EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0735

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

/* KOM/2010/0735 slutlig - NLE 2010/0355 */

52010PC0735

/* KOM/2010/0735 slutlig - NLE 2010/0355 */ Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen


[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 13.12.2010

KOM(2010) 735 slutlig

2010/0355 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

MOTIVERING

BAKGRUND

På grundval av det mandat som Europeiska kommissionen har fått av rådet[1] har kommissionen och Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe (nedan kallad São Tomé och Príncipe ) fört förhandlingar om att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen av den 23 juli 2007[2], vilket löpte ut den 31 maj 2010. Till följd av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 15 juli 2010, som är tänkt att gälla under en period på tre år från och med antagandet av rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet i fråga.

Kommissionen uppmanas att anta bifogade förslag till beslut om ingående av det nya protokollet och översända det till rådet.

RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER SAMT KONSEKVENSANALYSER

I sin förhandlingsståndpunkt utgick kommissionen bland annat från resultaten av en efterhandsutvärdering som gjorts av oberoende experter.

Huvudsyftet med protokollet till avtalet är att fastställa vilka fiskemöjligheter EU-fartygen kan erbjudas utifrån det tillgängliga överskottet samt att fastställa den ekonomiska ersättningen för tillträdesrätten och sektorstödet.

Parterna har för avsikt att fortsätta det samarbete mellan Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe som inleddes 2006 för att skapa ett partnerskap på fiskeriområdet, särskilt för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i São Tomé och Príncipes fiskezon i båda parters intresse.

Det nya protokollet är förenligt med parternas önskan om att stärka partnerskapet och samarbetet inom fiskerisektorn med hjälp av samtliga tillgängliga finansiella instrument.

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Detta förfarande för rådets beslut, med Europaparlamentets samtycke, om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen, inleds samtidigt med förfarandena för

- rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen, och

- rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheterna mellan de berörda EU-medlemsstaterna.

BUDGETKONSEKVENSER

Den sammanlagda ekonomiska ersättningen inom ramen för protokollet uppgår för hela perioden till 2 047 500 euro och fördelas enligt följande:

a) en årlig referensfångstmängd på 7 000 ton för 40 fartyg, vilket motsvarar 455 000 euro per år, och

b) stöd till utvecklingen av en sektorspolitik för fisket i São Tomé och Príncipe på 227 500 euro per år. Genom detta stöd uppfylls målen för den nationella fiskeripolitiken.

ÖVRIGT

Vad gäller fiskemöjligheterna får 28 notfartyg för tonfiskfiske och 12 fartyg med ytlångrev tillstånd att fiska. Dessa fiskemöjligheter kommer dock att kunna justeras upp eller ned utifrån årliga utvärderingar av beståndens tillstånd, vilket också medför att den ekonomiska ersättningen justeras på lämpligt sätt.

2010/0355 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3],

med beaktande av Europaparlamentets samtycke[4], och

av följande skäl:

1. Genom rådets förordning (EG) nr 894/2007[5] ingick Europeiska gemenskapen ett partnerskapsavtal om fiske med Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe.

2. Avtalsprotokollet löpte ut den 31 maj 2010.

3. Europeiska unionen har därefter förhandlat med med São Tomé och Príncipe om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske som ger Europeiska unionens fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under med São Tomé och Príncipes överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

4. Till följd av dessa förhandlingar paraferades de nya protokollet till avtalet den 15 juli 2010.

5. Genom rådets beslut 2010/…/EU av den …. har protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe undertecknats och tillämpas provisoriskt sedan den […].

6. Det ligger i Europeiska unionens intresse att anta detta nya protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe, som paraferades den 15 juli 2010, godkänns härmed på unionens vägnar[6].

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna det meddelande som föreskrivs i artikel 14 i protokollet med bindande verkan för Europeiska unionen[7].

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i …. den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Protokoll

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe

Artikel 1 Giltighetstid och fiskemöjligheter

1. Under en period på tre år beviljas Europeiska unionens fartyg fiskemöjligheter enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske i enlighet med följande:

Långvandrande arter (arter som anges i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982).

- Notfartyg för tonfiskfiske: 28 fartyg.

- Fartyg med ytlångrev: 12 fartyg.

2. Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5, 6, 8 och 9 i detta protokoll.

Artikel 2 Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1. Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet om fiske ska för den period som avses i artikel 1 vara 2 047 500 euro.

2. Den ekonomiska ersättningen ska bestå av följande delar:

7. Ett årligt belopp för tillträdet till São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon på 455 000 euro motsvarande en referensfångstmängd på 7 000 ton per år, och

8. ett specifikt belopp på 227 500 euro per år till stöd för genomförandet av São Tomé och Príncipes sektoriella fiskeripolitik.

3. Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 3, 4, 5, 8 och 9 i detta protokoll och artiklarna 12 och 13 i partnerskapsavtalet om fiske.

4. Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1 ska betalas av Europeiska unionen och ska uppgå till 682 500 euro per år under giltighetstiden för detta protokoll, vilket motsvarar summan av de årliga belopp som avses i punkterna 2 a och b.

5. Om EU-fartygens totala fångst i São Tomé och Príncipes vatten överstiger 7 000 ton per år ska den årliga ekonomiska ersättningen ökas med 65 euro för varje överskjutande ton fångst. Det totala årliga belopp som EU betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

6. Betalningen ska ske senast 60 dagar efter protokollets ikraftträdande enligt artikel 14 för det första året och senast på årsdagen för protokollet för de påföljande åren.

7. São Tomé och Príncipes myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 a ska användas.

8. Hela den ekonomiska ersättning som anges i punkt 1 i denna artikel ska betalas till ett bankkonto som öppnats vid São Tomé och Príncipes centralbank för statskassans räkning.

Artikel 3 Främjande av ett hållbart och ansvarsfullt fiske i São Tomé och Príncipes vatten

1. Parterna ska senast tre månader efter detta protokolls ikraftträdande inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillhörande tillämpningsföreskrifter omfattande bland annat följande:

9. Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b.

10. Årliga och fleråriga mål för att långsiktigt främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske på grundval av de prioriteringar som São Tomé och Príncipe uttrycker i sin nationella fiskeripolitik och i annan politik som hänger samman med eller påverkar skapandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

11. Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

2. Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet ska godkännas av båda parter i den gemensamma kommittén.

3. São Tomé och Príncipes myndigheter ska varje år besluta om att, vid behov, anslå ett belopp utöver den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b till genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet. Europeiska unionen ska underrättas om detta anslag senast två månader före detta protokolls årsdag.

4. Parterna ska varje år utvärdera resultaten av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet. Om den årliga resultatutvärderingen visar att genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet inte är tillfredsställande, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att, efter samråd med parterna i den gemensamma kommittén, minska den del av den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b i protokollet, så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 4 Vetenskapligt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1. Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i São Tomé och Príncipes vatten enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2. Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe ska under protokollets giltighetstid övervaka fiskeresursernas tillstånd i São Tomé och Príncipes fiskezon.

3. Parterna ska följa de rekommendationer och resolutioner för ansvarsfull förvaltning av fisket som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

4. Parterna ska i enlighet med artikel 4 i partnerskapsavtalet och på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i partnerskapsavtalet och anta åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som omfattas av detta protokoll och som berörs av EU-fartygens verksamhet.

Artikel 5 Justering av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1. De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får justeras genom ett gemensamt beslut förutsatt att de rekommendationer och resolutioner som antagits av Iccat bekräftar att justeringen garanterar en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som detta protokoll avser. I så fall ska den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.2 a justeras proportionellt och tidsproportionellt. Det totala årsbeloppet för den ekonomiska ersättning som Europeiska unionen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i artikel 2.2 a.

Artikel 6 Nya fiskemöjligheter

1. Om EU-fartyg skulle vara intresserade av fiskemöjligheter som inte anges i artikel 1, ska parterna samråda innan myndigheterna i São Tomé och Príncipe eventuellt beviljar tillstånd. Parterna ska vid behov komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och om så krävs göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

Artikel 7 Ramvillkor för fisket – exklusivitetsklausul

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i avtalet får fartyg som för en EU-medlemsstats flagg bedriva fiske i São Tomé och Príncipes vatten endast om de har ett fisketillstånd som har utfärdats enligt detta protokoll och bilagan till detta protokoll.

Artikel 8 Avbrytande och ändring av betalningen av den ekonomiska ersättningen

1. Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b får ändras eller avbrytas efter samråd i den gemensamma kommittén under följande omständigheter:

12. Om onormala omständigheter av det slag som avses i artikel 2 h i partnerskapsavtalet om fiske hindrar fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

13. Om endera parten, till följd av betydande ändringar i de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem.

14. Om Europeiska unionen konstaterar att São Tomé och Príncipes har överträtt avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet.

2. Europeiska unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den specifika ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i detta protokoll i följande fall:

15. Om en utvärdering gjord av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med programmet.

16. Om den ekonomiska ersättningen inte genomförs.

3. Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan parterna så snart den situation som rådde före händelserna enligt punkt 1 har återställts och/eller när resultaten av det ekonomiska genomförande som avses i punkt 2 gör det berättigat.

Artikel 9 Avbrytande av protokollets tillämpning

1. Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten efter samråd i den gemensamma kommittén under följande omständigheter:

17. Om onormala omständigheter av det slag som avses i artikel 2 h i partnerskapsavtalet om fiske hindrar fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

18. Om endera parten, till följd av betydande ändringar i de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem.

19. Om endera parten konstaterar att avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet har överträtts.

20. Om Europeiska unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll.

21. Om observatörer från São Tomé och Principe inte tas ombord på de fartyg som omfattas av detta protokoll enligt bestämmelserna i bilaga I kapitel V.

22. Om det uppstår tvist mellan parterna om tolkningen av detta protokoll.

23. Om endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll, i bilagan eller i tilläggen till detta protokoll.

2. Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten inte kan lösas i godo genom samråd i den gemensamma kommittén.

3. Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

4. Vid avbrytande ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen minskas i proportion till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 10 Nationell lagstiftning

1. EU-fartygens verksamhet i São Tomé och Príncipes vatten ska regleras genom gällande lagstiftning i Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe, om inte annat följer av partnerskapsavtalet om fiske, detta protokoll eller bilagan och tilläggen till detta protokoll.

2. Myndigheterna i São Tomé och Príncipe ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar av lagstiftningen och om ny lagstiftning på fiskeriområdet.

3. Europeiska kommissionen ska underrätta myndigheterna i São Tomé och Príncipe om eventuella ändringar av lagstiftningen och om ny lagstiftning på fiskeriområdet som påverkar EU:s fjärrfiskeflotta.

Artikel 11 Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under tre år från och med det att de börjar tillämpas provisoriskt enligt artikel 13 och 14, utom vid uppsägning enligt artikel 12.

Artikel 12 Uppsägning

1. Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen är tänkt att träda i kraft.

2. En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 13 Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas.

Artikel 14 Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

BILAGA

VILLKOR FÖR EU-FARTYGS FISKEVERKSAMHET I SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES FISKEZON

KAPITEL I - FORMALITETER I SAMBAND MED ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV FISKETILLSTÅND

Avsnitt 1 Utfärdande av fisketillstånd

1. Endast behöriga fartyg kan beviljas tillstånd (fiskelicens) för fiske i São Tomé och Príncipes fiskezon.

2. För att ett fartyg ska vara behörigt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara belagda med förbud att fiska i Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe. Deras mellanhavanden med São Tomé och Príncipes administration ska vara ordnade, i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiske i São Tomé och Príncipe inom ramen för fiskeavtal som slutits med Europeiska unionen. Fartygen ska följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 1006/2008 om tillstånd till fiskeverksamhet[8].

3. Varje EU-fartyg som ansöker om fisketillstånd ska företrädas av ett ombud med hemvist i Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe. Ombudets namn och adress ska anges i ansökan om fisketillstånd.

4. Europeiska unionens behöriga myndigheter ska, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt partnerskapsavtalet, (på elektronisk väg) lämna in en ansökan till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium minst 15 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början. Om inget annat avtalas inom den gemensamma kommittén ska Europeiska unionens behöriga myndighet för tillämpningen av denna bilaga vara Europeiska unionens delegation i Gabon.

5. Ansökningarna ska lämnas in till fiskeriministeriet på blanketter som överensstämmer med förlagan i tillägg 1. Myndigheterna i São Tomé och Príncipe ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att uppgifterna i ansökningarna om fisketillstånd omfattas av sekretess. Uppgifterna får användas uteslutande inom ramen för genomförandet av partnerskapsavtalet om fiske.

6. Varje ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

- Ett bevis för att förskottet för fisketillståndets giltighetstid är betald.

- Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

7. Avgiften ska betalas till det konto som anvisas av São Tomé och Príncipes myndigheter, i enlighet med artikel 2.8 i protokollet.

8. Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter.

9. För alla fartyg gäller att fisketillståndet ska utfärdas till fartygsägaren eller dennes ombud inom 15 arbetsdagar efter det att São Tomé och Príncipes fiskeriministerium via Europeiska unionens delegation i Gabon har mottagit all den dokumentation som anges i punkt 6.

10. Om EU-delegationskontoret är stängt vid den tidpunkt då fisketillståndet undertecknas ska fisketillståndet överlämnas direkt till fartygets ombud och en kopia skickas till delegationen.

11. Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

12. Vid force majeure ska, på begäran av Europeiska unionen, fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt fisketillstånd för ett annat fartyg ur samma kategori som den som avses i artikel 1 i protokollet, utan att någon ny avgift behöver betalas. I sådana fall ska de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av huruvida ytterligare betalningar ska göras.

13. Ägaren till det fartyg som ska ersättas, eller dennes ombud, ska via Europeiska unionens delegation i Gabon lämna tillbaka det fisketillstånd som ska annulleras till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium.

14. Det nya fisketillståndet ska börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka det annullerade tillståndet till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium. EU-delegationen i Gabon ska informeras om att ett nytt fisketillstånd har utfärdats.

15. Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget.

Avsnitt 2 Villkor för fisketillstånd – avgifter och förskott

1. Fisketillstånden ska ha en giltighetstid på ett år.

2. Avgiften ska vara 35 euro för varje ton fisk som fångas av notfartyg för tonfiskfiske och fartyg med ytlångrev i São Tomé och Príncipes fiskezon.

3. Fisketillstånd ska utfärdas efter det att följande schablonavgifter har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

- 6 125 euro per notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 175 ton.

- 2 275 euro per fartyg med ytlångrev, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 65 ton.

4. Europeiska kommissionen ska senast 60 dagar efter protokollets årsdag år n+1 göra en slutavräkning av avgifterna för år n , på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som, via Europeiska kommissionens delegation i Gabon, bekräftats av de forskningsinstitut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografia (IEO) eller Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR).

5. Slutavräkningen ska överlämnas samtidigt till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium och till fartygsägarna.

6. Alla eventuella ytterligare betalningar på 35 euro per ton (för kvantiteter utöver 175 ton för notfartyg för tonfiskfiske och utöver 65 ton för fartyg med ytlångrev) ska erläggas av fartygsägarna till São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter senast tre månader efter protokollets årsdag år n+1, till det konto som avses i avsnitt 1 punkt 7 i detta kapitel.

7. Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskottsbelopp som anges i punkt 3 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II - FISKEZONER

1. EU-fartyg (notfartyg för tonfiskfiske och fartyg med ytlångrev) som bedriver fiskeverksamhet i enlighet med detta protokoll i São Tomé och Príncipes vatten får fiska i vatten bortom tolv sjömil från baslinjerna.

2. Koordinater för São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon anges i tillägg 3.

3. All fiskeverksamhet är, utan undantag, förbjuden i den zon som är avsedd att utnyttjas gemensamt av São Tomé och Príncipe och Nigeria och som avgränsas av de koordinater som anges i tillägg 3.

KAPITEL III – UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

Avsnitt 1 Fångstrapportering

1. Befälhavarna på alla fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i São Tomé och Príncipes vatten ska rapportera sina fångster till landets fiskeriministerium, så att dess myndigheter kan kontrollera fångstmängderna och få dem bekräftade av de behöriga forskningsinstituten i enlighet med förfarandet i kapitel 1 avsnitt 2 punkt 5 i denna bilaga. Fångsterna ska rapporteras enligt följande:

1.1. De EU-fartyg som har tillstånd att fiska i São Tomé och Príncipes vatten ska varje dag fylla i uppgifter i en fiskeloggbok (tillägg 2) för varje fiskeresa i São Tomé och Príncipes vatten. Loggboken ska fyllas i även om inga fångster görs.

1.2 Fartygens befälhavare ska skicka in kopior av fiskeloggboken till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium och till de forskningsinstitut som anges i kapitel I, avsnitt 2 punkt 4.

2. Under de perioder då fartygen inte befinner sig i São Tomé och Príncipes vatten ska följande noteras i fiskeloggboken: ”Utanför São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon”.

3. Blanketterna ska fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare eller dennes ombud.

4. São Tomé och Príncipes regering förbehåller sig rätten att dra in fisketillståndet för fartyg som inte följer bestämmelserna i detta kapitel till dess att alla formkrav har uppfyllts samt att döma fartygsägaren till påföljd enligt São Tomé och Príncipes lagstiftning. Europeiska kommissionen och flaggmedlemsstaten ska underrättas härom.

5. Fångstdeklarationerna ska innehålla uppgifter om fartygets fångster under varje fiskeresa. De ska skickas till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium på elektronisk väg, med kopia till Europeiska kommissionen, efter varje fiskeresas slut och, under alla omständigheter, innan fartyget lämnar São Tomé och Príncipes vatten. De två mottagarna av fångstdeklarationen ska på elektronisk väg omedelbart skicka ett mottagningsbevis till fartyget med kopia till var och en.

6. Pappersoriginalen till de deklarationer som skickas på elektronisk väg under den ettårsperiod som tillståndet är giltigt enligt kapitel I avsnitt 2 punkt 1 i denna bilaga ska skickas till São Tomé och Príncipes fiskeriministerium senast 45 dagar efter det att den sista fiskeresan under nämnda ettårsperiod har avslutats. Papperskopior ska samtidigt skickas till Europeiska kommissionen.

7. Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att införa och driva ett fångstrapporteringssystem som uteslutande bygger på att alla ovan nämnda uppgifter förmedlas på elektronisk väg; parterna ska dessutom arbeta för att snarast ersätta pappersversionen av fångstdeklarationen med en elektronisk version.

8. Om det blir tekniska problem med det elektroniska fångstrapporteringssystemet, när det är infört, ska fångstrapporteringen göras enligt punkterna 5 och 6 tills systemet är återställt.

Avsnitt 2 Meddelande om fångster: inträde i och utträde ur São Tomé och Príncipes vatten

1. För tillämpningen av denna bilaga ska följande definitioner användas för att avgöra hur länge ett EU-fartygs fiskeresa i São Tomé och Príncipes vatten varar:

- Från fartygets inträde i São Tomé och Príncipes fiskezon till dess utträde.

- Från fartygets inträde i São Tomé och Príncipes fiskezon till dess att fartyget gör en omlastning i São Tomé och Príncipes vatten.

- Från fartygets inträde i São Tomé och Príncipes fiskezon till dess att fartyget gör en landning i São Tomé och Príncipe.

2. EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet i enlighet med detta protokoll i São Tomé och Príncipes vatten ska minst tre timmar i förväg meddela landets myndigheter med ansvar för fiskerikontroll att de har för avsikt att segla in i eller ut ur landets vatten.

3. I samband med att fartygen meddelar inträde i och utträde ur São Tomé och Príncipes vatten ska de samtidigt meddela sin position samt vilka fångster som redan finns ombord, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avsnitt 2. Uppgifterna ska meddelas per e-post eller fax till de adresser och i de format som anges i tillägg 4. De behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe får emellertid bevilja undantag från denna skyldighet för fartyg med ytlångrev som inte förfogar över ovan angivna kommunikationsmedel och tillåta att uppgifterna sänds per radio. Uppgifterna ska i första hand skickas via e-post (dpescas1@cstome.net) eller per fax (+239 2222 828) men kan också lämnas via radio (radioanropsfrekvens: mellan kl. 8.00 och 10.00 på 12.00 Hz och mellan kl. 14.00 och 17.00 på 8.634 Hz) om fartyget saknar fax och e-post.

4. Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd och kan tillmätas påföljder enligt landets lagstiftning.

5. E-postadresser, faxnummer och telefonnummer samt radioanropsuppgifter ska också meddelas när fisketillstånden utfärdas.

Avsnitt 3 Omlastning

1 Varje EU-fartyg som bedriver fiske inom ramen för detta protokoll i São Tomé och Príncipes vatten och som gör en omlastning av fångsten i São Tomé och Príncipes vatten ska göra detta på redden utanför någon av landets hamnar.

1.1. Fartygsägaren ska minst 24 timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe följande uppgifter:

- De omlastande fiskefartygens namn.

- Det mottagande fartygets namn.

- Vikt i ton för varje art som ska omlastas, med uppgift om fångstområde.

- Dagen för omlastningen.

- Mottagaren av de omlastade fångsterna.

2. Omlastning får inte ske i följande områden: Fernão Dias, Neves och Ana Chaves.

3. En omlastning ska betraktas som ett utträde ur São Tomé och Príncipes vatten. Fartygen ska lämna fångstdeklarationer till de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna landets vatten.

4. Varje omlastning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i São Tomé och Príncipes vatten. Överträdelse kan leda till påföljder enligt gällande lagstiftning i Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe.

Avsnitt 4 Satellitövervakning

EU-fartyg som är verksamma enligt protokollet ska utan diskriminering övervakas med hjälp av bland annat satellitövervakningssystem, i enlighet med följande bestämmelser:

1. För satellitövervakningen kommer de geografiska positioner som avgränsar São Tomé och Príncipes fiskezon att meddelas fartygsägarnas företrädare eller ombud och flaggstaternas kontrollcentrum av São Tomés och Príncipes myndigheter.

2. Parterna ska utbyta uppgifter om https-adresser och de specifikationer som används i elektroniska meddelanden mellan respektive kontrollcentrum enligt villkoren i punkterna 4 och 6; förlagan i tillägg 4 ska användas. Dessa uppgifter ska i möjligaste mån innehålla namn, telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser som kan användas för vanliga meddelanden mellan kontrollcentrumen.

3. Fartygens position ska fastställas med en felmarginal på mindre än 500 m och med 99 % konfidensintervall.

4. När ett EU-fartyg som fiskar i São Tomé och Príncipes vatten enligt detta protokoll och som satellitövervakas enligt EU:s lagstiftning inträder i São Tomé och Príncipes fiskezon ska flaggstatens kontrollcentrum omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter med högst två timmars intervall till São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum Dessa meddelanden ska identifieras som positionsrapporter.

5. De meddelanden som avses i punkt 4 ska sändas elektroniskt i https-format, utan något ytterligare protokoll. Meddelandena ska skickas i realtid, enligt det format som anges i tillägg 4.

5.1 Det är förbjudet att stänga av satellitövervakningsutrustning på fartyg som befinner sig i São Tomé och Príncipes vatten.

6. Om anordningen för permanent satellitövervakning ombord på ett fiskefartyg drabbas av tekniska problem eller tekniskt avbrott ska befälhavaren på fartyget i rimlig tid meddela de uppgifter som anges i punkt 4 till flaggstatens kontrollcentrum. I dessa fall måste en positionsrapport sändas var tjugofjärde timme så länge fartyget befinner sig i São Tomé och Príncipes vatten.

6.1 I positionsrapporten ska positionen anges för varje timma, såsom den registrerats varje timma av det berörda fartygets befälhavare under de 24 timmarna.

6.2 Flaggstatens kontrollcentrum eller fiskefartyget ska utan dröjsmål skicka dessa meddelanden till São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum.

6.3 Vid behov eller vid tvivel får de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe be flaggstatens kontrollcentrum om kompletterande information om ett specifikt fartyg.

7. Defekt utrustning ska repareras eller ersättas så snart fartyget avslutat fiskeresan och under alla omständigheter inom högst en månad. Efter denna tidsfrist får fartyget i fråga inte påbörja någon ny fiskeresa förrän utrustningen reparerats eller ersatts.

8. Maskin- och programvara för satellitövervakningssystemet får inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner ska inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter får inte kunna ändras. Systemet ska vara helautomatiskt och fungera under alla miljöförhållanden. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt.

8.1 Befälhavaren på fartyget ska se till att

- uppgifterna inte ändras på något sätt,

- antenner som är kopplade till satellitföljaren inte blockeras på något sätt,

- strömtillförseln till satellitföljaren inte avbryts,

- satellitföljaren inte avlägsnas från fartyget eller från den plats där den ursprungligen installerades,

- varje byte av satellitövervakningsutrustning på ett fartyg omedelbart anmäls till de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe .

8.2 Vid varje överträdelse av ovan nämnda förpliktelser kan befälhavaren och fartygsägaren hållas ansvariga enligt São Tomé och Príncipes lagstiftning, förutsatt att fartyget var verksamt i São Tomé och Príncipes vatten.

9. Flaggstaternas kontrollcentrum ska övervaka sina respektive fartygs rörelser i São Tomé och Príncipes vatten. Om fartygsövervakningen inte sker enligt föreskrivna regler ska São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum omedelbart underrättas och förfarandet enligt punkt 6 tillämpas.

10. Flaggstaternas kontrollcentrum och São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum ska samarbeta för att se till att dessa bestämmelser genomförs. Om São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum konstaterar att en flaggstat inte skickar uppgifterna enligt punkt 4 ska den andra parten omedelbart underrättas om detta. Efter ett sådant meddelande ska sistnämnda part inom 24 timmar underrätta São Tomé och Príncipes fiskeriövervakningscentrum om orsakerna till varför uppgifterna i fråga inte har skickats, och ange en rimlig tidsfrist för när dessa bestämmelser kan följas. Om bestämmelserna inte följs inom den fastställda tidsfristen ska parterna lösa tvisten skriftligen eller i enlighet med punkt 14.

11. De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser är uteslutande avsedda för São Tomé och Príncipes kontroll och övervakning av den EU-flotta som fiskar enligt pratnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och São Tomé och Príncipe. Uppgifterna får under inga omständigheter vidarebefordras till tredjeman.

12. Parterna har enats om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen för att försäkra sig om att all utrustning är fullt kompatibel med vardera partens krav i samband med dessa bestämmelser.

13. Parterna har enats om att se över dessa bestämmelser när så är lämpligt, bland annat vid funktionsfel eller avvikelser på fartyg. São Tomé och Príncipes behöriga myndighet ska underrätta flaggstaten om detta senast 15 dagar före ett sådant möte.

14. Vid tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske.

KAPITEL IV - PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1. Ägare till tonfiskfartyg eller fartyg med ytlångrev ska anställa medborgare i AVS-staterna på följande villkor och med följande förbehåll:

- För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjelandets fiskezon ska ha sitt ursprung i São Tomé och Príncipe eller eventuellt i en AVS-stat.

- För flottan av fartyg för fiske med ytlångrev gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen i tredjelandets fiskezon ska ha sitt ursprung i São Tomé och Príncipe eller eventuellt i en AVS-stat.

2. Fartygsägarna ska bemöda sig att anställa ytterligare sjömän med ursprung i São Tomé och Príncipe.

3. Fartygsägarna ska fritt välja vilka sjömän de anställer på sina fartyg bland dem som anges i en förteckning över lämpade och kvalificerade sjömän; förteckningen finns hos de befullmäktigade ombuden i São Tomé och Príncipe.

4. Fartygsägaren eller dennes företrädare ska meddela São Tomé och Príncipes behöriga myndighet namnen på de lokala sjömän som har mönstrats på, med uppgift om deras befattning.

5. Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstrar på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

6. Anställningsavtalen för São Tomé och Príncipes samt AVS-ländernas sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas företrädare och sjömännen och/eller sjömännens fackföreningar eller företrädare; en kopia av avtalet ska överlämnas till arbetsministeriet, fiskeriministeriet och de undertecknande avtalsparterna. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem, i enlighet med tillämplig lag, och att detta system omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

7. Sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud ska komma överens om lönen med sjömännen och/eller deras fackföreningar eller deras ombud. Sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

8. Sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

9. Om sjömän från São Tomé och Príncipe eller från AVS-länder inte mönstras på av andra skäl än de som ges i punkten ovan är ägarna till de berörda fartygen skyldiga att, för varje dag av fiskeresan i São Tomé och Príncipes vatten, betala ett schablonbelopp på 20 euro per dag och fartyg. Beloppet ska betalas senast inom de tidsfrister som anges i kapitel I avsnitt 2 punkt 4 i denna bilaga.

10. Beloppet ska användas till utbildning av AVS-ländernas fiskare och ska betalas till det konto som anvisas av São Tomé och Príncipes myndigheter.

KAPITEL V - OBSERVATÖRER

1. EU-fartyg som är verksamma i São Tomé och Príncipes vatten i enlighet med detta protokoll ska, på nedanstående villkor, ta ombord observatörer som utses av São Tomé och Príncipes myndigheter:

1.1 På begäran av São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska fartygen från Europeiska unionen ta ombord en av denna utsedd observatör, som ska ha till uppgift att kontrollera fångsterna i São Tomé och Príncipes vatten.

1.2 São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts för detta ändamål. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

1.3 São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska i samband med att licensen utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

2. Observatören ska vara ombord under en hel fiskeresa. På uttrycklig begäran av São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter kan tiden ombord fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran ska framföras av den behöriga myndigheten samtidigt som den meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3. Villkoren för observatörens ombordstigning ska fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes ombud och den behöriga myndigheten.

4. Observatörens ombordstigning och avstigning ska äga rum i en av fartygsägaren utsedd hamn. Observatören ska tas ombord i början av den första fiskeresa i São Tomé och Príncipes vatten som inleds efter det att fartygsägarna meddelats listan över utvalda fartyg.

5. Fartygsägarna ska inom två veckor och tio dagar i förväg meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen observatörer kommer att tas ombord på respektive lämna fartyget.

6. Om observatören tas ombord i en hamn utanför São Tomé och Príncipe, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från São Tomé och Príncipe ombord lämnar São Tomé och Príncipes fiskezon ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till São Tomé och Príncipe så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7. Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv timmar efter utsatt tid, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

8. Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter när fartyget bedriver fiskeverksamhet i São Tomé och Príncipes vatten:

8.1 Observera fartygens fiskeverksamhet.

8.2 Kontrollera fartygens position vid fiske.

8.3 Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

8.4 Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för São Tomé och Príncipes vatten.

8.5 Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

8.6 Meddela fiskeuppgifterna på lämpligt sätt till sin behöriga myndighet, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

9. Befälhavaren ska vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

10 Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavaren ska ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt kopplade till fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som observatören behöver få tillgång till för sin tjänsteutövning.

11. Observatören ska under sin vistelse på fartyget

11.1 vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att hans eller hennes ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte avbryter eller hindrar fisket,

11.2 respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

12. När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter med kopia till Europeiska kommissionen. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när observatören går i land.

13. Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

14. Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av Sao Tomé och Príncipe.

KAPITEL VI - KONTROLL

EU-fartyg ska följa de bestämmelser och rekommendationer som Iccat har antagit när det gäller fiskeredskap, fiskeredskaps tekniska specifikationer och alla andra tekniska åtgärder som gäller för deras fiske.

1. Fartygsförteckning

1.1. Europeiska unionen ska föra och uppdatera ett utkast till förteckning över fartyg för vilka ett fisketillstånd (fiskelicens) har utfärdats enligt detta protokoll. Förteckningen ska, så snart den är upprättad och därefter efter varje uppdatering, skickas till de myndigheter i São Tomé och Príncipe som har ansvaret för fiskerikontrollen.

2. Kontrollförfaranden

2.1 Befälhavare på EU-fartyg som bedriver fiske i São Tomé och Príncipes vatten ska låta de tjänstemän från São Tomé och Príncipe som kontrollerar och inspekterar fiskeverksamheten komma ombord och de ska underlätta deras tjänsteutövning.

2.2. Tjänstemännen ska bara stanna ombord så länge som tjänsteutövningen kräver.

2.3. Efter inspektion och kontroll ska en kopia av inspektionsrapporten utfärdas till fartygets befälhavare och Europeiska kommissionens delegation i Gabon.

2.4. För att inspektionsförfarandena ska bli så trygga som möjligt, men utan att São Tomé och Príncipes lagstiftning påverkas, ska kontrollen ske på ett sådant sätt att inspektionsfartyg och inspektörer identifieras som tjänstemän bemyndigade av São Tomé och Príncipe.

2.5 Befälhavare på EU-fartyg som deltar i omlastningar i São Tomé och Príncipes zoner enligt kapitel III avsnitt 3 punkt 2 ska tillåta att inspektörer från São Tomé och Príncipe kontrollerar deras verksamhet och ska underlätta sådan kontroll.

KAPITEL VII – ÖVERTRÄDELSER

1.1 São Tomé och Príncipes behöriga myndigheter ska inom 24 timmar informera flaggstaten och Europeiska kommissionen om varje inspektion vid vilken en överträdelse som begåtts av ett EU-fartyg har konstaterats.

1.2 Samtidigt ska en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till konstaterandet överlämnas till flaggstaten och Europeiska kommissionen.

2. Inspektionsprotokoll

2.1 När den behöriga myndigheten i São Tomé och Príncipe har upprättat ett protokoll ska detta undertecknas av fartygets befälhavare.

2.2 Underskriften ska inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

2.3 Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av São Tomé och Príncipes myndigheter. Vid mindre överträdelser kan den behöriga myndigheten i São Tomé och Príncipe tillåta att det bordade fartyget fortsätter sin fiskeverksamhet.

3. Samrådsmöte vid överträdelse

3.1 Senast en arbetsdag efter underrättelsen om ovanstående ska Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe, och eventuellt en företrädare för den berörda medlemsstaten, träffas för ett samråd; utöver bevissäkring får inga åtgärder mot fartygets befälhavare eller besättning eller beträffande fartygets last eller utrustning vidtas förrän efter samrådet.

3.2 Vid samrådet ska parterna presentera alla handlingar och all information som kan bidra till att klarlägga de faktiska omständigheterna. Fartygsägaren eller dennes företrädare ska underrättas om resultatet av samrådet och om alla åtgärder som kan bli följden av bordningen.

4. Regler för bordning

4.1. Innan ett rättsligt förfarande inleds och förutsatt att det inte rör sig om ett straffrättsligt fall, ska ett försök göras att lösa frågan om den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande ska avslutas senast tre arbetsdagar efter bordningen.

4.2. Vid förlikning ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med lagstiftningen i São Tomé och Príncipe.

4.3. Om frågan inte kan lösas genom förlikning utan måste föras vidare till en behörig domstol, ska fartygsägaren ställa en säkerhet genom att till den bank som anges av de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe betala ett belopp vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen och de bötes- och skadeståndsbelopp som ska betalas av de ansvariga för överträdelsen.

4.4. Bankgarantin ska vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska frisläppas så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Om böterna vid en fällande dom är lägre än den ställda säkerheten, ska den domstol i São Tomé och Príncipe som har handlagt ärendet frigöra det resterande beloppet.

4.5. Fartyget ska släppas och dess besättning tillåtas att lämna hamnen

- så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

- så snart den säkerhet som avses i punkt 4.3 har ställts och godkänts av de behöriga myndigheterna i São Tomé och Príncipe, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

TILLÄGG

1 – Blankett för ansökan om fisketillstånd.

2 – Loggbok

3 – Koordinater för avstängt område

4 – Överföring av VMS-meddelanden till São Tomé och Príncipe.

5 – Avgränsning av São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon; koordinater för zonen

6 – Kontaktuppgifter för São Tomé och Príncipes centrum för fiskeriövervakning

7 – Kontaktuppgifter för centrum för fiskerikontroll i de EU-medlemsstater som berörs av protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe

Tillägg 1

FISKERIMINISTERIET I SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

BEGÄRAN OM TILLSTÅND FÖR UTLÄNDSKA FARTYG ATT BEDRIVA INDUSTRIELLT FISKE

1. Fartygsägarens namn:

2. Fartygsägarens adress:

3. Ombudets eller agentens namn:

4. Adress till fartygsägarens ombud eller lokala agent:

5. Befälhavarens namn:

6. Fartygets namn:

7. Registreringsnummer:

8. Fax:

9. E-postadress:

10. Radioanrop:

11. Fartyget byggt ……… (datum) i …………… (ort)

12. Flaggstat:

13. Registreringshamn:

14. Riggningshamn:

15. Största längd:

16. Bredd:

17. Bruttotonnage:

18. Lastrumskapacitet:

19. Kyl- och fryskapacitet:

20. Motortyp och -effekt:

21. Fiskeredskap:

22. Antal besättningsmän:

23. Kommunikationssystem:

24. Anropssignal:

25. Igenkänningssignal:

26. Fiske som ska bedrivas:

27. Landningshamn:

28. Fiskezoner:

29. Arter som ska fångas:

30. Giltighetstid:

31. Särskilda villkor:

Yttrande från generaldirektoratet för fiske och vattenbruk:

Anmärkningar från fiskeriministeriet:

Tillägg 2

LOGGBOK |

Långrev Levande bete Ringnot Trål Annat |

Flaggstat: ……………………………………………………………………........................... | Kapacitet – (MT): ……………………………………………........ |

Registreringsnummer: ………………………………………………………………................................... | Befälhavare: ……………………………………………………….... |

Fartygsägare: ………………………………………………………….......................... | Antal besättningsmän: ….…………………………………………………........................ |

Adress: ………………………………………………………………………….... | Rapportdatum: ………………………………………………...... |

(Rapporterat av): ………………………………………………................................. | Antal dagar till havs: | Antal fiskedagar: Antal drag: | Fiskeresa nr: |

Datum | Område | Ytvatten temp (ºC) | Fiskeansträngning Antal använda krokar | Capturas (Fångster) | Isco usado na pesca (Använt bete) |

1 – Använd ett blad för varje månad och en rad för varje dag. | 3 – Med dag avses den dag då långreven lades ut. | 5 – Nedersta raden (landade kvantiteter) ska fyllas i först när fiskeresan är avslutad. Den faktiska vikten vid landning ska anges. |

2 – I slutet av varje resa ska en kopia av loggboksuppgifterna skickas till ert ombud eller till Iccat, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Spanien | 4 – Med fiskeområde avses fartygets position. Avrunda minuterna och notera grader för latitud och longitud. Ange N/S och Ö/V. | 6 – Alla uppgifter är konfidentiella. |

Tillägg 3

[pic]

Tillägg 4

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

Tabell II – FORMAT FÖR VMS-UPPGIFTER

Uppgift | Kod | Kommentarer |

Ny rapport | SR | Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas |

Mottagare | AD | Meddelandeuppgift – mottagare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod |

Avsändare | FR | Meddelandeuppgift – avsändare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod |

Flaggstat | FS |

Typ av meddelande | TM | Meddelandeuppgift – typ av meddelande, ”POS” |

Radioanropssignal | RC | Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal |

Avtalspartens interna referensnummer | IR | Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens treställiga ISO-kod följd av ett nummer) |

Distriktsbeteckning | XR | Fartygsuppgift – numret på fartygets sida |

Latitud | LA | Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S GG.mmm (WGS-84) |

Longitud | LO | Uppgift om fartygets position – i grader och minuter Ö/V GGG.mmm (WGS-84) |

Kurs | CO | Fartygets kurs på en 360-gradig skala |

Hastighet | SP | Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal |

Datum | DA | Uppgift om fartygets position – datum för registrering av position UTC (ÅÅÅÅMMDD) |

Tid | TI | Uppgift om fartygets position – tidpunkt för registrering av position UTC (TTMM) |

Slut på rapport | ER | Systemuppgift – visar att rapporten är avslutad |

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

- Ett dubbelt snedstreck (//) och en kod anger överföringens början.

- Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

Frivilliga uppgifter ska införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.

Format för meddelande av fångster och fiskefartygens rapporter

Rapport: ”Fångst vid inträde i EEZ”

Rapport ”Fångst under omlastning”

Rapport: ”Fångst vid utträde ur EEZ”

Tillägg 5

AVGRÄNSNING AV SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES EXKLUSIVA EKONOMISKA ZON

KOORDINATER FÖR ZONEN

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Tillägg 6

KONTAKTUPPGIFTER FÖR SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

Centrumets namn:

Tfn SSN:

Fax SSN:

E-post SSN:

Tfn DSPG:

Fax DSPG:

Adress X.25 =

Meddelande om inträde/utträde :

Tillägg 7

KONTAKTUPPGIFTER FÖR CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL I DE EU-MEDLEMSSTATER SOM BERÖRS AV PROTOKOLLET TILL PARTNERESKAPSAVTALET OM FISKE MELLAN EU OCH SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets/initiativets beteckning

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3. Typ av förslag eller initiativ

1.4. Mål

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5. Bidrag från tredje part

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets/initiativets beteckning/initiative

Förslag till rådets beslut om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe.

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen/budgeteringen[9]

11. – Havsfrågor och fiske

11.03 – Internationellt fiske och havsrätt

1.3. Typ av förslag eller initiativ

( Ny åtgärd

( Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[10]

X Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

( Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Inom ramen för sin exklusiva behörighet att förhandla bilaterala fiskeavtal, förhandlar, ingår och genomför kommissionen partnerskapsavtal om fiske och garanterar samtidigt en politisk dialog mellan partnerna när det gäller de berörda tredjeländernas fiskeripolitik.

Förhandlingar om och ingående av fiskeavtal med tredjeländer ingår som en del i det allmänna målet att upprätthålla och bevara EU-flottans fiskeverksamhet, även för fjärrfiskeflottan, och att utveckla partnerskap för att främja ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna utanför EU:s vatten samtidigt som hänsyn tas till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Partnerskapsavtalen om fiske garanterar också överensstämmelse mellan den gemensamma fiskeripolitikens principer och de åtagande som gäller inom ramen för andra politikområden (hållbart utnyttjande av tredjeländers resurser, bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), integrering av partnerländerna i den övergripande ekonomin samt bättre fiskeristyrning på politisk och ekonomisk nivå).

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr 1[11]

Att bidra till ett hållbart fiske utanför unionens vatten, upprätthålla EU:s närvaro i fjärrfisket och skydda EU:s fiskerisektors och konsumenters intressen genom att förhandla och ingå partnerskapsavtal om fiske med kuststater (tredjeländer) i samstämmighet med övrig EU-politik.

I det specifika fall som rör det nya protokollet med Republiken São Tomé och Príncipe har fångstnivån för EU:s tonfiskflotta fastställts till en årlig referensfångstmängd på 7 000 ton per år. Kostnaden per enhet har fastställts till 100 euro/t varav 65 euro/t debiteras EU:s budget och 35 euro/t debiteras aktörerna.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen.

Havsfrågor och fiske, Internationellt fiske och havsrätt, Internationella fiskeavtal (budgetrubrik 11.0301).

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

1. Ingåendet av protokollet till fiskeavtalet EU/São Tomé och Príncipe bidrar till att under perioden 2011–2013 behålla samma nivå av fiskemöjligheter för EU-fartygen i tredjeländers vatten, särskilt för tonfiskflottan. Protokollet bidrar till att upprätthålla kontinuiteten i de fiskeområden som omfattas av avtal i Guineabukten.

2. Protokollet bidrar även till bättre förvaltning och ökat bevarande av fiskeresurserna genom det ekonomiska stöd (sektorsstöd) till genomförandet av de årliga och fleråriga program som partnerlandet antagit på nationell nivå.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

I samband med den verksamhetsbaserade förvaltningen (förvaltning per verksamhet) kommer följande kontroller och indikatorer att användas i uppföljningen av avtalets genomförande:

- uppföljning av det årliga utnyttjandet av fiskemöjligheter (andelen fisketillstånd som används årligen i förhållande till den mängd som ställs till förfogande genom protokollet uttryckt i procent),

- insamling och analys av uppgifter om fångster och om avtalets kommersiella värde (kvantitet uttryckt i fiskade ton och dess utveckling i förhållande till den referensfångstmängd som fastställs i protokollet).

På aggregerad nivå där uppgifterna bedöms tillsammans med uppgifter från andra partnerskapsavtal om fiske mellan EU och tredjeländer kan nedanstående indikatorer användas inom ramen för en flerårig analys:

- Grad i vilken avtalet bidrar till sysselsättning och skapar ett mervärde i EU.- Grad i vilken avtalet bidrar till att stabilisera EU-marknaden.

Inom ramen för partnerskapsdialogen föreslås vidare att följande indikator används:

- Antal tekniska sammanträden och sammanträden i den gemensamma kommittén.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Protokollet till avtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken São Tomé e Príncipe för perioden 2006–2010 löpte ut den 31 maj 2010. Det nya protokollet ska omfatta perioden 2011–2013 under förutsättning att det förfarande för antagandet av rådets beslut om provisorisk tillämpning av protokollet, som inleddes parallellt med det här förfarandet, slutförs så snart som möjligt.

Det nya protokollet erbjuder ramar för EU-flottans fiskeverksamhet och gör det möjligt för fartygsägarna att erhålla fisketillstånd i São Tomé och Príncipes exklusiva ekonomiska zon från och med år 2011.

Ett av målen för det nya protokollet är dessutom att stärka samarbetet mellan EU och São Tomé och Príncipe samt att främja utvecklingen av en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i São Tomé och Príncipes fiskezon.

Huvudinnehållet i det nya protokollet är följande:

- Fiskemöjligheter: Med en årlig referensmängd på 7 000 ton kan 28 notfartyg för tonfiskfiske och 12 tonfiskfartyg för fiske med långrev få tillstånd att fiska. Fördelningen av dessa möjligheter mellan de berörda medlemsstaterna omfattas av ett särskilt förslag till rådets förordning.

- Årlig ekonomisk ersättning: 682 500 EUR

- Förskott och avgifter som ska erläggas av fartygsägarna[12]: 35 euro per ton fångad tonfisk i São Tomé och Príncipes fiskezon. De årliga förskotten ligger på 6 625 euro per notfartyg för tonfiskfiske och 2 275 euro för ytlångrevsfartyg.

1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Om EU inte ingår det nya protokollet kommer det i stället att ingås privata avtal som inte säkrar ett hållbart fiske. Europeiska unionen hoppas också att Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe i och med protokollet kommer att samarbeta effektivt med EU inom regionala organisationer som Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

Finansieringen enligt protokollet kommer även att göra det möjligt för São Tomé och Príncipe att fortsätta med den strategiska planeringen för att genomföra sin politik på fiskeområdet samt att stärka sin kapacitet att bekämpa IUU-fisket, särskilt genom förbättrad infrastruktur för kontroll och övervakning av fisket i den exklusiva ekonomiska zonen.

Fiskeavtalet skapar dessutom arbetstillfällen för sjömän från såväl EU som tredjeland. Fiskeavtalet garanterar också att en betydande del av medlen avsätts till östatens sektorspolitik för fisket. Tack vare fiskeavtalet stärks dessutom uppföljnings-, kontroll- och övervakningsverksamheten.

1.5.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Det har gjorts en fördjupad utvärdering av protokollet för 2006–2010 med hjälp av ett konsortium av oberoende konsulter. Utvärderingen avslutades i maj 2010 och skedde i syfte att möjliggöra förhandlingar om ett nytt protokoll.

Förhandsutvärderingen omfattade en rad punkter av intresse för EU.

- Fiskeavtalet med São Tomé och Príncipe tillgodoser EU-flottans behov och skulle kunna bidra till att upprätthålla lönsamheten inom EU:s tonfiskfiske i Atlanten.

- Protokollet till avtalet beräknas kunna bidra till lönsamheten i den europeiska fiskeindustrin genom att EU:s fartyg och de verksamheter som är beroende av fisket erbjuds en stabil rättslig ram och klarhet på mellanlång sikt.

När det gäller São Tomé och Príncipes intresse av protokollet är de viktigaste slutsatserna av utvärderingen följande:

- Fiskeavtalet skulle kunna bidra till att stärka den institutionella kapaciteten inom fiskesektorn genom förbättrad forskning samt uppföljnings-, kontroll- och övervakningsverksamhet och genom att utbildningen och det småskaliga fiskets lönsamhet förbättras.

- Fiskeavtalet skulle också få betydande inverkan på landets finansiella och politiska stabilitet.

Utöver fångsternas direkta handelsvärde för fartygen kommer avtalet att innebära klara fördelar såsom

- garanterad sysselsättning ombord på fiskefartygen,

- multiplikatoreffekt för sysselsättningen i hamnar, på aktioner, i beredningsindustrin, på skeppsvarv, i tjänsteföretag osv.,

- sysselsättningsmöjligheter i områden där det inte finns andra möjligheter,

- bidrag till EU:s fiskförsörjning.

Enligt utvärderingsrapporten[13] bidrar avtalet positivt till närvaron av notfartyg för tonfiskfiske, men det har mycket marginell betydelse för närvaron av ytlångrevsfartyg. Avtalets bidrar stort till att trygga EU-flottans verksamhet för tonfiskfiskesegmentet, trots att fångsterna görs under ett fåtal månader om året.

I det nya avtalet tas hänsyn till dessa rekommendationer eftersom fisketillstånd ånyo endast beviljas till tonfiskfiskekategorin. Mot bakgrund av de senaste årens historiska utnyttjande för kategorin ytlångrevsfartyg har fiskemöjligheterna minskats från 18 till 12 fartyg i förhållande till det tidigare protokollet. En lätt ökning av antalet tillgängliga licenser för kategorin notfartyg har erhållits för att kompensera för att vissa aktörer den senaste tiden flyttat sin verksamhet från Indiska oceanen till Atlanten på grund av problemen med sjöröveri.

En nedjustering av referensmängden (från 8 500 till 7 000 ton per år) visade sig också nödvändig för att bättre återspegla de senaste årens trend. Med hänsyn till behoven inom fiskesektorn i Republiken São Tomé och Príncipe har anslagen för sektorsstöd ökat i jämförelse med det förra protokollet.

Övergripande har den årliga ersättningen ökats med 19 500 euro (+ 2,94 %) i jämförelse med det förra protokollet (2006–2010).

1.5.4 Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

De anslag som betalas ut enligt partnerskapsavtalet om fiske utgör fungibla inkomster i partnerländernas budgetar. Ett villkor för ingåendet och uppföljningen av avtalen är dock att en del av anslagen går till åtgärder inom ramen för landets sektorspolitik. Dessa ekonomiska medel är förenliga med annan finansiering från andra internationella bidragsgivare i samband med genomförandet av nationella projekt och/eller program inom fiskerisektorn. Även andra åtgärder som eventuellt samfinansieras av Europeiska utvecklingsfonden kan vara förenliga med de åtgärder som identifierats inom ramen för den årliga och fleråriga planeringen av landets sektorspolitik: i dessa fall kommer resultaten av det årliga genomförandet som anges i 2.1 nedan att omfattas av en övergripande analys.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

X Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid.

X Förslag eller initiativ som gäller under tre år från och med dagen för antagande av rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe.

X Det påverkar resursanvändningen från 2011 till 2013.

( Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid.

- Efter en inledande period från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ,

- beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7. Planerad metod för genomförandet[14]

X Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen.

( Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till

- ( genomförandeorgan

- ( byråer/organ som inrättats av gemenskaperna[15]

- ( nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

- ( personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

( Delad förvaltning med medlemsstaterna

( Decentraliserad förvaltning med tredjeländer

( Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

[…]

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder.

Kommissionen (GD Mare i samarbete med Europeiska unionens delegation i Gabon med ansvar för São Tomé och Príncipe) kommer att garantera en regelbunden övervakning av genomförandet av detta protokoll. Övervakningen kommer särskilt att inriktas på aktörernas utnyttjande av fiskemöjligheter och på fångstuppgifter.

Vidare förskriver partnerskapsavtalet om fiske minst ett årligt sammanträde i den gemensamma kommittén där kommissionen och de berörda medlemsstaterna sammanträffar med tredjelandet för att bedöma läget vad gäller genomförandet av avtalet och protokollet.

När det gäller genomförandet av sektorsstödet föreskriver protokollet att de två parterna varje år ska göra en utvärdering av resultaten av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet. Om denna utvärdering skulle visa att genomförandet av de finansierade målen inte är tillfredsställande kan den ekonomiska ersättning som avsatts för sektorsstöd justeras med stöd av protokollet.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

Med ett fiskeprotokoll följer vissa risker, till exempel följande: Medlen för finansieringen av sektorspolitiken för fisket används inte såsom tänkt (underfinansiering).

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

För att undvika riskerna enligt ovan planeras en dialog om planeringen och genomförandet av sektorspolitiken. Den gemensamma analysen av resultaten enligt punkt 2.1 ingår också i dessa kontrollmetoder.

Vidare innehåller protokollet särskilda klausuler för avbrytande, på vissa villkor och under särskilda omständigheter.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade).

Ansvaret för utnyttjandet av den ekonomiska ersättning som betalas av EU inom ramen för avtalet ligger helt och hållet hos det berörda tredjelandet. Kommissionen förbinder sig dock att försöka upprätta en kontinuerlig politisk dialog och kontinuerliga samråd i syfte att förbättra förvaltningen av avtalet och stärka EU:s bidrag till en hållbar förvaltning av resurserna. Alla utbetalningar som görs av kommissionen inom ramen för ett fiskeavtal omfattas av de bestämmelser och förfaranden som vanligen tillämpas av kommissionen i samband med budgetfrågor och finansiella frågor. Detta innebär bland annat att kommissionen har full insyn i de bankkonton på vilka den ekonomiska ersättningen till tredjeländerna sätts in. Vad gäller det här protokollet fastställs i artikel 2.8 att hela den ekonomiska ersättningen ska betalas in till ett bankkonto öppnat vid São Tomé och Príncipes centralbank för statskassans räkning.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

- Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik i den årliga budgeten | Typ av anslag | Bidrag |

Nummer [Beteckning………………………………………...] | Diff./Icke-diff.[16] | från Efta-länder[17] | från kandidat-länder[18] | Från tredjeländer | enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen |

2 | 11.0301 Internationella fiskeavtal | Icke-diff. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |

- Nya budgetrubriker som föreslås

(Ej tillämpligt)

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik i den årliga budgeten | Typ av anslag | Bidrag |

Nummer [Beteckning………………………………………...] | Diff. anslag/Icke-diff. anslag | från Efta-länder | från kandidat-länder | från tredjeländer | enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ |

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till fyra decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen | 2 | Bevarande och förvaltning av naturresurser |

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

( Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) |

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret och kommissionens kontor i medlemsstaterna) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |

XX 01 01 02 (vid delegationer) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder) | 0 | 0 | 0 | 0 |

( Extern personal (i heltidsekvivalenter)[28] |

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier – totalt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter vid delegationerna) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter samt vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder) |

Annan budgetrubrik (ange vilken) |

TOTALT | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |

- XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till rådande begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beräkning (uppskattning) av personalresurser:

Tjänstemän och tillfälligt anställda | 1 handläggare GD Mare + enhetschef/biträdande enhetschef + sekretariat: motsvarande ca. 0,3 personer per år 1 avdelningschef, 1 tjänsteman i delegation motsvarande ca. 0,1 personer per år Beräkning av kostnader: (0,3 +0,1) personer/år x 122 000 euro/år = 48 800 euro |

Extern personal | 1 kontraktsanställd vid delegation (Gabon) med ansvar för övervakning av fisketillstånd som överförs till/utfärdas av myndigheterna i São Tomé och Príncipe Beräkning av kostnader: 0,2 personer/år x 64 000 euro/år = 12 800 euro |

Beräkning av personalresurser totalt: 48 800 euro + 12 800 euro = 61 600 euro => 0,062 miljoner euro

Beskrivning av arbetsuppgifter :

- Bistå förhandlaren i förberedandet och avslutandet av fiskeavtalsförhandlingarna:

- Delta i förhandlingar med tredjeländer i syfte att sluta fiskeavtal.

- Sammanställa utkast till utvärderingsrapporter och strategidokument för förhandlingarna åt kommissionären.

- Lägga fram och försvara kommissionens ståndpunkt i rådets arbetsgrupp för externa fiskerifrågor.

- Delta i arbetet med att nå fram till en kompromiss med de medlemsstater som omfattas av den slutliga avtalstexten.

- Kontroll av genomförandet av avtalen:

- Löpande övervakning av fiskeavtal.

- Förbereda och kontrollera åtagandena och betalningarna i samband med den ekonomiska ersättningen och de eventuella ytterligare specifika bidragen.

- Regelbundet rapportera om genomförandet av avtalen.

- Utvärdera avtalen: vetenskapliga och tekniska aspekter.

- Förbereda utkast till förslag till rådsförordningar och rådsbeslut samt utarbeta avtalstexter.

- Inleda och övervaka antagandeförfaranden.

- Tekniskt stöd:

- Förbereda kommissionens ståndpunkt inför möten i den gemensamma kommittén.

- Interinstitutionella förbindelser:

- Företräda kommissionen inför rådet, Europaparlamentet och medlemsstaterna inom ramen för förhandlingsprocessen.

- Sammanställa svar på muntliga och skriftliga frågor från Europaparlamentet.

- Samråd och samordning inom kommissionen:

- Hålla kontakt med övriga generaldirektorat när det gäller frågor som rör förhandling och övervakning av avtal.

- Inleda och svara på samråd inom kommissionen.

- Utvärdering:

- Delta i uppdateringen av utvärderingen av effekterna.

- Analysera uppnådda mål och utvärderingsindikatorer.

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- X Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen .

- ( Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

[…]

- ( Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras[31].

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

[…]

3.2.5. Bidrag från tredje part

- Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

- Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | För in kolumner för så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) | Totalt |

År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | För in kolumner för så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr. punkt 1.6) |

Artikel ………….. | | | | | | | | | |Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

[…]

Ange med vilken metod påverkan på inkomsterna har beräknats.

[…]

[1] Beslut nr 8627/10 av den 21 april 2010.

[2] EUT C 205, 7.8.2007, s. 59.

[3] EUT C […], […], s. […].

[4] EUT C […], […], s. […].

[5] EUT C 205, 7.8.2007, s. 35.

[6] Texterna till protokollet och beslutet om dess undertecknande har offentliggjorts i EUT.

[7] Protokollets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning av rådets generalsekretariat.

[8] EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.

[9] Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering Benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

[10] I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen

[11] p.m. : I de verksamhetsförklaringar som upprättats för budgetn 2010 rör det sig specifikt mål nr 2. Jfr. ref. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[12] Förskotten och avgifterna som erläggs av fartygsägarna har ingen inverkan på EU:s budget.

[13] Utvärdering i efterhand av protokollet för 2006–2010 och förhandsbedömning av det framtida protokollet.

[14] Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[15] Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

[16] Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

[17] Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

[18] Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

[19] Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[20] Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[21] Den ekonomiska ersättningen består av följande delar: a) 455 000 euro per år motsvarande en årlig referensfångstmänd på 7 000 ton och b) 227 500 euro per år mostsvaranade stöd till utvecklingen av en sektorspolitik för fisket i Demokratiska republiken São Tomé och Principe. Om den årliga fångstmänden skulle överstiga 7 000 ton ska den ekonomiska ersättningen ökas med 65 euro för varje överskridande ton som fångats. Det totala årliga belopp som betalas ut av EU får inte överstiga 910 000 euro per år (jfr. artikel 2.5 i protokollet).

[22] Uppskattning av kostnader i samband med uppföljningsuppdrag på plats.

[23] Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[24] Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

[25] Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”

[26] Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.

[27] Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

[28] [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

[29] Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

[30] Inom förvaltningen av strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska fiskerifonden (EFF).

[31] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

[32] När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter ) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.

Top