Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0119

Grönare transporter och internalisering av externa kostnader Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2009 om grönare transporter och internaliseringen av externa kostnader (2008/2240(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 87/76


Onsdag 11 mars 2009
Grönare transporter och internalisering av externa kostnader

P6_TA(2009)0119

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2009 om grönare transporter och internaliseringen av externa kostnader (2008/2240(INI))

2010/C 87 E/14

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 8 juli 2008 om grönare transporter (KOM(2008)0433),

med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 8 juli 2008 om en strategi för att internalisera externa kostnader (KOM(2008)0435),

med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 8 juli 2008 om åtgärder för att minska järnvägsbuller från befintliga fordon (KOM(2008)0432),

med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om hållbara transporter för ett rörligt Europa (1),

med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2008 om en hållbar europeisk transportpolitik, med beaktande av EU:s energi- och miljöpolitik (2),

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0055/2009), och av följande skäl:

A.

Europeiska unionens mål är att minska växthusgaserna med 20 %, öka användningen av förnybara energikällor upp till 20 % och minska energikonsumtionen med 20 % fram till 2020.

B.

Kommissionen har när det gäller grönare transporter lagt fram en rad förslag i syfte att bekämpa klimatförändringen, ett meddelande om internalisering av externa kostnader, för alla transportslag, ett meddelande om att minska järnvägsbuller samt ett konkret förslag till rättsakt om en ändring av vägavgifterna för tunga godsfordon.

C.

I artikel 11.3 och 11.4 i Eurovinjettdirektivet (3), i ändrad lydelse från 2006, fastställs följande: ”Senast den 10 juni 2008 skall kommissionen, efter att ha undersökt samtliga alternativ, inbegripet kostnader relaterade till miljö, buller, överbelastning och hälsa, ta fram en allmängiltig, öppen och begriplig modell för beräkning av samtliga externa kostnader, som skall ligga till grund för framtida beräkningar av infrastrukturavgifter. Denna modell skall åtföljas av en konsekvensanalys av internaliseringen av de externa kostnaderna för samtliga transportmedel och en strategi för ett stegvist genomförande av denna modell för samtliga transportmedel. Rapporten och modellen ska vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet om mer översyn av detta direktiv.”

D.

Internaliseringen bör integreras i en mer övergripande politik för att främja sammodalitet och ett hållbart transportsystem. Denna politik bör dessutom inbegripa främjande av forskning, finansiering av infrastruktur, öppning av marknader och standardisering. Dessa prissignaler är emellertid inte tillräckliga för att ändra användarnas beteende om nödvändiga alternativ saknas (renare fordon, alternativa transportsätt m.m.).

E.

Kommissionen redogör på ett övertygande sätt för i vilken utsträckning järnvägsbuller är hälsovådligt för befolkningen, men som huvudpunkt i initiativet att minska järnvägsbullret ställer kommissionen enbart kravet att godsvagnar i efterhand ska monteras med ljuddämpande bromsar.

Grönare transporter

1.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om grönare transporter som ett första viktigt steg mot en sammanhängande politik för miljövänligare transporter med de olika transportslagen, samt som ett erkännande av vikten och behovet av att åstadkomma mer effektiva transporter i samband med bekämpningen av klimatförändringen.

2.

Europaparlamentet understryker den stora nytta som rörligheten har för medborgarnas livskvalitet, för tillväxt och sysselsättning i EU, för den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen och för handeln med tredjeländer samt för företag och anställda som direkt och indirekt är verksamma inom transportbranschen och logistiken

3.

Europaparlamentet erkänner att rörligheten, samtidigt som den har positiva effekter och är nödvändig för EU:s ekonomiska utveckling och ekonomiska och sociala sammanhållning, också påverkar naturen och människorna negativt, och förordar därför en miljövänlig utformning av den europeiska transportpolitiken, som beaktar medborgarnas och företagens rättmätiga intresse av rörlighet men även avlägsnar eller åtminstone minskar de negativa effekterna av transporterna, i överensstämmelse med unionens mål när det gäller att bekämpa den globala uppvärmningen fram till 2020.

4.

Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sitt meddelande gjort en inventering av vilka åtgärder EU hittills vidtagit för en hållbar transportpolitik.

5.

Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte lagt fram något övergripande koncept för en miljövänlig utformning av transporterna inom alla transportsektorer. Parlamentet noterar att kommissionen tagit preliminära initiativ som i slutändan bör leda till en omfattande strategi för internalisering av externa kostnader i alla transportslag, men har hittills i stället:

som delkoncept utarbetat en handbok för uppskattning av de externa kostnaderna för transporterna samt för deras internalisering i delområden (se ”Handbok för att uppskatta de externa kostnaderna inom transportsektorn”),

har lagt fram ett förslag om ändring av direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet), som syftar till att tillåta medlemsstaterna att ta ut avgifter för de extra kostnader som uppstår till följd av tunga fordon, i linje med artikel 11 i det direktivet, och

föreslagit att man ska beskatta de externa kostnader som orsakas av tågbuller, via infrastrukturavgifter anpassade enligt bullernivå.

6.

Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att för alla transportslag utarbeta de åtgärder och instrument som krävs för att ytterligare utforma miljövänliga transporter samtidigt som den beaktar gällande internationella konventioner och redan vidtagna åtgärder inom de olika transportsektorerna. Kommissionen bör även mot bakgrund av dessa förslag lägga fram vetenskapligt motiverade konsekvensbeskrivningar för de enskilda åtgärderna och för effekterna av dem på konkurrensen mellan transportslagen samt deras effekter på kostnaderna för rörligheten och konkurrenskraften, och på så sätt skapa ett övergripande koncept för att göra transporterna grönare med hjälp av konkreta förslag till rättsakter.

Internalisering av de externa kostnaderna

7.

Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sitt meddelande om en strategi för att internalisera externa kostnader inte klarat av den uppgift som den fick av parlamentet och rådet i artikel 11 i Eurovinjettdirektivet i ändrad betydelse, eftersom kommissionen, vilket den själv medger, inte utarbetat och lagt fram någon allmängiltig, öppen och begriplig modell för att utvärdera alla externa kostnader, eftersom den inte analyserat effekterna för samtliga transportslag och i praktiken, endast för tunga godsfordons del, presenterat det första steget mot en strategi för ett stegvist införande av modellen för alla transportslag.

8.

Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt meddelande ofta hänvisar till den handbok för att uppskatta de externa kostnaderna som offentliggjordes i januari 2008 och som sammanfattar de senaste vetenskapliga rönen när det gäller beräkning av externa kostnader inom transportsektorn.

9.

Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt meddelande ger vetenskapligt grundade motiveringar till fördelningen av de enskilda externa kostnaderna på olika transportslag, och använder sig av ett s.k. pragmatiskt angreppssätt utgående från de genomsnittliga kostnaderna. Parlamentet stöder rent allmänt kommissionens grundval för den marginella sociala kostnadsprissättningen, i linje med vitboken om transport från 2001.

10.

Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt meddelande och i förslaget till direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet) uttryckligen tar hänsyn till principen om att den som förorenar ska betala som fastställts i artikel 175.5 i fördraget. Parlamentet uppmanar också kommissionen att vid ytterligare åtgärder i samband med internaliseringen av externa kostnader beakta alla de former av internalisering av externa kostnader som redan finns, såsom drivmedelsskatt och vägavgifter.

11.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, då den lägger fram ytterligare förslag om en miljövänligare transportsektor, att ta med utvärderingar av effekterna av konkurrensen mellan transportslagen och dithörande sociala och ekologiska effekter, vilket gjordes i samband med förslaget om att se över direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet), och att inkludera kostnaderna för rörligheten och konkurrenskraften.

12.

Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte föreslagit åtgärder för att lindra de ökade effekterna av ett avlägset läge till följd av EU:s utvidgning, och att den inte heller förutsett konsekvenserna av en tillämpning, i synnerhet i medlemsstater med geografiska hinder och medlemsstater där multimodala alternativ fortfarande saknas. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att åtgärda dessa brister i samband med nästa översyn av det transeuropeiska transportnätet.

13.

Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att inom ramen för översynen av det transeuropeiska transportnätet lägga fram ett kompletterande förslag om korridorer för multimodal rörlighet (gröna korridorer), för att de skyldigheter som ingår i det aktuella förslaget ska kompenseras genom ett utbud av tillgänglighet och rörlighet utan hinder.

14.

Europaparlamentet kräver att kommissionen omedelbart lägger fram konkreta förslag för samtliga transportslag samt att den slutför uppdraget i artikel 11 i Eurovinjettdirektivet i ändrad betydelse genom att den utarbetar ett omfattande koncept för att räkna ut och fördela de externa kostnaderna och bedöma effekterna av dem utgående från en begriplig modell.

Bullerskydd inom järnvägstrafiken

15.

Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt meddelande om att minska järnvägsbuller från befintliga fordon beaktar behovet att minska det buller som särskilt godståg förorsakar de människor som bor längs spåren.

16.

Europaparlamentet understryker att montering i efterhand på vagnar till skäliga kostnader förutsätter att de tekniska problem som nu finns löses och att den administrativa bördan avlägsnas i de relevanta certifikaten så snart som möjligt och innan bindande rättsliga regler antas.

17.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om sträckpriser som är graderade enligt bullernivån för lok och tågvagnar för att så snart som möjligt sporra järnvägsföretag att genomföra en snabb övergång till tysta fordon genom byte av bromsblock. Parlamentet anser att man om och på de områden där behov finns även kan beakta kortsiktiga åtgärder, och att ingen lagstiftningsåtgärd bör få negativa konsekvenser för tågtrafiken inom ramen för den intermodala konkurrensen.

18.

Europaparlamentet förväntar sig av kommissionen att den i sitt förslag hittar ett genomförbart sätt att, genom öronmärkning av inkomster, garantera att en sådan uppgradering inte begränsar sig enbart till järnvägsföretag, utan också omfattar andra företags tågvagnar som medförs av järnvägsföretaget.

*

* *

19.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.


(1)  EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 556.

(2)  Antagna texter, P6_TA(2008)0087.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187, 20.7.1999, s. 42).


Top