EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Europeiska centralbankens yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 394/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 12 september 2016

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Inledning och rättslig grund

Den 3 augusti 2016 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag (1) till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder (2) och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (3) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till förordning innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter när det gäller att genomföra penningpolitiken och medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller det finansiella systemets stabilitet, i enlighet med artikel 127.2 första strecksatsen och artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

ECB stöder målet med förslaget till förordning, som är ett centralt inslag i handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion (KMU) (4) och kompletterar de andra pelarna i investeringsplanen för Europa (5). Förslaget till förordning bör göra det lättare för investerare, fondförvaltare och portföljbolag som är kvalificerade för sådana investeringar att dra nytta av europeiska riskkapitalfonder (nedan kallade EuVECA) och europeiska fonder för socialt företagande (nedan kallade EuSEF) och på så sätt främja fullbordandet av kapitalmarknadsunionen och bidra till att diversifiera finansieringskällorna och frigöra kapital.

2.   Specifika kommentarer

2.1   Registrering av EuVECA- och EuSEF-fonder och deras förvaltare

ECB konstaterar att förslaget till förordning fastställer de villkor som måste uppfyllas av förvaltare auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (6) när de registrerar EuVECA- och EuSEF-fonder. Dessa bestämmelser inkluderar tillhandahållandet av information som identifierar fonderna, aktierna eller andelarna som ska marknadsföras samt de personer som förvaltar fonderna.

ECB har tidigare i samband med kapitalmarknadsunionen (7) förklarat att standardiseringen av statistisk information, genom unika identifieringskoder för institut, produkter och transaktioner, måste prioriteras för att uppnå en fungerande och högkvalitativ datainfrastruktur. ECB stöder särskilt användningen av internationellt överenskomna standarder, t.ex. ISIN-koden (det internationella standardnumret för värdepapper) och den globala identifieringskoden för juridiska personer (LEI) som unika identifieringskoder för att uppfylla rapporteringskraven på värdepappersmarknaderna (8). Vad gäller EuVECA- och EuSEF-fonder anser ECB att den information som förvaltaren måste tillhandahålla när fonderna registreras bör omfatta det obligatoriska kravet att ange den globala identifieringskoden (LEI) för att identifiera fonderna och deras auktoriserade förvaltare (9). ISIN-koden bör också inkluderas för att identifiera andelarna, eller aktierna, i de fonder som ska marknadsföras. Detta skulle förbättra tillförlitligheten på sådan statistisk information och därmed göra det möjligt att bedriva en effektiv penningpolitik. EuVECA- och EuSEF-fonder är en del av den rapporterande populationen för statistik över investeringsfonders tillgångar och skulder enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (10), och deras aktier eller andelar ingår i den centraliserade värdepappersdatabasen i enlighet med Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/21 (11). Dessa uppgifter används av ECB för att bestämma unionens penningpolitik, inklusive granskningen och analysen av icke-konventionella åtgärder.

ECB:s förslag om ett obligatoriskt krav att rapportera den globala identifieringskoden (LEI) och ISIN-koden bör gälla för alla finansmarknader, inte bara specifika marknadssegment. En sådan tillämpning säkerställer att alla berörda parter har tillgång till en minimiuppsättning av standardiserad information som omfattar de huvudsakliga egenskaperna för alla institut, produkter och transaktioner på finansmarknaderna.

ECB anser därför att andra ändringar av den lagstiftning som utgör grunden för kapitalmarknadsunionen i möjligaste mån också bör stadga om en obligatorisk rapportering av unika identifieringskoder. Detta skulle göra det möjligt att skapa automatiska databehandlingsrutiner som underlättar spridningen av standardiserad information till alla berörda parter på kapitalmarknaderna. ECB har tidigare förklarat att den anser att, när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad finansmarknad, vissa av nyckelattributen i prospekten bör vara maskinläsbara, och bör inkludera unika identifieringskoder avseende emittenter, erbjudare, garanter och själva värdepapperena (12). Enheter som emitteras av företag för kollektiva investeringar (ej slutna) untantogs uttryckligen från tillämpningsområdet för förslaget till förordning om prospekt (13) och omfattas därför inte av ECB:s förslag om obligatorisk rapportering av unika identifieringskoder i det sammanhanget (14). För att delvis stänga denna lucka bör förslaget till förordning även inkludera en bestämmelse om obligatorisk rapportering av unika identifieringskoder, som en del av de föreslagna ändringarna avseende informationskraven för förvaltare när de registrerar sina EuVECA- och EuSEF-fonder.

2.2   ESMA:s centrala databaser över förvaltare av EuVECA- och EuSEF-fonder

ECB konstaterar att förslaget till förordning uppställer kravet att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska inrätta en central databas, tillgänglig för allmänheten, som a) identifierar alla förvaltare av godkända riskkapitalfonder som använder beteckningen EuVECA, de godkända fonder för vilka de använder denna samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs, och b) identifierar alla förvaltare av fonder för socialt företagande som använder beteckningen EuSEF, de godkända fonder för vilka de använder denna samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.

I linje med vad som anförts ovan föreslår ECB att dessa databaser som Esma ska inrätta även inkluderar LEI-koden för varje fond och förvaltare samt ISIN-koden för fondens andelar eller aktier.

3.   Tekniska synpunkter och förslag

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ändras anges de specifika förslagen i ett separat tekniskt arbetsdokument som åtföljs av en förklaring.

Det tekniska arbetsdokumentet återfinns i bilagan till detta yttrande och finns på engelska på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 12 september 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

(4)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion (COM(2015) 468 final).

(5)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: En investeringsplan för Europa (COM(2014) 903 final).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Se Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper som finns på: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Se sjätte stycket i punkt 2.4 i yttrande CON/2014/49. Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu. Arbete pågår även med att ta fram andra internationella standarder, t.ex. för en unik produktkod och en unik transaktionskod, som kan användas på marknaderna som ytterligare unik id-koder.

(9)  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder definieras i artikel 3 c i förordning (EU) nr 345/2013 som ”en juridisk person vars ordinarie affärsverksamhet består i förvaltning av minst en godkänd riskkapitalfond”. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande definieras på ett liknande sätt i artikel 3 c i förordning (EU) nr 346/2013.

(10)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

(11)  Riktlinje ECB/2012/21 av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen (EUT L 307, 7.11.2012, s. 89).

(12)  Se punkterna 2.2 och 2.3 i yttrande CON/2016/15.

(13)  Se artikel 1.2 a i förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015) 583 final).

(14)  Se punkterna 2.2 och 2.3 i yttrande CON/2016/15.


Top