Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AA0007

Yttrande nr 7/2014 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2 i EUF-fördraget) över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

OJ C 459, 19.12.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 459/1


YTTRANDE nr 7/2014

(i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2 i EUF-fördraget)

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(2014/C 459/01)

INNEHÅLL

 

Punkt

Sida

INLEDNING

1

2

EGNA MEDEL SOM FINANSIERAR EU-BUDGETEN

2

2

BERÄKNING AV MOMS- OCH BNI-SALDON OCH ANPASSNINGAR OCH ÄNDRINGSBUDGETAR

3–6

2

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

7–9

3

IAKTTAGELSER

10–25

3

SLUTSATS

26

4

EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av rådets begäran om ett yttrande över detta förslag som revisionsrätten fick den 13 november 2014,

med beaktande av revisionsrättens tidigare yttranden över systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2),

med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2013 (3).

AV FÖLJANDE SKÄL:

Inledning

1.

Den 12 november 2014 antog kommissionen ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 (4) om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom (5) om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel. Den föreslog att nuvarande regler skulle ändras så att medlemsstaterna skulle få möjlighet att under särskilda omständigheter tillhandahålla de belopp i egna medel som härrör från saldona för och anpassningarna av mervärdesskatt (moms) och bruttonationalinkomst efter den nuvarande tidsfristen.

Egna medel som finansierar EU-budgeten

2.

I samband med det årliga budgetförfarandet beräknas momsbaserade och BNI-baserade egna medel med hjälp av enhetliga procentsatser som tillämpas på medlemsstaternas prognostiserade uppgifter. Medlen tillhandahålls varje månad genom betalning av ”tolftedelar” (6) och redovisas i budgeten under avdelning 1 ”Egna medel”. Syftet med egna medel baserade på BNI är att balansera EU-budgeten på förhand.

Beräkning av moms- och BNI-saldon och anpassningar och ändringsbudgetar

3.

Efter det att medlemsstaterna varje år har lämnat in reviderade moms- och BNI-uppgifter den 31 juli (7) respektive den 22 september (8) beräknar kommissionen saldon och anpassningar (9) i enlighet med artikel 10.4–10.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000, som behandlas i BNI-kommitténs yttrande om hur lämpliga BNI-uppgifterna är som beräkningsgrund för egna medel. Yttrandet lämnas i allmänhet i slutet av oktober.

4.

De belopp som blir resultatet av moms- och BNI-saldon och anpassningar ska göras tillgängliga av medlemsstaterna den första arbetsdagen i december samma år (10). Tidsfristen är bindande.

5.

Moms- och BNI-saldona och anpassningarna leder till en ändring på budgetens inkomstsida. Det belopp som blir resultatet av denna ökning eller minskning (11) kan föras över till det påföljande året och därigenom minska eller öka medlemsstaternas bidrag till år n+1

6.

Såsom anges i artikel 16 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 kan det totala nettobelopp som blir resultatet av moms- och BNI-saldon och anpassningar också kompenseras genom en minskning eller ökning i egna medel för det pågående året n genom en ändringsbudget. Kommissionen brukar ändra budgeten för att utjämna den variation som orsakas av dessa saldon och anpassningar (12).

Kommissionens förslag

7.

Enligt förslaget till ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 ska medlemsstaterna under särskilda omständigheter ha möjlighet att tillhandahålla det belopp som anpassningarna har utmynnat i (moms- och BNI-saldona), om det totala beloppet är mycket högt (13), vid valfri tidpunkt mellan den första arbetsdagen i december och den första arbetsdagen i september påföljande år.

8.

Medlemsstaterna måste informera kommissionen före den första arbetsdagen i december om sitt beslut och om det eller de datum då de aktuella beloppen kommer att göras tillgängliga. Om medlemsstaterna tillhandahåller dessa medel efter tidsfristen bör detta medföra dröjsmålsränta enligt villkoren i artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

9.

Kommissionen lade fram detta förslag därför att den beräkning av moms- och BNI-saldon och anpassningar som gjordes i oktober 2014 visade att situationer kan uppstå där vissa medlemsstater tvingas tillhandahålla exceptionellt höga belopp inom det nuvarande systemet för egna medel. År 2014 berodde detta framför allt på att vissa medlemsstater hade gjort omfattande revideringar av sina BNI-uppgifter på grund av ändringar i källor och metoder och på grund av arbetet med kommissionens BNI-reservationer (14) som gjorde att uppgifterna från 2002 och framåt kunde uppdateras (15).

Iakttagelser

10.

Syftet med kommissionens förslag är att ge mer flexibilitet genom möjligheten att senarelägga betalningar för medlemsstater som måste tillhandahålla exceptionellt höga belopp som moms- och BNI-saldon och anpassningar har utmynnat i.

11.

I sina yttranden nr 2/2012, nr 2/2008 och nr 2/2006 uttryckte revisionsrätten oro över att det nuvarande och framtida systemet för finansiering av EU-budgeten är komplext och inte medger insyn.

12.

I särskild rapport nr 11/2013 lyfte revisionsrätten fram brister i hur det nuvarande systemet för egna medel tillämpas som leder till budgetosäkerhet i medlemsstaterna. Framför allt konstaterade den att kommissionens långa kontrollprocess och alltför omfattande användning av allmänna reservationer gör det möjligt att korrigera medlemsstaternas BNI-uppgifter mer än tio år efter åren i fråga.

13.

I förslaget till ändring behandlas inte problemet med medlemsstaternas budgetosäkerhet, som fortfarande innebär en risk i det nuvarande systemet för egna medel, men revisionsrätten är medveten om att moms- och BNI-saldon och anpassningar kan leda till exceptionellt höga belopp, såsom var fallet 2014, och noterar kommissionens strategi som gör att medlemsstaterna kan skjuta upp betalningen av dessa belopp i och med att den nya punkten 7a i artikel 10 införs i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

14.

De två kriterier som kommissionen fastställer i den föreslagna ändringen om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att betalningarna ska få skjutas upp är lämpliga, även om de delvis överlappar varandra (16) (se punkt 7).

15.

Den föreslagna ändringen kan tillämpas enligt beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för egna medel som gäller för närvarande. Den 26 maj 2014 antog rådet beslut 2014/335/EU, Euratom (17) som ersätter ovannämnda beslut från 2007. När det nya beslutet träder i kraft (18) kommer förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 att upphävas och rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (19) kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2014.

16.

Revisionsrätten vill uppmärksamma det faktum att förslaget till ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 därför behöver avspeglas i den ovannämnda förordningen. Det är viktigt att se till att den föreslagna ändringen av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 har antagits när beslut 2014/335/EU, Euratom träder i kraft.

17.

Revisionsrätten är medveten om den snäva tidsramen för antagandet av förslaget, men anser att kommissionens nuvarande bestämmelse bör kompletteras i linje med revisionsrättens iakttagelser (se punkterna 20, 23 och 25) så att det blir en fullfjädrad mekanism när den nya förordningen (EU, Euratom) nr 609/2014 träder i kraft.

18.

Den föreslagna bestämmelsen handlar endast om en senareläggning av tidsfristen för när medlemsstaterna ska tillhandahålla medel om ”positiva” moms- och BNI-saldon och anpassningar resulterar i betydande belopp.

19.

Om medlemsstaterna har stora ”negativa” moms- och BNI-saldon och anpassningar kan kommissionen tvingas uppbära ytterligare inkomster genom en ändringsbudget (se punkterna 5 och 6). Det kan skapa en situation av budgetosäkerhet som liknar den som rådde i oktober 2014.

20.

För att garantera att artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 tillämpas enhetligt av medlemsstaterna bör kommissionen ha rätt att skjuta upp återbetalningen av de belopp som beror på sådana ”negativa” saldon och anpassningar.

21.

Kommissionen beräknar beloppen för moms- och BNI-saldon och anpassningar i oktober år n på grundval av de befintliga reglerna. Vid behov inleder den ett förfarande för att ändra budgeten så att den kan godkännas i slutet av samma år. Enligt kommissionens förslag ska dessa belopp tillhandahållas mellan början av december år n och i början av september år n+1 under särskilda exceptionella omständigheter (se punkt 7).

22.

Med tanke på att medlemsstaterna ska besluta om datumet/datumen för de uppskjutna betalningarna senast den första arbetsdagen i december finns det en risk för att kommissionen inte kan fastställa det slutliga beloppet i ändringsbudgeten förrän på ett mycket sent stadium av förfarandet.

23.

Även om datumet för medlemsstaternas beslut om de uppskjutna betalningar som är ett resultat av moms- och BNI-saldon och anpassningar fastställdes för att den nya bestämmelsen skulle kunna tillämpas under det innevarande året 2014 bör denna tidsfrist skjutas upp till början av november från och med 2015. I det ingår också att ändra referensdatumet för beräkningen av tröskelvärdena för de kriterier som ska vara uppfyllda för att betalningarna ska få skjutas upp (dvs. före den 15 november).

24.

Revisionsrätten anser att kommissionens förslag kan göra systemet för egna medel mer komplext (se punkt 11) och öka kommissionens administrativa börda när det gäller uppbörden av egna medel.

25.

I den ändrade förordningen bör man därför fastställa ett gemensamt tidsschema på förhand för dessa uppskjutna betalningar för att minska osäkerheten när det gäller datumen, antalet delbetalningar och beloppen.

Slutsats

26.

Revisionsrätten noterar kommissionens förslag att tillåta att betalningar av moms- och BNI-saldon och anpassningar skjuts upp under exceptionella omständigheter. Den vill uppmärksamma det faktum att bestämmelsen kan göra systemet för egna medel mer komplext och öka medlemsstaternas budgetosäkerhet. Revisionsrätten anser därför att kommissionen bör komplettera förslaget med hänsyn till revisionsrättens iakttagelser i samband med att den nya förordningen (EU, Euratom) nr 609/2014 träder i kraft.

Detta yttrande antogs av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 27 november 2014.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande


(1)  COM(2014) 704 final, 12.11.2014.

(2)  Yttrandena nr 2/2012 (EUT C 112, 18.4.2012, s. 1), nr 2/2008 (EUT C 192, 29.7.2008, s. 1), nr 2/2006 (EUT C 203, 25.8.2006, s. 50), nr 4/2005 (EUT C 167, 7.7.2005, s. 1) och nr 7/2003 (EUT C 318, 30.12.2003, s. 1).

(3)  Korrekta uppgifter om bruttonationalinkomst (BNI): en mer strukturerad och målinriktad strategi skulle göra kommissionens kontroll mer ändamålsenlig (http://eca.europa.eu).

(4)  EGT L 130, 31.5.2000, s. 1, senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 105/2009 av den 26 januari 2009 (EUT L 36, 5.2.2009, s. 1).

(5)  Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

(6)  Se artikel 10.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

(7)  Se artiklarna 7.1 och 9.1 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Se artikel 2.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Dessa saldon och anpassningar som gäller år n beräknas genom att man jämför de moms- och BNI-baserade bidrag som medlemsstaterna gjort tillgängliga år n-1 med betalningar som beräknas med hjälp av faktiska och uppdaterade uppgifter för dessa aggregat.

(10)  Se artikel 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

(11)  Sedan 2005 har det samlade resultatet av dessa saldon och anpassningar varit positivt, med undantag av åren 2009, 2010 och 2013.

(12)  Sedan 2005 har moms- och BNI-saldon och anpassningar av dem budgeterats i den sista ändringsbudgeten, med undantag av åren 2010 och 2013.

(13)  Om antingen det totala bidraget från enskilda medlemsstater (det individuella tröskelvärdet) överskrids med två tolftedelar eller om det totala bidraget från alla medlemsstater överskrids med hälften av en tolftedel (det totala tröskelvärdet).

(14)  Reglerna för beräkningen av egna medel gör att man kan revidera moms- och BNI-uppgifter för ett bestämt år fram till den 31 juli respektive den 30 september år n+4. Denna fyraårsperiod får förlängas i de fall där kommissionen och/eller medlemsstaterna anser att kvaliteten på uppgifterna för ett visst budgetår behöver förbättras på vissa punkter.

(15)  Med undantag av en särskild reservation för perioden 1995–2001.

(16)  Enligt kommissionens bedömning av åren sedan 2004 skulle båda kriterierna ha uppfyllts åren 2007 och 2014 om den föreslagna ändringen av bestämmelsen hade gällt.

(17)  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

(18)  När beslutet har godkänts av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

(19)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (EUT L 168, 7.6.2014, s. 39).


Top