Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0127

Att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2009 om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel (2008/2136(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 87/126


Torsdag 12 mars 2009
Att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel

P6_TA(2009)0127

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2009 om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2007 med titeln ”Om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel” (KOM(2007)0691),

med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2006 om fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU (1),

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0090/2009), och av följande skäl:

A.

Rättslig konvergens är en förutsättning för att omfattande luftavtal ska kunna slutas på ett framgångsrikt sätt, särskilt i förhållande till bestämmelserna om säkerhet, skydd, konkurrens, statligt stöd, miljö och arbetstagarnas rättigheter.

B.

När kommissionen förhandlar om ett omfattande luftfartsavtal med Israel måste den utnyttja sakkunskap och information från medlemsstaterna och andra berörda parter och involvera dem före, under och efter förhandlingarna.

C.

Israel är den viktigaste luftfartsmarknaden i Mellanöstern och har en stor tillväxtpotential. Israel innehar också en strategisk ställning som en bro mellan Europa och Mellanöstern och gentemot regioner som ligger längre bort.

1.

Europaparlamentet välkomnar att man förbundit sig att föra förhandlingar med Israel om ett omfattande luftfartsavtal.

2.

Europaparlamentet betonar vikten av ett avtal för att utarbeta villkor för ett utvidgat gemensamt luftrum.

3.

Europaparlamentet betonar att avtalet inte får begränsa det marknadstillträde som redan nåtts i befintliga bilaterala avtal.

4.

Europaparlamentet betonar att avtalet bör vara välavvägt vad gäller marknadstillträde. Dessutom måste marknadsöppningen ske stegvis, vara ömsesidig och hållbar.

5.

Europaparlamentet betonar att en öppning av marknaderna alltid måste respektera rättslig konvergens vad gäller säkerhet, skydd, miljöfrågor, statligt stöd och konkurrens. Arbetstagarnas rättigheter och graden av avreglering måste vara kopplad till den nivå där lika villkor uppnås på dessa områden.

6.

Europaparlamentet erkänner att vad gäller långa och medellånga sträckor är luftfarten det snabbaste sättet att koppla samman länder, platser och människor och kommer även i fortsättningen att vara det attraktivaste transportsättet vad gäller hastighet och kostnad.

7.

Europaparlamentet erkänner att luftfartssektorn bidrar på ett avgörande sätt till att skapa sysselsättning, både direkt och indirekt, och särskilt till att koppla samman platser i världen där det för tillfället inte finns några andra konkurrenskraftiga transportslag. Parlamentet uppmuntrar dock till att man använder och utvecklar intermodalitet och andra transportslag.

8.

Europaparlamentet erkänner att luftfartsektorn har vissa negativa miljöeffekter, särskilt som en ljudkälla och en bidragande faktor till förorenande utsläpp. Parlamentet anser därför att det är viktigt att avtalet ger EU en möjlighet att vidta åtgärder vad gäller miljön för att minska luftfartens konsekvenser för vattnet, luftkvaliteten och bullernivåerna.

9.

Europaparlamentet understryker att det i avtalet bör ingå strängare bestämmelser för flygsäkerheten och luftfartsskyddet.

10.

Europaparlamentet understryker att förhandlingar bör föras i nära samarbete med medlemsstaterna, som har den sakkunskap och erfarenhet som behövs för att bistå i förhandlingar i dessa frågor.

11.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att parlamentet och andra viktiga aktörer informeras och rådfrågas till fullo under förhandlingarna.

12.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.


(1)  EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 84.


Top