Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0613

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles från Spanien)

/* KOM/2010/0613 slutlig */

52010PC0613

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles från Spanien) /* KOM/2010/0613 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 29.10.2010

KOM(2010) 613 slutlig

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles från Spanien)

MOTIVERING

Punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] gör det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden ) inom en årlig övre gräns på 500 miljoner euro utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

Anslagsbestämmelserna fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2].

Den 22 mars 2009 lämnade Spanien in ansökan EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid 143 företag verksamma inom huvudgrupp 13 (textilvarutillverkning)[3] enligt Nace rev 2, i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52) i Spanien.

Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd uppfylls.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter |

Referensnummer | EGF/2010/009 |

Medlemsstat | Spanien |

Artikel 2 | b |

Berörda företag | 143 |

Nuts 2-region | Comunidad Valenciana [ES52] |

Huvudgrupp enligt Nace rev. 2 | Huvudgrupp 13 (textilvarutillverkning) |

Referensperiod | 13.4.2009–12.1.2010 |

Startdatum för individanpassade tjänster | 15.6.2010 |

Ansökningsdatum | 22.3.2010 |

Uppsägningar under referensperioden | 544 |

Uppsagda arbetstagare som omfattas av stödet | 350 |

Individanpassade tjänster: budget i euro | 3 028 409 |

Utgifter för åtgärder som får stöd genom fonden[4]: budget i euro | 140 000 |

Procentandel av utgifterna | 4,42 |

Total budget i euro | 3 168 409 |

Stöd från fonden i euro (65 %) | 2 059 466 |

1. Ansökan lämnades in till kommissionen den 22 mars 2010 och kompletterades med ytterligare information fram till den 17 juni 2010.

2. Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den frist på tio veckor som anges i artikel 5 i förordningen.

Samband mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen eller den globala finansiella och ekonomiska krisen

3. För att fastslå att det finns ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturella ändringarna i världshandelsmönstren på grund av globaliseringen, gör Spanien gällande, med hänvisning till Eurostats handelsstatistik, att EU:s handelsbalans för textilvaror har försämrats avsevärt under perioden 2004–2008. Importen av textilvaror till EU ökade med 13 % under perioden 2004–2008. Under samma period minskade textilvaruexporten från EU till resten av världen med 0,5 %. EU:s handelsbalans när det gäller textilvaror föll från ett överskott på 927 miljoner euro under 2004 till ett underskott på 1 441 miljoner euro under 2008.

Textilvaror milj. euro | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Tillväxt i procent 2004/ 2008 |

Import till EU | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Export från EU | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0,5 |

Balans | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Fallet i efterfrågan märktes också av i Spanien. Spaniens negativa handelsbalans för textilvaror minskade med ytterligare 15 % från -609 miljoner 2005 till -698 miljoner euro under 2008.

Dessutom hävdade Spanien att krisen ytterligare förvärrade avmattningen i sektorn.

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 b

5. Spaniens ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom samma huvudgrupp enligt Nace rev. 2 i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå.

6. Enligt ansökan har 544 arbetstagare sagts upp vid 143 företag verksamma inom samma huvudgrupp enligt Nace rev 2 under referensperioden från den 13 april 2009 till den 12 januari 2010. Alla företagen ligger i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana. Av dessa uppsägningar beräknades 247 stycken enligt artikel 2 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. Ytterligare 217 uppsägningar beräknades i överensstämmelse med artikel 2 andra stycket andra strecksatsen, medan 80 uppsägningar beräknades i enlighet med artikel 2 andra stycket tredje strecksatsen.

Uppsägningarna i varje enskilt företag beräknades i enlighet med en av de tre strecksatserna i artikel 2 i förordning (EG) nr 1927/2006. För sju företag[5] beräknades emellertid uppsägningarna med hjälp av två olika strecksatser.

7. Kommissionen har fått bekräftat enligt kravet i artikel 2.2 andra stycket tredje strecksatsen att det faktiska antalet uppsägningar är 544.

Orsakerna till att uppsägningarna inte kunde förutses

8. De senaste åren har varit mycket svåra för textilindustrin, som har gått igenom en genomgripande omstrukturering och modernisering för att leva upp till den konkurrens som blev följden av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal löpte ut och av det avtal om textil och konfektion som följde på det. Efter en väsentlig nedgång i produktionen i början av innevarande årtionde (i genomsnitt -5 % per år) visade produktionen under 2006 tecken på stabilisering och återhämtning. Produktionen under 2007 låg kvar på samma nivå som under 2006. Under 2008 började produktionen av textilvaror falla som ett direkt resultat av den ekonomiska och finansiella krisen, något som inte hade förutsetts, och under det sista kvartalet det året minskade produktionen av textilvaror allt mer (-17 % jämfört med samma period under 2007). Detta förstärktes ytterligare under det första kvartalet av 2009 (-24,5 % jämfört med samma period under 2008). Den ekonomiska och finansiella krisen har också lett till en lägre efterfrågan från några av de utvecklade handelspartnerna, t.ex. USA och Japan (-15 % respektive -7 % i värde av EU-exporten under 2008 jämfört med föregående år).

9. Tendenserna inom den europeiska textilsektorn har traditionellt ansetts vara knutna till hushållens konsumtionsmönster. Som en följd av den ekonomiska och finansiella krisen sjönk efterfrågan på industrivaror på grund av nedgången i konsumenternas tilltro till marknaden och bristen på likvida medel. De spanska myndigheterna hävdar att den finansiella och ekonomiska krisen medförde en plötslig kollaps i världsekonomin med dramatiska konsekvenser för många sektorer, och att den ekonomiska situationen sedan 2008 inte har följt tendenserna från föregående år, vilket inte kunde förutses.

Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet

10. Ansökan rör 544 uppsägningar (varav 350 ingår i målgruppen för stödet) i nedanstående 143 företag:

Företag och antal uppsagda arbetstagare |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Antal företag totalt: 143 | Uppsagda arbetstagare totalt: 544 |

11. Kategorier av arbetstagare som omfattas:

Kategori | Antal | Procentandel |

Män | 216 | 61,7 |

Kvinnor | 134 | 38,3 |

EU-medborgare | 346 | 98,9 |

Icke EU-medborgare | 4 | 1,1 |

15–24 år | 2 | 0,6 |

25–54 år | 269 | 76,9 |

55–64 år | 75 | 21,4 |

Över 64 år | 4 | 1,1 |

12. Fyra av de berörda arbetstagarna är funktionshindrade.

13. Yrkeskategorier:

Kategori | Antal | Procentandel[6] |

Arbete i företagsledningen | 6 | 1,6 |

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning | 33 | 9,5 |

Kontorsarbete | 37 | 10,6 |

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 56 | 16,1 |

Maskinoperatörer | 182 | 52,1 |

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 26 | 7,3 |

Övriga | 10 | 2,7 |

14. Uppdelning efter utbildningsnivå[7]:

Utbildningsnivå | Antal | Procentandel[8] |

Grundutbildning (obligatorisk grundskola) | 280 | 79,9 |

Gymnasienivå | 31 | 8,8 |

Eftergymnasial utbildning | 30 | 8,6 |

Övrig utbildning (icke formell utbildning) | 3 | 0,9 |

Utan utbildning eller har slutat skolan i förtid | 6 | 1,7 |

15. Fördelningen är densamma för alla de 544 uppsagda arbetstagarna.

16. Spanien har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006, bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av de åtgärder som finansieras genom fonden.

Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga parter

17. Det område som berörs av uppsägningarna ligger inom NUTS 2-regionen Comunidad Valenciana och är huvudsakligen koncentrerat till fem distrikt ( comarcas ) på båda sidor av gränsen mellan NUTS 3-provinserna Alicante och Valencia.

18. Av alla spanska företag är 11,5 % baserade i Comunidad Valenciana. Tillverkningssektorn står för 26 % av den totala sysselsättningen i denna region, medan servicesektorn står för 60 %, bygg- och anläggningssektorn för 10 % och den primära sektorn för 4 %. I Comunidad Valenciana finns främst många små och mellanstora företag som huvudsakligen är specialiserade inom möbler, skor, textilvaror, keramik och leksaker. Dessa industrisektorer är koncentrerade i distrikt som ligger runt några få kommuner.

19. De viktigaste berörda parterna är Generalitat Valenciana (den självstyrande regeringen i Comunidad Valenciana), särskilt SERVEF (den självstyrande regeringens offentliga arbetsförmedlingar), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (sysselsättningskonsortiet i Vinalopó-dalen)[9], de fackliga organisationerna UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT-FITEQA och FECOMA-CCOO-PV[10], konfederationen för företag i den självstyrande regionen Valencia (CIERVAL) samt sammanslutningen av textiltillverkare i Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen

20. Åren 2005–2007 låg antalet uppsagda inom textilsektorn i Comunidad Valenciana på en relativt stabil nivå, och tendensen var nedåtgående. De följande två åren (2008–2009). steg antalet uppsagda plötsligt med 40,61 % Sysselsättningen inom textilsektorn står för 4,8 % av den totala sysselsättningen i tillverkningssektorn i regionen.

21. På lokal nivå får dessa uppsägningar avsevärda konsekvenser eftersom sektorn är koncentrerad till några få områden. Textilverksamheten i Comunidad Valenciana (30 % av sysselsättningen i textilsektorn i Spanien) är belägen i industriområden som domineras av denna sektor. Sju distrikt, som nästan alla gränsar till varandra (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó och Baix Segura), står för 75,2 % av sysselsättningen inom textilsektorn i Comunidad Valenciana.

22. I de fem kommuner[11] där flest arbetstagare sagts upp på grund av krisen i textilsektorn står de uppsägningar som avses i denna ansökan för 35,13 % av ökningen i arbetslöshet inom tillverkningssektorn under referensperioden (april 2009–januari 2010).

23. Traditionellt sett har de stora ekonomiska sektorerna i Alicante (NUTS 3-nivå) varit tillverkning av skor samt läder, textil och marmor. Sko- och läderindustrin har dock befunnit sig i svårigheter under de senaste åren, huvudsakligen som en följd av konkurrens från asiatiska skor och andra läderprodukter från Asien. Marmorindustrin – som under dessa år uppfattats som ett skyddsnät – lider också av konsekvenserna av den senaste finansiella och ekonomiska krisen. Som en följd av de uppsägningar som skett i sektorn för natursten i Comunidad Valenciana sände Spanien in ytterligare en ansökan[12] i mars 2010 om ekonomiskt stöd från fonden till dessa arbetstagare.

Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

24. De åtgärder som föreslås nedan utgör ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som alla syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Förberedande verksamhet och ledsagande åtgärder

- Introduktion : Den första åtgärd som genomförs för alla 350 deltagare omfattar information om kvalifikations- och utbildningskrav, tillgängliga utbildningsprogram, stöd till praktiksystem såväl som bidrag och incitament.

- Handledning : Detta omfattar etablering av en profil för arbetstagarna samt utformning, genomförande och uppföljning av de individanpassade åtgärderna, inklusive handledning. Handledningsprocessen ska säkerställa att åtgärderna, om så krävs, anpassas löpande under hela genomförandeperioden.

Utbildning

- Förberedande utbildning : Deltagarna kommer att få en viss grundutbildning i IKT, aktiv jobbsökning, självkänsla och grundläggande kunskaper om färdigheter som behövs i samband med företagsetablering.

- Yrkesinriktad utbildning: Deltagarna i denna åtgärd kommer att få utbildning på de områden som efterfrågas för närvarande. Den teoretiska undervisningen kommer att följas av en betald praktikperiod (320 euro per månad och deltagare). Omkring 24 % av arbetstagarna som omfattas av stödet kommer att delta i denna åtgärd.

- Fortbildning : Deltagarna kommer att få delta i en av de särskilda utbildningar som ges av INEM (den nationella statliga arbetsförmedlingen). Denna fortbildning är kortare än den yrkesinriktade utbildningen, eftersom det handlar om att bygga på eller uppdatera färdigheter som deltagarna redan har. Arbetstagarna kommer att få möjlighet att komplettera klassrumsundervisningen med en betald praktikperiod. Det är dock inte obligatoriskt att genomföra en praktikperiod. Omkring 24 % av arbetstagarna som omfattas av stödet kommer att delta i denna åtgärd.

- Hälso- och sjukvårdsutbildning: Det finns ett ökande behov av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal i det område som berörs av uppsägningarna. Innehållet i denna utbildning kommer att diskuteras med de sociala myndigheterna på lokal nivå för att bättre täcka förväntningarna och behoven i dessa städer. Utbildningen kommer att kombinera teori och praktik. Den senare kommer att organiseras i små grupper för en bättre uppföljning av den praktiska utbildningen. Omkring 10 % av arbetstagarna som omfattas av stödet kommer att delta i denna åtgärd.

- Utbildning i personlig utveckling och introduktion till entreprenörskap : Dessa utbildningar är inriktade på arbetstagare med en profil som gör dem lämpliga för anställningar på mellanchefsnivå eller eventuellt som företagare. De kommer att få utbildning i ämnen som affärsetik och personlig etik, effektiv hantering av förändringar, marknadsföring och innovation som en tillväxtstrategi, emotionell intelligens osv. För de arbetstagare som vill starta eget företag erbjuds det särskild utbildning kombinerad med normal utbildning (omfattande planering, genomförbarhetsundersökningar, förberedelse av affärsplaner osv.). Simuleringsprogramvara kommer att användas för att ge deltagarna möjlighet att simulera beslutsfattandeprocessen i samband med etableringen av ett företag.

Främjande av entreprenörskap

- Rådgivning om projekt och initiativ : Åtgärden syftar till att utveckla, producera och ge handledning till livskraftiga affärsprojekt eller projekt rörande etablering av eget företag. Handledarna försöker också finna möjligheter till självständigt företagande inom och utanför distriktet och föreslå deltagarna dessa.

- Hjälp att starta eget företag : Med hjälp av denna åtgärd ska arbetstagare som vill starta eget företag kunna få hjälp. Åtgärden kommer att bestå av individanpassad handledning under hela företagsetableringsprocessen (utveckling av en affärsidé, genomförbarhetsanalys och hjälp med utarbetandet av en affärsplan) samt stöd när det gäller de administrativa kraven.

- Logistik och ekonomiskt stöd : Åtgärden rör framskaffande av medel och stöd i fråga om de administrativa kraven, så att de berörda arbetstagarna kan ansöka om större bidrag för sitt företag. Handledarna kommer också att följa hur affärsinitiativen utvecklas ekonomiskt samt försöka förutse framtida svårigheter och föreslå möjliga lösningar.

Stöd till intensiv jobbsökning

- Stöd till intensiv jobbsökning : Denna åtgärd omfattar intensiv jobbsökning, inklusive både passiv och aktiv sökning bland lokala och regionala sysselsättningsmöjligheter, särskilt ny ekonomisk verksamhet som innebär självständigt företagande och möjligheter till nya specialiseringar inom textilsektorn. Det kommer att inrättas en webbplats som ska tillhandahålla arbetstagarna Internetverktyg som kan hjälpa dem med deras individuella jobbsökning. Webbplatsen kommer att delas in i tre avsnitt: allmän information, utbildning samt ett begränsat område med tillgång till Internetverktyg, t.ex. programvara för simulering av företagsetablering.

Incitament

- Incitament till deltagande : För att uppmuntra arbetstagarna att delta i dessa åtgärder kommer man att betala ut ett fast belopp på 350 euro till dem om de avslutar sitt individanpassade åtgärdspaket.

- Resebidrag : Arbetstagare som deltar i åtgärderna kommer att få upp till 500 euro i bidrag för sina reseutgifter. Eftersom det inte finns någon lämplig kollektivtransport mellan de mindre städerna i regionen kommer deltagarna att behöva använda sin egen bil för transport från bostadsorten till den stad där åtgärderna äger rum.

- Hjälp till omställning : Ett lönebidrag på 350 euro per månad kommer att utbetalas i högst sju månader till de arbetstagare som finner sysselsättning som löntagare eller självständiga företagare.

- Stöd till företagsetablering : Arbetstagare som startar eget företag kommer att få upp till 3 000 euro för att täcka etableringskostnaderna.

25. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden och som ingår i ansökan omfattar förvaltning och kontroller samt information och marknadsföring, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

26. De individanpassade tjänster som de spanska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De spanska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna för dessa tjänster till 3 028 409 euro och genomförandekostnaderna till 140 000 euro (= 4,42 % av det sammanlagda beloppet). Spanien begär sammanlagt 2 059 466 euro i stöd från fonden (65 % av de sammanlagda kostnaderna).

Åtgärder | Beräknat antal arbetstagare | Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) | Total kostnad (fonden och nationell samfinansiering) (i euro) |

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) |

1. Förberedande verksamhet och ledsagande åtgärder 1.1 Introduktion (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. 1.2. Handledning (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Utbildning 2.1. 2.1. Förberedande utbildning (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Yrkesinriktad utbildning (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Fortbildning (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Hälso- och sjukvårdsutbildning (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

Utbildning i personlig utveckling och introduktion till entreprenörskap (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Praktik | 96 | 900 | 86 400 |

3. Främjande av entreprenörskap 3.1 Rådgivning om projekt och initiativ (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Hjälp att starta eget företag (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistik och ekonomiskt stöd (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Stöd till intensiv jobbsökning (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Incitament 5.1. 5.1. Incitament till deltagande (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Resebidrag (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3. Hjälp till omställning (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Stöd till företagsetablering (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Delsumma individanpassade tjänster | 3 028 409 |

Kostnader för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) |

Förvaltning | 60 000 |

Information och marknadsföring | 40 000 |

Kontroller | 40 000 |

Delsumma av utgifterna för att genomföra åtgärderna | 140 000 |

Totala beräknade kostnader | 3 168 409 |

Stöd från fonden (65 % av de totala kostnaderna) | 2 059 466 |

27. De spanska myndigheterna bekräftar att ovannämnda åtgärder kompletterar de insatser som finansieras av strukturfonderna, och att det har vidtagits åtgärder för att förhindra dubbelfinansiering.

28. Huvudsyftena med Europeiska socialfondens operativa program för 2007–2013 för Comunidad Valenciana är att främja arbetstagarnas livslånga lärande och reducera risken för att elever lämnar skolan i förtid. Man inriktar sig särskilt på de mest sårbara grupperna eller grupper som riskerar social utestängning, huvudsakligen unga arbetstagare eller arbetstagare över 45 år, kvinnor och funktionshindrade, medan de åtgärder som finansieras av fonden kommer att inriktas på arbetstagare som sägs upp i ett område som är högt specialiserat inom textilvarutillverkning, utan några begränsningar när det gäller ålder, utbildning osv.

29. Med en löpande uppföljning av åtgärder med samma syfte och målgrupper kan man undvika överlappningar mellan de åtgärder som finansieras av ESF och de som finansieras av fonden.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta

30. De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som Spanien vill att fonden ska finansiera började tillhandahållas den 15 juni 2010. Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum.

Samråd med arbetsmarknadens parter

31. Arbetsmarknadens parter hördes under förberedelserna för det samordnade åtgärdspaketet. Den föreslagna ansökan diskuterades på mötena den 28 januari 2010 och den 24 februari 2010 med arbetsmarknadens parter SERVEF (den självstyrande regeringens offentliga arbetsförmedlingar), arbetsgivarorganisationerna CIERVAL och ATEVAL, de största fackliga organisationerna UGT och CCOO samt företrädare för kommunledningarna i Ontinyent och Alcoi. På det första mötet förelades projektet för arbetsmarknadens parter, och det inrättades en styrkommitté och en teknisk kommitté. På det andra mötet utarbetades handlingsplanen för varje kommitté, och roller och uppgifter fördelades.

32. De spanska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen uppfylls.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

33. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de spanska myndigheterna i sin ansökan angett följande:

- Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

- Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer.

- Att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem

34. Spanien har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stöden från Europeiska socialfonden. Generaldirektoratet för ekonomiska ärenden under det regionala finans- och sysselsättningsministeriet för Comunidad Valenciana kommer att fungera som förmedlande organ för förvaltningsmyndigheten.

Finansiering

35. På grundval av Spaniens ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster med 2 059 466 euro, vilket utgör 65 % av de sammanlagda kostnaderna. Det belopp som kommissionen föreslår ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Spanien lämnat.

36. Med hänsyn till det största möjliga stödbeloppet från fonden enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1927/2006, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden och tilldelas enligt rubrik 1a i budgetramen.

37. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga belopp som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

38. Genom detta förslag om att utnyttja fonden inleder kommissionen det förenklade trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Budgetmyndighetens två parter uppmanas godkänna såväl behovet av att använda medel ur fonden som det begärda beloppet. Kommissionen ber också den av budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om förslaget om utnyttjande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen om sina avsikter. Om någon av budgetmyndighetens två parter motsätter sig förslaget kommer ett formellt trepartsmöte att sammankallas.

39. Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget, enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Källa till betalningsbemyndiganden

40. För närvarande är det sannolikt att de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga 2010 inom budgetposten 01.0404 ”Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation” inte kommer att utnyttjas till fullo i år.

41. Budgetposten är avsedd att täcka utgifter som uppkommer vid genomförandet av finansieringsinstrumentet inom ramprogrammet, vars huvudsyfte är att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. Stödet betalas ut med en viss fördröjning efter det att medlen har överförts till de konton som förvaltas av Europeiska investeringsfonden. Den finansiella krisen påverkar i hög grad utbetalningsprognoserna för 2010. För att undvika alltför höga saldon på förvaltningskontona har metoden för beräkning av betalningsbemyndiganden setts över mot bakgrund av de planerade utbetalningarna. Beloppet 2 059 466 euro kan därför göras tillgängligt för överföring.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles från Spanien)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[13], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[14], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[15], och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden ) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.

(4) Spanien lämnade den 22 mars 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid 143 företag som är verksamma inom huvudgrupp 13 (textilvarutillverkning) enligt Nace rev 2, i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 17 juni 2010. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 059 466 euro ska anslås.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för det ekonomiska stöd Spanien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 059 466 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel/Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[1] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3] Förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

[4] I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. och Peivor S.L.

[6] Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt.

[7] Kategorier baserade på den internationella standardklassificeringen för utbildning (Isced-97).

[8] Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt.

[9] Detta konsortium består av borgmästarna i Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe och Monforte de Cid, en företrädare för partnerskapet mellan kommunerna i Vinalopó-dalen samt fackliga organisationer och företagsorganisationer på lokal nivå.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación del Metal, Madera y avines de la FIA del País Valenciano (UGT-UGT-PV) och Federación de Construcción, Madera y avines (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi och Alcoi.

[12] Ansökan EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone.

[13] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[14] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

[15] EUT C […], […], s. […].

Top