EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Europeiska centralbankens yttrande av den 10 februari 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/2


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 10 februari 2012

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Inledning och rättslig grund

Den 30 november 2011 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (1) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom direktivförslaget innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till de behöriga myndigheternas smidiga genomförande av riktlinjerna för tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet såsom avses i artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Genom direktivförslaget ändras direktiv 2004/109/EG (2) för att bland annat uppnå följande regleringsmål:

1.

Begränsa rapporteringsbördan för emittenter av noterade värdepapper genom att avlägsna eller harmonisera vissa rapporteringskrav. Genom direktivförslaget avskaffas kravet på att emittenter ska offentliggöra delårsredogörelser med syftet att minska rapporteringsbördan som har blivit alltför omfattande framför allt för små och medelstora företag (3). ECB stöder i princip dessa ändringar, men anser att skyldigheten att offentliggöra delårsredogörelser bör fortsätta att gälla för finansinstitut i syfte att bidra till allmänhetens förtroende för dessa institut samt bevara den finansiella stabiliteten (4). Samtidigt bör de standardformulär och mallar som används för att förbereda förvaltningsberättelser och delårsredogörelser harmoniseras genom tekniska standarder som ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Innehållet i de räkenskaper som åtföljer förvaltningsberättelser och delårsredogörelser bör också harmoniseras genom användning av tekniska standarder (5).

2.

Säkerställa effektiviteten när det gäller skyldigheten att rapportera förvärv av större aktieinnehav, inklusive förvärv som görs med hjälp av finansiella derivatinstrument. Genom direktivförslaget införs en skyldighet att rapportera finansiella instrument med liknande ekonomiska effekter som ger innehavaren rätt att förvärva de underliggande aktierna till ett börsnoterat företag, även där denna ekonomiska effekt uppnås utan något formellt avtal mellan innehavaren av ett finansiellt instrument och dess motpart (6). Enligt direktivförslaget gäller följaktligen rapporteringsskyldigheten för tre olika kategorier av innehav: a) större aktieinnehav eller innehav av större andelar rösträtter (7), b) innehav av instrument som har motsvarande effekt som innehaven i den första kategorin (8) och c) sammanlagda innehav i de båda föregående kategorierna (9). ECB samtycker till denna ändring, men stöder också att man bibehåller de befintliga undantagen från kraven på offentliggörande, inklusive undantaget för innehav som avser verksamhet som marknadsgarant (market maker).

3.

Förbättra tillgången till finansiell information som offentliggörs av emittenter. Direktivförslaget innebär att befogenheten att anta åtgärder delegeras till kommissionen samt att tekniska standarder ska utarbetas av Esma, som kommer att a) införa de regler för driftskompatibiliteten som ska följas av nationella officiellt utsedda mekanismer som samlar in obligatoriska uppgifter från emittenter av noterade värdepapper, och b) underlätta upprättandet av en central åtkomstpunkt för sådana obligatoriska uppgifter på unionsnivå (10). ECB stöder dessa ändringar, men lägger fram ett antal ändringsförslag som syftar till att öka deras effektivitet och lagstiftningens precision (11).

I de fall där ECB rekommenderar att direktivförslaget ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 februari 2012.

Vítor CONSTÂNCIO

ECB:s vice ordförande


(1)  KOM(2011) 683 slutlig.

(2)  Direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och ändring av direktiv 2001/34/EC (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(3)  Se artikel 1.5 och 1.6 i direktivförslaget.

(4)  Se ändringsförslagen 1, 2 och 5 i bilagan.

(5)  Se ändringsförslagen 3 och 4 i bilagan.

(6)  Se artikel 1.8 i direktivförslaget.

(7)  Se artiklarna 9–10 i direktiv 2004/109/EG.

(8)  Se artikel 13 i direktiv 2004/109/EG.

(9)  Se artikel 13a i direktiv 2004/109/EG som införs genom artikel 1.9 i direktivförslaget.

(10)  Se artikel 1.12 och 1.13 i direktivförslaget.

(11)  Se ändringsförslagen 6, 7 och 8 i bilagan.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 5 i direktivförslaget

”(5)

För att se till att den administrativa bördan effektivt minskas inom EU bör medlemsstaterna i fortsättningen inte tillåtas ha krav på offentliggörande av delårsredogörelser i sina nationella lagstiftningar.”

”(5)

För att se till att den administrativa bördan effektivt minskas inom EU bör medlemsstaterna i fortsättningen inte tillåtas att i sina nationella lagstiftningar ha allmänna krav på offentliggörande av delårsredogörelser . Detta krav bör endast bibehållas för finansinstitut, där hänsynen till den finansiella stabiliteten ställer krav på högre insynsnormer. Samtliga kategorier av emittenter bör dessutom fortfarande ha möjlighet att offentliggöra delårsredogörelser eller kvartalsrapporter på frivillig basis eller när så krävs enligt reglerna för en handelsplats som en del av en angiven standard för börsnotering.

Förklaring

Avskaffandet av kravet att offentliggöra delårsredogörelser bör inte gälla för finansinstitut. I detta hänseende bör man bibehålla högre insynsnormer, som bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för finansinstituten samt till att bevara den finansiella stabiliteten. Denna ändring hör samman med ändringarna 2 och 5.

De ändringar som införs bör inte heller påverka samtliga emittenters möjlighet att offentliggöra delårsredogörelser eller kvartalsrapporter på frivillig basis eller i de fall som emittenten vill följa en börsnoteringsstandard som föreskrivs av en viss handelsplats.Genom dessa typer av offentliggöranden tillgodoses det krav som vissa klasser av investerare ställer på en högre grad av emittentinsyn. Denna möjlighet till mer omfattande offentliggöranden bidrar till att kapitalmarknaderna fungerar effektivt och bör bibehållas.

Ändring 2

Artikel 1.1 i direktivförslaget

”(1)   Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

c)

Följande led q ska läggas till:

’q)   formellt avtal: ett formellt avtal är ett avtal som är bindande enligt tillämplig lagstiftning.’ ”

”(1)   Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

c)

Punkt o ska ersättas med följande:

o)   kreditinstitut: ett företag såsom det definieras i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xx/xx av den [datum] om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (7) ’,

d)

Följande led q ska läggas till:

q)   finansinstitut:

enhet med behörighet att utöva någon av de verksamheter som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv xx/xx/EU av den [datum] om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (8), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xx/xx av den [datum] om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning nr xx/xx av den [datum] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (9), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (10), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (11), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (12) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (13).

e)

Följande led r ska läggas till:

r)   formellt avtal: ett formellt avtal är ett avtal som är bindande enligt tillämplig lagstiftning.’ ”

Förklaring

ECB föreslår att kravet på offentliggörande av delårsredogörelser inte ska avlägsnas för finansinstitut (se ändringarna 1 och 5). En definition av ”finansinstitut” behöver därför införas i direktivförslaget. Definitionen av ”kreditinstitut” i direktiv 2004/109/EG som hänvisar till direktiv 2000/12/EG behöver också uppdateras för att hänvisa till förslaget till förordning om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag.

Ändring 3

Artikel 1.3 i direktivförslaget

”(3)   I artikel 4 ska följande punkt 7 läggas till:

’7.   Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (14), ska utfärda riktlinjer, inklusive standardformulär eller mallar, för att ange vilka upplysningar som ska ingå i rapporterna.

”(3)   I artikel 4 ska följande punkt 7 läggas till:

”(3)’7.   Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (15), ska, , i samarbete med Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad EBA), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010  (16), utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande, inklusive standardformulär eller mallar, för att ange vilka upplysningar som ska ingå i

a)

rapporterna, varvid Esma ska försäkra sig om att dessa mallar är förenliga med artiklarna 20 och 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv xx/xx/EU av den [datum] om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag  (17),

b)

de räkenskaper som avses i punkt 2, varvid Esma ska försäkra sig om att dessa mallar är förenliga med mallarna för kreditinstituts och värdepappersföretags rapportering av finansiell information som kommer att specificeras i tekniska standarder för genomförande som har utarbetats av EBA på grundval av artikel 95 i förordning (EU) nr xx/xx [om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag].

Esma ska i tillämpliga fall involvera den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den gemensamma kommittén) som avses i artikel 54 i förordning (EU) nr 1095/2010 och lämna förslaget till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.

Förklaring

För att uppnå direktivförslagets mål om att modernisera rapporteringsramen för emittenter och minska rapporteringsbördan bör Esma utarbeta tekniska standarder för genomförande som harmoniserar de standardformulär och mallar som används för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna. En sådan harmonisering bör gälla såväl förvaltningsberättelser som åtföljande räkenskaper och i samband med detta bör

a)

standardformulär och mallar som används för förvaltningsberättelser vara förenliga med bestämmelserna om innehållet i förvaltningsberättelser och sammanställda förvaltningsberättelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag  (2),

b)

standardformulär och mallar för de räkenskaper som åtföljer förvaltningsberättelserna vara förenliga med de rapporteringsmallar som ska utarbetas av EBA på grundval av förslaget till förordning om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag.

Ändring 4

Artikel 1.4 i direktivförslaget

”(4)   I artikel 5 ska följande punkt 7 läggas till:

’7.   Esma ska utfärda riktlinjer, inklusive standardformulär eller mallar, för att ange vilka upplysningar som ska ingå i delårsredogörelserna.’ ”

”(4)   I artikel 5 ska följande punkt 7 läggas till:

”(4)’7.   Esma ska i samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande, inklusive standardformulär eller mallar, för att ange vilka upplysningar som ska ingå i:

a)

delårsredogörelserna,

b)

den kortfattade sammanställningen av räkenskaperna som avses i punkt 2, varvid Esma ska försäkra sig om att dessa mallar är förenliga med mallarna för kreditinstituts och värdepappersföretags rapportering av finansiell information som kommer att specificeras i tekniska standarder för genomförande som har utarbetats av EBA på grundval av artikel 95 i förordning (EU) nr xx/xx [om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappers¬företag].

Esma ska i tillämpliga fall involvera den gemensamma kommittén och lämna förslaget till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.’ ”

Förklaring

Se förklaringen till ändring 3 som tillämpas på standardformulär och mallar för delårsredogörelser och åtföljande kortfattade sammanställningar av räkenskaperna.

Ändring 5

Artikel 1.5 och den nya artikeln 1.5a i direktivförslaget

”(5)   Artikel 6 ska ersättas med följande:

’Artikel 6

Rapport om betalningar till regeringar

…’.”

”(5)   Artikel 6 ska ersättas med följande:

’Artikel 6

Delårsredogörelser

”(5)1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xx/xx av den [datum] om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk (18), ska en emittent som är ett finansinstitut vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad offentliggöra redogörelser under räkenskapsårets första och andra halvår. Sådana redogörelser ska läggas fram under en period mellan tio veckor efter början och sex veckor före slutet av det relevanta halvåret. De ska innehålla information om perioden mellan början av den relevanta sexmånadersperioden och datum för offentliggörande. I sådana redogörelser ska ingå

en förklaring till alla väsentliga händelser och transaktioner som har ägt rum under den relevanta perioden och deras inverkan på emittentens och dess kontrollerade företags finansiella ställning,

en allmän beskrivning av emittentens och dess kontrollerade företags finansiella ställning och resultat under den relevanta perioden.

2.   Emitterande finansinstitut som enligt nationell lagstiftning, reglerna på den relevanta reglerade marknaden eller på sitt eget initiativ offentliggör kvartalsrapporter behöver inte offentliggöra delårsredogörelser enligt punkt 1.

”(5)3.   En behörig myndighet får besluta att ett emitterande finansinstitut får skjuta upp offentliggörandet av viss information när följande villkor är uppfyllda:

a)

Informationen är systemviktig.

b)

Det är av allmänt intresse att offentliggörandet skjuts upp.

c)

Informationens konfidentialitet kan säkerställas.

Den behöriga myndigheten ska anta beslutet på sitt eget initiativ eller på begäran av ett emitterande finansinstitut, relevant centralbank inom ECBS, den myndighet som utövar tillsyn över det emitterande finansinstitutet eller det nationella makrotillsynsorganet.

Beslutet ska vara skriftligt.

Den behöriga myndigheten ska försäkra sig om att uppskjutandet endast avser en period som är berättigad av det allmänna intresset.

Den behöriga myndigheten ska, i nära samarbete med den relevanta centralbanken inom ECBS, den myndighet som utövar insyn över det emitterande finansinstitutet och i tillämpliga fall det nationella makrotillsynsorganet, minst en gång i veckan göra en bedömning av om villkoren i punkt a, b eller c är uppfyllda samt omedelbart återkalla sitt beslut om något av villkoren inte längre uppfylls.

4.   Esma ska i samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande, inklusive standardformulär eller mallar, för att ange vilka upplysningar som ska ingå i de delårsredogörelser som avses i punkt 1, varvid Esma ska försäkra sig om att dessa mallar är förenliga med mallarna för kreditinstituts och värdepappersföretags rapportering av finansiell information som kommer att specificeras i tekniska standarder för genomförande som har utarbetats av EBA på grundval av artikel 95 i förordning (EU) nr xx/xx [om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag].

Esma ska i tillämpliga fall involvera den gemensamma kommittén och lämna förslaget till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(5a)   Följande artikel 6a ska införas:

’Artikel 6a

Rapport om betalningar till regeringar

’.”

Förklaring

Genom nuvarande artikel 1.5 i direktivförslaget ersätts nuvarande artikel 6 i direktiv 2004/109/EG om delårsredogörelser med ny text om rapportering av emittenter som är verksamma inom utvinnings- eller avverkningsindustrin. ECB föreslår att artikel 6 bibehålls som en bestämmelse avseende delårsredogörelser. Samtidigt föreslår ECB att artikel 6 ändras för att uppnå följande mål:

a)

Kravet på offentliggörande av delårsredogörelser bör endast fortsätta att gälla för emitterande finansinstitut (se förklaringarna till ändringarna 1 och 2).

b)

Tekniska standarder för genomförande som har utarbetats av Esma bör användas för att harmonisera delårsredogörelser och göras förenliga med de rapporteringsmallar som ska utarbetas av EBA på grundval av förslaget till förordning om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag.

c)

Behörig myndighet för värdepappersmarknaden bör kunna skjuta upp emittentens offentliggörande av systemviktig information i de fall då detta skulle vara av allmänt intresse, på sitt eget initiativ eller på begäran av det emitterande finansinstitutet, den relevanta centralbanken inom ECBS, den myndighet som utövar tillsyn över det emitterande finansinstitutet eller det nationella makrotillsynsorganet  (3). Detta förslag är förenligt med artikel 12 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)  (4).

d)

Hänvisningen till direktiv 2003/6/EG i artikel 6 i direktiv 2004/109/EG behöver ersättas med en hänvisning till ovannämnda förslag till förordning.

Ändring 6

Ny artikel 1.11a i förslaget till direktiv

Ingen text.

11a.   I artikel 19 ska följande punkt 5 läggas till:

11a.5.   Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn avseende

a)

införande av gemensamma beteckningar för olika typer av obligatoriska uppgifter,

b)

harmonisering av rapporteringsformat för obligatoriska uppgifter, med hänsyn till de olika harmoniseringsnivåer som kan genomföras för specifika typer av obligatoriska uppgifter.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.’.”

Förklaring

ECB stöder initiativen för att förbättra tillgången till finansiell information, inklusive tillgången till företagsinformation som regleras genom direktiv 2004/109/EG. Genomförandet av en väldefinierad rapporteringspraxis, som baseras på standardiserade dataformat och en effektiv infrastruktur för rapportering, kommer att göra det möjligt för investerare och tillsynsorgan att använda obligatoriska uppgifter i syfte att övervaka marknadsutvecklingen och framför allt analysera systemrisker i god tid. ECB stöder därför de ändringar som införs genom direktivförslaget och som förbättrar tillgången till obligatoriska uppgifter, genom att de officiellt utsedda mekanismerna (OAM) blir mer välfungerande och genom att det på unionsnivå upprättas en enda åtkomstpunkt för att söka efter information som samlats in av nationella officiellt utsedda mekanismer. Samtidigt konstaterar ECB att ändamålsenligheten med en enda åtkomstpunkt är beroende av ett antal olika faktorer, däribland att

a)

det införs gemensamma beteckningar för olika typer av obligatoriska uppgifter,

b)

rapporteringsformat för obligatoriska uppgifter harmoniseras, med beaktande av skillnaderna mellan de typer av obligatoriska uppgifter som kan vara lätta att harmonisera, t.ex. rapportering av större innehav, och andra typer av obligatoriska uppgifter som är mer heterogena, t.ex. insiderinformation, där harmoniseringen kan vara begränsad till allmänna rapporteringskategorier,

c)

de tekniska registreringsstandarder som används vid emittenternas registrering till de officiellt utsedda mekanismerna harmoniseras, vilket ska möjliggöra i) direkthantering av de rapporterade uppgifterna samt ii) tillförlitliga elektroniska inregistrerings- och versioneringsfunktioner,

d)

vilka effektiva tekniska lösningar som väljs för centrala sökfunktioner, vilket inbegriper uppgifternas omfattning, dvs. metadata eller indexeringar, som har samlats in centralt med avseende på information och dokument som lagras på OAM-nivå,

e)

ett adekvat flerspråkigt sökgränssnitt som tillhandahålls för användare som har tillgång till officiellt utsedda mekanismer genom den centrala åtkomstpunkten, som bör omfatta i) interaktiva sökfunktioner som dynamiska sökningar och kedjesökningar, samt ii) flerlandssökningar som initieras med en enda förfrågan,

f)

sökgränssnitt som tillhandahålls av nationella officiellt utsedda mekanismer harmoniseras, vilket särskilt gynnar investerare som vill förbättra de sökresultat som erhålls genom en central åtkomstpunkt genom uppföljningssökningar hos relevanta nationella officiellt utsedda mekanismer.

Detaljerade krav inom ovanstående områden bör fastställas i åtgärder som antagits av kommissionen och i tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av Esma för att antas av kommissionen. I detta hänseende föreslår ECB ett antal ändringsförslag, som bygger på tidigare rekommendationer av kommissionen och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK)  (5).

Ur lagstiftningssynpunkt anser ECB också att i) delegerade befogenheter avseende allmänna rapporteringsbeteckningar och -format bör införas i artikel 19 i direktiv 2004/109/EG, ii) delegerade befogenheter avseende de tekniska arrangemang som används vid registreringar till de nationella officiellt utsedda mekanismerna samt harmonisering av OAM-sökgränssnitt bör införas i artikel 21 i detta direktiv, och iii) delegerade befogenheter avseende driftskompatibiliteten för nationella officiellt utsedda mekanismer, inklusive användningen av den unika identitetsbeteckningen, samt för driften av den centrala åtkomstpunkten på unionsnivå, kommer att behöva införas i artikel 22 i detta direktiv, vilket föreslås i ändringarna 6–8.

Ändring 7

Artikel 1.12 i direktivförslaget

”(12)   Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

”(12)’4.   Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att fastställa följande miniminormer och minimiregler:

a)

Miniminormer för spridning av obligatoriska uppgifter enligt punkt 1.

b)

Miniminormer för den mekanism för centrallagring som avses i punkt 2.

c)

Regler om driftskompabiliteten för den informations- och kommunikationsteknik som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring och regler om tillgången till obligatoriska uppgifter på unionsnivå enligt punkt 2.

Kommissionen får också upprätta och uppdatera en förteckning över medier som kan användas för att sprida informationen till allmänheten.’.”

”(12)   I artikel 21.ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”(12)’4.   

5.   Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn där man anger de tekniska kraven för

a)

harmoniseringen av de tekniska arrangemang som används vid emittenternas registrering till de officiellt utsedda mekanismerna, något som framför allt ska göra det möjligt att använda direkthanteringsteknik, registrering av inlämningstid (elektronisk inregistrering) samt registrering av alla senare ändringar i de uppgifter som först lämnats (versionering),

b)

harmoniseringen av de sökgränssnitt som tillhandahålls av de officiellt utsedda mekanismerna.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.’.

Förklaring

Se förklaringen till ändring 6. Delegerade befogenheter enligt artikel 21 i direktiv 2004/109/EG bör avse harmoniseringen av tekniska arrangemang för registrering samt av sökgränssnitt som används av nationella officiellt utsedda mekanismer, som här baseras på tidigare rekommendationer av kommissionen och EVTK.

Ändring 8

Artikel 1.13 i direktivförslaget

”13.   Artikel 22 ska ersättas med följande:

’Artikel 22

Tillgång till obligatoriska uppgifter på unionsnivå

”13.1.   Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn där man anger de tekniska kraven för tillgång till obligatoriska uppgifter på unionsnivå i syfte att ange

a)

tekniska krav för driftskompabiliteten för den informations- och kommunikationsteknik som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring,

b)

tekniska krav för driften av den centrala åtkomstpunkten för sökningar av obligatoriska uppgifter på unionsnivå,

c)

tekniska krav för den unika identitetsbeteckning för varje emittent som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring,

d)

ett gemensamt format för de nationella officiellt utsedda mekanismernas lagring av obligatoriska uppgifter,

e)

en gemensam klassificering av de obligatoriska uppgifter som lagras av de nationella officiellt utsedda mekanismerna och en gemensam förteckning över olika typer av obligatoriska uppgifter.

2.   När Esma utarbetar förslag till tekniska standarder ska man försäkra sig om att de tekniska krav som anges i artikel 22.1 är förenliga med de tekniska kraven för det elektroniska nätverk av nationella företagsregister som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU (19).

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.

”13.   Artikel 22 ska ersättas med följande:

’Artikel 22

Driftskompatibilitet och tillgång till obligatoriska uppgifter på unionsnivå

”13.1.   Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att fastställa följande miniminormer och minimiregler:

a)

Reglerna för driftskompabiliteten för den informations- och kommunikationsteknik som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring.

b)

Reglerna för driften av den centrala åtkomstpunkten för tillgång till obligatoriska uppgifter på unionsnivå i syfte att göra det lättare för investerare att genomföra effektiva, fullständiga och tillförlitliga sökningar av obligatoriska uppgifter samt framför allt att möjliggöra direkta jämförelser mellan de uppgifter som har rapporterats av emittenter från olika medlemsstater.

”13.2.   Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn där man anger de tekniska kraven för

a)

driftskompabiliteten för den informations- och kommunikationsteknik som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring,

b)

driften på unionsnivå av den centrala åtkomstpunkten för officiellt utsedda mekanismer som åtminstone ska i) baseras på en teknisk lösning som möjliggör effektiva flerlandssökningar av obligatoriska uppgifter som ska initieras med en enda förfrågan, och ii) tillhandahålla ett flerspråkigt sökgränssnitt med avancerade funktioner som dynamiska sökningar och kedjesökningar,

c)

den unika identitetsbeteckning för varje emittent som används av de nationella officiellt utsedda mekanismerna för central lagring, samt tillämpningen av den unika identitetsbeteckningen i sökfunktionerna för de nationella officiellt utsedda mekanismerna och den centrala åtkomstpunkten så att investerare kan identifiera grundläggande koncernrelationer mellan enheter med skilda unika identitetsbeteckningar,

,

3.   När Esma utarbetar förslag till tekniska standarder ska man försäkra sig om att de tekniska krav som anges i artikel 22.2 är förenliga med de tekniska kraven för det elektroniska nätverk av nationella företagsregister som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU (20).

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 31 december 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.

4.   Kommissionen ska senast den 30 juni 2016 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur arrangemangen för driftskompatibilitet och tillgången till obligatoriska uppgifter på unionsnivå fungerar i syfte att undersöka om de lösningar som införts för tillgången till obligatoriska uppgifter uppfyller målet att investerarna på ett effektivt sätt ska kunna jämföra emittenter från olika medlemsstater. Denna rapport ska omfatta en konsekvensanalys av varje ändringsförslag till denna artikel.’.”

Förklaring

Se förklaringen till ändring 6. Delegerade befogenheter enligt artikel 22 i direktiv 2004/109/EG bör på ett uttömmande sätt omfatta tillgången till obligatoriska uppgifter, driftskompatibiliteten för nationella officiellt utsedda mekanismer och driften av den centrala åtkomstpunkten på unionsnivå. Tekniska parametrar och gränssnittsfunktioner för en sådan central åtkomstpunkt på unionsnivå bör göra det möjligt för investerare att behandla den som en enda behändig åtkomstpunkt för att söka efter obligatoriska uppgifter som rapporterats till samtliga nationella officiellt utsedda mekanismer samt erhålla tillförlitlig jämförbar information om emittenter från de olika medlemsstaterna. Kommissionen bör efter en viss period bedöma hur arrangemangen för driftskompatibilitet och central åtkomstpunkt fungerar för att kunna föreslå eventuella nödvändiga korrigeringar.

Utvecklingen och användningen av en unik identitetsbeteckning för varje emittent är något som är särskilt användbart i det upplägg som har föreslagits. För kommissionens olika förslag i detta avseende skulle man kunna använda sig av resultatet av det internationella arbetet med att införa den s.k. Legal Entity Identifier som standardreferenskod för emittenter och motparter till finansiella transaktioner  (6). Med en unik identitetsbeteckning kommer de obligatoriska uppgifter som samlas in av nationella officiellt utsedda mekanismer att bli mer tillförlitliga och jämförbara och kunna kopplas till data som har samlats in i andra tillsynsdatabaser som kan använda samma unika identitetsbeteckning. Fördelarna med att använda en unik identitetsbeteckning blir uppenbara i samband med olika typer av rapporteringsskyldigheter, t.ex. offentliggörandet av årsrapporter som innehåller uppgifter om dotterbolag eller rapporter om förvärv av större innehav. Information om koncernsammansättning och koncernrelationer har många olika konsekvenser för investerare, samt även för tillsyns- och regleringsmyndigheter som t.ex. kan få möjlighet att bättre bedöma den potentiella riskspridningen inom koncernen. Även om det kan förekomma ett antal praktiska begränsningar för att koncernrelationer offentliggörs på ett uttömmande sätt, skulle även en partiell tillgång till sådana uppgifter vara en välkommen förbättring.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  KOM(2011) 0684 slutlig.

(3)  Se ESRB:s rekommendation ESRB/2011/3 om de nationella myndigheternas mandat för makrotillsyn, finns på ESRB:s webbplats på http://www.esrb.europa.eu

(4)  KOM(2011) 0651 slutlig.

(5)  Se kommissionens rekommendation av den 11 oktober 2007 om det elektroniska nätverk av officiellt utsedda mekanismer för central lagring av obligatorisk information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (EUT L 267, 12.10.2007, s. 16), se även EVTK:s samrådsdokument från juli 2010, Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies, finns på Esmas webbplats på http://www.esma.europa.eu

(6)  Se Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report, augusti 2011, avsnitt 4.5.1, finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning: http://www.bis.org

(7)  EUT L […].

(8)  EUT L […].

(9)  EUT L […].

(10)   EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(11)   EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

(12)   EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.

(13)   EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.’.

(14)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.’.”

(15)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(16)   EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(17)  EUT L […].’.”

(18)  EUT L […].’.

(19)  EUT L […]’.”

(20)  EUT L […]


Top