EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP)

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP) /* COM/2014/0228 final */


RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP)

Innehåll

1..... Inledning.. 3

2..... EU:s program för radiospektrumpolitik (RSPP) 3

2.1.     Spektruminventering. 4

2.2.     Trådlösa bredbandstjänster 4

2.2.1.       Genomförande av 800 MHz-bandet 5

2.3.     Kollektiv användning. 6

2.3.1.       Licensfritt spektrum.. 7

2.3.2.       Licensbelagt delat tillträde (LSA) 8

2.4.     Annan EU-politik. 8

3..... Radiospektrumbeslutet. 8

4..... Slutsatser.. 9

1.           Inledning

Genom den här rapporten uppfylls kraven i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU[1] om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik, där det anges att kommissionen ska rapportera om den verksamhet som utvecklats och de åtgärder som antagits enligt det beslutet senast i april 2014. Rapporteringsskyldigheter när det gäller den harmoniserade användningen av radiospektrum anges även i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG[2] om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslutet). Den här rapporten kombinerar dessa skyldigheter i en sammanfattande rapport.

Radiospektrum är grunden för trådlös kommunikation, t.ex. WiFi och mobiltelefoner, och en viktig resurs för andra sektorer, t.ex. radio- och tv-sändningar, tillverkning och transport samt icke-kommersiella grundläggande tjänster, t.ex. försvar, nödtjänster och miljöskydd. Radiospektrum är en ändlig naturresurs och återvinningsbar resurs som är mycket efterfrågad, och utrustning som använder radiospektrum kan enkelt korsa gränserna. För ett effektivt spektrumutnyttjande på hela den inre marknaden, däribland spektrumdelning mellan olika tillämpningar och användare, krävs samordning på internationell nivå och på EU-nivå, och man måste även ta hänsyn till effekterna på EU:s politik.

2.           EU:s program för radiospektrumpolitik (RSPP)

I EU:s program för radiospektrumpolitik (nedan kallat RSPP (Radio Spectrum Policy Programme)) fastställs viktiga politiska mål och allmänna principer för strategisk planering och harmonisering av spektrumanvändningen i syfte att upprätthålla en fungerande inre marknad. Mot bakgrund av dessa principer identifieras i RSPP prioriterade åtgärder inom trådlös bredbandskommunikation och audiovisuella medier, liksom inom andra av EU:s politikområden, t.ex. Galileo-programmet, det europeiska jordobservationsprogrammet (Copernikus), transport, hälsa, forskning, civilskydd och katastrofhjälp, miljö- och energispartillämpningar.

I enlighet med radiospektrumbeslutet och RSPP har kommissionen antagit genomförandebeslut till stöd för följande specifika politikområden inom EU:

En digital agenda för Europa: harmonisering av spektrum för trådlöst bredband samt för kortdistansutrustning för att underlätta tillämpningar inom ”sakernas internet”.

Ett gemensamt europeiskt luftrum: harmonisering av spektrum för mobil kommunikation ombord på flygplan.

Sjö- och landtransporter: harmonisering av spektrumanvändning för bland annat intelligenta transportsystem, däribland elektroniska vägtullssystem och kortdistansradarutrustning för bilar.

Europeiska kommissionen fortsätter sitt arbete med spektrumpolitiken i samarbete med Radiospektrumkommittén (RSC), gruppen för radiospektrumpolitik[3] och Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT)[4].

Kommissionen inriktar sina insatser på flera spektrumrelaterade prioriteringar, vilka beskrivs i avsnitten nedan.

2.1.        Spektruminventering

Enligt artikel 9 i RSPP-beslutet krävs en spektruminventering för att analysera olika typer av spektrumanvändning genom såväl enskilda som offentliga användare i syfte att få en bättre förståelse för den nuvarande spektrumanvändningen. Detta skulle möjliggöra för kommissionen att föreslå åtgärder för en mer effektiv spektrumanvändning för att säkerställa en hållbar trådlös konnektivitet. Det skulle kunna innefatta delningsmöjligheter i frekvensband med befintliga användare eller identifiering av band som skulle kunna tilldelas eller omdisponeras för att förbättra effektiviteten, främja innovation och öka konkurrensen. Arbetet skulle underlätta för kommissionen att identifiera tillräckligt och ändamålsenligt spektrum för trådlöst bredband i syfte att tilldela de ytterligare 210 MHz som krävs för att uppnå RSPP-målet på 1 200 MHz harmoniserade band för trådlöst bredband.

I enlighet med artikel 9.2 i RSPP-beslutet antog kommissionen i april 2013 genomförandebeslut 2013/195/EU[5], där praktiska modaliteter, enhetliga format och metoder definieras för radiospektruminventeringen. Enligt beslutet ska medlemsstaterna fortsätta att ladda upp data i Europeiska kommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),[6] samt tillhandahålla alla ytterligare data som finns tillgängliga, dvs. data som inte samlats in i EFIS, till kommissionen i maskinläsbart format under 2013–2015.

I enlighet med artikel 9.4 i RSPP-beslutet ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av analysen av tekniska trender, framtida behov och efterfrågan på spektrum i en separat inventeringsrapport, som är planerad till mitten av 2014.

2.2.        Trådlösa bredbandstjänster

Enligt artikel 3 b i RSPP-beslutet ska medlemsstaterna och kommissionen samarbeta för att senast 2015 identifiera minst 1 200 MHz av spektrum som kan tilldelas för att tillgodose den ökande efterfrågan från trådlös datatrafik. Hittills har, genom de beslut som kommissionen antagit enligt radiospektrumbeslutet, sammanlagt 990 MHz harmoniserats för trådlöst bredband. Medlemsstaterna har i genomsnitt tilldelat cirka 600 MHz på grundval av dessa genomförandeåtgärder.

För att kunna uppnå målet på 1 200 MHz genomför man studier i samarbete med medlemsstaterna. Av särskild politisk vikt är framtiden för UHF-bandet (470–790 MHz), om vilket olika tjänster konkurrerar: audiovisuella tjänster och bredbandstjänster, trådlösa mikrofoner, nät för skydd av allmänheten och katastrofhjälp och produkter som utnyttjar så kallade vita fläckar. Kommissionen har begärt strategiska råd från gruppen för radiospektrumpolitik[7] och har inrättat en högnivågrupp med intressenter[8] om den användning av UHF-spektrumet som kan bli aktuell i framtiden. Kommissionen vill hitta en lösning som är gynnsam både för sektorerna för radio- och tv-sändning och för trådlöst bredband.

Arbetet framskrider också när det gäller att uppnå en hållbar lösning för ljudutrustning för PMSE (Programme Making and Special Events), i enlighet med artikel 6.6 i RSPP-beslutet och ett effektivare utnyttjande av UHF-bandet. Det är ändamålsenligt och på tiden att PMSE-gemenskapen får visshet när det gäller den fortsatta tillgången på spektrum för trådlösa mikrofoner. Kommissionen har inlett diskussioner med medlemsstaterna i Radiospektrumkommittén om ett utkast till ett kommissionsbeslut om harmonisering av spektrum för ljudutrustning för PMSE som enligt plan ska antas andra halvåret 2014.

Som en del av inventeringsprocessen kommer tekniska studier snart att inledas och analyser pågår redan för att säkerställa om trådlöst bredband kan samexistera med befintliga tjänster i andra band.

Enligt artikel 6.2 i RSPP-beslutet skulle medlemsstaterna senast 2012 godkänna användningen av frekvensband som redan harmoniserats på EU-nivå[9]. Kommissionen har arbetat för att säkerställa ett genomförande i rätt tid av medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 6.2, med hjälp av alla till buds stående medel, däribland pilotbrev som skickades till 23 medlemsstater och inledning av ett intrångsförfarande.

2.2.1.     Genomförande av 800 MHz-bandet

Enligt artikel 6.4 i RSPP-beslutet skulle medlemsstaterna genomföra en tillståndsprocess för att möjliggöra användningen av 800 MHz-bandet, den s.k. digitala utdelningen, för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster senast den 1 januari 2013. Baserat på välgrundade ansökningar har kommissionen beviljat särskilda undantag för medlemsstater där exceptionella nationella eller lokala förhållanden eller problem med den gränsöverskridande frekvenssamordningen förhindrar att bandet görs tillgängligt (Tabell 1).

14 medlemsstater ansökte om undantag, varav två fick avslag helt eftersom de inte uppfyllde villkoren i artikel 6.4. Kommissionen begränsade undantagens varaktighet för de återstående länderna till den lägsta minimitiden, dock med hänsyn till de specifika omständigheterna. I två fall beviljades endast undantag till viss del, och fyra andra fick sina ansökningar beviljade under kortare tid än de begärt. Man försökte att i möjligaste mån undvika negativa effekter för de angränsande medlemsländerna, och de undantag som beviljades motiverades främst av svårigheter att upphöra med analoga tv-sändningar på grund av specifika geografiska eller ekonomiska förhållanden, eller samordningsproblem mellan medlemsstaterna och tredje länder. Tillgången till 800 MHz-spektrumet kommer att fördröjas i Bulgarien som i enlighet med artikel 1.3 i RSPP-beslutet meddelat att militären kommer att fortsätta att använda 800 MHz-bandet tills den utrustning som används fasats ut. Under de senaste två åren har gruppen för radiospektrumpolitik erbjudit medling för att underlätta för medlemsstaterna att samordna gränsöverskridande frågor inom EU. Denna värdefulla medling har dock hindrats av en brist på tydliga beslutsbefogenheter.

Tabell 1 – Tilldelning och undantag med avseende på det harmoniserade 800 MHz-bandet

Status || Medlemsstater || Antal medlemsstater

Tilldelning 2012 eller tidigare || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Tilldelning 2013** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Undantag till 1.1.2014 || ES || 1

Undantag till 5.4.2014 || RO || 1

Undantag till 30.6.2014 || HU || 1

Undantag till 30.10.2014 || EL || 1

Undantag till 31.12.2014 || MT || 1

Undantag till 30.6.2015 || LV || 1

Undantag till slutet av 2015 || CY || 1

Ännu inte tilldelat || BG (militär användning som meddelats enligt artikel 1.3), PL (undantag till slutet av 2013, men försenade), SI. || 3

*          Trots tilldelning 2011, undantag till 1.1.2014.

**        Inklusive undantag till 1 januari 2014.

***      Endast 40 MHz tilldelat (20 MHz tilldelat i januari 2014).

Med avseende på elektroniska kommunikationstjänster kräver RSPP att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna hanterar den eventuella risken för en fragmentering av den inre marknaden på grund av avvikande urvalskriterier och förfaranden för harmoniserat spektrum. Detta ska ske genom underlättande av identifiering och delning av bästa praxis om tillståndsvillkor och förfaranden, och genom uppmuntran till informationsdelning för att öka konsekvensen i EU. Dock visar de inledande erfarenheterna från genomförandet av RSPP:s bestämmelser om trådlöst bredband och övervakningen av nationella tillståndsvillkor och förfaranden under de senaste två åren att RSPP inte i tillräcklig omfattning stimulerat en inre marknad som leder till konvergens av licensieringsvillkor, integrering av nät eller investeringar i och utrullning av trådlösa bredband i en takt som kan jämföras med andra regioner eller som behövs för att uppnå målet på 30 Mbit/s för alla år 2020 i enlighet med den digitala agendan för Europa.

2.3.        Kollektiv användning

Enligt artikel 4 i RSPP-beslutet ska medlemsstaterna och kommissionen där så är lämpligt vidta åtgärder för att öka effektiviteten och flexibiliteten, i synnerhet genom kollektiv och delad spektrumanvändning för att främja innovation och investeringar. I september 2012 publicerade Europeiska kommissionen sina åsikter i meddelandet Att främja delad användning av radiospektrumresurser på den inre marknaden[10]. Som ett första uppföljningsdokument av de prioriteringar som RSPP satt upp belyser det meddelandet vikten av teknik för att dela radiofrekvenser, samt behovet av att skapa incitament och rättssäkerhet för innovatörer. Man föreslår olika sätt att främja ett effektivt delande av spektrum genom trådlösa innovationer.

När det gäller konkreta åtgärder avseende delad spektrumanvändning underlättar kommissionen innovation genom att harmonisera frekvensband som omfattas av allmänna tillstånd (licensfritt spektrum) eller individuella användningsrättigheter (licensierat delat tillträde) så som beskrivs i nedanstående avsnitt, samt begär tillhörande standarder i enlighet med de europeiska standardiseringsorganisationerna[11].

2.3.1.     Licensfritt spektrum

Kortdistansutrustning omfattas normalt endast av allmänna tillstånd för tillämpningar, t.ex. utrustning för radiofrekvensidentifiering som stödjer automatisering av försörjningskedjan och maskin till maskin-tillämpningar (M2M), nya intelligenta transportsystem (ITS), däribland elektroniska vägtullar och kortdistansradarutrustning för bilar, samt tillämpningar som används av medborgarna, t.ex. larm, medicinsk utrustning och WiFi-routrar. I kommissionens beslut nr 2006/771/EG[12] om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning anges de harmoniserade frekvensbanden och de tekniska användningsvillkoren enligt vilka kortdistansutrustning kan användas i Europa. Tillämpningar som förlitar sig på licensfria band för kortdistansutrustning drar fördel av enkel tillgång till radiospektrumet, eftersom det inte krävs några spektrumlicenser i EU. Harmoniseringen av band för kortdistansutrustning på den inre marknaden leder även till stordriftsfördelar för utrustningstillverkare.

På grund av den ökande efterfrågan på harmoniserade band för kortdistansutrustning för olika tillämpningar uppdaterar Europeiska kommissionen spektrumharmoniseringsvillkoren för kortdistansutrustning. Som en del av den här regelbundna uppdateringsprocessen har den tekniska bilagan till kommissionens beslut nr 2006/771/EG uppdaterats fem gånger sedan den antogs för första gången 2006, senast 2013 (kommissionens beslut nr 2013/752/EU[13]). Den senaste uppdateringen introducerar bredare kategorier av kortdistansutrustning som en grund för en harmonisering av delningsmiljöer, med målet att underlätta enklare tillgång, innovation samt teknik- och tjänsteneutralitet – viktiga principer i RSPP.

Som en del av förslaget om en ansluten kontinent föreslog kommissionen att man skapar en gynnsam miljö och ett administrativt system för utbyggnaden av små celler som ska tillgodose den framtida efterfrågan på bredbandsuppkopplingskapacitet, samt för att tillhandahålla Radio LAN-uppkoppling (RLAN eller WiFI) och sammanslagning av olika användares RLAN-resurser.

Dessutom har CEPT fått ett uppdrag rörande en eventuell utökning av antalet RLAN i 5 GHz-bandet, förutsatt att man rent tekniskt kan upprätthålla andra viktiga tjänster (GMES, det europeiska jordövervakningsprogrammet, och ITS) som också är prioriteringar i RSPP. Kommissionen arbetar också med åtgärder för att underlätta teknik med extremt bred kanalbandbredd (UWB), som sänder mycket svaga radiosignaler över en lång rad frekvenser och stödjer kortdistanstillämpningar, t.ex. högdatakommunikation, lokaliseringsspårning och markpenetreringsradar. 

2.3.2.     Licensbelagt delat tillträde (LSA)

Enligt LSA-konceptet beviljas delade spektrumrättigheter till licenstagare enligt villkor som definieras av regleringsmyndigheter, vilket gör det möjligt att säkerställa en förutsägbar tjänstekvalitet. Varje användare behöver en individuell (men inte exklusiv) användarrättighet till ett visst frekvensband. Det ska vara spektrumförvaltningsmyndigheten som definierar tillgångsparametrarna genom reglering och licensvillkor.

Gruppen för radiospektrumpolitiks senaste yttrande om LSA kan betraktas som en utgångspunkt för en mer allmän tillämpning av konceptet. Både CEPT och RSPF har identifierat 2,3 GHz-bandet som ett möjligt kandidatband för användning av trådlösa bredbandstjänster i EU. En sådan användning övervägs också inom LSA, eftersom det skulle säkerställa en långsiktig etablerad användning av bandet i de medlemsstater som vill behålla en befintlig användning, samtidigt som man erbjuder rättssäkerhet för nya licenstagare.

2.4.        Annan EU-politik

Artikel 8.2 i RSPP-beslutet kräver att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna identifierar möjligheterna till användning av spektrum för att bidra till en lågkoldioxidekonomi. De måste också överväga att göra spektrum tillgängligt för trådlös teknik med potential att öka energibesparingarna och effektiviteten i smarta eldistributionsnät och smarta mätsystem. I april 2012 genomförde kommissionen ett offentligt samråd om användningen av spektrum för mer effektiv energiproduktion och energidistribution, vilket visade att det inte finns någon gemensam hållning när det gäller användningen av IKT-infrastruktur för smarta nät och smarta elmätare, eller dedikerad eller delad spektrumanvändning, licensierad eller licensfri.

Dessutom finns det ingen gemensam uppfattning om hur uppdragskritiska tjänster ska tillhandahållas. Kommissionen har därför inlett en studie om användningen av kommersiella mobilnät och utrustning för ”uppdragskritisk” hög­hastighets­bredbands­kommunikation i specifika sektorer. Målet är att undersöka den roll som kommersiella mobilnät kan komma att spela när det gäller att tillhandahålla ”uppdragskritiska” kommunikationstjänster, däribland smarta energinät. Studien ska resultera i rekommendationer om infrastruktur- och spektrumanvändning för dessa tillämpningar.

3.           Radiospektrumbeslutet

Genom radiospektrumbeslutet tillhandahölls ett regleringsinstrument för att säkerställa samordningen av policystrategier och harmoniserade villkor när det gäller tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som krävs för verksamheten på den inre marknaden. Det ledde också till inrättandet av Radiospektrumkommittén, vars roll är att hjälpa kommissionen att utöva sina genomförandebefogenheter som bygger på CEPT:s mandat att uppnå ovan nämna politiska mål. Ett framgångsrikt genomförande av radiospektrumbeslutet har byggt på en väl fungerande arbetsrelation mellan kommissionen och de medlemsstater som finns representerade i Radiospektrumkommittén. Samarbetet har fortsatt i det aktuella genomförandet av RSPP. Alla åtgärder som föreslagits för omröstning i Radiospektrumkommittén har fått ett positivt mottagande. I bilaga 1 finns en förteckning över alla beslut som antagits mellan 2006 och 2013.

Radiospektrumbeslutet har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att göra harmoniserade spektrumresurser tillgängliga för strategiska sektorer på den inre marknaden och är ett positivt exempel på samarbetet med medlemsstaterna. Dessutom representerar RSPP en viktig strategisk ram för implementering av EU:s spektrumpolitik med hjälp av de mekanismer som införts genom radiospektrumbeslutet.

4.           Slutsatser

RSPP har bidragit till ett mer effektivt utnyttjande av spektrum genom att främja spektrumdelningsmetoder, t.ex. genom att ange målet 1 200 MHz för trådlöst bredband, och genom att initiera processen med spektruminventering som kommer att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att definiera en mer faktabaserad politik. RSPP har också främjat innovation och konkurrens genom mer effektiv spektrumanvändning, och därigenom gjort spektrum tillgängligt för innovativa tjänster. Harmoniseringen av spektrum skapar möjligheter till stordriftsfördelar, och tack vare bredast möjliga spektrumanvändning möjliggörs också tillgång till så många nya tillämpningar som möjligt, samtidigt som den befintliga användningen också respekteras.

Å andra sidan har RSPP vissa begränsningar på grund de allmänna egenskaperna hos några av de regleringsprinciper som fastställts vilka måste preciseras ytterligare för ett effektivt genomförande. Varje medlemsstat fortsätter att ange villkoren och förfarandena för spektrumtillstånd, men de stora skillnaderna i dessa villkor och förfaranden bidrar till en fragmentering av den inre marknaden, vilket får en negativ effekt på integreringen av nät över gränserna, på den tillgängliga handenhetskapaciteten och andra nackdelar för kunderna.[14] Informationsutbytet och bästa praxis baserat på allmänna principer och villkoren i den gällande ramen tycks inte vara tillräckligt för att undanröja de här hindren på den inre marknaden. Rättssäkerhet när det gäller väletablerade gemensamma principer och kriterier som tillämpas av medlemsstaterna på ett samordnat sätt i hela EU tycks vara ett minimikrav.

Fördröjningar i tilldelningen av 800 MHz-bandet visar på behovet av snabbare och mer flexibla mekanismer för en harmoniserad tidpunkt för tilldelningar, inom hela EU eller för kategorier av medlemsstater baserat på egenskaper hos marknaden för trådlöst bredband, och för en harmonisering av spektrumanvändningsrättigheters varaktighet. Det är också viktigt att säkerställa en effektiv tilldelning i rätt tid av befintligt harmoniserat spektrum för att dra nytta av de möjliga socioekonomiska fördelarna till följd av digitala tjänster som erbjuds via trådlösa bredbandsnät.

Inom de områdena är behovet av mer specifika bestämmelser akut. För att råda bot på dessa brister har kommissionen föreslagit konkreta lagstiftningsåtgärder som en del av paketet för en uppkopplad kontinent[15]. Där fastställs en uppsättning gemensamma principer och kriterier för spektrumtillstånd i kombination med en formell tidsbegränsad mekanism för ömsesidig utvärdering av nationella planer i syfte att säkerställa bästa praxis.

Dessutom kommer rättssäkerhet när det gäller gemensamma tidpunkter och varaktighet för spektrumtilldelningar för trådlöst bredband att underlätta för operatörer i deras utvärderingar av affärsfall och strategier över gränserna, och möjliggöra en mer förutsägbar tillgång till spektrum och villkor för investeringar.

Om radiospektrumpolitiken ska bidra på ett effektivt sätt till EU:s politik krävs en intensifiering av de samordningsinsatser som görs enligt RSPP:s strategiska vägledning, samt ett framgångsrikt tekniskt genomförande via radiospektrumbeslutet, vilket ska ske genom att samordningen av tillstånd inom EU stärks. En slutlig rapport om det första RSPP och framstegen mot målen planeras till slutet av 2015. Bilaga 1 – Förteckning över spektrumrelaterade beslut 2006–2013

Politiska program och definitioner

Datum || Beslut || Innehåll

16 december 2009 || Kommissionens beslut 2009/978/EG || Ändring av beslut 2002/622/EG om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik

14 mars 2012 || Europaparlamentets och rådets beslut 243/2012/EU || Inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (RSPP)

Trådlöst bredband

Datum || Unionsrättsakt || Innehåll

12 februari 2007 || Kommissionens beslut 2007/90/EG || Ändring av beslut 2005/513/EG om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)

14 februari 2007 || Kommissionens beslut 2007/98/EG || Harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 2 GHz för införande av system som tillhandahåller mobila satellittjänster

21 maj 2008 || Kommissionens beslut 2008/411/EG || Harmonisering av frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen

13 juni 2008 || Kommissionens beslut 2008/477/EG || Harmonisering av frekvensbandet 2500 – 2690 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen

5 augusti 2008 || Kommissionens beslut 2008/671/EG || Harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5875 – 5905 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS)

16 september 2009 || Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/114/EG || Ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen

16 oktober 2009 || Kommissionens beslut 2009/766/EG || Harmonisering av frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz i markbundna system med kapacitet för alleuropeiska tjänster för elektronisk kommunikation i gemenskapen

6 maj 2010 || Kommissionens beslut 2010/267/EU || Harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet 790–862 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen

18 april 2011 || Kommissionens beslut 2011/251/EU || Ändring av beslut 2009/766/EG om harmonisering av frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz i markbundna system med kapacitet för alleuropeiska tjänster för elektronisk kommunikation i gemenskapen

5 november 2012 || Kommissionens genomförandebeslut 2012/688/EU || Harmonisering av frekvensbanden 1920 – 1980 MHz och 2110 – 2170 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen

Information om spektrumanvändning

Datum || Kommissionens beslut || Innehåll

16 maj 2007 || 2007/344/EG || Harmoniserad tillgång till information om spektrumanvändningen inom gemenskapen

23 april 2013 || 2013/195/EU || Definition av praktiska modaliteter, enhetliga format och metoder för den radiospektruminventering som fastställts i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik

Delad användning

Datum || Kommissionens beslut || Innehåll

9 november 2006 || 2006/771/EG || Harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

23 november 2006 || 2006/804/EG || Harmonisering av radiospektrum för utrustning för radiofrekvensidentifiering som används i UHF-bandet

21 februari 2007 || 2007/131/EG || Harmoniserad användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i gemenskapen

23 maj 2008 || 2008/432/EG || Ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

5 augusti 2008 || 2008/673/EG || Ändring av beslut 2005/928/EG om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen

15 maj 2009 || 2009/381/EG || Ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

21 april 2009 || 2009/343/EG || Ändring av beslut 2007/131/EG om harmoniserad användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i gemenskapen

30 juni 2010 || 2010/368/EU || Ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

29 juli 2011 || 2011/485/EU || Ändring av beslut 2005/50/EG om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen

8 december 2011 || 2011/829/EU || Ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

11 december 2013 || 2013/752/EU || Ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning och om upphävande av beslut 2005/928/EG

Kommunikation på flygplan och fartyg

Datum || Kommissionens beslut || Innehåll

7 april 2008 || 2008/294/EG || Harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen

19 mars 2010 || 2010/166/EU || Harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobila kommunikationstjänster på fartyg i Europeiska unionen

12 november 2013 || 2013/654/EU || Ändring av beslut 2008/294/EG i syfte att inbegripa ytterligare åtkomstteknik och frekvensband för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg.

Övergångsperioder/delningsarrangemang – artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet

Datum || Kommissionens beslut || Innehåll

22 maj 2007 || 2007/346/EG || Frankrike – om begränsad utstrålande effekt för radiofrekvensidentifiering

16 december 2008 || 2009/1/EG || Bulgarien – harmonisering av frekvensbandet 2500–2690 MHz

25 februari 2009 || 2009/159/EG || Österrike – användning av frekvensbandet 5875–5905 MHz för säkerhetsrelaterad tillämpning av ITS

6 oktober 2009 || 2009/740/EG || Frankrike – harmonisering av frekvensbandet 2500-2690 MHz

26 oktober 2009 || 2009/812/EG || Frankrike – harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

31 mars 2010 || 2010/194/EU || Bulgarien – harmonisering av frekvensbandet 2500–2690 MHz

Undantag enligt artikel 6.4 i RSPP-beslutet rörande frekvensbandet 800 MHz

Beslutets datum || Kommissionens beslut som delgivits medlemsstaterna || Innehåll

23 juli 2013 || C(2013) 4546 || Spanien – 12 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4547 || Polen – 12 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4569 || Ungern – 18 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4570 || Österrike – 9 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4590 || Malta – 24 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4592 || Slovakien – inget undantag beviljat

23 juli 2013 || C(2013) 4593 || Rumänien – till 5.4.2014

23 juli 2013 || C(2013) 4594 || Slovenien – inget undantag beviljat

23 juli 2013 || C(2013) 4595 || Cypern – 36 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4608 || Finland – 12 månader

23 juli 2013 || C(2013) 4613 || Litauen – 6 månader*

17 oktober 2013 || C(2013) 6765 || Grekland – 30.10.2014

17 oktober 2013 || C(2013) 6764 || Lettland – 30 månader

9 december 2013 || C(2013) 8690 || Tjeckien – 6 månader**

*          30 månader för delbandet 820–821 MHz.

**        Endast två distrikt.

[1]       EUT L 81, 21.3.2012, s. 7.

[2]       EUT L 108, 24.4.2002, s. 1.

[3]       Gruppen för radiospektrumpolitik är en rådgivande grupp till kommissionen, upprättad genom beslut 2002/622/EG.

[4]       CEPT är en teknisk samarbetsplattform där medlemmar från 48 europeiska länder samarbetar inom området post, radiospektrum och telekommunikationsnät.

[5]       EUT L 113, 25.4.2013, s. 18.

[6]       EFIS är en webbdatabas som uppfyller kommissionens beslut nr 2007/344/EG om den harmoniserade tillgången till information om spektrumanvändningen i Europa, som förvaltas av Europeiska kommunikationskontoret (ECO) i Köpenhamn.

[7]       Dokument RSPG13-543 (bilaga 1): Work Programme public consultation 2014, s. 2.

[8]       Högnivågruppens pressmeddelande, IP/14/14 av den 13 januari 2014.

[9]       EUT L 144, 4.6.2008, s. 77, EUT L 163, 24.6.2008, s. 37, EUT L 274, 20.10.2009, s. 32.

[10]     Att främja delad användning av radiospektrumresurser på den inre marknaden

[11]     M 512 Standardiseringsuppdrag till CEN, Cenelec och Etsi för omkonfigurerbara radiosystem (RRS).

[12]     EUT L 312 11.11.2006, s. 66.

[13]     EUT L 334, 13.12.2013, s. 17.

[14]     Konsekvensbedömning som åtföljde förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, SWD(2013) 331 final.

[15]     Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en inre telekommarknad – COM(2013) 634.

Top