EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 januari 2010 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 11 januari 2010

över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av

direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Inledning och rättslig grund

Den 14 oktober 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (1) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom direktivförslaget berör grundläggande uppgifter för Europeiska centralbankssystemet, nämligen att bidra till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet enligt artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Kommentarerna i detta yttrande påverkar inte ECB:s yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (2).

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB välkomnar syftet att stärka investerarskyddet genom att göra informationen i prospekt enklare och mer lättläst. Framför allt när det gäller mindre standardiserade värdepapper, som värdepapper med bakomliggande tillgångar, och andra kategorier av värdepapper med bakomliggande säkerheter, i synnerhet säkerställda obligationer, skulle det vara till fördel för investerare och lagstiftare med en väldefinierad sammanfattning som innehåller nyckelinformation om värdepapper och berörda parter samt detaljerade bestämmelser om det civilrättsliga ansvaret för informationen i sammanfattningen. Detta möjliggör jämförelser inte enbart mellan tillgångsklasser utan även mellan värdepapper inom tillgångsklasserna.

1.2

I detta hänseende välkomnar ECB i hög grad den nuvarande dialogen mellan ECB, de behöriga myndigheterna och branschen om möjligheten att skapa en standard för referensuppgifter om värdepapper och emittenter i syfte att göra dessa uppgifter tillgängliga för beslutsfattare, lagstiftare och finansiella marknader genom en internationell offentlig infrastruktur. Genom en sådan infrastruktur skulle alla berörda parter få tillgång till de högkvalitativa uppgifter som krävs för att ta fram mer aktuella och tillförlitliga analyser av de alltmer komplexa finansiella marknaderna, särskilt under perioder med turbulens (3).

2.   Specifika kommentarer

Offentliggörande av centralbankernas utlåning enligt EU:s lagstiftning

2.1

Direktiv 2003/71/EG (4), direktiv 2004/109/EG (5) och annan EU-lagstiftning (6) innehåller olika krav på offentliggörande som främjar marknaderna och skyddet av investerarna. Vissa av dessa direktiv innehåller undantag till reglerna för offentliggörande. Framför allt fastställs följande i artikel 8.2 i direktiv 2003/71/EG: ”Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får medge att viss information som föreskrivs i detta direktiv eller i de genomförandeåtgärder som avses i artikel 7.1 utelämnas i prospekten, om den finner att a) offentliggörande av sådan information skulle strida mot det allmänna intresset”. Något liknande undantag föreskrivs inte i direktiv 2004/109/EG.

2.2

Det bör införas en tydlig rättslig ram så att centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd kan ske smidigt och snabbt, även i krissituationer, vilket blev tydligt under finanskrisen. I detta hänseende är det nödvändigt att hålla information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd till ett visst kreditinstitut, inklusive likviditetsstöd i nödlägen, konfidentiell för att bidra till hela det finansiella systemets stabilitet och upprätthålla allmänhetens förtroende under en krisperiod. Ovannämnda undantag som fastställs i artikel 8.2 a i direktiv 2003/71/EG skulle kunna användas som rättslig grund för att inte offentliggöra viss information om centralbankers åtgärder, inklusive likviditetsstöd i nödlägen. Ett undantag från kraven på offentliggörande bör dock uttryckligen göras i all relevant EU-lagstiftning. Dessutom kräver en smidig funktion av det finansiella systemet ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs. Av dessa skäl innehåller bilagan ändringsförslag till direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG och motsvarande ändringar ska införas i all relevant EU-lagstiftning som gäller krav på offentliggörande.

2.3

ECB är redo att samarbeta ytterligare med kommissionen om den här frågan.

3.   Ändringsförslag

I de fall där ECB rekommenderar att direktivförslaget ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 januari 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2009) 0491 slutlig.

(2)  KOM(2009) 0576 slutlig.

(3)  Se ”Remarks on the future of European financial regulation and supervision”, huvudtal som hölls av Jean-Claude TRICHET, ECB:s ordförande, vid Europeiska värdepapperskommitténs möte i Paris den 23 februari 2009, finns på http://www.ecb.europa.eu

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  Närmare bestämt rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, EGT L 222, 14.8.1978, s. 11; rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning, EGT L 193, 18.7.1983, s. 1; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 2.1 e i i direktiv 2003/71/EG

”e)

kvalificerade investerare:

i)

Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG.”

”e)

kvalificerade investerare:

i)

Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG. Personer eller företag som på begäran behandlas som icke-professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG ska inte anses vara kvalificerade investerare.”

Förklaring

Definitionen av kvalificerade investerare i direktiv 2003/71/EG omfattar uttryckligen ECB och centralbankerna (artikel 2.1 e ii); skyldigheten att offentliggöra prospekt ska därför inte gälla när erbjudanden av värdepapper endast riktas till dem (artikel 3.2 a). I direktivförslaget finns det inte längre någon uttrycklig hänvisning till ECB och centralbankerna som kvalificerade investerare, utan den föreslagna nya definitionen av ”kvalificerade investerare” omfattar ”personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG”. För ECB och centralbankerna gäller att de både anses vara professionella kunder och bedöms vara godtagbara motparter, så ECB inser att de normalt skulle fortsätta att vara kvalificerade investerare. Men i direktivförslaget har det inte klargjorts vilka regler som ska gälla för professionella kunder som på begäran behandlas som icke-professionella i enlighet med bilaga II till direktiv 2004/39/EG. Genom detta ändringsförslag skulle det i klargörande syfte fastställas att förteckningen över professionella kunder och godtagbara motparter enligt direktiv 2004/39/EG ska anpassas till förteckningen över kvalificerade investerare enligt direktiv 2003/71/EG, i enlighet med syftet med kommissonens ändringsförslag (se skäl 6 i direktivförslaget).

Ändring 2

Artikel 8.2a i direktiv 2003/71/EG (ny)

Ingen text

”2a.   Prospektet och eventuella tillägg till detta får inte innehålla några krav på information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) som har tillhandahållits till en viss kreditinstitution av en centralbank inom ECBS.”

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett visst kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.

Ändring 3

Artikel 8.4 i direktiv 2004/109/EG (ny)

Ingen text

”4.   Den information som lämnas enligt artiklarna 4, 5 och 6 får inte innehålla något krav på information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) som har tillhandahållits till en viss kreditinstitution av en centralbank inom ECBS.

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett viss kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.

Aktuell text

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 4

Artikel 11.1 i direktiv 2004/109/EG

”1.   Artiklarna 9 och 10 c ska inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem.”

”1.   Artiklarna 9 och 10 c ska inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem eller i samband med centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen).”

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett visst kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top