Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0747

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mall för statusavtal i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning

COM/2016/0747 final

Bryssel den 22.11.2016

COM(2016) 747 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Mall för statusavtal i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning


1.Inledning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning 1 medför utvidgade uppgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. För att spegla dessa ändringar har byrån döpts om till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 2 .

Ett aktivt samarbete med tredjeländer är en viktig del i den europeiska integrerade gränsförvaltningen.

Artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 föreskriver att i de fall ”där avsikten är att utplacera enheter i ett tredjeland för att de ska delta i åtgärder där medlemmarna i enheterna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det, ska ett statusavtal ingås mellan unionen och det berörda tredjelandet”.

I detta meddelande anges den mall för statusavtal som kommissionen utarbetat i enlighet med artikel 54.5 i förordning (EU) 2016/1624.

2.Samarbete med tredjeländer inom ramen för förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning

Samarbete med tredjeländer är viktigt för att säkerställa en effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser. Genom förordning (EU) 2016/1624 har Frontex uppdrag stärkts i detta avseende. Byrån underlättar och främjar tekniskt och operativt samarbete mellan medlemsstaterna och tredjeländer 3 .

Byrån får också samarbeta med tredjeländer inom ramen för samarbetsavtal 4 . Byrån får upprätta ett sådant samarbete med tredjeländer när det gäller informationsutbyte, riskanalys, utbildning, forskning och utveckling samt pilotprojekt. Samarbetet kan även ske på tredjeländers territorium 5 .

Byrån får också samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer när det gäller förvaltning av de yttre gränserna. I detta avseende kan byrån genomföra åtgärder vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta grannland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på tredjelandets territorium 6 . Om efterforsknings- och räddningsinsatser för personer i sjönöd äger rum under gränsövervakningsinsatser till sjöss tillsammans med ett tredjeland, måste särskilda bestämmelser införas i statusavtalet och den operativa planen med detta tredjeland.

Samarbetet kommer att stärka byråns förmåga att bistå tredjeländer vid förvaltningen av deras gränser och migrationsflöden. I fall där avsikten är att utplacera enheter i ett tredjeland för att de ska delta i åtgärder där medlemmarna i enheterna kommer att ha verkställande befogenheter, eller i fall där andra åtgärder i tredjeland kräver det, måste ett statusavtal ingås mellan unionen och det berörda tredjelandet 7 .

Insatser ska genomföras utifrån en operativ plan. Den operativa planen ska ha godkänts av den eller de medlemsstater som gränsar till området för insatsen 8 .

När det gäller återvändande föreskriver förordning (EU) 2016/1624 att byrån får organisera och samordna återvändandeinsatser, för att stödja medlemsstaterna vid återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i dessa, i enlighet med bestämmelserna i återvändandedirektivet 2008/115/EG 9 . Byrån ska samarbeta med behöriga myndigheter i tredjeländer i fråga om återvändande, bland annat när det gäller anskaffande av resehandlingar 10 . I detta avseende skulle ett statusavtal exempelvis bevilja medlemmarna i enheterna tillgång till tredjeländernas databaser från fall till fall, när detta behövs för att underlätta identifieringen av irreguljära migranter som ska återsändas. Byrån har dock inte befogenhet att organisera eller samordna återvändandeinsatser från tredjeländer. Europeiska utrikestjänsten kommer att ge kommissionen råd och stöd vid förhandlingen av dessa avtal. Utrikestjänsten kommer särskilt att ge råd om med vilka länder sådana avtal bör förhandlas fram. Utrikestjänsten kommer därför att underrättas innan en förhandlingsprocess inleds med ett visst tredjeland samt ge råd och stöd vid insatser, även via de EU-delegationer som finns i tredjelandet i fråga.

Byrån ska informera Europaparlamentet om all sin verksamhet och bedöma samarbetet med tredjeländer i sin årsrapport 11 .

3.Mall för statusavtal

Mallen för statusavtal utgör en ram för samarbetet mellan byrån och dess enheter å ena sidan och mellan byrån och behöriga myndigheter i tredjeländer å andra sidan. Den bör därför betraktas som en övergripande mall inom ramen för vilken flera olika åtgärder kan genomföras.

I enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) 2016/1624 måste mallen för statusavtalet omfatta insatsens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt uppgifter och befogenheter för medlemmarna i enheterna, liksom förenligheten med de grundläggande rättigheterna. 

Mallen inbegriper därför följande särskilda bestämmelser:

Artikel 1 anger statusavtalets tillämpningsområde, som inbegriper alla aspekter som är nödvändiga för att utföra åtgärderna på tredjelandets territorium.

Artikel 2 innehåller definitioner av viktiga begrepp som används i mallen, t.ex. att en åtgärd innebär gemensamma insatser, snabba gränsinsatser eller återvändandeinsatser.

Artikel 3 föreskriver att en operativ plan bör antas för varje gemensam insats eller snabb gränsinsats 12 , i vilken det ska redogöras närmare för de organisatoriska och förfarandemässiga aspekterna av åtgärden.

Artikel 4 innehåller en beskrivning av enheternas uppgifter och befogenheter, t.ex. att medlemmarna i enheterna endast får utföra uppgifter och utöva befogenheter i enlighet med anvisningar från och i närvaro av tredjelandets gränsbevakningstjänstemän.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om tillfälligt avbrytande eller avslutande av verksamheten.

Artikel 6 innehåller bestämmelser om de privilegier och den immunitet som enhetens medlemmar ska ha, och även om deras civilrättsliga och straffrättsliga ansvar.

Artikel 7 föreskriver att byrån ska utfärda ackrediteringshandlingar för enhetens medlemmar.

Artikel 8 föreskriver att de grundläggande rättigheterna måste iakttas i all verksamhet.

Artikel 9 innehåller bestämmelser om behandling av och skydd för personuppgifter.

Artikel 10 fastställer vilka åtgärder som ska vidtas vid tvister som rör tolkningen av avtalet.

Artikel 11 anger förfarandet för avtalets ikraftträdande, varaktighet och upphörande.

4.    Slutsatser

Byråns nya befogenhet att vidta åtgärder på angränsande tredjeländers territorier kommer att i hög grad bidra till en bättre förvaltning av EU:s yttre gränser.

Kommissionen kommer att använda sig av den bifogade mallen för statusavtal när den förhandlar om ett statusavtal med ett angränsande tredjeland å Europeiska unionens vägnar. Det bör dock noteras att de slutgiltiga versionerna av sådana avtal kommer att skilja sig åt beroende på resultatet av förhandlingarna med tredjelandet. Kommissionen kommer dock att sträva efter att bevara kärnan i mallen till statusavtal under sådana förhandlingar.

Kommissionen kan inom lämplig tid utfärda ett reviderat meddelande och en reviderad mall till statusavtal, där hänsyn tas till de lärdomar som dragits.

(1)

EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.

(2)

Enligt skäl 11 i förordning (EU) 2016/1624 kommer byrån fortsättningsvis att kallas Frontex.

(3)

Artikel 54.1.

(4)

Artikel 54.2.

(5)

Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, vilket avser samarbete i tredjeländers territorialhav.

(6)

Artikel 54.3.

(7)

Artikel 54.4.

(8)

Artikel 54.3.

(9)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

(10)

Artikel 54.6.

(11)

Artikel 54.11.

(12)

Ingen operativ plan krävs för återvändandeinsatser.

Top

Bryssel den 22.11.2016

COM(2016) 747 final

BILAGA

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Mall för statusavtal i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning


Mall för statusavtal mellan Europeiska unionen och [tredjelandet] om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns åtgärder i [tredjelandet]

Europeiska unionen

och [tredjelandet],

nedan kallade parterna,

med beaktande av situationer som kan uppstå där Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samordnar det operativa samarbetet mellan EU:s medlemsstater och [tredjelandet], inbegripet på [tredjelandets] territorium,

med beaktande av det faktum att en rättslig ram i form av ett statusavtal bör upprättas för situationer där medlemmarna i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter kommer att ha verkställande befogenheter på [tredjelandets] territorium,

med hänsyn till att alla åtgärder som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genomför på [tredjelandets] territorium bör ske med fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna,

har enats om att ingå följande avtal.

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

1.    Detta avtal ska omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna utföra åtgärder på [tredjelandets] territorium, vilket innebär att medlemmarna i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter har verkställande befogenheter.

2.    Avtalet ska endast gälla på [tredjelandets territorium eller i delar av detta].

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

1. åtgärd: en gemensam insats, en snabb gränsinsats eller en återvändandeinsats.

2. gemensam insats: en åtgärd som syftar till att motverka olaglig invandring, befintliga eller framtida hot vid [tredjelandets] yttre gränser eller gränsöverskridande brottslighet samt operativ förstärkning för kontroll av de delar av de yttre gränserna som angränsar till en medlemsstat.

3. snabb gränsinsats: en åtgärd som syftar till att bemöta en situation med specifika och oproportionella utmaningar vid gränserna i ett [tredjeland] som angränsar till en medlemsstat och som vidtas på [tredjelandets] territorium under en begränsad tid.

4. återvändandeinsats: en insats som samordnas av byrån och innefattar teknisk och operativ förstärkning från en eller flera medlemsstater genom vilken personer som är föremål för ett beslut om återvändande, från en eller flera medlemsstater, återvänder antingen med tvång eller frivilligt till [tredjelandet].

5. gränskontroll: en kontroll som utförs vid en gräns uteslutande till följd av en avsikt att passera gränsen eller själva passagen utan hänsyn till andra skäl och som består av in- och utresekontroller vid gränsövergångsställen och gränsövervakning mellan gränsövervakningsställen.

6. enhet: en enhet av gränsbevakningstjänstemän och annan berörd personal från deltagande medlemsstater, däribland gränsbevakningstjänstemän och annan berörd personal som utstationerats av medlemsstaterna vid byrån för att utplaceras vid en åtgärd.

7. medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen.

8. hemmedlemsstat: den medlemsstat i vilken en enhetsmedlem är gränsbevakningstjänsteman eller annan berörd personal.

9. personuppgifter: all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

10. deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i åtgärden i [tredjelandet] genom att tillhandahålla teknisk utrustning, gränsbevakningstjänstemän och annan berörd personal som utplaceras för att ingå i enheten.

11. byrån: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Artikel 3

Operativ plan

En gemensam överenskommelse ska träffas om en operativ plan för varje gemensam insats eller snabb gränsinsats. Planen ska innehålla utförliga uppgifter om de organisatoriska och förfarandemässiga aspekterna av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen, inklusive en beskrivning och en bedömning av situationen, det operativa ändamålet, det operationella konceptet, den typ av teknisk utrustning som ska användas, genomförandeplanen, samarbetet med andra tredjeländer, andra EU-byråer och EU-organ eller internationella organisationer, bestämmelser avseende grundläggande rättigheter inklusive skydd av personuppgifter, samordning, befäl, kontroll, kommunikations- och rapporteringssystem, organisations- och logistikåtgärder, utvärdering och ekonomiska aspekter av den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen. Utvärderingen av den gemensamma insatsen eller den snabba gränsinsatsen ska utföras gemensamt av [tredjelandet] och byrån. 

Artikel 4

Uppgifter och befogenheter för medlemmar i enheten

1.    Medlemmarna i enheten ska ha behörighet att utföra de uppgifter och utöva de verkställande befogenheter som krävs för gränskontroll- och återvändandeinsatser.

2.    Medlemmarna i enheten ska respektera [tredjelandets] lagar och förordningar.

3.    Medlemmarna i enheten får endast utföra uppgifter och utöva verkställande befogenheter på [tredjelandets] territorium med anvisningar från och, i regel, endast i närvaro av [tredjelandets] gränsbevakningstjänstemän eller annan berörd personal. [Tredjelandet] ska utarbeta instruktioner för enheten i enlighet med den operativa planen om så är lämpligt. [Tredjelandet] får ge medlemmar i enheten tillstånd att agera för dess räkning.

Byrån får via sin samordnare meddela [tredjelandet] sina synpunkter på anvisningarna för enheten. Om så sker ska [tredjelandet] beakta dessa synpunkter och rätta sig efter dem i möjligaste mån.

Om anvisningarna för enheten inte är förenliga med den operativa planen ska samordnaren omedelbart underrätta byråns verkställande direktör. Den verkställande direktören får vidta lämpliga åtgärder, t.ex. tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden.

4.    Medlemmarna i enheten ska bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. Medlemmarna i enheten ska också bära synlig identifikation och en blå armbindel med Europeiska unionens och byråns insignier på uniformen. För att medlemmar i enheten ska kunna identifiera sig för [tredjelandets] nationella myndigheter ska de alltid ha en sådan ackrediteringshandling som avses i artikel 7.

5.    Medlemmarna i enheten får, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, bära sådana tjänstevapen, sådan ammunition och sådan utrustning som är tillåten enligt hemmedlemsstatens nationella lagstiftning. [Tredjelandet] ska, innan medlemmarna i enheten utplaceras, underrätta byrån om vilka tjänstevapen och vilken ammunition och utrustning som tillåts och om villkoren för deras användning.

6.    Medlemmarna i enheten ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, ha rätt att använda våld, inklusive tjänstevapen, ammunition och utrustning, med hemmedlemsstatens och [tredjelandets] tillstånd, i närvaro av [tredjelandets] gränsbevakningstjänstemän och i enlighet med [tredjelandets] nationella rätt. [Tredjelandet] får tillåta medlemmar i enheten att använda våld när [tredjelandets] gränsbevakningstjänstemän eller annan berörd personal inte är på plats.

7.    [Tredjelandet] får tillåta medlemmar i enheten att göra sökningar i dess nationella databaser om så krävs för att uppfylla de operativa mål som anges i den operativa planen och för återvändandeinsatser. Medlemmar i enheten ska endast söka uppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter. [Tredjelandet] ska före utplaceringen av medlemmarna i enheten underrätta byrån om vilka nationella databaser som får användas för sökningar. Samrådet ska ske i enlighet med [tredjelandets] nationella dataskyddslagstiftning.

Artikel 5

Tillfälligt avbrytande eller avslutande av åtgärden

1.    Byråns verkställande direktör får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden, efter att ha underrättat [tredjelandet] skriftligen, om [tredjelandet] inte följer bestämmelserna i detta avtal eller i den operativa planen. Den verkställande direktören ska underrätta [tredjelandet] om skälen till detta.

2.    [Tredjelandet] får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden, efter att ha underrättat byrån skriftligen, om byrån eller någon deltagande medlemsstat inte följer bestämmelserna i detta avtal eller i den operativa planen. [Tredjelandet] ska underrätta byrån skriftligen om skälen till detta.

3.    Byråns verkställande direktör eller [tredjelandet] får tillfälligt avbryta eller avsluta åtgärden om de grundläggande rättigheterna, principen om nonrefoulement eller dataskyddsbestämmelserna inte respekteras.

4.    Åtgärdens upphörande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från tillämpningen av detta avtal eller den operativa planen före upphörandet.

Artikel 6

Privilegier och immunitet för medlemmarna i enheten

1.    Medlemmarna i enheten får inte utsättas för någon form av anhållande eller frihetsberövande.

2.    Handlingar, korrespondens och tillgångar som tillhör medlemmarna i enheten ska vara okränkbara, utom när det är fråga om de exekutiva åtgärder som är tillåtna enligt punkt 6.

3.    Medlemmarna i enheten ska under alla omständigheter åtnjuta straffrättslig immunitet i [tredjelandet]. Privilegier som beviljats medlemmar i enheten och straffrättslig immunitet i [tredjelandet] innebär inte att medlemmarna undantas från hemmedlemsstatens jurisdiktion. Straffrättslig immunitet i [tredjelandet] för medlemmar i enheten kan upphävas av hemmedlemsstaten, beroende på omständigheterna. Ett sådant hävande måste alltid vara uttryckligt.

4.    Medlemmarna i enheten ska åtnjuta immunitet mot [tredjelandets] civila och administrativa jurisdiktion när det gäller alla i tjänsten utförda handlingar. Om civilrättsliga förfaranden inleds mot medlemmar i enheten inför domstol i [tredjelandet], ska byråns verkställande direktör och hemmedlemsstatens behöriga myndighet omedelbart underrättas . Innan ett domstolsförfarande inleds, ska byråns verkställande direktör och hemmedlemsstatens behöriga myndighet inför domstol intyga huruvida medlemmarna i enheten utförde handlingen i fråga i tjänsten. Om handlingen utfördes i tjänsten, får det rättsliga förfarandet inte fortsätta. Om handlingen inte utfördes i tjänsten, får det rättsliga förfarandet fortsätta. Intygandet från byråns verkställande direktör och hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska vara bindande för jurisdiktionen i [tredjelandet], som inte kan bestrida detta. Om medlemmar i enheten inleder ett rättsligt förfarande, utesluter detta att de åberopar immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller alla slags genkäromål som står i direkt samband med huvudkäromålet.

5.    Medlemmarna i enheten ska inte vara skyldiga att avlägga vittnesmål.

6.    Exekutiva åtgärder får inte vidtas mot medlemmar i enheten utom när det är fråga om ett civilrättsligt förfarande som saknar samband med deras tjänsteutövning och som inleds mot dem. Egendom som tillhör medlemmar i enheten och som av byråns verkställande direktör intygas vara nödvändig för deras tjänsteutövning får inte beslagtas för att tillgodose anspråken i en dom eller ett beslut. Vid civilrättsliga förfaranden ska medlemmar i enheten inte underkastas några begränsningar av sin personliga frihet eller några andra tvångsåtgärder.

7.    Den immunitet som medlemmarna i enheten har mot [tredjelandets] jurisdiktion ska inte undanta dem från respektive hemmedlemsstats jurisdiktion.

8.    Medlemmarna i enheten ska vara undantagna från de socialförsäkringsbestämmelser som eventuellt gäller i [tredjelandet],vad gäller tjänster utförda för byrån.

9.    Medlemmarna i enheten ska i [tredjelandet] vara befriade från all slags beskattning av lön och ersättningar som utbetalas till dem av byrån eller hemmedlemsstaterna samt av alla inkomster som inte härrör från [tredjelandet].

10.    [Tredjelandet] ska i överensstämmelse med de lagar och förordningar som den kan komma att anta meddela införseltillstånd beträffande artiklar avsedda för medlemmarnas personliga bruk och medge befrielse från alla andra tullar, avgifter, skatter och liknande pålagor än sådana som tas ut för artiklarna för förvaring, transport och likartade tjänster. [Tredjelandet] ska även medge export av sådana artiklar.

11.    Personligt bagage som tillhör medlemmarna i enheten ska vara undantaget från kontroll, såvida det inte finns välgrundad anledning att anta att det innehåller artiklar som inte är avsedda för medlemmarnas personliga bruk eller artiklar som inte får införas eller utföras enligt [tredjelandets] lag eller är underkastade [tredjelandets] karantänföreskrifter. Kontroll av sådant personligt bagage får företas endast i närvaro av medlemmar i den berörda enheten eller en bemyndigad företrädare för byrån. 

Artikel 7

Ackrediteringshandling

1.    Byrån ska, i samarbete med [tredjelandet], utfärda en handling på det eller de officiella språken i [tredjelandet] och på ett av de officiella EU-språken för varje medlem i enheten för att de ska kunna styrka sin identitet vid de nationella myndigheterna i [tredjelandet] och som ett bevis på innehavarens rätt att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som avses i artikel 4 i detta avtal och i den operativa planen. Handlingen ska innehålla följande information om medlemmen: namn och medborgarskap, grad eller yrkestitel, ett nytaget digitalt foto och uppgifter som medlemmen får utföra under sin utplacering.

2.    Ackrediteringshandlingen ger, tillsammans med en giltig resehandling, medlemmen i enheten rätt till inresa i [tredjelandet], utan visum eller förhandsgodkännande.

3.    Ackrediteringshandlingen ska återsändas till byrån vid åtgärdens slut.

Artikel 8

Grundläggande rättigheter

1.    Medlemmar i enheten ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, principerna om mänsklig värdighet, förbudet mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet, principen om non-refoulement, förbudet mot kollektiva utvisningar, barnets rättigheter och rätten till respekt för privat- och familjelivet. När de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter får de inte godtyckligt diskriminera personer på några grunder, inklusive kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet. Alla åtgärder som strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna och som medlemmarna vidtar när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska stå i proportion till de mål som eftersträvas genom sådana åtgärder och respektera kärnan i de grundläggande rättigheterna och friheterna.

2.    Varje part ska ha ett system för klagomål för att hantera påstådda överträdelser av de grundläggande rättigheterna som gjorts av personalen i dess tjänsteutövning under en gemensam insats, snabb gränsinsats eller återvändandeinsats inom ramen för detta avtal.

Artikel 9

Behandling av personuppgifter

1.    Behandling av personuppgifter får endast ske när detta krävs för [tredjelandets], byråns eller deltagande medlemsstaters genomförande av detta avtal. 

2.    Behandling av personuppgifter som utförs av [tredjelandet] ska omfattas av detta lands nationella lagar.

3.    Behandling av personuppgifter som utförs av byrån och den eller de deltagande medlemsstaterna, inklusive vid överföring av personuppgifter till [tredjelandet], ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete och åtgärder som byrån vidtagit för tillämpning av förordning (EG) nr 45/2001 i enlighet med artikel 45.2 i förordning (EU) 2016/1624.

4.    Om behandlingen inbegriper överföring av personuppgifter ska medlemsstaterna och byrån, när de överför personuppgifter till [tredjelandet], ange om det finns eventuella allmänna eller specifika begränsningar för åtkomst till eller användning av dem, inbegripet vad avser överföring, radering eller förstörelse av dem. I de fall där behovet av sådana begränsningar framkommer efter överföringen av personuppgifter, ska de underrätta [tredjelandet] om detta.

5.    Personuppgifter som inhämtas för administrativa ändamål i samband med åtgärden får behandlas av byrån, de deltagande medlemsstaterna och [tredjelandet] i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning.

6.    Byrån, de deltagande medlemsstaterna och [tredjelandet] ska utarbeta en gemensam rapport om tillämpningen av punkterna 1–5 i denna artikel när varje åtgärd är avslutad. Rapporten ska skickas till byråns ombud för grundläggande rättigheter och byråns dataskyddsombud. De ska sedan rapportera till byråns verkställande direktör.

Artikel 10

Tvister och tolkning

1.    Alla frågor i samband med tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska behandlas gemensamt av företrädare för byrån och [tredjelandets] behöriga myndigheter.

2.    I avsaknad av tidigare biläggande ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal avgöras enbart på diplomatisk väg av [tredjelandet] och Europeiska kommissionen, som ska rådfråga samtliga medlemsstater som gränsar till tredjelandet när så krävs.

Artikel 11

Avtalets ikraftträdande, varaktighet och upphörande

1.    Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras egna interna rättsförfaranden.

2.    Detta avtal ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har anmält till varandra att de interna rättsförfaranden som avses i punkt 1 har slutförts.

3.    Detta avtal ska ingås på obestämd tid. Endera part får säga upp detta avtal genom att skriftligen anmäla det till den andra parten. Uppsägningen ska träda i kraft sex månader efter dagen för anmälan.

4.    Detta avtal kan sägas upp genom skriftlig överenskommelse mellan parterna eller sägas upp ensidigt av endera part. I det senare fallet ska parten skriftligen anmäla till den andra parten att den vill att avtalet ska upphöra. Upphörandet ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då anmälan gjordes.

5.    Anmälningar som görs i enlighet med denna artikel ska, gällande Europeiska unionen, skickas till generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och, gällande [tredjelandet], till [ännu ej fastställt].

Utfärdat i ... den ... på [ett av unionens språk] och [tredjelandets språk], båda texterna är lika giltiga.

Namnteckningar:

För Europeiska unionen

För [tredjelandet]

Top