EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Europeiska centralbankens rekommendation av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 64/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 9 december 2011

om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 5.1 och 34.1 tredje strecksatsen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

För att Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska kunna utföra sina uppgifter behöver det omfattande och tillförlitlig extern statistik som omfattar betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta och som visar de viktigaste posterna som påverkar de monetära förhållandena och valutamarknaderna i euroområdet, och statistik över gränsöverskridande sändningar av eurosedlar. Europeiska centralbankens (ECB) statistikkrav inom detta område fastställs i riktlinje ECB/2011/23 av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på rapportering inom området extern statistik (omarbetning) (2).

(2)

Enligt artikel 5.1 första meningen i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) ska ECB, med de nationella centralbankernas stöd, antingen från andra behöriga myndigheter än de nationella centralbankerna eller direkt från de ekonomiska aktörerna samla in de statistiska uppgifter som behövs för att den ska kunna utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter. Enligt artikel 5.1 andra meningen kommer ECB för detta ändamål att samarbeta med unionsinstitutioner och unionsorgan, med behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller i tredjeland samt med internationella organisationer. I artikel 5.2 föreskrivs att de nationella centralbankerna så långt som möjligt ska utföra de uppgifter som anges i artikel 5.1.

(3)

Den information som ECB behöver på området extern statistik får samlas in och/eller sammanställas av andra behöriga myndigheter än de nationella centralbankerna. Därför kräver vissa av de uppgifter som ska utföras ett samarbete mellan ECB eller de nationella centralbankerna och sådana behöriga myndigheter som avses i ECBS-stadgans artikel 5.1. Enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 2533/98 ska medlemsstaterna organisera sig på statistikområdet och helt och fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna enligt artikel 5 i ECBS-stadgan fullgörs.

(4)

Då uppgiftslämnarna i enlighet med nationella regler och etablerad praxis rapporterar till andra behöriga nationella myndigheter än de nationella centralbankerna, ska sådana myndigheter och deras respektive nationella centralbanker samarbeta med varandra för att säkerställa att ECB:s statistikkrav uppfylls. I Irland ansvarar Central Statistics Office (CSO) och i Malta National Statistics Office för insamling och sammanställning av den information som behövs över extern statistik. För att uppfylla ovannämnda statistikkrav ska Central Bank of Ireland och Central Statistics Office samt Central Bank of Malta och National Statistics Office samarbeta med varandra. Ett sådant samarbete bör inkludera inrättandet av en varaktig struktur för överföring av uppgifter förutsatt att samma resultat inte redan uppnås genom nationell lagstiftning.

(5)

Den kvalitativa bedömningen av euroområdets betalningsbalansstatistik och statistik över utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta bör utföras i enlighet med ECB:s kvalitetsram för statistik (Statistics Quality Framework). Där så är lämpligt ska de nationella centralbankerna, i samarbete med andra behöriga myndigheter, göra en kvalitativ bedömning av de uppgifter som de behöriga myndigheterna tillhandahåller.

(6)

Enligt artikel 3a i förordning (EG) nr 2533/98 och Europeiska centralbankssystemets offentliga åtagande avseende europeisk statistik ska ECBS utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik styras av principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, statistisk konfidentialitet, minimering av rapporteringsbördan och hög kvalitet på slutprodukten.

(7)

Med beaktande av riktlinje ECB/2011/23 som upphäver riktlinje ECB/2004/15 är det därför nödvändigt att ersätta rekommendation ECB/2004/16 av den 16 juli 2004 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

Definitioner

Termerna ”extern statistik”, ”betalningsbalans”, ”utlandsställning” och ”likviditet i utländsk valuta” ska i denna rekommendation ha samma betydelse som i artikel 1 i riktlinje ECB/2011/23.

AVSNITT II

Tillhandahållande av statistik till de nationella centralbankerna

1.

I den mån insamlingen av extern statistik anförtrotts den här rekommendationens adressater, ska dessa säkerställa att relevant extern statistik görs tillgänglig för respektive nationell centralbank inom utsatta tidsfrister för att dessa centralbanker ska uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt artiklarna 2, 3, 5 och 6 i riktlinje ECB/2011/23.

2.

Uppgifterna ska göras tillgängliga i enlighet med ECB:s statistiska standarder och krav för extern statistik som fastställs i bilagorna I, II, III, IV och VI till riktlinje ECB/2011/23. Utan att det påverkar ECB:s uppföljning enligt bilaga V till riktlinje ECB/2011/23 ska den här rekommendationens adressater kontrollera kvaliteten och tillförlitligheten på de statistiska uppgifter som lämnats till respektive nationell centralbank.

AVSNITT III

Varaktigt samarbete med respektive nationell centralbank

Såvida inte samma resultat redan uppnås genom nationell lagstiftning ska denna rekommendations adressater, tillsammans med sina respektive nationella centralbanker, skriftligen fastställa lämpliga former för samarbete för att säkerställa en varaktig struktur för överföring av uppgifter som uppfyller ECB:s statistiska standarder och krav.

AVSNITT IV

Slutbestämmelser

1.

Denna rekommendation ersätter rekommendation ECB/2004/16 av den 1 juni 2014.

2.

Hänvisningar till rekommendation ECB/2004/16 ska gälla som hänvisningar till den här rekommendationen.

3.

Denna rekommendation riktar sig till Central Statistics Office i Irland och National Statistic Office i Malta.

4.

Denna rekommendation ska tillämpas från och med den 1 juni 2014.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 9 december 2011.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 65, 3.3.2012, s. 1.

(3)  EUT C 292, 30.11.2004, s. 21.


Top