarbonat

0%

T0

28363000

283630

- Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

0%

T0

28364000

283640

- Kaliumkarbonater

0%

T0

28365000

283650

- Kalciumkarbonat

0%

T0

28366000

283660

- Bariumkarbonat

0%

T0

28369100

283691

-- Litiumkarbonater

0%

T0

28369200

283692

-- Strontiumkarbonat

0%

T0

28369900

283699

-- Andra

0%

T0

28371100

283711

-- Av natrium

0%

T0

28371900

283719

-- Andra

0%

T0

28372000

283720

- Komplexa cyanider

0%

T0

28391100

283911

-- Natriummetasilikater

0%

T0

28391900

283919

-- Andra

0%

T0

28399000

283990

- Andra slag

0%

T0

28401100

284011

-- Vattenfritt

0%

T0

28401900

284019

-- Annat

0%

T0

28402000

284020

- Andra borater

0%

T0

28403000

284030

- Peroxoborater (perborater)

0%

T0

28413000

284130

- Natriumdikromat

0%

T0

28415000

284150

- Andra kromater och dikromater; peroxokromater

0%

T0

28416100

284161

-- Kaliumpermanganat

0%

T0

28416900

284169

-- Andra

0%

T0

28417000

284170

- Molybdater

0%

T0

28418000

284180

- Volframater

0%

T0

28419000

284190

- Andra slag

0%

T0

28421000

284210

- Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade

0%

T0

28429000

284290

- Andra slag

0%

T0

28431000

284310

- Ädla metaller i kolloidal form

0%

T0

28432100

284321

-- Silvernitrat

0%

T0

28432900

284329

-- Andra

0%

T0

28433000

284330

- Guldföreningar

0%

T0

28439000

284390

- Andra föreningar; amalgamer

0%

T0

28441000

284410

- Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av naturligt uran

0%

T0

28442000

284420

- Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller föreningar av dessa produkter

0%

T0

28443000

284430

- Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar av dessa produkter

0%

T0

28444000

284440

- Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte omfattas av nr 284410, 284420 eller 284430; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar; radioaktiva återstoder

0%

T0

28445000

284450

- Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer (Euratom)

0%

T0

28451000

284510

- Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom)

0%

T0

28459000

284590

- Andra slag

0%

T0

28461000

284610

- Ceriumföreningar

0%

T0

28469000

284690

- Andra slag

0%

T0

28470000

284700

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

0%

T0

28480000

284800

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

0%

T0

28491000

284910

- Kalciumkarbid

0%

T0

28492000

284920

- Kiselkarbid (karborundum)

0%

T0

28499000

284990

- Andra slag

0%

T0

28500000

285000

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

0%

T0

28521000

285210

- Kemiskt definierade

0%

T0

28529000

285290

- Andra

0%

T0

28530000

285300

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller

0%

T0

29011000

290110

- Mättade

0%

T0

29012100

290121

-- Eten

0%

T0

29012200

290122

-- Propen

0%

T0

29012300

290123

-- Buten och butenisomerer

0%

T0

29012400

290124

-- Butadien-(1,3) och isopren

0%

T0

29012900

290129

-- Andra

0%

T0

29021100

290211

-- Cyklohexan

0%

T0

29021900

290219

-- Andra

0%

T0

29022000

290220

- Bensen (bensol)

0%

T0

29023000

290230

- Toluen (toluol)

0%

T0

29024100

290241

-- o-Xylen

0%

T0

29024200

290242

-- m-Xylen

0%

T0

29024300

290243

-- p-Xylen

0%

T0

29024400

290244

-- Blandade xylenisomerer

0%

T0

29025000

290250

- Styren (styrol)

0%

T0

29026000

290260

- Etylbensen

0%

T0

29027000

290270

- Kumen

0%

T0

29029000

290290

- Andra slag

0%

T0

29031100

290311

-- Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)

0%

T0

29031200

290312

-- Diklormetan (metylenklorid)

0%

T0

29031300

290313

-- Triklormetan (kloroform)

0%

T0

29031400

290314

-- Tetraklormetan (koltetraklorid)

0%

T0

29031500

290315

-- Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan)

0%

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)

0%

T0

29031990

290319

- - - Andra

0%

T0

29032100

290321

-- Vinylklorid (monokloreten)

0%

T0

29032200

290322

-- Trikloreten

0%

T0

29032300

290323

-- Tetrakloreten (perkloretylen)

0%

T0

29032900

290329

-- Andra

0%

T0

29033100

290331

-- Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan)

0%

T0

29033910

290339

- - - Brommetan (metylbromid)

0%

T0

29033990

290339

- - - Andra

0%

T0

29037100

290371

-- Klordifluormetan

0%

T0

29037200

290372

-- Diklortrifluoretaner

0%

T0

29037300

290373

-- Diklorfluoretaner

0%

T0

29037400

290374

-- Klordifluoretaner

0%

T0

29037500

290375

-- Diklorpentafluorpropaner

0%

T0

29037600

290376

-- Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner

0%

T0

29037700

290377

-- Andra, fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor

0%

T0

29037800

290378

-- Andra fullständigt halogenerade derivat

0%

T0

29037900

290379

-- Andra

0%

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN)

0%

T0

29038200

290382

-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO)

0%

T0

29038900

290389

-- Andra

0%

T0

29039100

290391

-- Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen

0%

T0

29039200

290392

-- Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan]

0%

T0

29039900

290399

-- Andra

0%

T0

29041000

290410

- Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat

0%

T0

29042000

290420

- Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper

0%

T0

29049000

290490

- Andra slag

0%

T0

29051100

290511

-- Metanol (metylalkohol)

0%

T0

29051200

290512

-- Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol)

0%

T0

29051300

290513

-- Butanol-(1) (n-butylalkohol)

0%

T0

29051400

290514

-- Andra butanoler

0%

T0

29051600

290516

-- Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer

0%

T0

29051700

290517

-- Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol)

0%

T0

29051900

290519

-- Andra

0%

T0

29052200

290522

-- Acykliska terpenalkoholer

0%

T0

29052900

290529

-- Andra

0%

T0

29053100

290531

-- Etylenglykol (etandiol)

0%

T0

29053200

290532

-- Propylenglykol (propandiol-(1,2))

0%

T0

29053900

290539

-- Andra

0%

T0

29054100

290541

-- 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan)

0%

T0

29054200

290542

-- Pentaerytritol

0%

T0

29054300

290543

-- Mannitol

0%

T0

29054400

290544

-- D-glucitol (sorbitol)

0%

T0

29054500

290545

-- Glycerol

0%

T0

29054900

290549

-- Andra

0%

T0

29055100

290551

-- Etklorvynol (INN)

0%

T0

29055900

290559

-- Andra

0%

T0

29061100

290611

-- Mentol

0%

T0

29061200

290612

-- Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler

0%

T0

29061300

290613

-- Steroler och inositoler

0%

T0

29061900

290619

-- Andra

0%

T0

29062100

290621

-- Bensylalkohol

0%

T0

29062900

290629

-- Andra

0%

T0

29071100

290711

-- Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol

0%

T0

29071200

290712

-- Kresoler och salter av kresoler

0%

T0

29071300

290713

-- Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar

0%

T0

29071500

290715

-- Naftoler och salter av naftoler

0%

T0

29071900

290719

-- Andra

0%

T0

29072100

290721

-- Resorcinol och salter av resorcinol

0%

T0

29072200

290722

-- Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon

0%

T0

29072300

290723

-- 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening

0%

T0

29072900

290729

-- Andra

0%

T0

29081100

290811

-- Pentaklorfenol (ISO)

0%

T0

29081900

290819

-- Andra

0%

T0

29089100

290891

-- Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb

0%

T0

29089200

290892

-- 4,6-Dinitro-o-kresoler (DNOC (ISO)) och salter av 4,6-Dinitro-o-kresoler

0%

T0

29089900

290899

-- Andra

0%

T0

29091100

290911

-- Dietyleter

0%

T0

29091900

290919

-- Andra

0%

T0

29092000

290920

- Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

0%

T0

29093000

290930

- Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

0%

T0

29094100

290941

-- 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol)

0%

T0

29094300

290943

-- Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

0%

T0

29094400

290944

-- Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

0%

T0

29094900

290949

-- Andra

0%

T0

29095000

290950

- Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

0%

T0

29096000

290960

- Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

0%

T0

29101000

291010

- Oxiran (etylenoxid)

0%

T0

29102000

291020

- Metyloxiran (propylenoxid)

0%

T0

29103000

291030

- 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

0%

T0

29104000

291040

- Dieldrin (ISO, INN)

0%

T0

29109000

291090

- Andra slag

0%

T0

29110000

291100

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

0%

T0

29121100

291211

-- Metanal (formaldehyd)

0%

T0

29121200

291212

-- Etanal (acetaldehyd)

0%

T0

29121900

291219

-- Andra slag

0%

T0

29122100

291221

-- Bensaldehyd

0%

T0

29122900

291229

-- Andra

0%

T0

29124100

291241

-- Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

0%

T0

29124200

291242

-- Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

0%

T0

29124900

291249

-- Andra

0%

T0

29125000

291250

- Cykliska polymerer av aldehyder

0%

T0

29126000

291260

- Paraformaldehyd

0%

T0

29130000

291300

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

0%

T0

29141100

291411

-- Aceton

0%

T0

29141200

291412

-- Butanon (etylmetylketon)

0%

T0

29141300

291413

-- 4-Metylpentanon-2-on (metylisobutylketon)

0%

T0

29141900

291419

-- Andra

0%

T0

29142200

291422

-- Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

0%

T0

29142300

291423

-- Jononer och metyljononer

0%

T0

29142900

291429

-- Andra

0%

T0

29143100

291431

-- Fenylaceton (fenylpropan-2-on)

0%

T0

29143900

291439

-- Andra

0%

T0

29144000

291440

- Ketonalkoholer och ketonaldehyder

0%

T0

29145000

291450

- Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion

0%

T0

29146100

291461

-- Antrakinon

0%

T0

29146900

291469

-- Andra

0%

T0

29147000

291470

- Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

0%

T0

29151100

291511

-- Myrsyra

0%

T0

29151200

291512

-- Salter av myrsyra

0%

T0

29151300

291513

-- Estrar av myrsyra

0%

T0

29152100

291521

-- Ättiksyra

0%

T0

29152400

291524

-- Ättiksyraanhydrid

0%

T0

29152900

291529

-- Andra

0%

T0

29153100

291531

-- Etylacetat

0%

T0

29153200

291532

-- Vinylacetat

0%

T0

29153300

291533

-- n-Butylacetat

0%

T0

29153600

291536

-- Acetat av dinoseb (ISO)

0%

T0

29153900

291539

-- Andra

0%

T0

29154000

291540

- Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av dessa syror

0%

T0

29155000

291550

- Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra

0%

T0

29156000

291560

- Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror

0%

T0

29157000

291570

- Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror

0%

T0

29159000

291590

- Andra slag

0%

T0

29161100

291611

-- Akrylsyra och salter av akrylsyra

0%

T0

29161200

291612

-- Estrar av akrylsyra

0%

T0

29161300

291613

-- Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

0%

T0

29161400

291614

-- Estrar av metakrylsyra

0%

T0

29161500

291615

-- Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror

0%

T0

29161600

291616

-- Binapakryl (ISO)

0%

T0

29161900

291619

-- Andra

0%

T0

29162000

291620

- Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

0%

T0

29163100

291631

-- Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra

0%

T0

29163200

291632

-- Bensoylperoxid och bensoylklorid

0%

T0

29163400

291634

-- Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra

0%

T0

29163900

291639

-- Andra

0%

T0

29171100

291711

-- Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra

0%

T0

29171200

291712

-- Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra

0%

T0

29171300

291713

-- Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror

0%

T0

29171400

291714

-- Maleinsyraanhydrid

0%

T0

29171900

291719

-- Andra

0%

T0

29172000

291720

- Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

0%

T0

29173200

291732

-- Dioktylortoftalater

0%

T0

29173300

291733

-- Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

0%

T0

29173400

291734

-- Andra estrar av ortoftalsyra

0%

T0

29173500

291735

-- Ftalsyraanhydrid

0%

T0

29173600

291736

-- Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

0%

T0

29173700

291737

-- Dimetyltereftalat

0%

T0

29173900

291739

-- Andra

0%

T0

29181100

291811

-- Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra

0%

T0

29181200

291812

-- Vinsyra

0%

T0

29181300

291813

-- Salter och estrar av vinsyra

0%

T0

29181400

291814

-- Citronsyra

0%

T0

29181500

291815

-- Salter och estrar av citronsyra

0%

T0

29181600

291816

-- Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra

0%

T0

29181800

291818

-- Klorbensilat (ISO)

0%

T0

29181900

291819

-- Andra slag

0%

T0

29182100

291821

-- Salicylsyra och salter av salicylsyra

0%

T0

29182200

291822

-- o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra

0%

T0

29182300

291823

-- Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar

0%

T0

29182900

291829

-- Andra slag

0%

T0

29183000

291830

- Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

0%

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och estrar av denna förening

0%

T0

29189900

291899

-- Andra

0%

T0

29191000

291910

- Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

0%

T0

29199000

291990

- Andra

0%

T0

29201100

292011

-- Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)

0%

T0

29201900

292019

-- Andra

0%

T0

29209000

292090

- Andra slag

0%

T0

29211100

292111

-- Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer

0%

T0

29211900

292119

-- Andra

0%

T0

29212100

292121

-- Etylendiamin och salter av etylendiamin

0%

T0

29212200

292122

-- Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin

0%

T0

29212900

292129

-- Andra

0%

T0

29213000

292130

- Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar

0%

T0

29214100

292141

-- Anilin och salter av anilin

0%

T0

29214200

292142

-- Anilinderivat och salter av anilinderivat

0%

T0

29214300

292143

-- Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar

0%

T0

29214400

292144

-- Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar

0%

T0

29214500

292145

-- 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar

0%

T0

29214600

292146

-- Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN); salter av sådana föreningar

0%

T0

29214900

292149

-- Andra slag

0%

T0

29215100

292151

-- o-, m- och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar

0%

T0

29215900

292159

-- Andra slag

0%

T0

29221100

292211

-- Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

0%

T0

29221200

292212

-- Dietanolamin och salter av dietanolamin

0%

T0

29221300

292213

-- Trietanolamin och salter av trietanolamin

0%

T0

29221400

292214

-- Dextropropoxyfen (INN) och salter av dextropropoxyfen

0%

T0

29221900

292219

-- Andra

0%

T0

29222100

292221

-- Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror

0%

T0

29222900

292229

-- Andra

0%

T0

29223100

292231

-- Amfepramon (INN), metadon (INN) och normetadon (INN); salter av sådana föreningar

0%

T0

29223900

292239

-- Andra

0%

T0

29224100

292241

-- Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar

0%

T0

29224200

292242

-- Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

0%

T0

29224300

292243

-- Antranilsyra och salter av antranilsyra

0%

T0

29224400

292244

-- Tilidin (INN) och salter av tilidin

0%

T0

29224900

292249

-- Andra

0%

T0

29225000

292250

- Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoföreningar med syrefunktion

0%

T0

29231000

292310

- Kolin och salter av kolin

0%

T0

29232000

292320

- Lecitiner och andra fosfoaminolipider

0%

T0

29239000

292390

- Andra slag

0%

T0

29241100

292411

-- Meprobamat (INN)

0%

T0

29241200

292412

-- Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon (ISO)

0%

T0

29241900

292419

-- Andra

0%

T0

29242100

292421

-- Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar

0%

T0

29242300

292423

-- 2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

0%

T0

29242400

292424

-- Etinamat (INN)

0%

T0

29242900

292429

-- Andra

0%

T0

29251100

292511

-- Sackarin och salter av sackarin

0%

T0

29251200

292512

-- Glutetimid (INN)

0%

T0

29251900

292519

-- Andra

0%

T0

29252100

292521

-- Klordimeform (ISO)

0%

T0

29252900

292529

-- Andra

0%

T0

29261000

292610

- Akrylnitril

0%

T0

29262000

292620

- 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)

0%

T0

29263000

292630

- Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon (INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan)

0%

T0

29269000

292690

- Andra slag

0%

T0

29270000

292700

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

0%

T0

29280000

292800

Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

0%

T0

29291000

292910

- Isocyanater

0%

T0

29299000

292990

- Andra slag

0%

T0

29302000

293020

- Tiokarbamater och ditiokarbamater

0%

T0

29303000

293030

- Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram

0%

T0

29304000

293040

- Metionin

0%

T0

29305000

293050

- Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO)

0%

T0

29309000

293090

- Andra slag

0%

T0

29311000

293110

- Tetrametylbly och tetraetylbly

0%

T0

29312000

293120

- Tributyltennföreningar

0%

T0

29319000

293190

- Andra

0%

T0

29321100

293211

-- Tetrahydrofuran

0%

T0

29321200

293212

-- 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

0%

T0

29321300

293213

-- Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

0%

T0

29321900

293219

-- Andra

0%

T0

29322000

293220

- Laktoner

0%

T0

29329100

293291

-- Isosafrol

0%

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on

0%

T0

29329300

293293

-- Piperonal

0%

T0

29329400

293294

-- Safrol

0%

T0

29329500

293295

-- Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer)

0%

T0

29329900

293299

-- Andra

0%

T0

29331100

293311

-- Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon

0%

T0

29331900

293319

-- Andra

0%

T0

29332100

293321

-- Hydantoin och derivat av hydantoin

0%

T0

29332900

293329

-- Andra

0%

T0

29333100

293331

-- Pyridin och salter av pyridin

0%

T0

29333200

293332

-- Piperidin och salter av piperidin

0%

T0

29333300

293333

-- Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och trimeperidin (INN); salter av sådana föreningar

0%

T0

29333900

293339

-- Andra

0%

T0

29334100

293341

-- Levorfanol (INN) och salter av levorfanol

0%

T0

29334900

293349

-- Andra

0%

T0

29335200

293352

-- Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid

0%

T0

29335300

293353

-- Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital (INN); salter av dessa föreningar

0%

T0

29335400

293354

-- Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av dessa föreningar

0%

T0

29335500

293355

-- Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar

0%

T0

29335900

293359

-- Andra

0%

T0

29336100

293361

-- Melamin

0%

T0

29336900

293369

-- Andra

0%

T0

29337100

293371

-- 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

0%

T0

29337200

293372

-- Klobazam (INN) och metyprylon (INN)

0%

T0

29337900

293379

-- Andra

0%

T0

29339100

293391

-- Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och triazolam (INN); salter av dessa föreningar

0%

T0

29339900

293399

-- Andra slag

0%

T0

29341000

293410

- Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydrogenerad) i sin struktur

0%

T0

29342000

293420

- Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade

0%

T0

29343000

293430

- Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, inte vidare kondenserade

0%

T0

29349100

293491

-- Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN); salter av dessa föreningar

0%

T0

29349900

293499

-- Andra

0%

T0

29350000

293500

Sulfonamider

0%

T0

29362100

293621

-- Vitamin A och derivat av vitamin A

0%

T0

29362200

293622

-- Vitamin B1 och derivat av vitamin B1

0%

T0

29362300

293623

-- Vitamin B2 och derivat av vitamin B2

0%

T0

29362400

293624

-- D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt derivat av dessa vitaminer

0%

T0

29362500

293625

-- Vitamin B6 och derivat av vitamin B6

0%

T0

29362600

293626

-- Vitamin B12 och derivat av vitamin B12

0%

T0

29362700

293627

-- Vitamin C och derivat av vitamin C

0%

T0

29362800

293628

-- Vitamin E och derivat av vitamin E

0%

T0

29362900

293629

-- Andra vitaminer och vitaminderivat

0%

T0

29369000

293690

- Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat

0%

T0

29371100

293711

-- Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av somatotropin

0%

T0

29371200

293712

-- Insulin och salter av insulin

0%

T0

29371900

293719

-- Andra

0%

T0

29372100

293721

-- Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och prednisolon (dehydrohydrokortison)

0%

T0

29372200

293722

-- Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner

0%

T0

29372300

293723

-- Östrogener och progestogener

0%

T0

29372900

293729

-- Andra

0%

T0

29375000

293750

- Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat och strukturella analoger av sådana ämnen

0%

T0

29379000

293790

- Andra

0%

T0

29381000

293810

- Rutin (rutosid) och rutinderivat

0%

T0

29389000

293890

- Andra slag

0%

T0

29391100

293911

-- Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen

0%

T0

29391900

293919

-- Andra

0%

T0

29392000

293920

- Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen

0%

T0

29393000

293930

- Koffein och salter av koffein

0%

T0

29394100

293941

-- Efedrin och salter av efedrin

0%

T0

29394200

293942

-- Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin

0%

T0

29394300

293943

-- Katin (INN) och salter av katin

0%

T0

29394400

293944

-- Norefedrin och salter av norefedrin

0%

T0

29394900

293949

-- Andra

0%

T0

29395100

293951