EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0099

Yttrande från Regionkommittén om ”Paketet om offentlig upphandling”

OJ C 391, 18.12.2012, p. 49–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/49


Yttrande från Regionkommittén om ”Paketet om offentlig upphandling”

2012/C 391/09

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén anser att regelverket för upphandling borde fästa större avseende vid värde för pengarna vid upphandling. Det primära syftet för en upphandlande myndighet som gör en upphandling är att anskaffa en viss vara, tjänst eller byggentreprenad, och regelverket bör underlätta att resultatet av en upphandling faktiskt blir att både medborgare, köpare och säljare blir nöjda med affären. Enkla och begripliga regler underlättar säkert också gränsöverskridande handel mer än något annat.

Tyvärr är även vissa av de nya förslagen svårförståeliga och utomordentligt detaljerade. Dessutom har ett antal nya bestämmelser tillkommit. Vissa bestämmelser har också tillkommit för att underlätta upphandlingar, medan andra nyheter innebär ytterligare administrativa bördor för de upphandlande myndigheterna även om det krävs rättslig stabilitet för att kunna genomföra offentliga upphandlingar på ett smidigt sätt.

Att det går att göra enklare men ändå effektiva regler för upphandling visar inte minst WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA) som är enklare än motsvarande EU-regler. Kommissionen uppmanas att höja tröskelvärdena för upphandling avsevärt. Med tanke på hur oerhört liten del av den offentliga upphandlingen som är gränsöverskridande och med tanke på den administrativa börda som regelverket orsakar myndigheter och leverantörer, är det onödigt att ha tröskelvärdena på så låg nivå.

Förslaget strider mot medlemsstaternas rätt att organisera sin egen förvaltning och bryter mot subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras. En föreslagen EU-åtgärd ska vara både nödvändig för att uppnå målen och dessutom mer effektiv än om den utförs på nationell nivå.

Catarina SEGERSTEN LARSSON (SE–PPE), landstingsfullmäktigeledamot i Landstinget i Värmland

Yttrande om paketet om offentlig upphandling, inbegripet:

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

COM(2011) 895 final

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling

COM(2011) 896 final

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

Europeiska kommissionens grönbok om offentlig upphandling "En modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad" COM(2011) 15 final tog upp ett stort antal frågor rörande offentlig upphandling.

2.

Regionkommittén yttrade sig i maj 2011 över grönboken, och kommittén underströk bland annat i yttrandet att det är viktigt att små och medelstora företag kan vara med i offentliga upphandlingar, att nuvarande regler är alldeles för detaljerade och det ska finnas möjligheter att ta hänsyn till miljön, ställa sociala krav och göra innovationsupphandlingar. Vidare ville kommittén behålla indelningen i A- och B-tjänster, införa europeiska upphandlingspass, utöka tillämpningsområdet för förhandlat förfarande och förbättra ramavtalsbestämmelserna.

II.   EUROPEISKA KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DIREKTIVET OM OFFENTLIG UPPHANDLING OCH DIREKTIVET OM UPPHANDLING AV ENHETER SOM ÄR VERKSAMMA PÅ OMRÅDENA VATTEN, ENERGI, TRANSPORTER OCH POSTTJÄNSTER

3.

Förslagen till nya upphandlingsdirektiv innehåller en hel del nya och detaljerade bestämmelser i förhållande till nuvarande direktiv. En del förslag syftar till att underlätta för små och medelstora företag. Vissa samarbeten mellan offentliga myndigheter undantas. Betoningen på miljö, sociala aspekter och innovationer ökas liksom elektronisk upphandling. En annan nyhet är att uppdelningen i A- och B-tjänster förslås upphöra medan man inför ett nytt system för upphandling av sociala tjänster. Även regler för tillsyn av offentlig upphandling föreslås liksom rådgivning.

4.

Regionkommittén pekade redan när de nuvarande upphandlingsdirektiven utarbetades på behovet av ett betydligt enklare regelverk. Nuvarande system genererar ett stort antal problem och rättsprocesser på grund av regelverkets komplexitet och otydlighet. Man kan också tolka det som ett misstroende mot upphandlande myndigheter. Vidare beklagar kommittén att det är den offentliga upphandlingen som står i fokus, inte resultatets allmänintresse.

5.

Regionkommittén anser att regelverket för upphandling borde fästa större avseende vid värde för pengarna vid upphandling. Det primära syftet för en upphandlande myndighet som gör en upphandling är att anskaffa en viss vara, tjänst eller byggentreprenad, och regelverket bör underlätta att resultatet av en upphandling faktiskt blir att både medborgare, köpare och säljare blir nöjda med affären. Enkla och begripliga regler underlättar säkert också gränsöverskridande handel mer än något annat.

6.

Tyvärr är även vissa av de nya förslagen svårförståeliga och utomordentligt detaljerade. Dessutom har ett antal nya bestämmelser tillkommit. Vissa bestämmelser har också tillkommit för att underlätta upphandlingar, medan andra nyheter innebär ytterligare administrativa bördor för de upphandlande myndigheterna även om det krävs rättslig stabilitet för att kunna genomföra offentliga upphandlingar på ett smidigt sätt.

7.

Enligt artikel 5.4 i EU-fördraget ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Den föreslagna detaljeringsnivån går emot intentionerna att förenkla upphandlingsreglerna och kommer att innebära oacceptabla administrativa bördor för upphandlande myndigheter och särskilt för mindre myndigheter på lokal och regional nivå.

8.

Ett sätt att få ett mer hanterligt regelverk hade varit att ha enklare och färre regler, samt att komplettera dessa med vägledningar med EU-domstolens praxis i de fall då detta anses lämpligt. Dessa kan kontinuerligt uppdateras utan att man behöver ändra i direktiven.

9.

Att det går att göra enklare men ändå effektiva regler för upphandling visar inte minst WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA) som är enklare än motsvarande EU-regler. Kommissionen uppmanas att höja tröskelvärdena för upphandling avsevärt. Med tanke på hur oerhört liten del av den offentliga upphandlingen som är gränsöverskridande och med tanke på den administrativa börda som regelverket orsakar myndigheter och leverantörer, är det onödigt att ha tröskelvärdena på så låg nivå. Det nyligen ingångna WTO-avtalet om offentlig upphandling (GPA) ersätter avtalet från 1994. Regionkommittén uppmanar redan nu kommissionen att åter öppna avtalet från december 2011 i syfte att omförhandla tröskelvärdena så att de höjs avsevärt.

10.

Det är utomordentligt viktigt att ha regler som underlättar för små och medelstora företag att kunna delta i offentliga upphandlingar och framhäver möjligheterna till underleverantörs-kontrakt. Även här underlättar ett enkelt regelverk, eftersom de inte har tillgång till upphandlingsjuridisk expertis eller andra experter. Företagen är experter på sina varor eller tjänster, inte på upphandlingsbestämmelserna. Det föreslås en del regler som ska underlätta för dessa företag, bl.a. vad gäller intygslämnande och införande av det europeiska upphandlingspasset, vilket är positivt. Däremot anser Regionkommittén inte att det ska vara obligatoriskt att dela upp upphandlingar och inte heller att motivera varför man inte gör så.

11.

Kontrakt som ingås med kontrollerade enheter eller i samarbete för gemensamt fullgörande av de medverkande upphandlande myndigheternas allmännyttiga uppgifter föreslås undantas från tillämpningen av reglerna förutsatt att villkoren i direktivet är uppfyllda. Den föreslagna regleringen av undantag för samarbete inom den egna koncernen och även för samarbete mellan upphandlande myndigheter är dock alltför snävt utformad. Den kommer inte att fungera i praktiken, och därmed kan direktivet komma att inkräkta på medlemsstaternas interna administrativa system.

12.

Regionkommittén föreslog i svaret på grönboken att förhandlat förfarande bör få ske på samma villkor som i försörjningssektorn, och kommittén håller fast vid denna uppfattning. Det finns ingen anledning att anta att myndigheterna inom den klassiska sektorn är mindre lämpade att förhandla än enheterna inom försörjningssektorn. De upphandlande myndigheterna upphandlar inte bara standardvaror, utan många komplicerade varor såsom IT-system och medicinteknisk utrustning, och för dessa upphandlingar är det förhandlade förfarandet lämpligt, liksom för olika sorters komplicerade tjänster.

13.

Små och medelstora företag skulle gynnas om möjligheten att använda det förhandlade förfarandet skulle utökas, eftersom detta ger större flexibilitet i processen. Ett vanligt problem för dessa företag är dessutom svårigheterna att göra kompletteringar och justeringar i anbud, här borde reglerna kunna vara lite mindre stelbenta.

14.

Ett särskilt bekymmer är upphandling av informations- och kommunikationsteknologi (IKT-system) där kompletterande kontrakt för t.ex. extra licenser och nya moduler inte alltid kan göras till föremål för offentlig upphandling utan stora olägenheter, både av teknisk natur och av kostnadsskäl.

15.

För upphandlande myndigheter på den lokala och regionala nivån föreslås ett något enklare system med förhandsmeddelande för konkurrensutsatt upphandling i enlighet med WTO-reglerna. Utnyttjas denna möjlighet behövs inget offentliggörande av separata meddelanden om upphandling innan de inleder ett upphandlingsförfarande. Detta är ett bra förslag som kan underlätta för både myndigheter och företag.

16.

Regionkommittén framförde i sitt grönbokssvar att ramavtalsbestämmelserna bör vara reglerade med regleringen i nuvarande försörjningsdirektiv som utgångspunkt i syfte att få flexiblare regler. Det är olyckligt att kommissionen i stället föreslår en ändring av skrivningen i försörjningsdirektivet så att detta ska regleras på samma detaljerade sätt som inom den klassiska sektorn. Det bör också uttryckligen framgå att när det gäller varor och tjänster som ska tillgodose individuella behov, såsom handikapphjälpmedel, ska avtalen kunna utformas så att det är den enskilda medborgaren som får välja leverantör bland dem som finns i ramavtalet.

17.

Regionkommittén anser att det är positivt med elektronisk upphandling och välkomnar kommissionens initiativ inom detta område. Elektronisk upphandling underlättar för både köpare och säljare. Den föreslagna tiden på två år innan det blir obligatoriskt att lämna och ta emot elektroniska anbud är alltför kort, framför allt för små företag. Det bör vara den upphandlande myndigheten som bestämmer detta; det är stor skillnad på mognaden inom detta område inom olika branscher och i olika medlemsstater, och det är den upphandlande myndigheten som har bäst överblick över detta. Det förefaller ologiskt att ha särskilda regler och en kortare tidsram för införandet av elektronisk upphandling för inköpscentraler, särskilt för inköpscentraler på lokal och regional nivå.

18.

Kommittén vill också understryka att det är absolut nödvändigt att kommissionen ser över CPV-koden eftersom den är svår att hitta i, tvetydig och i vissa delar ologisk. En väl fungerande CPV-kod underlättar elektronisk upphandling.

19.

Regionkommittén anser att nuvarande uppdelning i A- och B-tjänster absolut ska behållas och att de föreslagna artiklarna 74–76 om sociala tjänster och andra tjänster ska utgå. Dessa tjänster har mycket litet gränsöverskridande intresse. Den föreslagna modellen för sociala tjänster uppväger inte de nackdelar som avskaffandet av den särskilda lösningen för B-tjänster innebär. Det är inte bara sociala tjänster och sjukvårdstjänster som bör undantas, även t.ex. de juridiska tjänsterna har ett stort inslag av personligt förtroende och låter sig svårligen konkurrensutsättas på vanligt sätt. Även restaurangtjänster och yrkesutbildning har ofta en nära koppling till sociala tjänster, liksom städtjänster och liknande tjänster som utförs åt äldre och medborgare med olika funktionsnedsättningar.

20.

Kommittén anser att de offentliga myndigheterna kan lämna ett viktigt bidrag till uppnåendet av målen för Europa 2020-strategin genom att använda sin köpkraftspotential, särskilt när det gäller flaggskeppsinitiativ som berör Innovationsunionen och ett resurseffektivt Europa.

21.

Regionkommittén välkomnar att det i direktivförslagen läggs större vikt vid möjligheten att överväga en ökad tyngd för miljön och sociala krav, även om reglerna sannolikt inte blir så lätta att tillämpa. Ett exempel på detta är artikel 67 om livscykelkostnader. Det är viktigt att det är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma om och i så fall vilka krav som ska ställas, eftersom varorna och tjänsterna är så olika till sin karaktär, samt behovet av att tillåta att politiska mål fastställs med utgångspunkt i politiska val på lokal och regional nivå. Det är stor skillnad på om man ska upphandla cement eller magnetröntgenkameror. ReK anser dock att det i alla händelser måste finnas en saklig koppling till syftet med upphandlingen så att tilldelningsbesluten blir transparenta och inte godtyckliga och så att lojal konkurrens mellan företagen säkerställs.

22.

Regionkommittén anser att det måste vara möjligt att upphandla både till lägsta pris och att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och att detta borde vara den upphandlande myndighetens val. För ett stort antal standardprodukter såsom bensin är pris det enda realistiska att utvärdera, men detta gäller även för en del komplicerade produkter såsom vissa läkemedel där kvalitetskraven har testats redan vid myndighetsgodkännandet för försäljning. Upphandlingar till lägsta pris behöver inte alls innebära att man inte ställer kvalitetskrav. Vid sådana upphandlingar görs kvalitetskraven obligatoriska, och sedan antas det anbud som uppfyller ställda krav till lägsta pris. Lägsta prisupphandlingar gynnar också små företag eftersom de ofta har låga administrativa kostnader och kan offerera konkurrenskraftiga priser. Omvänt kan konkurrens utifrån sociala kriterier och miljökriterier utestänga små företag från marknaden. Det är förvirrande att det i förslaget talas om lägsta kostnad i stället för lägsta pris. Begreppet lägsta kostnad hör mer samman med ekonomiskt mest fördelaktiga anbud och begreppet indikerar att man kommer att ta andra hänsyn än priset. För tydlighetens skull bör skrivningen vara som i nuvarande direktiv.

23.

Kommissionen föreslår också nya bestämmelser som berör förhållanden till underentreprenörer och ändring av kontrakt under löptiden. Regionkommittén anser att detta även fortsättningsvis inte ska regleras i direktiven. Detta är frågor främst för den nationella kontraktsrätten. Däremot kan det vara lämpligt att beröra dessa frågor i tolkningsdokument.

24.

Kommissionen föreslår ett antal långtgående bestämmelser om nationella tillsynsorgan och upphandlingsstöd. Här kan man konstatera att detta inte diskuterades i grönboken. Enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen ska kommissionen innan den föreslår en lagstiftningsakt hålla omfattande samråd. Vid dessa samråd ska i förekommande fall den lokala och regionala dimensionen av de planerade åtgärderna beaktas, förutom i mycket brådskande fall. Inrättande av nationella tillsynsmyndigheter är förvisso av stor betydelse för den lokala och regionala nivån, särskilt i medlemsstater där myndigheter under den centrala nivån har normgivningsmakt.

25.

Förslaget strider mot medlemsstaternas rätt att organisera sin egen förvaltning och bryter mot subsidiaritetsprincipen. Det är viktigt att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras. En föreslagen EU-åtgärd ska vara både nödvändig för att uppnå målen och dessutom mer effektiv än om den utförs på nationell nivå. Befintliga myndighetsstrukturer och rättsliga strukturer bör kunna hantera nya roller när det gäller tillsyn utan att man ska behöva inrätta nya separata kontrollorgan i varje medlemsstat. I detta fall finns inget som tyder på att det föreslagna systemet skulle vara mer effektivt än om varje medlemsstat ombesörjer detta i enlighet med det nationella systemet. Kommissionens föreslagna modell förefaller dessutom kombinera olika uppgifter på ett sätt som strider mot den traditionella åtskillnaden mellan de offentliga myndigheterna och domstolarna.

III.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsrekommendation 1

COM(2011) 896 final

Ingressen skäl 14

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Det råder betydande rättsosäkerhet om i vilken mån samarbete mellan offentliga myndigheter ska omfattas av regler för offentlig upphandling. Tolkningen av EU-domstolens rättspraxis varierar mellan medlemsstaterna och även mellan upphandlande myndigheter. Det är därför nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna om offentlig upphandling inte är tillämpliga på kontrakt som ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett sådant klargörande bör vägledas av de principer som fastställts i domstolens rättspraxis. Enbart det faktum att båda avtalsparterna själva är upphandlande myndigheter utesluter inte i sig tillämpning av upphandlingsreglerna. Tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling bör dock inte inskränka upphandlande myndigheters frihet att besluta om hur de ska organisera fullgörandet av sina allmännyttiga uppgifter. Kontrakt som ingås med kontrollerade enheter eller i samarbete för gemensamt fullgörande av de medverkande upphandlande myndigheternas allmännyttiga uppgifter bör därför undantas från tillämpningen av reglerna förutsatt att villkoren i detta direktiv är uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att garantera att varje undantagande av samarbete mellan offentliga myndigheter inte leder till att konkurrensen snedvrids i förhållande till privata ekonomiska aktörer. En upphandlande myndighets deltagande som anbudsgivare i ett förfarande för offentlig upphandling får inte heller leda till en snedvridning av konkurrensen.

Det råder betydande rättsosäkerhet om i vilken mån samarbete mellan offentliga myndigheter ska omfattas av regler för offentlig upphandling. Tolkningen av EU-domstolens rättspraxis varierar mellan medlemsstaterna och även mellan upphandlande myndigheter. Det är därför nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna om offentlig upphandling inte är tillämpliga på kontrakt som ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett sådant klargörande bör vägledas av de principer som fastställts i domstolens rättspraxis. Enbart det faktum att båda avtalsparterna själva är upphandlande myndigheter utesluter inte i sig tillämpning av upphandlingsreglerna. Tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling bör dock inte inskränka upphandlande myndigheters frihet att besluta om hur de ska organisera fullgörandet av sina allmännyttiga uppgifter. Kontrakt som ingås med kontrollerade enheter eller i samarbete för gemensamt fullgörande av de medverkande upphandlande myndigheternas allmännyttiga uppgifter bör därför undantas från tillämpningen av reglerna förutsatt att villkoren i detta direktiv är uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att garantera att varje undantagande av samarbete mellan offentliga myndigheter inte leder till att konkurrensen snedvrids i förhållande till privata ekonomiska aktörer. En upphandlande myndighets deltagande som anbudsgivare i ett förfarande för offentlig upphandling får inte heller leda till en snedvridning av konkurrensen.

Motivering

Det måste tydliggöras att de olika formerna för samarbete mellan offentliga myndigheter inte faller inom tillämpningsområdet för upphandlingsreglerna.

Ändringsrekommendation 2

COM(2011) 896 final

Skäl 46

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

(46)

Upphandlande myndigheter kan ställas inför externa omständigheter som de inte hade kunnat förutse när de tilldelade kontraktet. I sådana fall behövs det en viss flexibilitet för att kunna anpassa kontraktet till dessa omständigheter utan ett nytt upphandlingsförfarande. Begreppet oförutsebara omständigheter avser omständigheter som inte hade kunnat förutses trots att den upphandlande myndigheten omsorgsfullt förberett den ursprungliga kontraktstilldelningen med hänsyn till de medel som myndigheten förfogade över, det berörda projektets beskaffenhet och egenskaper, god praxis på det berörda området samt behovet av att säkerställa ett lämpligt förhållande mellan de resurser som ägnas åt att förbereda kontraktstilldelningen och dess förutsebara värde. Detta kan dock inte tillämpas i de fall då en ändring leder till att den övergripande upphandlingen får en annan karaktär, exempelvis genom att de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas ersätts med något annat eller genom att i grunden förändra typen av upphandling, eftersom man i en sådan situation kan anta att resultatet skulle ha påverkats.

(46)

Upphandlande myndigheter kan ställas inför externa omständigheter som de inte hade kunnat förutse när de tilldelade kontraktet. I sådana fall behövs det en viss flexibilitet för att kunna anpassa kontraktet till dessa omständigheter utan ett nytt upphandlingsförfarande. Begreppet oförutsebara omständigheter avser omständigheter som inte hade kunnat förutses trots att den upphandlande myndigheten omsorgsfullt förberett den ursprungliga kontraktstilldelningen . Detta kan dock inte tillämpas i de fall då en ändring leder till att den övergripande upphandlingen får en annan karaktär, exempelvis genom att de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas ersätts med något annat eller genom att i grunden förändra typen av upphandling, eftersom man i en sådan situation kan anta att resultatet skulle ha påverkats.

Motivering

Den bedömning av oförutsebara omständigheter som avses i inledningen kan inte gälla medel som den upphandlande myndigheten förfogar över eller deras förhållande till projektets förutsebara värde. De medel som står till den upphandlande myndighetens förfogande, eller bedömningen av dessa medel, faller inte inom kommissionens behörighetsområde, och därför ska analysen av projektförfarandets slutresultat inte avse upphandlande myndighets organisation eller personalfrågor. De lokala upphandlande myndigheterna kan själva besluta om personalresurserna och verksamhetsmodellerna inom sin egen organisation utan hänsyn till hur de bör konkurrensutsätta offentliga projekt. Denna bedömningsmekanism bör strykas ur inledningen eftersom den står i strid med EU-rätten.

Ändringsrekommendation 3

COM(2011) 895 final

Artikel 1

COM(2011) 896 final

Artikel 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Artikel 1

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta direktiv fastställs regler om upphandlingsförfaranden för upphandlande myndigheter med avseende på offentliga kontrakt samt om projekttävlingar, vars värde uppskattas till minst de tröskelvärden som fastställs i artikel 4.

1.   I detta direktiv fastställs regler om upphandlingsförfaranden för upphandlande myndigheter med avseende på offentliga kontrakt samt om projekttävlingar, vars värde uppskattas till minst de tröskelvärden som fastställs i artikel 4.

2.   Upphandling i den mening som avses i detta direktiv är inköp eller andra former av anskaffning av byggentreprenader, varor eller tjänster av en eller flera upphandlande myndigheter från ekonomiska aktörer som utvalts av dessa upphandlande myndigheter oberoende av om byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna är avsedda för ett offentligt ändamål eller inte.

2.   Upphandling i den mening som avses i detta direktiv är inköp eller andra former av anskaffning av byggentreprenader, varor eller tjänster av en eller flera upphandlande myndigheter från ekonomiska aktörer som utvalts av dessa upphandlande myndigheter

Byggentreprenaden, varorna och/eller tjänsterna i sin helhet, även om de köps genom olika kontrakt, utgör en enda upphandling i den mening som avses i detta direktiv, om kontrakten ingår i ett och samma projekt.

 

   

 

(a)

 

(b)

 

(c)

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Motivering

Anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader som inte ska användas för offentliga ändamål ska inte omfattas av upphandlingsdirektiven.

Ett enskilt kontrakt bör utgöra basen för en upphandling och inte ett enskilt projekt, eftersom ett projekt även kan innehålla element som faller utanför direktivets tillämpningsområde.

Reglerna om förbindelser mellan offentliga myndigheter bör flyttas från artikel 11 (i COM(2011) 896) och artikel 21 (i COM(2011) 895) till artikel 1, eftersom de faller utanför tillämpningsområdet.

Praxis från EU-domstolen (Teckal C-107/98) talar om huvuddelen av verksamheten och inte om 90 procent, och insnävning av domstolens praxis ska undvikas.

Artikel 11 (i COM(2011) 896) och artikel 21 (i COM(2011) 895) ska utgå som en konsekvens av föreslagna ändringar.

Ändringsrekommendation 4

COM(2011) 896 final

Artikel 4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Tröskelbelopp

Tröskelbelopp

Detta direktiv ska tillämpas på upphandlingar vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden:

Detta direktiv ska tillämpas på upphandlingar vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden:

(a)

5 000 000 euro för offentliga byggentreprenadkontrakt.

(a)

5 000 000 euro för offentliga byggentreprenadkontrakt.

(b)

130 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala myndigheter och projekttävlingar som organiseras av sådana myndigheter. Om offentliga varukontrakt tilldelas av upphandlande myndigheter på försvarsområdet ska detta tröskelbelopp bara gälla vid kontrakt som avser produkter som omfattas av bilaga III.

(b)

130 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala myndigheter och projekttävlingar som organiseras av sådana myndigheter. Om offentliga varukontrakt tilldelas av upphandlande myndigheter på försvarsområdet ska detta tröskelbelopp bara gälla vid kontrakt som avser produkter som omfattas av bilaga III.

(c)

200 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter under den centrala nivån och för projekttävlingar som organiseras av sådana myndigheter.

(c)

1 000 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter under den centrala nivån och för projekttävlingar som organiseras av sådana myndigheter.

(d)

500 000 euro för offentliga kontrakt för de sociala och andra särskilda tjänster som anges i bilaga XVI.

Motivering

Den gränsöverskridande handeln är närmast obefintlig med nuvarande tröskelvärde på ca 1,5 miljoner DKK för varor och tjänster. Endast 1,4 procent av de kontrakt som ingicks 2009 hade slutits över landsgränser. Tröskelvärdena för varor och tjänster bör höjas och artikel 4.d bör utgå. Kommissionen bör åtminstone vid nästa omförhandling av WTO-avtalet göra en rejäl höjning av tröskelvärdena för offentlig upphandling till en prioriterad fråga. Mot bakgrund av hur oerhört liten del av den offentliga upphandlingen som är gränsöverskridande och med tanke på den administrativa börda som regelverket förorsakar myndigheter och leverantörer är det onödigt att ha så låga tröskelvärden.

Ändringsrekommendation 5

COM(2011) 895 final

Artikel 19

COM(2011) 896 final

Artikel 10

Särskilda undantag för tjänstekontrakt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

(c)

som avser skiljemanna- och förlikningstjänster,

(c)

som avser skiljemanna- och förlikningstjänster,

 

 

 

 

 

 

(d)

som avser finansiella tjänster i anslutning till emittering, försäljning, inköp eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG samt tjänster som utförs av centralbanker och insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM),

(d)

som avser finansiella tjänster i anslutning till emittering, försäljning, inköp eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, samt tjänster som utförs av centralbanker och insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM),

(e)

som avser anställningskontrakt,

(e)

som avser anställningskontrakt,

 

[…]

 

(g)

Motivering

(c.1):

I samband med tjänster som innebär att någon låter sig företrädas av advokat inför domstol samt andra rättsliga tjänster finns ett starkt samband med gällande nationella rättssystem, vilket i regel utesluter gränsöverskridande förfrågningar. Dessutom kräver dessa tjänster ett särskilt förtroendeförhållande som inte kan utgöra föremål för ett upphandlingsförfarande.

(c.2):

När det gäller de offentliga myndigheternas skydds- och räddningstjänster får inte ekonomiska kriterier vara utslagsgivande.

(d)

Det undantag för ensamrätter som finns i nuvarande direktiv 2004/18/EG artikel 18 och 2004/17/EG artiklarna 24 och 25 bör finnas kvar, liksom bestämmelsen om undantag för transaktioner för att förse de upphandlande myndigheterna med pengar och kapital i nuvarande art 16 d. Det finns behov av dessa bestämmelser i medlemsstaterna.

(g):

EU-fördragen ger uttryckligen medlemsstaterna rätten att överlåta exklusiva rättigheter. Detta bör återspeglas i upphandlingsbestämmelserna.

Ändringsrekommendation 6

COM(2011) 896 final

Artikel 15

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

 

 

Motivering

Förslaget till komplettering är ett klargörande av att en överföring av uppgifter och befogenheter inte omfattas av bestämmelserna om offentlig upphandling.

Ändringsrekommendation 7

COM(2011) 895 final

Artikel 21

COM(2011) 896 final

Artikel 11

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Förbindelser mellan offentliga myndigheter

1.   Kontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan juridisk person ska inte omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

   

(b)

Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den berörda juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning.

(c)

Den juridiska personen utför minst 90 % av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens räkning eller för andra juridiska personers räkning som den upphandlande myndigheten utövar kontroll över.

(d)

Det finns inget privat deltagande i den juridiska person som står under kontroll.

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll över en juridisk person motsvarande den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning i den mening som avses i led a första stycket om myndigheten utövar en avgörande påverkan i fråga om såväl strategiska mål som bolagets viktiga beslut.

2.   Punkt 1 gäller också när den myndighet som står under kontroll är en upphandlande myndighet, och myndigheten tilldelar ett kontrakt till den enhet som utövar kontroll över den eller till en annan juridisk person som kontrolleras av samma upphandlande myndighet, förutsatt att det inte finns något privat deltagande i den juridiska person som tilldelas det offentliga kontraktet.

   

3.   En upphandlande myndighet som inte utövar kontroll över en juridisk person i den mening som avses i punkt 1 kan emellertid tilldela ett kontrakt utan att tillämpa detta direktiv till en juridisk person som den gemensamt utövar kontroll över tillsammans med andra upphandlande myndigheter om följande villkor är uppfyllda:

   

(a)

De upphandlande myndigheterna utövar gemensamt kontroll över den berörda juridiska personen motsvarande den som de utövar över sina egna förvaltningar.

(b)

Minst 90 % av den juridiska personens verksamhet utförs för de upphandlande myndigheterna eller för andra juridiska personer som samma upphandlande myndigheter utövar kontroll över.

(c)

Det finns inget privat deltagande i den juridiska enhet som står under kontroll.

För tillämpningen av led a ska upphandlande myndigheter anses utöva gemensam kontroll över en juridisk person om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

(a)

Den kontrollerade juridiska personens beslutsorgan består av representanter från samtliga deltagande upphandlande myndigheter.

(b)

Dessa upphandlande myndigheter utövar ett bestämmande inflytande såväl avseende den kontrollerade juridiska personens strategiska mål som avseende dess viktiga beslut.

(c)

Den kontrollerade juridiska personen har inte något särskilt eget intresse i förhållande till de offentliga myndigheter som är anslutna till den.

(d)

Den kontrollerade juridiska personen erhåller inga vinster förutom ersättningen av de faktiska kostnaderna för de offentliga kontrakt som ingåtts med de upphandlande myndigheterna.

4.   Ett avtal som ingåtts mellan två eller flera upphandlande myndigheter ska inte anses utgöra ett offentligt kontrakt i den mening som avses i artikel 2.6 i detta direktiv, om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

   

(a)

Avtalet utgör ett konkret samarbete mellan de deltagande upphandlande myndigheterna för gemensamt utförande av en gemensam uppgift och omfattar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

(b)

Avtalet styrs endast av faktorer som har att göra med det allmännyttiga intresset.

(c)

De deltagande upphandlande myndigheterna utövar inte verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som överstiger 10 % av omsättningen för de verksamheter som berörs av avtalet.

(d)

Avtalet omfattar inte andra ekonomiska överföringar mellan de upphandlande myndigheterna än överföringar för ersättning av de faktiska kostnaderna för varor, byggentreprenader eller tjänster.

(e)

Det finns inget privat deltagande i någon av de berörda upphandlande myndigheterna.

5.   Den kontroll av att det inte finns något privat deltagande som avses i punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten för kontraktstilldelningen eller slutandet av avtalet.

   

De undantag som fastställs i denna artikel ska upphöra så snart det förekommer privat deltagande, med följden att en ny upphandling måste inledas för pågående kontrakt via normala förfaranden.

Motivering

Som konsekvens av ändringsrekommendation 3 utgår artikel 11 respektive artikel 21.

Ändringsrekommendation 8

COM(2011) 895 final

Artikel 31

COM(2011) 896 final

Artikel 17

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Reserverade kontrakt

Reserverade kontrakt

Medlemsstaterna får reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av funktionshindrade och missgynnade arbetstagare eller föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, förutsatt att över 30 % av arbetstagarna i sådana verkstäder, eller av de ekonomiska aktörerna eller programmen funktionshindrade eller missgynnade arbetstagare.

Medlemsstaterna får reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av funktionshindrade och missgynnade arbetstagare eller föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, förutsatt att över 30 % av i sådana verkstäder, eller av de ekonomiska aktörerna eller programmen funktionshindrade eller missgynnade arbetstagare.

Meddelandet ska innehålla en hänvisning till denna bestämmelse.

Meddelandet ska innehålla en hänvisning till denna bestämmelse.

Motivering

Denna bestämmelse är ny och det finns därför behov av att definiera vilka grupper som omfattas av bestämmelsen, framför allt som den har en vidare omfattning än nuvarande artikel 19.

Ändringsrekommendation 9

COM(2011) 895 final

Artikel 34

COM(2011) 896 final

Artikel 19.7

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Medlemsstaterna ska senast två år efter det datum som anges i artikel 92.1 se till att alla upphandlingsförfaranden enligt detta direktiv genomförs med hjälp av elektroniska medel, särskilt elektroniskt utbyte, i enlighet med kraven i denna artikel.

Medlemsstaterna ska att alla upphandlingsförfaranden enligt detta direktiv genomförs med hjälp av elektroniska medel, särskilt elektroniskt utbyte, i enlighet med kraven i denna artikel.

Motivering

Mot bakgrund av att förutsättningarna såväl för upphandlande myndigheter, särskilt på lokal nivå, som för leverantörer inom olika branscher skiljer sig mycket åt, är det rimligare att medlemsstaterna aktivt förbereder för e-upphandling i stället för att ställa krav på detta med kort framförhållning.

Ändringsrekommendation 10

COM(2011) 896 final

Artikel 24

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Val av förfaranden

Val av förfaranden

1.   Vid upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster ska en upphandlande myndighet tillämpa förfaranden som anpassats i enlighet med detta direktiv, under förutsättning att, och utan att det påverkar artikel 30, ett meddelande om upphandling har offentliggjorts i enlighet med detta direktiv.

1.   Vid upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster ska en upphandlande myndighet tillämpa förfaranden som anpassats i enlighet med detta direktiv, under förutsättning att, och utan att det påverkar artikel 30, ett meddelande om upphandling har offentliggjorts i enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna ska föreskriva att upphandlande myndigheter får tillämpa öppna eller selektiva förfaranden i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska föreskriva att upphandlande myndigheter får tillämpa öppna eller selektiva, förfaranden bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna får föreskriva att upphandlande myndigheter får tillämpa innovationspartnerskap i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna föreskriva att upphandlande myndigheter får tillämpa innovationspartnerskap i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

De får också föreskriva att de upphandlande myndigheterna får tillämpa förfaranden under konkurrens eller konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

(a)

För byggentreprenader, där upphandlingskontraktet för bygg- och anläggningsarbeten både avser utformning och genomförande av arbetena enligt artikel 2.8 eller där förhandlingar krävs för att fastställa projektets rättsliga eller ekonomiska utformning.

(b)

För offentliga byggentreprenadkontrakt, för arbeten som uteslutande genomförs i forsknings- eller innovationssyfte, för provning eller utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att täcka kostnader för forskning och utveckling.

(c)

För tjänster och varor, där tekniska specifikationer inte kan utarbetas med tillräcklig precision avseende någon av standarderna, de europeiska tekniska godkännandena, gemensamma tekniska specifikationer eller tekniska referenser enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII.

(d)

Vid felaktiga eller oacceptabla anbudsförfaranden enligt artikel 30.2 a enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

(e)

Om kontraktet på grund av särskilda omständigheter som har att göra med arbetenas, varornas eller tjänsternas art eller komplexitet eller med risker till följd av detta inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar.

Medlemsstaterna kan besluta att inte införliva det förhandlade förfarandet, konkurrenspräglade dialoger eller innovationsförfarandet.

Motivering

Regionkommittén anser att förhandlat förfarande måste få ske på samma villkor inom den klassiska sektorn som inom försörjningssektorn, detta gäller även konkurrenspräglad dialog. Det finns ingen anledning att anta att myndigheterna inom den klassiska sektorn är mindre lämpade för detta förfarande än enheter inom försörjningssektorn. Det måste vara den upphandlande myndigheten som utifrån den enskilda upphandlingen avgör vilket förfarande som ska användas.

Det är också viktigt att det tydligt framgår att det är den upphandlande myndigheten som måste välja vilket förfarande som passar bäst från fall till fall och att detta beslut inte ska fattas på nationell nivå eller EU-nivå. De nationella myndigheterna och EU måste se till att alla förfaranden finns tillgängliga för de upphandlande myndigheterna. Om så inte sker skulle det innebära att olika regler och förfaranden tillämpas i de olika medlemsstaterna, att konkurrensen snedvrids och att villkoren blir olika.

Ändringsrekommendation 11

COM(2011) 896 final

Artikel 30.2 a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

(a)

Om inga anbud eller inga lämpliga anbud eller inga ansökningar om att delta har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt förfarande, under förutsättning att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändras väsentligt och att en rapport skickas till kommissionen och till det nationella tillsynsorgan som har utsetts i enlighet med artikel 84 när den begär detta.

(a)

Om inga anbud eller inga lämpliga anbud eller inga ansökningar om att delta har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt förfarande, under förutsättning att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändras väsentligt .

Motivering

Tillsammans med artikel 84 (om införande av ett nytt nationellt organ med ansvar för tillsyn) leder denna rapporteringsplikt till onödiga administrativa utgifter. Nya förvaltningskostnader bör med tanke på förenkling och ökad flexibilitet i EU-rätten om upphandling undvikas i möjligaste mån. Därför bör meningen strykas.

Ändringsrekommendation 12

COM(2011) 895 final

Artikel 44 d, i och e

COM(2011) 896 final

Artikel 30.2 c, i och d

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

(c)

Om varorna, byggentreprenaden eller tjänsterna endast kan tillhandahållas av en viss ekonomisk aktör, av något av följande skäl:

(c)

Om varorna, byggentreprenaden eller tjänsterna endast kan tillhandahållas av en viss ekonomisk aktör, av något av följande skäl:

(i)

Frånvaro av konkurrens av tekniska skäl.

(i)

Frånvaro av konkurrens av tekniska skäl.

(d)

Om, när det är absolut nödvändig och på grund av synnerlig brådska till följd av force majeure, det är omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande under konkurrens. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall tillskrivas den upphandlande

(d)

Om, när det är absolut nödvändigt och på grund av synnerlig brådska till följd det är omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande under konkurrens. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall tillskrivas den upphandlande myndigheten.

Motivering

Artikeln bör kompletteras med legala skäl för att täcka bland annat den situationen att en upphandlande myndighet behöver utföra en byggnation, t.ex. en skola, på en viss plats och markägaren enbart går med på att sälja marken om han får uppföra byggnaden.

Force majeure innebär en skärpning i förhållande till nuvarande skrivning i direktiv 2004/18/EG artikel 31 c. Den nuvarande texten bör användas. Det bör vara möjligt att använda förhandlat förfarande utan konkurrens för köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla enligt annan lagstiftning, t.ex. mat till äldreboenden eller hjärtklaffar till sjukhus under den tid en domstolsprocess angående överprövning av upphandling tar.

Ändringsrekommendation 13

COM(2011) 895 final

Artikel 45

COM(2011) 896 final

Artikel 31

Ramavtal

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   Upphandlande myndigheter får sluta ramavtal under förutsättning att de tillämpar de förfaranden som anges i detta direktiv.

1.   Upphandlande myndigheter får sluta ramavtal under förutsättning att de tillämpar de förfaranden som anges i detta direktiv.

Ett ramavtal avser ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattade kvantiteter.

Ett ramavtal avser ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattade kvantiteter.

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, särskilt genom föremålet för ramavtalet.

2.   Kontrakt som bygger på ett ramavtal ska tilldelas i enlighet med de förfaranden som avses i punkterna 3 och 4.

2.   Kontrakt som bygger på ett ramavtal ska tilldelas i enlighet med de förfaranden som avses i punkterna 3 och 4.

Dessa förfaranden får bara tillämpas mellan de upphandlande myndigheter och de ekonomiska aktörer som från början är parter i ramavtalet som tydligt identifieras för detta syfte i meddelandet om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Vid tilldelning av kontrakt som bygger på ett ramavtal får parterna inte i något fall väsentligen ändra villkoren i detta ramavtal, särskilt i det fall som avses i punkt 3.

Vid tilldelning av kontrakt som bygger på ett ramavtal får parterna inte i något fall väsentligen ändra villkoren i detta ramavtal, särskilt i det fall som avses i punkt 3.

En upphandlande myndighet får inte använda ramavtal på otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids.

Motivering

Regionkommittén anser att ramavtal i princip ska regleras som de gör i nuvarande direktiv 2004/17/EG, då det inte finns någon anledning att reglera t.ex. avtalstid för denna typ av avtal när man inte gör det för andra typer av kontrakt. I likhet med vad som är fallet vid dynamiska inköpssystem bör det vara möjligt att ta in nya ekonomiska aktörer under avtalstiden, eftersom detta gynnar både köpare och säljare. Det sista stycket är onödigt eftersom det följer av principerna.

Ändringsrekommendation 14

COM(2011) 895 final

Artikel 45.4

COM(2011) 896 final

Artikel 31.4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

4.   Om ett ramavtal sluts med fler än en ekonomisk aktör får det genomföras på ett av följande två sätt:

4.   Om ett ramavtal sluts med fler än en ekonomisk aktör får det genomföras på följande sätt:

(a)

Enligt villkoren i ramavtalet, utan att inleda ett förnyat upphandlingsförfarande, om samtliga villkor för tillhandahållandet av de berörda varorna, tjänsterna och byggentreprenaderna samt objektiva villkor för att fastställa vilken av de ekonomiska aktörer som är parter i ramavtalet som ska utföra dem anges i ramavtalet. De senare villkoren ska anges i upphandlingsspecifikationerna.

(a)

villkor i ramavtalet, utan att ett förnyat upphandlingsförfarande villkor i ramavtalet.

(b)

Om inte samtliga villkor för tillhandahållandet av varor, tjänster eller byggentreprenad fastställs i ramavtalet, genom att inleda ett förnyat upphandlingsförfarande för de ekonomiska aktörer som är parter i ramavtalet.

(b)

Om inte samtliga villkor för tillhandahållandet av varor, tjänster eller byggentreprenad fastställs i ramavtalet, genom att inleda ett förnyat upphandlingsförfarande för de ekonomiska aktörer som är parter i ramavtalet.

 

Motivering

Direktivet ger inga förtydliganden om användningen av ramavtal. Detta gäller i synnerhet tillämpningen av och valet mellan direkt tilldelning och förnyad konkurrensutsättning. För att tillämpningen ska vara flexibel bör det vara möjligt att tillämpa en kombination av dem så att man vid mindre beställningar kan avropa direkt på de fastställda villkoren medan man vid stora beställningar på samma ramavtal ska kunna ha en förnyad konkurrensutsättning.

Ändringsrekommendation 15

COM(2011) 896 final

Artikel 37

Tillfällig gemensam upphandling

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Artikel 37

Tillfällig gemensam upphandling

Artikel 37

Tillfällig gemensam upphandling

1.   En eller flera upphandlande myndigheter får komma överens om att genomföra vissa upphandlingar gemensamt.

1.   En eller flera upphandlande myndigheter får komma överens om att genomföra vissa upphandlingar gemensamt.

2.   När en upphandlande myndighet ensam genomför de berörda upphandlingsförfarandena i alla skeden, från offentliggörandet av meddelandet om upphandling till dess att det eller de kontrakt som ingås löper ut, ska den upphandlande myndigheten ensam ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv.

2.   När en upphandlande myndighet ensam genomför de berörda upphandlingsförfarandena i alla skeden, från offentliggörandet av meddelandet om upphandling till dess att det eller de kontrakt som ingås löper ut, ska den upphandlande myndigheten ensam ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv.

Om fler än en av de deltagande upphandlande myndigheterna ansvarar för upphandlingsförfarandena och genomförandet av de kontrakt som ingås, ska varje upphandlande myndighet fortfarande ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv med avseende på de delar av upphandlingen som varje enhet har ansvaret för.

Om fler än en av de deltagande upphandlande myndigheterna ansvarar för upphandlingsförfarandena och genomförandet av de kontrakt som ingås, ska varje upphandlande myndighet fortfarande ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv med avseende på de delar av upphandlingen som varje enhet har ansvaret för.

 

   

Motivering

Genom kompletteringen säkerställs att gemensam upphandling inte försvåras i onödan. Motsvarande bör gälla vid tillfälligt samarbete som vad som gäller för inköpscentraler, jämför artikel 35.5.

Ändringsrekommendation 16

COM(2011) 895 final

Artikel 54

COM(2011) 896 final

Artikel 40

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   Tekniska specifikationer enligt definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå i upphandlingsdokumenten. De egenskaper som krävs av byggentreprenader, varor eller tjänster ska anges.

1.   Tekniska specifikationer enligt definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå i upphandlingsdokumenten. De egenskaper som krävs av byggentreprenader, varor eller tjänster ska anges.

Egenskaperna kan också hänvisa till den specifika produktions- eller leveransprocessen för de upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna eller till andra stadier i deras livscykel enligt punkt 22 i artikel 2.

Egenskaperna kan också hänvisa till den specifika produktions- eller leveransprocessen för de upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna eller till andra stadier i deras livscykel enligt punkt 22 i artikel 2.

I de tekniska specifikationerna ska det också anges om överföring av immateriella rättigheter kommer att krävas.

I de tekniska specifikationerna ska det också anges om överföring av immateriella rättigheter kommer att krävas.

För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av personer, vare sig av allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas för att ta hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.

Om obligatoriska kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade antas genom en unionsrättsakt ska de tekniska specifikationernas tillgänglighetskriterier utformas med hänvisning till den rättsakten.

Om obligatoriska kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade antas genom en unionsrättsakt ska de tekniska specifikationernas tillgänglighetskriterier utformas med hänvisning till den rättsakten.

Motivering

Den föreslagna texten är alltför långtgående på grund av den stora variation av upphandlingar som förekommer. Detta är dessutom en typ av bestämmelser som ofta finns i de nationella byggnormerna. Den text som finns i nuvarande direktiv 2004/18/EG artikel 23.1 och direktiv 2004/17/EG artikel 34.1 bör vara kvar.

Ändringsrekommendation 17

COM(2011) 896 final

Artikel 44

Uppdelning av kontrakt i delar

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   Offentliga kontrakt kan delas upp i enhetliga eller olikartade delar. Om den upphandlande myndigheten inte anser det lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde som motsvarar eller är högre än de tröskelvärden som anges i artikel 4, men som minst uppgår till 500 000 euro i enligt med artikel 5, ska myndigheten särskilt motivera detta

1.   Offentliga kontrakt kan delas upp i enhetliga eller olikartade delar.

Den upphandlande myndigheten ska i meddelandet om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ange om anbuden är begränsade till endast en del eller till flera delar.

Motivering

Detta är en onödig administrativ börda som läggs på de upphandlande myndigheterna och bör därför tas bort.

Ändringsrekommendation 18

COM(2011) 896 final

Artikel 54.2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

En upphandlande myndighet får besluta att inte tilldela ett kontrakt till den anbudsgivare som lämnar in det mest fördelaktiga anbudet när den har fastställt att anbudet inte åtminstone på likvärdigt sätt uppfyller de skyldigheter som unionen har fastställts på det social- och arbetsrättsliga området, i miljölagstiftningen eller i de internationella sociala eller miljörelaterade bestämmelser som anges i bilaga XI.

En upphandlande myndighet får besluta att inte tilldela ett kontrakt till den anbudsgivare som lämnar in det mest fördelaktiga anbudet när den har fastställt att anbudet inte åtminstone på likvärdigt sätt uppfyller de skyldigheter som unionen har fastställts på det social- och arbetsrättsliga området, i miljölagstiftningen eller i de internationella sociala eller miljörelaterade bestämmelser som anges i bilaga XI.

Motivering

Anbudsgivarna ska inte bara respektera EU:s lagstiftning utan också den nationella lagstiftningen.

Ändringsrekommendation 19

COM(2011) 896 final

Artikel 55.3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

För att tillämpa det skäl till uteslutning som avses i led d i första stycket ska den upphandlande myndigheten föreskriva en metod för bedömning av fullgörandet av kontrakt som grundas på objektiva och mätbara kriterier och tillämpas på ett konsekvent och transparent sätt. Bedömningar av fullgörandet av kontrakt ska meddelas den berörda leverantören, som ska ges möjlighet att invända mot resultaten av bedömningen och erhålla rättsligt skydd.

Motivering

Förklaringen i artikel 55.3 sista stycket är obegriplig och medför därför minskad rättssäkerhet, vilket skulle leda till ett ökat antal klagomål. Dessutom skulle det ställas nya krav på de upphandlande myndigheterna som står i strid med målet att undvika ökad byråkrati.

Ändringsrekommendation 20

COM(2011) 895 final

Artikel 76

COM(2011) 896 final

Artikel 66

Tilldelningsgrunder

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och andra författningar om ersättning för vissa tjänster ska de kriterier som de upphandlande myndigheterna ska följa vid tilldelningen av offentliga kontrakt vara

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och andra författningar om ersättning för vissa tjänster ska de kriterier som de upphandlande myndigheterna ska följa vid tilldelningen av offentliga kontrakt vara

(a)

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,

(a)

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,

(b)

den lägsta kostnaden.

(b)

det

Kostnaderna får enligt den upphandlande myndighetens val bedömas endast på grundval av pris eller genom en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis en analys av livscykelkostnader på de villkor som anges i artikel 67.

2.   Det ur den upphandlande myndighetens synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som avses i punkt 1 a ska fastställas enligt de olika kriterier som är kopplade till föremålet för det offentliga kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska förutom pris eller kostnader i den mening som avses i punkt 1 b första stycket omfatta andra kriterier som är kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2.   Det ur den upphandlande myndighetens synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som avses i punkt 1 a ska fastställas enligt de olika kriterier som är kopplade till föremålet för det offentliga kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska förutom pris omfatta andra kriterier som är kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till exempel

(a)

kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, formgivning för alla användningsområden, miljöegenskaper och innovativ karaktär,

(a)

kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, formgivning för alla användningsområden, miljöegenskaper och innovativ karaktär ,

(b)

i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt som omfattar projektering av anläggningar kan organisation av, eller kvalifikationer och erfarenheter hos, den personal som utses att verkställa kontraktet beaktas, med konsekvensen att sådan personal efter kontraktstilldelningen endast får ersättas med den upphandlande myndighetens samtycke, som måste kontrollera att personalen ersätts med personal som är organiserad på ett likvärdigt sätt och har likvärdig kompetens,

(b)

i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt som omfattar projektering av anläggningar kan organisation av, eller kvalifikationer och erfarenheter hos, den personal som utses att verkställa kontraktet beaktas, med konsekvensen att sådan personal efter kontraktstilldelningen endast får ersättas med den upphandlande myndighetens samtycke, som måste kontrollera att personalen ersätts med personal som är organiserad på ett likvärdigt sätt och har likvärdig kompetens,

(c)

eftermarknadsservice och tekniskt stöd, leveransdag och leveranstid,

(c)

eftermarknadsservice och tekniskt stöd, leveransdag och leveranstid,

(d)

den specifika produktionsprocessen eller tillhandahållandet av berörda byggentreprenader, varor eller tjänster i något annat skede i deras livscykel enligt vad som avses i artikel 2.22, i den mån dessa kriterier anges i enlighet med punkt 4 och rör faktorer som är direkt kopplade till dessa processer och kännetecknar den specifika produktionsprocessen eller tillhandahållandet av byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna i fråga.

(d)

den specifika produktionsprocessen eller tillhandahållandet av berörda byggentreprenader, varor eller tjänster i något annat skede i deras livscykel enligt vad som avses i artikel 2.22, i den mån dessa kriterier anges i enlighet med punkt 4 och rör faktorer som är direkt kopplade till dessa processer och kännetecknar den specifika produktionsprocessen eller tillhandahållandet av byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna i fråga.

 

Motivering

Det är bra att den upphandlande myndigheten kan välja mellan ekonomiskt mest fördelaktiga anbud och lägsta kostnad. Däremot bör den benämning som finns i nuvarande direktiv vara kvar, lägsta pris, eftersom lägsta kostnad indikerar att något annat än priset ska räknas med och kostnad är ett vidare begrepp än pris. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud är det kriterium som bör användas om man vill räkna in andra parametrar såsom livscykelkostnader.

I vissa fall anger den upphandlande myndigheten vilket pris man kommer att betala redan i anbudsunderlaget. Det måste vara alldeles klart att det är möjligt att göra så.

Syftet med att inbegripa kriteriet i fråga om korta kretslopp är att ge upphandlande instanser ett mervärde vad gäller vissa produkter och tjänster. Detta mervärde består i att produkter och tjänster via korta kretslopp i regel kan nå de upphandlande enheterna snabbare och att man kan reagera snabbare och mer flexibelt på deras behov. Dessutom kan även miljökraven uppfyllas på ett betydlig bättre sätt genom detta kriterium (kortare transportvägar och lagringstider, mindre utsläpp), vilket i slutändan gynnar både de upphandlande myndigheterna och medborgarna. De upphandlande myndigheterna kan dock i sina tilldelningskriterier inkludera parametrar som när det gäller vissa kategorier tydligare klargör hur anbuden från enskilda näringsidkare ska utformas och som gör att upphandlingens krav kan tillgodose på ett bättre sätt.

Det bör också vara uttryckligen möjligt att vikta sociala kriterier, t.ex. så att de företag får extrapoäng som har en företagspolitik som säkerställer lika möjligheter eller syftar till anställning av långtidsarbetslösa.

Ändringsrekommendation 21

COM(2011) 896 final

Artikel 66.3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Medlemsstaterna får föreskriva att tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska grundas på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt vad som avses i punkterna 1 a och 2.

Motivering

Syftet med denna modernisering är att erbjuda offentliga upphandlare och anbudsgivare största möjliga flexibilitet. Offentliga upphandlare måste därför själva kunna avgöra om kontraktstilldelningen ska grundas på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller det lägsta priset. Medlemsstaterna borde inte föregripa de lokala myndigheternas behov. Om tilldelningen inte längre kan grundas på det lägsta priset kommer dessutom konkurrensmöjligheterna för små företag att minska betydligt. Artikel 66.3 bör strykas.

Ändringsrekommendation 22

COM(2011) 895 final

Artikel 76.4

COM(2011) 896 final

Artikel 66.4

Tilldelningsgrunder

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

4.   Tilldelningskriterierna får inte medföra en obegränsad valfrihet för den upphandlande myndigheten. Kriterierna ska garantera effektiv konkurrens och ska kompletteras med krav som gör det möjligt att effektivt kontrollera de uppgifter som lämnas av anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten ska på grundval av de uppgifter och bevis som har lämnats av anbudsgivarna effektivt kontrollera om anbuden uppfyller tilldelningskriterierna.

   

Motivering

Denna bestämmelse är onödig, tillför inget nytt och bör därför tas bort. Innehållet i bestämmelsen täcks redan av de allmänna principerna.

Ändringsrekommendation 23

COM(2011) 896 final

Artikel 73 a)

Tilldelningsgrunder

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

(a)

De undantag som fastställs i artikel 11 upphör att gälla efter privat deltagande i den juridiska person som tilldelats kontraktet i enlighet med artikel 11.4.

Motivering

Följdändring i kommissionens text efter strykningen i artikel 11.5 i COM(2011) 896 final och artikel 21.5 i COM(2011) 895 final (i enlighet med ändringsförslag 7). Detta förhållande kan inte längre uppstå efter tilldelningen av kontraktet.

Ändringsrekommendation 24

COM(2011) 895 final

Art 77

COM(2011) 896 final

Artikel 67

Livscykelkostnader

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

3.   När en gemensam metod för beräkning av livscykelkostnader antas som del av en unionsrättsakt, även genom delegerade akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, ska den tillämpas i de fall där livscykelskostnader ingår i de tilldelningskriterier som avses i artikel 76.1.

   

Förteckningen över sådana rättsakter och delegerade akter återfinns i bilaga XV. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 89 om uppdatering av denna förteckning när sådana ändringar är nödvändiga till följd av antagande av ny lagstiftning eller upphävande eller ändring av sådan lagstiftning.

Motivering

Regionkommittén stöder Europa 2020-målen och erkänner värdet av en hållbar, socialt ansvarsfull och innovationsstödjande upphandlingsprocess. Det är också positivt att kommissionen uppmuntrat upphandlande myndigheter att ta hänsyn till livscykelkostnader. Det pågår mycket arbete inom detta område, med det återstår mycket att göra. Kommittén anser att tvånget att använda EU-metoder i detta fall är för långtgående under rådande omständigheter.

Ändringsrekommendation 25

COM(2011) 895 final

Artikel 79

COM(2011) 896 final

Artikel 69

Onormalt låga anbud

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   Den upphandlande myndigheten ska begära att de ekonomiska aktörerna lämnar förklaringar om de priser eller kostnader som tas ut om alla följande villkor är uppfyllda:

   

(a)

Om det pris eller den kostnad som tas ut är över 50 % lägre än det genomsnittliga priset eller kostnaderna för de övriga anbuden.

(b)

Om det pris eller den kostnad som tas ut är över 20 % lägre än priset eller kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

(c)

Om minst fem anbudsgivare har lämnat in anbud.

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Om anbuden förefaller vara onormalt låga av andra skäl får den upphandlande myndigheten även kräva sådana förklaringar.

.   Om anbuden förefaller vara onormalt låga av andra skäl får den upphandlande myndigheten även kräva sådana förklaringar.

3.   De förklaringar som avses i punkterna 1 och 2 kan särskilt beröra

   

(a)

besparingar avseende byggmetoderna, sättet att tillverka varorna eller sättet att tillhandahålla tjänsterna,

(b)

tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden som anbudsgivaren kan räkna med för att utföra byggentreprenaden eller för att leverera varor eller tillhandahålla tjänster,

(c)

originaliteten i de byggentreprenader, varor eller tjänster som föreslås av anbudsgivaren,

(d)

efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, av de skyldigheter som unionen har fastställt på det social- och arbetsrättsliga området, i miljölagstiftningen eller i internationell arbetsrätt som anges i bilaga XI eller, om dessa inte är tillämpliga, av andra bestämmelser som garanterar en likvärdig skyddsnivå,

(e)

möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.

4.   Den upphandlande myndigheten ska kontrollera de uppgifter som lämnats i samråd med anbudsgivaren. Den får endast förkasta anbudet när bevisen inte motiverar de låga priser eller avgifter som tas ut, med hänsyn till de faktorer som avses i punkt 3.

   

Den upphandlande myndigheten ska förkasta anbudet när den har fastställt att anbudet är onormalt lågt på grund av att det inte uppfyller de skyldigheter som unionen har fastställts på det social- och arbetsrättsliga området, i miljölagstiftningen eller de internationella sociala eller miljörelaterade bestämmelser som anges i bilaga XI.

5.   Om en upphandlande myndighet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet förkastas enbart av denna anledning först efter samråd med anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten inte kan bevisa att det berörda stödet är förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107 i fördraget. Om den upphandlande myndigheten förkastar ett anbud under dessa omständigheter, ska den underrätta kommissionen om detta.

   

3.   Medlemsstaterna ska på begäran från andra medlemsstater i enlighet med artikel 88 lämna all information om de bevis och dokument som uppvisats med avseende på de uppgifter som anges i punkt 3.

   

Motivering

Regionkommittén föredrar skrivningen i nuvarande direktiv 2204/18/EG artikel 55 för onormalt låga anbud, eftersom den föreslagna texten medför administrativa bördor både för upphandlande myndigheter och för leverantörer. Den föreslagna texten minskar också de upphandlande myndigheternas handlingsutrymme inom detta område, vilket är olyckligt.

Ändringsrekommendation 26

COM(2011) 895 final

Artikel 81

COM(2011) 896 final

Artikel 71

Underentreprenad

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   I förfrågningsunderlaget får en upphandlande myndighet begära eller kan åläggas av en medlemsstat att begära att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på tredje part samt vilka underleverantörer som föreslås.

   

2.   Medlemsstaterna får på begäran från en underleverantör och när kontraktets art så tillåter, föreskriva att den upphandlande myndigheten ska överföra betalningar direkt till underleverantören för tjänster, varor eller byggentreprenader som har tillhandahållits till huvudleverantören. I ett sådant fall ska medlemsstaterna införa lämpliga mekanismer för att huvudleverantören ska kunna bestrida felaktiga betalningar. Arrangemangen för betalningssättet ska anges i upphandlingsdokumenten.

   

3.   Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan om den huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

   

Motivering

Förhållandet mellan leverantörer och underleverantörer hör hemma i konkurrensrätten och den nationella kontraktsrätten, och detta bör inte ändras genom detta direktiv.

Dessutom orsakar bestämmelsen juridisk oreda eftersom en underleverantör som utför arbete till den upphandlande myndigheten mot betalning blir entreprenör och inte underentreprenör. Dessutom kan bestämmelserna hindra den upphandlande myndighetens möjlighet att innehålla betalning i väntan på att arbetet ska bli kontraktsenligt utfört.

Ändringsrekommendation 27

COM(2011) 895 final

Artikel 82

COM(2011) 896 final

Artikel 72

Ändring av kontrakt under löptiden

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

1.   En ändring av bestämmelserna i ett offentligt kontrakt under löptiden ska utgöra en ny tilldelning i den mening som avses i detta direktiv och ska kräva ett nytt upphandlingsförfarande i enlighet med detta direktiv.

   

2.   En ändring av ett kontrakt under dess löptid ska anses vara väsentlig i den mening som avses i punkt 1 om ändringarna innebär att kontraktet skiljer sig väsentligt från det kontrakt som ursprungligen ingicks. Utan att det påverkar punkterna 3 och 4 ska en ändring i alla händelser anses vara väsentlig om ett av följande villkor är uppfyllt:

   

(a)

Nya villkor införs i och med ändringen som, om de hade ingått i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha medfört att andra anbudssökande valts än dem som ursprungligen valdes eller skulle ha lett till att kontraktet tilldelats en annan anbudsgivare.

(b)

Ändringen innebär att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

(c)

Ändringen medför att kontraktets omfattning utvidgas betydligt för att inbegripa varor, tjänster eller byggentreprenader som inte ingick från början.

3.   Om en medkontrahent ersätts med en ny ska detta normalt anses utgöra en väsentlig ändring i den mening som avses i punkt 1.

   

Det första stycket ska emellertid inte gälla om en annan ekonomisk aktör som uppfyller kraven för det kvalitativa urval som ursprungligen fastställts inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av omstruktureringar eller konkurs, under förutsättning att detta inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet och inte syftar till att kringgå tillämpningen av detta direktiv.

4.   Om värdet på ändringen kan uttryckas i monetära termer ska ändringen inte anses vara väsentlig i den mening som avses i punkt 1 om värdet inte överskrider de tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och understiger 5 % av priset på det ursprungliga kontraktet, under förutsättning att ändringen inte medför att upphandlingsförfarandet ändras på något grundläggande sätt. Om flera successiva ändringar görs ska de bedömas på grundval av det samlade värdet av dessa ändringar.

   

5.   Kontraktsändringar ska inte anses vara väsentliga i den mening som avses i punkt 1 om de anges i upphandlingsdokumenten genom klara, exakta och entydiga översynsklausuler eller alternativ. Sådana översynsklausuler ska ange omfattningen och arten av eventuella ändringar eller alternativ samt villkoren för när de får tillämpas. Ändringar eller alternativ som skulle medföra en ändring av grundläggande faktorer i upphandlingsförfarandet är inte tillåtna.

   

6.   Genom undantag från punkt 1 ska en väsentlig inte kräva ett nytt upphandlingsförfarande om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

   

(a)

Behovet av ändringen har uppstått till följd av omständigheter som en omsorgsfull upphandlande myndighet inte kunnat förutse.

(b)

Ändringen medför inte att upphandlingsförfarandet ändras på något grundläggande sätt.

(c)

Eventuella prisökningar är inte högre än 50 % av värdet på det ursprungliga kontraktet.

Den upphandlande myndigheten ska offentliggöra ett meddelande om dessa ändringar i Europeiska unionens officiella tidning. Sådana meddelanden ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga VI del G och ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

7.   Den upphandlande enheten får inte göra ändringar av kontraktet i följande fall:

   

(a)

Om ändringen syftar till att korrigera brister i entreprenörens fullgörande av kontraktet eller konsekvenserna därav, som kan korrigeras genom åtgärder för att se till att avtalsförpliktelserna fullgörs.

(b)

Om ändringen syftar till att kompensera för risker för prisökningar som säkrats av entreprenören (hedging).

Motivering

Nuvarande direktiv innehåller procedurregler för hur upphandlingar ska göras. De innehåller inga bestämmelser om ändring av kontrakt under löptiden och det bör inte de nya heller göra eftersom det lägger nya onödiga administrativa bördor på de upphandlande myndigheterna och minskar flexibiliteten. Vill kommissionen informera om domstolspraxis på detta område, är tolkningsmeddelanden en bättre form.

Ändringsrekommendation 28

COM(2011) 896 final

Artikel 83

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Medlemsstaterna ska i enlighet med rådets direktiv 89/665/EEG se till att detta direktiv tillämpas korrekt genom effektiva och tillgängliga mekanismer som medger insyn och som kompletterar det befintliga systemet för granskning av upphandlande myndigheters beslut.

Motivering

Det är överflödigt att i ett direktiv nämna att direktivet ska tillämpas korrekt. De system som redan finns för prövning av upphandlande myndigheters beslut är tillräckliga. Om man vill förenkla och göra systemet mer flexibelt bör man inte skapa nya överflödiga strukturer.

Ändringsrekommendation 29

COM(2011) 895 final

Artikel 93

COM(2011) 896 final

Artikel 84

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Offentlig tillsyn

1.   Medlemsstaterna ska utse ett oberoende organ med ansvar för tillsyn och samordning av genomförandeverksamheterna (nedan kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om utnämningen.

Alla upphandlande myndigheter ska omfattas av sådan tillsyn.

   

2.   De behöriga myndigheter som deltar i genomförandeverksamheterna ska organiseras så att intressekonflikter undviks. För det offentliga tillsynssystemet ska öppenhet och insyn gälla. I detta syfte ska alla vägledande dokument och yttranden samt en årlig rapport över genomförandet och tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv offentliggöras.

   

Den årliga rapporten ska innehålla följande:

(a)

Uppgifter om hur väl små och medelstora företag klarar sig i upphandlingar; om mindre än 50 % av värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små och medelstora företag ska rapporten innehålla en analys av anledningarna till detta.

(b)

En övergripande genomgång av genomförandet av policyer för hållbar upphandling, inbegripet förfaranden som tar hänsyn till överväganden i fråga om miljöskydd, social integrering (inbegripet tillgänglighet för funktionshindrade) samt främjande av innovation.

(c)

Uppgifter om övervakning och uppföljning av brott mot upphandlingsbestämmelser som påverkar unionens budget i enlighet med punkterna 3–5 i denna artikel.

(d)

Centraliserade uppgifter om rapporterade fall av bedrägeri, korruption, intressekonflikt och andra allvarliga fall av oegentligheter inom området för offentlig upphandling, inbegripet sådana som påverkar projekt som samfinansieras av unionsbudgeten.

3   Tillsynsorganet ska ansvara för följande uppgifter:

   

(a)

Övervaka tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling och praxis för detta hos upphandlande myndigheter och särskilt hos inköpscentraler.

(b)

Erbjuda juridisk rådgivning till upphandlande myndigheter i fråga om tolkningen av reglerna och principerna för offentlig upphandling och om tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling i specifika fall.

(c)

Utfärda initiativyttranden och råd i frågor av allmänt intresse som berör tolkningen och tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling, återkommande frågor och systematiska skillnader i tillämpning av reglerna för offentlig upphandling, inbegripet ”rödflaggning” och andra metoder för att öka medvetenheten, förebygga och upptäcka korruption, intressekonflikt och liknande allvarliga fall av oegentligheter, mot bakgrund av bestämmelserna i detta direktiv och relevant rättspraxis från EU-domstolen.

(d)

Inrätta och tillämpa omfattande, praktiskt genomförbara indikatorsystem för ”rödflaggning” för att förebygga, upptäcka och på lämpligt sätt rapportera fall av bedrägerier, korruption, intressekonflikt och liknande allvarliga fall av oegentligheter i samband med upphandling.

(e)

Uppmärksamma nationella behöriga institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, på särskilda överträdelser som har upptäckts och systematiska brister.

(f)

Undersöka klagomål från medborgare och företag på tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling i särskilda fall och överföra analysen till de behöriga upphandlande myndigheterna som ska vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut eller motivera varför de väljer att inte göra det.

(g)

Övervaka beslut som fattas av nationella domstolar och myndigheter efter ett avgörande av EU-domstolen på grundval av artikel 267 i fördraget eller revisionsrättens slutsatser om att det har förekommit överträdelser av unionens regler för offentlig upphandling i samband med projekt som medfinansieras av unionen; tillsynsorganet ska till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning rapportera alla brott mot unionens upphandlingsförfaranden där dessa berör kontrakt som direkt eller indirekt finansieras av Europeiska unionen.

De uppgifter som avses i led e ska inte påverka utövandet av rätten att överklaga enligt nationell lagstiftning eller enligt det system som inrättats på grundval av direktiv 89/665/EEG.

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet befogenhet att överta behörigheten från den domstol som är behörig enligt nationell lagstiftning för att granska upphandlande myndigheters beslut om en överträdelse som har upptäckts under tillsynsorganets övervakningsverksamhet och juridiska rådgivningsverksamhet.

4.   Utan att detta påverkar tillämpningen av de allmänna förfaranden och arbetsmetoder som kommissionen har infört för sin kommunikation och sina kontakter med medlemsstaterna ska tillsynsorganet fungera som särskild kontaktpunkt när det övervakar tillämpningen av EU-lagstiftningen och genomförandet av unionsbudgeten på grundval av artikel 17 i EU-fördraget och artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till kommissionen rapportera alla överträdelser av detta direktiv i upphandlingsförfaranden för tilldelning av kontrakt som direkt eller indirekt finansieras av unionen.

   

Kommissionen får särskilt hänskjuta behandling av enskilda fall till tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte har ingåtts eller det fortfarande går att genomföra ett granskningsförfarande. Den får också ge tillsynsorganet i uppdrag att utföra den övervakningsverksamhet som krävs för att säkerställa genomförandet av de åtgärder som medlemsstater har åtagit sig att vidta för att avhjälpa en överträdelse av unionens regler och principer för offentlig upphandling som kommissionen har konstaterat.

Kommissionen kan föreskriva att tillsynsorganet ska analysera påstådda brott mot unionens upphandlingsregler som påverkar projekt som samfinansieras av unionsbudgeten. Kommissionen kan bemyndiga tillsynsorganet att följa upp vissa fall och se till att lämpliga åtgärder för brott mot unionens upphandlingsregler som påverkar samfinansierade projekt vidtas av de behöriga nationella myndigheterna, som ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets anvisningar.

5.   De utrednings- och verkställighetsåtgärder som tillsynsorganet vidtar för att se till att upphandlande myndigheters beslut följer detta direktiv och principerna i fördraget ska inte ersätta eller föregripa kommissionens institutionella roll som fördragets väktare. När kommissionen beslutar att hänskjuta behandlingen av ett enskilt fall ska den också förbehålla sig rätten att ingripa i enlighet med de befogenheter som den tilldelas i fördraget.

   

6.   De upphandlande myndigheterna ska till det nationella tillsynsorganet överlämna den fullständiga texten till alla kontrakt som slutits till ett värde på minst

   

(a)

1 000 000 euro för kontrakt som avser varor eller tjänster,

(b)

10 000 000 euro för kontrakt som avser byggentreprenader.

7.   Utan att det påverkar nationell lagstiftning om tillgång till information, och i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska tillsynsorganet på skriftlig begäran gratis ge obegränsad och fullständig tillgång till de slutna kontrakten enligt punkt 6. Tillgång till vissa delar av kontrakten kan vägras om utlämnande av sådan information skulle kunna hindra tillämpning av lagen, strida mot allmänintresset, skada berättigade kommersiella intressen för offentliga eller privata ekonomiska aktörer, även kommersiella intressen för den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet, eller motverka sund konkurrens mellan aktörerna.

   

Tillgång till de delar som får utlämnas ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 45 dagar från dagen för begäran.

De sökande som begär tillgång till ett kontrakt ska inte vara skyldiga att visa direkt eller indirekt intresse avseende det berörda kontraktet. Informationsmottagaren ska ha rätt att offentliggöra informationen

8.   En sammanfattning av tillsynsorganets samtliga verksamheter i enlighet med punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga rapport som anges i punkt 2.

   

Motivering

Kravet att det ska bildas nationella tillsynsmyndigheter och att kontrakt ska sändas till dem strider klart mot subsidiaritetsprincipen. Det är upp till medlemsstaterna att organisera sin offentliga förvaltning. Den nationella kontrollen av att upphandlingsreglerna följs är en uppgift för nationella domstolar, tillsynsmyndigheter och revision. Dessutom skapar reglerna nya administrativa bördor för de upphandlande myndigheterna.

Ändringsrekommendation 30

COM(2011) 896 final

Artikel 85, första stycket

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

För varje kontrakt, varje ramavtal och varje gång ett dynamiskt inköpssystem inrättas ska den upphandlande myndigheten upprätta en skriftlig rapport, som minst ska innehålla följande:

(a)

Den upphandlande myndighetens namn och adress, föremålet för och värdet av kontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet.

(b)

Namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts.

(c)

Namnen på de ej godtagna anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de inte godtagits.

(d)

Skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats.

(e)

Namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen till att den anbudsgivarens anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje part.

(f)

Vid förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, vilka omständigheter enligt artikel 30 som motiverat valet av detta förfarande.

(g)

I förekommande fall, skälen till att den upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal eller genomföra ett dynamiskt inköpssystem.

(h)

I tillämpliga fall, upptäckta intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd av detta.

Den upphandlande myndigheten ska dokumentera genomförandet av alla upphandlingsförfaranden oavsett om förfarandena sker med hjälp av elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska den dokumentera samtliga skeden i upphandlingsförfarandet, inbegripet all kommunikation med ekonomiska aktörer och interna överläggningar, utformning av upphandlingarna, eventuella dialoger och förhandlingar samt urval och tilldelning av kontrakt.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska tillställas kommissionen eller det nationella tillsynsorganet, om de begär det.

Motivering

De dokumentationskrav som fastställs här innebär en orimlig börda för de kommunala förvaltningarna och leder dessutom inte någon vart. Målet med denna reform är just att avveckla onödiga krav på dokumentation och inte att skapa ökad byråkrati.

Ändringsrekommendation 31

COM(2011) 896 final

Artikel 85, två sista styckena

Individuella rapporter om förfaranden för tilldelning av kontrakt

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Den upphandlande myndigheten ska dokumentera genomförandet av alla upphandlingsförfaranden oavsett om förfarandena sker med hjälp av elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska den dokumentera samtliga skeden i upphandlingsförfarandet, inbegripet all kommunikation med ekonomiska aktörer och interna överläggningar, utformning av upphandlingarna, eventuella dialoger och förhandlingar samt urval och tilldelning av kontrakt.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska tillställas kommissionen eller det nationella tillsynsorganet, om de begär det.

Motivering

Regionkommittén anser att det system med rapporter som finns i nuvarande artikel 43 i direktiv 2004/18/EG är att föredra framför det föreslagna och gör det administrativa arbetet lättare för de upphandlande myndigheterna.

Ändringsrekommendation 32

COM(2011) 895 final

Artikel 95

COM(2011) 896 final

Artikel 86

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Nationell rapportering samt förteckningar över upphandlande myndigheter

Nationell rapportering samt förteckningar över upphandlande myndigheter

1.   Det organ som inrättas eller utses enligt artikel 84 ska varje år skicka en genomförande- och statistikrapport baserad på ett standardformulär till kommissionen senast den 31 oktober påföljande år.

   

2.   Den rapport som avses i punkt 1 ska minst innehålla följande uppgifter:

   

(a)

En fullständig och aktuell förteckning över alla centrala statliga myndigheter, offentligrättsliga icke-centrala upphandlande myndigheter och organ, däribland icke-centrala myndigheter och sammanslutningar av upphandlande myndigheter som tilldelar offentliga kontrakt eller ramavtal, varvid det för varje myndighet ska anges ett unikt identifieringsnummer när ett sådant föreskrivs i den nationella lagstiftningen. Denna förteckning ska grupperas efter typ av myndighet.

(b)

En fullständig och aktuell förteckning över alla inköpscentraler.

(c)

För alla kontrakt över de tröskelvärden som anges i artikel 4 i detta direktiv:

(i)

Antal och värde för de tilldelade kontrakten, fördelade per typ av myndighet och förfarande samt per byggentreprenad, vara eller tjänst identifierad enligt kategori i CPV-nomenklaturen.

(ii)

När kontrakt har ingåtts genom förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling ska de uppgifter som avses i led i dessutom delas upp med hänsyn till de förhållanden som avses i artikel 30 samt omfatta antalet kontrakt och värdet av de kontrakt som tilldelats av den medlemsstat eller tredjeland som den entreprenör som tilldelats kontraktet tillhör.

(d)

För alla kontrakt som ligger under de tröskelvärden som anges i artikel 4 i detta direktiv men som skulle omfattas av detta direktiv om deras värde överskred tröskelvärdet, antal och värde för de tilldelade kontrakten, fördelade efter typ av myndighet.

3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 89 för att ändra bilaga I i syfte att uppdatera förteckningen över upphandlande myndigheter efter anmälan från medlemsstaterna om ändringarna är nödvändiga för att korrekt identifiera upphandlande myndigheter.

   

Kommissionen får i informationssyfte regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra den förteckning över offentligrättsliga organ som har överlämnats i enlighet med punkt 2 a.

4.   Medlemsstaterna ska ge kommissionen tillgång till information om deras institutionella organisation i fråga om genomförande, övervakning och verkställighet av detta direktiv samt om nationella initiativ för att ge vägledning om eller bistå i genomförandet av unionens regler om offentlig upphandling eller hantera svårigheter i samband med tillämpningen av dessa regler.

   

5.   Kommissionen ska fastställa det standardformulär för den årliga genomförande- och statistikrapporten som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som anges i artikel 91.

   

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen bör utgå. Den orsakar mycket stort administrativt arbete både för det organ som ska sammanställa alla dessa uppgifter och för de upphandlande myndigheter som ska tillhandahålla uppgifterna.

Ändringsrekommendation 33

COM(2011) 895 final

Artikel 96

COM(2011) 896 final

Artikel 87

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Stöd till upphandlande myndigheter och företag

Stöd till upphandlande myndigheter och företag

1.   Medlemsstaterna ska ställa tekniska stödstrukturer till förfogande för att ge juridisk och ekonomisk rådgivning, vägledning och stöd till upphandlade myndigheter när de utarbetar och genomför upphandlingsförfaranden. Medlemsstaterna ska också se till att varje upphandlande myndighet kan få kvalificerad vägledning och rådgivning i enskilda frågor.

   

2.   För att förbättra ekonomiska aktörers, särskilt små och medelstora företags, tillgång till offentlig upphandling och för att göra det lättare att förstå bestämmelserna i detta direktiv, ska medlemsstaterna se till att det går att få lämpligt stöd, bland annat på elektronisk väg eller via befintliga nätverk för att hjälpa företag.

   

3.   Särskilt administrativt stöd ska finnas att tillgå för ekonomiska aktörer som tänker delta i ett upphandlingsförfarande i en annan medlemsstat. Sådant stöd ska minst omfatta de administrativa kraven i den berörda medlemsstaten samt eventuella skyldigheter i samband med elektronisk upphandling.

   

Medlemsstaterna ska se till att berörda ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till lämplig information om skyldigheter i fråga om skatt, miljöskydd, social lagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning som gäller i den medlemsstat, region eller ort där byggentreprenaden ska utföras eller tjänsterna tillhandahållas och som kommer att vara tillämpliga på byggentreprenaden på plats eller på de tjänster som tillhandahålls under kontraktets genomförande.

4.   För tillämpningen av punkterna 1–3 får medlemsstaterna får utse ett eller flera organ eller administrativa strukturer. Medlemsstaterna ska se till att det sker en lämplig samordning mellan dessa organ och strukturer.

   

Motivering

Organisering av upphandlingsstödjande verksamheter på nationell nivå är en fråga för medlemsstaterna och artikeln bör strykas. Behovet av hjälp med att förstå upphandlingsreglerna skulle sannolikt minska om regelverket var enklare.

Ändringsrekommendation 34

COM(2011) 896 final

Artikel 88.3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsrekommendation

Vid tillämpningen av denna artikel ska medlemsstaterna utse en eller flera kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter ska meddelas till de andra medlemsstaterna, tillsynsorganen och kommissionen. Medlemsstaterna ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över kontaktpunkter. Tillsynsorganet ska ansvara för samordningen av dessa kontaktpunkter.

Vid tillämpningen av denna artikel ska medlemsstaterna utse en eller flera kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter ska meddelas till de andra medlemsstaterna och kommissionen. Medlemsstaterna ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över kontaktpunkter.

Motivering

Artikel 88 borde bibehållas men utan hänvisning till de nya tillsynsorganen. Målet med denna reform är just att avveckla onödiga krav på dokumentation och inte att skapa ökad byråkrati.

Bryssel den 9 oktober 2012

Regionkommitténs ordförande

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top