EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Europeiska centralbankens yttrande av den 29 april 2016 om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 29 april 2016

om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Inledning och rättslig grund

Den 25 februari 2016 mottog Europeiska centralbanken (ECB) två begäranden från Europeiska unionens råd, följt av två begäranden från Europaparlamentet som mottogs den 18 mars 2016, om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum (1) (nedan kallat förslaget till förordning), och ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (2) nedan kallat förslaget till direktiv).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till förordning och förslaget till direktiv innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet genom behöriga myndigheter i enlighet med artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Observationer

I motiveringen till både förslaget till förordning och förslaget till direktiv finns en begäran om att skjuta fram ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4) med ett år. Genom att skjuta fram datumet för ikraftträdandet får både de behöriga myndigheterna och marknadsdeltagarna rimlig tid för att införa nödvändig teknisk infrastruktur och vidta genomförandeåtgärder. ECB anser inte att framskjutandet av ikraftträdandet kommer att påverka tidsfristerna för att anta åtgärder på nivå 2 enligt förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU.

Av konsekvensskäl föreslår ECB att man även skjuter fram tidsfristen för medlemsstaterna att införliva direktiv 2014/65/EU, samt även för att informera Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om införlivandet, ett år, utöver det att man skjuter fram ikraftträdandet med ett år.

ECB har inga ytterligare kommentarer till förslaget till förordning och förslaget till direktiv.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till direktiv ska ändras anges ett specifikt förslag i ett separat tekniskt arbetsdokument som åtföljs av en förklaring. Det tekniska arbetsdokumentet finns på engelska på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 april 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top