EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Europeiska centralbankens yttrande av 22 januari 2014 om ett förslag till förordning om senareläggning av datumet för övergången till Sepa (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av 22 januari 2014

om ett förslag till förordning om senareläggning av datumet för övergången till Sepa

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Inledning och rättslig grund

Den 14 januari 2014 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 3.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken eftersom förslaget till förordning innehåller bestämmelser som faller inom ECB:s behörighetsområde, särskilt den grundläggande uppgiften för Eurosystemet att främja väl fungerande betalningssystem i enlighet med artikel 127.2 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Syfte och innehåll i förslaget till förordning

Den 9 januari 2014 offentliggjorde Europeiska kommissionen förslaget till förordning som avser att ändra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 (2) genom att introducera en ytterligare övergångsperiod om sex månader. Enligt förslaget till förordning införs en klausul om undantag av gammal hävd (s.k. ”grandfathering”-klausul) som gör det möjligt för banker och andra betaltjänstleverantörer att fram till den 1 augusti 2014 fortsätta att hantera betalningar som inte är förenliga med förordning (EU) nr 260/2012, för att på så sätt säkerställa att marknadsaktörer som inte är redo att tillämpa förordning (EU) nr 260/2012 senast i februari 2014 kan fortsätta att utföra sina betalningar och olägenheter för konsumenterna undviks.

1.    Allmänna kommentarer

1.1

Direkt efter det att förslaget till förordning publicerats gav Eurosystemet ut ett pressmeddelande (3) där man berömde de stora arbetsinsatser som alla berörda parter i euroområdet gjort. Av pressmeddelandet framgår att den senaste nationella informationen om det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) visar att arbetet med övergången snabbt fortskrider vilket indikerar att den stora majoriteten berörda parter kommer att avsluta arbetet inför övergången i tid.

1.2

Förslaget till förordning har förvirrat marknaderna angående övergångsdatumet, och detta måste snarast klargöras. Ett ytterligare problem ur rättssäkerhetssynpunkt är att förslaget till förordning kommer att antas först efter den aktuella tidsfristen, d.v.s. den 1 februari 2014. Denna aspekt skulle delvis kunna åtgärdas genom att man tillämpar förslaget till förordning retroaktivt, d.v.s. från den 31 januari 2014. Man bör i möjligaste mån undvika en situation där den aktuella tidsfristen gäller fram till dess att förslaget till förordning antas, och att marknaderna under denna tid svävar i osäkerhet om när förslaget till förordning kommer att antas.

1.3

Det är därför ytterst viktigt att återskapa rättssäkerhet, minska osäkerheten på marknaderna och ge tydliga riktlinjer avseende tidsfristen. Detta uppnås enklast genom att Europaparlamentets och rådets förslag till förordning snabbt antas utan några ytterligare ändringar i sak.

2.    Specifika kommentarer

Mot bakgrund av vad som sagts ovan, och i den mån ett snabbt lagstiftningsförfarande så tillåter, föreslår ECB ändringar som ska a) förtydliga tillämpningsområdet för förslaget till förordning (införandet av en ytterligare övergångsperiod) samt skälen (övergången till Sepa är sannolikt inte helt slutförd fram till den 1 februari 2014), b) sammanjämka terminologin i förslaget till förordning med den som används i förordning (EU) nr 260/2012 samt c) klargöra vilken effekt den ytterligare övergångsperioden har för påföljdsmekanismen.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 januari 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

(3)  Pressmeddelande av den 9 januari 2014. Finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 6

"(6)

Den 1 februari 2014 kommer banker och andra betaltjänstleverantörer bli tvungna att vägra hantera betalningar eller autogireringar som inte är Sepa-kompatibla till följd av sina rättsliga skyldigheter, även om de, vilket för närvarande redan är fallet, tekniskt kunde bearbeta sådana betalningar genom att fortsätta att använda befintliga tidigare betalningssystem parallellt med Sepa-autogireringar och Sepa-betalningar. I brist på fullständig övergång till Sepa-betalningar och Sepa-autogireringar, kan problem i samband med betalningar som försenar dessa betalningar inte uteslutas. Alla betaltjänstanvändare och särskilt små och medelstora företag och konsumenter kan komma att påverkas."

"(6)

Den 1 februari 2014 kommer banker och andra betaltjänstleverantörer bli tvungna att vägra hantera betalningar eller autogireringar som inte är Sepa-kompatibla till följd av sina rättsliga skyldigheter enligt förordning (EU) nr 260/2012, även om de, vilket för närvarande redan är fallet, tekniskt kunde bearbeta sådana betalningar genom att fortsätta att använda befintliga tidigare betalningssystem parallellt med Sepa-autogireringar och Sepa-betalningar. I brist på fullständig övergång till Sepa-betalningar och Sepa-autogireringar, kan problem i samband med betalningar som försenar dessa betalningar inte uteslutas. Alla betaltjänstanvändare och särskilt små och medelstora företag och konsumenter kan komma att påverkas."

Förklaring

Uttrycket "rättsliga skyldigheter" är vag och man bör hänvisa till förordning (EU) nr 260/2012.

Ändring 2

Skäl 7

"(7)

Det är viktigt att undvika onödiga avbrott i betalningar på grund av att övergången till Sepa inte är helt slutförd fram till den 1 februari 2014. (…) En övergångsperiod bör därför införas som gör det möjligt att fortsätta sådana parallella hanteringar av betalningar i olika format. (…) Under övergångsperioden bör medlemsstaterna avstå sig från att ålägga påföljder på betaltjänstleverantörer som hanterar betalningar som inte uppfyller Sepa-kraven och på användare av betaltjänster som ännu inte har migrerat (fullt ut)."

"(7)

Det är viktigt att undvika onödiga avbrott i betalningar på grund av att övergången till Sepa sannolikt inte är helt slutförd fram till den 1 februari 2014. (…) En ytterligare övergångsperiod bör därför införas som gör det möjligt att fortsätta sådana parallella hanteringar av betalningar i olika format. (…) Man bör förtydliga att medlemsstaterna under den ytterligare övergångsperioden måste bör medlemsstaterna avstå sig från att ålägga påföljder på betaltjänstleverantörer som hanterar betalningar som inte uppfyller Sepa-kraven och på användare av betaltjänster som ännu inte har migrerat (fullt ut)."

Förklaring

Formuleringen "övergången till Sepa inte är helt slutförd fram till den 1 februari 2014" motsäger vad som sägs i skäl 5 där det stadgas "det därför mycket osannolikt att alla marknadsaktörer kommer att vara Sepa-kompatibla senast den 1 februari 2014". Det två skälen bör harmoniseras. Därutöver bör uttrycket "ytterligare övergångsperiod" användas på ett konsekvent sätt. Av rättssäkerhetsskäl bör man dessutom tydligt ange att några påföljder inte kommer att åläggas under den ytterligare övergångsperioden.

Ändring 3

Artikel 1

"1.   utan hinder av artikel 6.1 och 6.2 får betaltjänstleverantörer fram till den 1 augusti 2014 fortsätta att hantera betalningstransaktioner i euro i format som skiljer sig från de som föreskrivs för Sepa-betalningar och Sepa- autogireringar."

"1.   utan hinder av genom undantag från artikel 6.1 och 6.2 får betaltjänstleverantörer fram till den 1 augusti 2014 fortsätta att hantera betalningstransaktioner i euro i gamla format som skiljer sig från de som föreskrivs för Sepa-betalningar och Sepa- autogireringar enligt denna förordning."

Förklaring

Uttrycket "genom undantag från" har tagits från den aktuella ordalydelsen i förordning (EU) nr 260/2012 och är rättsligt tydligare. Uttrycket "Sepa-betalningar" och "Sepa- autogireringar" har inte definierats i förordning (EU) nr 260/2012. Av rättssäkerhetsskäl måste omfattningen på undantaget vara tydlig.

Ändring 4

Artikel 1.1, andra stycket

"Medlemsstaterna ska tillämpa de regler om påföljder som gäller för överträdelser av artikel 6.1 och 6.2, som fastställs enligt artikel 11, tidigast från och med den 2 augusti 2014."

"Medlemsstaterna ska tillämpa de regler om påföljder som gäller för överträdelser av artikel 6.1 och 6.2, som fastställs enligt artikel 11, tidigast från och med den 2 augusti 2014och endast avseende betalningstransaktioner som initierats den 2 augusti 2014 eller senare."

Förklaring

Ur rättssäkerhetssynpunkt måste det förtydligas att påföljder för betalningstransaktioner som hanteras under den ytterligare övergångsperioden är exkluderade.

Ändring 5

Artikel 1.1, tredje stycket

"Med undantag från artikel 6.1 och 6.2 får medlemsstaterna tillåta betaltjänstleverantörer att fram till den 1 februari 2016 tillhandahålla betaltjänstanvändare omvandlingstjänster för nationella betalningstransaktioner och därmed ge betaltjänstanvändare som är konsumenter möjlighet att fortsätta att använda BBAN-nummer i stället för det betalkontonummer som avses i punkt 1 a i bilagan, under förutsättning att interoperabilitet säkerställs genom att betalarens och betalningsmottagarens BBAN-nummer tekniskt och på ett säkert sätt omvandlas till det betalkontonummer som avses i punkt 1 a i bilagan. (…)"

"Med undantag från artikel 6.1 och 6.2 får medlemsstaterna tillåta betaltjänstleverantörer att fram till den 1 februari 2016 tillhandahålla betaltjänstanvändare omvandlingstjänster för nationella betalningstransaktioner och därmed ge betaltjänstanvändare som är konsumenter möjlighet att fortsätta att använda BBAN-nummer i stället för det betalkontonummer som avses i punkt 1 a i bilagan, under förutsättning att interoperabilitet säkerställs genom att betalarens och betalningsmottagarens BBAN-nummer tekniskt och på ett säkert sätt omvandlas till det betalkontonummer som avses i punkt 1 a i bilagan." (…)’

Förklaring

Samordning med terminologin i förordning (EU) nr 260/2012.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top