EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0049

Europeiska centralbankens rekommendation av den 17 december 2015 om utdelningsregler (ECB/2015/49)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 438/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 17 december 2015

om utdelningsregler

(ECB/2015/49)

(2015/C 438/01)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127.6 och 132,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (2), och

av följande skäl:

Kreditinstituten måste fortsätta sina förberedelser för att i tid fullt ut kunna tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4) i en situation med makroekonomiska utmaningar och en ekonomisk verklighet som innebär utmaningar för institutens lönsamhet och därmed även deras möjligheter att förstärka sin kapitalbas. Samtidigt som kreditinstituten finansierar ekonomin bidrar en konservativ utdelningspolitik till riskhanteringen och ett sunt banksystem. Samma metod som framgår av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2015/2 (5) bör tillämpas,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I.

1.

Kreditinstituten bör anta utdelningsregler baserade på konservativa och försiktiga antaganden så att de även efter dessa utdelningar kan uppfylla tillämpliga kapitalkrav.

a)

Kreditinstituten ska alltid uppfylla gällande minimikapitalkrav (krav enligt första pelaren). Detta inkluderar en kärnprimärkapitalrelation motsvarande 4,5 procent, en primärkapitalrelation motsvarande 6 procent och en total kapitalrelation motsvarande 8 procent i enlighet med artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)

Därutöver är kreditinstitut skyldiga att vid varje tidpunkt uppfylla de kapitalkrav som uppställs med stöd av respektive beslut om tillsyns- och utvärderingsprocesser vid tillämpningen av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013 och som går utöver kraven enligt första pelaren (krav enligt andra pelaren).

c)

Kreditinstituten ska också uppfylla kraven avseende kontracykliska kapital- och systemriskbuffertar enligt artikel 128.2, 128.3, 128.4 och 128.5 i direktiv 2013/36/EU, samt alla andra buffertar som de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna antar.

d)

Vid den aktuella övergångsperiodens utgång är kreditinstituten också skyldiga att uppfylla kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelation ”fullt ut” (6). Efter övergångsperiodernas utgång kommer alltså ovannämnda nyckeltal att tillämpas fullt ut, och detsamma gäller för de kontracykliska kapitalbuffertarna och systemriskbuffertarna enligt artikel 128.2, 128.3, 128.4 och 128.5 i direktiv 2013/36/EU, samt alla andra buffertar som de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna antagit. Övergångsbestämmelserna framgår av avdelning XI i direktiv 2013/36/EU, och del 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

Dessa krav ska uppfyllas både på konsoliderad och individuell nivå utom i fall där man väljer att inte tillämpa tillsynskraven i ett enskilt fall, i enlighet med artiklarna 7 och 10 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.

För kreditinstitut som under 2016 betalar utdelning (7) avseende räkenskapsåret 2015, rekommenderar ECB följande:

a)    Kategori 1 : Kreditinstitut som uppfyller de kapitalkrav som framgår av punkt 1 a, 1 b och 1 c, och som redan uppnår sina nyckeltal enligt vad som framgår av punkt 1 d fullt ut den per 31 december 2015, bör dela ut sin nettovinst i form av utdelningar på ett konservativt sätt så att de även fortsättningsvis kan uppfylla alla krav, även om de ekonomiska och finansiella förutsättningarna skulle försämras.

b)    Kategori 2 : Kreditinstitut som uppfyller de kapitalkrav som framgår av punkt 1 a, 1 b och 1 c, per den 31 december 2015, men som inte uppnår sina nyckeltal enligt vad som framgår av punkt 1 d fullt ut per den 31 december 2015, bör endast dela ut sin nettovinst i form av utdelningar på ett konservativt sätt så att de även fortsättningsvis kan uppfylla alla krav, även om de ekonomiska och finansiella förutsättningarna skulle försämras. Därutöver bör de i princip endast betala ut utdelning till ägarna i sådan utsträckning att de åtminstone säkerställer att institutet befinner sig på en linjär (8) väg mot målet att uppnå alla kapitalkrav fullt ut i enlighet med punkt 1 d.

c)    Kategori 3 : Kreditinstitut som inte uppfyller kraven enligt punkt 1 a, 1 b eller 1 c bör i princip inte ge någon utdelning till ägarna.

Kreditinstitut som inte kan uppfylla bestämmelserna enligt denna rekommendation eftersom de anser sig ha en rättslig skyldighet att betala en utdelning bör snarast kontakta sin gemensamma tillsynsgrupp.

II.

Denna rekommendation riktar sig till betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn enligt artikel 2.16 och 2.22 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Denna rekommendation riktar sig även till de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna avseende mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn enligt artikel 2.7 och 2.23 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). De nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna bör i lämplig omfattning tillämpa denna rekommendation på sådana enheter och grupper (9).

Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 december 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2015/2 av den 28 januari 2015 om utdelningsregler (EUT C 51, 13.2.2015, s. 1).

(6)  Alla krav avseende buffertar uppfylls fullt ut, med undantag för den kapitalbevarande bufferten, som av metodskäl fastställs till 2016 års infasningsnivå för beräkningen av nivåerna ”fullt ut”.

(7)  Kreditinstitut kan bedrivas i olika former, t.ex. som börsnoterade företag eller som ömsesidiga banker, kooperativa banker eller som sparbanker. Uttrycket ”utdelning” omfattar i denna rekommendation varje form av utbetalning av kontanta medel som kräver bolagsstämmans godkännande.

(8)  I praktiken innebär detta att kreditinstituten under en fyrårsperiod med start den 31 december 2014 i princip bör fondera 25 procent per år av det belopp som saknas för att de ska uppfylla kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelation fullt ut i enlighet med punkt 1 c.

(9)  Om denna rekommendation tillämpas på mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn som anser att de inte kan följa rekommendationen eftersom de anser sig ha en rättslig skyldighet att betala utdelningar bör de snarast kontakta sin respektive behöriga nationella myndighet.


Top