EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/10


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2009/C 31/08)

XA-nummer: XA 350/08

Medlemsstat: Finland

Region: Finland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Rättslig grund: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Årlig total budget är 3 miljoner EUR. Stödet ska tillämpas åren 2009–2013

Högsta stödnivå: 100 %

Datum för genomförande: Den 1 januari 2009

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Den 31 december 2013

Stödets syfte: Stöd beviljas registrerade allmännyttiga föreningar och offentligrättsliga samfund. Slutlig stödmottagare är jordbrukare som anses vara små eller medelstora jordbruksföretag verksamma med primär produktion.

Stödet grundar sig på artikel 15

Berörd(a) sektor(er): NACE-kod.

A1-jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill.

Produkter som omfattas av bilaga 1 i EG-fördraget

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Webbplats: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Övriga upplysningar: Stödet beviljas och administreras av jord- och skogsbruksministeriet. Stödet uppgår till 3 miljoner EUR, dvs. sammanlagt 15 miljoner EUR under åren 2009–2013. Det kan beviljas för vittgående nationella utvecklingsprojekt som gäller marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter som prioriterar kunskap om högklassiga jordbruksprodukter, matkultur eller hälsosamma matvanor samt för informationsförmedling som hänför sig till dessa helheter.

Ett projekt kan genomföras i form av utvecklingsåtgärder inom marknadsföring eller produktion, t.ex. information, utredningar, utbildning av jordbrukare och rådgivning eller ordnande av kunskapsutbyte mellan aktörer inom livsmedelsbranschen samt mässor och uppvisningar. Målgrupper i projekten kan vara jordbrukare och konsumenter samt aktörer inom livsmedelsbranschen, t.ex. centralkök, läroanstalter, medier och näringsexperter.

Stödordningen fungerar i praktiken så att allmännyttiga samfund med hjälp av stödet genomför projekt som gagnar andra målgrupper som t.ex. konsumenter eller jordbrukare. Exempelvis kan projekt som informerar om produkters näringsfördelar rikta in sig på konsumenterna och förutom dessa gagnar projektet indirekt även jordbrukare som producerar nämnda produkter, eftersom denna typ av kunskap kan göra produkterna mer uppskattade och därigenom indirekt även höja konsumtionen av dem.

Man får i samband med projekten inte hänvisa till produkternas ursprung, enskilda produkter eller varumärken och de måste överensstämma med gemenskapens regelverk för statligt stöd. På så sätt försöker man se till att åtgärderna inte snedvrider konkurrensen.

Stödnivå: stödnivån på 100 % enligt gemenskapens regler begränsas genom 6 § i statsunderstödslagen, enligt vilken kompensationen endast kan betalas ut om den är motiverad och nödvändig för att målen ska nås.

Informationsspridning

Informationen kan exempelvis handla om matsäsonger och teman som ökar konsumenternas intresse för måltidsvanor som främjar välbefinnande och hälsa. I detta sammanhang kan man även publicera matrecept i en elektronisk kokbok eller exempelvis för medierna.

Andra åtgärder kan vara informationsarrangemang, seminarier, journalistutflykter, uppvisningar av aktuella frågor för mat-, konsument- och ekonomijournalister samt för skolor.

Också skapandet av webbsidor och läromaterial på nätet, som också kan finnas i tryckt form, t.ex. om tillverkning av honung, hur den hanteras, vilka egenskaper den har och hur den används hör till området information.

Målet för hälsovårdarkampanjen kan vara att utöka hälsovårdarnas och föräldrarnas kunskaper om god näring och vägleda barnfamiljernas näringsvanor genom att ge tillgång till kunskap och hjälpmedel till stöd för matvanor som främjar välbefinnande oh hälsa.

Skolköken och andra motsvarande kök kan informeras i ämnen som rör användningen av ekologiska produkter. Informationsarbetet kan också kräva förberedelser i form av olika utredningar, t.ex. strategisk planering eller marknadsundersökningar samt studieresor.

Utbildning

Som utbildning av jordbrukare räknas bland annat s.k. plockarutbildning, varvid de deltagande exempelvis tenterar av 2–4 växter eller svampar åt gången och får godkända resultat antecknade i sitt plockarkort. Plockarkurser kan bara anordnas vid tidpunkter då de produkter som kursen handlar om finns tillgängliga i naturen.

Jordbrukarna behöver kunskaper exempelvis om ekologiskt odlade naturprodukters egenskaper, så att en utveckling av produktionen blir möjlig. För att uppnå detta mål anordnas utbildning i samarbete med branschorganisationerna.

Informationsutbyte

Informationsutbyte kan gälla mässor, utställningar, tävlingar eller anordnande av och deltagande i evenemang som främjar informationsutbyte mellan livsmedelsbranschens övriga aktörer.

Rådgivning

Understöd kan lämnas till rådgivning som riktar sig till jordbrukare

XA-nummer: XA 353/08

Medlemsstat: Finland

Region: Hela Finland

Namnet på stödordningen: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Rättslig grund: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Planerade årliga utgifter inom stödordningen: 1,2 miljoner EUR per år. Stödet ska tillämpas åren 2009–2013

Högsta stödnivå: Stödnivån på 100 % enligt gemenskapens regler begränsas genom 6 § i statsunderstödslagen, enligt vilken kompensationen endast kan betalas ut om den är motiverad och nödvändig för att målen ska nås

Datum för genomförande: Den 1 januari 2009

Varaktighet för stödordningen: Den 31 december 2013

Stödets syfte: Understöd beviljas registrerade allmännyttiga föreningar och organisationer, statliga myndigheter eller andra offentligrättsliga samfund. Slutliga stödmottagare är jordbrukare som anses vara små eller medelstora jordbruksföretag verksamma med primär produktion.

Stödet grundar sig på artikel 15.2 a samt c–e i förordning (EG) nr 1857/2006

Berörd(a) sektor(er): NACE-kod.

A1-jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill.

Produkter som omfattas av bilaga 1 i EG-fördraget

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Webbplats: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Övriga upplysningar: Stödet beviljas och administreras av jord- och skogsbruksministeriet. Stödet uppgår till 1,2 miljoner EUR, dvs. sammanlagt 6 miljoner EUR under åren 2009–2013. Det kan beviljas för riksomfattande utvecklingsprojekt som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet och som genomför kvalitetsstrategi för livsmedelsekonomin. Projekten ska förbättra livsmedelsekonomins konkurrenskraft, stärka livsmedelsekonomins samhällsansvarighet (bl.a. utveckling av spårbarhet och efterlevnad av etiska verksamhetsprinciper) samt öka konsumenternas kunskaper om hur livsmedelsekonomin fungerar.

Projekten kan gälla aktiviteter som gagnar livsmedelsekonomins värdekedja och som förbättrar kvaliteten på produkter eller verksamheter, t.ex. i form av informationskampanjer, utredningar, utbildning av jordbruksprodukternas producenter och rådgivning för dem eller arrangemang av informationsutbyte mellan livsmedelsbranschens aktörer. Målgrupper i projekten kan vara jordbruksproducenter och konsumenter samt aktörer inom livsmedelsbranschen, t.ex. centralkök, läroanstalter, medier och näringsexperter. Projektens slutliga stödmottagare är jordbrukare som anses vara små eller medelstora jordbruksföretag verksamma med primär produktion.

Stödordningen fungerar i praktiken så att stödmottagarna (registrerade föreningar och organisationer, forskningsinstitut, statliga myndigheter och andra offentliga samfund) med hjälp av stödet genomför riksomfattande projekt som ofta gagnar hela livsmedelskedjan. Exempelvis kan informationsprojekt om arbetet med produktkvalitetsförbättring inom sektorn rikta sig till konsumenterna. Av projekten gagnas dock förutom konsumenterna indirekt också jordbruksproducenterna av de nämnda produkterna. Detta slag av kunskap kan stärka tilliten till produktionen och produkterna, liksom uppskattningen av dem, och på så sätt indirekt även öka användningen av dem.

Man får i samband med projekten inte hänvisa till produkternas ursprung, enskilda produkter eller varumärken och de måste överensstämma med gemenskapens regelverk för statligt stöd. På så sätt försöker man se till att åtgärderna inte snedvrider konkurrensen.

Stödnivån på 100 % enligt gemenskapens regler begränsas genom 6 § i statsunderstödslagen, enligt vilken kompensationen endast kan betalas ut om den är motiverad och nödvändig för att målen ska nås.

Informationsspridning

Informationen får inte innehålla reklam.

Godkänd information inbegriper

artiklar och pressmeddelanden (t.ex. om nya sätt att säkra husdjurs välbefinnande eller om elektroniska system för informationsutbyte gällande övervakning av produktion av jordbruksprodukter),

informationsmöten, seminarier, journalistutflykter samt utställningar om aktuella jordbruksproduktionsämnen för mat-, konsument- och ekonomijournalister samt för skolor,

skapande av webbsidor och läromaterial på nätet, som också kan finnas i tryckt form (t.ex. hygienkrav vid bärplockning, hur spannmål kan hållas sjukdomsfria, bestämmelser för djurs välbefinnande, jordbruksmetoder på gårdarna som är förenliga med en hållbar utveckling eller konsumenternas förväntningar och rättigheter), samt

information till centralkök (kök i skolor och liknande inrättningar), t.ex. i ämnen som berör köp av lokala produkter med korta transporter.

Informationsarbetet kan också kräva förberedande arbete i form av olika utredningar, t.ex. strategiarbete eller marknadsundersökningar samt studieresor.

Utbildning

Utbildning av producenter av jordbruksprodukter kan vara t.ex. hygienutbildning för bärplockare där de orienteras i frågor gällande god hygien vid plockning och transport. Den kan även ha att göra med exempelvis djurhälsokontroller och elektronisk registrering.

Informationsutbyte

Informationsutbyte kan gälla uppvisningar, tävlingar eller anordnande av och deltagande i andra evenemang som främjar informationsutbyte mellan livsmedelsbranschens aktörer.

Rådgivning

Understöd kan lämnas till rådgivning som riktar sig till producenter av jordbruksprodukter

XA-nummer: XA 398/08

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: North-East England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Living North Pennines

Rättslig grund: National Heritage Act (1980)

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 76 508 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån uppgår till högst 100 % och stödet kan användas för faktiska kostnader för investeringar eller anläggningsarbeten för att bevara icke-produktiva natur- och kulturmiljövärden hos jordbruksföretag. Stödet ges i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1857/2006

Datum för genomförande: Stödordningen kommer att börja gälla den 28 november 2008 eller då stödordningen offentliggörs av kommissionen om detta sker senare

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Stödordningen kommer att börja gälla den 28 november 2008 eller då stödordningen offentliggörs av kommissionen om detta sker senare. Den kommer att upphöra den 31 december 2010. Den sista utbetalningen kommer att göras den 31 december 2010

Stödets syfte: Stödet avser investeringar eller större arbeten som syftar till att bevara icke-produktiva natur- och kulturarv som finns på jordbruksföretag. Arbetet som ska utföras inkluderar restaurering av strukturens väggar genom att reparera, foga om och förstärka strukturen för att förhindra att den faller ner. Detta är i överensstämmelse med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1857/2006

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk – Jordbruksföretaget måste vara klassificerat som ett litet eller medelstort företag enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1857/2006

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Ansvarig myndighet för ordningen är:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Det organ som förvaltar ordningen är:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Webbplats: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplats


Top