EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Europeiska Centralbankens yttrande av den 11 december 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 70/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 11 december 2012

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Inledning och rättslig grund

Den 11 respektive 18 september 2012 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till förordning innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet i enlighet med artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

ECB välkomnar förslaget till förordning vars syfte är att öka transparensen på investeringsprodukter för icke-professionella investerare samt säkerställa att dessa förstår investeringsprodukternas basfakta och risker samt kan jämföra olika produkters egenskaper. Lämpliga informationskrav främjar konsumentskyddet som är viktigt för att bevara stabiliteten på det finansiella systemet.

Specifika kommentarer

1.   Överensstämmelse med andra lagstiftningsinitiativ inom EU

1.1

Informationskrav bör åtföljas av lämpliga tillsynsregler både på nationell nivå och unionsnivå för att förhindra eller begränsa saluföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella instrument när det föreligger ett hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion eller stabiliteten för hela eller delar av det finansiella systemet eller investerarskyddet (2). ECB anser att det är mycket viktigt att unionslagstiftningen avseende finansiella tjänster ger de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga nationella myndigheterna tillräckliga möjligheter att ingripa när så är nödvändigt. Tillsynsmyndigheterna för bank och försäkringsväsendet bör få liknande behörigheter att ingripa som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och nationella behöriga myndigheter ges i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (nedan kallat MiFIR-förslaget) (3).

1.2

Därutöver föreslår ECB att man, utöver harmoniseringen av de regler som förslaget till förordning inför om information som ska lämnas före ett avtals ingång, även harmoniserar de regler som avser försäljningen av finansiella produkter mellan olika finansiella tjänstesektorer med sådana förslag som delvis redan gjorts (4).

1.3

Slutligen bör man eftersträva likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika investeringsprodukter för att undvika regelarbitrage med sådana investeringsprodukter som inte omfattas av förslaget till förordning, t.ex. icke-komplexa finansiella instrument. Informationskrav för andra kategorier av finansiella produkter enligt gällande unionslagstiftning bör kompletteras med det standardiserade faktabladet som införs genom förslaget till förordning. Detta kan särskilt beröra produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (5) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (6).

2.   Ansvaret för att ta fram faktabladet

Enligt förslaget till förordning faller uttryckligen ansvaret för att ta fram faktabladet på investeringsproduktens utvecklare som även blir ansvarig enligt den information han tillhandahåller (7). Icke-professionella investerare har dock direktkontakt med distributörerna, inte utvecklarna av investeringsprodukterna. Därför bör även distributörerna av investeringsprodukter bära ett ansvar för att icke-professionella investerare har en effektiv möjlighet att klaga på en utvecklare avseende faktabladet och inleda ett förfarande för tvistlösning. ECB anser också att förslaget bör innehålla effektiva möjligheter till tvistlösning i gränsöverskridande tvister, särskilt om utvecklaren befinner sig i en annan medlemsstat eller i tredje land.

3.   Faktabladets innehåll

ECB rekommenderar att förslaget till förordning uttryckligen stadgar att faktabladet ska ange i) de motpartsrisker, operativa risker och likviditetsrisker som är aktuella för investeringsprodukten, ii) produkternas utveckling i stresscenarier samt iii) produktens hävstångskomponent om denna komponent kan öka riskerna med produkten. Sådan ytterligare information säkerställer att faktabladet inte förleder investerare att fästa alltför stor vikt vid produktens historiska utveckling och att faktabladet ger en fullständig och korrekt beskrivning av de risker som är förknippade med investeringsprodukten.

4.   Administrativa sanktioner och åtgärder

ECB rekommenderar att förslaget till förordning ändras så att man säkerställer en harmonisering med annan unionslagstiftning (8) genom att introducera administrativa sanktioner som omfattar bestämmelser om administrativa böter.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 december 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Se punkt 12 i ECB:s yttrande CON/2012/21 av den 22 mars 2012 om i) ett förslag till direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknaderna för finansiella instrument och ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) förslag till direktiv om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt (iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT C 161, 7.6.2012, s. 3). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 final, se artiklarna 31 och 32.

(4)  Se t.ex. reglerna som tillåter att värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster som endast omfattar utförande av tjänster i artikel 25.3 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, COM(2011) 656 final (nedan kallat MiFID-förslaget)

(5)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(6)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1. Se särskilt artiklarna 183–185.

(7)  Se artikel 5 i förslaget till förordning.

(8)  Se artikel 75.2 e och f i MiFID-förslaget. Se även artikel 99a.2 e och f som ska läggas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32) genom förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner, COM(2012) 350 final (nedan kallat förslaget till UCITS V direktiv).


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 25

”Artikel 25

1.   Kommissionen ska se över denna förordning fyra år efter dagen för förordningens ikraftträdande. Översynen ska omfatta en allmän undersökning av den praktiska tillämpningen av förordningens bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till utvecklingen på marknaden för produkter för icke-professionella investerare. När det gäller fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det vid översynen bedömas om övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 i denna förordning ska förlängas eller om bestämmelserna om basfakta för investerare i direktiv 2009/65/EG efter kartläggning av eventuellt nödvändiga justeringar kan ersättas eller anses likvärdiga med faktabladet enligt denna förordning. Vid översynen ska även en eventuell utvidgning av förordningens tillämpningsområde till andra finansiella produkter övervägas.

2.   Kommissionen ska efter samråd med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.”

”Artikel 25

1.   När denna förordning trätt i kraft ska kommissionen granska unionslagstiftningen för finansiella tjänster för att bedöma huruvida i) det behövs nya standardiserade faktablad i enlighet med de regler som införs genom denna förordning även för sådana finansiella instrument som inte omfattas av denna förordning, särskilt avseende produkter som omfattas av direktiv 2003/71/EG och direktiv 2009/138/EG ii) det behövs nya harmoniserade regler för marknaden avseende försäljningen av finansiella produkter samt iii) de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga nationella myndigheterna bör ges behörighet att ingripa när det gäller specifika kategorier av finansiella produkter, bl.a. genom förbud som motiveras av investerarskyddet och den finansiella stabiliteten, med beaktande av de behörigheter som introduceras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xx/xx av den [datum] om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-register (2) .

1 2.   Kommissionen ska se över denna förordning fyra år efter dagen för förordningens ikraftträdande. Översynen ska omfatta en allmän undersökning av den praktiska tillämpningen av förordningens bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till utvecklingen på marknaden för produkter för icke-professionella investerare. När det gäller fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det vid översynen bedömas om övergångsbestämmelserna enligt artikel 24 i denna förordning ska förlängas eller om bestämmelserna om basfakta för investerare i direktiv 2009/65/EG efter kartläggning av eventuellt nödvändiga justeringar kan ersättas eller anses likvärdiga med faktabladet enligt denna förordning. Vid översynen ska även en eventuell utvidgning av förordningens tillämpningsområde till andra finansiella produkter övervägas.

2 3.   Kommissionen ska efter samråd med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Förklaring

Man bör eftersträva likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika investeringsprodukter för att undvika regelarbitrage med sådana investeringsprodukter som inte omfattas av förslaget till förordning, t.ex. icke-komplexa finansiella instrument. Informationskrav för andra kategorier av finansiella produkter enligt gällande unionslagstiftning bör kompletteras med det standardiserade faktabladet som införs genom förslaget till förordning. På samma sätt bör man på ett harmoniserat sätt även introducera regler somavser försäljningen av ett stort antal olika finansiella produkter. De europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga nationella myndigheterna bör samtidigt ges möjlighet att ingripa när det gäller specifika kategorier av finansiella produkter, bl.a. genom förbud som motiveras av investerarskyddet och den finansiella stabiliteten. I detta hänseende bör man beakta resultaten av den pågående lagstiftningsprocessen där sådana marknadsregler och ingripande av tillsynsmyndigheter införs genom MiFIR-förslaget.

Ändring 2

Artikel 8.2

”2.   Faktabladet ska innehålla följande uppgifter:

a)

I ett avsnitt i början av dokumentet: namnet på investeringsprodukten och namnet på dess utvecklare.

b)

I ett avsnitt med titeln ’Vad investeringen gäller?’: investeringsproduktens natur och huvuddrag, inklusive

i)

typen av investeringsprodukt,

ii)

dess syften och hur de ska uppnås,

iii)

en uppgift om huruvida utvecklaren av investeringsprodukten har specifika miljöresultat, sociala resultat eller ledningsresultat, antingen för sin affärsverksamhet eller investeringsprodukten, och i så fall en uppgift om vilka resultat som eftersträvas och hur de ska uppnås,

iv)

närmare uppgifter om försäkringsförmåner, om investeringsprodukten erbjuder sådana,

v)

investeringsproduktens löptid, om denna är känd,

vi)

resultatscenarior, om detta är relevant för produktens natur.

c)

I ett avsnitt med titeln ’Kan jag förlora pengar?’: en kortfattad upplysning om huruvida kapitalförluster är möjliga, inklusive

i)

erbjudna garantier eller erbjudet kapitalskydd, samt dessas eventuella begränsningar,

ii)

om investeringsprodukten omfattas av en kompensations- eller garantiordning.

d)

I ett avsnitt med titeln ’Vad innebär den?’: uppgifter om den rekommenderat kortaste innehavstiden och produktens väntade likviditetsprofil, inklusive möjligheterna och villkoren för en minskning eller avveckling under löptiden, med beaktande av investeringsproduktens risk- och avkastningsprofil samt den marknadsutveckling den är inriktad på.

e)

I ett avsnitt med titeln ’Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?’: investeringsproduktens risk- och avkastningsprofil, inklusive en sammanfattande indikator på denna profil och varningar för särskilda risker som eventuellt inte helt beaktas i den sammanfattande indikatorn.

f)

I ett avsnitt med titeln ’Vilka är kostnaderna?’: investeringsproduktens kostnader, som ska omfatta investerarens direkta och indirekta kostnader, inbegripet sammanfattande indikatorer på dessa kostnader.

g)

I ett avsnitt med titeln ’Tidigare resultat?’: investeringsproduktens tidigare resultat, om detta är relevant med tanke på produktens natur och hur länge resultat förelegat.

h)

För pensionsprodukter, i ett avsnitt med titeln ’Vad får jag när jag pensioneras?’: beräkningar av möjliga framtida resultat.”

”2.   Faktabladet ska innehålla följande uppgifter:

a)

I ett avsnitt i början av dokumentet: namnet på investeringsprodukten och namnet på dess utvecklare.

b)

I ett avsnitt med titeln ’Vad investeringen gäller?’: investeringsproduktens natur och huvuddrag, inklusive

i)

typen av investeringsprodukt,

ii)

dess syften och hur de ska uppnås,

iii)

en uppgift om huruvida utvecklaren av investeringsprodukten har specifika miljöresultat, sociala resultat eller ledningsresultat, antingen för sin affärsverksamhet eller investeringsprodukten, och i så fall en uppgift om vilka resultat som eftersträvas och hur de ska uppnås,

iv)

närmare uppgifter om försäkringsförmåner, om investeringsprodukten erbjuder sådana,

v)

investeringsproduktens löptid, om denna är känd,

vi)

resultatscenarior, om detta är relevant för produktens natur.

c)

I ett avsnitt med titeln ’Kan jag förlora pengar?’: en kortfattad upplysning om huruvida kapitalförluster är möjliga, inklusive

i)

erbjudna garantier eller erbjudet kapitalskydd, samt dessas eventuella begränsningar,

ii)

om investeringsprodukten omfattas av en kompensations- eller garantiordning.

d)

I ett avsnitt med titeln ’Vad innebär den?’: uppgifter om den rekommenderat kortaste innehavstiden och produktens väntade likviditetsprofil, inklusive möjligheterna och villkoren för en minskning eller avveckling under löptiden, med beaktande av investeringsproduktens risk- och avkastningsprofil samt den marknadsutveckling den är inriktad på.

e)

I ett avsnitt med titeln ’Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?’: investeringsproduktens risk- och avkastningsprofil, inklusive en sammanfattande indikator på denna profil och en varning att produktens avkastning kan påverkas negativt av de angivna riskerna följt av en beskrivning av

i)

motpartsrisker, operativa risker och likviditetsrisker förknippade med produkten,

ii)

hur produkten utvecklas i stresscenarier,

iii)

produktens hävstångskomponent om denna komponent kan öka riskerna med produkten,

iv)

och varningar för särskilda andra risker som eventuellt inte helt beaktas i den sammanfattande indikatorn.

f)

I ett avsnitt med titeln ’Vilka är kostnaderna?’: investeringsproduktens kostnader, som ska omfatta investerarens direkta och indirekta kostnader, inbegripet sammanfattande indikatorer på dessa kostnader.

g)

I ett avsnitt med titeln ’Tidigare resultat?’: investeringsproduktens tidigare resultat, om detta är relevant med tanke på produktens natur och hur länge resultat förelegat, inklusive en varning om att historiska resultat inte är en garanti för den framtida utvecklingen och att de risker som omnämns i faktabladets övriga avsnitt kan få avsevärda negativa effekter på investeringen.

h)

För pensionsprodukter, i ett avsnitt med titeln ’Vad får jag när jag pensioneras?’: beräkningar av möjliga framtida resultat.”

Förklaring

Den ytterligare information som föreslås ska säkerställa att faktabladet inte förleder investerare att fästa alltför stor vikt vid produktens historiska utveckling och att faktabladet ger en fullständig och korrekt beskrivning av de risker som är förknippade med investeringsprodukten.

Ändring 3

Artikel 14

”Artikel 14

Utvecklaren av investeringsprodukten ska upprätta lämpliga förfaranden och arrangemang som säkerställer att icke-professionella investerare som har framfört klagomål på faktabladet får ett ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt.”

”Artikel 14

Utvecklaren av investeringsprodukten och distributören ska upprätta lämpliga förfaranden och arrangemang som säkerställer att i) att icke-professionella investerare har en effektiv möjlighet att klaga på utvecklaren av investeringsprodukten och inleda ett förfarande för tvistlösning, ii) icke-professionella investerare som har framfört klagomål på faktabladet får ett ordentligt svar i tid och på ett adekvat sätt samt iii) effektiva möjligheter till tvistlösning även finns för gränsöverskridande tvister, särskilt om utvecklaren av investeringsprodukten befinner sig i en annan medlemsstat eller i tredje land.”

Förklaring

Enligt förslaget till förordning faller uttryckligen ansvaret för att ta fram faktabladet på investeringsproduktens utvecklare som även blir ansvarig enligt den information han tillhandahåller. Icke-professionella investerare har dock direktkontakt med distributörerna, inte utvecklarna av investeringsprodukterna. Därför bör även distributörerna av investeringsprodukter bära ett ansvar för att icke-professionella investerare har en effektiv möjlighet att klaga på en utvecklare avseende faktabladet och inleda ett förfarande för tvistlösning. Förfarandet för tvistlösning bör vara effektivt i gränsöverskridande tvister, särskilt om utvecklaren befinner sig i en annan medlemsstat eller i tredje land.

Ändring 4

Artikel 19.2

”2.   Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har befogenhet att vidta åtminstone följande administrativa åtgärder och sanktioner:

a)

Ett förbud mot saluföringen av en investeringsprodukt.

b)

Ett tillfälligt förbud mot saluföringen av en investeringsprodukt.

c)

En varning som ska offentliggöras och innehåller uppgifter om den ansvariga personenens identitet och överträdelsens art.

d)

Ett beslut om publikation av en ny version av faktabladet.”

”2.   Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har befogenhet att vidta åtminstone följande administrativa åtgärder och sanktioner:

a)

Ett förbud mot saluföringen av en investeringsprodukt.

b)

Ett tillfälligt förbud mot saluföringen av en investeringsprodukt.

c)

En varning som ska offentliggöras och innehåller uppgifter om den ansvariga personenens identitet och överträdelsens art.

d)

Ett beslut om publikation av en ny version av faktabladet.

e)

När det gäller juridiska personer administrativa böter upp till 10 procent av den sammanlagda årsomsättningen som den juridiska personen hade under föregående räkenskapsår; om den juridiska personen är ett dotterbolag ska böterna beräknas utifrån den sammanlagda årsomsättningen från den konsoliderade årsomsättningen som det slutliga moderbolaget hade under föregående räkenskapsår.

f)

När det gäller fysiska personer administrativa böter upp till 5 miljoner euro eller, i medlemsstater där euron inte är den officiella valutan, motsvarande belopp i den nationella valutan den dag då denna förordning träder i kraft.”

Förklaring

De rekommenderade ändringarna säkerställer en harmonisering med administrativa böter enligt andra förslag till unionslagstiftning, särskilt MiFID-förslaget och förslaget till UCITS V direktiv.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  EUT L …, …, s. ….


Top