EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Europeiska centralbankens yttrande av den 10 oktober 2013 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/5


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 10 oktober 2013

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Inledning och rättslig grund

Den 2 juli 2013 respektive den 12 juli 2013 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 2 och 3.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) eftersom förslaget till förordning innehåller bestämmelser som har betydelse för vissa av ECBS uppgifter. Enligt artikel 5.1 i ECBS-stadgan får ECB samla in de statistiska uppgifter som behövs för att utföra ECBS uppgifter. Av artikel 5.3 i ECBS-stadgan framgår att ECB vid behov ska bidra till harmoniseringen av de regler och den praxis som gäller för insamling, sammanställning och distribution av statistik inom dess behörighetsområde. Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser krävs för att utforma unionens monetära politik, som är en uppgift för ECBS enligt artikel 127.2 i fördraget och artikel 3.1 i ECBS-stadgan, samt för att för att upprätthålla prisstabilitet som är huvudmålet för ECBS i enlighet med artikel 127.1 i fördraget samt artikel 2 i ECBS-stadgan.

I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.    Allmänna kommentarer

1.1

ECB understryker vikten av att ha tillgång till tillförlitliga statistiska uppgifter för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (2). I ett av sina tidigare yttranden (3) uttryckte ECB sitt stöd för att införa förordning (EU) nr 1176/2011.

1.2

Enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1176/2011, ska resultattavlan omfatta ett mindre antal relevanta, praktiska, enkla, mätbara och tillgängliga makroekonomiska och makrofinansiella indikatorer för medlemsstaterna. Därutöver ska kommissionen, i enlighet med artikel 4.7, regelbundet utvärdera indikatorernas lämplighet, inkl. deras sammansättning, de fastställda tröskelvärdena och den metod som används, samt justera dem eller ändra dem om så är nödvändigt.

1.3

Inom ramen för detta har kommissionen inlett ett lagstiftningsinitiativ för att säkerställa kvaliteten på de statistiska uppgifterna för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Kommissionen vill säkra att sammanställningen, övervakningen och publiceringen av den finansiella och makroekonomiska statistiken som behövs för att ta fram resultattavlan med indikatorer som uppställts av kommission utifrån artikel 4 i förordning (EU) nr 1176/2011 (nedan kallade uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser) genomförs på ett sätt som garanterar fullgod och oberoende statistik. Enligt förslaget till förordning får kommissionen undersöka eventuella problem samt föreslå rådet att ålägga en medlemsstat böter om den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

2.    Sammanställning av makroekonomisk och finansiell statistik som bidrar till den ekonomiska och monetära unionen samt andra delar av unionens politik

2.1

Indikatorerna för förfarandet vid makroekonomiska obalanser härleds normalt från befintlig makroekonomisk och finansiell statistik, t.ex. betalningsbalansen, finans- och nationalräkenskaper. Europeiska statistiksystemet (ESS) och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) (4) har under många år tagit fram makroekonomisk och finansiell statistik inom sina respektive kompetensområden och bedriver en kontinuerlig kvalitetskontroll av statistiken för att säkerställa att statistiken överensstämmer med internationella standarder och är tillförlitlig och jämförbar mellan olika medlemsstater.

2.2

Genom att hitta den rätta balansen mellan snabbhet, tillförlitlighet och tillräcklig detaljnivå tar ESS och ECBS fram bra makroekonomisk och finansiell statistik på ett kostnadseffektivt sätt. Statistik som tas fram ofta tas fram med lägre detaljnivå medan produktionen av statistik med högre detaljnivå tar längre tid. Statistiken bygger på undersökningar, administrativa uppgifter och nödvändiga estimat som kompletterar statistiska metoder och experters bedömningar. Hela processen beaktar även behovet av att minska rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna, t.ex. små och medelstora företag.

Den makroekonomiska och finansiella statistiken har under många år varit grunden för ekonomiska och penningspolitiska beslut på både nationell och EU-nivå. Samma statistik används även av internationella organisationer som IMF och OECD i deras granskningsrapporter.

3.    Hur ESS och ECBS kvalitetssäkrar statistiken för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

3.1

Kvalitetssäkringen av den makroekonomiska och finansiella statistiken garanteras av ESS och ECBS i egenskap av europeiska statistikproducenter. ECB anser att kvalitetssäkringsåtgärderna totalt sett har bidragit till att ta fram högkvalitativ statistik till stöd för ekonomiska och penningspolitiska beslut inom den ekonomiska och monetära unionen samt unionen som helhet.

3.2

Vad gäller statistik över betalningsbalansen, national- och finansräkenskaper, den offentliga sektorns räkenskaper samt prisstatistik innehåller unionens lagstiftning redan bestämmelser om regelbundna kvalitetsbedömningar av de statistiska uppgifterna som beskriver av de metoder och källor som används för att samla in statistiken.

3.3

Kvalitetsbedömningarna som tas fram av ESS och ECBS bedömer bl.a. om statistiken motsvarar kraven enligt unionslagstiftningen, huruvida de är tillförlitliga och jämförbara mellan olika medlemsstater samt om de är tillräckligt bra för sitt avsedda syfte.

3.4

Kvalitetsramen enligt förslaget till förordning omfattar statistiska uppgifter för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, men bortser från andra ekonomiska och penningspolitiska användningsområden. Det tycks som om det genom förordningen inrättas parallella kvalitetsbedömningar istället för att man integrerar < i den existerande kvalitetsramen.

3.5

Mot bakgrund av detta rekommenderar ECB att man, istället för att införa en helt ny kvalitetssäkringsram genom förslaget till förordning, tillämpar ESS och ECBS kvalitetssäkringsåtgärder som redan existerar även på de statistiska uppgifterna avseende förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Ett sådant tillvägagångssätt skulle bygga på principerna om uppgifternas relevans, kostnadseffektivitet och minimering av rapporteringsbördan i enlighet med förordningarna (EG) nr 223/2009 och (EG) nr 2533/98.

4.    Förbättrad kvalitetssäkring av statistik genom närmare samarbete mellan ESS och ECBS

4.1

Eftersom ansvaret för att ta fram den makroekonomiska och finansiella statistiken som ligger till grund för indikatorerna för förfarandet vid makroekonomiska obalanser delas mellan ESS och ECBS, krävs det ett nära samarbete mellan dessa två system för att säkerställa kvaliteten, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009 och artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 2533/98, vilket även understryks av rådet i dess slutsatser om EU-statistik av den 30 november 2011 och den 13 november 2012 (5).

4.2

Mot bakgrund av detta vill ECB nämna det arbete som initierats av kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (CMFB) med målet att bedöma kvaliteten och jämförbarheten av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser enligt den aktuella lagstiftningen om statistik. CMFB kan också informera om olika sätt för att öka den allmänna medvetenheten kring dessa frågeställningar. När CMFB:s arbete vidareutvecklas kan praktiska arrangemang för samarbetet mellan ESS och ECBS om kvalitetssäkringen av de statistiska uppgifterna avseende förfarandet vid makroekonomiska obalanser vid behov sammanfattas i ett samförståndsavtal.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 oktober 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  EUT L 306, 23.11.2011, s. 25.

(3)  ECB:s yttrande av 16 februari 2011 om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning (EUT C 150, 20.5.2011, s. 1). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu

(4)  Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164) och rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EGT L 318, 27.11.1998, s. 8).

(5)  Rådets slutsatser om EU-statistik, möte 3129, Ekonomiska och finansiella frågor, Bryssel, 30 november 2011 och rådets slutsatser om EU-statistik, möte 3198 Ekonomiska och finansiella frågor, Bryssel, 13 november 2012, finns på rådets webbplats http://www.consilium.europa.eu


Top