EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Europeiska centralbankens yttrande av den 16 februari 2011 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 99/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 16 februari 2011

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Inledning och rättslig grund

Den 22 september 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) (1) (nedan kallat förslaget till omarbetat direktiv). Den 30 september 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare (2) (nedan kallat förslaget till ändringsdirektiv).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till omarbetat direktiv och förslaget till ändringsdirektiv innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet i enlighet med artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

1.

ECB välkomnar målet för förslaget till omarbetat direktiv, att skapa ett omfattande, mer harmoniserat ramverk för insättningsgarantisystem. ECB noterar att förslaget till omarbetat direktiv kommer att beakta många av de rekommendationer som gjorts i a) ECB:s yttrande CON/2008/70 (3) om ett tidigare förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (4), och b) Eurosystemets bidrag till kommissionens offentliga samråd om översynen av direktiv 94/19/EG (5). ECB finner glädjande att förslaget till omarbetat direktiv beaktar många av ECB:s rekommendationer om att a) ytterligare harmonisera kriterierna för när insättare ska vara ersättningsberättigade samt insättningsgarantins omfattning (6), b) öka informationskraven som ställs på kreditinstitut vad gäller insättningsgarantisystemens omfattning (7) och c) införa en delvis förhandsfinansiering för alla insättningsgarantisystem (8). ECB anser att dessa bestämmelser i regelverket för insättningsgarantisystemen har avgörande betydelse för den finansiella stabiliteten.

2.

ECB noterar också att man i den rapport från kommissionen som åtföljer förslaget till omarbetat direktiv (9) diskuterar huruvida de behövs ytterligare åtgärder på unionsnivå för att samordna insättningsgarantierna även efter det att målnivån för de medel som dessa ska inneha tillgängliga har uppnåtts. Samtidigt hänvisar kommissionens meddelande om en EU-ram för krishantering inom finanssektorn (10) till att man bör undersöka synergieffekterna mellan insättningsgarantisystemen och de nyinrättade avvecklingsfonderna för finansinstituten. På grund av sin roll inom området finansiell stabilitet har Eurosystemet ett stort intresse av dessa frågor och kommer tillsammans med kommissionen att noga följa utvecklingen inom området.

3.

ECB anser att förslaget till ändringsdirektiv som innebär en uppdatering av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (11) kommer att bidra till en ökad harmonisering av unionens system för ersättning till investerare. ECB kommenterar inte detta rättsliga instrument mer ingående, men anser ändå att det är viktigt att påpeka att unionens regelverk även fortsättningsvis utgår från att insättare och investerare har olika riskprofiler.

Specifika kommentarer om insättningsgarantisystem

Omfattning

4.

Enligt förslaget till omarbetat direktiv måste alla kreditinstitut bli medlemmar i insättningsgarantisystem som garanterar insättningar på harmoniserade villkor (12) och som, i princip, bygger på förhandsfinansiering genom garantisystemens medlemmar. ECB anser att sådana harmoniserade regler är nödvändiga för att säkra konkurrens på lika villkor på unionens inre marknad för finansiella tjänster. Baselkommittén för banktillsyns (BCBS) stöder också ett omfattande medlemskap i insättningsgarantisystemen (13). Samtidigt är ECB medveten om att det i vissa medlemsstater finns frivilliga/ömsesidiga system som under lång tid fungerat mycket bra och som uppnår insättningsskydd på andra sätt än genom fördefinierade insättningsgarantier, t.ex. genom ömsesidiga garantiarrangemang. Såsom ECB uppfattar förslaget till omarbetat direktiv ska det inte förhindra att frivilliga/ömsesidiga system fortsätter att ge sina medlemsinstitut skydd på ett sätt som är kännetecknande för dessa system, och att dessa skulle existera parallellt med de insättningsgarantier som medlemsinstitutens kunder erbjuds i enlighet med förslaget till omarbetat direktiv. I detta sammanhang välkomnar ECB att målnivån för det förhandsfinansieringsbelopp som ska nås satts till tio år i förslaget till omarbetat direktiv, så att belastningen för kreditinstituten som tidigare inte behövt betala avgifter till insättningsgarantisystemen inte blir för stora (14).

5.

ECB rekommenderar (15) att det undantag som förslaget till omarbetat direktiv inför för insättningar som innehas av offentliga myndigheter mer exakt bör följa originalformuleringarna från direktiv 94/19/EG och att man därför bör hänvisa till ”statliga och centrala administrativa myndigheter” samt ”regionala, lokala och kommunala myndigheter” (16).

Återbetalningsperiod

6.

ECB välkomnar målsättningen att ytterligare förkorta återbetalningsperioderna för garanterade insättningar (17). Det kan dock bli svårt att uppnå den föreslagna återbetalningsperioden på sju dagar eftersom denna tidsfrist ska införas kort tid efter den första förkortningen till tjugo arbetsdagar som medlemsstaterna ska ha genomfört före utgången av 2010 (18). ECB rekommenderar (19) att förslaget till omarbetat direktiv ändras så att kommissionen i) ges i uppdrag att granska hur den första förkortningen till tjugo arbetsdagar genomförts och ii) baserat på resultaten av denna granskning, ta fram förslag huruvida det är möjligt att ytterligare reducera återbetalningsperioden.

Finansiering

7.

Enligt förslaget till omarbetat direktiv ska ett insättningsgarantisystem inom tio år uppnå den målnivå för förhandsfinansieringsbeloppet som anges i procent av de ersättningsberättigade insättningarna (20). ECB välkomnar att man inför en tydlig målnivå för förhandsfinansieringsbeloppet, något som bidrar till ökad finansiell stabilitet och konkurrens på lika villkor eftersom det överför kostnaderna för insättningsgarantisystemen till medlemmarna, d.v.s. de kreditinstitut som kontroller de risker som insättningsgarantisystemen försäkrar. ECB tolkar det som att målnivån för förhandsfinansieringsbeloppet debatteras inom ramen för unionens lagstiftningsprocess. Mot bakgrund av att täckta insättningar är ett bättre mått på insättningsgarantisystemens åtaganden än ersättningsberättigade insättningar, rekommenderar ECB (21) att målnivån definieras med ledning av de ”täckta insättningarna”, d.v.s. sådana insättningar som inte överstiger täckningsnivån (22).

8.

Vad gäller beräkningen av de avgifter som enskilda medlemmar i insättningsgarantisystemen ska erlägga välkomnar ECB i princip att man inför riskbaserade avgifter, förutsatt att man har regler som gör det möjligt att jämföra olika tillgångsklasser (23). Denna modell bygger på rekommendationer från Kommissionens gemensamma forskningscentrum (24) och har som mål att avgiftsberäkningen ska vara så enkel att de enskilda bidragen kan jämföras samtidigt som man tillämpar ett flertal relevanta grundindikatorer (riskbaserade) och tilläggsindikatorer (ej riskbaserade). ECB rekommenderar (25) att förslaget till omarbetat direktiv anger vilka komponenter som ska ingå i beräkningsmetoden som sedan specificeras ytterligare genom tillsynsföreskrifter och riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten, baserat på empiriska uppgifter och målsättningen att främja likabehandling.

9.

För det fall att förhandsfinansieringen visar sig vara otillräcklig för att ersätta insättarna förutser förslaget till omarbetat direktiv tre steg för en finansiering i efterhand. I detta sammanhang har ECB följande kommentarer.

9.1

I ett första steg ska insättningsgarantisystemens medlemmar betala extra avgifter, högst 0,5 procent av de ersättningsberättigade insättningarna (26). ECB välkomnar detta tillvägagångssätt eftersom den finansiella sektorn själv står för extrakostnaden, något som reducerar risken för att insättningsgarantisystemen gynnar ett överdrivet risktagande och istället ökar medlemmarnas medvetenhet om de samlade riskerna i systemet.

9.2

I ett andra steg kan en ömsesidig kreditmekanism aktiveras där varje insättningsgarantisystem i en medlemsstat får låna ut upp till 0,5 procent av sina ersättningsberättigade insättningar till ett annat sådant insättningsgarantisystem; detta lån, som löper med ränta, måste sedan betalas tillbaka inom fem år (27). ECB noterar att gränsöverskridande lånearrangemang mellan insättningsgarantisystem kan medföra att det utlånande insättningsgarantisystemet i ett senare skede hamnar i en situation där det måste täcka sina egna återbetalningsbehov eller där det lånande insättningsgarantisystemet har andra möjligheter än det utlånande, t.ex. att det kan rekapitalisera sig själv eller ge lån till kreditinstitut med problem i den egna medlemsstaten. ECB välkomnar därför de begränsningar som införs i förslaget till omarbetat direktiv, inklusive begränsningen att de lånade medlen endast får användas för att betala insättares fordringar (28). Såsom ECB uppfattar det aktuella läget i den lagstiftningstekniska diskussionen kring förslaget till omarbetat direktiv skulle utlåning mellan insättningsgarantisystem ske på frivillig basis. Andra aspekter som bör beaktas när man reglerar denna fråga är a) minimikraven för att aktivera lånearrangemang till följd av att ett insättningsgarantisystem saknar andra finansieringsmöjligheter samt b) de villkor under vilka ett lån kan förlängas och vilka säkerheter det utlånande insättningsgarantisystemet har. Samtidigt måste man beakta att det pågår en debatt huruvida ett insättningsgarantisystem ska använda sina medel för krishantering utanför sitt uttalade uppdrag att ersätta insättare (29). ECB anser att denna fråga bör diskuteras inom ramen för det arbete som utförs enligt kommissionens meddelande om krishantering.

9.3

I det tredje steget bör ett insättningsgarantisystem ha alternativa finansieringsarrangemang som en sista utväg. Vad gäller centralbankers eventuella deltagande noterar ECB dock att finansieringen av insättningsgarantisystemen måste vara förenlig med förbudet mot monetär finansiering som fastställs i fördraget, särskilt förbudet mot att nationella centralbanker ger rätt till övertrassering av konton eller andra former av krediter i den mening som avses i artikel 123 i fördraget, såsom framgår av unionens sekundärlagstiftning och ECB:s etablerade riktlinjer (30).

10.

ECB har informerats om att man överväger huruvida det ursprungliga förslaget att begränsa de sammanlagda insättningarna och investeringarna som ett insättningsgarantisystem får ta emot från en enskild insättare kan strykas (31). ECB anser att sådana begränsningar bl.a. bör bedömas enligt de konsekvenser som de kan ha för marknaderna avseende olika tillgångsklasser. I detta sammanhang kan speciella överväganden bli aktuella vad gäller insättningsgarantisystemens investeringar i instrument som emitterats av enheter inom den offentliga sektorn i medlemsstaterna.

11.

För att främjar den finansiella integrationen stöder ECB även bestämmelsen i förslaget till omarbetat direktiv enligt vilken kreditinstitut som upphör att delta i ett system och går över till ett annat system kommer att få tillbaka de avgifter som betalats in under de senaste sex månaderna eller få dem överförda till det nya systemet (32). Denna bestämmelse kan underlätta en omstrukturering av kreditinstitut över nationsgränser. För att undvika missbruk bör man dock endast tillåta att betalda avgifter överförs till ett nytt system (och möjligheten att få tillbaka avgifter stryks) samt att dessa medel inte inkluderar extra avgifter som erlagts för att täcka en brist i det ursprungliga insättningsgarantisystemet (33).

Tillsyn

12.

ECB välkomnar att medlemsstaternas tillsyn över insättningsgarantisystemen även kommer att omfatta stresstester och att dessa omfattas av kollegiala utvärderingar genom Europeiska bankmyndigheten och European Forum of Deposit Insurers (34). Det faktum att Europeiska bankmyndigheten får information från insättningsgarantisystemen och behöriga myndigheter, särskilt vad gäller insättningsgarantisystemens finansiering samt insättningsgarantisystemens utlåning över nationsgränserna, kan bli konkurrensfrämjande och lösa vissa av de frågor som nämnts ovan avseende sådan utlåning över nationsgränser.

Ändringsförslag

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till omarbetat direktiv ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 februari 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2010) 368 slutlig.

(2)  KOM(2010) 371 slutlig.

(3)  ECB:s yttrande CON/2008/70 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (EUT C 314, 9.12.2008, s. 1).

(4)  EGT L 135, 31.5.1994, s. 5. Ändringsförslagen som kommenterades i yttrande CON/2008/70 om Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3).

(5)  Se ”The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes”, augusti 2009 (nedan kallat Eurosystemets bidrag 2009). Finns på ECB:s webbplats på http://www.ecb.europa.eu

(6)  Se punkt 4 i Eurosystemets bidrag 2009.

(7)  Se punkt 7 i Eurosystemets bidrag 2009.

(8)  Se punkt 12 i Eurosystemets bidrag 2009.

(9)  Se rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar av den 12.7.2010, KOM(2010) 369 slutlig, s. 4.

(10)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska centralbanken ”En EU-ram för krishantering inom finanssektorn”, 20.10.2010, KOM(2010) 579 slutlig (nedan kallad kommissionens meddelande om krishantering), avsnitt 5.2, s. 15. Se även skäl 22 sista meningen i förslaget till omarbetat direktiv och avsnitt 7.4, s. 8 i motiveringen till förslaget till omarbetat direktiv.

(11)  EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.

(12)  Se artikel 3.1 i förslaget till omarbetat direktiv.

(13)  Se samrådsdokumentet Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment av den 25 november 2010 med tidsfrist 8 december 2010 för kommentarer (nedan kallat BCBS samrådsdokument), s. 15 (Principle 8Compulsory membership), finns på BCBS webbplats http://www.bis.org

(14)  Se artikel 20.1 andra stycket tillsammans med artikel 9.1 tredje stycket och artikel 2.1 h i förslaget till omarbetat direktiv. Se även avsnitt 7.4, s. 7 i motiveringen till förslaget till omarbetat direktiv. Se även skäl 16 i förslaget till omarbetat direktiv och avsnitt 7.5, s. 8 i motiveringen till förslaget till omarbetat direktiv.

(15)  Se ändringsförslag 2 i bilagan till detta yttrande.

(16)  Se punkterna 3 och 4 i bilaga I till direktiv 94/19/EG.

(17)  Se artikel 7.1 första stycket i förslaget till omarbetat direktiv.

(18)  Se artikel 10 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.6 a tillsammans med artikel 2.1 andra stycket i direktiv 2009/14/EG.

(19)  Se ändringsförslag 3 i bilagan till detta yttrande.

(20)  Se fotnot 14.

(21)  Se ändringsförslag 1 i bilagan till detta yttrande.

(22)  Artikel 2.1 c i förslaget till omarbetat direktiv.

(23)  Se artikel 11 och bilagorna I och II i förslaget till omarbetat direktiv.

(24)  Kommissionens gemensamma forskningscentrum (juni 2009), Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes.

(25)  Se ändringsförslag 4 i bilagan till detta yttrande.

(26)  Se artikel 9.3 i förslaget till omarbetat direktiv.

(27)  Se artikel 10 i förslaget till omarbetat direktiv.

(28)  Se artikel 10.1 d i förslaget till omarbetat direktiv.

(29)  Se BCBS samrådsdokument, s. 33.

(30)  Se punkt 11 i Eurosystemets bidrag 2009.

(31)  Artikel 9.2 i förslaget till omarbetat direktiv.

(32)  Se artikel 12.3 i förslaget till omarbetat direktiv.

(33)  Se ändringsförslag 5 i bilagan till detta yttrande.

(34)  Se artikel 3.6 i förslaget till omarbetat direktiv.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

ECB:s ändringsförslag avseende förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning)

Ändring 1

Artikel 2.1 h i förslaget till omarbetat direktiv

”h)   målnivå: 1,5 % av de ersättningsberättigade insättningar som omfattas av ett insättningsgarantisystem,”

”h)   målnivå: 1,5 % av de täckta insättningar som omfattas av ett insättningsgarantisystem,”

Motivering

Mot bakgrund av att täckta insättningar är ett bättre mått på insättningsgarantisystemens åtaganden än ersättningsberättigade insättningar bör målnivån definieras med ledning av ”täckta insättningar”, d.v.s. sådana insättningar som inte överstiger täckningsnivån.

Ändring 2

Artikel 4.1 j i förslaget till omarbetat direktiv

”j)

Insättningar gjorda av myndigheter.”

”j)

Insättningar gjorda av statliga och centrala administrativa myndigheter samt regionala, lokala och kommunala myndigheter.”

Motivering

Undantaget som införs för offentliga myndigheters insättningar bör formuleras mer exakt och följa originalformuleringarna i direktiv 94/19/EG.

Ändring 3

Artikel 7.1 i förslaget till omarbetat direktiv

”1.   Insättningsgarantisystem ska kunna återbetala indisponibla insättningar inom 7 dagar från den dag då de behöriga myndigheterna gör ett konstaterande som avses i artikel 2.1 e i eller den rättsliga myndigheten meddelar ett avgörande som avses i artikel 2.1 e ii.”

”1.   Insättningsgarantisystem ska kunna återbetala indisponibla insättningar inom 20 arbetsdagar från den dag då de behöriga myndigheterna gör ett konstaterande som avses i artikel 2.1 e i eller den rättsliga myndigheten meddelar ett avgörande som avses i artikel 2.1 e ii.

Kommissionen ska senast den [1 april 2012] till Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport som, baserad på ett samråd, beskriver a) hur reduceringen av återbetalningsperioden till tjugo arbetsdagar har genomförts, och b) baserat på resultaten av denna granskning bedömer huruvida det är möjligt att ytterligare reducera återbetalningsperioden.

Motivering

Det kan bli svårt att förkorta återbetalningsperioden till sju dagar eftersom denna tidsfrist ska införas kort tid efter den första förkortningen till tjugo arbetsdagar, något som medlemsstaterna ska ha genomfört före utgången av 2010. Förslaget till omarbetat direktiv bör ange att kommissionen ska granska hur den första förkortningen av återbetalningsperioden till tjugo arbetsdagar har genomförts, och baserat på resultaten av denna granskning lägga fram ett förslag att ytterligare reducera återbetalningsperioden.

Ändring 4

Artikel 11.3–11.5 i förslaget till omarbetat direktiv

”3.   Punkt 2 är inte tillämplig på insättningsgarantisystem som avses i artikel 1.2.

4.   Kommissionen ges befogenheter att se till att faktorerna i definitionerna och metoderna enligt bilaga II del A specificeras. Dessa förslag till regleringsföreskrifter ska antas i enlighet med artikel 7–7 d i [EBA-förordningen]. Europeiska bankmyndigheten kan utarbeta regleringsföreskrifter och lägga fram dem för kommissionen.

5.   Europeiska bankmyndigheten ska senast den 31 december 2012 offentliggöra riktlinjer om tillämpningen av bilaga II del B i enlighet med [artikel 8 i EBA-förordningen].”

”3.   Punkt 2 är inte tillämplig på insättningsgarantisystem som avses i artikel 1.3.

4.   Kommissionen ges befogenheter att anta tekniska regleringsstandarder som specificerar definitionerna och metoderna för beräkning av riskindikatorerna enligt bilaga II . Dessa tekniska regleringsstandarder ska antas i enlighet med artikel 10–14 i -förordningen(EU) nr 1093/2010.

Kommissionen ska särskilt beakta att beräkningsmetoderna för riskjusterade avgifter bör baseras på empiriska uppgifter med målsättningen att främja likabehandling.

5.   Europeiska bankmyndigheten ska senast den [31 december 2011 ] offentliggöra riktlinjer om tillämpningen av extra riskindikatorer enligt bilaga II del B i enlighet med artikel 16 i -förordning(EU) nr 1093/2010.”

Motivering

Den föreslagna beräkningsmetoden för riskjusterade avgifter till insättningsgarantisystem diskuteras fortfarande. Genom att man ger Europeiska bankmyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer och tekniska standarder för detta kan en fungerande metod, baserad på verifierade uppgifter, utvecklas samtidigt som man främjar likabehandling.

Ändring 5

Artikel 12.3 i förslaget till omarbetat direktiv

”3.   Om ett kreditinstitut upphör att delta i ett system och går över till ett annat system ska de avgifter som betalats in under de senaste 6 månaderna före det att kreditinstitutet dragit sig ur systemet betalas tillbaka och överföras till det andra systemet. Detta gäller inte om ett kreditinstitut uteslutits från ett system i enlighet med artikel 3.3.”

”3.   Om ett kreditinstitut upphör att delta i ett system och går över till ett annat system ska de avgifter, exklusive eventuella extra avgifter som avses i artikel 9.3, som ett sådant kreditinstitut betalat in under de senaste 6 månaderna före det att kreditinstitutet dragit sig ur systemet betalas tillbaka och överföras till det andra systemet. Detta gäller inte om ett kreditinstitut uteslutits från ett system i enlighet med artikel 3.3.”

Motivering

För att undvika missbruk av denna bestämmelse bör en överföring av betalda avgifter till ett nytt system inte inkludera sådana extra avgifter som erlagts för att täcka en brist i det ursprungliga insättningsgarantisystemet. Möjligheten att få tillbaka betalade avgifter bör strykas.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top