EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0378

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committeeconcerning an amendment to Annex XIII (Transport)

52011PC0378
MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

För att trygga den erforderliga rättssäkerheten och enhetligheten på den inre marknaden ska gemensamma EES-kommittén införliva all relevant unionslagstiftning med EES-avtalet så snart som möjligt efter antagandet av lagstiftningen i fråga.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Syftet med det utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut som åtföljer detta förslag till rådsbeslut är att ändra bilaga XIII (Transport) genom att lägga till ny unionslagstiftning på detta område. Denna lagstiftning är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning), som bör införlivas med avtalet. Avsikten med detta beslut är att införliva de gemensamma reglerna för tillhandahållande av lufttrafik i EES-avtalet och möjliggöra för Eftastaterna att bevilja licenser som gäller i hela EES, på villkor att det relevanta tredjelandsavtalet godkänts av gemensamma EES-kommittén. På samma sätt som för de yttersta randområden som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt medger beslutet också en femårig tidsfrist när det gäller allmän trafikplikt för regionala flygplatser på Island och i Norges fyra nordligaste län, eftersom dessa områden i allmänhet omfattar linjeområden som kan anses vara lika perifera som EU:s yttersta randområden.

Genom förordning (EG) nr 1008/2008 upphävdes rådets förordningar (EEG) nr 2407/92, 2408/92 och 2409/92, som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ FÖRSLAGET

Enligt artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2894/94 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska rådet, på förslag från kommissionen, fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i fråga om sådana beslut.

Kommissionen lägger fram utkastet till gemensamma EES-kommitténs beslut för rådet för antagande som unionens ståndpunkt. Kommissionen hoppas kunna lägga fram unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén så snart som möjligt.

2011/0165 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XIII (Transport)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 100.2 och 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet[1], särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet ) innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang rörande transport.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)[2] bör införlivas med EES-avtalet. Genom förordning (EG) nr 1008/2008 upphävdes rådets förordningar (EEG) nr 2407/92[3], 2408/92[4] och 2409/92[5], som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(3) Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en planerad ändring av bilaga XIII till EES-avtalet fastställs i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i … den ….

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Utkast till

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr

av den

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet , särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

1. Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den …[6].

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)[7] bör införlivas med avtalet.

3. Genom förordning (EG) nr 1008/2008 upphävdes förordningarna (EEG) nr 2407/[8]92, 2408/92[9] och 2409/92[10], som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Texten i punkt 64a (rådets förordning (EEG) nr 2408/92) ska ersättas med följande:

” 32008 R 1008 : Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I artikel 4 f ska ”, om inte annat föreskrivs i ett avtal med ett tredjeland i vilket gemenskapen är part.” ersättas med följande:

”. Operativa licenser med rättsverkan i hela EES kan dock beviljas genom sådana undantag från detta krav som föreskrivs i avtal med tredjeländer i vilka gemenskapen eller en eller flera Eftastater är parter, förutsatt att gemensamma EES-kommittén antar ett beslut om detta.”

b) Följande ska läggas till i slutet av artikel 16.9 andra stycket:

”, eller en regional flygplats på Island eller i Norges fyra nordligaste län.”

2. Texten i punkterna 65 (rådets förordning (EEG) nr 2409/92) och 66b (rådets förordning (EEG) nr 2407/92) ska utgå.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 1008/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning , ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den … under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén(.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den …

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén

[1] EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

[2] EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

[3] EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.

[4] EGT L 240, 24.8.1992, s. 8.

[5] EGT L 240, 24.8.1992, s. 15.

[6] EUT L ...

[7] EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

[8] EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.

[9] EGT L 240, 24.8.1992, s. 8.

[10] EGT L 240, 24.8.1992, s. 15.

( [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]

Top