EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Europeiska centralbankens yttrande av den 6 november 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 6 november 2012

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Inledning och rättslig grund

Den 15 maj 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till förordning faller inom ECB:s behörighetsområde. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Europeisk statistik utvecklas, produceras och sprids av både europeiska statistiksystemet (ESS) och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som arbetar enligt olika rättsliga förutsättningar men har ett nära samarbete för att genomföra sina respektive statistikuppdrag (2). ECB välkomnar därför förbättringar av den rättsliga ramen för ESS som ökar dess effektivitet och som ger den en liknande grad av oberoende som ECBS. Mer specifikt stöder ECB målet att förbättra styrningen av ESS genom att a) stärka den samordnande rollen för de nationella statistikbyråernas (NSI) i förhållande till andra nationella myndigheter som arbetar med europeisk statistik som uteslutande faller inom ESS ansvarsområde (3), b) stärka det yrkesmässiga oberoendet för NSI-cheferna och Eurostats chef (4), c) stärka genomförandet av riktlinjerna för europeisk statistik genom att kräva att medlemsstaterna genomför ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken och att kommissionen granskar detta arbete (5) samt d) förbättrar tillgången till, och användning av, alla administrativa register genom NSI (6).

1.   NSI:s mer samordnande roll inom ESS och samarbetet med ECBS

1.1

Enligt förslaget till förordning ska NSI ”fungera som kommissionens (Eurostats) enda kontaktpunkt för statistikfrågor” (7), och ”ska i synnerhet ha ansvaret på nationell nivå för att samordna statistisk program-planering och rapportering, kvalitets-övervakning, metodik, överföring av uppgifter samt information om ESS:s statistikåtgärder” (8). ECB välkomnar att förslaget avser att stärka NSI:s ansvar på nationell nivå eftersom detta kommer att främja att fullständig och sammanhängande europeisk statistik kan produceras. Samtidigt uppfattar ECB det som att den ökade samordningen ”bör gälla för all europeisk statistik som utvecklas, framställs och sprids av ESS” (9). ECB vill påminna om att de nationella centralbanker som är ECBS-medlemmar a) producerar europeisk statistik enligt artiklarna 3 och 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, ytterligare specificerat i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (10) men b) inte deltar i produktionen av europeisk statistik enligt förordning (EG) nr 223/2009 även om NSI under särskilda omständigheter får använda data som producerats av de nationella centralbankerna, andra nationella myndigheter och unionens statistikmyndighet för produktionen av europeisk statistik (11). De nationella centralbankernas statistikuppgifter som utförs genom ECBS samordnas av ECB-rådet. ECB-rådet beslutar bl.a. om arbetsfördelningen inom ECBS när det gäller insamling och verifikation av statistiska uppgifter samt ser till att de statistiska rapporteringskraven uppfylls (12). Därför förväntar sig ECB att NSI:s samordnande roll inte kommer att avse europeisk statistik som produceras genom ECBS enligt artiklarna 3 och 5 i ECBS-stadgan och förordning (EG) nr 2533/98.

1.2

Trots att medlemmarna i ESS och ECBS fullgör sina egna statistikuppgifter har de ett nära samarbete, särskilt inom de områden där de har ett gemensamt ansvar som t.ex. produktionen av statistik avseende nationalräkenskaperna och betalningsbalansen (13). Inom de statistikområden där ESS och ECBS har ett gemensamt ansvar är det viktigt att upprätthålla och fördjupa det aktuella samarbetet på unionsnivå som sker genom Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (14) samt alla de nationella samarbetsavtal som speglar en fördelning av uppgifterna i enskilda fall.

1.3

Enligt förslaget till förordning ”ska cheferna för NSI ensamma ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggöranden och publikationer vad gäller all europeisk statistik” (15). ECB välkomnar att förslaget till förordning stärker det yrkesmässiga oberoendet för NSI-cheferna i frågor som rör ESS-verksamheten på nationell nivå, men tolkar det som att deras ökade samordningsroll inte påverkar hur de nationella centralbankerna utför sina statistikuppgifter enligt ECBS-stadgan och förordning (EG) nr 2533/98 som omfattas av reglerna om oberoende som framgår av artikel 130 i fördraget och artikel 7 i ECBS-stadgan.

1.4

ECB rekommenderar därför att man förtydligar detta för att säkerställa att förslaget till förordning beaktar den institutionella skillnaden mellan ESS och ESCB. Dessutom bör man understryka vikten av ett lämpligt samarbete så att de två systemen på bästa sätt kan utföra sina kompletterande funktioner för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik (16).

2.   Förbättrad tillgång till, och användning av, administrativa register genom NSI

2.1

Enligt förslaget till förordning ska NSI, andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) ”kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera dessa administrativa register med statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik” (17). ECB anser att de nya koncepten ”administrativa register” (som tidigare kallades ”administrativa uppgiftskällor” (18)) och ”kostnadsfritt och utan dröjsmål” kan nödvändiggöra ytterligare förtydliganden. Som ECB redan noterat (19) bör tillgången till offentliga källor styras av de regler som medlemsstaterna och kommissionen antar inom sina respektive behörighetsområden (20).

2.2

Förslaget till förordning stadgar att ”NSI och kommissionen (Eurostat) ska rådfrågas om och delta i den ursprungliga utformningen, den efterföljande utvecklingen och avslutandet av administrativa register som andra organ byggt upp och upprätthållit” och de ”ska ha rätt att samordna standardiseringsarbetet för administrativa register som är relevanta för statistikframställning” (21). ECB välkomnar de föreslagna ändringarna som, om de tillämpas i enlighet med fördragets allmänna principer, inkl. subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen (22), skulle göra det möjligt för ESS att använda administrativa uppgiftskällor på ett mer effektivt sätt, minska rapporteringsbördan samt förbättra kvaliteten på den europeiska statistiken som produceras av ESS. ECB noterar dock att de föreslagna ändringarna inte bör påverka principen om centralbanksoberoendet som grundar sig på artikel 130 i fördraget och artikel 7 i ECBS-stadgan, samt sekretessreglerna som framgår av artikel 37 i ECBS-stadgan. Därför är ett förtydligande nödvändigt angående NSI:s och kommissionens tillgång till administrativa källor som underhålls av ECBS-medlemmar, särskilt de administrativa källor som rör ECBS-relaterade uppgifter (23).

I de fall där ECB rekommenderar att förordningsförslaget ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 november 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2012) 167 final.

(2)  Se skäl 7–10 och artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009, artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), artiklarna 2a och 8a i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EUT L 318, 27.11.1998, s. 8) samt skäl 8 i rådets förordning (EG) nr 951/2009 av den 9 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EUT L 269, 14.10.2009, s. 1). Jämför punkt 1.1 i Europeiska centralbankens yttrande CON/2007/35 av den 14 november 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (EUT C 291, 5.12.2007, s. 1).

(3)  Se artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009, i dess lydelse enligt artikel 1.2 i förslaget till förordning.

(4)  Se den nya artikeln 5a införd i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.3 förslaget till förordning, jfr. artiklarna 3 och 7 i kommissionens beslut 2012/504/EU av den 17 september 2012 om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).

(5)  Se det nya tredje stycket i artikel 11 som införs i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.5 i förslaget till förordning.

(6)  Se den nya artikeln 17a som införs i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.8 i förslaget till förordning.

(7)  Se artikel 5.1 första stycket i förordning (EG) nr 223/2009, i dess lydelse enligt artikel 1.2 i förslaget till förordning.

(8)  Se artikel 5.1 andra stycket i förordning (EG) nr 223/2009, i dess lydelse enligt artikel 1.2 i förslaget till förordning.

(9)  Se skäl 6 i förslaget till förordning.

(10)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8. Jmf. punkt 1.2 i ECB:s yttrande CON/2007/35.

(11)  Se skäl 9 i förordning (EG) nr 223/2009. Nationell lagstiftning kan i vissa fall uppdra åt individuella de nationella centralbanker, förutsatt att detta är förenligt med deras ECBS-uppgifter, att producera statistik inom ramen för programmet för europeisk statistik som vanligtvis samlas in genom ESS enligt förordning (EG) nr 223/2009.

(12)  Se skäl 11 i förordning (EG) nr 2533/98.

(13)  Såsom framgår av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1). Se även skäl 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (EUT L 35, 8.5.2005, s. 23). Se även riktlinje ECB/2004/15 av den 16 juli 2004 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta har ändrats väsentligt (EUT L 354, 30.11.2004, s. 34).

(14)  Se rådets beslut 91/115/EEG om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (EGT L 59, 6.3.1991, s. 19).

(15)  Se den nya artikeln 5a som införs i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.3 i förslaget till förordning.

(16)  Se ändringsförslagen 1, 2 samt 4–6 i bilagan till detta yttrande.

(17)  Se den nya artikeln 17a.1 som införs i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.8 i förslaget till förordning.

(18)  Se artikel 24 i förordning (EG) nr 223/2009, som ströks genom artikel 1.10 i förslaget till förordning.

(19)  Se punkt 1.4 i ECB:s yttrande CON/2007/35.

(20)  Framgår för närvarande av artikel 24 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 223/2009. Se ändringarna 3 och 7 i bilagan till detta yttrande.

(21)  Se den nya artikeln 17a.2 som införs i förordning (EG) nr 223/2009 genom artikel 1.8 i förslaget till förordning.

(22)  Se artikel 5.3 och 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(23)  Se ändring 7 i bilagan till detta yttrande.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 9

”(9)

Vidare bör den samordnande roll som NSI redan har förtydligas vad gäller tillämpningsområdet, för att man ska uppnå en effektivare samordning av den statistiska verksamheten på nationell nivå, inklusive kvalitetsledning.”

”(9)

Vidare bör den samordnande roll som NSI redan har avseende europeisk statistik som produceras genom ESS förtydligas vad gäller tillämpningsområdet, för att man ska uppnå en effektivare samordning av den statistiska ESS-verksamheten på nationell nivå, inklusive kvalitetsledning.”

Förklaring

Se ändring 2.

Ändring 2

Nytt skäl 9a

Ingen text.

”(9a)

I enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009 och artikel 2a i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (2) ska ESS och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ha ett nära samarbete för att säkerställa att fullständig och sammanhängande europeisk statistik produceras inom deras behörighetsområde i enlighet med respektive arbetsprogram. Samarbete sker särskilt inom områdena nationalräkenskaper och statistik över betalningsbalansen samt även vad gäller rådgivning till kommissionen om statistik som rör förfarande vid alltför stora underskott.

Förklaring

I enlighet med förordningarna (EG) nr 223/2009 och 2533/98 utvecklas, produceras och sprids europeisk statistik av både ESS och ECBS som dock arbetar enligt olika rättsliga förutsättningar. Såsom framgår av skäl 9 i förordning (EG) nr 223/2009 deltar medlemmarna av ECBS inte i framställningen av europeisk statistik enligt den förordningen. Trots detta finns ett nära samarbete mellan ESS och ECBS så att båda kan utföra sina respektive statistiska funktioner. Exempelvis kan en nationell centralbank avtala med unionens statistikmyndighet, inom sina respektive behörigheter och utan att det påverkar nationella arrangemang, att NSI:s, andra nationella myndigheter och unionens statistikmyndighet direkt eller indirekt får använda uppgifter som produceras av den nationella centralbanken för produktionen av europeisk statistik. Den föreslagna ändringen speglar dessa existerande arrangemang.

Ändring 3

Skäl 10 och 11

”(10)

För att minska belastningen på statistikmyndigheterna och uppgiftslämnarna bör NSI och de andra nationella myndigheterna kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till och kunna använda administrativa register, bland annat sådana som fyllts i på elektronisk väg, samt kunna integrera dessa register med statistik.

(11)

NSI bör dessutom få yttra sig på ett tidigt stadium om utformningen av nya administrativa register som kan tillhandahålla uppgifter för statistiska ändamål och om planerade förändringar, eller upphörande, av befintliga administrativa källor. De bör också få relevant metadata från ägarna till administrativa uppgifter och samordna standardiseringsarbeten för administrativa register som är relevanta för statistikframställning.”

”(10)

För att minska belastningen på statistikmyndigheterna och uppgiftslämnarna bör NSI och de andra nationella myndigheterna kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till och kunna använda administrativa register, bland annat sådana som fyllts i på elektronisk väg, samt kunna integrera dessa register med statistik.

NSI bör dessutom få yttra sig på ett tidigt stadium om utformningen av nya administrativa register som kan tillhandahålla uppgifter för statistiska ändamål och om planerade förändringar, eller upphörande, av befintliga administrativa källor. De bör också få relevant metadata från ägarna till administrativa uppgifter och samordna standardiseringsarbeten för administrativa register som är relevanta för statistikframställning. När NSI och andra nationella myndigheter utför arbete som berör tillgång, användning, standardisering, initial utformning, vidareutveckling och upphörande av ECSB administrativa källor bör detta inte stå i konflikt med utövandet av de ECBS-relaterade uppgifter som framgår av artikel 127 i fördraget och centralbankernas oberoende enligt artiklarna 130 och 282.3 i fördraget samt artikel 7 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.”

Förklaring

Se ändring 7.

Ändring 4

Artikel 1.2

”(2)   I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:

’1.   Den nationella statistikmyndighet som utsetts av var och en av medlemsstaterna som det organ som ska ansvara för samordningen av all verksamhet på nationell nivå när det gäller utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik (dvs. NSI) ska fungera som kommissionens (Eurostats) enda kontaktpunkt för statistikfrågor.

NSI:s samordningsansvar ska omfatta alla andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik. NSI ska i synnerhet ha ansvaret på nationell nivå för att samordna statistisk programplanering och rapportering, kvalitetsövervakning, metodik, överföring av uppgifter samt information om ESS:s statistikåtgärder.’ ”

”(2)   I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:

’1.   Den nationella statistikmyndighet som utsetts av var och en av medlemsstaterna som det organ som ska ansvara för samordningen av all verksamhet när det gäller utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik på nationell nivå inom ramen för denna förordning (dvs. NSI) ska fungera som kommissionens (Eurostats) enda kontaktpunkt för statistikfrågor.

NSI:s samordningsansvar ska omfatta alla andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik enligt denna förordning. NSI ska i synnerhet ha ansvaret på nationell nivå för att samordna statistisk programplanering och rapportering, kvalitetsövervakning, metodik, överföring av uppgifter samt information om ESS:s statistikåtgärder och ska samarbeta med respektive nationell centralbank för att säkerställa att fullständig och sammanhängande europeisk statistik produceras av ESS och ECBS inom deras respektive behörighetsområden.’ ”

Förklaring

Se ändring 2.

Ändring 5

Artikel 1.3

”3.   Följande artikel ska införas som artikel 5a:

Artikel 5a

Chefer för nationella statistikbyråer

1.   Inom det nationella statistisksystemet ska cheferna för NSI ensamma ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggöranden och publikationer vad gäller all europeisk statistik. De ska ha behörighet att besluta om alla frågor som rör NSI:s interna förvaltning. De ska samordna statistikarbetet i alla nationella myndigheter som medverkar till att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik. När cheferna för NSI utför dessa uppgifter ska de agera oberoende. De ska inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med utförandet av dessa uppgifter.’ ”

”3.   Följande artikel ska införas som artikel 5a:

Artikel 5a

Chefer för nationella statistikbyråer

1.   Inom det nationella statistiksystemet ska cheferna för NSI ensamma ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggöranden och publikationer vad gäller all europeisk statistik som produceras enligt denna förordning. De ska ha behörighet att besluta om alla frågor som rör NSI:s interna förvaltning. De ska samordna statistikarbetet i alla nationella myndigheter som medverkar till att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik som produceras genom ESS. Därutöver ska de samarbeta med respektive nationell centralbank i frågor som rör produktionen av europeisk statistik som har betydelse för både ESS och ECBS. När cheferna för NSI utför dessa uppgifter ska de agera oberoende. De ska inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med utförandet av dessa uppgifter.’ ”

Förklaring

Se ändring 2.

Ändring 6

Artikel 1.5

”(5)   I artikel 11 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

’3.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra uppförandekoden i syfte att upprätthålla förtroendet för statistiken. Varje medlemsstat, företrädd av sin regering, ska därför underteckna och genomföra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken, varigenom särskilda politiska åtaganden görs för att genomföra uppförandekoden och upprätta ett nationellt program för kvalitetssäkring, inklusive självutvärderingar och förbättringsåtgärder. Kommissionen ska kontrasignera åtagandet.

Dessa åtaganden ska regelbundet övervakas av kommissionen genom de årsrapporter som medlemsstaterna skickar in. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av åtagandena senast tre år efter det att denna förordning trätt i kraft.’ ”

”(5)   I artikel 11 skall följande punkt läggas till:

’3.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra uppförandekoden i syfte att upprätthålla förtroendet för deras bidrag till den europeiska statistiken som produceras av ESS. Varje medlemsstat, företrädd av sin regering, ska därför underteckna och genomföra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken, varigenom särskilda politiska åtaganden görs för att genomföra uppförandekoden och upprätta ett nationellt program för kvalitetssäkring, inklusive självutvärderingar och förbättringsåtgärder. Kommissionen ska kontrasignera åtagandet.

Dessa åtaganden ska regelbundet övervakas av kommissionen genom de årsrapporter som medlemsstaterna skickar in. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av åtagandena senast tre år efter det att denna förordning trätt i kraft.’ ”

Förklaring

Se ändring 2.

Ändring 7

Artikel 1.8

”(8)   Följande artikel ska införas som artikel 17a:

Artikel 17a

Tillgång till samt användning och integrering av administrativa register

1.   För att minska uppgiftslämnarbördan ska NSI och andra nationella myndigheter som avses i artikel 4 samt kommissionen (Eurostat) kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera dessa administrativa register med statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

2.   NSI och kommissionen (Eurostat) ska rådfrågas om och delta i den ursprungliga utformningen, den efterföljande utvecklingen och avslutandet av administrativa register som andra organ byggt upp och upprätthållit, vilket underlättar ytterligare användning av dessa uppgifter för statistikändamål. De ska ha rätt att samordna standardiseringsarbetet för administrativa register som är relevanta för statistikframställning.

3.   NSI:s, andra nationella myndigheters och kommissionens (Eurostat) tillgång till register och deltagande enligt punkterna 1 och 2 ska endast gälla administrativa register inom deras respektive offentliga administrativa system.

4.   NSI ska få relevanta metadata från ägarna till administrativa register som används för statistiska ändamål.

5.   NSI och ägare till administrativa register ska upprätta de nödvändiga mekanismerna för samarbete.’ ”

”(8)   Följande artikel ska införas som artikel 17a:

Artikel 17a

Tillgång till samt användning och integrering av administrativa register

1.   För att minska uppgiftslämnarbördan ska NSI och andra nationella myndigheter som avses i artikel 4 samt kommissionen (Eurostat) kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera dessa administrativa register med statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik som produceras enligt denna förordning.

2.   NSI och kommissionen (Eurostat) ska rådfrågas om och delta i den ursprungliga utformningen, den efterföljande utvecklingen och avslutandet av administrativa register som andra organ byggt upp och upprätthållit, vilket underlättar ytterligare användning av dessa uppgifter för statistikändamål. De ska ha rätt att samordna standardiseringsarbetet för administrativa register som är relevanta för statistikframställning.

3.   Varje medlemsstat och kommissionen ska inom sina respektive behörighetsområden vid behov fastställa de praktiska rutinerna och villkoren för att uppnå en effektiv tillgång. När det gäller administrativa källor som skapats och underhålls av ECSB ska utövandet av sådana behörigheter som avses i punkterna 1 och 2 och utförs av NSI, andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) inte stå i konflikt med utövandet av de ECBS-relaterade uppgifter som framgår av artikel 127 i fördraget och centralbankernas oberoende och sekretessreglerna enligt artiklarna 130 och 282.3 i fördraget samt artiklarna 7 och 37 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

4.   NSI:s, andra nationella myndigheters och kommissionens (Eurostat) tillgång till register och deltagande enligt punkterna 1, 2 och 3 ska endast gälla administrativa register inom deras respektive offentliga administrativa system.

5.   NSI ska få relevanta metadata från ägarna till administrativa register som används för statistiska ändamål.

6.   NSI och ägare till administrativa register ska upprätta de nödvändiga mekanismerna för samarbete.’ ”

Förklaring

Tillgången till offentliga källor bör även fortsättningsvis styras av de regler som medlemsstaterna och kommissionen antar inom ramen för sina respektive behörigheter i enlighet med artikel 24 andra stycket i förordning (EG) nr 223/2009. Sådana regler bör särskilt klargöra betydelsen av ”offentliga källor” och ”utan kostnad”.

De föreslagna ändringarna av reglerna om tillgången till offentliga källor bör inte påverka utförandet av ECBS-uppgifter enligt artikel 127 i fördraget och principen om centralbanksoberoende samt sekretessreglerna enligt artikel 130 i fördraget och artiklarna 7 och 37 i ECBS-stadgan. Därför är ett förtydligande nödvändigt angående NSI:s och kommissionens tillgång till sådana administrativa källor som underhålls av ECBS, särskilt de administrativa källor som rör ECBS-relaterade uppgifter.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)   EUT L 318, 27.11.1998, s. 8 .”


Top