EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

COM/2016/087 final

Bryssel den 26.2.2016

COM(2016) 87 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

{SWD(2016) 38 final}


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

1. Bakgrund

Den olagliga handeln med vilda djur och växter 1 har blivit en av världens mest lönsamma typer av organiserad brottslighet. Den exakta omfattningen är svår att kvantifiera, men enligt olika källor 2 kan vinsten från denna handel uppgå till mellan 8 och 20 miljarder euro per år. Handeln omfattar en mängd olika skyddade arter, däribland elefanter, noshörningar, koraller, myrkottar, tigrar och människoapor.

Ett växande problem i hela världen...

Den olagliga handeln med elfenben har mer än fördubblats sedan 2007 och är nu mer än tre gånger så stor som 1998. Mellan 2007 och 2013 ökade tjuvjakten efter noshörning med 7 000 % i Sydafrika, vilket äventyrar hela artens överlevnad 3 . Bara mellan november 2013 och april 2014 beslagtog myndigheterna i olika transit- och destinationsländer mer än 4000 ton av starkt utrotningshotade Dalbergiaarter, som misstänks ha blivit olagligt exporterade från Madagaskar.

Det är viktigt att just EU tar itu med den här handeln, eftersom Europa i dag både är en destinationsmarknad och en knutpunkt för olaglig transitering till andra regioner. Vissa arter som är föremål för olaglig handel kommer också från Europa. De senaste åren har medlemsstaterna framför allt rapporterat om beslag av elfenben och noshörningshorn i samband med transitering och om olaglig import av levande reptiler och exotiska fåglar, samtidigt som flera ton av starkt utrotningshotade ålar från EU har sålts olagligt till Asien.

… med stora konsekvenser för rättsstaten, brottsligheten och säkerheten

Den olagliga handeln med vilda djur och växter har förödande effekter på den biologiska mångfalden och hotar att leda till att vissa arter utrotas. Den olagliga handeln skapar incitament för korrupta metoder samtidigt som den möjliggörs av korruption, vilket undergräver rättsstaten. Särskilt i vissa regioner i Afrika har den en mycket negativ inverkan på potentialen för ekonomisk utveckling 4 .

Den olagliga handeln med vilda djur och växter är mycket lockande för brottslingar, eftersom den är väldigt lönsam och i de flesta länder anses lågprioriterad jämfört med andra typer av trafficking, vilket innebär att risken för upptäckt och påföljder är mycket begränsad. Olika kopplingar till penningtvätt och andra former av organiserad brottslighet, till exempel narkotikasmuggling och vapensmuggling, har regelbundet rapporterats 5 . FN:s säkerhetsråd har konstaterat att den olagliga handeln med vilda djur och växter i Centralafrika underblåser konflikter och hotar den regionala och nationella säkerheten genom att fungera som finansieringskälla för milisgrupper 6 .

En högre internationell profil...

Den olagliga handeln med vilda djur och växter har på senare år uppmärksammats allt mer på internationell politisk nivå, eftersom omfattningen ökat och konsekvenserna blivit allt större. FN:s generalförsamling antog i juli 2015 sin första resolution om frågan, med alla EU:s medlemsstater som medförslagsställare 7 . Den har även tagits upp vid andra viktiga internationella evenemang, som en högnivåkonferens i Kasane i Botswana i mars 2015 8 och G 7-mötet i juni 2015 9 . Det har lett till att det internationella samfundet, inklusive EU och dess medlemsstater, gjort gemensamma åtaganden för att intensifiera arbetet mot den olagliga handeln.

Många åtgärder för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter har vidtagits inom ramen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), som är ett viktigt internationellt fördrag som reglerar den internationella handeln. EU anslöt sig till Cites 2015. Förenta staterna har inrättat en särskild arbetsgrupp och antagit en nationell strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter. Viktiga marknader, som Kina, börjar visa ett större intresse, bl.a. genom mer kraftfulla åtgärder för att kontrollera efterlevnaden, och landet visar även en vilja att intensifiera samarbetet med EU i dessa frågor. Afrikanska unionen har börjat genomföra en strategi för hela Afrika.

... som måste omsättas i handling på fältet

EU har redan visat sitt ledarskap i arbetet mot olaglig handel med naturresurser genom att anta ambitiösa politiska strategier för trä- och fiskeriprodukter. Denna EU-handlingsplan visar att Europeiska unionen är beredd att leva upp till de internationella förväntningarna och åtagandena och höja sin ambitionsnivå när det gäller åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter. Det här kommer också att bidra till att de betydande investeringar som de senaste årtiondena gjorts genom EU-utvecklingsstöd för naturskydd i hela världen inte undergrävs av brottslig verksamhet.

EU-handlingsplanen är ett viktigt bidrag till de mål för hållbar utveckling som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling, som stats- och regeringscheferna enades om vid FN:s toppmöte i september 2015. Mål 15, som avser biologisk mångfald, omfattar målet att ”vidta brådskande åtgärder för att stoppa tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter av flora och fauna och att angripa både tillgången och efterfrågan på illegala produkter av vilda djur och växter” 10 . 

I en resolution som antogs i januari 2014 efterlyste Europaparlamentet en handlingsplan 11 . Många EU-medlemsstater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer och berörda företag gav också sitt stöd till en EU-handlingsplan vid ett samråd om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter, som Europeiska kommissionen inledde i februari 2014 12 .

EU och dess medlemsstater måste lösa det här problemet tillsammans. Alla medlemsstater har sedan 1983 haft EU-bestämmelser som reglerar handeln med vilda djur och växter 13 , som genomför Cites, och kommissionen utfärdade 2007 en rekommendation om kontroll av efterlevnaden 14 .

Rapporterna visar 15 dock att det finns betydande skillnader mellan olika medlemsstaters genomförande och kontroll av efterlevnaden av dessa gemensamma regler. Detta innebär en stor risk. Brottslingar kan enkelt utnyttja situationen genom att anpassa sina handelsvägar, vilket ett antal fall de senaste åren också har visat. Olika rapporter har, liksom samrådet, visat att bristen på medvetenhet och politisk vilja också står i vägen för en effektiv kamp mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Ett sätt att garantera en mer homogen EU-täckande kontroll av efterlevnaden är ett gemensamt åtagande från EU och dess medlemsstater, i form av en handlingsplan, om att vidta en rad åtgärder, genomföra gemensamma internationella åtaganden och att på politisk nivå slå fast att hur viktigt det är att lösa problemet. Det här kommer att öka EU:s trovärdighet i världen när unions globala partner vidtar kraftfullare åtgärder mot den olagliga handeln med vilda djur och växter.

Det viktiga vid genomförandet av denna handlingsplan kommer att vara ett nära samarbete med intressenterna, däribland det civila samhällets organisationer och berörda branscher, om många specifika åtgärder för att maximalt utnyttja tillgänglig expertis och kunskap och säkerställa största möjliga effekt.

2. EU-handlingsplanens olika delar

EU-handlingsplanen omfattar ett antal åtgärder som ska vidtas av EU:s institutioner och/eller medlemsstaterna. Dessa anges i bilagan till detta meddelande.

Det kommer självklart att behövas tillräckligt med finansiering och personal för att klara av dessa åtgärder. EU-handlingsplanen främjar och ger en ram för ett effektivare utnyttjande av befintliga EU-resurser. Åtgärderna är i första hand avsedda att förbättra samarbetet mellan alla berörda aktörer, utnyttja befintliga verktyg och politiska strategier effektivare och stärka samverkan dem emellan, så att olaglig handel med vilda djur och växter kan angripas bättre i EU och i världen.

Åtgärderna som är tänkta att ta ett helhetsgrepp på ett komplext problem bygger på följande tre prioriteringar:
1) Att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna.
2) Att på ett effektivare sätt genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintliga bestämmelser och bekämpa organiserad brottslighet som rör vilda djur och växter.
3) Att stärka det globala partnerskapet mellan ursprungs-, konsument- och transitländer mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Målen och åtgärderna inom de olika prioriteringarna anges i tabellen i bilagan.

Prioritering 1: Att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna.

Ansträngningar kommer att göras för att, både inom EU och globalt, minska efterfrågan på och tillgången till olagliga produkter av vilda djur och växter med hjälp av tillgängliga multilaterala (Cites) och EU-specifika verktyg till stöd för specifika kampanjer och ytterligare begränsning av handeln med elfenben inom EU och från EU (mål 1.1 – se tabellen i bilagan). Ett viktigt sätt att komma åt de underliggande orsakerna är att se till att landsbygdssamhällen i ursprungsländerna i högre grad engageras i och gagnas av naturskyddsarbetet (mål 1.2).

Ett annat fokusområde är mer aktiva samarbetet med berörda branscher, alltifrån företag som är verksamma inom handel med vilda djur och växter och som använder sådana produkter till företag som erbjuder tjänsten av betydelse för denna handel. Detta återspeglar EU:s åtagande om ansvarsfull förvaltning av globala försörjningskedjor 16 (mål 1.3). Slutligen kommer multilaterala och bilaterala åtgärder att vidtas för att bekämpa korruptionen, som är viktig faktor i hela kedjan för kontroll av efterlevnad (mål 1.4).

Prioritering 2: Att på ett effektivare sätt genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintliga bestämmelser och bekämpa organiserad brottslighet som avser vilda djur och växter.

Även om de befintliga internationella bestämmelserna och EU-bestämmelserna om handel med vilda djur och växter i det stora hela är ändamålsenliga visar flera studier och rapporter 17 att det finns stora problem när det gäller genomförandet och kontrollen av efterlevnaden. Detta gäller särskilt organiserade naturvårdsbrott, som är ett relativt nytt fenomen. Det kommer att göras en översyn av genomförandebristerna i alla medlemsstater, och strategier kommer att utvecklas för att lösa problemet och garantera att efterlevnaden av de befintliga reglerna kontrolleras på ett mer konsekvent sätt i hela EU (mål 2.1).

Prioriteringar ska fastställas gemensamt, och Europol och Eurojust ska tillhandahålla stöd när ärenden berör flera länder, vilket kommer att ge en mer strategisk prägel åt inspektionerna och kontrollen av efterlevnaden. I enlighet med EU:s säkerhetsagenda kommer man under 2016 att inleda en översyn för att fastställa om EU:s rättsliga ram för miljöbrott, i synnerhet organiserade naturvårdsbrott, är ändamålsenlig.

Syftet med mål 2.2 är att öka kapaciteten för att vidta effektiva åtgärder i alla delar av kedjan för kontroll av efterlevnaden och rättsväsendet när det gäller den olagliga handeln med djur och växter i EU. Det här förutsätter nationella åtgärder för att förbättra samarbetet och samordningen, kommunikationen och dataflödet mellan olika organ genom utbyte av bästa praxis på EU-nivå. Man måste förbättra kunskapsbasen när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter, och fortbildning är en nödvändighet.

En effektivare kamp mot organiserad brottslighet (mål 2.3) på området olaglig handel med vilda djur och växter förutsätter ett målinriktat arbete för att öka medvetenheten bland specialister på organiserad brottslighet, it-brottslighet och penningtvätt. Alla medlemsstater måste också genomföra sina internationella åtaganden, för att därigenom säkerställa att deras lagar om organiserad brottslighet omfattar olaglig handel med vilda djur och växter och att lämpliga påföljder kan utdömas. Slutligen måste man förbättra det internationella samarbetet kring kontrollerna av efterlevnaden (mål 2.4) genom deltagande i internationella brottsbekämpningsoperationer, tekniskt bistånd och ekonomiskt stöd.

Prioritering 3: Att stärka det globala partnerskapet mellan ursprungs-, konsument- och transitländer mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Olika åtgärder kommer att vidtas för att öka finansieringen för att hjälpa utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att bekämpa den olagliga handeln, göra stödet effektivare och använda det mer strategiskt. Detta kommer att ske genom grundliga utredningar av behoven och genom att man på ett effektivare sätt samordnar stödet med andra givare (mål 3.1). För att stärka det globala partnerskapet mot den olagliga handeln måste man på ett effektivare sätt använda EU:s och medlemsstaternas diplomatiska verktyg och andra verktyg, framför allt EU:s handelspolitik, i förbindelserna med de viktigaste ursprungs-, transit- och konsumentländerna och berörda regionala organisationer (mål 3.2).

Bättre verktyg måste utvecklas för den koppling mellan olaglig handel och säkerhet som finns i vissa regioner (mål 3.3). Slutligen måste befintliga multilaterala processer enligt internationella överenskommelser och forum användas för att hålla kvar frågan på den globala dagordningen, bibehålla den politiska engagemenaget och övervaka genomförandet av åtaganden. Den kommande partskonferensen för Cites i september 2016 kommer att vara särskilt viktigt för detta ändamål (mål 3.4).

3. Övervakning och utvärdering

Handlingsplanen omfattar de fem åren 2016–2020. I bilagans tabell kopplas varje åtgärd till en EU-aktör (kommissionens avdelningar, utrikestjänsten, Europol, Eurojust) och/eller medlemsstaterna. Den omfattar också en tidsplan för genomförandet. Kommissionens avdelningar och utrikestjänsten kommer att upprätta en resultattavla för att övervaka genomförandet.

EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter, som inrättades genom förordning (EG) nr 338/97 och består av företrädare för EU-ländernas tillsynsmyndigheter, ska bedöma framstegen två gånger om året. Kommissionen kommer senast i juli 2018 att lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av handlingsplanen och en bedömning av om prioriteringarna och målen är ändamålsenliga och relevanta. Under 2020 kommer man att utvärdera de framsteg som gjorts och i vilken mån handlingsplanen lett till begränsningar av den olagliga handeln med vilda djur och växter. Med stöd i detta kommer kommissionen sedan att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som behövs.

En grupp med företrädare för olika kommissionsavdelningar kommer att samordna verksamheten inom de berörda områdena och se till att alla berörda avdelningar inom kommissionen och utrikestjänsten utför de uppgifter de tilldelats.

4. Kopplingar till andra EU-initiativ och EU-strategier

Handlingsplanen kommer att ersätta kommissionens rekommendation nr 2007/425/EC om åtgärder för att kontrollera efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Handlingsplanen kommer att genomföras på ett sådant sätt att man säkerställer överensstämmelsen med befintliga EU-strategier som påverkar den olagliga handeln med naturresurser. Det handlar bland annat om EU:s handlingsplan för efterlevnaden av skogslagstiftningen samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), EU:s strategi mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) Och EU:s initiativ mot olaglig handel med avfall, narkotika, varumärkesförfalskade varor, vapen, människohandel, penningtvätt och olagliga finansiella flöden.

BILAGA – Åtgärder

Prioritering I – Att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna.

Åtgärder

Ansvarigt organ

Förväntade resultat

Tidsplan

Mål 1.1

Minska utbudet och efterfrågan på illegala produkter av vilda djur och växter

1. Ökat stöd till medvetandehöjande och riktade kampanjer för att minska efterfrågan i EU och globalt

KOM/

EU:s utrikesrepresentant 18 /

Medlemsstaterna

Åtgärder som vidtagits och medel som tillhandahållits för att öka medvetenheten och minska efterfrågan på olagliga produkter av vilda djur och växter i viktiga länder utanför EU och inom EU, särskilt när det gäller arter som är föremål för omfattande olaglig handel inom EU

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Befintliga verktyg och material för informationskampanjer delas mellan medlemsstaterna

Utgången av 2016

2. Ytterligare begränsa handeln med elfenben inom och från EU

KOM

Kommissionens riktlinjer för att säkerställa en enhetlig tolkning av EU:s bestämmelser i syfte att stoppa exporten av obearbetat elfenben som förvärvats innan konventionen blev tillämplig och garantera att endast lagliga antika elfenbensprodukter köps och säljs inom EU

Utgången av 2016

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna utfärdar inga export- och återexporthandlingar för inte utfärdar sådana handlingar för obearbetat elfenben som förvärvats innan konventionen blev tillämplig.

Medlemsstaterna utfärdar endast intyg för handel inom EU för antika elfenbensföremål på grundval av de kriterier som fastställs i riktlinjerna

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

3. Begränsa eller förbjuda ohållbar import till EU av utrotningshotade arter genom att föreslå att de förs upp i bilagorna till Cites (t.ex. sällsynta kräldjursarter)

KOM

Nya förslag om införande i Cites som lämnats till partskonferensen (COP) för övervägande

Kontinuerligt, med första etappmålet i april 2016

Mål 1.2

Se till att landsbygdssamhällen i ursprungsländerna engageras och får nytta av naturskyddsåtgärderna

4. Stärka landsbygdssamhällenas deltagande i förvaltningen och bevarandet av vilda djur och växter

KOM/

medlemsstaterna

Behovet av att verkligen engagera landsbygdssamhällena i utformningen och genomförandet av åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter prioriteras i EU:s och medlemsstaternas politik och finansiering

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

5. Stödja utvecklingen av hållbara alternativa utkomstmöjligheter för grupper som lever i och intill livsmiljöer för vilda djur och växter

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Stöd till hållbar ekonomisk verksamhet till gagn för grupper på landsbygden som lever i och intill livsmiljöer för växter och djur prioriteras i EU:s och medlemsstaternas politiska strategier för finansiering av stöd till landsbygden i ursprungsländer.

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

Mål 1.3

Öka näringslivets engagemang i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter och främja produkter av vilda djur och växter från hållbara källor

6. Öka medvetenheten hos branscher som handlar med produkter från vilda djur och växter inom EU och från EU eller som främjar sådan handel

KOM

De viktigaste aktörerna inom branscher som handlar med vilda djur och växter identifieras på EU-nivå och regelbundna kommunikationskanaler upprättas mellan dem och kommissionen för frågor som rör denna handel

Utgången av 2016

KOM

Möten med deltagande av näringslivsaktörer anordnas i EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter, för att diskutera särskilda frågor (t.ex. traditionell kinesisk medicin, exotiska sällskapsdjur, lyxindustri jakt, turism, transport, kurirföretag och näthandel)

Kontinuerligt, med första etappmålet vid utgången av 2016

7. Stödja den privata sektorns initiativ för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter och främja att produkter av vilda djur och växter inom/från EU kommer från hållbara källor.

KOM/

medlemsstaterna

Befintliga privata initiativ och offentlig-privata partnerskap stöds och bästa praxis utbyts för att uppmuntra nya initiativ

Utgången av 2017

Mål 1.4

Bekämpa korruption i samband med olaglig handel med vilda djur och växter

8. Stödja initiativ för att bekämpa korruption i samband med olaglig handel med vilda djur och växter på nationell, regional och internationell nivå

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

Olaglig handel med vilda djur och växter beaktas i EU:s politik och verktyg mot korruption (särskilt inom ramen för dialoger med viktiga tredjeländer som får budgetstöd)

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Frågan tas upp i bilaterala möten med viktiga partnerländer och i relevanta multilaterala forum, däribland G 7, G 20 och FN:s konvention mot korruption

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Relevanta resolutionsförslag läggs fram vid den 17:e partskonferensen i Cites

April 2016

Prioritering 2 – Förbättra genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av befintliga regler och effektivisera kampen mot organiserad naturvårdsbrottslighet

Åtgärder

Ansvarigt organ

Förväntade resultat

Tidsplan

Mål 2,1: Säkerställa ett mer homogent genomförande av EU:s bestämmelser om handel med vilda djur och växter och utveckla ett mer strategiskt angreppssätt för inspektioner och kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna på EU-nivå

9. Utveckla strategier för att förbättra efterlevnaden på nationell nivå av EU:s bestämmelser om olaglig handel med vilda djur och växter

KOM

Brister i genomförandet av EU-lagstiftningen i varje medlemsstat utvärderas av kommissionen, som ger rekommendationer om hur man ska förbättra dessa brister

Slutet av 2016

Medlemsstaterna

Rekommendationerna genomförs i medlemsstaterna

2017

KOM

Aktiv övervakning av genomförandet av EU:s bestämmelser om import av jakttroféer till EU, för att säkerställa att sådana troféer är av lagligt och hållbart ursprung

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

10. Öka upptäcktsfrekvensen för olaglig verksamhet

Medlemsstaterna

Utöver kontroller vid gränsövergångar i enlighet med förordning (EG) nr 338/97 övervakning av tillämpningen och kontrollen av efterlevnaden inom de enskilda länderna, bland annat genom regelbundna kontroller av handlare och innehavare, såsom djuraffärer, uppfödare och plantskolor.

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

11. Intensifiera insatserna för att genomföra EU:s färdplan mot olagligt dödande och infångande av fåglar och olaglig handel med fåglar (även relevant för prioritering 1)

KOM

Finansiera den mellanstatliga arbetsgruppen för olagligt dödande av fåglar i Medelhavsområdet, som inrättats enligt konventionen om skydd av flyttande vilda djur, och anordna av dess första möte

Mitten av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Åtgärder för att förbättra den nationella övervakningen och kontrollen av efterlevnaden

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

12. Regelbundet fastställa och bedöma prioriterade risker

Medlemsstaterna

På nationell nivå fastställs prioriteringar för kontroll av efterlevnaden när det gäller berörda arter och produkter (som ål, elfenben, noshörningshorn, levande reptiler och fåglar) samt handelsvägar och smugglingsmetoder

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

Europol/medlemsstaterna

På grundval av gemensamma riskbaserade bedömningar av EU-prioriteringar som fastställs i EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter, i samarbete med Europol

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

13. Förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när olaglig handel med vilda djur och växter sker över gränserna

KOM/

Europol/Eurojust

Tillräckliga resurser öronmärks för Europols och Eurojusts arbete mot olaglig handel med vilda djur och växter

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

Europol/Eurojust/medlemsstaterna

Regelbundna gemensamma insatser med gränsöverskridande samarbete genomförs av EU:s medlemsstater (främjas av Europol)

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

Europol/Eurojust/medlemsstaterna

Gemensamma utredningsgrupper inrättas med deltagande av Europol och/eller Eurojust

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

14. Se över EU:s politiska och rättsliga ram för miljöbrott i linje med den europeiska säkerhetsagendan

KOM

Effektiviteten i direktiv 2008/99 ses över, bl.a. när det gäller straffrättsliga påföljder för olaglig handel med vilda djur och växter inom EU

2016

Mål 2,2: Öka kapaciteten att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter i alla delar av verkställighetskedjan och rättsväsendet

15. Förbättra samarbetet, samordningen, kommunikationen och dataflödet mellan de ansvariga tillsynsorganen i medlemsstaterna

Medlemsstaterna

En samordningsmekanism (som en interinstitutionell arbetsgrupp och/eller ett samförståndsavtal) mellan de berörda organen (tull, inspektionsorgan, polis, Cites ledning och tillsynsmyndigheter) inrättas i varje medlemsstat, och alla myndigheter med ansvar för detta område har tillgång till de relevanta kommunikationskanalerna

Mitten av 2017

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna ser över möjligheterna för datautbyte mellan de myndigheter som enligt den nationella lagstiftningen har ansvar för detta område

Mitten av 2017

KOM/

medlemsstaterna

Bästa praxis för samarbetet mellan olika organ och effektiv övervakning och kontroll av efterlevnaden i medlemsstaterna fångas upp och delas på EU-nivå genom EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

16. Förbättra kunskapsbasen om kontroller, utredningar, lagföring och rättsliga förfaranden när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna lämnar på ett mer systematiskt sätt relevanta kvalitativa och statistiska uppgifter till kommissionen, häribland uppgifter om kontroller, utredningar, beslag, åtal och domar (inklusive påföljder) och systematisk information till Europol om alla fall av organiserad brottslighet och/eller gränsöverskridande konsekvenser

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Metoderna för datainsamling inom det här området görs enhetliga i hela EU och medvetenheten ökas hos relevanta expertgrupper för brottsstatistik

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

ENPE

Databas med rättspraxis från medlemsstaterna avseende olaglig handel med vilda djur och växter inrättas vid ENPE 19 för att underlätta kunskapsutbyte

Mitten av 2017

17. Intensifiera fortbildningen inom alla faser av kontrollen av efterlevnaden, inklusive gemensamma fortbildningsinsatser

KOM

Fortbildning om den olagliga handeln tas med i programmet för EU:s utbildningsinstitutioner som Europeiska polisakademin (Cepol), ERA m.fl.

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Befintligt fortbildningsmaterial sammanställs och förmedlas inom EU

Utgången av 2016

KOM

Fortbildning mot olaglig handel med vilda djur och växter ger rätt till stöd inom olika relevanta EU-finansieringsinstrument (Life, Fonden för inre säkerhet m.fl.)

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

Medlemsstaterna

I medlemsstaterna anordnas regelbundet fortbildning inom alla delar av verkställighetskedjan och rättsväsendet, inklusive gemensamma kurser som för samman relevanta brottsbekämpande organ, åklagare och domare

Kontinuerligt, med första etappmålet i slutet av 2016

18. Stärka eller, i förekommande fall, inrätta nätverk för praktiker på nationell och regional nivå, och förbättra samarbetet dem emellan

Medlemsstaterna

Inrättandet relevanta nationella nätverk stöds i varje medlemsstat

Mitten av 2017

KOM

Gemensamma möten för berörda EU-nätverk 20 organiseras

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

19. Förbättra omhändertagandet av beslagtagna eller förverkade levande djur och växter

Medlemsstaterna

Anläggningar tillgängliga i alla medlemsstater för tillfällig omvårdnad av beslagtagna eller förverkade exemplar, och mekanismer för att vid behov ge dem ett nytt hem på lång sikt. Stöd ges till andra medlemsstater

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

Mål 2,3: Effektivare kamp mot organiserade naturvårdsbrott

20. Regelbundet utvärdera hoten från den organiserade olagliga handeln med vilda djur och växter inom EU

Europol

Hotbildsbedömning avseende den grova och organiserade brottsligheten (Socta) omfattar bedömning av hotbilder avseende olaglig handel med vilda djur och växter, baserat på data och, om möjligt, de nationella hotbildsbedömningar som tillhandahållits av medlemsstaterna

Kontinuerligt, med första etappmålet de första två kvartalen 2017

21. Öka relevanta experters kapacitet att ta itu med kopplingen mellan olaglig handel med vilda djur och växter och organiserad brottslighet, inklusive it-brottslighet och tillhörande olagliga finansiella flöden

KOM/

medlemsstaterna

Informationsverksamhet utförs i relevanta forum (Refco-nätverket för åklagare som är specialiserade på organiserad brottslighet samt nationella enheter som jobbar med organiserad brottslighet, it-brottslighet och finansiella utredningar)

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

Medlemsstaterna

Kapacitet byggs upp hos behöriga enheter för att bekämpa olaglig onlinehandel med vilda djur och växter och kanaler inrättas som ger tillgång till bistånd från enheter som är specialiserade på it-brottslighet i särskilda fall (t.ex. darkweb-utredningar och missbruk av virtuella valutor)

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

KOM/

medlemsstaterna

Frågan förs upp på dagordningen för Fatf 21 , Carin 22 och Egmontgruppen för finansunderrättelseenheter

Utgången av 2016

KOM/

medlemsstaterna

Fatf uppmanas utarbeta vägledning om kopplingarna mellan penningtvätt och olaglig handel med vilda djur och växter

Utgången av 2016

Medlemsstaterna

Fortbildning anordnas om utredningar av olagliga finansiella strömmar med anknytning till olaglig handel med vilda djur och växter

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

22. Medlemsstaterna ska, i enlighet med internationella åtaganden, se till att organiserad olaglig handel med vilda djur och växter i hela EU betraktas som grov brottslighet enligt FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, dvs. brott som är belagda med frihetsstraff om minst fyra år

Medlemsstaterna

Relevant nationell lagstiftning ses över och ändras om nödvändigt

Utgången av 2017

23. Medlemsstaterna ska, i linje med FN:s generalförsamlings resolution, se över den nationella lagstiftningen om penningtvätt och se till att brott med anknytning till olaglig handel med vilda djur och växter kan betraktas som förbrott och är åtalbara enligt inhemska straffrättsliga förfaranden

Medlemsstaterna

Relevant nationell lagstiftning ses över och ändras om nödvändigt

Utgången av 2017

Mål 2,4: Förbättra det internationella samarbetet när det gäller brottsbekämpning

24. Intensifiera samarbetet mellan medlemsstaternas och EU:s brottsbekämpande aktörer och regionala nätverk på området, relevanta globala nätverk (International Consortium for Combating Wildlife Trafficking, ICCWC 23 och International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Inece)

KOM/

Europol

Gemensamma möten anordnas med deltagande av Europol, EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter och relevanta regionala nätverk (t.ex. Asean-Wen och Lusaka Agreement Task Force) och Inece

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

KOM

Bästa praxis utbyts om samarbete i samband med brottsbekämpning

Slutet av 2016

Medlemsstaterna

Europol

Medlemsstaterna ska, med bistånd av Europol delta i gemensamma internationella brottsbekämpande insatser

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

25. Stödja uppbyggnad av brottsbekämpningskapaciteten i viktiga ursprungs- och marknadsländer, inbegripet åtgärder inom skyddade områden

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Fortsatt finansiellt stöd till ICCWC:s verksamhet, inklusive utvärderingar av tillsynssystem baserade på ICCWC:s verktyg för brottslighet som rör vilda djur och växtlighet och skog

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Resultaten av rekommendationerna i ICCWC:s ”verktygslåda” beaktas i riktat stöd till tredjeländer

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

Prioritering 3 – Att stärka det globala partnerskapet mellan ursprungs-, konsument- och transitländer mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Åtgärder

Ansvarigt organ

Förväntade resultat

Tidsplan

Mål 3,1:

Tillhandahålla ökat, effektiviserat och mer strategiskt inriktat stöd till utvecklingsländer

26. Se till att handeln med vilda djur och växter övervägs för EU-medel inom relevanta program på områdena naturresursförvaltning, miljö, organiserad brottslighet, säkerhet och styrelseformer.

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

Strategin för bevarande av vilda djur och växter i Afrika 24 ska tjäna som underlag för programplaneringen för relevanta utvecklingsstöd.

Ytterligare regionala eller tematiska strategier utvecklas.

Finansiering av utvecklingssamarbete, t.ex. via Europeiska utvecklingsfonden (EUF), finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet som bidrar till stabilitet och fred och andra finansieringsinstrument, som det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, mobiliseras mot den olagliga handeln med vilda djur och växter, inom de överenskomna finansieringsramarna för de bidragande programmen. Andra tänkbara finansieringskällor undersöks.

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

27. Effektivisera finansieringsstödet mot olaglig handel med vilda djur och växter

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Regelbundna möten hålls i viktiga länder för att samordna givarnas insatser.

Mottagarländerna uppmanas att rapportera om hur verkningsfulla de åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter som finansieras av EU har varit när det gäller att angripa problemen (med hjälp av sådana indikatorer som antalet beslag och framgångsrika åtal).

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016) 

Mål 3.2

Stärka och bättre samordna åtgärderna mot olaglig handel med vilda djur och växter och de bakomliggande orsakerna tillsammans med relevanta ursprungs-, transit- och marknadsländer

28. Intensifiera dialogen med viktiga ursprungs-, transit- och marknadsländer, inbegripet dialoger med lokalsamhällen, det civila samhället och den privata sektorn.

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Prioriterade länder identifieras.

Särskilda strukturer upprättas för dialog och tekniskt samarbete

Frågan förs systematiskt upp på dagordningen för politiska dialoger och sektorsdialoger samt vid högnivåmöten med länder eller regioner utanför EU.

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Nätverk av kontaktpunkter inrättas vid delegationer och ambassader i berörda länder, när så är lämpligt via befintliga strukturer som nätverket för grön diplomati.

Utgången av 2016

29. EU:s handelspolitik och handelsinstrument används proaktivt för att stödja åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

EU föreslår att långtgående åtaganden för att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter ska ingå i framtida frihandelsavtal med Japan och USA (det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – TTIP).

En aktiv övervakning av hur åtaganden avseende olaglig handel med vilda djur och växter genomförs inkluderas i befintliga frihandelsavtal och GSP +.

Olaglig handel med vilda djur och växter tas upp i EU:s tvåpartssamtal med viktiga partner och i Världshandelsorganisationens kommitté för handel och miljö.

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

30. Stärka samarbetet mot olaglig handel med vilda djur och växter med relevanta regionala organisationer, såsom Afrikanska unionen, SADC, Östafrikanska gemenskapen och Asean, samt i relevanta multilaterala forum som Asem.

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

Frågan tas regelbundet upp vid högnivåmöten

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

Mål 3.3

Angripa säkerhetsdimensionen av olaglig handel med vilda djur och växter

31. Förbättra kunskapsbasen och utveckla strategier för att ta itu med kopplingen mellan olaglig handel med vilda djur och växter och säkerhet.

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

Studie inleds för att förbättra kunskaperna om kopplingarna mellan den här handeln och andra former av organiserad brottslighet och finansiering av miliser eller terroristgrupper.

Mitten av 2016

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

På grundval av resultaten enas man om nästa steg i relevanta EU-forum

Mitten av 2017

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Den olagliga handelns säkerhetsdimension beaktas i EU:s övergripande situationsbedömningar för berörda tredjeländer.

Utgången av 2016 

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Samarbetet intensifieras mellan FN och EU om olaglig handel med vilda djur och växter i samband med fredsbevarande insatser och krishantering.

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

Mål 3.4

De multilaterala ansträngningarna för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter stärks

32. Stödja antagandet och genomförandet av kraftfulla beslut, resolutioner och politiska deklarationer om olaglig handel med vilda djur och växter i internationella instrument och multilaterala forum.

KOM/

EU:s utrikesrepresentant/

medlemsstaterna

Ta upp frågan i

Cites – vid behov även genom stöd till handelssanktioner vid bristande efterlevnad,

konventionen om skydd av flyttande vilda djur – Tunishandlingsplanen 2013–2020 om att stoppa illegalt dödande och illegal fångst och handel med vilda fåglar enligt Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, och

relevanta multilaterala initiativ på global nivå (FN, processerna för uppföljning av London och Kasane, G 20, G 7 etc.)

Det övervakas regelbundet att EU och dess medlemsstater genomfört sina åtaganden från dessa sammanhang

Kontinuerligt (första etappmålet i slutet av 2016)

(1)

     Definieras som internationell och icke-internationell olaglig handel med vilda djur och växter och härledda produkter samt nära förbundna brott som t.ex. tjuvjakt.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/

(3)

     I kommissionens arbetsdokument som åtföljer detta meddelande (SWD(2016) 38) redogörs i större detalj för den olagliga handelns omfattning globalt och EU:s roll i den olagliga handeln.

(4)

     Se SWD(2016) 38.

(5)

     Se SWD(2016) 38.

(6)

     Resolution 2134 (2014) och 2136 (2014), Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa, 30 november 2015.

(7)

     Resolution 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf  

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , s. 11.

(10)

     Mål 15.7.

(11)

     Jfr Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2014 (2013/2747(RSP)).

(12)

     Se COM(2014) 64 och SWD (2014) 347.

(13)

     Rådets förordning (EG) 338/97. 

(14)

     EUT L 159, 20.6.2007, s. 45.

(15)

     Se SWD(2016) 38.

(16)

     Se COM(2015) 497, Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik.

(17)

     Se SWD(2016) 38.

(18)

     Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för Europeiska kommissionen. 

(19)

     Det europeiska nätverket för miljöåklagare.

(20)

     T.ex. EU:s grupp för efterlevnad när det gäller handel med vilda djur och växter, det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE), Europeiska unionens miljödomarförening (EUFJE), Impel, projektgruppen för samordning skyddet av hälsan, kulturarv och miljö (Parcs) och EnviCrimeNet.

(21)

     Arbetsgruppen för finansiella frågor (Financial Action Task Force).

(22)

     Camden-nätverket för myndigheter för återvinning av tillgångar (Camden Assets Recovery Interagency Network).

(23)

     Omfattar Interpol, Cites-sekretariatet, Världstullorganisationen, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå och Världsbanken.

(24)

     Larger than elephants - Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa – Synthesis, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015.

Top