EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0111

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

/* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */

52014PC0111

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */


MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte

Det främsta syftet med detta förslag är att minska inkomsterna från handel med mineraler för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor[1] i konfliktdrabbade områden och högriskområden genom att stödja och ytterligare främja EU-företags ansvarsfulla anskaffning av tenn, tantal, volfram och guld med ursprung i sådana områden. Förslaget bygger på befintliga internationella system och principer för tillbörlig aktsamhet.

Allmän bakgrund

Det finns idag internationella åtgärder som syftar till att främja ansvarsfull anskaffning av mineraler från områden som hotas eller påverkas av väpnade konflikter. De två mest kända antogs 2011 respektive 2010: OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) och paragraf 1502 i den amerikanska Dodd-Frank-lagen (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

OECD:s riktlinjer är inte land- eller regionspecifika utan fastställer ett förfarande att följas av de länder som är intresserade av att utveckla sin kapacitet när det gäller en ansvarsfull anskaffning. Även om de framför allt gäller företag från OECD:s medlemsländer, fungerar riktlinjerna också som inspiration och föredöme för andra företag som har betydande verksamhet inom förädling och handel i leveranskedjorna för guld, tenn, tantal och volfram. År 2011 åtog sig EU att inom ramen för OECD stödja en ytterligare spridning av riktlinjerna.

Dodd-Frank-lagen rör Demokratiska republiken Kongo och nio angränsande länder. Enligt paragraf 1502 i lagen ska företag som är noterade på amerikanska börser och som använder konfliktmineraler[2] rapportera till Security Exchange Commission om dessa mineralers ursprung och om aktuella åtgärder för tillbörlig aktsamhet. Sådana rapporter kräver en omfattande undersökning av leveranskedjan. Amerikanska börsnoterade företag vänder sig allt högre grad till sina leverantörer, däribland i EU, för att få relevanta uppgifter och belägg för att tillbörlig aktsamhet iakttagits. En reaktion från näringslivets sida på lagen har varit att dirigera om handeln bort från Centralafrika, något som har haft effekter på de lokala marknaderna för guld, tenn, tantal och volfram. Legitimt utvunnen mineral har vissa svårigheter att nå marknaderna i Förenta staterna och EU.

Handeln med konfliktmineraler är mycket väldokumenterad när det gäller Demokratiska republiken Kongo och behandlas i FN:s säkerhetsråds resolution 1952 (2010). Det finns dock en mängd andra fall i Afrika, Asien och Latinamerika. Frågan har också tagits upp utanför OECD. I juni 2013 uttryckte G8-ledarna sin vilja[3] att öka öppenheten inom utvinningsindustrin.

Mot bakgrund av detta har Europeiska kommissionen och utrikesrepresentanten arbetat för att ta fram en övergripande EU-ram för en ansvarsfull mineralpolitik. Detta arbete är också en uppföljning av Europaparlamentets resolution från 2010 som uppmanade EU att lägga fram en lagstiftning som liknade den amerikanska och två meddelanden från 2011 respektive 2012[4] som gav uttryck för kommissionens avsikt att undersöka möjligheterna till att förbättra insynen i leveranskedjan. Detta förslag till rättsakt kommer därför att åtföljas av ett meddelande som tar upp andra politiska åtgärder som kan användas för att angripa problemet så brett som möjligt.

Gällande bestämmelser

Befintliga EU-initiativ när det gäller naturresurser, finansiell insyn och konfliktmedveten förvaltning av den internationella diamanthandeln och skogsbruket:

– Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG.

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Förslaget är förenligt med och syftar till att bidra till EU:s utrikespolitiska mål och utvecklingsstrategin för god och hållbar förvaltning samt brottsbekämpning i samband med utnyttjandet av naturtillgångar i konfliktdrabbade områden och högriskområden med mineralutvinning, samt när det gäller EU:s företag och strategier för företagens sociala ansvar som rekommenderar företagen att lindra eventuella negativa effekter som de kan ha i samhället och därför uppmärksamma eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENBEDÖMNINGAR

Samråd med berörda parter

Ett omfattande samråd hölls mellan december 2012 och juni 2013 och innefattade ett nätbaserat offentligt samråd och en mängd möten med berörda parter. I mitten av september 2013 avslutades en undersökning av de kostnader, fördelar och sammanhängande effekter som tillämpningen av en strategi för tillbörlig aktsamhet och en ansvarsfull anskaffning av mineraler skulle medföra för vissa utvalda aktörer.

En sammanfattning av resultaten av det offentliga samrådet och slutrapporten från undersökningen görs tillgängliga på kommissionens webbplats samtidigt med detta förslag.

Kommissionen har gjort en konsekvensbedömning av de föreslagna alternativen, med beaktande av resultaten av det offentliga samrådet och undersökningen, och offentliggjort resultatet i en rapport. Följande alternativ undersöktes:

· Alternativ 1 – Fristående EU-meddelande

Detta alternativ består i ett gemensamt meddelande från kommissionen och utrikesrepresentanten som omfattar följande åtgärder: i) användningen av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet främjas av nationella kontaktpunkter och Enterprise Europe Network, ii) krav på uppfyllnad tillämpas i kommissionens och medlemsstaternas avtal om offentlig upphandling av berörda produkter (t.ex. datorer och mobiltelefoner), iii) ekonomiskt stöd till befintliga OECD-program, iv) stöd från kommissionen för ”avsiktsförklaringar” från unionsindustrin och v) mellanstatliga åtgärder.

· Alternativ 2 – Icke-bindande instrument

I det här alternativet kombineras de åtgärder som beskrivs i alternativ 1 med en rekommendation från rådet i syfte att öka medvetenheten om OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och främja europeiska företags frivilliga användning av dem, i synnerhet bland de företag som inte redan omfattas av ett obligatoriskt tredjelandssystem.

· Alternativ 3 – Förordning om skyldigheter vid en frivillig certifiering som ”ansvarstagande EU-importör” baserad på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet

I det här alternativet kombineras de åtgärder som beskrivs i alternativ 1 med en förordning som riktar sig till alla importörer i EU av malmer och metaller av tenn, tantal och volfram samt guld, oavsett produkternas ursprung. Förordningen bygger på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för att fastställa förpliktelser för importörer i EU som väljer att självcertifiera sig som ansvarstagande importörer av malmer och metaller av tenn, tantal och volfram samt guld genom en självdeklaration om uppfyllelse.

Även om förordningen är frivillig så är EU-importörerna som väljer självcertifiering skyldiga att införa alla delar av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet i sitt förvaltningssystem genom att: i) upprätthålla ett system för kontroller av och insyn i leveranskedjan för mineraler, vilket bland annat omfattar mineralernas ursprungsland och smältverk/anrikningsverk, ii) identifiera och bedöma risker i leveranskedjan jämfört med OECD:s modellstrategi för leveranskedjan, iii) utforma och genomföra en strategi för att hantera de identifierade riskerna, iv) inhämta garantier om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan genom oberoende extern granskning och v) avge offentliga rapporter om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

Självcertifierade EU-importörer är skyldiga att årligen underrätta medlemsstatens behöriga myndighet om vilka smältverk/anrikningsverk som finns i leveranskedjan och deras geografiska läge. På grundval av detta upprättas en EU-förteckning över ansvarstagande smältverk/anrikningsverk som är etablerade i eller levererar till EU.

Systemet utvärderas efter tre år, eller tidigare om tillgängliga uppgifter så medger, och resultaten av denna utvärdering användas för att fatta beslut om EU:s framtida politik och för att om lämpligt och på grundval av en ytterligare konsekvensbedömning ändra regelverket så att det blir obligatoriskt.

· Alternativ 4 – Förordning om skyldigheter vid en obligatorisk certifiering som ”ansvarstagande EU-importör” baserad på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet

I det här alternativet kombineras de åtgärder som beskrivs i alternativ 1 med en obligatorisk variant av den förordning som beskrivs i alternativ 3 enligt vilken alla EU-importörer av malmer och metaller av tenn, tantal och volfram samt guld skulle omfattas av de skyldigheter som anges i förordningen.

· Alternativ 5 – Direktiv om skyldigheter för börsnoterade företag i EU baserat på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet

I det här alternativet kombineras de åtgärder som beskrivs i alternativ 1 med ett direktiv som riktar sig till de nästan 1 000 börsnoterade företag i EU som använder tenn, tantal, volfram och guld, oavsett ursprung, i leveranskedjan.

Direktivet fastställer en skyldighet för börsnoterade företag i EU att införa OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet i sitt förvaltningssystem genom att i) upprätthålla ett system för kontroller av och insyn i leveranskedjan för mineraler, vilket bland annat omfattar mineralernas ursprungsland och smältverk/anrikningsverk, ii) identifiera och bedöma risker i leveranskedjan jämfört med OECD:s modellstrategi för leveranskedjan, iii) utforma och genomföra en strategi för att hantera de identifierade riskerna, iv) inhämta en oberoende extern granskning av tillbörlig aktsamhet i det börsnoterade EU-företagets leveranskedja och v) avge offentliga rapporter om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

De börsnoterade företagen i EU rapporterar resultatet av den oberoende externa granskningen till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

· Alternativ 6 – Förbud mot import om EU-importörer av mineralmalmer inte kan visa att OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet följs

I det här alternativet ingår de åtgärder som beskrivs i alternativ 1 och dessutom krävs att EU-importörer visar att de uppfyller OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Genom att uppvisa bevis om uppfyllelse för medlemsstaternas tullmyndigheter kommer importörer att få tillträde till EU-marknaden.

Detta alternativ ligger i linje med strategin i Kimberleyprocessens certifieringssystem för handeln med rådiamanter och rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 som på grundval av artikel 133 i EG-fördraget (nu artikel 207 i EUF-fördraget) fastställer regler för import och export av rådiamanter. I det fallet finns det en internationell överenskommelse som stöder importförbudet för så kallade konfliktdiamanter.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Det rekommenderande alternativet är alternativ 3. Detta alternativ riktar sig till alla EU-aktörer som importerar tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld till EU-marknaden. Det fastställer enligt vilka villkor de kan självcertifieras som ansvarstagande importörer av de berörda mineralerna och metallerna. Förslaget är baserat på ett system för tillbörlig aktsamhet som låter EU-importörer tillämpa de principer och förfaranden som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och därmed motverka risken att finansiera väpnade grupper och säkerhetsstyrkor och minska annan negativ påverkan, bland annat allvarliga missbruk i samband med utvinning och transport av eller handel med de berörda mineralerna.

Genom systemet för tillbörlig aktsamhet krävs att ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som omfattas av förordningen inrättar starka förvaltningssystem i sitt företag, att de identifierar och bedömer risker i leveranskedjan, att de utformar och genomför en strategi för att hantera de identifierade riskerna, att de låter genomföra oberoende externa granskningar av identifierade punkter i leveranskedjan och att de rapporterar om den tillbörliga aktsamheten i leveranskedjan.

Dessutom är importörer av dessa mineraler och metaller skyldiga att i tillämpliga fall årligen tillhandahålla uppgifter om alla smältverk eller anrikningsverk som levererar till dem samt garantier från en oberoende extern granskning till medlemsstaternas behöriga myndigheter och till köpare i senare led av leveranskedjan, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

Förslaget syftar till att minska inkomsterna från handel med mineraler för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor i konfliktdrabbade områden och högriskområden genom att uppmuntra EU-företag som importerar mineraler och metaller som omfattas av denna förordning från sådana områden på ett ansvarsfullt sätt och genom att underlätta strävan efter tillbörlig aktsamhet för köpare i senare led av leveranskedjan.

På grundval av den information som lämnas till de behöriga myndigheterna kommer EU efter samråd med OECD att årligen offentliggöra en förteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som anskaffar mineraler i enlighet med förordningen.

Rättslig grund

Artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Förslaget avser ett område där unionen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. Mot bakgrund av de ovan skisserade problemen bör det dock noteras att åtgärder på EU-nivå ger större tyngd och effekt på världsmarknaden än åtgärder från enskilda medlemsstater.

Enligt proportionalitetsprincipen ska alla insatser vara riktade och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen. Denna princip har varit vägledande under förberedelsen av detta förslag, från kartläggningen och utvärderingen av olika alternativ till utarbetandet av lagstiftningsförslaget.

Val av regleringsform

Det föreslagna instrumentet är en förordning för att säkerställa högsta möjliga nivå av harmonisering mellan medlemsstaterna och garantera tillräcklig kontroll över de aktörer som medverkar och inflytande i fråga om identifieringen av smältverk och anrikningsverk.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget har begränsade finansiella konsekvenser för unionens budget för administrativa syften.

2014/0059 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver nationella strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är det av avgörande betydelse för fred och stabilitet att kunna bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler.

(2) Denna fråga berör resursrika områden där regeringar och internationella organisationer tillsammans med företag och organisationer i det civila samhället har antagit utmaningen att minimera finansieringen av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor.

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att främja en ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktområden som har resulterat i en statsstödd process med flera berörda parter och som ledde till antagandet av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas[5]) med tillägg om tenn, tantal och volfram samt guld. I maj 2011 rekommenderade OECD:s ministerkonferens att aktivt främja efterlevnaden av dessa riktlinjer.

(4) Principen om ansvarsfull anskaffning tas upp i OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag[6] och ligger i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter[7]. Dessa dokument har till syfte att främja iakttagandet av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan när företag anskaffar råvaror från områden som drabbats av konflikter och instabilitet. På den högsta internationella nivån inriktade sig FN:s säkerhetsråds resolution 1952 (2010) specifikt på Demokratiska republiken Kongo och dess centralafrikanska grannstater med en uppmaning om iakttagande av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. FN:s expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo, som följer upp säkerhetsrådets resolution 1952 (2010), uppmanar också till efterlevnad av OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

(5) I Lusaka den 15 december 2010 gjorde stats- och regeringscheferna från området kring de afrikanska stora sjöarna ett politiskt åtagande för att utöver dessa multilaterala initiativ bekämpa den olagliga exploateringen av naturresurser i området och godkände bland annat ett regionalt certifieringssystem baserat på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

(6) Kommissionen underströk i sitt meddelande från 2008[8] att det var viktigt för EU:s konkurrenskraft att säkerställa en tillförlitlig och störningsfri tillgång till råvaror. Råvaruinitiativet är en integrerad strategi för att hantera olika utmaningar rörande tillgången till andra råvaror än energi och jordbruksprodukter. Initiativet understryker betydelsen av och främjar finansiell öppenhet, insyn i leveranskedjan och tillämpningen av krav på företagens sociala ansvar.

(7) Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution som uppmanade unionen till att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 2011[9] och 2012[10]  sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.

(8) Unionsmedborgare och det civila samhällets aktörer har uppmärksammat att företag som är verksamma under unionens jurisdiktion inte hålls ansvariga för den potentiella kopplingen till olaglig utvinning av och handel med mineral från konfliktområden. Följden blir att dessa mineraler, som kan förekomma i konsumentprodukter, knyter konsumenter till konflikter utanför unionen. Medborgare har därför, framför allt genom framställningar, begärt att en lagstiftning som gör företag ansvariga enligt de riktlinjer som FN och OECD utfärdat föreslås till Europaparlamentet och rådet.

(9) När det gäller denna förordning betraktas tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken ekonomiska aktörer övervakar och förvaltar sina inköp och sin försäljning i syfte att säkerställa att de inte bidrar till konflikter och dessa konflikters negativa konsekvenser.

(10) En oberoende extern granskning av ett företags system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan garanterar trovärdigheten till förmån för företagen i senare led och bidrar till en förbättring av systemet för tillbörlig aktsamhet i tidigare led.

(11) Ett företags offentliga rapportering om strategier och åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan ger den insyn som krävs för att skapa ett förtroende hos allmänheten för de åtgärder som företaget vidtar.

(12) Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas av kommissionen.

(13) Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

(14) Medlemsstaternas behöriga myndigheter är ansvariga för att säkerställa en enhetlig efterlevnad av de ansvarstagande importörernas självcertifiering genom att utföra lämpliga kontroller i efterhand för att verifiera att självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och/eller metaller som omfattas av denna förordning uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Register över sådana kontroller bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

(15) För att säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk och förteckningen över medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011[11].

(16) Kommissionen bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om systemets verkan. Senast tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år bör kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta obligatoriska åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.           Genom denna förordning inrättas ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor[12] att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld. Systemet är utformat för att ge insyn och säkerhet när det gäller importörers, smältverks och anrikningsverks anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

2.           I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de unionsimportörer som väljer att självcertifiera sig som ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som innehåller eller består av tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)           mineraler: malm och anrikad malm som innehåller tenn, tantal och volfram samt guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

b)           metaller: metaller som innehåller eller består av tenn, tantal och volfram samt guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

c)           leveranskedjan för mineraler: det system av verksamheter, organisationer, aktörer, teknik, information, resurser och tjänster som behövs för att flytta och bearbeta mineraler från utvinningsplatsen till deras införlivande i den slutliga produkten.

d)           kontrollkedja eller system för spårbarhet i leveranskedjan: uppgifter om den rad av enheter som har haft kontrollen över mineraler och metaller när de rör sig genom en leveranskedja.

e)           konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, samt med omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna.

f)            senare led: led i leveranskedjan för mineraler från smältverk eller anrikningsverk till slutanvändning.

g)           importör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineraler och metaller som omfattas av denna förordning för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992[13].

h)           ansvarstagande importör: varje importör som väljer att självcertifiera sig i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

i)            självcertifiering: förklaring om att fullgöra de skyldigheter avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som anges i denna förordning.

j)            varningsförfarande: ett förfarande för att på tidigt stadium öka medvetenheten om risker som möjliggör för varje berörd part eller person som slår larm om missförhållanden att uttrycka oro över omständigheterna när det gäller mineralutvinning, handel, hantering och export i konfliktdrabbade områden och högriskområden.

k)           modellstrategi för leveranskedjan: strategi som överensstämmer med bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet som behandlar riskerna för de betydande negativa effekter som kan förknippas med utvinning, handel, hantering och export av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

l)            riskhanteringsplan: importörernas skriftliga svar på de konstaterade riskerna i leveranskedjan, baserat på bilaga III till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet[14].

m)          smältning och anrikning: former av utvinningsmetallurgi med olika bearbetningsled i syfte att producera en metall ur malm eller anrikad malm.

n)           tidigare led: led i leveranskedjan för mineraler från utvinningsplatserna till och med smältverk och anrikningsverk.

o)           tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: skyldigheter för ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som syftar till att identifiera och åtgärda faktiska och potentiella risker i konfliktdrabbade områden och högriskområden för att förhindra eller minska de negativa konsekvenserna av importörernas anskaffning av råvaror.

p)           ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk: smältverk eller anrikningsverk i en ansvarstagande importörs leveranskedja.

q)           medlemsstaternas behöriga myndigheter: den utsedda myndigheten eller de utsedda myndigheterna med behörighet och kunskap att genomföra granskningar när det gäller råvaror och industriella processer.

Artikel 3

Självcertifiering som ansvarstagande importör

1.           Varje importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning kan självcertifiera sig som ansvarstagande importör genom att till en medlemsstats behöriga myndighet deklarera att man uppfyller de skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som anges i denna förordning. Deklarationen ska innehålla dokumentation där importören bekräftar att man uppfyller skyldigheterna, inbegripet resultat från utförda oberoende externa granskningar.

2.           Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att säkerställa att självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.

Artikel 4

Skyldigheter avseende förvaltningssystem

Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska vidta följande åtgärder:

a)           Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.

b)           I strategin för leveranskedjan införliva krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på ett sätt som överensstämmer med de krav som fastställs i modellstrategin för leveranskedjan i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

c)           Organisera sitt interna förvaltningssystem så att det stöder tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan genom att göra högre tjänstemän ansvariga för att övervaka förfarandet för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan samt föra register i minst 5 år.

d)           Förstärka arbetet med leverantörer genom att införliva sin strategi för leveranskedjan i avtal med leverantörer i överensstämmelse med bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

e)           Inrätta ett varningsförfarande på företagsnivå för att på tidigt stadium öka medvetenheten om risker eller se till att ett sådant inrättas genom samarbete med andra företag eller organisationer, eller genom att underlätta möjligheten att vända sig till en extern expert eller ett externt organ (t.ex. en ombudsman).

f)            När det gäller mineraler, använda sig av en kontrollkedja eller ett system för spårbarhet i leveranskedjan som, med stöd av dokumentation, tillhandahåller följande uppgifter:

i)       Beskrivning av mineralet, inklusive handelsnamn och typ.

ii)      Namn och adress för importörens leverantör.

iii)     Mineralernas ursprungsland.

iv)     Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och datum för utvinning.

v)      Om mineralerna har sitt ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, ytterligare uppgifter såsom ursprungsgruvan; platser där mineralerna har konsoliderats, handlats eller bearbetas; skatter, avgifter och provisioner som betalats, i enlighet med de särskilda rekommendationer för företag i tidigare led som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

g)           När det gäller metaller, använda sig av en kontrollkedja eller ett system för spårbarhet i leveranskedjan som, med stöd av dokumentation, tillhandahåller följande uppgifter:

i)       Beskrivning av metallen, inklusive handelsnamn och typ.

ii)      Namn och adress för importörens leverantör.

iii)     Namn och adress för smältverk eller anrikningsverk i importörernas leveranskedja.

iv)     Register över rapporterna från oberoende externa granskningar av smältverk eller anrikningsverk.

v)      Ursprungsländer för mineralerna i smältverkens eller anrikningsverkens leveranskedjor.

vi)     Om metallerna är baserade på mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden ska kompletterande uppgifter tillhandahållas i enlighet med de särskilda rekommendationerna för företag i senare led som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Artikel 5

Skyldigheter avseende riskhantering

1.           Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska vidta följande åtgärder:

a)      Kartlägga och bedöma riskerna för negativa konsekvenser i sin leveranskedja för mineraler på grundval av de uppgifter som lämnats enligt artikel 4 jämförda med standarderna i strategin för leveranskedjan, i överensstämmelse med bilaga II till och rekommendationerna om tillbörlig aktsamhet i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

b)      Genomföra en strategi för att hantera de kartlagda riskerna, utformad så att den hindrar eller mildrar negativa konsekvenser genom att

i)       rapportera resultatet av riskbedömningen av leveranskedjan till de utsedda personerna i ledande befattning,

ii)      införa åtgärder för riskhantering som överensstämmer med bilaga II och rekommendationerna om tillbörlig aktsamhet i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, med beaktande av deras förmåga att påverka, och vid behov sätta press på leverantörer som mest effektivt kan förhindra eller reducera den identifierade risken, genom att göra det möjligt att antingen

a)       fortsätta handeln och samtidigt genomföra mätbara riskreducerande åtgärder,

b)      tillfälligt upphöra med handeln samtidigt som mätbara riskreducerande åtgärder genomförs, eller

c)       avbryta samarbetet med en leverantör efter misslyckade försök till riskreduktion,

iii)     genomföra riskhanteringsplanen, övervaka och följa upp effekten av riskreducerande åtgärder, rapportera tillbaka till de utsedda personerna i ledande befattning och överväga att tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbetet med en leverantör efter misslyckade försök till riskreduktion,

iv)     vidta ytterligare lägesbedömningar och riskbedömningar för risker som behöver reduceras eller efter det att omständigheterna förändrats.

2.           Om en ansvarstagande importör vidtar riskreducerande åtgärder och samtidigt fortsätter eller tillfälligt upphör med handeln, ska importören samråda med leverantörer och berörda parter, däribland lokala och centrala myndigheter, internationella organisationer, det civila samhällets organisationer och berörda tredje parter, och komma överens om en strategi för mätbar riskreduktion i riskhanteringsplanen.

3.           En ansvarstagande importör ska, i syfte att utforma riskreducerande strategier avsedda för konflikter och högrisksituationer, stödja sig på åtgärder och indikatorer i bilaga III till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta gradvisa förbättringar.

Artikel 6

Skyldigheter avseende oberoende extern granskning

Den ansvarstagande importör av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska låta en oberoende extern part utföra granskningar.

Den oberoende externa granskningen ska

a)           omfatta alla den ansvarstagande importörens verksamheter, förfaranden och system som används för att genomföra tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler och metaller som omfattas av denna förordning, inbegripet importörens förvaltningssystem, riskhantering och uppgiftslämnande,

b)           ha till syfte att fastställa om den ansvarstagande importörens åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, och

c)           iaktta revisionsprinciperna om oberoende, kompetens och redovisningsskyldighet som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Artikel 7

Skyldigheter avseende uppgiftslämnande

1.           Senast den 31 mars varje år ska den ansvarstagande importören av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning lämna in följande dokumentation som avser det föregående kalenderåret till den behöriga myndigheten i medlemsstaten:

a)      Importörens namn, adress, fullständiga kontaktuppgifter och en beskrivning av den kommersiella verksamheten.

b)      En försäkran om överensstämmelse med de skyldigheter som anges i artiklarna 4, 5, 6 och 7.

c)      Oberoende externa granskningar som genomförts i enlighet med artikel 6 i denna förordning.

2.           Senast den 31 mars varje år ska den ansvarstagande importören av mineraler som omfattas av denna förordning till den behöriga myndigheten i medlemsstaten lämna in dokumentation som avser det föregående kalenderåret när det gäller andelen mineraler med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden i förhållande till den totala mängden av inköpta mineraler, bekräftat av oberoende externa granskningar i enlighet med artikel 6 i denna förordning.

3.           Senast den 31 mars varje år ska den ansvarstagande importören av metaller som omfattas av denna förordning lämna in följande dokumentation som avser det föregående kalenderåret till den behöriga myndigheten i medlemsstaten:

a)      Namn och adress för varje ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja.

b)      Oberoende externa granskningar avseende vart och ett av de ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk i importörens leveranskedja som utförts i den omfattning, det syfte och enligt de principer som fastställs i artikel 6 i denna förordning.

c)      Andelen mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden i förhållande till den totala mängden av mineraler som köpts in av var och en av smältverken eller anrikningsverken, bekräftat av oberoende externa granskningar.

4.           Den ansvarstagande importören av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska ge köpare i omedelbart senare led alla uppgifter som importören får eller har i enlighet med sin tillbörliga aktsamhet i leveranskedjan, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

5.           Den ansvarstagande importören av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning ska offentligt och årligen med så stor spridning som möjligt, inbegripet på internet, rapportera om sin strategi för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och sina åtgärder för en ansvarsfull anskaffning av råvaror. Rapporten ska omfatta de åtgärder som har vidtagits av den ansvarstagande importören för att genomföra skyldigheterna avseende ledningssystem och riskhantering enligt artikel 4 respektive 5, samt en sammanfattning av de oberoende externa granskningarna, inbegripet granskarens namn, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

6.           Inom två månader från mottagandet av den dokumentation som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utfärda ett meddelande om mottagande.

Artikel 8

Förteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk

1.           På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk för mineraler som omfattas av denna förordning.

2.           I den förteckning som avses i punkt 1 ska kommissionen ange vilka ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som åtminstone delvis anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

3.           Kommissionen ska anta förteckningen i enlighet med mallen i bilaga II och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Samråd med OECD-sekretariatet ska äga rum.

4.           Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera uppgifterna i förteckningen. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.

Artikel 9

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

1.           Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för tillämpningen av denna förordning.

Medlemsstaterna ska senast tre månader efter denna förordnings ikraftträdande underrätta kommissionen om de behöriga myndigheternas namn och adresser. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla ändringar av de behöriga myndigheternas namn och adresser.

2.           Kommissionen ska fatta ett beslut om att offentliggöra, inbegripet på internet, en förteckning över behöriga myndigheter i enlighet med mallen i bilaga III och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera denna förteckning regelbundet.

3.           De behöriga myndigheterna ska säkerställa en verkningsfull och enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen.

Artikel 10

Kontroller i efterhand av ansvarstagande importörer

1.           Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att kontrollera om självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.

2.           De kontroller som avses i punkt 1 ska göras med hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom får kontroller utföras när en behörig myndighet förfogar över relevant information, inklusive sådan som utgår från väl underbyggda farhågor från tredje part, om den ansvarstagande importörens efterlevnad av denna förordning.

3.           De kontroller som avses i punkt 1 ska bland annat omfatta följande:

a)      Undersökning av den ansvarstagande importörens iakttagande av skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, inbegripet avseende ledningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande.

b)      Undersökning av dokumentation och register som styrker en korrekt uppfyllelse av skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

c)      Undersökning av skyldigheter avseende granskning i enlighet med den omfattning, det syfte och de principer som fastställs i artikel 6.

d)      Kontroller på plats, inbegripet granskningar på fältet.

4.           Ansvarstagande importörer ska ge allt bistånd som krävs för att underlätta de kontroller som avses i punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till lokaler och uppvisande av dokumentation och register.

Artikel 11

Register över kontroller av ansvarstagande importörer

De behöriga myndigheterna ska föra register över de kontroller som avses i artikel 10.1, och särskilt över deras art och resultat, och också över eventuella meddelanden om korrigerande åtgärder som utfärdats enligt artikel 14.2.

Register över de behöriga myndigheternas kontroller ska sparas i minst fem år.

Artikel 12

Samarbete mellan myndigheter

1.           De behöriga myndigheterna ska utbyta information, inbegripet med sina respektive tullmyndigheter, i frågor som rör självcertifiering och utförda kontroller i efterhand.

2.           De behöriga myndigheterna ska utbyta information med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater samt med kommissionen om brister som upptäcks genom de kontroller i efterhand som avses i artikel 10 och om regler om överträdelser i enlighet med artikel 14.

3.           Samarbetet mellan myndigheterna ska överensstämma med direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 om uppgiftsskydd och bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 när det gäller utlämnande av konfidentiell information.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1.           Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.           När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

Artikel 14

Regler om överträdelser

1.           Medlemsstaterna ska fastställa regler om överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

2.           Vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utfärda ett meddelande om korrigerande åtgärder som ska vidtas av den ansvarstagande importören.

3.           Om den ansvarstagande importören vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, ska den behöriga myndigheten till importören utfärda ett meddelande om man inte erkänner importörens certifiering som ansvarstagande importör när det gäller mineraler eller metaller som omfattas av denna förordning och underrätta kommissionen om detta.

4.           Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen och alla senare ändringar av dem så snart som möjligt.

Artikel 15

Rapportering och översyn

1.           Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna lämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret, inbegripet uppgifter om ansvarstagande importörer i enlighet med artikel 7.1 a, 7.2, 7.3 a och c.

2.           På grundval av dessa uppgifter ska kommissionen utarbeta en rapport som vart tredje år ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

3.           Tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av och kostnaden för ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas av denna förordning från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Kommissionen ska överlämna en rapport om översynen till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                     På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

 FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.           GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

              1.1     Förslagets eller initiativets beteckning

              1.2     Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

              1.3     Typ av förslag eller initiativ

              1.4     Mål

              1.5     Motivering till förslaget eller initiativet

              1.6     Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

              1.7     Planerad metod för genomförandet

2.           FÖRVALTNING

              2.1     Bestämmelser om uppföljning och rapportering

              2.2     Administrations- och kontrollsystem

              2.3     Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.           BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

              3.1     Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

              3.2     Beräknad inverkan på utgifterna

              3.2.1  Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

              3.2.2  Beräknad inverkan på driftsanslagen

              3.2.3  Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

              3.2.4  Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

              3.2.5  Bidrag från tredje part

              3.3     Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen[15]

20 Handelspolitik

1.3. Typ av förslag eller initiativ

X Ny åtgärd

¨ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[16]

¨ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

¨ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål 1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, särskilt för utvecklingsländer.

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr

3

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

Främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, med inriktning på grön tillväxt för alla, särskilt för utvecklingsländer.

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Ej tillämpligt.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Ej tillämpligt.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet 1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt:

Ej tillämpligt.

1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå: 

Ej tillämpligt.

1.5.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Ej tillämpligt.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter: 

Ej tillämpligt.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

¨ Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

– ¨  Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

– ¨  Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

X Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7. Planerad metod för genomförandet

Från och med 2014 års budget

X Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

– x genom dess avdelningar, inklusive personal vid unionens delegationer

– ¨  via genomförandeorgan

¨ Delad förvaltning med medlemsstaterna

¨ Indirekt förvaltning genom delegering till

– ¨ tredjeländer eller organ som de har utsett

– ¨ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

– ¨EIB och Europeiska investeringsfonden

– ¨ organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

– ¨ offentligrättsliga organ

– ¨ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

– ¨ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

– ¨ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

– Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

Ej tillämpligt.

2. FÖRVALTNING 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder: 

Standardiserade tillsyns- och övervakningsmekanismer för GD Handel kommer att tillämpas, t.ex. vår- och höstöversyner, resursrapporter och veckovisa finansiella rapporter.

2.2. Administrations- och kontrollsystem 2.2.1. Risker som identifierats:

Inga särskilda risker har identifierats.

2.2.2. Uppgifter om det interna kontrollsystemet:

Förvaltningen av utgifterna omfattas av det övergripande interna kontrollsystemet vid GD Handel.

2.2.3. Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel:

Förväntad risk för fel förväntas vara noll.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

GD Handels strategi för bedrägeribekämpning, som antogs i november 2013, kommer att tillämpas.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

· Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik i den årliga budgeten || Typ av anslag || Bidrag

Nummer Rubrik 5 || Diff./ Icke-diff. ([17]) || från Eftaländer[18] || från kandidatländer[19] || från tredjeländer || enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

|| […][XX.YY.YY.YY] || Icke-diff. || NEJ || NEJ || NEJ || NEJ

· Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik i den årliga budgeten || Typ av anslag || Bidrag

Nummer [Beteckning…...….] || Diff./ Icke-diff. || från Eftaländer || från kandidatländer || från tredjeländer || enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

|| […][XX.YY.YY.YY] || || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna 3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen   || Nummer || [Beteckning…...….]

GD<….>| || || || År N[20] || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

Ÿ Driftsanslag || || || || || || || ||

Budgetrubrik (nr) || Åtaganden || (1) || || || || || || || ||

Betalningar || (2) || || || || || || || ||

Budgetrubrik (nr) || Åtaganden || (1a) || || || || || || || ||

Betalningar || (2 a) || || || || || || || ||

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program[21] || || || || || || || ||

Budgetrubrik (nr) || || (3) || || || || || || || ||

TOTALA anslag för GD <….> || Åtaganden || =1+1a +3 || || || || || || || ||

Betalningar || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ TOTALA driftsanslag || Åtaganden || (4) || || || || || || || ||

Betalningar || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program || (6) || || || || || || || ||

TOTALA anslag för RUBRIK <….> i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalningar || =5+ 6 || || || || || || || ||

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

Ÿ TOTALA driftsanslag || Åtaganden || (4) || || || || || || || ||

Betalningar || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program || (6) || || || || || || || ||

TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–4 i den fleråriga budgetramen (Referensbelopp) || Åtaganden || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalningar || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrik i den fleråriga budgetramen   || 5 || ”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| || || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || TOTALT ||

GD: HANDEL || || || ||

Ÿ Personalresurser || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1 || || ||

Ÿ Övriga administrativa utgifter || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62 || || ||

GD HANDEL TOTALT || Anslag || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 || || ||

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || (summa åtaganden = summa betalningar) || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| || || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || || TOTALT

TOTALA anslag för RUBRIKERNA 1–5 i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Betalningar || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

– x   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

– ¨  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning ò || || || År N || År N+1 || År N+2 || År N+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || TOTALT

RESULTAT

Typ[22] || Genomsnittliga kostnader || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Nr || Kostn. || Totalt antal || Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1[23]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Delsumma för specifikt mål nr 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

SPECIFIKT MÅL nr 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Delsumma för specifikt mål nr 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALA KOSTNADER || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur 3.2.3.1. Sammanfattning

– ¨  Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

– X  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || TOTALT

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

Personalresurser || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1

Övriga administrativa utgifter || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62

Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Belopp utanför RUBRIK 5 [24]i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

Personalresurser || || || || || || || ||

Övriga || || || || || || || ||

Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen || || || || || || || ||

TOTALT || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Personalbehoven ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.2.  Beräknat personalbehov

– ¨  Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

– X  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

|| År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År n

Ÿ Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) || ||

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

XX 01 01 02 (vid delegationer) || || || || ||

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) || || || || ||

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder) || || || || ||

Ÿ Extern personal (i heltidsekvivalenter)[25] ||

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget) || || || || ||

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) || || || || ||

XX 01 04 yy[26] || vid huvudkontoret || || || || ||

vid delegationerna || || || || ||

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder) || || || || ||

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder) || || || || ||

Annan budgetrubrik (ange vilken) || || || || ||

TOTALT || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

20 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda || Utarbetande och tillämpning av en handbok för offentlig upphandling skulle kräva 1 heltidsekvivalent för ett antal på varandra följande år. Förordningen skulle dessutom kräva 1,5 heltidsekvivalenter för att hantera riktlinjerna för genomförande.

Extern personal ||

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

– X  Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

– ¨  Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

– ¨  Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras[27].

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

– Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

– Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) || Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen || || || || || || || ||

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering || || || || || || || ||

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

– X  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

– ¨  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

¨         Påverkan på egna medel

¨         Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel: || Belopp som förts in för det innevarande budgetåret || Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna[28]

År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel …. || || || || || || || ||

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

[1]               Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en).   

[2]               I Dodd-Frank-lagen definieras konfliktmineraler som columbit-tantalit eller coltan (den malm ur vilken tantal utvinns), kassiterit (den malm ur vilken tenn utvinns), guld, volframit (den malm ur vilken volfram utvinns) eller produkter av dessa som finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo, Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda och Zambia.

[3]               Punkt 40 i meddelandet från G8-toppmötet i Lough Erne, 18.6.2013.

[4]               Råvaror och marknader för basprodukter, KOM(2011) 25 slutlig respektive Handel, tillväxt och utveckling, COM(2012) 22 final.

[5]               OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[6]               OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, 2011 års utgåva.

[7]               Guiding Principles on Business and Human Rights, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, New York och Genève 2011.

[8]               Råvaruinitiativet – att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa, KOM(2008) 699.

[9]               Råvaror och marknader för basprodukter, KOM(2011) 25 slutlig.

[10]             Handel, tillväxt och utveckling, COM(2012) 22 final.

[11]             Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

[12]             Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en).  

[13]             Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

[14]             OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[15]             Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

[16]             I den mening som avses i artikel 54.2 a och b i budgetförordningen.

[17]             Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

[18]             Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

[19]             Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

[20]             Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[21]             Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[22]             Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

[23]             Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.

[24]             Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[25]             [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

[26]             Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

[27]             Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet (avseende perioden 2007–2013).

[28]             När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.

BILAGA I

Förteckning över mineraler och metaller som omfattas av denna förordning klassificerade enligt Kombinerade nomenklaturen

KN-nummer || Varubeskrivning

2609 00 00 || Tennmalm, även anrikad

2611 00 00 || Volframmalm, även anrikad

2615 90 00 || Tantalmalm, även anrikad

2616 90 00 || Guldmalm, även anrikad

2825 90 40 || Volframoxider och volframhydroxider

2849 90 30 || Volframkarbider

2849 90 50 || Tantalkarbider

7108 || Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver

8001 || Tenn i obearbetad form

8003 00 00 || Stång, profiler och tråd av tenn

8007 00 || Andra varor av tenn

8101 10 00 || Pulver av volfram

8101 94 00 || Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring

8101 96 00 || Tråd av volfram

8101 99 || Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, band och folier samt andra varor av volfram

8103 20 00 || Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring, och pulver av tantal

8103 90 || Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, tråd, plåt, band och folier samt andra varor av tantal

||

BILAGA II

Mall till den förteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som avses i artikel 8

Kolumn A: || Namn på smältverk eller anrikningsverk i alfabetisk ordning

Kolumn B: || Adress till smältverket eller anrikningsverket

Kolumn C: || (*) anger om smältverket eller anrikningsverket anskaffar mineraler med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

A || B || C

BILAGA III

Mall till den förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i artikel 9

Kolumn A: || Namn på medlemsstater i alfabetisk ordning

Kolumn B: || Namn på behörig myndighet

Kolumn C: || Adress till behörig myndighet

A || B || C

Top