EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2010 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 31 mars 2010

om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Den 8 mars 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran om yttrande från Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom nationella centralbanker hjälper till med, eller bidrar till, sammanställningen av statistik enligt rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2). Dessutom rapporterar de statistik över den offentliga sektorns finanser till ECB så att Europeiska centralbankssystemet (ECBS) kan utföra de uppgifter som avses i artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmän kommentar

ECB stöder förslaget till förordning som är ett viktigt steg på vägen för att öka kvaliteten på den statisk som omfattas av förordning (EG) nr 479/2009.

Specifika kommentarer

ECB understryker vikten av att alla medlemsstater ger kommissionen (Eurostat) tillgång till all information som kommissionen behöver för att bedöma uppgifternas kvalitet. ECB anser även att man för detta ändamål bör inkludera en mer utförlig uppräkning än den föreslagna i artikel 8.2, så att det blir ännu tydligare vilken typ av information som kan begäras in. Det bör även tydligt framgå att uppräkningen inte är uttömmande.

På samma sätt anser ECB att man i artikel 11.3 med hjälp av exempel kunde ange när metodiska besök är påkallade. ECB anser att ofta förekommande och omfattande revideringar av uppgifter, justeringar av stockar/flöden som inte förklaras samt olösta metodproblem kan ge anledning till oro som nödvändiggör metodiska besök, som ECB anser är ett utmärkt sätt att förbättra kvaliteten på uppgifter. Självfallet kan bestämmelserna om dessa besök i förordning (EG) nr 479/2009, samt även andra bestämmelser som vars mål är att förbättra uppgiftskvaliteten, endast få effekt om de tillämpas fullt ut.

ECB anser att definitionen ”underskottet (överskottet)” i förordning (EG) nr 479/2009 bör anpassas till internationella statistiska standarder. ECB föreslår därför att man när det gäller förfarandet vid alltför stora underskott använder nettoupplåning (B.9) från nationalräkenskaperna såsom man gjorde under tidigare år. Detta skulle också bidra till att öka öppenheten kring rapporteringsförfarandet eftersom ett underskott, om man undantar betalningar som grundar sig på svappar och framtida räntesäkringsavtal från det underskottsbegrepp som används för förfarandet vid alltför stora underskott, blir svårare att manipulera genom komplicerade finansiella transaktioner.

För att öka uppgiftskvaliteten skulle ECB dessutom vilja säkerställa att sammanställningen av de förväntade uppgifterna baseras på de mest aktuella uppgifterna som finns tillgängliga, och att man i möjligaste mån använder månads- och kvartalsvisa uppgifter. Om möjligt bör även kvaliteten på dessa förväntade uppgifter granskas.

ECB anser också att kommissionen bör ges mer tid för att bedöma de faktiska uppgifterna och förordar därför att den tidsperiod som avses i artikel 14 förlängs med en vecka till sammanlagt fyra veckor. Om denna period förlängs måste även medlemsstaterna överföra uppgifterna tidigare så att administrativa förfaranden i vilka uppgifterna används (t.ex. framtagandet av konvergensrapporter) inte störs. ECB föreslår därför att man i framtiden tidigarelägger tidsfristerna för uppgiftsrapportering. ECB har informerats om att man för närvarande planerar en ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3) (d.v.s. leveransprogrammet för ENS) och man bör då samordna respektive tidsfrister så att inga konsistensproblem uppstår.

Slutligen anser ECB att det är viktigt att de nationella statistikkontoren har tillgång till sådan information som behövs för att kontrollera att inrapporterade uppgifter stämmer överens med artikel 1 i förordning (EG) nr 479/2009 samt de ENS-redovisningsregler som denna bygger på.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 mars 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2010) 53 slutlig.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 8.2 i förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 8

”2.   Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) åtkomst till all information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet, inklusive statistisk information såsom uppgifter från nationalräkenskaper, förteckningar, anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott, ytterligare enkäter och klargöranden som rör anmälningarna.

Frågeformulärens utformning ska fastställas av kommissionen (Eurostat) efter samråd med kommittén för valuta-, finans och betalningsbalansstatistik.”

Artikel 8

”2.   Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) åtkomst till all statistisk och bugetrelaterad information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet..

Statistisk och bugetrelaterad information omfattar särskilt

a)

uppgifter från nationalräkenskaperna,

b)

lagerstockar,

c)

anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott,

d)

ytterligare enkäter och klargöranden som rör anmälningar om alltför stora underskott,

e)

information från riksgäld/finansministerium/behörig myndighet med ansvar för stats- och regionbudget,

f)

konton för enheter som inte ingår i budgeten/ideella organisationer och liknande enheter som är en del av den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna,

g)

socialförsäkringssystemens konton,

h)

granskningar av kommuner.

Frågeformulärens utformning ska fastställas av kommissionen (Eurostat) efter samråd med kommittén för valuta-, finans och betalningsbalansstatistik.”

Förklaring

Förslaget till förordning bör ange att den information som efterfrågas kan avse både statistiska och bugetrelaterade uppgifter, och bör av tydlighetsskäl exemplifiera olika sådana informationskategorier.

Ändring 2

Artikel 11.3 i förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 11

”3.   Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.

Metodiska besök ska endast genomföras i undantagsfall där man tydligt identifierat betydande risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet.”

Artikel 11

”3.   Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.

Metodiska besök ska endast genomföras i undantagsfall där man tydligt identifierat betydande risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet, t.ex. ofta förekommande och omfattande revideringar av uppgifter, justeringar av stockar/flöden som inte förklaras samt olösta metodproblem.”

Förklaring

ECB föreslår att man i form av en ofullständig uppräkning anger i vilka undantagsfall metodiska besök är nödvändiga.


Nuvarande ordalydelse

ECB:s ändringsförslag

Ändring 3

Artikel 1.3 i förordning (EG) nr 479/2009

”3.   Med underskottet (överskottet) i den offentliga sektorns finanser avses den offentliga sektorns (S.13) nettoupplåning (finansiella sparande) (EDP B.9) enligt definitionen i ENS 95. De räntebelopp som ingår i underskottet i den offentliga sektorns finanser är räntorna (EDP D.41) enligt definitionen i ENS 95.”

”3.   Med underskottet (överskottet) i den offentliga sektorns finanser avses den offentliga sektorns (S.13) nettoupplåning (finansiella sparande) ( B.9) enligt definitionen i ENS 95. De räntebelopp som ingår i underskottet i den offentliga sektorns finanser är räntorna ( D.41) enligt definitionen i ENS 95.”

Förklaring

Såsom framgår av de specifika kommentarerna ovan föreslår ECB att man ökar öppenheten kring rapporteringsförfarandet genom att använda nettoupplåning (B.9) för förfarandet vid alltför stora underskott.

Ändring 4

Artikel 2.1 i förordning (EG) nr 479/2009

”1.   Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De ska vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna. De bör utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.”

”1.   Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De ska vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna samt de månads- och kvartalsvisa utfallen. De bör utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.”

Förklaring

ECB anser att kvaliteten på de förväntade uppgifterna skulle öka om dessa sammanställdes med hjälp av de mest aktuella uppgifterna som finns tillgängliga.

Ändring 5

Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 479/2009

”1.   Senast tre veckor efter den sista rapporteringsdag som avses i artikel 3.1 eller efter de revideringar som avses i artikel 6.1 ska kommissionen (Eurostat) tillhandahålla de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen som krävs för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott. Uppgifterna ska tillhandahållas genom offentliggörande.”

”1.   Senast fyra veckor efter den sista rapporteringsdag som avses i artikel 3.1 eller efter de revideringar som avses i artikel 6.1 ska kommissionen (Eurostat) tillhandahålla de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen som krävs för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott. Uppgifterna ska tillhandahållas genom offentliggörande.”

Förklaring

ECB föreslår en mindre justering av tidsfristen för att kommissionen ska få mer tid att bedöma kvaliteten på de uppgifter som medlemsstaterna rapporterar.

Ändring 6

Artikel 16.1 i förordning (EG) nr 479/2009

”1.   Medlemsstaterna ska se till att de faktiska uppgifter som rapporteras till kommissionen (Eurostat) tillhandahålls i enlighet med principerna i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97. I detta avseende ska de nationella statistiska myndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artikel 1 i denna förordning och de redovisningsregler enligt ENS 95 som utgör underlaget.”

”1.   Medlemsstaterna ska se till att de faktiska uppgifter som rapporteras till kommissionen (Eurostat) tillhandahålls i enlighet med principerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009. I detta avseende ska de nationella statistiska myndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artikel 1 i denna förordning och de redovisningsregler enligt ENS 95 som dessa bygger på. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella statistikkontoren får tillgång till all information som de behöver för att utföra sina uppgifter.”

Förklaring

De nationella statistiska myndigheterna bör få tillgång till all information de behöver för att kontrollera att inrapporterade uppgifter uppfyller kraven i artikel 1 i förordningen och de redovisningsregler enligt ENS 95 som dessa bygger på. Denna fråga har även diskuterats i ECB:s yttrande CON/2010/17 av den 23 februari 2010 om inrättandet av det grekiska statistiksystemet och en oberoende statistikmyndighet  (2).


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Publicerat på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu


Top