EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 13 januari 2011 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 57/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 13 januari 2011

över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Inledning och rättslig grund

Den 13 oktober 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1) (nedan kallat den föreslagna förordningen).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 127.4 och artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser som i synnerhet påverkar Europeiska centralbankssystemets (ECBS) främjande av väl fungerande betalningssystem, men även dess medverkan till ett smidigt genomförande av politiken när det gäller det finansiella systemets stabilitet, dess genomförande av valutatransaktioner och dess innehav och förvaltning av medlemsstaternas officiella valutareserver, vilket behandlas i artikel 127.2 och 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Med tanke på det åtagande som G20-ledarna gjorde vid toppmötet i Pittsburgh i september 2009 om att verka för en mer motståndskraftig och bättre genomlyst marknad för OTC-derivat, stöder ECB syftet med den föreslagna förordningen, dvs. att fastställa enhetliga krav för OTC-derivatavtal och för centrala motparters och transaktionsregisters verksamhet.

ECB är emellertid tveksamt till vissa bestämmelser i den föreslagna förordningen. Den föreslagna förordningen är framför allt ämnad att främja den finansiella stabiliteten på marknaden för OTC-derivat ur tillsynssynpunkt. Det är centralbankers lagstadgade uppgift att värna den finansiella stabiliteten och sörja för en säker och effektiv finansiell infrastruktur. Denna uppgift fullgörs både av centralbanker som ansvarar för övervakningen av centrala motparter och transaktionsregister, och centralbanker som ger ut sedlar och mynt i de valutor som används i transaktioner som clearas av centrala motparter eller rapporteras till transaktionsregister. Det är därför viktigt att se till att ECB och de nationella centralbankerna i ECBS är tillräckligt involverade i olika aspekter som rör den föreslagna förordningen (i synnerhet i beslut om att bevilja eller upphäva auktorisation, inbegripet auktorisation för utvidgning av verksamhet, löpande riskbedömningar av centrala motparter, fastställande av tekniska standarder för centrala motparter och transaktionsregister, samt i beslut om att låta centrala motparter och transaktionsregister från tredjeländer bedriva verksamhet i unionen), men utan att i väsentlig grad reglera centralbankernas behörighet.

ECB framhåller vidare vikten av en sträng reglering av centrala motparter. Det bör i detta sammanhang även övervägas ytterligare om det skulle vara motiverat att ändra definitionen av kreditinstitut i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (2), så att centrala motparter klassificeras som kreditinstitut med tillstånd att bedriva begränsad bankverksamhet.

ECB noterar även att denna reform kommer att få mycket stora praktiska konsekvenser för marknadsaktörerna, i synnerhet i fråga om transaktioner, riskhantering och rättslig dokumentation.

Specifika kommentarer

Enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen i fördraget och artikel 3.1 fjärde strecksatsen samt artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), jämförda med de undantag som fastställs i artikel 139 i fördraget och i artikel 42.1 i ECBS-stadgan, är det en av ECBS:s grundläggande uppgifter att främja väl fungerande betalningssystem. ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta får i detta sammanhang ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen och i förbindelser med tredje land. Eurosystemets uppdrag att övervaka clearing- och betalningssystem härrör från dessa bestämmelser (3). Övervakningsuppdraget är även en naturlig följd av att ECBS enligt artikel 127.5 i fördraget, och även artikel 3.3 i ECBS-stadgan, ska medverka till det finansiella systemets stabilitet. Det är dessutom en förutsättning för genomförandet av den monetära politiken i euroområdet enligt artikel 127.2 första strecksatsen i fördraget, samt artikel 3.1. första strecksatsen i ECBS-stadgan, att det finns säkra och effektiva marknadssystem och infrastrukturer. Det är därför en av Eurosystemets grundläggande uppgifter att främja väl fungerande system och infrastrukturer (4). Nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta har liknande befogenheter enligt sina respektive nationella regelverk.

När det gäller finansmarknadens infrastrukturer, inbegripet centrala motparter, har centralbanker och värdepapperstillsynsmyndigheter i CPSS (Committee of Payment and Settlement Systems) och IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) erkänt vikten av både reglering och övervakning. Utgångspunkten för CPSS-IOSCO:s rekommendationer är därför att värdepapperstillsynsmyndigheter och centralbanker ska vara jämbördiga när det gäller reglering, tillsyn och övervakning. Samma ansats bör tillämpas i den föreslagna förordningen genom att ECB och de nationella centralbankerna garanteras en tillräcklig delaktighet som kompletterar och balanserar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) befogenheter. Det överordnade målet på regleringsområdet bör vara att standarder ska utarbetas genom ett nära samarbete mellan ESMA och ECBS, så att centralbanker inte ska vara tvungna att utforma ytterligare och kanske sinsemellan olika övervakningsåtgärder (däribland rättsakter) för att se till att centrala motparter och transaktionsregister är säkra och ekonomiskt stabila. Detta kan emellertid leda till att unionens regelverk blir alltför betungande för centrala motparter och även till rättsliga risker om det finns dubbla eller sinsemellan olika krav.

Det är mot denna bakgrund av största vikt att i den föreslagna förordningen sörja för ett faktiskt samarbete mellan tillsynsmyndigheter och övervakningsansvariga. Som Eurosystemet redan har framfört i samband med Europeiska kommissionens offentliga samråd om derivat och marknadsinfrastrukturer (5), anser ECB att ECBS-medlemmarnas roll bör tydliggöras i följande avseenden. För det första bör beslutet om huruvida clearingkrav är godtagbara enligt artikel 4 i den föreslagna förordningen inte fattas av ESMA ensamt, utan i samarbete med ECBS-medlemmarna. För det andra bör regleringsnormer, riktlinjer och rekommendationer för centrala motparter och transaktionsregister fastställas i nära samarbete med ECBS-medlemmarna. För att se till att de överensstämmer med tidigare antagna förfaranden och policybeslut (6) och att ESMA:s och ECBS:s respektive behörighet erkänns fullt ut, bör detta arbete företrädesvis utföras av en gemensam ESMA-ECBS-grupp enligt samma mönster som den nuvarande ECBS-CESR-gruppen. För det tredje bör relevanta medlemmar i ECBS både såsom varande övervakningsansvariga och i egenskap av sedel- och myntutgivande banker involveras i alla uppgifter som utförs av de kollegier som ska inrättas enligt artikel 14 i den föreslagna förordningen, inbegripet auktorisation och löpande översyn av centrala motparter enligt avdelning III i den föreslagna förordningen. När det gäller relationer med tredjeländer bör ESMA för det fjärde inte fatta beslut om att godkänna centrala motparter från tredjeländer utan ett nära samarbete med relevanta ECBS-medlemmar såsom varande övervakningsansvariga och i egenskap av sedel- och myntutgivande banker, för att se till att tillräcklig hänsyn tas till centralbankernas intressen och policy när det till exempel gäller likviditets- och riskhantering. ECB rekommenderar dessutom att ett krav för ett sådant godkännande bör vara ett motsvarande godkännande av centrala motparter från unionen enligt det berörda tredjelandets relevanta lagstiftning. Det måste för det femte finnas en tillräcklig delaktighet för och ett tillräckligt samarbete mellan alla relevanta myndigheter, organ och centralbanker. Beträffande centralbanker gäller detta både deras deltagande i kollegier och i utbytet av information som är nödvändig för bl.a. den finansiella stabiliteten, samt för övervaknings- och statistikändamål.

ECB noterar slutligen att centralbanker, beroende på deras lagstadgade uppgifter, kan erbjuda centrala motparter en rad tjänster, däribland in- och utlåning över natten och avvecklingstjänster. ECB konstaterar att utnyttjande av centralbankstjänsterna är det effektivaste sättet för marknadsinfrastrukturer att hantera sina behov när det gäller likviditets- och riskhantering. Centralbankstjänsterna är emellertid inte specifikt avsedda att tillgodose marknadsinfrastrukturernas affärsbehov och det återstår därför för Eurosystemet och övriga centralbanker att själva bestämma vilka tjänster de vill erbjuda centrala motparter och andra marknadsinfrastrukturer, och på vilka villkor. I detta sammanhang fastställs i artikel 10.1 i den föreslagna förordningen att centrala motparter måste ha ”tillgång till tillräcklig likviditet” för att bli auktoriserade att tillhandahålla tjänster och utöva verksamhet som centrala motparter. Denna tillräckliga likviditet ”kan tillhandahållas av en centralbank och/eller en kreditvärdig pålitlig affärsbank”. ECB menar att lån från affärsbanker inte helt eliminerar riskerna, men att detta är fallet med centralbankspengar, vilket även slås fast i CPSS-IOSCO:s och ECBS-CESR:s rekommendationer. Centralbankspengar och affärsbankspengar bör därför inte framställas i den föreslagna förordningen som två lika säkra och goda alternativ.

ECB noterar samtidigt med tillfredsställelse att den föreslagna förordningen inte innehåller några förslag om att tillgången till centralbankslån ska regleras. Att kunna fatta beslut om att bevilja ordinarie krediter eller nödkrediter är, mer än när det gäller andra centralbankstjänster, en centralbanks särskilda rättighet som står i direkt samband med penningpolitiken.

I de fall där ECB rekommenderar att den föreslagna förordningen ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 januari 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2010) 484 slutlig.

(2)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Vissa nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta bedriver även övervakning på grundval av nationella lagar och andra författningar som kompletterar och i vissa fall duplicerar Eurosystemets behörighet. Nationella centralbanker i medlemsstater som ännu inte har infört euron har ett övervakningsuppdrag enligt nationella lagar och andra författningar.

(4)  Se även ”Eurosystem Oversight Policy Framework”, 20 februari 2009, tillgänglig på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu).

(5)  Juli 2010, tillgängligt på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu).

(6)  Se Ekofinrådets slutsatser av den 9 oktober 2007, där det står att ”(när det gäller arbetet) med Europeiska centralbankssystemets och Europeiska värdepapperstillsynskommitténs ”Standarder för clearing och avveckling av värdepapper i Europeiska unionen” inser (rådet) att skyddet för investerare och sundheten inom efterhandelssektorn, inklusive riskhanteringsaspekterna, är viktiga frågor som bör diskuteras och att konkreta åtgärder, exempelvis en överenskommelse om standarder eller regleringsåtgärder, bör övervägas som ett komplement till uppförandekoden i fråga om risker och finansiell stabilitet”. Se även Ekofinrådets slutsatser av den 3 juni 2008, i vilka ECBS och CESR uppmanades slutföra arbetet med ovannämnda standarder.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 7a i den föreslagna förordningen (ny)

Ingen text.

”(7a)

Enligt artikel 127.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 1 andra meningen, artikel 3.1 och artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), jämförda med det undantag som fastställs i artikel 139 i fördraget och i artikel 42.1 i ECBS-stadgan, är främjandet av väl fungerande betalningssystem en av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) primära uppgifter. ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta får i detta sammanhang ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen och i förbindelser med tredje land. Nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta har liknande befogenheter enligt sina nationella regelverk. Av detta följer att övervakning är en av ECBS:s primära uppgifter. Bestämmelserna i denna förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister påverkar inte ECBS-medlemmarnas befogenhet att bedriva övervakning enligt fördraget och i ECBS-stadgan och bör inte påverka deras befogenhet att bedriva övervakning enligt nationella lagar och andra författningar.”

Motivering

I den föreslagna förordningen fastställs tillsynskrav för centrala motparter och transaktionsregister utan att vederbörlig hänsyn tas till ECBS-medlemmarnas uppdrag enligt fördraget, ECBS-stadgan och i nationella lagar och andra författningar att övervaka sådana infrastrukturer. I det nya skäl som föreslås anges därför det sammanhang i vilket den föreslagna förordningen skulle vara tillämplig.

Ändring 2

Skäl 29 i den föreslagna förordningen

”(29)

Direkta regler för centrala motparters auktorisation och tillsyn är en viktig konsekvens av kravet på clearing av OTC-derivat. Det är lämpligt att nationella behöriga myndigheter får fortsatt ansvar för alla aspekter på centrala motparters auktorisation och tillsyn, inklusive kontroll av att en ansökande central motpart följer förordningen och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper. Motivet är att dessa myndigheter har bäst möjligheter att granska de centrala motparternas dagliga verksamhet, genomföra regelbundna kontroller och vid behov vidta lämpliga åtgärder.”

”(29)

Direkta regler för centrala motparters auktorisation och tillsyn är en viktig konsekvens av kravet på clearing av OTC-derivat. Det är lämpligt att nationella behöriga myndigheter får fortsatt ansvar för alla aspekter på centrala motparters auktorisation och tillsyn, inklusive kontroll av att en ansökande central motpart följer förordningen och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper. Motivet är att dessa myndigheter har bäst möjligheter att granska de centrala motparternas dagliga verksamhet, genomföra regelbundna kontroller och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Med tanke på ECBS-medlemmarnas övervakningsuppdrag och funktion som sedel- och myntutgivande banker bör de av effektivitetsskäl och för att undvika dubbelarbete i hög grad involveras av den behöriga myndigheten i de regelbundna kontrollerna av centrala motparter och i beslut om lämpliga åtgärder.

Motivering

Om det i den föreslagna förordningen fastställs att den behöriga myndigheten ska involvera ECBS-medlemmarna såsom varande övervakningsansvariga och sedel- och myntutgivande banker i de regelbundna kontrollerna av centrala motparter och i beslut om lämpliga åtgärder undviks en överlappning mellan de åtgärder som dessa behöriga myndigheter vidtar ur ett tillsynsperspektiv och de åtgärder som vidtas av ECB och de nationella centralbankerna ur ett övervakningsperspektiv. Det skulle även vara effektivare för den berörda centrala motparten, som då inte behöver lämna relevant information till och samarbeta med flera myndigheter och centralbanker.

Ändring 3

Skäl 49 i den föreslagna förordningen

”(49)

Det är viktigt att åstadkomma en internationell samsyn kring kraven på centrala motparter och transaktionsregister. Denna förordning följer de rekommendationer som utvecklats av CPSS-IOSCO och ESCB-CESR[fotnot] och skapar en EU-ram, så centrala motparter kan fungera säkert. Värdepappers- och marknadsmyndigheten bör beakta denna utveckling, när den utformar de tekniska regleringsstandarder, riktlinjer och rekommendationer som föreskrivs i förordningen.”

”(49)

Det är viktigt att åstadkomma en internationell samsyn kring kraven på centrala motparter och transaktionsregister. Denna förordning följer de befintliga rekommendationer som utvecklats av CPSS-IOSCO och ECBS-CESR[fotnot] , med förbehåll för att CPSS-IOSCO:s rekommendationer för finansmarknadens infrastruktur, inbegripet centrala motparter, är under revidering. Denna förordning skapar en EU-ram, så centrala motparter kan fungera säkert. , samtidigt som värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och relevanta myndigheter bör ta hänsyn till befintliga standarder, men även till, den senaste utvecklingen när den utformar och reviderar de tekniska regleringsstandarder, riktlinjer och rekommendationer som föreskrivs i förordningen.”

Fotnotstext:

Europeiska centralbankssystemet (ESCB) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

Fotnotstext:

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR). Den 3 juni 2008 uppmanade Ekofinrådet ECBS och CESR att anpassa och slutföra ”ECBS-CESR:s rekommendationer för clearing och avveckling av värdepapper i Europeiska unionen”. Med tanke på den risk som de växande exponeringarna mot OTC-derivat medför för den finansiella stabiliteten uppmanade Ekofinrådet ECBS och CESR i december 2008 att uttryckligen ta upp riskerna med OTC-derivat när de reviderade och slutligt fastställde rekommendationerna för centrala motparter. ECBS och CESR återupptog arbetet i juni 2009 och reviderade rekommendationerna i linje med Ekofinrådets önskemål, varvid hänsyn togs till den senaste utvecklingen när det gäller reglering, lagstiftning och andra initiativ. Den 23 juni 2009 offentliggjorde ECBS och CESR ”Recommendations for securities settlement systems and central counterparties in the European Union”.

Motivering

För att se till att lagstiftningen är konsekvent på global nivå föreslår ECB att det ska göras klart att CPSS-IOSCO:s standarder har beaktats i den föreslagna förordningen. Med hänsyn till ECBS-medlemmarnas och andra relevanta myndigheters uppdrag föreslår ECB vidare att det ska göras klart att ESMA, i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och relevanta myndigheter, inte bara bör ta hänsyn till befintliga standarder, utan även till den senaste utvecklingen när den utarbetar och reviderar de reglerinskrav, riktlinjer och rekommendationer som förutses i den föreslagna förordningen.

Ändring 4

Skäl 50 i den föreslagna förordningen

”(50)

I enlighet med artikel 290 i fördraget bör kommissionen få befogenhet att anta delegerade akter om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan till europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och i registret, om myndighetens beslutskriterier för om clearingkravet är godtagbart, om informations- och clearingtrösklar, om avtals maximala löptid, om likviditet, om minsta styrningsregler, om registerhållning, om minimiplan för kontinuerlig verksamhet och garanterade tjänster, om marginalsäkerheters procentandelar och tidshorisonter, om extrema marknadsförhållanden, om mycket likvida säkerheter och värderingsavdrag (’haircuts ’), om mycket likvida finansiella instrument och koncentrationsbegränsningar, om hur tester ska genomföras, om vilka uppgifter en registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten ska innehålla, om böter och om vilken information ett transaktionsregister bör tillhandahålla, i enlighet med vad som anges i denna förordning. När den utformar delegerade akter, bör kommissionen anlita EU-tillsynsmyndigheternas sakkunskap (värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). Men tanke på värdepappers- och marknadsmyndighetens sakkunskap om värdepapper och värdepappersmarknader bör den spela en central rådgivande roll, när kommissionen förbereder delegerade akter. Om så är lämpligt, bör denna myndighet dock samråda närmare med de två andra EU-tillsynsmyndigheterna.”

”(50)

I enlighet med artikel 290 i fördraget bör kommissionen få befogenhet att anta delegerade akter om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan till europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och i registret, om myndighetens beslutskriterier för om clearingkravet är godtagbart, om informations- och clearingtrösklar, om avtals maximala löptid, om likviditet, om minsta styrningsregler, om registerhållning, om minimiplan för kontinuerlig verksamhet och garanterade tjänster, om marginalsäkerheters procentandelar och tidshorisonter, om extrema marknadsförhållanden, om mycket likvida säkerheter och värderingsavdrag (’haircuts ’), om mycket likvida finansiella instrument och koncentrationsbegränsningar, om hur tester ska genomföras, om vilka uppgifter en registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten ska innehålla, om böter och om vilken information ett transaktionsregister bör tillhandahålla, i enlighet med vad som anges i denna förordning. När den utformar delegerade akter, bör kommissionen anlita EU-tillsynsmyndigheternas sakkunskap (värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). Men tanke på värdepappers- och marknadsmyndighetens sakkunskap om värdepapper och värdepappersmarknader och ECBS-medlemmarnas sakkunskap om betalnings-, clearing- och avvecklingssystem bör den och ECBS-medlemmarna spela en central rådgivande roll, när kommissionen förbereder delegerade akter. Om så är lämpligt, bör denna myndighet dessutom samråda närmare med de två andra EU-tillsynsmyndigheterna.”

Motivering

Med tanke på ECBS-medlemmarnas övervakningsuppdrag enligt fördraget och ECBS-stadgan och/eller nationella lagar och andra författningar om nationella centralbankers övervakning bör centralbankerna i hög grad involveras i fastställandet av de relevanta regleringsnormer, riktlinjer och rekommendationer som föreskrivs i den föreslagna förordningen. Detta skulle eliminera risken för att ECB och/eller nationella centralbanker var för sig utfärdar dubbla regleringsnormer. Det skulle även vara effektivare för den reglerade centrala motparten, som då bara behöver uppfylla en uppsättning regler.

Ändring 5

Ny definition införs i artikel 2

Ingen text.

”behöriga övervakande myndigheter: medlemmar i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som ansvarar för övervakningen av en viss central motpart eller ett visst transaktionsregister,”

Motivering

Genom termen ”behöriga övervakande myndigheter” görs det klart att det är de medlemmar i ECBS som ansvarar för övervakningen av en viss central motpart eller ett visst transaktionsregister som kommer att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i den föreslagna förordningen.

Ändring 6

Ny definition införs i artikel 2

Ingen text.

”utgivande centralbank:

den centralbank i unionen som ger ut sedlar och mynt i en valuta som används i samband med transaktioner som clearas av en central motpart eller rapporteras till ett transaktionsregister,

Motivering

Den utgivande centralbanken är den centralbank som ger ut sedlar och mynt i den valuta som clearas av en central motpart och rapporteras till ett transaktionsregister, vilket inte nödvändigtvis är samma centralbank som bedriver övervakning.

Ändring 7

Artikel 4.5 i den föreslagna förordningen

”5.   På eget initiativ och i samråd med Europeiska systemrisknämnden ska värdepappers- och marknadsmyndigheten kartlägga och meddela kommissionen de typer av derivatavtal som bör ingå i dess offentliga register, men som ingen central motpart ännu auktoriserats för.”

”5.   På eget initiativ och i samråd med ECBS-medlemmarna och Europeiska systemrisknämnden ska värdepappers- och marknadsmyndigheten kartlägga och meddela kommissionen de typer av derivatavtal som bör ingå i dess offentliga register, men som ingen central motpart ännu auktoriserats för.”

Motivering

Med tanke på att fastställandet av vilka typer av derivat som ska ingå i ESMA:s offentliga register enligt bottom-up-metoden är en systemviktig uppgift bör ECBS-medlemmarna rådfrågas om detta.

Ändring 8

Artikel 4.6 i den föreslagna förordningen

”6.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om följande:

[…]

Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska överlämna sina förslag till tekniska regleringsstandarder till kommissionen senast den 30 juni 2012.”

”6.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om följande:

[…]

Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna sina förslag till tekniska regleringsstandarder till kommissionen senast den 30 juni 2012.”

Motivering

Med tanke på deras lagstadgade övervakningsuppdrag bör ECBS-medlemmarna i nära samarbete med ESMA fastställa regleringsnormer för om derivat som omfattas av clearingkravet är godtagbara.

Ändring 9

Artikel 6.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att för de olika derivattyperna fastställa uppgifter och typer av rapporter enligt punkterna 1 och 2.

Rapporterna ska minst innehålla följande:

a)

Avtalsparterna och i annat fall förmånstagaren till avtalets rättigheter och skyldigheter.

b)

Avtalets väsentliga kännetecken inklusive typ, underliggande instrument, löptid och nominellt värde.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten utforma förslag till tekniska regleringsstandarder och överlämna dem till kommissionen.”

”4.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att för de olika derivattyperna fastställa uppgifter och typer av rapporter enligt punkterna 1 och 2.

Rapporterna ska minst innehålla följande:

a)

Avtalsparterna och i annat fall förmånstagaren till avtalets rättigheter och skyldigheter.

b)

Avtalets väsentliga kännetecken inklusive typ, underliggande instrument, löptid och nominellt värde.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna utforma förslag till tekniska regleringsstandarder och överlämna dem till kommissionen.”

Motivering

ECB anser att rapporteringssystemet bör utformas så att den information som samlas in kan användas för flera ändamål och framför allt bidra till ECBS:s statistikfunktion. Då kan regleringsmyndigheter följa utvecklingen och stämma av den mot information i andra databaser och därmed i ett tidigt skede göra lämpliga stabilitets- och systemriskanalyser. Det är i detta sammanhang även viktigt att varje OTC-motpart kan identifieras med en unik kod enligt en överenskommen standard, vilket även skulle göra det möjligt att samköra befintliga databaser.

Ändring 10

Artikel 10.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Om en central motpart är en i unionen etablerad juridisk person med tillgång till tillräcklig likviditet och avser att tillhandahålla tjänster och utöva verksamhet, ska den ansöka om auktorisation hos behörig myndighet i den medlemsstat där den är etablerad.

Likviditeten kan tillhandahållas av en centralbank och/eller en kreditvärdig pålitlig affärsbank. Tillgången till likviditet kan vara relaterad till en auktorisation enligt artikel 6 i direktiv 2006/48/EG eller till andra lämpliga arrangemang.”

”1.   Om en central motpart är en i unionen etablerad juridisk person med tillgång till tillräcklig likviditet och avser att tillhandahålla tjänster och utöva verksamhet som central motpart, ska den ansöka om auktorisation av medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med artikel 13 i denna förordning.

Motivering

ECB anser visserligen, som redan påpekats mer utförligt i det föregående, att centralbankspengar är den säkraste källan till likviditet för kontantavveckling, men understryker samtidigt att centralbankstjänsterna inte är specifikt avsedda att tillgodose marknadsinfrastrukturernas affärsbehov. Det återstår därför för centralbankerna att själva bestämma vilka tjänster de vill erbjuda centrala motparter och andra marknadsinfrastrukturer, och på vilka villkor. Det är i ett systemriskperspektiv samtidigt viktigt att behålla hänvisningen ”tillgång till tillräcklig likviditet” som ett av kraven för (fortsatt) auktorisation.

Ändring 11

Artikel 10.5 i den föreslagna förordningen utgår

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder om närmare kriterier för tillräcklig likviditet enligt punkt 1.

De regleringsstandarder som avses i första stycket ska antas i enlighet med [artikel 7–7 d] i förordning …/… [förordningen om europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten].

Senast den 30 juni 2012 ska Europeiska bankmyndigheten i samråd med värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”   

Motivering

Till följd av ändring 10 ovan, i vilken föreslås att hänvisningen till ”tillgång till tillräcklig likviditet” ska utgå, måste innehållet i artikel 10.5 om fastställandet av regleringsnormer flyttas till en annan plats i den föreslagna förordningen (se ändring 33 nedan).

Ändring 12

Artikel 12.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om en central motparts kapital, balanserade vinstmedel och reserver enligt punkt 2.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”3.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om en central motparts kapital, balanserade vinstmedel och reserver enligt punkt 2.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

Det är mycket viktigt för den finansiella stabiliteten att kraven på startkapital och de löpande kapitalkraven ligger på en tillfredsställande nivå. ECBS-medlemmarna bör i detta sammanhang involveras i utarbetandet av regleringsnormer för att närmare fastställa de högnivåprinciper som redan finns i den föreslagna förordningen.

Ändring 13

Artikel 13.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Den behöriga myndigheten ska bara bevilja auktorisation, om den finner att den ansökande centrala motparten uppfyller alla förordningens krav, kraven som godkänts i enlighet med direktiv 98/26/EG och efter ett gemensamt positivt yttrande från kollegiet enligt artikel 15 och värdepappers- och marknadsmyndigheten.”

”1.   Den behöriga myndigheten ska bara bevilja auktorisation, om den finner att den ansökande centrala motparten uppfyller alla förordningens krav, kraven som godkänts i enlighet med direktiv 98/26/EG och efter ett gemensamt positivt yttrande från kollegiet enligt artikel 15, ett yttrande från värdepappers- och marknadsmyndigheten och, i förekommande fall, ett yttrande från behöriga övervakande myndigheter och utgivande centralbanker.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker bör även beaktas i samband med att auktorisation som central motpart beviljas eller avslås. Behöriga myndigheter bör i detta sammanhang inte bevilja en auktorisation enbart på grund av en sökandes uppfyllande av kraven i den föreslagna förordningen, utan även på grund av sökandens uppfyllande av relevanta övervakningskrav. Även ECB och de nationella centralbankerna bör därför få möjlighet att yttra sig om ansökningarna om auktorisation.

Ändring 14

Artikel 14.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Den behöriga myndigheten i en central motparts etableringsmedlemsstat ska inrätta och leda ett kollegium som främjar fullgörandet av de uppgifter som anges i artiklarna 10, 11, 46 och 48.

Kollegiet ska ha följande sammansättning:

[…]

f)

Den myndighet som ansvarar för tillsynen av den centrala motparten och de centralbanker som utger de clearade finansiella instrumentens mest relevanta valutor.”

”1.   Den behöriga myndigheten i en central motparts etableringsmedlemsstat ska inrätta och leda ett kollegium som främjar fullgörandet av de uppgifter som anges i artiklarna 10, 11, 46 och 48.

Kollegiet ska ha följande sammansättning:

[…]

f)

Behöriga övervakande myndigheter.

g)

De centralbanker som utger de clearade finansiella instrumentens mest relevanta valutor.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker bör inte bara beaktas i samband med att auktorisation som central motpart beviljas eller avslås, utan även i samband med kollegiets övriga uppgifter, till exempel stresstester och interoperabilitetsavtal. I detta sammanhang föreslås en konsekvent användning av terminologi i linje med ändring 5 ovan. Det är dessutom viktigt att se till att inte bara utgivande centralbanker är representerade i kollegiet, utan även övervakande centralbanker, eftersom detta inte alltid är samma sak.

Ändring 15

Artikel 17 första stycket i den föreslagna förordningen

”De behöriga myndigheterna ska minst årligen se över en central motparts system, strategier, processer och mekanismer med avseende på hur förordningen efterlevs samt utvärdera marknaden, operativa risker och likviditetsrisker som denna motpart är eller kan vara exponerad mot.”

”De behöriga myndigheterna ska i nära samarbete med behöriga övervakande myndigheter och utgivande centralbanker minst årligen se över en central motparts system, strategier, processer och mekanismer med avseende på hur förordningen efterlevs samt utvärdera marknaden, operativa risker och likviditetsrisker som denna motpart är eller kan vara exponerad mot.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker bör beaktas i samband med den löpande kontrollen av auktoriserade centrala motparters verksamhet, bland annat för att undvika att centrala motparter kontrolleras av både tillsynsmyndigheter och övervakande myndigheter.

Ändring 16

Artikel 18.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som ska svara för att uppgifterna enligt denna förordning utförs när det gäller auktorisation, tillsyn och övervakning av centrala motparter som är etablerade på deras territorium och ska underrätta kommissionen och värdepappers- och marknadsmyndigheten därom.

Om en medlemsstat utser mer än en behörig myndighet, ska den klart ange respektives uppdrag och utse en myndighet med ensamt ansvar för att samordna samarbetet och informationsutbytet med kommissionen, värdepappers- och marknadsmyndigheten och andra medlemsstaters behöriga myndighet i enlighet med artiklarna 19–22.”

”1.   Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som ska svara för att uppgifterna enligt denna förordning utförs när det gäller auktorisation, och tillsyn av centrala motparter som är etablerade på deras territorium och ska underrätta kommissionen och värdepappers- och marknadsmyndigheten därom.

Om en medlemsstat utser mer än en behörig myndighet, ska den klart ange respektives uppdrag och utse en myndighet med ensamt ansvar för att samordna samarbetet och informationsutbytet med kommissionen, värdepappers- och marknadsmyndigheten, behöriga övervakande myndigheter, utgivande centralbanker och andra medlemsstaters behöriga myndighet i enlighet med artiklarna 19–22.

Utnämningen av behöriga myndigheter ska inte påverka det övervakningsuppdrag som fastställs i artikel 127.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 3.1 och artikel 22 i ECBS-stadgan och/eller andra nationella lagar eller andra författningar i vilka de nationella centralbankernas övervakningsuppdrag regleras.

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen av artikel 18.1 första stycket i den föreslagna förordningen är att undvika att ge intryck av att varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet som ska utföra de uppgifter när det gäller övervakning som följer av den föreslagna förordningen av följande skäl.

För det första har ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta redan ett övervakningsuppdrag enligt fördraget och ECBS-stadgan, ett uppdrag som när det gäller de nationella centralbankerna även kan dupliceras eller kompletteras i nationella lagar och andra författningar. När det gäller nationella centralbanker i medlemsstater som ännu inte har infört euron fastställs deras övervakningsuppdrag i nationella lagar och andra författningar. För att klargöra detta föreslår ECB att ett tredje stycke om den tillämpliga rättsliga grunden för centralbankernas övervakningsuppdrag läggs till.

ECBS-medlemmarna åläggs inte, och ska inte åläggas, några övervakningsskyldigheter enligt den föreslagna förordningen. Det är därför inte heller nödvändigt att ta upp processen för utnämning av behöriga myndigheter på övervakningsområdet.

I artikel 18.1 andra stycket i den föreslagna förordningen om samarbete och informationsutbyte där mer än en behörig myndighet utses är det dessutom nödvändigt att ta upp samarbetet och informationsutbytet med relevanta centralbanker.

Ändring 17

Artikel 19.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete med varandra och med värdepappers- och marknadsmyndigheten.”

”1.   Behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete med varandra, värdepappers- och marknadsmyndigheten och ECBS-medlemmarna.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör beaktas i samband med den skyldighet som åläggs myndigheterna att samarbeta med varandra.

Ändring 18

Artikel 20.4 andra stycket i den föreslagna förordningen

”4.   Om den behöriga myndighet, annan myndighet, organ eller fysiska eller juridiska personer som lämnar konfidentiell information samtycker, får dessa villkor dock inte hindra värdepappers- och marknadsmyndigheten, de behöriga myndigheterna och berörda centralbanker från att utbyta eller förmedla informationen i enlighet med förordningen och annan lagstiftning tillämplig på värdepappersföretag, kreditinstitut, pensionsfonder, fondföretag, alternativa investeringsfonder (’AIF-fonder’), försäkrings- och återförsäkringsförmedlare, försäkringsföretag, reglerade marknader eller marknadsplatsoperatörer etc.”

”4.   Om den behöriga myndighet, annan myndighet, organ eller fysiska eller juridiska personer som lämnar konfidentiell information samtycker, får dessa villkor dock inte hindra värdepappers- och marknadsmyndigheten, de behöriga myndigheterna, de behöriga övervakande myndigheterna och utgivande centralbanker från att utbyta eller förmedla informationen i enlighet med förordningen och annan lagstiftning tillämplig på värdepappersföretag, kreditinstitut, pensionsfonder, fondföretag, alternativa investeringsfonder (’AIF-fonder’), försäkrings- och återförsäkringsförmedlare, försäkringsföretag, reglerade marknader eller marknadsplatsoperatörer etc.”

Motivering

Undantaget för relevanta myndigheter när det gäller utbytet av konfidentiell information måste även omfatta ECBS-medlemmarna med tanke på deras lagstadgade roller som övervakande myndigheter, sedel- och myntutgivande banker och statistikansvariga myndigheter enligt artikel 5 i ECBS-stadgan.

Ändring 19

Artikel 21.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Behöriga myndigheter ska lämna information till centralbanker inom Europeiska centralbankssystemet, om denna är relevant för fullgörandet av dessas uppdrag.”

”4.   Behöriga myndigheter ska lämna information till behöriga övervakande myndigheter, utgivande centralbanker och ESRB, om denna är relevant för fullgörandet av dessas uppdrag.”

Motivering

Det är viktigt att ECBS-medlemmarna i egenskap av övervakande myndigheter, sedel- och myntutgivande banker och statistikansvariga myndigheter – i fråga om vilka roller det kan finnas skillnader mellan ECBS-medlemmarna – får information från behöriga myndigheter som är relevant för fullgörandet av deras uppdrag. Även ESRB bör få information som är relevant för fullgörandet av dess uppdrag, varvid hänsyn ska tas till dess mandat och centrala motparters betydelse för systemet som helhet.

Ändring 20

Artikel 22 i den föreslagna förordningen

”Den behöriga myndigheten eller annan myndighet ska utan onödigt dröjsmål underrätta värdepappers- och marknadsmyndigheten, kollegiet och andra berörda myndigheter om centrala motparters krissituationer, inklusive sådan utveckling på finansmarknaderna som negativt kan inverka på marknadens likviditet och det finansiella systemets stabilitet i någon av de medlemsstater där den centrala motparten eller någon av dess clearingmedlemmar är etablerad.”

”Den behöriga myndigheten eller annan myndighet ska utan onödigt dröjsmål underrätta värdepappers- och marknadsmyndigheten, behöriga övervakande myndigheter och utgivande centralbanker, kollegiet och andra berörda myndigheter om centrala motparters krissituationer, inklusive sådan utveckling på finansmarknaderna som negativt kan inverka på marknadens likviditet och det finansiella systemets stabilitet i någon av de medlemsstater där den centrala motparten eller någon av dess clearingmedlemmar är etablerad.”

Motivering

Det är viktigt att ECBS-medlemmarna i egenskap av övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker får information i krissituationer med tanke på deras lagstadgade skyldigheter i samband med dessa roller.

Ändring 21

Artikel 23.2 i den föreslagna förordningen

”2.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska godkänna en central motpart från tredjeland, om följande villkor är uppfyllda:

[…]

c)

Samarbetsavtal har ingåtts i enlighet med punkt 4.”

”2.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska i nära samarbete med ECBS-medlemmarna godkänna en central motpart från tredjeland, om följande villkor är uppfyllda:

[…]

c)

Samarbetsavtal har ingåtts i enlighet med punkt 4.

d)

Ett motsvarande godkännande av centrala motparter från unionen garanteras i det berörda tredjelandets tillämpliga lagstiftning.

Motivering

ECB anser att beslut om att godkänna en central motpart från ett tredjeland bör fattas i nära samarbete med ECBS-medlemmarna så att eventuella frågor som rör centralbankernas övervakning och policy när det till exempel gäller likviditets- och riskhantering kan beaktas på ett tillfredsställande sätt.

ECB föreslår vidare att ett fjärde villkor ska införas om att centrala motparter från unionen som vill tillhandahålla tjänster i det berörda tredjelandet ska godkännas på motsvarande sätt enligt detta lands tillämpliga lagstiftning.

Ändring 22

Artikel 23.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Kommissionen får anta beslut om likvärdighet i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 69.2, och ange att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställer att de centrala motparter som är auktoriserade i detta land följer rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven enligt denna förordning och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och tillämpning i detta land.”

”3.   Kommissionen får anta beslut om likvärdighet i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 69.2 och på grundval av ett gemensamt yttrande av värdepappers och marknadsmyndigheten, ECBS-medlemmarna och relevanta behöriga myndigheter, och ange att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställer att de centrala motparter som är auktoriserade i detta land följer rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven enligt denna förordning och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn, övervakning och tillämpning i detta land.”

Motivering

Ett kommissionsbeslut i vilket det slås fast att regelverket och tillsynsordningen i ett tredjeland garanterar att centrala motparter som är auktoriserade i detta land uppfyller bindande krav som är likvärdiga med kraven i unionen bör bara fattas på grundval av ett gemensamt yttrande av värdepappers- och marknadsmyndigheten, ECBS-medlemmarna i egenskap av övervakande myndigheter och utgivande centralbanker, samt relevanta behöriga myndigheter.

Ändring 23

Artikel 23.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska ingå samarbetsavtal med lämpliga behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsregler och tillsynsregelverk har bedömts vara likvärdiga med förordningen enligt punkt 3 […].”

”4.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska i nära samarbete med behöriga övervakande myndigheter och utgivande centralbanker ingå samarbetsavtal med lämpliga behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsregler och tillsynsregelverk har bedömts vara likvärdiga med förordningen enligt punkt 3 […].”

Motivering

Det är viktigt att ECBS-medlemmarna i sina roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker är involverade i inrättandet av en ordning för samarbete tillsammans med relevanta behöriga myndigheter i tredjeländer för att se till att frågor som rör övervakning och samarbete kring övervakning behandlas i lämplig utsträckning.

Ändring 24

Artikel 24.9 i den föreslagna förordningen

”9.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vad regler och ledningssystem enligt punkterna 1–8 minst ska omfatta.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”9.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vad regler och ledningssystem enligt punkterna 1–8 minst ska omfatta.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med fastställandet av regleringsnormer om de allmänna bestämmelserna för centrala motparter.

Ändring 25

Artikel 27.3 och 27.5 i den föreslagna förordningen

”3.   På begäran av den behöriga myndigheten och värdepappers- och marknadsmyndigheten ska en central motpart tillhandahålla registeruppgifter och information enligt punkterna 1–2 och all information om clearade avtals positioner, oberoende av den handelsplats där transaktionerna verkställdes.

[…]

5.   För att se till att punkterna 1–2 tillämpas enhetligt, ska kommissionen ha befogenhet att fastställa formatet på de uppgifter och den information som ska bevaras.

De förslag till tekniska tillämpningsstandarder som avses i första stycket ska antas i enlighet med [artikel 7 e] i förordning …/… [förordningen om europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten].

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”3.   På begäran av den behöriga myndigheten, värdepappers- och marknadsmyndigheten, behöriga övervakande myndigheter och utgivande centralbanker ska en central motpart tillhandahålla registeruppgifter och information enligt punkterna 1–2 och all information om clearade avtals positioner, oberoende av den handelsplats där transaktionerna verkställdes.

[…]

5.   För att se till att punkterna 1–2 tillämpas enhetligt, ska kommissionen ha befogenhet att fastställa formatet på de uppgifter och den information som ska bevaras.

De förslag till tekniska tillämpningsstandarder som avses i första stycket ska antas i enlighet med [artikel 7 e] i förordning …/… [förordningen om europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten].

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

Centrala motparter ska på begäran även lämna ut registeruppgifter och information till ECBS-medlemmarna i deras roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker, med tanke på deras lagstadgade skyldigheter i samband med dessa roller.

Ändring 26

Artikel 32.2 i den föreslagna förordningen

”2.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om planen för kontinuerlig verksamhet och den lägsta servicenivå som katastrofplanen ska trygga.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”2.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om planen för kontinuerlig verksamhet och den lägsta servicenivå som katastrofplanen ska trygga.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med fastställandet av regleringsnormer med minimikrav rörande innehållet i affärskontinuitetsplanen och det minimum av tjänster som ska garanteras genom katastrofåterställningsplanen.

Ändring 27

Artikel 37.5 i den föreslagna förordningen utgår

”5.   Kraven enligt punkterna 1–4 ska gälla, oavsett om de strider mot medlemsstaternas lagar och andra författningar som hindrar parterna från att följa dem.”

”   ”

Motivering

EU:s sekundärlagstiftning har företräde framför nationell lagstiftning såvida det inte kan påvisas att unionen inte har någon behörighet på området. Unionen har inga befogenheter när det gäller medlemsstaternas civilrätt, konkursrätt och andra rättsliga föreskrifter, varför det inte förefaller juridiskt möjligt att helt åsidosätta sådana nationella föreskrifter.

Ändring 28

Artikel 39.5 i den föreslagna förordningen

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter för olika typer av finansiella instrument om lämpliga procenttal och tidshorisont enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter för olika typer av finansiella instrument om lämpliga procenttal och tidshorisont enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med fastställandet av regleringsnormer om krav på marginalsäkerheter.

Ändring 29

Artikel 40.2 i den föreslagna förordningen

”2.   En central motpart ska fastställa lägsta bidrag till obeståndsfonden och beräkningskriterierna för de enskilda clearingmedlemmarnas bidrag. Bidragen ska vara proportionella mot respektive clearingmedlems exponering, för att trygga att bidragen till obeståndsfonden åtminstone säkerställer att den centrala motparten klarar att den clearingmedlem som den har störst exponering mot råkar i obestånd eller också att den andra och tredje största clearingmedlemmen gör det, om deras sammanlagda exponering är större.”

”2.   En central motpart får fastställa mer än en obeståndsfond för de olika kategorier av instrument som den clearar. ”

Motivering

Innehållet i den föreslagna förordningen bör överensstämma med det arbete som pågår inom CPSS-IOSCO. Den föreslagna förordningen bör därför inriktas på högnivåprinciper och ge ESMA i uppdrag att utarbeta normer i nära samarbete med ECBS-medlemmarna (se även ändring 30 nedan).

Ändring 30

Artikel 40.3 i den föreslagna förordningen

”3.   För de olika typer av instrument som den clearar får en central motpart inrätta mer än en obeståndsfond.”

”3.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta regleringsnormer i vilka fastställs närmare bestämmelser om de obeståndsfonder som avses i punkterna 1 och 2.

De regleringsnormer som avses i första stycket ska antas i enlighet med [artikel 7–7 d] i förordning …/… [ESMA-förordningen].

Senast den 30 juni 2012 ska ESMA i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa regleringsnormer till kommissionen.

Motivering

Som påpekas i det föregående bör innehållet i den föreslagna förordningen beakta det arbete som pågår inom CPSS-IOSCO. Den föreslagna förordningen bör därför inriktas på högnivåprinciper och ge ESMA i uppdrag att utarbeta normer i nära samarbete med ECBS-medlemmarna.

Ändring 31

Artikel 41.2 i den föreslagna förordningen

”2.   En central motpart ska ta fram scenarior över extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, inklusive de mest volatila perioder som förekommit på de marknader där denna verkar. Obeståndsfonden enligt artikel 40 och de andra finansiella medel som avses i punkt 1 ska säkerställa att den centrala motparten alltid kan bära att de två clearingmedlemmar som den har störst exponering mot råkar i obestånd och ska säkerställa att den centrala motparten kan bära plötsliga utförsäljningar och snabbt minskad marknadslikviditet.”

”2.    Obeståndsfonden enligt artikel 40 och de andra finansiella medel som avses i punkt 1 ska säkerställa att den centrala motparten alltid kan bära potentiella förluster under extrema men tänkbara marknadsförhållanden. Centrala motparter ska utarbeta scenarier över sådana extrema men tänkbara marknadsförhållanden..”

Motivering

Som påpekas i det föregående bör innehållet i den föreslagna förordningen beakta det arbete som pågår inom CPSS-IOSCO. Den föreslagna förordningen bör därför inriktas på högnivåprinciper och ge ESMA i uppdrag att utarbeta normer i nära samarbete med ECBS-medlemmarna (se ändring 33 nedan).

Ändring 32

Artikel 41.3 i den föreslagna förordningen

”3.   En central motpart ska säkra nödvändiga krediter eller liknande arrangemang för att kunna täcka sina likviditetsbehov, om den inte kan få omedelbar tillgång till sina finansiella medel. Clearingmedlemmar, clearingmedlemmens moder- eller dotterbolag får inte svara för mer än 25 procent av den kredit som den centrala motparten behöver.”

”3.   En central motpart ska dagligen mäta sina potentiella likviditetsbehov. En central motpart ska alltid ha tillgång till tillräckligt mycket likviditet för att kunna tillhandahålla tjänster och bedriva verksamhet. En central motpart ska därför säkra nödvändiga krediter eller liknande arrangemang för att kunna täcka sina likviditetsbehov, om den inte kan få omedelbar tillgång till sina finansiella medel. Clearingmedlemmar, clearingmedlemmens moder- eller dotterbolag får inte svara för mer än 25 procent av den kredit som den centrala motparten behöver.”

Motivering

För att säkra överensstämmelse med CPSS-IOSCO:s pågående arbete bör en hänvisning till centrala motparters dagliga beräkning av sina potentiella likviditetsbehov införas förutom hänvisningen till att centrala motparter ska ha tillgång till tillräcklig likviditet.

Ändring 33

Artikel 41.5 i den föreslagna förordningen

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vilka extrema förhållanden enligt punkt 2 som den centrala motparten ska kunna bära.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vilka extrema förhållanden enligt punkt 2 som den centrala motparten ska kunna bära och de kriterier för tillräcklig likviditet som avses i punkt 3.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

Till följd av ändringarna 11 och 32 ovan bör artikel 41.5 i den föreslagna förordningen ändras för att se till att regleringsnormer utarbetas och att detta sker i nära samarbete med ECBS-medlemmarna.

Ändring 34

Artikel 42.2 och 42.4 i den föreslagna förordningen

”2.   Om marginalsäkerheter ställda av en clearingmedlem på obestånd inte räcker för att täcka den centrala motpartens förluster, ska den centrala motparten använda clearingmedlemmens bidrag till obeståndsfonden för att täcka dem.

3.   En central motpart ska använda bidragen till obeståndsfonden och andra bidrag från clearingmedlemmar som inte är på obestånd, först sedan bidragen från clearingmedlemmen på obestånd har uttömts och i tillämpliga fall den centrala motpartens egna medel enligt artikel 41.1.

4.   En central motpart får inte använda de marginalsäkerheter som ställts av clearingmedlemmar som inte är på obestånd för att att täcka förlusterna, när en annan clearingmedlem råkar i obestånd.”

”2.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta regleringsnormer i vilka fastställs närmare bestämmelser om vattenfallsprincipen vid obestånd som avses i punkt 1.

De regleringsnormer som avses i första stycket ska antas i enlighet med [artikel 7–7 d] i förordning …/… [ESMA-förordningen].

Senast den 30 juni 2012 ska ESMA i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsnormer till kommissionen.

3.   

4.   ”

Motivering

Som påpekas i det föregående bör innehållet i den föreslagna förordningen beakta det arbete som pågår inom CPSS-IOSCO. Den föreslagna förordningen bör därför inriktas på högnivåprinciper och ge ESMA i uppdrag att utarbeta normer i nära samarbete med ECBS-medlemmarna.

Ändring 35

Artikel 43.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vilken typ av säkerhet som kan anses vara mycket likvid samt värderingsavdragen enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”3.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om vilken typ av säkerhet som kan anses vara mycket likvid samt värderingsavdragen enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag beaktas redan i artikel 43.3 i den föreslagna förordningen när det gäller utarbetandet av regleringsnormer om krav på säkerheter. Eftersom ECBS inte är en juridisk person bör ”ECBS” ersättas med ”ECBS-medlemmarna”.

Ändring 36

Artikel 44.5 i den föreslagna förordningen

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om mycket likvida finansiella instrument enligt punkt 1 och gränser vad gäller koncentration enligt punkt 4.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”5.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om mycket likvida finansiella instrument enligt punkt 1 och gränser vad gäller koncentration enligt punkt 4.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i de regleringsnormer som ska utarbetas om centrala motparters placeringspolicy.

Ändring 37

Artikel 45.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Den centrala motparten ska snabbt underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten med ansvar för den clearingmedlem som är på obestånd, om den centrala motparten anser att clearingmedlemmen inte kommer att kunna fullgöra sina framtida skyldigheter och om motparten avser att konkursförklara den.”

”3.   Den centrala motparten ska snabbt underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten med ansvar för den clearingmedlem som är på obestånd, tillsammans med behöriga övervakande myndigheter och relevanta utgivande centralbanker, om den centrala motparten anser att clearingmedlemmen inte kommer att kunna fullgöra sina framtida skyldigheter och om motparten avser att konkursförklara den.”

Motivering

Med tanke på ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker bör informationsskyldigheten när det gäller centrala motparters clearingmedlemmar på obestånd, som ska åligga den behöriga myndigheten enligt artikel 45.3 i den föreslagna förordningen gentemot tillsynsmyndigheterna, utvidgas till att även omfatta ECBS-medlemmar i deras ovannämnda roller.

Ändring 38

Artikel 46.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om följande:

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna ett förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”4.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om följande:

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna och i samråd med Europeiska bankmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med de regleringsnormer som ska utarbetas om översyn av modeller, stresstesster och utfallstester för centrala motparter.

Ändring 39

Artikel 50.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Om en behörig myndighet anser att kraven enligt punkt 2 inte är uppfyllda, ska den lämna skriftliga förklaringar om sina riskbedömningar till övriga behöriga myndigheter och berörda centrala motparter. Den ska också underrätta värdepappers- och marknadsmyndigheten, som ska yttra sig om hur vägande riskbedömningarna är för avslag på en samverkansöverenskommelse. Värdepappers- och marknadsmyndighetens yttrande ska tillhandahållas alla berörda centrala motparter. Om värdepappers- och marknadsmyndighetens bedömning skiljer sig från den berörda behöriga myndighetens, ska den myndigheten överväga sitt ställningstagande med beaktande av värdepappers- och marknadsmyndighetens yttrande.”

”3.   Om en behörig myndighet anser att kraven enligt punkt 2 inte är uppfyllda, ska den lämna skriftliga förklaringar om sina riskbedömningar till övriga behöriga myndigheter och berörda centrala motparter. Den ska också underrätta värdepappers- och marknadsmyndigheten, behöriga övervakande myndigheter och relevanta utgivande centralbanker, som ska avge separata yttranden om hur vägande riskbedömningarna är för avslag på en samverkansöverenskommelse. Värdepappers- och marknadsmyndighetens yttrande och yttrandet av behöriga övervakande myndigheter och relevanta utgivande centralbanker ska tillhandahållas alla berörda centrala motparter. Om bedömningen i dessa yttranden skiljer sig från den berörda behöriga myndighetens, ska den myndigheten överväga sitt ställningstagande med beaktande av värdepappers- och marknadsmyndighetens, behöriga övervakande myndigheters och relevanta utgivande centralbankers yttranden.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter och sedel- och myntutgivande banker bör även beaktas i samband med förfarandet för godkännande av interoperabilitetsavtal för centrala motparter.

Ändring 40

Artikel 50.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten utfärda riktlinjer eller rekommendationer för konsekventa, effektiva och ändamålsenliga samverkansöverenskommelser, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 8 i förordning …/… [förordningen om europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten].”

”4.   Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna utfärda riktlinjer eller rekommendationer för konsekventa, effektiva och ändamålsenliga samverkansöverenskommelser, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 8 i förordning …/… [förordningen om europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten].”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i de riktlinjer eller rekommendationer som ska utfärdas för enhetliga, effektiva och ändamålsenliga interoperabilitetsavtal för centrala motparter.

Ändring 41

Artikel 52.3 i den föreslagna förordningen

”3.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”3.   Kommissionen ska ha delegerad befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder med närmare uppgifter om registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt punkt 1.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med antagandet av regleringsnormer i vilka fastställs närmare bestämmelser för ansökan om registrering som transaktionsregister till ESMA.

Ändring 42

Artikel 52.4 i den föreslagna förordningen

”4.   För en enhetlig tillämpning av punkt 1 ska kommissionen ha befogenhet att anta utformningsstandarder för registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”4.   För en enhetlig tillämpning av punkt 1 ska kommissionen ha befogenhet att anta utformningsstandarder för registreringsansökan till värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med antagandet av genomförandenormer i vilka fastställs närmare bestämmelser om formatet på ansökan om registrering som transaktionsregister till ESMA.

Ändring 43

Artikel 60.1 i den föreslagna förordningen

”1.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska upphäva ett transaktionsregisters registrering, om något av följande gäller:

[…]”

”1.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska i nära samarbete med ECBS-medlemmarna upphäva ett transaktionsregisters registrering, om något av följande gäller:

[…]”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med att ESMA upphäver ett transaktionsregisters registrering.

Ändring 44

Artikel 62.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska ingå samarbetsavtal med lämpliga behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsregler och tillsynsregelverk har bedömts vara likvärdiga med förordningen enligt punkt 3. Sådana avtal ska säkerställa att unionens myndigheter har direkt och ständig tillgång till alla uppgifter som krävs för fullgörandet av deras uppgifter. I sådana samarbetsavtal ska minst följande anges:

[…]”

”4.   Värdepappers- och marknadsmyndigheten ska i nära samarbete med ECBS-medlemmarna ingå samarbetsavtal med lämpliga behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsregler och tillsynsregelverk har bedömts vara likvärdiga med förordningen enligt punkt 3. Sådana avtal ska säkerställa att unionens myndigheter har direkt och ständig tillgång till alla uppgifter som krävs för fullgörandet av deras uppgifter. I sådana samarbetsavtal ska minst följande anges.

[…]”

Motivering

Det är viktigt att ECBS-medlemmarna är involverade i inrättandet av en ordning för samarbete tillsammans med relevanta behöriga myndigheter i tredjeländer för att se till att frågor som rör övervakning och samarbete kring övervakning behandlas i lämplig utsträckning

Ändring 45

Artikel 67.2 i den föreslagna förordningen

”2.   Ett transaktionsregister ska tillhandahålla nödvändiga uppgifter till följande enheter:

a)

Värdepappers- och marknadsmyndigheten.

b)

De behöriga myndigheter som utövar tillsyn över företag som omfattas av rapporteringskravet enligt artikel 6.

c)

De behöriga myndigheter som utövar tillsyn över centrala motparter som utnyttjar transaktionsregistret.

d)

Relevanta centralbanker inom Europeiska centralbankssystemet.”

”2.   Ett transaktionsregister ska tillhandahålla nödvändiga uppgifter till följande enheter:

a)

Värdepappers- och marknadsmyndigheten.

b)

De behöriga myndigheter som utövar tillsyn över företag som omfattas av rapporteringskravet enligt artikel 6.

c)

De behöriga myndigheter som utövar tillsyn över centrala motparter som utnyttjar transaktionsregistret.

d)

Behöriga övervakande myndigheter.

e)

De centralbanker som ger ut sedlar och mynt i de valutor som är mest relevanta för de registrerade finansiella instrumenten.

f)

ECBS-medlemmarna för att de ska kunna fullgöra sitt statistikuppdrag.

g)

ESRB.

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade roller som övervakande myndigheter, sedel- och myntutgivande banker och statistikansvariga myndigheter bör beaktas i när det gäller bestämmelserna om genomlysning av transaktionsregister och tillgång till deras uppgifter. Som Eurosystemet framförde i september 2009 i samband med Europeiska kommissionens offentliga samråd om ”Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets” (se ECB:s webbplats: http://www.ecb.europa.eu) betraktar ECB transaktionsregister som viktiga verktyg för att förbättra de operativa förfarandena och genomlysningen på finansmarknaderna, särskilt marknaden för OTC-derivat och i relevanta fall underliggande instrument. Om transaktionsregistrens täckning av vissa produkter blir omfattande kan de framför allt bidra till att reglerings- och tillsynsmyndigheter och finansmarknadens aktörer i ett tidigt skede får en överblick över exponeringars uppbyggnad och spridning på de relevanta marknaderna. På detta sätt kan även centrala dataregister spela en roll som informationskällor och informationen bör i möjligaste mån lämnas i ett format som är jämförbart och förenligt med unionens statistiksystem, så att relevanta myndigheter kan inrätta en varningsmekanism som i ett tidigt skede varnar för finansiella risker som är under uppbyggnad. ECB föreslår därför att även ESRB ska stå med på den lista över myndigheter, institutioner och organ som ska få nödvändig information från transaktionsregister.

Ändring 46

Artikel 67.4 i den föreslagna förordningen

”4.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder om närmare uppgifter i informationen enligt punkterna 1 och 2.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

”4.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta tekniska regleringsstandarder om närmare uppgifter i informationen enligt punkterna 1 och 2.

[…]

Senast den 30 juni 2012 ska värdepappers- och marknadsmyndigheten i nära samarbete med ECBS-medlemmarna överlämna förslag till dessa tekniska regleringsstandarder till kommissionen.”

Motivering

ECBS-medlemmarnas lagstadgade övervakningsuppdrag bör även beaktas i samband med antagandet av regleringsnormer i vilka fastställs närmare bestämmelser om de uppgifter som transaktionsregistren ska offentliggöra och vilken information som ska lämnas till ESMA och andra relevanta myndigheter, däribland ESRB, för att dessa ska kunna fullgöra sitt uppdrag.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top