Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0321

Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
P6_TC1-COD(2008)0194 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 483–483 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 184/483


Fredag 24 april 2009
Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen ***I

P6_TA(2009)0321

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0640),

med beaktande av artiklarna 251.2 och 95.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0352/2008),

med beaktande av den utfästelse som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 25 mars 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0053/2009).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Fredag 24 april 2009
P6_TC1-COD(2008)0194

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 924/2009.)


Top