Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1611

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)” – KOM(2011) 402 slutlig – 2011/0187 (COD)

OJ C 24, 28.1.2012, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/131


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)”

KOM(2011) 402 slutlig – 2011/0187 (COD)

2012/C 24/29

Föredragande: Raymond HENCKS

Den 22 juli 2011 beslutade rådet att i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)

KOM(2011) 402 slutlig – 2011/0187 (COD).

Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 7 oktober 2011.

Vid sin 475:e plenarsession den 26–27 oktober 2011 (sammanträdet den 26 oktober 2011) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 150 röster för, inga motröster och 4 nedlagda röster.

1.   Slutsatser och rekommendationer

1.1

Förordning (EG) nr 717/2007, som innehåller tak för roamingavgifter på grossist- och slutkundsmarknaden för mobil kommunikation, upphör att gälla den 30 juni 2012, utan att en sund konkurrens har utvecklats och trots att användarna i dag fortfarande måste betala överpriser.

1.2

Det står därför klart att nya åtgärder på EU-nivå krävs om målet i den digitala agendan ska uppnås, i synnerhet att skillnaden mellan roamingpriserna och de nationella priserna bör närma sig noll senast 2015.

1.3

EESK välkomnar de nya åtgärderna, som tycks proportionerliga och lämpliga för att säkra tillgången och tillgängligheten till en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till överkomliga priser. De nya föreslagna sänkningarna av utgiftstaken är ett steg i rätt riktning, dvs. mot ett avskaffande på medellång sikt av alla former av specialpriser för roaming.

1.4

Kommittén är även principiellt positiv till bestämmelserna om att kunder ska ha obegränsad möjlighet att få tillträde till samtals-, sms- och dataroamingtjänster som erbjuds av eventuella alternativa leverantörer av roamingtjänster, och samtidigt behålla sitt nummer.

1.5

EESK beklagar emellertid att kommissionens förslag inte innehåller någon konsekvensanalys av de nya åtgärderna för sysselsättningen och arbetsvillkoren inom sektorn.

1.6

När det gäller utgående roamingsamtal vill EESK se ett sänkt tak för den inledande avgiften, som för närvarande är fastställt till 30 sekunder, samtidigt som man beaktar utvecklingen på området i vissa medlemsstater.

2.   Bakgrund

2.1

En minskning av roamingpriserna för mobil kommunikation för användare som reser i Europeiska unionen varit en fråga på dagordningen inom EU:s politik för elektronisk kommunikation och näringslivet sedan 2005.

2.2

Eftersom kommissionens upprepade uppmaningar till operatörerna att sänka sina orimligt höga roamingavgifter inte gav något resultat beslutade EU att vidta prisregleringsåtgärder.

2.3

Genom förordning (EG) nr 717/2007 införde EU från och med den 1 september 2007 ett tak för minutavgifterna (eurotaxa) för roamingsamtal (på grossist- och slutkundsmarknaden) som varje år fram till 2010 sänktes med 0,03 euro per år.

2.4

Trots att eurotaxan fastställdes på ett sätt som gav tillräckligt utrymme för en sund konkurrens mellan operatörerna, inom den tillåtna högsta gränsen, kunde kommissionen konstatera att genomsnittspriserna som togs ut av operatörerna i allmänhet låg mycket nära det fastställda avgiftstaket.

2.5

Mot denna bakgrund förlängdes förordning (EG) nr 717/2007 fram till den 30 juni 2012 samtidigt som maximipriserna fortsätter att sänkas en gång per år. Vid samma tillfälle infördes ett maximipris för sms (på grossist- och slutkundsnivå) och ett maximipris på grossistnivå för dataroamingtjänster, medan slutkundspriserna för dessa tjänster inte reglerades.

2.6

För att förhindra att konsumenterna drabbas av ”dolda kostnader” finns det dessutom sedan den 1 juli 2009 krav på fakturering per sekund efter 30 sekunder för ringda samtal och från första sekund för mottagna samtal.

3.   Kommissionens nya förslag

3.1

Eftersom förordning (EG) nr 717/2007 upphör att gälla den 30 juni 2012 och med tanke på att kommissionen i sin rapport om utvecklingen på marknaden för roamingtjänster konstaterat att avgifterna (förutom när det gäller specialpriser) inte har sänkts i tillräcklig omfattning för att garantera att konsumenterna inte betalar ett överpris jämfört med konkurrensutsatta nationella priser, har kommissionen lagt fram det nya förslaget till ändring av denna förordning.

3.2

Vid sidan av nya omfattande sänkningar av avgiftstaket fram till 2016 och 2022 innehåller det nya förslaget till förordning även strukturåtgärder:

Åtskillnad mellan roamingtjänster och nationella tjänster för att ge abonnenter möjlighet att välja en annan operatör för roamingtjänster (samtals-, sms- eller dataroaming) och samtidigt behålla sitt nummer.

Krav på nätoperatörerna att möjliggöra leverans av roamingtjänster på grossistnivå.

3.3

Vad gäller avgiftsbestämmelserna föreslår kommissionen, i väntan på att de strukturella reformerna ska ge resultat, att förordning 717/2007 ska gälla i ytterligare 10 år, dvs. fram till den 30 juni 2022.

3.4

Avgiftstaket för slutkundspriserna ska gälla till och med den 30 juni 2016, medan maximipriserna i grossistledet ska gälla fram till dess att förordningen upphör att gälla, såvida inte konkurrensen utvecklas tillräckligt tidigare än så.

3.5

Slutkundspriserna för dataroamingtjänster, som är de enda som för närvarande inte omfattas av förordningen, är fortfarande orimligt höga, ibland sju gånger högre än grossistpriset.

3.6

Av denna anledning planeras lagstiftningsåtgärder för att gradvis sänka slutkundspriserna för dataroamingtjänster per kilobyte fram till 2014. Mellan juli 2014 och juli 2016 kommer avgiftstaken att behållas oförändrade, såvida inte utvecklingen av en sund konkurrens gör det möjligt att avskaffa dem tidigare.

3.7

Vad gäller datatjänster på grossistnivå kommer avgiftstaken att sänkas varje år fram till den 30 juni 2015, och därefter kommer de att ligga kvar på samma nivå fram till dess att den nya förordningen upphör att gälla (i princip 2022).

4.   Allmänna kommentarer

4.1

Behovet av att lösa problemen som rör roaming för att förverkliga den inre marknaden är något som rör såväl Europa 2020-strategin som inremarknadsakten och en digital agenda för Europa.

4.2

EESK påminner om att elektronisk kommunikation är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som, per definition, bör vara allmänt tillgänglig till överkomliga priser.

4.3

Kommittén är därför positiv till alla åtgärder som syftar till att undvika att konsumenterna betalar ett överpris när de ringer eller tar emot roamingsamtal. EESK uppmanar dessutom kommissionen att ingripa med samma beslutsamhet när det gäller andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse där operatörer i dominerande ställning bedriver verksamhet med orimliga vinstmarginaler.

4.4

En av de viktigaste delarna i den digitala agendan för Europa rör mobilroamingtjänster, där målet är att skillnaden mellan roamingpriserna och priserna för nationella samtal bör närma sig noll senast 2015, dvs. att undanröja alla former av särskilda roamingpriser på medellång sikt.

4.5

Detta uttalade mål finns emellertid inte med som en formell bestämmelse i den förordning som detta yttrande avser. Med de nya sänkningarna av taken för roamingavgifter är skillnaderna emellertid inte längre så stora mellan priserna för nationella tjänster och roamingpriserna.

4.6

Även om den nuvarande strategin att minska avgifterna genom att fastställa avgiftstak har lett till omfattande prissänkningar (se nedanstående tabell som utarbetats av EESK) är gränsen i och med det aktuella förslaget snart nådd, och åtgärderna är inte hållbara i längden.

 

Röstsamtal

euro/minut

exkl. moms

Sms

euro/sms

exkl. moms

Data

euro/kilobyte

exkl. moms

 

Grossistpris

Slutkundsavgift ringda samtal

Slutkundsavgift mottagna samtal

Grossistpris

Slutkundsavgift

Grossistpris

Slutkundsavgift

Genomsnittligt pris före den 1.9.2007

 

0,7692

0,417

Förordning (EG) nr 717/2007

Maxpris

1.9.2007–31.8.2008

0,30

0,49

0,24

Maxpris

1.9.2008–30.6.2009

0,28

0,46

0,22

Maxpris

1.7.2009–30.6.2010

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Förordning (EG) nr 580/2008

Maxpris

1.7.2010–30.6.2011

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

Maxpris

1.7.2011–30.6.2012

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

Maxpris

1.7.2012–30.6.2013

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Förslag till förordning KOM(2011) 402

Maxpris

1.7.2013–30.6.2014

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

Maxpris

1.7.2014–30.6.2015

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

Maxpris

1.7.2015–30.6.2016

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

Maxpris

1.7.2016–30.6.2022

0,06

Maxpriset (1) tas bort

Maxpriset (1) tas bort

0,02

Maxpriset (1) tas bort

0,10

Maxpriset (1) tas bort

4.7

Minskningen av avgifterna löser emellertid inte de kvarvarande strukturella problemen på roamingmarknaden. Därför ser EESK positivt på att det nya lagstiftningsförslaget vid sidan av avgiftsbestämmelserna även innehåller strukturella bestämmelser som tvingar hemmaoperatören att från och med den 1 juli 2014 se till att deras kunder har möjlighet att få tillträde tills samtals-, sms- och dataroamingtjänster som erbjuds av alternativa leverantörer av roamingtjänster.

4.8

Även om EESK i princip välkomnar en sådan bestämmelse ser kommittén emellertid en risk för att detta kommer att leda till en alltför stor koncentration av trafiken till de största koncernerna i dominerande ställning på de små operatörernas bekostnad, i synnerhet som deras kostnader för det tekniska och kommersiella genomförandet proportionellt sett kommer att bli högre på grund av de fasta kostnaderna.

4.9

EESK uppmanar kommissionen att se till att öppenheten för slutkunderna inte minskar trots att fler aktörer involveras i den mobila kommunikationen.

4.10

Även om kommissionens förslag om att öka marknadstillgången för leverantörer av gränsöverskridande roamingtjänster (Mobile Virtual Network Operators/MVNO) ytterligare skulle kunna stimulera konkurrensen beklagar EESK att Europaparlamentets begäran från 2005 om en granskning av förordningens konsekvenser för de små mobiltelefonoperatörerna i EU och deras ställning på hela roamingmarknaden inte har respekterats.

4.11

Dessutom konstaterar EESK att sammanfattningen av konsekvensanalysen och konsekvensbedömningen som bifogas förslaget inte innehåller någon information om de förväntade effekterna av de nya åtgärderna på sysselsättningen eller arbetsvillkoren inom sektorn. EESK efterlyser därför ytterligare analyser.

4.12

När det gäller utgående roamingsamtal vill EESK se ett sänkt tak för den inledande avgiften, som för närvarande är fastställt till 30 sekunder, samtidigt som man beaktar utvecklingen på området i vissa medlemsstater.

Bryssel den 26 oktober 2011

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Staffan NILSSON


(1)  Under förutsättning att konkurrensen utvecklats tillräckligt.


Top