EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(02)

Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

OJ C 71, 9.3.2012, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/10


Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

2012/C 71/07

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har på eget initiativ beslutat att inleda en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) som inleddes i enlighet med artiklarna 11.3 och 13.4 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Produkt

Översynen gäller tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar men ej enhjulingar) utan motor (nedan kallad den undersökta produkten). Den produkt som tidigare konstaterats dumpas (2) är den undersökta produkten med ursprung i Kina (nedan även kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70.

2.   Gällande åtgärder

Genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) infördes en slutgiltig antidumpningstull på 30,6 % på import av cyklar med ursprung i Kina.

Efter en undersökning avseende kringgående av åtgärderna enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgades denna tull genom rådets förordning (EG) nr 71/97 (4) till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina. Dessutom beslutade man att införa ett system med befrielse från tullen (nedan kallat systemet med tullbefrielse) på grundval av artikel 13.2 i grundförordningen. Den rättsliga ramen för systemet med tullbefrielse fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (5). För att kunna befrias från den utvidgade tullen måste cykeltillverkarna i unionen uppfylla kraven på att de kinesiska cykeldelarna ska utgöra mindre än 60 % av den sammansatta produkten eller att förädlingsvärdet för alla delar som förs in i verksamheten överskrider 25 %. För tillfället har mer än 250 företag beviljats befrielse från tullen.

Efter en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen beslutade rådet genom förordning (EG) nr 1095/2005 (6) att den gällande antidumpningstullen skulle höjas till 48,5 % (nedan kallad ändringsinterimsöversynen).

Efter en översyn av utvidgningen av den antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina, i enlighet med artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen, beslutade rådet genom förordning (EG) nr 171/2008 (7) att bibehålla åtgärderna mot kringgående.

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i grundförordningen beslutade rådet genom genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 (8) att ovannämnda åtgärder skulle bibehållas.

3.   Grund för översynen

Kommissionen har till sitt förfogande tillräcklig prima facie-bevisning när det gäller dumpning och skada för att de omständigheter som låg till grund för införandet av de gällande åtgärderna kan ha förändrats och att dessa förändringar kan vara av varaktig karaktär.

De uppgifter som kommissionen har till sitt förfogande tyder på att det exportkvotsystem för cykeltillverkare i Kina som hindrade de exporterande tillverkarna från att beviljas marknadsekonomisk status vid ändringsinterimsöversynen, avskaffades i januari 2011.

Dessutom har det skett förändringar i unionsindustrins struktur. Flera unionstillverkare har exempelvis lagt om sin tillverkning från en fullständig produktionscykel till att (delvis) ägna sig år monteringsverksamhet med importerade delar.

EU:s utvidgningar 2004 och 2007 har medfört att ett stort antal tillverkare anslutit sig till unionens cykelindustri och flera tillverkare som tillhörde unionsindustrin före de två utvidgningarna har flyttat sina produktionsanläggningar eller uppfört nya anläggningar i de nya medlemsstaterna. Unionsindustrins kostnadsnivå kan därför ha ändrats.

Den nuvarande nivån för undanröjande av skada beräknades på grundval av cyklar som tillverkas av stål, medan det verkar som de flesta cyklar i dag tillverkas av aluminiumlegeringar. Denna utveckling verkar vara av varaktig karaktär och styrker därför behovet av att göra en ny bedömning av den skada som konstaterats.

Antalet företag som beviljas befrielse från tullen ökar snabbt och systemet har inte anpassats sedan det infördes 1997. Dessutom har övervakningssystemet för import av delar som undantagits från antidumpningsåtgärderna blivit mycket komplicerat och betungande, vilket kan påverka dess effektivitet.

Mot bakgrund av ovanstående uppgifter tycks en fortsatt tillämpning av åtgärderna på nuvarande nivå inte längre vara lämplig för att motverka effekterna av den skadevållande dumpningen.

4.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en interimsöversyn inleds. Kommissionen inleder därför en översynsundersökning enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen.

Avsikten med översynsundersökningen är att bedöma om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta med åtgärden för att motverka dumpning och om det är osannolikt att skadan fortsätter eller återkommer om åtgärden upphävs eller ändras, eller om den gällande åtgärden inte längre är tillräcklig för att motverka den skadevållande dumpningen.

Översynsundersökningen kommer därför att fastställa om de gällande åtgärderna bör upprätthållas, upphävas eller ändras.

Vid översynsundersökningen kommer man även att bedöma systemet med tullbefrielse och hur det fungerar, och man kommer därefter att besluta om det behöver ändras.

4.1    Förfarande rörande dumpning  (9)

De exporterande tillverkarna (10) av den undersökta produkten från det berörda landet, även de tillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

4.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

4.1.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i det berörda landet

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i det berörda landet förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra översynsundersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga A till detta tillkännagivande:

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den att kontakta myndigheterna i det berörda landet och kan även komma att kontakta kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som önskar lämna synpunkter och annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut för att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för de exporterande tillverkarna och till myndigheterna i det berörda landet.

De exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet måste, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet.

I frågeformulären ska de exporterande tillverkarna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten, tillverkningskostnaderna och försäljningen av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad samt försäljningen av den undersökta produkten till unionen.

Företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut ska anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av led b nedan gäller att den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte får överstiga den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (11).

b)   Individuell dumpningsmarginal för företag som inte ingår i urvalet

De samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. De exporterande tillverkare som önskar en individuell dumpningsmarginal måste begära ett frågeformulär och andra tillämpliga ansökningsformulär och lämna in dem korrekt ifyllda inom de tidsfrister som anges i nästa mening och i punkt 4.1.2.2. Frågeformuläret ska, om inget annat anges, lämnas in inom 37 dagar efter det att berörda parter har underrättats om urvalet. För att det ska vara möjligt för kommissionen att fastställa en individuell dumpningsmarginal för dessa exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi måste de kunna bevisa att de uppfyller villkoren för beviljande av marknadsekonomisk status, eller åtminstone individuell behandling, i enlighet med punkt 4.1.2.2.

De exporterande tillverkare som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet exporterande tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att översynsundersökningen avslutas i tid.

4.1.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

4.1.2.1   Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av punkt 4.1.2.2 och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen, ska normalvärdet för importen från det berörda landet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det krävs således att kommissionen väljer ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har i detta fall preliminärt valt Mexiko, som också valdes vid undersökningarna som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna på import av den undersökta produkten från det berörda landet. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter beträffande lämpligheten av detta val.

4.1.2.2   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet som anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för dem i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten kan i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen lämna in en korrekt underbyggd ansökan om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat marknadsekonomisk status). Marknadsekonomisk status kommer att beviljas om det framgår av bedömningen av ansökan om marknadsekonomisk status att villkoren i artikel 2.7 c i grundförordningen (12) är uppfyllda. Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas marknadsekonomisk status kommer så långt som möjligt, och om inte tillgängliga uppgifter används i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, att beräknas på grundval av dessa företags egna normalvärden och exportpriser i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet kan även, eller alternativt, begära individuell behandling. För att en exporterande tillverkare ska kunna beviljas individuell behandling måste företaget kunna bevisa att det uppfyller villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen (13). Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att beräknas på grundval av företagens egna exportpriser. Normalvärdet för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att fastställas på grundval av värdena för det tredjeland med marknadsekonomi som valts ut enligt ovan.

Ytterligare information finns i punkt 9 i detta tillkännagivande.

a)   Marknadsekonomisk status

Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär om marknadsekonomisk status till alla exporterande tillverkare i det berörda landet som ingår i urvalet och till de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet men som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal samt till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till det berörda landets myndigheter.

Alla exporterande tillverkare som ansöker om marknadsekonomisk status ska, om inget annat anges, besvara ansökningsformuläret inom 21 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet eller beslutet om att inte tillämpa ett stickprovsförfarande.

b)   Individuell behandling (IT)

Exporterande tillverkare i det berörda landet som ingår i urvalet och samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet och som önskar ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste, om inget annat anges, besvara avsnittet om individuell behandling i formuläret för ansökan om marknadsekonomisk status inom 21 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet.

4.1.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (14)  (15)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från det berörda landet till unionen, även de importörer som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra översynsundersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga B till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna synpunkter och annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen för den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som har valts ut för att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Frågeformulären måste, om inget annat anges, besvaras inom 37 dagar efter det att berörda parter har underrättats om urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten och försäljningen av den.

4.2    Förfarande rörande skada  (16) och undersökning av unionstillverkare

Unionstillverkarna av den undersökta produkten, även de tillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet och för att det ska vara möjligt att avsluta översynsundersökningen inom föreskriven tid har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga C till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland unionstillverkarna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för unionstillverkare.

Berörda parter som önskar lämna annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av unionstillverkare komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen för den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen kommer att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Frågeformulären måste, om inget annat anges, besvaras inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur, ekonomiska situation och verksamhet när det gäller den undersökta produkten samt om tillverkningskostnaderna för och försäljningen av den undersökta produkten.

4.3    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Ett beslut kommer att fattas i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att upprätthålla, ändra eller upphäva antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i översynsundersökningen måste inom samma tidsfrist kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna upplysningar till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att upprätthålla, ändra eller upphäva åtgärderna. Dessa upplysningar kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De upplysningar som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

4.4    Förfarande angående systemet med tullbefrielse

Utan att det påverkar den pågående översynen uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter om hur det gällande systemet med tullbefrielse fungerar och hur en framtida modell för ett sådant system skulle kunna se ut. Kommentarerna bör i synnerhet gälla hur systemet med tullbefrielse i sin nuvarande form fungerar och administreras. Den pågående översynen kommer särskilt att fokusera på utmaningarna för små och medelstora företag.

Berörda parter kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna sina synpunkter till kommissionen angående systemet med tullbefrielse.

4.5    Andra skriftliga inlagor

I enlighet med bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande översynsundersökningens inledande skede måste ansökan lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

4.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer ansökningsformulär om marknadsekonomisk status och om individuell behandling eller besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-post: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(för exportörer, närstående importörer, intresseorganisationer och företrädare för Kina, tillverkare i tredjeländer med marknadsekonomi) eller

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(för unionstillverkare, icke-närstående importörer, användare, konsumenter och intresseorganisationer i unionen)

5.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

6.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande översynsundersökningens inledande skede måste ansökan lämnas inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Tidsplan för översynsundersökningen

Översynsundersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

8.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under översynsundersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (17).

9.   Viktig information för exporterande tillverkare i Kina om vilka följder som rapporten från WTO:s överprövningsorgan om EU:s antidumpningsåtgärder rörande fästanordningar (WT/DS397) kommer att få för kommissionens sätt att genomföra översynsundersökningen

Kommissionen uppmanar alla exporterande tillverkare i det berörda landet, som inte anses vara ett land med marknadsekonomi enligt artikel 2.7 i grundförordningen, att senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ge sig till känna, om de är intresserade av att få en individuell antidumpningstull, även om de inte tror sig uppfylla kriterierna för individuell behandling. Kommissionen ber de exporterande tillverkarna att uppmärksamma följande (18):

I rapporten EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397) fann WTO:s överprövningsorgan bland annat att artikel 9.5 i grundförordningen inte är förenlig med vissa bestämmelser i WTO:s antidumpningsavtal eller med artikel XVI:4 i WTO-avtalet.

I artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1515/2001 av den 23 juli 2001 om de åtgärder som gemenskapen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (19) (nedan kallad bemyndigandeförordningen) föreskrivs det att Europeiska unionens råd, om så anses lämpligt, bland annat får ändra de unionsåtgärder som vidtagits enligt grundförordningen i syfte att beakta de rättsliga tolkningar som gjorts i en rapport som antagits av WTO:s tvistelösningsorgan angående en åtgärd som inte är föremål för någon tvist.

Om den översynsundersökning som inleds genom detta tillkännagivande skulle resultera i en ändring av de gällande antidumpningsåtgärderna, skulle därför, som kommissionen ser det, den ovan nämnda artikel 2 utgöra en rättslig grund för efterlevnad av de rättsliga tolkningar som görs av WTO:s överprövningsorgan i den ovan nämnda tvisten. Detta skulle i praktiken innebära att om en exporterande tillverkare ger sig till känna inom den tidsfrist som anges ovan och samarbetar fullt ut genom att lämna alla relevanta upplysningar, men inte har ansökt om individuell behandling, eller har ansökt men inte befunnits uppfylla kriterierna, skulle den ovan nämnda artikel 2 i bemyndigandeförordningen, i vederbörligen motiverade fall, kunna tjäna som rättslig grund för att bevilja den exporterande tillverkaren en individuell tull. I samband med undersökningen av denna fråga kommer kommissionen att ta hänsyn till överprövningsorganets resonemang i den tvist som nämns ovan och särskilt till de delar som behandlas i punkterna 371–384 i dess rapport.

Aktörer som beviljas en individuell tull på grundval av denna del av tillkännagivandet om inledande bör vara medvetna om att undersökningsresultaten kan komma att leda till en ökning av tullen jämfört med den som skulle ha tillämpats om de inte hade beviljats någon individuell tull.


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumpning innebär att en produkt (den berörda produkten) exporteras till ett pris som understiger dess normalvärde. Normalvärdet anses vanligtvis vara ett jämförbart pris på en likadan produkt på det berörda landets hemmamarknad. Med likadan produkt avses en produkt som i alla avseenden är likadan som den berörda produkten eller, om det inte finns någon sådan produkt, en produkt som är mycket lik den berörda produkten.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  EUT L 55, 28.2.2008, s. 1

(8)  EUT L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Se fotnot 2.

(10)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(11)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska det bortses från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(12)  De exporterande tillverkarna måste kunna visa att i) företagens beslut och kostnader återspeglar marknadsförhållandena utan ett större statligt inflytande, ii) företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål, iii) det förekommer ingen betydande snedvridning till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet, iv) företagen omfattas av lagar om konkurser och ägandeförhållanden som garanterar rättssäkerhet och stabila villkor och v) valutaomräkning sker till marknadskurser.

(13)  De exporterande tillverkarna måste kunna visa att i) exportören kan fritt ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller är ett samriskföretag, ii) exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt och iii) majoriteten av aktierna eller andelarna i företaget tillhör enskilda personer. Statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, eller så måste det påvisas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning, iv) valutaomräkning sker till marknadskurser och v) den statliga inblandningen inte är av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(14)  Endast importörer som inte är närstående företag till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror, faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter eller vii) svåger och svägerska (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(15)  Uppgifterna från icke-närstående importörer kan också komma att användas för andra delar av undersökningen än de som avser fastställande av dumpning.

(16)  Med skada avses väsentlig skada eller risk för väsentlig skada för unionsindustrin, eller avsevärd försening av etablerandet av sådan industri.

(17)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Om ett stickprovsförfarande skulle anses nödvändigt kommer en individuell antidumpingstull bara att beviljas de exporterande tillverkare som antingen i) har valts ut för stickprovet eller ii) som har beviljats en individuell dumpingsmarginal enligt artikel 17.3 i grundförordningen.

(19)  EGT L 201, 26.7.2001, s. 10.


BILAGA A

Image

Image


BILAGA B

Image

Image


BILAGA C

Image

Image


Top