EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0013

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

/* COM/2015/013 final */

52015PC0013

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) /* COM/2015/013 final - 2014/ () */


MOTIVERING

Enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] är det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom en årlig övre gräns på 150 miljoner euro (i 2011 års priser) utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

För ansökningar som lämnats in senast den 31 december 2013 finns reglerna för när fonden får utnyttjas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2].

Den 9 oktober 2013 lämnade Polen in ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningarna vid företaget Zachem och hos två av dess underleverantörer i Polen.

Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd är uppfyllda.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter: ||

Referensnummer || EGF/2013/009

Medlemsstat || Polen

Artikel 2 || a)

Huvudföretag || Zakladi Chemizne Zachem

Underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled || 2

Referensperiod || 31.3 2013–31.7.2013

Startdatum för individanpassade tjänster || 4.3.2013

Ansökningsdatum || 9.10.2013

Uppsägningar under referensperioden || 615

Uppsägningar före och efter referensperioden || 0

Stödberättigande uppsägningar totalt || 615

Uppsagda arbetstagare som förväntas delta i åtgärderna || 50

Utgifter för individanpassade tjänster (i euro) || 220 410

Utgifter för genomförande av åtgärderna[3] (i euro) || 10 000

Utgifter för genomförande av åtgärderna (i %) || 4,34 %

Total budget (i euro) || 230 410

Stöd från fonden (50 %) (euro) || 115 205

1.           Ansökan lämnades in till kommissionen den 9 oktober 2013 och kompletterades med ytterligare information fram till den 16 juni 2014. 

2.           Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 5 i den förordningen.

Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen

3.           För att etablera ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln på grund av globaliseringen, hävdar Polen att EU har genomgått en betydande förlust av marknadsandel inom kemisk industri och förlorat sin ledande position på världsmarknaden för kemikalier. Från 1992 till 2012 sjönk EU:s marknadsandel av världsmarknaden för kemikalier drastiskt, från 35,2 % år 1992 till 30,5% år 2002 och till 17,8 % år 2012[4]. De senaste årens trend vittnar om att den kemiska tillverkningsindustrins har flyttat till Asien, särskilt till Kina. Kina har sett en spektakulär ökning av sin andel i tillverkningen av kemikalier, från 8,7 % år 2002 till 30,5 % år 2012 på grund av ökande försäljning i tillväxtmarknader. Produktionsnivån i de asiatiska ekonomierna drivs också av lägre arbetskraftskostnader, marknadstillträde, subventioner och regleringar. Enligt rapporten Chemical industry vision 2030[5] kommer 66 % av den globala försäljningen av kemikalier samt 5–8 av de tio största kemiföretagen att härröra från Asien år 2030. I synnerhet Kina är särskilt attraktivt för sin ekonomiska potential och tillväxttakt, men övriga Asien, inbegripet länder som Indien, Singapore eller Sydkorea, bör inte underskattas.  

Källa: CEFIC

4.           I en rapport från 2012 belyste också OECD[6] att överföringen av åtskilliga industrisektorer till icke OECD-länder, som dittills hade specialiserats sig på grundläggande kemikalier med lågt förädlingsvärde, hade ökat deras intresse för att tillverka kemiska produkter med högt förädlingsvärde i närheten av produktionscentrum. Toluen[7], en komplex förening, har påverkats av denna marknadsutveckling. Därför har marknaden för toluen förändrats. Produktionen av ämnet minskade i Västeuropa och Nordafrika med mellan 8 och 17 % men ökade i andra delar av världen, särskilt i Mellanöstern, Nordostasien och Sydostasien.

5.           Zaklady Chemiczne Zachem (nedan kallat Zachem) var en polsk tillverkare av kemiska produkter i Bydgoszcz och en filial till Ciech. Zachem svarade för tillverkning av halv- och helfabrikat och färdiga organiska och icke-organiska kemiska produkter åt bil-, kemi-, möbel-, byggnads-, textil-, pappers-, läderindustrin och andra industrier, liksom för energisektorn och kabeltillverkare. Flaggskeppsprodukten var TDI (toluen di-isocyanat), vars huvudkomponent är toluen, tills produktionslinjen lades ner i december 2012. Företaget tillverkade också ECH (epiklorhydrin), en verksamhet som upphörde några månader senare.

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2a

6.           Polens ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2a i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare, under en period av fyra månader, ska ha sagts upp från ett företag i en medlemsstat eller från dess underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, för att stöd från fonden ska kunna beviljas.

7.           Enligt ansökan har 615 arbetstagare sagts upp vid tre företag verksamma inom huvudgrupp 20 (Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter) i NUTS 2 Kujavien-Pommerns vojvodskap (PL61) under referensperioden på fyra månader mellan den 31 mars 2013 och den 31 juli 2013. Samtliga uppsägningar har beräknats enligt artikel 2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. 

Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses

8.           Uppsägningarna hos Zachem kunde inte förutses på grund av att tillgången på TDI på marknaden plötsligt ökade. Ett överskott på 30 %, som följde av investeringar som gjorts i andra delar av världen för att utnyttja stordriftsfördelar och ytterligare integrera leveranskedjan, möjliggjorde lägre genomsnittliga produktionskostnader för dessa tillverkare. Detta tillsammans med lägre transportkostnader ledde till Zachems oförmåga att konkurrera i denna miljö. Vad gäller den andra inkomstkällan, tillverkningen av ECH (epiklorhydrin) från råmaterialet propylen, medan ECH-priset förblev stabilt steg priset på propylen med omkring 160 % i Europa. Med tanke på överskottslagret av ECH och Zachems låga omsättning blev försäljningen av ECH olönsam för gruppen, och ingen förbättring av situationen förväntades i och med ökningen av global ECH-kapacitet i Asien i framtiden, och även idag förutspås en minskning av den genomsnittliga användningen av anläggningar.

9.           Dessa omständigheter föranledde beslutet att lägga ned Zachems tillverkning, inleda en omstrukturering av företaget och slutligen fatta beslut om uppsägningar. Detta hade en plötslig negativ inverkan på leverantörernas ekonomiska situation.  ZACHEM UCR Sp. Företaget Z.o.o. var till 92 % beroende av sina intäkter på tjänster till Zachem. Metalko, ett spin-off företag till Zachem, som också tillhandahöll reparation av maskiner och underhållstjänster till moderföretaget, led svåra förluster.  

Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet

10.         Ansökan gäller 615 uppsägningar i Zachem och dess underleverantörer ZACHEM UCR Sp. z.o.o och Metalko Sp z.o.o.

Underleverantörer till Zachem och antalet uppsägningar

ZACHEM UCR Sp. z.o.o. || 53 || Metalko Sp z.o.o. || 6

Totalt antal företag: 2 || Uppsagda arbetstagare totalt: 59 ||

11.         Kategorier av arbetstagare som omfattas:

Kategori || Antal || Procent

Män || 484 || 78,7

Kvinnor || 131 || 21,3

EU-medborgare || 615 || 100,0

Icke EU-medborgare || 0 || 0,0

15-24 år || 3 || 0,5

25-54 år || 460 || 74,8

55-64 år || 152 || 24,7

Över 64 år || 0 || 0

12.         Yrkeskategorier:

Kategori || Antal || Procent

Representanter för offentliga myndigheter, högre tjänstemän och direktion || 10 || 1,6

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens || 57 || 9,3

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning || 68 || 11,1

Kontors- och kundservicearbete || 102 || 16,6

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning || 54 || 8,8

Process- och maskinoperatörsarbete m.m. || 324 || 52,7

13.         Polen har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 927/2006, bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av de åtgärder som finansieras genom fonden.

Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga berörda parter

14.         Det berörda området är Kujavien-Pommerns vojvodskap (PL61), en NUTS 2-region beläget i centrala Polen. Området täcker 18 000 km2 och befolkningen omfattar omkring 2,1 miljoner invånare. Regionen omfattar 52 större och mindre städer, inbegripet de två huvudstäderna Bydgoszcz och Torun. De städer som mest påverkas av uppsägningarna är Bydgoszcz (367 000 invånare), Toruń (200 000) och Włocławek (120 000).

De viktigaste intressenterna omfattar de kommunala myndigheterna i Bydgoszcz, den regionala styrelsen i Kujavien-Pommern, den centrala regeringens representant, arbetsförmedlingarna i Torun och Bydgoszcz (där det största antalet uppsägningar registrerades), Naklo och Znin.

Arbetsmarknadens parter omfattar:

NSZZ ‘Solidarność’ (styrelsen för regionen Bydgoszcz)

Allmännapolskafackföreningsalliansen (OPZZ) i Kujavien-Pommerns vojvodskap

Fackligt forum FZZ (styrelsen för Kujavien-Pommerns vojvodskap)

Business Centre Club Convent

Hantverks- och Företagareförbundet i Kujavien-Pommerns vojvodskap

Arbetsgivare- och entreprenörsföreningen i Kujavien-Pommerns vojvodskap

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen

15.         Kujavien-Pommerns vojvodskap (PL61) som är beläget i centrala Polen, har dragit nytta av den industriella expansionen i ett brett spektrum av sektorer: jordbruksindustrin, kemikalier, avfallshantering, byggsektorn och den mekaniska industrin.

16.         Bydgoszcz som räknade 361 254 invånare i december 2012, är regionens största stad med en arbetslöshet på 9,1 % i juni 2013. Bydgoszcz är förbunden med resten av landet via det rikstäckande järnvägs- och vägnätet. Torun, andra största stad hade i december 2012 204 299 invånare och en arbetslöshet på 10,2 % (juni 2013)[8].

17.         Trots den ekonomiska expansion som regionen har åtnjutit var arbetslösheten landets högsta (17,4 % i slutet av juli 2013). Under referensperioden registrerade Bydgoszcz arbetsförmedling 722 arbetslösa, av vilka 426 personer hade blivit direkt eller indirekt avskedade från Zachem som tidigare var distriktets största arbetsgivare med upp till 7 000 anställda.

Samordnat paket av individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

18.         Nedanstående åtgärder utgör ett samordnat paket av individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de uppsagda arbetstagarna att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. När det gäller de 615 avskedade arbetarna kommer de åtgärder som beskrivs nedan att riktas mot de 50 personer som är mest åsidosatta, och gå utöver vad strukturfonderna och nationella åtgärder i förening kan åstadkomma för den berörda gruppen.

– Anställningsstöd: Denna åtgärd inriktar sig på 45 uppsagda från Zachem och innebär att stöd utgår till de arbetsgivare som beslutar att anställa dem. De uppsagda arbetarna kommer att registreras av arbetsförmedlingen, och den lokala förmedlingen kommer att kontinuerligt övervaka samtliga nya arbetstillfällen med särskilt fokus på nya jobb som skapats för de arbetslösa som är berörda av anställningsstödet. Den potentiella arbetsgivaren kommer att ange särskilda kvalifikationer, kompetens och yrkeserfarenhet för varje anställning. Varje arbetsgivare som anställer en arbetslös person från Zachem för åtminstone 24 månader kommer att erhålla anställningsstöd. Kostnaderna för denna form av stöd, vilket hanteras av den lokala arbetsförmedlingen i Bydgoszcz till förmån för 45 uppsagda arbetare vid Zachem S.A. och dess två underleverantörer, uppskattas till omkring 213 300 euro (ca 900 000 zloty).

– Subventionerade anställningar: Denna åtgärd ska täcka lön och sociala avgifter för fem personer som betalas av den lokala arbetsförmedlingen i Bydgoszcz, som uppskattas till omkring 7 110 euro. Den potentiella arbetsgivaren ingår ett avtal med arbetsförmedlingen. Åtgärden är normalt inriktad på att hjälpa långtidsarbetslösa, arbetslösa som är 50 år eller äldre, arbetslösa med låg utbildning, arbetslösa utan arbetslivserfarenhet, arbetslösa ungdomar under 25 år, ensamstående mödrar, personer med funktionshinder, biståndsmottagare (socialtjänst) och f.d. interner. I samband med denna ansökan vill Polen utnyttja denna åtgärd specifikt för de uppsagda arbetstagare som är över 50 år.

19.         Utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och som ingår i ansökan omfattar förberedande åtgärder, förvaltning och kontroll samt information och marknadsföring, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

20.         De individanpassade tjänster som de polska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De polska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna till 230 410 euro, varav 220 410 euro för de individanpassade tjänsterna och 10 000 euro för åtgärderna för genomförandet av fonden (4,34 % av de sammanlagda kostnaderna). Sammanlagt ansöks om 115 205 euro i stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna).

Åtgärder || Beräknat antal arbetstagare || Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) || Total kostnad (fonden och nationell samfinansiering) (euro)*

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006)

Incitament till att anställa || 45 || 4 740 || 213 300

Subventionerade anställningar || 5 || 1 422 || 7 110

Delsumma individanpassade tjänster || || 220 410

Utgifter för genomförande av de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006)

Förberedande åtgärder || || 2 000

Förvaltning || || 2 000

Information och marknadsföring || || 3 000

Kontroller || || 3 000

Delsumma utgifter för genomförandet || || 10 000

Summa beräknade kostnader || || 230 410

Stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) || || 115 205

21.         Polen bekräftar att de ovan beskrivna åtgärderna kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna och att all dubbelfinansiering kommer att förebyggas.

22.         De initiativ som föreslagits för samfinansiering via fonden kompletterar pågående åtgärder som medfinansieras av EU:s socialfond, särskilt enligt programmet för operativt humankapital, prioritering VIII ”Regionala mänskliga resurser för ekonomin”, underåtgärd 8.1.2 ”Stöd till anpassnings- och moderniseringsförfaranden i regionen”. Vissa arbetstagare som sagts upp av Zachem har redan deltagit i projektet ”Tillbaks till arbetsmarknaden III – en ny karriärväg”. Projektet öppnades för arbetstagare som sagts upp till följd av en omstrukturering.

23.         Deltagarna i projektet erhöll fortbildning, orientering och ekonomiskt stöd att starta egen verksamhet genom bidrag upp till 10 000 euro per person, och överbryggningsbidrag på upp till 250 euro per person och månad under sex månader. De som var intresserade av egenföretagande erbjöds möjligheten att delta i specifik fortbildning, seminarier och rådgivning om hur man upprättar en affärsplan. Omkring 60 arbetstagare som sagts upp av Zachem och dess underleverantörer har redan deltagit i projektet.

24.         Ett annat projekt som 190 nuvarande och tidigare arbetstagare hos Zachem deltog i kallas ”Nästa steg”. Det syftar till att uppmuntra före detta arbetstagare hos Zachem S.A. att aktivt söka anställning för att öka deras chanser att hitta nya jobb genom yrkesrådgivning och psykologiskt stöd, fortbildning, företagsutbildning, arbetsförmedling liksom enstaka investeringsbidrag och överbryggningsstöd.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta

25.         De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som Polen föreslår att fonden ska samfinansiera inleddes den 4 mars 2013. Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum.

Samråd med arbetsmarknadens parter

26.         Regionens kommitté för social dialog diskuterade möjligheterna till stöd för de arbetstagare som tidigare var anställda hos Zachem S.A. och dess underleverantörer. Det föreslagna paketet av individuellt anpassade åtgärder diskuterades under mötet i Bydgoszcz arbetsmarknadsråd som omfattar representanter för fackföreningar, näringsliv samt lokala och regionala myndigheter.

27.         De polska myndigheterna har bekräftat att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

28.         När det gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de polska myndigheterna i sin ansökan angett att:

· det ekonomiska stödet från fonden ersätter inte några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

· åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och används inte till omstrukturering av företag eller sektorer.

· de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem

29.         Polen har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden. Förvaltningsmyndigheten som ska ansvara för genomförandet av fonden är ministeriet för infrastruktur och utveckling, särskilt avdelningen för Europeiska socialfonden. Förvaltningsmyndigheten kommer att överföra en del av uppgifterna till det förmedlande organet, provinsarbetsförmedlingen i Torun.

30.         Den utbetalande myndigheten är finansministeriets utbetalande avdelning.

31.         Den attesterande myndigheten kommer att inrättas vid avdelningen för certifiering och utnämning vid ministeriet för infrastruktur och utveckling, på en annan avdelning än förvaltningsmyndigheten. 

32.         Avdelningen för ESF och avdelningen för certifiering och utnämning övervakas av två oberoende medlemmar i ministeriet. Stödet från fonden kommer att krediteras ett särskilt konto vid finansministeriet som överför medlen till inkomstkontot i statsbudgeten. Samfinansieringen för att genomföra verksamheten ska komma från nationella medel, däribland arbetsfonden.

De lokala arbetsförmedlingarna kommer att föra ett separat register över utgifter. När genomförandet avslutas ska de lokala arbetsförmedlingarna lämna in en begäran om utbetalning till provinsarbetsförmedlingen, som kommer att godkänna begäran om betalning och lämna den vidare till förvaltningsmyndigheten. Förvaltningsmyndigheten kommer att lämna in intyget och underbyggd redovisning av utgifterna till kommissionen. Förvaltningsmyndigheten ska genomföra inspektioner för att kontrollera att genomförandet av förfarandena har varit korrekt hos det förmedlande organet. Det förmedlande organet kommer i sin tur att kontrollera den metod som arbetsförmedlingarna har använt för att ge hjälp. I enlighet med kontrollsystemet kommer en tidsplan för inspektioner att avtalas efter det att ett beslut om ersättning genom fonden mottagits. Om det har förekommit oegentligheter under genomförandet av åtgärderna, kan en myndighet besluta att inleda ytterligare kontroller. Europeiska socialfondens revisorsmyndighet kommer att övervaka redovisningen också i detta fall.

Finansiering

33.         På grundval av Polens ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster (inklusive kostnaderna för genomförandet) med 115 205 euro, vilket utgör 50 % av de sammanlagda kostnaderna. Det belopp som kommissionen föreslår ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Polen lämnat.

34.         Med hänsyn till det högsta tillåtna stödbeloppet från fonden enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden.

35.         Det föreslagna beslutet om att utnyttja fonden kommer att antas av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[9].

36.         Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagandebemyndiganden i 2015 års budget, enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013.

Källa till betalningsbemyndiganden

37.         Anslagen från budgetposten för fonden kommer att användas för att täcka det belopp på 115 205 euro som krävs för den här ansökan.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[10], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[11], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[12], och

av följande skäl:

1)         Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

2)         Enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[13] är det möjligt att utnyttja fonden inom en årlig övre gräns på 150 miljoner euro (i 2011 års priser) utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. Mot bakgrund av uppsägningarna vid företaget Zachem och två av dess underleverantörer och producenter i efterföljande led lämnade Polen den 9 oktober 2013 in en ansökan om att utnyttja fonden. Ansökan kompletterades med ytterligare information fram till den 16 juni 2014. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 115 205 euro ska anslås.

3)         Fonden bör därför utnyttjas för det ekonomiska stöd Polen ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla beloppet 115 205 EUR i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                     På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

[1]               EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[2]               EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3]               I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.

[4]               Den europeiska kemiska industrin. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)

[5]               Chemical Industry Vision 2030: A European Perspective

[6]               OECD Environmental Outlook to 2050 – The Consequences of Inaction (report 304).

[7]               Toluen är en aromatisk förening som används för att tillverka bensen, p-Xylen för polyetentereftalat (PET-plast), solid kåda och toluendiisocyanater (TDI) för polyuretanapplikationer, och används också brett som lösningsmedel.

[8]           http://wbj.pl/wp-content/uploads/2014/09/IiP2014.pdf

[9]               EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[10]             EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[11]             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[12]             EUT C […], […], s. […].

[13]             EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

Top