EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (ECB/2014/13) (framlagd av Europeiska centralbanken)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/1


Rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

(ECB/2014/13)

(framlagd av Europeiska centralbanken)

(2014/C 188/01)

MOTIVERING

I.   INLEDNING

Den 23 november 1998 antog Europeiska unionens råd förordning (EG) nr 2533/98 (1). I enlighet med artikel 107.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen hade ECB överlämnat rekommendation ECB/1998/10 (2) till rådet. Därefter överlämnade ECB även rekommendation ECB/2008/9 (3) som föregick antagandet av rådets förordning (EG) nr 951/2009 (4). Det är därför lämpligt att använda samma förfarande som nu framgår av artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att presentera ändringsförslagen avseende förordning (EG) nr 2533/98.

II.   KOMMENTARER TILL ARTIKLARNA

Användning av statistiska uppgifter vid utövandet av tillsynsfunktioner

För att minimera rapporteringsbördan och bara samla in uppgifter en gång får de nationella centralbankerna, i enlighet med artikel 8.1 d i förordning (EG) nr 2533/98, för närvarande använda insynsskyddade statistiska uppgifter för att utföra sina uppgifter inom tillsynsområdet. Det bör specificeras att ECB, som tilldelats särskilda uppgifter i fråga om tillsynen över kreditinstitut genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (5), på liknande sätt som de nationella centralbankerna som har tilldelats särskilda tillsynsuppgifter, får använda insynsskyddade statistiska uppgifter för att utföra dessa uppgifter.

Samtidigt bör man förtydliga att en överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter mellan ECBS-medlemmar och andra myndigheter i medlemsstaterna och unionen med ansvar för a) tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur och b) det finansiella systemets stabilitet till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) får ske för att underlätta respektive uppgifter. Myndigheterna får bl.a. inkludera de myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn och makrotillsyn, de europeiska tillsynsmyndigheterna (6), Europeiska systemrisknämnden samt de myndigheter som har befogenhet att rekonstruera och avveckla kreditinstitut.

Europeiska centralbankens rekommendation till

”RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.4,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av kommissionens yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 41 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2533/98 (7) är en av grundstenarna i det statistiska regelverk enligt vilket Europeiska centralbanken (ECB), med de nationella centralbankernas stöd, samlar in statistiska uppgifter. ECB har baserat sitt arbete på denna förordning för att genomföra och kontrollera den samordnade insamlingen av statistiska uppgifter som behövs för att kunna utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter, inklusive att medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet enligt vad som framgår av artikel 127.5. i fördraget.

(2)

Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (8) tilldelas ECB särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet inom unionen och inom varje medlemsstat.

(3)

För att minimera rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna, för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utöva tillsyn över finansinstitut, marknader och infrastruktur samt för att säkerställa att de myndigheter som är ansvariga för att skydda det finansiella systemets stabilitet kan utföra sina uppgifter är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 2533/98 så att det blir möjligt att överföra och använda statistiska uppgifter som samlats in av ECBS mellan ECBS-medlemmar och de relevanta myndigheterna. Dessa myndigheter bör inkludera de myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över finansinstitut, marknader och infrastruktur samt makrotillsyn, de europeiska tillsynsmyndigheterna (9), Europeiska systemrisknämnden samt de myndigheter som har befogenhet att rekonstruera och avveckla kreditinstitut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Specifika ändringar

Artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 d ska ersättas med följande text och följande punkt e ska läggas till:

’d)

När det gäller ECB och nationella centralbanker, om de ifrågavarande statistiska uppgifterna används inom tillsynsverksamheten.

e)

När det gäller nationella centralbanker i enlighet med artikel 14.4 i stadgan, för att utföra andra uppgifter än de som nämns i stadgan.’

2.

Punkt 4 a ska ersättas med följande:

’a)

i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECBS-medlemmar ska kunna utföras, eller’

3.

Följande punkt 4a ska läggas till:

’4a

ECBS får överföra insynsskyddade statistiska uppgifter till myndigheter eller organ i medlemsstaterna och unionen med ansvar för tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur eller det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt samt till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att utföra deras respektive uppgifter. All ytterligare överföring därefter måste uttryckligen godkännas av den ECBS-medlem som samlat in de insynsskyddade statistiska uppgifterna.’

Artikel 2

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den [xxx].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.”

Utfärdad i Frankfurt am Main den 21 mars 2014.

Mario DRAGHI

Ecb:s ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(2)  Europeiska centralbankens rekommendation ECB/1998/10 avseende rådets förordning (EG) om Europeiska centralbankens insamling av statistisk information (EGT C 246, 6.8.1998, s. 12).

(3)  Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2008/9 till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT C 251, 3.10.2008, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 951/2009 av den 9 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 269, 14.10.2009, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  De europeiska tillsynsmyndigheterna omfattar Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(8)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  De europeiska tillsynsmyndigheterna omfattar Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.


Top