Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0315

Svavelhalten i marina bränslen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))
P7_TC1-COD(2011)0190 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 193–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 353/193


Tisdagen den 11 september 2012
Svavelhalten i marina bränslen ***I

P7TA(2012)0315

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0439),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0199/2011),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 januari 2012 (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 maj 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0038/2012).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 68, 6.3.2012, s. 70.


Tisdagen den 11 september 2012
P7_TC1-COD(2011)0190

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/33/EU.)


Top