EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0017

Europeiska centralbankens yttrande av den 2 mars 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 137/7


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 2 mars 2012

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Inledning och rättslig grund

Den 26 januari 2012 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020) (1) (nedan kallat förslaget till förordning). Den 6 februari 2012 mottog ECB en andra begäran från Europaparlamentet om ett yttrande över samma förslag till förordning.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 133 och artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbets-ordningen för Europeiska central-banken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

Periklesprogrammet är ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning etc. Förslaget till förordning är tänkt att ersätta den rättsliga grunden för Periklesprogrammet som upphör att gälla vid utgången av 2013 (2) och förlänga programmet till utgången av 2020. ECB upprepar att den finner att Periklesprogrammet är ett viktigt bidrag till den verksamhet som redan bedrivs av ECB, Europol och nationella myndigheter i kampen mot förfalskning av euron (3). ECB stöder Periklesprogrammet 2020 och anser att programmet även i framtiden kommer att bidra till att säkerställa eurosedlarnas ställning, inklusive en andra serie eurosedlar.

1.2

ECB understryker sitt aktiva arbete i kampen mot förfalskning av euron. ECB vidareutvecklar utformningen av sedlar samt avancerade tekniska detaljer för eurosedlarna som gör att både lekmän och experter kan skilja mellan äkta sedlar och förfalskningar. När sedlar använts några år är det normal praxis att byta ut dem mot en ny serie för att behålla försprånget gentemot förfalskarna. Även Eurosystemet planerar en sådan förebyggande åtgärd och kommer inom kort att påbörja tillverkningen av en andra serie eurosedlar. ECB analyserar dessutom nya typer av förfalskningar vid sitt Centrum för analys av sedelförfalskningar (CAC) och använder kunskapen för att bistå brottsbekämpande myndigheter med rådgivning. CAC samordnar spridningen av alla kända tekniska och statistiska uppgifter om förfalskningar av euron till alla berörda parter.

2.   Specifika kommentarer

2.1

I andra stycket av artikel 4 i förslaget till förordning beskrivs en metod för att bedöma huruvida Periklesprogrammets särskilda mål uppnåtts. I denna aspekt beror resultaten inte bara på effektiva åtgärder inom ramen för Periklesprogrammet 2020 utan även på ett antal externa faktorer - t.ex. antalet förfalskade sedlar i omlopp samt huruvida finansiella, tekniska och rättsliga myndigheter har tillräckliga resurser vad gäller personal, ekonomi och teknik samt hur utbildningsåtgärderna för dessa myndigheter utformas. Programmet bör därför utvärderas mot alla de aspekter som har betydelse för att skydda euron mot förfalskning. ECB rekommenderar därför att ECB och Europol fullt ut deltar i utvärderingen av Periklesprogrammet 2020 enligt vad som framgår av artikel 12.3 och 12.4 i förslaget till förordning.

2.2

Enligt Periklesprogrammet 2020 får förslag från de deltagande medlemsstaterna avse även deltagare från tredjeland, om deras närvaro är viktig för skyddet av euron. Även om deltagare Periklesprogrammet 2020 från tredjeland i främjar skyddet för euron och ökar skyddet mot förfalskningar bör dessa deltagare dock användas med eftertanke och på ett rimligt sätt.

2.3

ECB noterar att artikel 8.2 a och 8.2 c samt artikel 10.3 i förslaget till förordning berör användningen av undersökningsverktyg samt stöd för att finansiera inköp av utrustning. ECB stöder förslaget att bevilja stöd för inköp av allmän laboratorieutrustning som t.ex. mikroskop, infrarödläsare, mikrometermått, utrustning för att mäta ström och magnetism etc. som är till allmän hjälp för undersökningar men inte speciellt framtagna för, eller marknadsförs som, utrustning för att upptäcka förfalskningar. ECB anser att de enda tillförlitliga maskinerna för att upptäcka förfalskade sedlar är de maskiner för vilka man på ECB:s webbplats anger att de på ett framgångsrikt sätt testats med en uppsättning falska sedeltyper samt äkta sedlar som uppvisar olika typer av förslitning. Dessa maskiner är dock avsedda för de som yrkesmässigt hanterar sedlar och går i allmänhet utöver de behov som myndigheter som är specialiserade på insatser mot penningförfalskning har, och som anges som målgrupp enligt artikel 8.2 c i förslaget till förordning (4). ECB anser därför inte att det är lämpligt att finansiera inköp av maskiner för äkthetskontroll med medel från Periklesprogrammet 2020 eller att använda maskiner för äkthetskontroll av myndigheter som är specialiserade på insatser mot penningförfalskning.

2.4

Det vore därför fördelaktigt för kommissionen, ECB och Europol att tillsammans granska de åtgärder som ska finansieras via Periklesprogrammet 2020 (5) så att man undviker överlappningar mellan Periklesprogrammet 2020 och andra relevanta program eller åtgärder samt för att ta fram en gemensam strategi för att bekämpa penningförfalskning och liknande bedrägerier. Mot bakgrund av detta bör skäl 7 och artikel 11 i förslaget till förordning ändras så att de omfattar att man a) i god tid hör de viktigaste parterna som involverats av kommissionen avseende det årliga arbetsprogrammet och b) inhämtar ECB:s och Europols samtycke avseende det årliga arbetsprogrammet så att detta kan antas (6). ECB and Europol bör ges tillräckligt med tid för att granska utkastet till årligt arbetsprogram och inkomma med synpunkter innan programmet diskuteras i den behöriga rådgivande kommittén.

2.5

ECB välkomnar artikel 12.1 i förslaget till förordning enligt vilken kommissionen ska genomföra Periklesprogrammet 2020 i samarbete med medlemsstaterna, via samråd i olika stadier av programmets genomförande, med beaktande av relevanta åtgärder som vidtagits av andra behöriga instanser, i synnerhet ECB och Europol. Artikel 12.1 i förslaget till förordning säkerställer ett tillräckligt samarbete på unionsnivå samt konsekvens mellan Periklesprogrammet 2020 och andra relevanta program och åtgärder, men ECB rekommenderar kommissionen att den tillåter tillräckligt med tid för att sätta sig in i dokumentationen avseende de årliga arbetsprogrammet innan den inhämtar ECB:s och Europols synpunkter genom den behöriga rådgivande kommittén.

2.6

ECB rekommenderar att man ändrar den föreslagna artikeln 12.3 och 12.4 så att ECB och Europol inkluderas i utvärderingen av hur effektivt Periklesprogrammet 2020 varit samt huruvida programmet bör förnyas, förändras eller upphävas.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 2 mars 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2011) 913 final.

(2)  Perikles-programmet inrättades genom rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlings-program för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalsk-ning (Perikles-programmet) (EGT L 339, 21.12.2001,s. 50). Beslut 2001/923/EG utvidgades att omfatta även medlemsstater utanför euroområdet genom rådets beslut av den 17 december 2001 om att låta verkningarna av beslutet om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet) även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (EGT L 339, 21.12.2001, s. 55). Senare ändringar av rådets beslut 2001/923/EC förlängde Periklesprogrammets giltighet till 31 december 2013.

(3)  Se punkt 1 i ECB:s yttrande CON/2006/35 av den 5 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådets beslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet) (EUT C 163, 14.7.2006, s. 7). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu

(4)  Dessutom är det, med beaktande av konsekvensbedömningen (SEC(2011) 1615 slutlig), tydligt att möjligheten att finansiera inköp av utrustning avser behöriga nationella myndigheter (i tredje länder) som ska skydda euron mot förfalskning med särskild inriktning på specialiserade myndigheter verksamma i känsliga tredje länder med andra målsättningar än kampen mot förfalskade eurosedlar.

(5)  Se punkt 8 i ECB:s yttrande CON/2005/22 av den 21 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (EUT C 161, 1.7.2005, s. 11) samt punkt 2.2 i ECB:s yttrande CON/2006/35 av den 5 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådets beslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet) (EUT C 163, 14.7.2006, s. 7).

(6)  Se punkt 8 i yttrande CON/2005/22.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 7 i förslaget till förordning

”(7)

Man bör se till att det här åtgärdsprogrammet överensstämmer med och kompletterar EU:s andra program och verksamheter. För att kunna utvärdera eurons skyddsbehov bör kommissionen samråda med de berörda huvudaktörerna (i synnerhet de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, Europeiska centralbanken och Europol) i den rådgivande kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001, bland annat när det gäller utbyte, bistånd och fortbildning i samband med genomförandet av programmet.”

”(7)

Man bör se till att det här åtgärdsprogrammet överensstämmer med och kompletterar EU:s andra program och verksamheter. Inom en rimlig tid innan det årliga arbetsprogrammet antas bör, för att kunna utvärdera eurons skyddsbehov, kommissionen samråda med de berörda huvudaktörerna. ( I synnerhet bör kommissionen höra de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, och söka samråda med Europeiska centralbanken och Europol om det årliga arbetsprogrammet) i den rådgivande kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001, bland annat när det gäller utbyte, bistånd och fortbildning i samband med genomförandet av programmet.”

Förklaring

Det vore fördelaktigt om kommissionen, ECB och Europol tillsammans granskar de åtgärder som ska finansieras via Periklesprogrammet 2020 inom ramen för det årliga arbetsprogrammet. Genom en gemensam granskning kan man undvika dubbelarbete och överlappningar mellan Periklesprogrammet 2020 och andra relevanta program eller åtgärder som drivs av ECB, Europol och andra behöriga nationella myndigheter. Detta tillvägagångssätt skulle dessutom säkerställa en gemensam strategi för att bekämpa penningförfalskning och liknande bedrägerier. ECB föreslår därför att man ändrar skäl 7 i förslaget till förordning ändras så att det omfattar att man a) i god tid ska höra de viktigaste parterna som involverats av kommissionen avseende det årliga arbetsprogrammet och b) inhämtar ECB:s och Europols samtycke avseende det årliga arbetsprogrammet så att detta kan antas.

Ändring 2

Artikel 11 i förslaget till förordning

”Artikel 11

Årligt arbetsprogram

Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram för att genomföra programmet. Arbetsprogrammen ska innehålla målbeskrivningar, förväntade resultat, en metodbeskrivning och uppgifter om totalkostnader. De ska också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för deras genomförande. […]”

”Artikel 11

Årligt arbetsprogram

Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram efter att i god tid ha hört de viktigaste parter som berörs av de årliga utkasten till arbetsprogram och efter att ha inhämtat ECB:s och Europols samtycke. De årligaarbetsprogrammen ska innehålla målbeskrivningar, förväntade resultat, en metodbeskrivning och uppgifter om totalkostnader. De ska också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för deras genomförande. […]”

Förklaring

Det vore fördelaktigt om kommissionen, ECB och Europol tillsammans granskar de åtgärder som ska finansieras via Periklesprogrammet 2020. Genom en sådan gemensam granskning undviker man dubbelarbete och överlappningar mellan Periklesprogrammet 2020 och andra relevanta program eller åtgärder som drivs av ECB, Europol och andra behöriga nationella myndigheter. Detta tillvägagångssätt skulle dessutom säkerställa en gemensam strategi för att bekämpa penningförfalskning och liknande bedrägerier. ECB föreslår därför att man ändrar artikel 11 i förslaget till förordning ändras så att det omfattar att man a) i god tid ska höra de viktigaste parterna som involverats av kommissionen avseende det årliga arbetsprogrammet och b) inhämtar ECB:s och Europols samtycke avseende det årliga arbetsprogrammet så att detta kan antas.

Ändring 3

Artikel 12.3 i den föreslagna förordningen

”(3)   Det är kommissionen som ska utvärdera programmet. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 […].”

”(3)   Det är kommissionen som ska utvärdera programmet. Kommissionen ska översända ett utkast till utvärderingsrapport till de behöriga nationella myndigheter som medlems-staterna utsett och söka samråd med Europeiska centralbanken och Europol om innehållet i utvärderingsrapporten i den rådgivande kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 […].”

Förklaring

Det är viktigt att Periklesprogrammet 2020 blir effektivt så att det kan uppnå sina allmänna och särskilda mål. ECB anser att det är av avgörande betydelse att Periklesprogrammet 2020 samordnas med andra unionsprogram eller nationella program, samt även med Europols och ECB:s projekt. I detta sammanhang anser ECB att utvärderingsrapporten bör diskuteras och beslutas mellan alla viktiga parter inom den behöriga rådgivande kommittén i enlighet med förordning (EG) nr 1338/2001. För detta ändamål föreslår ECB ovanstående ändring vilket även ökar ECB:s och Europols roll vid utvärderingen av hur effektivt Periklesprogrammet 2020 varit, samt huruvida programmet bör förnyas, förändras eller upphävas.

Ändring 4

Artikel 12.4 i den föreslagna förordningen

”(4)   Senast den 31 december 2021 ska kommissionen även lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur programmets mål har uppfyllts.”

”(4)   Kommissionen ska även översända ett utkast till rapport om hur programmets mål uppnåtts till de behöriga nationella myndigheter som medlems-staterna utsett och söka samråd med ECB och Europol om utvärderingsrapporten i den rådgivande kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001. Senast den 31 december 2021 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur programmets mål har uppfyllts.”

Förklaring

För att kunna bedöma huruvida Periklesprogrammets särskilda mål har uppnåtts krävs omfattande expertis, kunskap och information. Detta framgår av artikel 4 som räknar upp ett antal olika aspekter mot vilka resultaten ska mätas. I denna aspekt beror resultaten inte bara på effektiva åtgärder inom ramen för Periklesprogrammet 2020 utan även på ett antal externa faktorer – t.ex. antalet förfalskade sedlar i omlopp samt huruvida finansiella, tekniska och rättsliga myndigheter har tillräckliga resurser vad gäller personal, ekonomi och teknik samt hur de utbildningsåtgärder för dessa myndigheter utformas. Periklesprogrammet 2020 bör därför utvärderas mot alla de aspekter som har betydelse för att skydda euron mot förfalskning. Därför bör ECB, Europol och de andra behöriga nationella myndigheterna, som alla har omfattande expertis och kunskaper, fullt ut involveras i utvärderingen av målsättningarna för Periklesprogrammet 2020. Man bör även söka ECB:s och Europols samtycke till den slutliga utvärderingsrapporten.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top