EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

/* KOM/2010/0403 slutlig */

52010PC0403
[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 20.7.2010

KOM(2010) 403 slutlig

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

MOTIVERING

1. Inledning

Som svar på rådets slutsatser av den 16 november 2009[1] om nästa steg i Iterprojektet ( International Thermonuclear Experimental Reactor )[2] överlämnade kommissionen den 4 maj 2010 ett meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Iter – rådande läge och möjlig väg framåt”[3] om att åtgärda det finansieringsbehov och de förvaltningsvillkor som rör Iter.

Efter utbyte av åsikter vid rådets möte (konkurrenskraft) den 25 och 26 maj 2010 bildade det spanska ordförandeskapet en Iterarbetsgrupp som avslutade sitt arbete den 25 juni 2010. De rådsslutsatser som antogs på den grundvalen bekräftade det kortsiktiga behov som fastställdes i ovannämnda meddelande av ytterligare åtagandebemyndiganden på 1,4 miljarder euro (800 miljoner euro år 2012 och 600 miljoner euro år 2013) i löpande priser för 2012 och 2013. Rådet uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag inom det totala utgiftstaket för den gällande fleråriga budgetramen, inklusive omfördelning av anslag inom rubrik 1A ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”. Ett extraordinärt möte i Iterrådet planeras till den 27–28 juli 2010 för att godkänna basen för Iterprojektet.

Som en följd av kommissionens och medlemsstaternas arbete har en tydlig vision om Iters framtid växt fram, vilket ger ett underlag för EU:s ståndpunkt inför Iterrådets möte den 27–28 juli. Kommissionen välkomnar rådets slutsatser av den 12 juli 2010 med dess starka åtagande för ett framgångsrikt fullbordande av Iterprojektet och erkänner rådets där framförda begäran om att begränsa F4E:s ekonomiska resurser för det europeiska bidraget till byggnadsperiod 2007–2020 av Iter till 6,6 miljarder euro (i 2008 års penningvärde) i stället för 7,2 miljarder euro (i 2008 års penningvärde). Dessa 6,6 miljarder euro utgör referensbeloppet för Iters byggnadsperiod. På denna grundval kan hållbarheten för den långsiktiga finansieringen av Iterprojektet säkerställas.

Kommissionen har klargjort sin åsikt att EU-budgeten i fortsättningen inte kan tas i anspråk för att hantera kostnadsöverdrag. Kommissionen avser därför att anta basen för Iterprojektet, som för närvarande förväntas användas fram till 2020, varvid ska gälla att det ur EU-budgeten för perioden efter 2013 till kostnaderna för projektet kommer att utbetalas ett fast, årligt bidrag, som ska bestämmas av budgetmyndigheten, och att eventuella framtida kostnadsöverdrag inte kommer att belasta EU:s budget.

Antagandet av basen är fortfarande ad referendum eftersom budgetmyndighetens båda grenar (Europaparlamentet och rådet) ännu inte har godkänt och säkerställt finansieringen av Iter.

Vad beträffar Iters ytterligare finansiella behov på kort sikt (2012 och 2013) föreslår kommissionen en blandning av finansiella källor, bl.a. en omfördelning av medel från sjunde ramprogrammet för forskning inom rubrik 1A och av outnyttjade medel mellan rubrikerna.

Föreliggande förslag syftar till att frigöra 400 miljoner euro genom en revidering av den fleråriga budgetramen utan att förändra det övergripande taket för åtagande- och betalningsbemyndiganden för perioden 2007–2013. Samtidigt kommer ytterligare 460 miljoner euro att täckas genom en omfördelning av medel från sjunde ramprogrammet för forskning inom rubrik 1A.

Åtagandet för finansieringen av återstående 540 miljoner euro ska säkerställas vid ett senare skede, med början vid budgetförlikningsmötet i november 2010[4] och, om så behövs, under påföljande årliga budgetförfarande genom att man använder sig av alla budgetmedel som finns upptagna i den fleråriga budgetramen. Kommissionen föreslår att Europaparlamentet, rådet och kommissionen för det ändamålet ska anta en gemensam förklaring senast i samband med budgetförlikningsmötet i november 2010.

2. Rättslig grund

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådet enhälligt anta en förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen efter godkännande av Europaparlamentet. Den 3 mars 2010 lade kommissionen fram ett förslag till en sådan rådsförordning[5]. Kommissionen hoppas att den kommer att antas före utgången av året.

Mot bakgrund av vikten av att utan dröjsmål förnya Europeiska unionens politiska åtagande att förverkliga Iterprojektet lämnar kommissionen föreliggande förslag i överensstämmelse med reglerna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[6], som fortsatt är tillämpligt tills den nya förordningen är antagen.

3. Användning av marginaler och omfördelning av anslag inom rubrik 1A

De disponibla marginalerna under taken för rubrik 1A uppgår till 50,1 miljoner euro för 2011, 34 miljoner euro för 2012 och 47 miljoner euro för 2013. Ingen marginal återstår för 2010. Mot bakgrund av punkt 13 i det interinstitutionella avtalet, enligt vilken institutionerna måste lämna tillräckliga marginaler under taken, anser kommissionen att dessa marginaler inte kan tas i anspråk för att bidra till att täcka Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov.

I enlighet med punkt 23 första stycket i det interinstitutionella avtalet har kommissionen undersökt möjligheterna till en omfördelning av utgifterna mellan de program som faller under denna rubrik, med målsättningen att inom taket för rubriken i fråga frigöra ett belopp som i förhållande till den nya planerade utgiften är väsentligt, både i absoluta tal och räknat i procent. Som en följd av detta föreslår en omfördelning av 100 miljoner euro år 2012 och 360 miljoner euro år 2013 från sjunde ramprogrammet för forskning.

4. Överföringar från en rubrik till en annan (åtagandebemyndiganden)

I enlighet med punkt 23 andra stycket i det interinstitutionella avtalet har kommissionen undersökt möjligheterna att utjämna effekten av en höjning av taket för en rubrik genom att sänka taket för en annan rubrik.

De kvarstående marginalerna under utgiftstaken för andra rubriker än rubrik 1A för åren 2010–2013 uppskattas för närvarande enligt följande[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Rubrik 1B | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Rubrik 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Rubrik 3 A | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Rubrik 3 B | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Rubrik 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Rubrik 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Med hänsyn till punkt 13 i det interinstitutionella avtalet och med tanke på Lissabonfördragets eventuella finansiella konsekvenser, anser kommissionen att de kvarlämnade marginalerna under taken för rubrik 1B, rubrik 3A, rubrik 3B, rubrik 4 och rubrik 5 är för små för att bidra till att täcka Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov.

Endast marginalerna under rubrik 2 år 2010 ligger på en nivå som kan räcka till för att kompensera avsaknaden av marginal under rubrik 1A, särskilt sedan jordbruksutgifterna för år 2010 väl blivit bekräftade. Den nuvarande marginalen under 2010 års utgiftstak för rubrik 2 uppgår till 456 miljoner euro. Kommissionen föreslår i detta skede en sänkning av detta tak med 400 miljoner euro och en höjning av utgiftstaken för rubrik 1A med 160 miljoner euro för år 2012 och med 240 miljoner euro för år 2013.

Den föreslagna justeringen mellan utgiftstaken lämnar en marginal på 56 miljoner euro disponibel under taket för rubrik 2 år 2010. Kommissionen har åtagit sig att vidta alla åtgärder som är lämpliga för att garantera respekten för de beslut som fattats om utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om dess finansiering, däribland även överenskommelsen om hälsokontrollen.

5. Betalningsbemyndiganden

Enligt punkt 23 fjärde stycket i det interinstitutionella avtalet ska det vid varje revidering tillses att ett lämpligt förhållande föreligger mellan åtaganden och betalningar. De årliga taken för betalningsbemyndiganden behöver därför anpassas på grundval av den förväntade utbetalningsprofilen för ytterligare åtagandena under rubrik 1A år 2012 och 2013 som utjämnas med en motsvarande reducering av åtagandebemyndigandena från taket för rubrik 2 år 2010. Budgetramens totala tak för perioden 2007–2013 ska lämnas oförändrat.

6. Sammanfattande tabell och slutsats

I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna ändringarna av taken för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i budgetramen. Beloppen uttrycks i löpande priser.

(miljoner euro) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning | 160 | 240 | 400 |

2. Skydd och förvaltning av naturresurser | -400 | -400 |

Förändring av åtagandebemyndiganden totalt | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Förändring av betalningsbemyndiganden totalt | -400 | 160 | 240 | 0 |

I revideringen har de övergripande taken för åtagande- och betalningsbemyndiganden uttryckta i löpande priser bevarats oförändrade.

Resultatet av de ovannämnda ändringarna anges i löpande priser i tabellen över budgetramen.

Det formella beslutet om att ändra det interinstitutionella avtalet vad beträffar budgetramen måste hänvisa till den tabell som finns i det interinstitutionella avtalet och som uttrycks i 2004 års fasta priser. Beloppen i löpande priser måste därför räknas om till 2004 års priser med hjälp av en fast årlig deflator på 2 %, enligt punkt 16 i det interinstitutionella avtalet (se bilagan nedan till förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut).

[pic]

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[9], särskilt punkt 21, punkt 22 första och andra stycket och punkt 23,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Vid [trepartsmötet]/[budgetförlikningsmötet] den … … 2010 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om formerna för att lämna ytterligare finansiering till Iterprojektet. Finansieringen förutsätter en revidering av den fleråriga budgetramen för 2007–2013 i enlighet med punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet i syfte att höja taken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1A med 160 miljoner euro för 2012 och med 240 miljoner euro för 2013 i löpande priser.

(2) Höjningen av utgiftstaken för åtagandebemyndiganden under underrubrik 1 A för 2011 och 2013 kommer till fullo att kompenseras genom en sänkning av utgiftstaket för åtagandebemyndiganden under rubrik 2 för år 2010.

(3) För att ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar ska bibehållas kommer de årliga utgiftstaken för betalningsbemyndiganden att justeras. Justeringen kommer att vara neutral i betalningsbehovshänseende under perioden 2007–2013.

(4) Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta[10].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning ska ersättas av bilagan till föreliggande beslut.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

BILAGA

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Avtal undertecknat den 21 november 2006 om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet, (EUT L 358, 16.12.2006, s. 62).

[3] KOM(2010) 226, 4.5.2010.

[4] Utan att det påverkar behovet av att upprätthålla de nödvändiga marginalerna för 2011 års budget.

[5] KOM(2010) 72.

[6] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[7] För 2010: aktualiserade uppgifter som bygger på kommissionens förslag till ändringsbudget 6/2010 [KOM(2010) 315, 17.6.2010] och för 2011–2013: ekonomisk planering som ingår i den allmänna inledningen till budgetförslaget för 2011 [KOM(2010) 300, 15.6.2010].

[8] Minus 18,3 miljoner euro som finansieras genom flexibilitetsmekanismen.

[9] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[10] För detta ändamål kommer beloppen i ovanstående överenskommelse att räknas om i 2004 års priser.

Top