Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0314

Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))
P7_TC1-COD(2012)0023 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 353/192


Tisdagen den 11 september 2012
Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I

P7_TA(2012)0314

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

2013/C 353 E/32

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0051),

med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0034/2012),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012 (1)

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 juni 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0164/2012).

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 181, 21.6.2012, s. 202


Tisdagen den 11 september 2012
P7_TC1-COD(2012)0023

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1027/2012.)


Top