Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0317

Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
P7_TC1-COD(2011)0226 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen)

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 195–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 353/195


Tisdagen den 11 september 2012
Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I

P7_TA(2012)0317

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0522),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0225/2011),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av yttrandet av den 7 december 2011 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 maj 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0068/2012).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 43, 15.2.2012, s. 14.


Tisdagen den 11 september 2012
P7_TC1-COD(2011)0226

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1024/2012.)


Top