Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 353/196


Tisdagen den 11 september 2012
Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater *

P7_TA(2012)0318

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0714),

med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0516/2011),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter (1),

med beaktande av skrivelsen av den 6 mars 2012 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0227/2012), och av följande skäl:

A.

Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt;

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRING

Ändring 1

Förslag till direktiv

Skäl 1

(1)

Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater* har ändrats flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(1)

Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater1 har ändrats flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas. Den 19 april 2012 uppmanade Europaparlamentet till konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt, riktade uppmärksamhet på skatteflykt via hybrida finansiella instrument och uppmanade medlemsstaterna att se till att det finns ett smidigt samarbete och en smidig samordning mellan deras skattesystem för att undvika oavsiktlig utebliven beskattning och skatteflykt.

Ändring 2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

 

(1a)

Ihållande och betydande offentliga underskott är nära knutna till den nuvarande sociala, ekonomiska och finansiella krisen.

Ändring 3

Förslag till direktiv

Skäl 4

(4)

Att avskaffa beskattningen av betalningar av räntor och royaltyer i den medlemsstat där de uppstår, oberoende av om beskattningen sker vid källan eller genom taxering, är det lämpligaste sättet att eliminera de nyss nämnda formaliteterna och problemen och att säkerställa lika behandling i beskattningshänseende mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner. Det är särskilt nödvändigt att avskaffa dessa skatter på sådana betalningar mellan närstående bolag i olika medlemsstater samt mellan sådana bolags fasta driftställen.

(4)

Att avskaffa beskattningen av betalningar av räntor och royaltyer i den medlemsstat där de uppstår, oberoende av om beskattningen sker vid källan eller genom taxering, är det lämpligaste sättet att eliminera de nyss nämnda formaliteterna och problemen och att säkerställa lika behandling i beskattningshänseende mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner. Det är särskilt nödvändigt att avskaffa dessa skatter på sådana betalningar mellan närstående bolag i olika medlemsstater samt mellan sådana bolags fasta driftställen , i syfte att åstadkomma ett förenklat och mer transparent skattesystem .

Ändring 4

Förslag till direktiv

Skäl 5

(5)

Det är nödvändigt att se till att räntor och royaltyer beskattas en gång i en medlemsstat och att de förmåner som direktivet innebär endast är tillämpliga när inkomst som härrör från räntan eller royaltyn beskattas i den medlemsstat där det mottagande bolaget har sin hemvist eller i den medlemsstat där det mottagande fasta driftstället är beläget.

(5)

Det är nödvändigt att se till att räntor och royaltyer beskattas en gång i en medlemsstat och att de förmåner som direktivet innebär endast är tillämpliga när inkomst som härrör från räntan eller royaltyn beskattas i den medlemsstat där det mottagande bolaget har sin hemvist eller i den medlemsstat där det mottagande fasta driftstället är beläget , utan att det finns en möjlighet till skattebefrielse eller en ersättning eller ett utbyte genom betalning av en annan skatt .

Ändring 5

Förslag till direktiv

Skäl 12

(12)

Det är dessutom nödvändigt att inte hindra medlemsstaterna från att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa bedrägeri och missbruk.

(12)

Det är dessutom nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att inte hindra medlemsstaterna från att bekämpa skattebedrägeri, skatteflykt och missbruk.

Ändring 6

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

 

(20a)

För att säkerställa en smidig och kostnadseffektiv tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv, bör företagen upprätta sina årsredovisningar och alla relevanta skatteuppgifter med hjälp av eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Ändring 7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

1.   De betalningar av räntor eller royaltyer som uppkommer i en medlemsstat ska undantas från varje form av skatt som påförs sådana betalningar i denna medlemsstat, oavsett om den tas ut vid källan eller genom taxering, under förutsättning att den som har rätt till räntan eller royaltyn är ett bolag i en annan medlemsstat, eller ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat och tillhör ett bolag i en medlemsstat som faktiskt beskattas för inkomst som härrör från de nämnda betalningarna i den andra medlemsstaten.

1.   De betalningar av räntor eller royaltyer som uppkommer i en medlemsstat ska undantas från varje form av skatt som påförs sådana betalningar i denna medlemsstat, oavsett om den tas ut vid källan eller genom taxering, under förutsättning att den som har rätt till räntan eller royaltyn är ett bolag i en annan medlemsstat, eller ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat och tillhör ett bolag i en medlemsstat som faktiskt beskattas för inkomst som härrör från de nämnda betalningarna i den andra medlemsstaten med en skattesats som inte är lägre än 70 procent av den genomsnittliga lagstadgade bolagsskattesatsen i medlemsstaterna, utan att det finns en möjlighet till skattebefrielse eller en ersättning eller ett utbyte genom betalning av en annan skatt . Räntor eller royaltyer ska inte undantas från skatt i den medlemsstat där de uppstår om betalningen inte är beskattningsbar enligt den nationella skattelagstiftning som den som har rätt till räntan eller royaltyn omfattas av, till följd av att betalningen (hybridinstrument) eller betalaren och mottagaren (hybridenheter) har en annan klassificering.

Ändring 8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3

3.   Ett fast driftställe ska behandlas som betalare av räntor eller royaltyer endast i den mån dessa betalningar innebär en kostnad som uppstått för det fasta driftstället till följd av dess verksamhet.

3.   Ett fast driftställe ska behandlas som betalare av räntor eller royaltyer endast i den mån dessa betalningar innebär en kostnad som uppstått för det fasta driftstället till följd av dess verksamhet. Endast ett fast driftställe som uppfyllt sina skatteskyldigheter ska ha rätt till en skattebefrielse eller en skatteförmån.

Ändring 10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

ii)

det andra bolaget direkt innehar minst 10 % av kapitalet i det första bolaget, eller om

ii)

det andra bolaget direkt innehar minst 25 % av kapitalet i det första bolaget, eller om

Ändring 11

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

iii)

ett tredje bolag innehar minst 10 % av kapitalet både i det första och i det andra bolaget.

iii)

ett tredje bolag innehar minst 25 % av kapitalet både i det första och i det andra bolaget.

Ändring 12

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Ändring 13

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

2.   Medlemsstaterna får, när det gäller transaktioner som har skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk som huvudsakligt syfte eller som ett av huvudsyftena, återkalla de förmåner som detta direktiv innebär eller vägra att tillämpa direktivet.

2.   Medlemsstaterna får, när det gäller transaktioner som har skattebedrägeri , skatteflykt , skattemissbruk eller skatteundandragande, som huvudsakligt syfte eller som ett av huvudsyftena, återkalla de förmåner som detta direktiv innebär eller vägra att tillämpa direktivet.

Ändring 14

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1 och 1.3, artikel 2 c och d samt bilaga I del A senast den 1 januari 2012 . De ska genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1 och 1.3, artikel 2 c och d samt bilaga I del A senast den 31 december 2013 . De ska genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Ändring 15

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

 

2a.     Företagen ska upprätta sina årsredovisningar och alla relevanta skatteuppgifter med hjälp av eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Ändring 16

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionen ska senast den 31 december 2016 överlämna en rapport till rådet om de ekonomiska effekterna av detta direktiv.

Kommissionen ska senast den 31 december 2015 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de ekonomiska effekterna av detta direktiv.

Ändring 17

Förslag till direktiv

Artikel 8

Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av nationella eller avtalsgrundade bestämmelser som går utöver bestämmelserna i detta direktiv och är utformade för att avskaffa eller mildra dubbelbeskattning av räntor och royaltyer.

Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av nationella eller avtalsgrundade bestämmelser som går utöver bestämmelserna i detta direktiv och är utformade för att avskaffa eller mildra dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning av räntor och royaltyer.


(1)  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Top