Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 97/18


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2010/C 97/03

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

CEN

EN 12080:2007

Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager

 

 

CEN

EN 12081:2007

Järnvägar - Lagerboxar - Smörjfett

 

 

CEN

EN 12082:2007

Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov

 

 

CEN

EN 13103:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Riktlinjer för konstruktion av icke drivna axlar

 

 

CEN

EN 13104:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Metod för konstruktion av drivna axlar

 

 

CEN

EN 13260:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar

 

 

CEN

EN 13261:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulaxlar

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjul

 

 

CEN

EN 13715:2006

Hjulsatser och boggier – Hjul - Fälgprofil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av parametrar för spårläge

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Järnvägar - Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms - Del 1: Allmänna algoritmer

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 1 : Pressade eller krympta bromsskivor på axel eller drivaxel – Mått och kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14601:2005

Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Järnvägar - Smörjfetter för lagerboxar - Del 1: Metod för provning av fetters smörjförmåga

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Järnvägar - Smörjfetter för lagerboxar - Del 2: Metod för provning av den mekaniska stabiliteten hos smörjfetter för fordon med hastigheter upp till 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Järnvägar - Bromsindikatorer - Del 1: Indikatorer för tryckluftsbromsar

 

 

CEN

EN 15355:2008

Järnvägar - Bromssystem - Styrventiler och avstängningsanordningar

 

 

CEN

EN 15461:2008

Båtar - Installationer för gasol (ISO 10239:2008)

 

 

CEN

EN 15528:2008

Järnvägar - Linjeklasser för hantering av samverkan mellan fordons axellaster och infrastruktur

 

 

CEN

EN 15551:2009

Järnvägar - Rullande materiel - Buffertar

 

 

CEN

EN 15566:2009

Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning och skruvkoppel

 

 

CEN

EN 15595:2009

Järnvägar - Bromssystem - Fastbromsningsskydd

 

 

CEN

EN 15611:2008

Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler

 

 

CEN

EN 15612:2008

Järnvägar - Bromssystem - Huvudledningsacceleratorer

 

 

CEN

EN 15624:2008

Järnvägar - Bromsar - Utrustning för tom/lastomställning

 

 

CEN

EN 15625:2008

Järnvägar - Bromsar - Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets (2) direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top