Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

Bryssel den 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

(Text av betydelse för EES)


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Kommissionen (Eurostat) samlar in uppgifter om naturgas- och elpriser för industriella slutanvändare (slutliga icke-hushållskunder). Priserna för industriella slutanvändare har reglerats i lag sedan 1990 och för närvarande regleras de i direktiv 2008/92/EG, som upphävde direktiv 90/377/EEG. De nationella myndigheterna samlar in prisuppgifter om hushållskunder enligt en frivillig överenskommelse. De nationella myndigheterna har informerat kommissionen om att flera uppgiftslämnare (naturgas- och elföretag) nu på grund av begränsade ekonomiska och mänskliga resurser ifrågasätter om dessa uppgifter ska fortsätta samlas in.

Vid Europeiska rådets möte om energi och beskattning den 22 maj 2013 förklarade stats- och regeringscheferna att EU:s energipolitik syftar till att erbjuda hushåll och företag energi till överkomliga och konkurrenskraftiga priser på ett säkert och hållbart sätt. Till följd av detta ombads kommissionen att lägga fram en analys av sammansättningen av och drivkrafterna bakom energipriserna och energikostnaderna i medlemsstaterna. Analysens fokus skulle ligga på inverkan för hushåll, små och medelstora företag och energiintensiva industrier, och mer generellt skulle EU:s konkurrenskraft i förhållande till dess globala ekonomiska motparter undersökas.

Kommissionen slog fast att det för denna analys krävdes ytterligare detaljerade prisuppgifter och samlade in den information som behövdes från alla 28 medlemsstaterna enligt en frivillig överenskommelse. En rapport som innehöll en noggrann analys av komponenterna i naturgas- och elpriser lades fram för rådet i januari 2014.

Under 2014 efterfrågade flera beslutsfattare mer utförlig officiell statistik om naturgas- och elpriser. Den 13 juni 2014 konstaterade rådet (transport, telekommunikation och energi) att höga och stigande energipriser och energikostnader har en negativ inverkan på EU:s allmänna konkurrensförmåga och på enskilda konsumenters levnadsstandard. Därför begärde rådet (transport, telekommunikation och energi) att kommissionen gör en ”uppföljningsgranskning av energipriser och energikostnader samt om konsumenterna senast 2016”.

Den 25 februari 2015 antog kommissionen åtgärdspaketet för en energiunion. Enligt åtgärdspaketet för en energiunion, kapitlet om den inre energimarknaden, ska en analys av energipriser och energikostnader göras 2016 och därefter vartannat år.

En ytterligare uppsättning delkomponenter för skatter och avgifter samt nätpriser på naturgas och el har tagits fram i överensstämmelse med de mål som satts upp i åtgärdspaketet för en energiunion för att särskilt möta behoven av ökad öppenhet om energikostnader och energipriser (se punkt 8 i åtgärdspaketet för en energiunion).

Förenlighet med pågående politik inom området

Europeiska rådet bekräftade i juni 2014 att EU:s inre marknad måste stärkas, konkurrens och öppenhet på gasmarknaden öka och integreringen av den europeiska energimarknaden fullbordas. Rådet efterlyste även ytterligare analyser av marknadsintegration när det gäller energieffektivitet och energitrygghet.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Åtgärdspaketet för en energiunion antogs av kommissionen den 25 februari 2015. Mot denna bakgrund kommer kommissionen från och med 2016 att tillhandahålla uppgifter om energipriser och energikostnader (inklusive skatter och avgifter). Med hjälp av denna analys av energipriser och energikostnader kommer kommissionen att kunna övervaka situationen på energimarknaden.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Kommissionen (Eurostat) samlar in nationella uppgifter om naturgas- och elpriser enligt en metod som gör det möjligt att jämföra priserna i de olika medlemsstaterna. Prisuppgifterna måste samlas in på EU-nivå för att vara tillförlitliga och jämförbara mellan alla EU:s medlemsstater och för att aggregerade uppgifter för EU och euroområdet ska tas fram. På nationell nivå samlas prisuppgifterna in av berörda nationella myndigheter och sprids sedan av Eurostat.

Proportionalitet

Förslaget till rättsakt omfattar insamlingen av uppgifter om gas- och elpriser för hushållssektorn och icke-hushållssektorn. Tidigare samlades prisuppgifter för industrisektorn in i enlighet med direktiv 2008/92/EG medan prisuppgifter för hushållssektorn samlades in enligt en frivillig överenskommelse. Den inre energimarknaden blir dock alltmer komplex vilket gör det allt svårare att få fram tillförlitliga och aktuella uppgifter om naturgas- och elpriser, om det inte finns några rättsligt bindande skyldigheter att tillhandahålla dessa prisuppgifter, särskilt när det gäller hushållssektorn. De förändringar som förslaget medför i jämförelse med direktiv 2008/92/EG är att även uppgifter som för närvarande samlas in frivilligt kommer att omfattas av rättsakten. Bestämmelserna i förslaget är inte mer långtgående än vad som krävs för ändamålet.

Val av rättsligt instrument

Om Europaparlamentet och rådet antar en förordning kan enhetliga bestämmelser genomföras snabbt och smidigt i hela EU.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Den gällande lagstiftningen (direktiv 2008/92/EG) omfattar endast insamling av uppgifter om naturgas- och elpriser för industrisektorn. Den metod som sedan 2007 har använts för dessa prisundersökningar har visat sig effektiv.

Samråd med berörda parter

Medlemmarna i energistatistikarbetsgruppen rådfrågades skriftligen av Eurostat i januari 2015. Deras synpunkter och rekommendationer har beaktats. Det skriftliga samrådet med energistatistikarbetsgruppen ledde till färre delkomponenter för skatter och avgifter (en minskning från elva till sex delkomponenter) och avsevärt färre uppgifter om nätpriser för naturgas och el att lämna in. Medlemmarna i direktörsgruppen för sektor- och miljöstatistik samt sektor- och miljöräkenskaper rådfrågades skriftligen i maj och juni 2015 vilket ledde till att tidsfristen för att begära undantag från inlämning av prisuppgiftskomponenter eller delkomponenter förlängdes. För prisuppgifter om naturgas i hushållssektorn fastställdes ett tröskelvärde så att länder där hushållens naturgasförbrukning är låg kan undantas. Det ändrade förslaget lades fram för direktörsmötet om miljöstatistik och miljöräkenskaper den 11 juni 2015 och för energistatistikarbetsgruppen den 24 juni 2015.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Eurogas and Eurelectric, två organisationer som verkar inom gas- och elsektorerna, rådfrågades av Eurostat om uppgiftsinsamlingen går att genomföra. Deras rekommendationer om tillgänglig information om delkomponenter i nätpriserna för el och naturgas har beaktats.

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Det administrativa arbetet kommer inte att öka i någon större omfattning för de myndigheter som lämnar in uppgifter eller för kommissionen, eftersom de flesta prisuppgifterna redan lämnas in frivilligt. Några delkomponenter för skatter och avgifter har visserligen tillkommit på listan över uppgifter som ska samlas in, men uppgifterna ska lämnas in vart tredje år i stället för varje år. Således kommer troligen omfattningen av det administrativa arbetet att förbli oförändrad.

Konsekvensbedömning

Ingen konsekvensbedömning har gjorts för det här förslaget eftersom det inte kommer att påverka vare sig kommissionens eller de uppgiftslämnande myndigheternas verksamhet i någon större utsträckning. En utförlig förklaring till beslutet om att inte göra någon konsekvensbedömning finns i kommissionens färdplan som offentliggjorts på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Grundläggande rättigheter

Ej tillämpligt.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget. Det tillkommer inga kostnader eftersom verksamheten inte kommer att öka väsentligt.

5.ÖVRIGA ASPEKTER

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Inga.

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt.

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Tillförlitliga, aktuella och fullständiga uppgifter om naturgas- och elpriser är en viktig informationskälla för de europeiska beslutsfattarna. Eftersom insamlingen av uppgifter om gas- och elpriser för hushållssektorn görs enligt en frivillig överenskommelse, kan det hända att enskilda uppgiftslämnare beslutar sig för att sluta lämna uppgifter. Om uppgiftsinsamlingen omfattas av en rättsakt, är det säkert att uppgifterna fortsätter att lämnas in.

För en analys av de huvudsakliga prisbildningsfaktorerna för el och naturgas räcker det inte att bara titta på slutliga gas- och elpriser och på nätpriser, skatter och produktpriser. För att prisbildningsfaktorerna ska kunna identifieras har uppgiftsinsamlingen kompletterats med en rad variabler (delkomponenter) som möjliggör en mer detaljerad analys av uppgifterna som samlas in enligt en harmoniserad metod.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förslaget gäller en EES-fråga och bör därför omfatta även EES.

2015/0239 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 1

av följande skäl:

(1)Konkurrenskraft, hållbarhet och energitrygghet är övergripande mål i en stark energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

(2)Högkvalitativa, jämförbara, aktuella, tillförlitliga och harmoniserade uppgifter om gas- och elpriser för slutförbrukare behövs för utformningen av politiken för energiunionen och övervakningen av medlemsstaternas energimarknader.

(3)Denna förordning syftar till att få fram europeisk statistik som kan ligga till grund för energipolitiken, särskilt på vägen mot en helt integrerad inre energimarknad för kunder. Öppenheten om energikostnader och energipriser, och om nivån på det offentliga stödet, bör öka för att förbättra marknadsintegrationen.

(4)Hittills har Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG 2 utgjort ett gemensamt regelverk för framställning, inrapportering och spridning av jämförbar statistik om konsumentpriserna på naturgas och el för industrikunder i unionen.

(5)Insamlingen av uppgifter om gas- och elpriser för slutförbrukare inom hushållssektorn har hittills gjorts enligt en frivillig överenskommelse.

(6)Den inre energimarknaden blir alltmer komplex vilket gör det allt svårare att få fram tillförlitliga och aktuella uppgifter om naturgas- och elpriser, om det inte finns några rättsligt bindande skyldigheter att tillhandahålla dessa prisuppgifter, särskilt när det gäller hushållssektorn.

(7)För att garantera att prisuppgifter av hög kvalitet samlas in både för hushållssektorn och icke-hushållssektorn bör båda kategorierna av uppgifter omfattas av rättsakten.

(8)I de flesta länder har energitillsynsmyndigheterna uppgifter om överföringssystemen. Distributionskostnaderna berör emellertid ett stort antal uppgiftsinsamlare och uppgiftsinlämningen anses vara mer problematisk i vissa medlemsstater. Med tanke på distributionskostnaderna och behovet av öppenhet i detta avseende måste uppgiftsinsamlingen harmoniseras och grundas på god metodik.

(9)Det system med förbrukningsintervaller som kommissionen (Eurostat) använder i sin prisrapportering bör garantera öppenhet på marknaden och en bred spridning av icke-konfidentiella prisuppgifter och göra det möjligt att beräkna europeiska aggregat.

(10)I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 3 föreskrivs att statistik ska samlas in enligt principerna om opartiskhet, öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende och kostnadseffektivitet samtidigt som den statistiska konfidentialiteten skyddas.

(11)Uppgifter om naturgas- och elpriser för slutförbrukare bör göra det möjligt att jämföra med priser andra energiprodukter.

(12)Information om insamlingen av uppgifter om pris och kvalitet bör lämnas som en del i det ordinarie rapporteringsförfarandet.

(13)Detaljerade uppgifter om fördelningen av förbrukningsintervaller och deras respektive marknadsandelar är en viktig del av statistiken om naturgas- och elpriser.

(14)Prisanalyser kan endast göras om det finns högkvalitativ officiell statistik från medlemsstaterna över de olika komponenterna och delkomponenterna i naturgas- och elpriser. Med en reviderad metod för framtagning av en detaljerad analys av de olika komponenterna och delkomponenterna i naturgas- och elpriser för slutförbrukare blir det möjligt att analysera hur olika faktorer påverkar slutpriserna.

(15)De uppgifter om priser och försäljningsvillkor för slutförbrukarna som lämnas till kommissionen (Eurostat) och fördelningen av antalet slutförbrukare i varje förbrukningsintervall bör ge kommissionen tillräcklig information för beslut om lämpliga åtgärder eller förslag på det energipolitiska området.

(16)En god förståelse av skatter och avgifter i varje medlemsstat är mycket viktig för öppenheten beträffande prissättningen. Vikten av att dela upp uppgifterna om nätkostnader, skatter, avgifter och övriga pålagor har fastställts.

(17)Medlemsstater i vilka förbrukningen av naturgas är låg, räknad som andel av hushållens slutliga energiförbrukning, bör undantas från skyldigheten att lämna uppgifter om naturgaspriser för hushållskunder.

(18)För att förbättra uppgifternas tillförlitlighet bör kommissionen (Eurostat), tillsammans med medlemsstaterna, utvärdera och vid behov förbättra metoden för precis insamling och bearbetning av uppgifter i enlighet med regelverket för statistik. Därför bör kvalitetsrapporter utarbetas regelbundet och prisuppgifternas kvalitet utvärderas regelbundet.

(19)Om en medlemsstat lägger fram en väl motiverad ansökan kan kommissionen bevilja medlemsstaterna undantag från de specifika skyldigheter som uppstår genom tillämpningen av denna förordning och som kräver stora anpassningar och som troligen leder till avsevärda ytterligare belastningar för uppgiftslämnarna.

(20)För att den höga kvaliteten på uppgifterna från medlemsstaterna ska kunna upprätthållas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera de tröskelvärden som kan tillämpas på naturgasmarknaden. Det är av särskild betydelse att kommissionen efter behov genomför samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar snarast översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt och på lämpligt sätt.

(21)Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande ytterligare administrativ belastning för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(22)För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordningen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller uppgiftsformat och arrangemang för inrapportering av uppgifter, krav, struktur och jämförbarhet när det gäller kvalitetsrapporter samt beviljande av undantag. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(23)Direktiv 2008/92/EG ska upphöra att gälla.

(24)Kommittén för det europeiska statistiksystemet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs ett gemensamt regelverk för utarbetande, framställning och spridning av jämförbar europeisk statistik om naturgas- och elpriser för hushållskunder och icke-hushållskunder i EU.Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.hushåll, slutlig energiförbrukning och egenproducenter: i enlighet med bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 4 .

2.kund, slutförbrukare, hushållskund, icke-hushållskund, överföring, distribution och leverans eller handel: vad gäller el i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG 5 .

3.kund, slutförbrukare, hushållskund, icke-hushållskund, överföring, distribution och leverans eller handel: vad gäller naturgas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG 6 .

4.nätkomponent: kombinationen av nätkostnader för distribution och överföring i enlighet med punkt 6 i bilaga I och i punkt 5 i bilaga II.

Artikel 3

Uppgiftskällor

Medlemsstaterna ska, med tillämpning av principen om minskad belastning för uppgiftslämnarna och förenklad administration, sammanställa uppgifter om naturgas- och elpriser och deras delkomponenter för nätkostnader samt skatter, avgifter och övriga pålagor i enlighet med bilagorna I och II och för förbrukningsvolymer, samt utarbeta en kvalitetsrapport, med användning av följande källor:

a)Särskilda statistiska undersökningar om konsumentpriserna på naturgas och el riktade till producenter, handlare, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, importörer eller exportörer av energiprodukter samt leveransföretag.

b)Andra statistiska undersökningar riktade till kunder i hushållssektorn och slutförbrukare i icke-hushållssektorn.

c)Administrativa källor, till exempel källor hos nationella myndigheter som ansvarar för tillsynen på naturgas- och elmarknaderna.

d)Andra källor, med tillämpning av goda statistiska skattningsförfaranden.

Artikel 4

Täckning

1.Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för insamling och sammanställning av uppgifter är representativt.

2.Medlemsstaterna behöver inte rapportera in uppgifter om naturgaspriser för hushållskunder till kommissionen (Eurostat) om förbrukningen av naturgas i hushållssektorn är under 1 % av landets sammanlagda energiförbrukning i hushållssektorn. Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet, minst vart tredje år, kontrollera vilka medlemsstater som undantas från skyldigheten att rapportera in uppgifter beroende på sin låga naturgasförbrukning i hushållssektorn.

3.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 vad gäller uppdatering av tröskelvärdet med beaktande av ekonomiska och tekniska förändringar.

Artikel 5

Inrapportering av uppgifter

1.Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna de uppgifter som anges i bilagorna I och II.

2.Kommissionen ska genom att anta genomförandeakter fastställa uppgiftsformat och arrangemang för inrapportering av de uppgifter som anges i bilagorna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 6

Referensperiod och inrapporteringsfrekvens

1.Medlemsstaterna ska sammanställa alla uppgifter som anges i bilagorna till denna förordning från och med början av det kalenderår som inleds efter antagandet av denna förordning och ska lämna statistik till kommissionen (Eurostat) senast tre månader efter referensperiodens slut.

2.Inrapporteringsfrekvensen ska vara följande:

a)En gång per år (januari–december) för de uppgifter som avses i punkterna 6 a och 7 i bilaga I och punkt 5 a och 6 i bilaga II.

b)Två gånger per år (januari–juni och juli–december) för de uppgifter som avses i punkterna 6 b i bilaga I och punkt 5 b i bilaga II.

Artikel 7

Kvalitetsutvärdering och rapportering

1.Medlemsstaterna ska säkerställa uppgifternas kvalitet enligt kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

2.Medlemsstaterna ska utan dröjsmål informera kommissionen (Eurostat) om eventuella ändrade metoder eller andra förändringar som avsevärt kan påverka statistiken om naturgas- och elpriser, under alla omständigheter senast en månad efter förändringen.

3.Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) vart tredje år överlämna en kvalitetsrapport om uppgifterna som visar hur dessa beräknas. Kvalitetsrapporten ska innehålla information om uppgifternas räckvidd och insamling, beräkningskriterier, använda metoder och uppgiftskällor samt eventuella förändringar vad gäller källor och metoder.

4.Kommissionen (Eurostat) ska utvärdera kvaliteten på de inrapporterade uppgifterna och informationen i kvalitetsrapporten samt utarbeta och sprida en sammanfattning av kvalitetsutvärderingen.

5.Om statistiskt signifikanta avvikelser eller inkonsekvenser i de inlämnade uppgifterna iakttas, kan kommissionen (Eurostat) från de nationella myndigheterna begära in en lämplig översikt över uppgifterna samt de beräknings- eller värderingsmetoder som uppgifterna baseras på, för att kunna utvärdera uppgifterna och vid behov begära att uppgifter eller information som anses vara oriktig ändras och lämnas in igen av den berörda medlemsstaten.

6.Kommissionen ska genom att anta genomförandeakter fastställa krav, struktur och jämförbarhet när det gäller de kvalitetsrapporter som avses i punkt 3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 8

Spridning

Kommissionen (Eurostat) ska sprida statistiken om naturgas- och elpriser senast fem månader efter slutet av varje referensperiod.

Artikel 9

Undantag

1.Undantag kan, genom genomförandeakter, beviljas från de specifika skyldigheter som uppstår genom tillämpningen av denna förordning för en medlemsstats nationella statistiksystem och som kräver stora anpassningar och som troligen leder till avsevärda ytterligare belastningar för uppgiftslämnarna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2 senast den [xx-xx-xxx].

2.Vid tillämpning av punkt 1 ska de berörda medlemsstaterna lägga fram en väl motiverad ansökan till kommissionen senast nio månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3.Undantagen ska gälla för kortast möjliga tidsperiod och får under inga omständigheter överstiga tre år.

4.En medlemsstat som beviljats undantag i enlighet med punkt 1 ska fortsätta att tillämpa relevanta bestämmelser i direktiv 2008/92/EG under undantagsperioden.

Artikel 10

Utövande av delegering

1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [xx-xx-xxx].

3.Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.En delegerad akt som antas enligt artikel 4.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 7 .

2.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 12

Upphävande av direktiv 2008/92/EG

1.Direktiv 2008/92/EG ska upphöra att gälla.

2.Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den ...
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) (EUT L 298, 7.11.2008, s. 9).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304, 14.11.2008, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Top

Bryssel den 18.11.2015

COM(2015) 496 final

BILAGOR

till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare


BILAGOR

BILAGA I – NATURGASPRISER

I denna bilaga fastställs metoderna för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om naturgaspriser för hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder.

1. Priser

De priser som ska rapporteras är priser för hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder som köper naturgas som distribueras genom nätet för egen användning.

2. Naturgas

Naturgas inbegriper naturgas och andra gasformiga bränslen som blandats med naturgas i överförings- och distributionsnätet, till exempel biogas. Andra gasformiga bränslen som distribueras via speciella nät utan att ha blandats med naturgas (till exempel stadsgas, koksugnsgas, masugnsgas och biogas) ska undantas.

3. Enheter för rapportering

Uppgifterna ska innefatta alla hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder som köper naturgas, men ska utesluta kunder som använder gas endast

för elproduktion i kraftverk eller kraftvärmeverk, eller

för andra syften än energi (till exempel användning i kemisk industri).

4. Måttenheter

De priser som ska rapporteras är nationella genomsnittspriser för hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder.

Priserna ska uttryckas i nationell valuta per gigajoule (GJ). Den använda energienheten ska mätas på grundval av kalorimetriskt värmevärde.

Priserna ska viktas efter naturgasleverantörernas marknadsandelar i respektive förbrukningsintervall. Om det inte är möjligt att beräkna viktade genomsnittspriser kan aritmetiska genomsnittspriser rapporteras. I båda fallen ska uppgifterna omfatta en representativ andel av den nationella marknaden.

5. Förbrukningsintervaller

De priser som ska rapporteras ska baseras på ett system med standardiserade årliga förbrukningsintervaller för naturgas.

a) För hushållskunder ska följande förbrukningsintervaller tillämpas:

Förbrukningsintervall

Årlig förbrukning av naturgas (GJ)

Minimum

Maximum

Intervall D1

< 20

Intervall D2

≥20

<200

Intervall D3

≥ 200

b) För slutliga icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervaller tillämpas:

Förbrukningsintervall

Årlig förbrukning av naturgas (GJ)

Minimum

Maximum

Intervall I1

< 1 000

Intervall I2

≥1 000

<10 000

Intervall I3

≥10 000

<100 000

Intervall I4

≥100 000

<1 000 000

Intervall I5

≥1 000 000

<4 000 000

Intervall I6

≥ 4 000 000

6. Detaljeringsgrad    

Priserna i fråga ska inbegripa alla avgifter som ska betalas: nätavgifter plus förbrukad energi minus eventuella rabatter eller premier, plus andra avgifter (t.ex. mätarhyra, fasta avgifter). Anslutningsavgifter ska uteslutas.

Detaljerade uppgifter ska lämnas enligt beskrivningen nedan.

a)    Detaljeringsgrad för komponenter och delkomponenter

Priserna ska delas upp i tre huvudkomponenter och i olika delkomponenter.

Slutkundspriset för naturgas per förbrukningsintervall är summan av tre huvudkomponenter: energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten (överföring och distribution) och den komponent som innefattar skatter, avgifter och övriga pålagor.

Komponent och

Delkomponent

Beskrivning

Energi och leverans

Denna komponent ska innefatta det råvarupris leverantören betalar för naturgas eller priset för naturgas vid punkten för införsel till överföringssystemet, i förekommande fall inbegripet lagringskostnader plus kostnader för försäljningen av naturgas till slutkunderna.

Nät

Nätpriset ska innefatta följande kostnader: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Delkomponent

Nätkomponenten ska delas upp i kostnader för överförings- och distributionsnät, enligt följande:

1. Total genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna och baserat på de förbrukningsintervaller som fastställs i punkt 5).

2. Total genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna och baserat på de förbrukningsintervaller som fastställs i punkt 5).

Skatter, avgifter och övriga pålagor 

Denna komponent är summan av alla de delkomponenter (skatter, avgifter och övriga pålagor) som anges nedan.

Delkomponenter

Nedanstående delkomponenter ska rapporteras som enskilda poster för varje förbrukningsintervall i punkt 5.

1. Mervärdesskatt enligt beskrivningen i rådets direktiv 2006/112/EG 1 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

2. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivitet och kraftvärmeproduktion.

3. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till beredskapslager, kapacitetsbetalningar och energitrygghet, skatter på gasdistribution, icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknadsoperatörer.

4. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och miljön, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

5. Alla övriga skatter, avgifter och övriga pålagor som inte ingår i de fyra ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska upplåtas för nät eller andra anläggningar.

b)    Detaljeringsgrad baserad på beskattning

Prisuppgifterna ska delas upp i följande tre nivåer:

Nivå

Beskrivning

Priser exklusive alla skatter, avgifter och övriga pålagor

Denna prisnivå innefattar endast energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Priser exklusive mervärdesskatt och andra avdragsgilla skatter

Denna prisnivå innefattar energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för slutliga icke-hushållskunder. För hushållskunder innefattar denna prisnivå energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för mervärdesskatt.

Priser inklusive alla skatter

Denna prisnivå innefattar energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor.

7. Förbrukningsvolymer

Medlemsstaterna ska lämna information om den relativa andelen naturgas i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Den årliga förbrukningsvolymen för varje förbrukningsintervall ska rapporteras en gång om året tillsammans med prisuppgifterna för det andra halvåret.

Uppgifterna får inte vara äldre än två år.BILAGA II – ELPRISER

I denna bilaga fastställs metoderna för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om elpriser för hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder.

1. Priser

De priser som ska rapporteras är de priser som hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder som köper naturgas för egen användning betalar.

2. Enheter för rapportering

Uppgifterna ska innefatta alla hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder som köper el, men el som produceras och förbrukas av egenproducenter ska undantas från rapporteringskravet.

3. Måttenhet

De priser som ska rapporteras är nationella genomsnittspriser för hushållskunder och slutliga icke-hushållskunder.    
   
Priserna ska uttryckas i nationell valuta per kilowattimme (kWh).

Priserna ska viktas efter elleverantörernas marknadsandelar i respektive förbrukningsintervall. Om det inte är möjligt att beräkna viktade genomsnittspriser kan aritmetiska genomsnittspriser lämnas in. I båda fallen ska uppgifterna omfatta en representativ andel av den nationella marknaden.

4. Förbrukningsintervaller

De priser som ska rapporteras ska baseras på ett system med standardiserade årliga förbrukningsintervaller för el.

a) För hushållskunder ska följande förbrukningsintervaller tillämpas:

Förbrukningsintervall

Årlig elförbrukning (kWh)

Minimum

Maximum

Intervall DA

<1 000

Intervall DB

≥1 000

<2 500

Intervall DC

≥2 500

<5 000

Intervall DD

≥5 000

<15 000

Intervall DE

≥15 000

b)    För slutliga icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervaller tillämpas:

Förbrukningsintervall

Årlig elförbrukning (MWh)

Minimum

Maximum

Intervall IA

<20

Intervall IB

≥20

<500

Intervall IC

≥500

<2 000

Intervall ID

≥2 000

<20 000

Intervall IE

≥20 000

<70 000

Intervall IF

≥70 000

<150 000

Intervall IG

≥150 000

5. Detaljeringsgrad    

Priserna i fråga ska inbegripa alla avgifter som ska betalas: nätavgifter plus förbrukad energi minus eventuella rabatter eller premier, plus andra avgifter (t. ex. mätarhyra, fasta avgifter). Anslutningsavgifter ska uteslutas.

Detaljerade uppgifter ska lämnas enligt beskrivningen nedan.

a)    Detaljeringsgrad för komponenter och delkomponenter

Priserna ska delas upp i tre huvudkomponenter och i olika delkomponenter.

Slutkundspriset för el per förbrukningsintervall är summan av tre huvudkomponenter: energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten (överföring och distribution) och den komponent som innefattar skatter, avgifter och övriga pålagor.

Komponent och

Delkomponent

Beskrivning

Energi och leverans

Denna komponent ska innefatta följande kostnader: produktion, lagring, balansering av energi, kostnader vid energileveranser, kundservice, eftermarknadshantering och andra leveranskostnader.

Nät

Nätpriset ska innefatta följande kostnader: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Delkomponent

Nätkomponenten ska delas upp i kostnader för överförings- och distributionsnät, enligt följande:

1. Total genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna och baserat på de förbrukningsintervaller som fastställs i punkt 4).

2. Total genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna och baserat på de förbrukningsintervaller som fastställs i punkt 4).

Skatter, avgifter och övriga pålagor 

Denna komponent är summan av alla skatter, avgifter och övriga pålagor som anges nedan.

Delkomponent

Nedanstående delkomponenter ska rapporteras som enskilda poster för varje förbrukningsintervall i punkt 4.

1. Mervärdesskatt enligt beskrivningen i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

2. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivitet och kraftvärmeproduktion.

3. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till kapacitetsbetalningar, energitrygghet och tillräcklig försörjning, skatter på omstruktureringar i kolindustrin samt skatter på eldistribution. Icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknadsoperatörer.

4. Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och miljön, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

5. Skatter, avgifter eller övriga pålagor på kärnkraftsområdet, inbegripet kärnkraftsavveckling, besiktningar och avgifter för kärnkraftsinstallationer.

6. Alla övriga skatter, avgifter och övriga pålagor som inte ingår i de fem ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska kunna upplåtas för nät eller andra anläggningar.

b)    Detaljeringsgrad baserad på beskattning

Prisuppgifterna ska delas upp i följande tre nivåer:

Nivå

Beskrivning

Priser exklusive alla skatter, avgifter och övriga pålagor

Denna prisnivå innefattar endast energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Priser exklusive mervärdesskatt och andra avdragsgilla skatter

Denna prisnivå innefattar energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för slutliga icke-hushållskunder. För hushållskunder innefattar denna prisnivå energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för mervärdesskatt.

Priser inklusive alla skatter

Denna prisnivå innefattar energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor.

6. Förbrukningsvolymer

Medlemsstaterna ska lämna information om den relativa andelen el i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Den årliga förbrukningsvolymen för varje förbrukningsintervall ska rapporteras en gång om året tillsammans med prisuppgifterna för det andra halvåret.

Uppgifterna får inte vara äldre än två år.

(1) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
Top