EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 juli 2011 om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 4 juli 2011

om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Inledning och rättslig grund

Den 29 juni 2011 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen (1) (nedan kallat förslaget till beslut) och om ordalydelsen i det monetära avtal som är bifogat förslaget till beslut.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom förslaget till beslut avser ett monetärt avtal som faller under artikel 219.3 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

ECB välkomnar förslaget till beslut eftersom den text som bifogats till det monetära avtalet beaktar de synpunkter och ändringsförslag som ECB lämnat i sitt yttrande CON/2011/22 av den 11 mars 2011 över en rekommendation till rådets beslut om en ordning för förhandlingen om ett monetärt avtal med Republiken Frankrike, som företrädare för det franska autonoma utomeuropeiska förvaltningsområdet Saint-Barthélemy (2) samt även de ståndpunkter som ECB intagit under förhandlingarna.

Trots detta har ECB specifika ändringsförslag avseende förslaget till beslut som ska säkerställa att man uppnår konsekvens mellan rådets beslut om ordning för förhandlingen av det monetära avtalet med Republiken Frankrike i egenskap av representant för Saint-Barthélemy (3) och förslaget till beslut.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 juli 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2011) 360 slutlig.

(2)  Offentliggörs samtidigt som detta yttrande.

(3)  Ännu ej offentliggjord.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Fjärde beaktandeledet (nytt)

Ingen text

”med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,”

Motivering

Den föreslagna ändringen är nödvändig för att beakta det faktum att unionens rättsakt antas i enlighet med artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget som stadgar att ECB ska höras om varje förslag till unionsrättsakt inom Europeiska centralbankens behörighetsområde.

Ändring 2

Skäl 3

”(3)

Den 13 april 2011 bemyndigade rådet, i samråd med Europeiska centralbanken och med bankens godkännande inom dess kompetensområden, kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Frankrike, som företräder det franska utomeuropeiska förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, om ingåendet av ett monetärt avtal. Avtalet paraferades den 30 maj 2011.”

”(3)

Den 13 april 2011 bemyndigade rådet, , kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Frankrike, som företräder det franska utomeuropeiska förvaltnings-området Saint-Barthélemy, om ingåendet av ett monetärt avtal och ge ECB möjlighet att fullt ut medverka vid förhandlingarna samt söka dess samtycke i frågor inom ECB:s behörighets-område. Avtalet paraferades den 30 maj 2011.”

Motivering

Den föreslagna ändringen är nödvändig för att förslaget till beslut helt ska överensstämma med skäl 6 och artikel 1 i rådets beslut om ordning för förhandlingen av det monetära avtalet med Republiken Frankrike i egenskap av representant för Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Ännu ej offentliggjord.


Top